Dagsorden til møde i Kultur- og Idrætsudvalget

Den 02.11.2020 kl. 15:30 i Byrådsstue Huitfeldt


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Anders Ladegaard Bork, (O)
Bent Sten Andersen, (O)
Erik Swiatek, (A)
Ken Kristensen, (V)
Kirsten Larsen, (C)
Osama Aref Mohamad, (A)
Thomas Kielgast, (F)


129.   Godkendelse af dagsorden


Indstilling

Til toppen


130.   Kulturpuljen 2021 - Ansøgninger over 50.000 kr. samt flerårige ansøgninger


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at

 1. forslag om tildeling af flerårig støtte fra Kulturpuljen 2021, 2022 og 2023 godkendes,
 2. forslag om tildeling af ét årige tilskud til ansøgninger over 50.000 kr. godkendes,
 3. orientering om tildeling af ét årige tilskud til ansøgninger under 50.000 kr. tages til efterretning,
 4. orientering om allerede bevilgede midler til flerårige ansøgninger tages til efterretning.
Baggrund og vurdering

Ifølge retningslinjerne for Kulturpuljen skal Kultur- og Idrætsudvalget hvert år efter ansøgningsfristen 1. september vurdere flerårige ansøgninger samt ét årlige ansøgninger over 50.000 kr. Ansøgninger under 50.000 kr. kan indsendes løbende hele året og behandles administrativt indtil restpuljen er opbrugt.

Formålet med Kulturpuljen er at:

 • Yde tilskud til kulturelle aktiviteter, projekter, arrangementer og begivenheder inden for musik, teater, kunst, litteratur, film og folkeoplysning samt kulturarv.
 • Yde tilskud til faste kulturaktører eller faste arrangementer i Køge Kommune.
 • Understøtte Køge Kommunes kulturstrategi.

Retningslinjerne er vedhæftet som bilag 1.

Bevillingerne er fordelt ud fra kriterier i retningslinjerne og med særligt fokus på at:

 • Aktiviteten/projektet/driften kan gennemføres.
 • Flest mulige aktører får del i Kulturpuljens midler.
 • Flest mulige borgere får glæde af aktiviteterne.
 • Der er en pulje til løbende ansøgninger i 2021.

Ansøgninger og forslag til bevillinger 2021 - oversigt

Indkomne flerårige ansøgninger og ansøgninger over 50.000 kr. (bilag 2, tabel 1)

Der er indkommet 13 ansøgninger på i alt 1.139.470 kr.:

 • Ansøgning 1-10 er flerårige ansøgninger. Forvaltningen indstiller, at udvalget bevilger i alt 481.000 kr. til de ti flerårige ansøgninger i 2021, 496.000 kr. i 2022 og 496.000 kr. i 2023. Bevillingerne er under forudsætning af, at puljen ikke reduceres i forhold til 2021.
 • Ansøgning 11-13 er etårige ansøgninger. Forvaltningen indstiller, at udvalget bevilger i alt 286.750 kr.

I de tilfælde, hvor aktiviteterne i ansøgningen kan afstedkomme entréindtægter eller indtægter fra sponsorer/fonde, bevilges en underskudsgaranti. Ansøgning nr. 1-8 samt 11 anbefales bevilget som en underskudsgaranti.

Forvaltningen indstiller, at udvalget bevilger i alt 767.750 kr. til disse ansøgninger i 2021.

Ansøgninger under 50.000 kr. (bilag 2, tabel 2)
Der er indkommet 11 ansøgninger for i alt 325.012 kr.

 • Ansøgning 14-17 er nye ansøgninger fremsendt i efteråret 2020.
 • Ansøgning 18-23 er ansøgninger, der er bevilget i foråret 2020, hvis aktiviteter er blevet aflyst på grund af corona-situationen. Efter forespørgsel fra ansøgerne og for at lette ansøgningsproceduren hos ansøgeren har forvaltningen ekstraordinært valgt, at overføre disse ansøgninger til 2021. Hovedparten af ansøgningerne er tilbagevendende arrangementer der gennemføres hvert år.

Forvaltningen har bevilget i alt 298.800 kr. til disse ansøgninger.

Allerede bevilgede flerårige ansøgninger (bilag 2, tabel 3)
Kultur- og Idrætsudvalget har i forbindelse med uddelingen for Kulturpuljen 2018, 2019 og 2020 uddelt fem flerårige bevillinger til i alt 746.900 kr. i 2021, 643.520 kr. i 2022 samt 477.000 kr. i 2023.

Oversigt over forslag til bevillinger er vedhæftet som bilag 2.

Økonomi
Der henvises til ovenfor.
Bilag

Til toppen


131.   Fordeling af midler til trængte foreninger under covid-19 (ansøgning)


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at udvalget godkender, at

 1. puljens målgruppe omfatter de folkeoplysende foreninger, som ikke har modtaget midler fra festugen
 2. puljemidler uddeles på baggrund af indkommende ansøgninger til puljen.
Baggrund og vurdering

Køge Byråd besluttede på mødet den 22. september 2020 at overføre 250.000 kr. til Kultur- og Idrætsudvalgets viderefordeling til foreninger, der har et tab som følge af Covid-19 og ikke allerede har fået midler fra Køge Festuge.

Ansøgningskreds
Forvaltningen indstiller, at målgruppen for puljen er folkeoplysende foreninger hjemmehørende i Køge Kommune.

Følgende foreninger indgår ikke i målgruppen, og kan ikke søge puljen:

 • Foreninger, der får del i midler fra Køge Festuge. Køge Byråd valgte på møde den 22. september at overføre 225.000 kr. til festugen, til festugens viderefordeling blandt foreninger, der har mistet en indtægt som følge af festugens aflysning pga. covid-19.
 • Folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler). Kulturministeren har den 8. oktober 2020 jf. sag nr. 132 på dagsordenen udsendt et hyrdebrev. I hyrdebrevet opfordres kommunerne til, at de tildelte tilskud til aftenskolerne kan anvendes så fleksibelt som muligt. Således kan det sikres, at alle midlerne kan anvendes uanset eventuelt aflyst undervisning eller aktivitet.
 • Kulturforeninger. Kulturforeningerne og andre kulturaktører har gennem Kulturpuljen haft mulighed for at bede forvaltningen om udbetaling af udgifter, der ikke har kunne annulleres i forbindelse med aflyste arrangementer. Det er fortsat muligt at ansøge Kulturpuljen om midler til aktiviteter i 2020.

Tildelingsmodel
Der kan anvises to modeller for tildeling af midler:

 1. Tildeling efter ansøgning
 2. Fordeling pr. medlem

Ad. 1 Tildeling efter ansøgning
Foreninger kan ansøge om midler via et ansøgningsskema, hvor foreningen skal redegøre for hvilken økonomisk situationen foreningen befinder sig i. Herefter vil forvaltningen vurdere ansøgningerne individuelt. I denne vurdering vil bl.a. indgå foreningernes økonomiske tab, tab på kontingentindtægter og andre indtægter samt mulighederne for at søge ind på statslige puljer som grundlag for tildeling af støtte.

Ad. 2 - Fordeling pr. medlem
Puljemidlerne kan også uddeles til folkeoplysende foreninger, der har ansøgt om aktivitetstilskud i 2020. Ved ansøgning om aktivitetstilskud oplyser den enkelte forening medlemstal, hvorfor det er muligt at fordele midler efter antal medlemmer til disse foreninger, herunder antal medlemmer op til 25 år. Såfremt der uddeles til alle medlemmer kan foreningerne forvente et beløb mellem 173 kr. - 31.612 kr. Ved uddeling til medlemmer under 25 år kan foreningerne forvente et tilskud på mellem 0 kr. - 34.995 kr.  Øvrige foreninger, der ikke har ansøgt om aktivitetstilskud for 2020 kan derfor ikke få del i midlerne. Medlemstallet vil være det aktuelle pr. 31. december 2019.

Økonomi
Ovennævnte 250.000 kr. afholdes inden for Økonomiudvalgets driftsbudget.

Til toppen


132.   Kommunal hjælpepakke til det folkeoplysende område


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller at Kultur- og Idrætsudvalget:

 1. tager orienteringen til efterretning
 2. godkender, at det kommunale tilskud til aftenskoleundervisning fastholdes, selvom aftenskolerne har færre kursusdeltagere end den anviste andel (maksimale tilskudsbrøker), der følger af folkeoplysningsloven
 3. godkender, at aftenskolerne kan anvende dele af det kommunale tilskud til ekstraordinære udgifter, der er relateret til Covid-19 smitte, herunder øget rengøring, værnemidler m.v. samt øgede administrationsudgifter
 4. godkender, at aftenskolerne kan afholde udgifter til leje af private lokaler uanset om kommunen har egnede lokaler inden for den samlede tilskudsramme, herunder 10 % midlerne
 5. godkender, at aftenskolerne kan vælge at anvende 10 % midlerne eller dele heraf til leder-/lærerløn eller til betaling af faste udgifter/udgifter til materialer eller ekstraordinære udgifter der er relateret til Covid-19 smitte.
Baggrund og vurdering

Kulturministeren har den 8. oktober 2020 sendt et hyrdebrev til kommunerne med oplysning om, at ministeriet den 30. marts 2020 udstedte en bekendtgørelse som muliggjorde en række afvigelser fra folkeoplysningsloven bl.a.:

 1. Der kan ses bort fra kravet om, at der kun kan udbetales tilskud for gennemført undervisning jf. folkeoplysningsloven og løn- og ansættelsesbekendtgørelsens § 10, stk. 1. Der er etableret hjemmel til, at der kan udbetales tilskud for undervisningstimer på igangsatte kurser og planlagte kurser, som aflyses på baggrund af myndighedernes udmeldinger vedr. Covid-19. Det bør i den sammenhæng naturligvis være en forudsætning, at der i overensstemmelse med løn- og ansættelsesbekendtgørelsen udbetales løn til underviseren for den omfattede undervisning.
 2. Der kan udbetales tilskud for undervisning, hvor den fysiske undervisning erstattes med fjernundervisningstilbud på igangsatte hold uden hensyntagen til de gældende begrænsninger på fjernundervisningens omfang. Kommunerne bør i den sammenhæng anerkende indsatsen for at opretholde undervisningen.
 3. Der kan udbetales lokaletilskud til foreninger og aftenskoler, også selvom aktiviteter er aflyst.
 4. Udbetalinger af tilskud til aftenskolerne og foreningerne kan fremrykkes og dermed understøtte skolernes likviditet og i øvrigt udvise den fornødne fleksibilitet, så konkurser som følge af Covid-19 undgås.
 5. Der kan fastholdes tilskud til aftenskoleundervisning med få deltagere på holdene på et niveau, selvom tilskuddene ligger ud over de maksimale tilskudsbrøker, der følger af folkeoplysningsloven.
 6. Der kan gives tilladelse til, at aftenskoler anvender dele af deres tilskud til ekstraordinære udgifter, der er relateret til at forebygge Covid-19-smitte, herunder øget rengøring, værnemidler mv., samt øgede administrative udgifter.
 7. Der kan udbetales tilskud til aftenskolernes og foreningernes leje af private lokaler – selvom en given kommune råder over normalt egnede lokaler – så de folkeoplysende aktiviteter kan gennemføres i andre og større lokaler, der lever op til de gældende Covid-19-relaterede retningslinjer og restriktioner.  
 8. Det bemærkes, at mellemkommunale refusioner kan opkræves i det omfang, at der er afholdt undervisning, herunder både fysisk og digital undervisning.
 9. Slutteligt vil jeg opfordre jer til, at kommunerne ikke kun tager afsæt i 2020, når der fastsættes budgetter for folkeoplysningen i 2021.

Ad A-C:
Udvalgsformanden traf den 25. april 2020 i forlængelse af mail til udvalgets medlemmer beslutning om, at:

 1. Der udbetales tilskud til undervisningstimer til aftenskolerne på igangsatte og planlagte kurser, som aflyses på grund af Covid-19 under forudsætning af, at der udbetales løn til underviseren for den omfattede undervisning.
 2. Der kan udbetales tilskud til aftenskolernes undervisning, hvor den fysiske undervisning erstattes med fjernundervisningstilbud uden hensyntagen til fjernundervisningens omfang.
 3. Der kan udbetales lokaletilskud til foreninger og aftenskoler til planlagte, aflyste timer som følge af Covid-19.

Kultur- og Idrætsudvalget tog ovennævnte til efterretning den 4. maj 2020.

Ad D:
Forvaltningen fremrykkede udbetaling af tilskuddene for 2. halvår 2020, idet de kom til udbetaling medio maj måned.

Ad E:
Forvaltningen anbefaler, at der fastholdes tilskud til aftenskoleundervisning med få deltagere på holdene på et niveau, selvom tilskuddene ligger ud over de maksimale tilskudsbrøker, der følger af folkeoplysningsloven. Dette giver aftenskolerne mulighed for at gennemføre hold med færre deltagere end planlagt som følge af begrænsning i antal deltagere i lokalerne på grund af Covid-19.

Ad F:
Forvaltningen anbefaler, at der gives tilladelse til, at aftenskoler anvender dele af deres tilskud til ekstraordinære udgifter, der er relateret til at forebygge Covid-19-smitte, herunder øget rengøring, værnemidler mv., samt øgede administrative udgifter.

Ovennævnte tiltag A-F afholdes inden for det udmeldte budget til den folkeoplysende virksomhed.

Ad G:
Forvaltningen bemærker, at udbetaling af tilskud til aftenskolernes og foreningernes leje af private lokaler – selvom kommunen råder over normalt egnede lokaler – så de folkeoplysende aktiviteter kan gennemføres i andre og større lokaler, der lever op til de gældende Covid-19-relaterede retningslinjer og restriktioner, vil indebære øgede udgifter til lokaletilskud, som der ikke er afsat budget til.

Forvaltningen anbefaler derfor at aftenskolerne kan afholde udgifter til leje af private lokaler uanset om kommunen har egnede lokaler inden for den samlede tilskudsramme, herunder 10 % midlerne jf. afsnit J nedenfor.

Ad H:
Køge Kommuner fortsætter med at opkræve mellemkommunal refusion (opkrævning af refusion, når andre kommuners borgere benytter Køge Kommunes aftenskolers aktiviteter) 2 gange årligt.

Ad I:
Byrådet har fastsat budget 2021 for den folkeoplysende virksomhed. Budgettet ligger på niveau med de senere års budgetter.

J. Debatskabende aktiviteter – 10 % puljen:
Normalt skal aftenskolerne anvende 10 % af deres bevilling til debatskabende aktiviteter. Bekendtgørelsen af 30. marts 2020 giver mulighed for at dispenseres for retningslinjerne for brugen af tilskuddet til debatskabende aktiviteter. Forvaltningen anbefaler derfor, at aftenskolerne kan vælge at bruge alle midlerne til debatskabende aktiviteter, men kan også  benytte hele eller dele af tilskuddet til leder/lærerløn eller til betaling af faste udgifter/udgifter til materialer, ekstraordinære udgifter, der er relateret til Covid-19 smitte, fx værnemidler, øgede administrationsudgifter og lokaleudgifter.

Ovennævnte anbefalinger er drøftet med aftenskolernes repræsentant i Kultur- og Idrætsrådet, som på vegne af aftenskolerne tilslutter sig anbefalingerne.

K. Yderligere statslig hjælpepakke til aftenskolerne:
Der blev den 27. oktober indgået en aftale mellem Regeringen og en række partier om kompensationsordning for bl.a. aftenskolerne.

Indskrænkningen af forsamlingsforbuddet til 10 personer bevirker, at bl.a. aftenskoleundervisningen ikke kan gennemføres i fuldt omfang eller på anden vis er påvirket.

Der afsættes 60 mio. kr. til at oprette en midlertidig kompensationsordning for tabt deltagerbetaling eller ekstra udgifter, som indskrænkningen af forsamlingsforbuddet medfører, som er målrettet aftenskolerne, daghøjskolerne og Folkeuniversitetet.

De nærmere kriterier for kompensationsordningen fastlægges af aftalepartierne.

Forvaltningen vil - i det omfang kriterierne kendes og hvis kompensationsordningen påvirker ovennævnte anbefalinger - orientere mundtligt om hjælpepakken på mødet.

Økonomi
Ovennævnte tiltag afholdes inden for budgettet til aftenskoleområdet.
Bilag

Til toppen


133.   3. Økonomiske redegørelse 2020


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at udvalget drøfter 3. Økonomiske Redegørelse 2020, herunder 

 1. tager 3. Økonomiske Redegørelse 2020 til efterretning, idet det konstateres, at budgettet forventes overholdt både på drifts- og anlægsområdet
 2. indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at der flyttes budgetmidler på 0,34 mio. kr. fra Kultur- og Idrætsudvalget til finansieringsområdet under Økonomiudvalget vedr. ændret PL-skøn
 3. indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at der flyttes budgetmidler på 0,1 mio. kr. til Teknik- og Ejendomsudvalget vedrørende drift af Bjæverskov gamle bibliotek.
Baggrund og vurdering

På Kultur- og Idrætsudvalget område forventes et budget i balance både på drifts- og anlægsområdet. 

Herudover anbefales en flytning af budgetmidler på i alt 0,34 mio. kr. vedrørende ændret PL-skøn til finansieringsområdet under Økonomiudvalget mhp. finansiering af mindreindtægterne på 10,4 mio. kr., som var en del af Økonomiaftalen for 2021. Hertil kommer flytning af budgetmidler på 0,1 mio. kr. til Teknik- og Ejendomsudvalget vedrørende drift af Bjæverskov gamle bibliotek. 

Dette fremgår af tabellen i bilag 1, som indeholder en oversigt over mindre- og merudgifter på Kultur- og Idrætsudvalgets område samt opfølgningen på anlægsprojekter.

Nedenfor er aktivitetsområderne for Kultur- og Idrætsudvalget beskrevet.

Fritidsfaciliteter
Der forventes et samlet forbrug på 19,2 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. Heraf anbefales 0,3 mio. kr. omplaceret til finansieringsområdet under Økonomiudvalget vedrørende finansiering af ændret PL skøn og 2,0 mio. kr. forventes søgt overført til 2021.

Overførslerne vedrører primært udvikling af Køge Marina (0,13 mio. kr.), Bjæverskov gamle bibliotek (0,07 mio. kr.), samt Pavilion til Gørslev IF (0,07 mio. kr.) og konsulentbistand (0,15 mio. kr.).

KøgeBibliotekerne
Der forventes et samlet forbrug på 27,3 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Heraf anbefales 0,1 mio. kr. omplaceret til finansieringsområdet under Økonomiudvalget vedrørende finansiering af ændret PL skøn og 0,4 mio. kr. forventes overført som automatisk overførsel til 2021. 

Kultur mv.
Der forventes et samlet forbrug på 26,1 mio. kr. incl. 140.000 kr. til kompensation af merudgifter hos musikforeningen Bygningen som følge af renovering af Teaterbygningens tag svarende til et mindreforbrug på 0,24 mio. kr. Heraf anbefales 0,04 mio. kr. omplaceret til finansieringsområdet under Økonomiudvalget vedrørende finansiering af ændret PL skøn, og 0,2 mio. kr. anbefales  søgt overført til 2021. Overførslen vedrører midler til kulturevents (0,2 mio. kr.).

Folkeoplysning og fritidsaktiviteter
Der forventes et samlet forbrug på 25,7 mio. kr. incl. kompensation af mindreindtægter hos aftenskolen FOF som følge af renovering af Teaterbygningens tag svarende til et mindreforbrug på 0,67 mio. kr. Heraf anbefales 0,07 mio. kr. omplaceret til finansieringsområdet under Økonomiudvalget vedrørende finansiering af ændret PL skøn og 0,6 mio. kr. forventes søgt overført til 2021. 

Overførslen vedrører midler til idrætsevents (0,2 mio. kr.) og projektet: "Bevæg dig for livet" (0,4 mio. kr.).

COVID 19
Under Kultur- og Idrætsudvalget forventes omkostninger på i alt 2,5 mio. kr. som følge af ekstra udgifter samt manglende indtægter knyttet til COVID 19. I Økonomiaftalen for 2021 fik Køge Kommune kompensation for COVID 19 omkostninger på 14,2 mio. kr. dækkende perioden frem til 10. maj, hvilket stort set svarede til Køge Kommunes COVID 19 omkostninger på det tidspunkt. Der er desuden lovet endnu en forhandling sidst på året for den del af omkostningerne som ligger udover den 10. maj.

Omkostningerne vedrører primært manglende indtægter på 2,2 mio. kr. for Køge Svømmeland samt 0,3 mio. kr. for Køge Bibliotekerne.

COVID 19 omkostningerne indgår ikke i ovenstående opfølgning, men behandles i en særskilt sag.

Anlæg
Kultur- og Idrætsudvalget har i 2020 et samlet anlægsbudget på 6,5 mio. kr., som forventes brugt i indeværende år, jf. bilag 1.

Økonomi

Intet særskilt at bemærke.

Bilag

Til toppen


134.   Anlægsbudget 2021 for udvikling af Køge Marina - anlægsbevilling


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen anbefaler, at Marinaudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet giver anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. til diverse infrastrukturopgaver på Køge Marina med henblik på fortsat udvikling af området.

Marinaudvalget behandler sagen den 29. oktober 2020, udvalgets beslutning vil foreligge til mødet.

Baggrund og vurdering

Forligspartierne har aftalt følgende i forbindelse med budgetaftalen for 2021-2024 aftalt følgende:

”Forligspartierne har ved at afsætte 4 mio. kr. i 2021 sikret, at det igangværende udviklingsarbejde på Køge Marina kan fortsætte – også mens vi venter på grundsalg i forbindelse med Køge Marina Hostel.”

Der er stor efterspørgsel efter bådpladser i Køge Marina, hvorfor det sidste sydøstlige bassin foreslås taget i brug. Køge Marina kan via sin drift finansiere etablering af 2 flydebroer i dette bassin. Der er ført vej ud til området, men der mangler infrastruktur i form af fremføring af el, vand, kloak og toiletbygning.

Hertil foreslås amfiscenen taget i brug til kulturelle formål i form af fx teater og koncerter. Der vil være behov for dræning og tilpasning af området samt belægning på scenen.

Den samlede udgift til aktivering af det sydøstlige bassin og amfiscenen beløber sig til 1,0 mio. kr.

Desuden foreslås der anvendt 250.000 kr. til indretning af husbåden til saunaen.

Endelig kommer der en udgift på 300.000 kr. til medfinansiering af jordopfyld og kanaliseringsanlæg jf. beslutning i Marinaudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget i henholdsvis december 2019 samt februar 2020.

Ovennævnte poster fremgår af nedenstående økonomioversigt:

Anlægsbudget 2021 i alt (1.000 kr.) 4.000
Forslag til anvendelse:
el til havnebassin og amfiteater 255
kloakledning 250
toiletbygning med ca. 8 toiletter 175
midlertidigt parkeringsområde 50
dræning af området 20
belægning på scenen 100
modelering af vold 100
beplantning 50
saunabåd 250
medfinansiering af jordopfyld og kanaliseringsanlæg 300
Forslag i alt 1.550
Rest til infrastruktur efter trafikanalyse 2.450

Der foreslås jf. anden sag på dagsordenen at der som en del af lokalplanarbejdet udarbejdes en trafikanalyse mhp. tilrettelæggelse af den bedste infrastruktur på Køge Marina.

Når denne foreligger forelægges forslag til ovennævnte. De resterende 2,5 mio. kr. foreslås anvendt til dette formål, herunder forventeligt parkering, vejtilpasning og -regulering.

Forvaltningen søger derfor om anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. finansieret af afsat rådighedsbeløb på 4,0 mio. kr. på anlægsbudgettet for 2021.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling svarende til det i budget 2021 afsatte beløb på 4 mio. (KIU 116). 

Bevillingen har derfor ingen yderligere effekt på kassebeholdningen.


Til toppen


135.   Driftsbudget 2021 inden for marinaudvalgets område


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller at Marinaudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget godkender forslag til anvendelse af driftsbudget 2021 for Marinaudvalgets område.

Marinaudvalget behandler sagen den 29. oktober 2020, udvalgets beslutning vil foreligge til mødet.

Baggrund og vurdering

Forligspartierne besluttede i forbindelse med budgetforliget for 2020-2023 følgende for Køge Marina:

De sidste års udvikling af marinaområdet har betydet, at borgerne i stigende grad benytter området. For at sikre, at området fortsat kan ren- og vedligeholdes, har forligspartierne tilført området en ekstra stilling. Desuden afsættes en halv million kroner i årene 2020 og 2021 til den videre udvikling af marinaområdet.

Der er i budget 2021 afsat 508.000 kr. til Marinaudvalgets arbejde.

Hertil forventer forvaltningen, at der overføres 135.000 kr. fra 2020 til 2021, således at der forventes at være et samlet budget 2021 på 643.000 kr. til Marinaudvalgets disposition.

Forvaltningen foreslår, at driftsbudgettet for Marinaudvalgets område anvendes til følgende:

Forventet driftsbudget 2021 643.000
forslag til anvendelse:
konsulentbistand 100.000
trafikanalyse 100.000
kunstnerisk wayfinding 150.000
drift af toiletbygninger og amfiteater 200.000
Forslag i alt 550.000
Rest som ikke er disponeret 93.000

Der foreslås som en del af lokalplanarbejdet gennemført en trafikanalyse mhp. sikring af den bedst mulige trafikafvikling på marinaen.

Kunstnerisk way-finding er allerede besluttet, men forventes først betalt i 2021.

Drift af toiletbygninger og amfiteater er afledt af aktivering af syd-området med udlæg af 2 flydebroer og ibrugtagning af amfiscenen m.v., jf. anden sag på dagsordenen. 

Endelig reserveres 100.000 kr. til konsulentbistand i forbindelse med den videre udvikling af marinaen.

Økonomi
Intet yderligere at bemærke.

Til toppen


136.   Lystbåde i Slipset - status


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at udvalget beslutter hvorvidt forvaltningen igangsætter arbejdet med indhentning af tilladelse hos Kystdirektoratet og dispensation fra lokalplanen eller om sagen udsættes til mødet i februar.

Marinaudvalget behandler sagen den 29. oktober 2020, udvalgets beslutning vil foreligge til mødet.

Baggrund og vurdering

Marinaudvalget besluttede den 27. august 2020, at Marinaudvalget anbefaler projektet under forudsætning af, at der indhentes skriftligt bindende tilsagn fra bidragsyderne. Når tilsagnene foreligger fremlægges projektplanen til endelig godkendelse i Kultur- og Idrætsudvalget, hvorefter projektet kan igangsættes.

Connect Køge har fremsendt tilsagn om 715.000 kr., hvorfor der resterer knap 300.000 kr. før den fulde anlægssum er tilvejebragt. Connect Køge oplyser, at restfinansieringen forventes at være på plads inden udgangen af 2020.

Connect Køge har den 28. september 2020 oplyst, at Spar Nord Fonden ikke har imødekommet ansøgning om tilskud til flydebroer i Slipset.

Der er endvidere ikke afsat midler til afledt drift af projektet, som forventes at beløbe sig til mellem 220 og 350.000 kr.

Den hidtidige tidsplan med realisering af projektet med henblik på at kunne idriftsættes pr. april 2021 kan ikke nås. Der er alene 8 måneders sagsbehandlingstid på tilladelse til projektet i Kystdirektoratet.

Forvaltningen anbefaler derfor, at Marinaudvalget beslutter, hvorvidt forvaltningen på nuværende tidspunkt:

1. Igangsætter arbejdet med

 • ansøgning til Kystdirektoratet om ændring af området fra erhvervshavn til fritidsområde. Der vil være behov for at anvende konsulentbistand til denne opgave, som skal finansieres inden for Marinaudvalgets budget
 • ansøgning til Klima- og Planudvalget om dispensation fra den nuværende lokalplan med det dertil hørende arbejde med høring og endelig beslutning i Klima- og Planudvalget

med henblik på at projektet kan realiseres i 2022.

eller

2. Sagen udsættes til Marinaudvalgets møde i forventeligt februar 2021, hvor Connect Køge forventer at restfinansieringen af anlægsprojektet er tilvejebragt.

Økonomi
Intet at bemærke.

Til toppen


137.   Kyndelmissen – handelslivet og flere foreninger og borgere skal deltage


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at  orientering om udvikling af Kyndelmissens rammer tages til efterretning.

Baggrund og vurdering

Efter ansættelse af en eventmanager er planlægningsarbejdet for den kommende Kyndelmisse 2021 startet. Med forbehold for covid-19 situationen og retningslinjer, afholdes Kyndelmissen den første fredag i februar 2021 for 27. gang.

Kyndelmissen i Køge er både lysfest og kulturnat. Formålet er at invitere borgerne ind bag facaden i kommunens kultur- og fritidsliv med henblik på unikke oplevelser samt inspirere til nye perspektiver på byen og markere at midvinter er nået, og at lysere tider er i vente.

Kyndelmissen har hidtil været arrangeret af et samarbejde mellem forvaltningen, en gruppe kultur- og fritidsforeninger, kommunale og selvejende kulturinstitutioner samt diverse kulturaktører. Kyndelmissen er finansieret af Kultur- og Idrætsudvalget, de selvejende og kommunale institutioner samt indtægt af salg fra det adgangsgivende kyndelmisse-armbånd. Der er hvert år 1.000-1.200 betalende gæster.

Det er målet, at endnu flere skal deltage i Kyndelmissen. Forvaltningen vil derfor over de kommende år arbejde med flere tiltag, hvoraf inddragelse af handelslivet og samspil med flere foreninger ses som en integreret del af udviklingen.  

Borgerne kan fremover deltage i Kyndelmisse uden at skulle købe adgang i form af Kyndelmisse-armbåndet. Køb af dette kan være en hindring for at deltage i aktiviteterne.

Handelslivets deltagelse i Kyndelmissen
Et samspil med handelslivet vil være med til at tiltrække flere borgere, føre til en bredere kommunikation og skabe større synliggørelse omkring Kyndelmissen. Butikkerne har hidtil valgt ikke at holde længere åbent, fordi der ikke kommer nok borgere til Kyndelmissen til at det kan betale sig.

Der er afholdt indledende møder med Køge Handel, City Con (Strædet) og Connect Køge for at invitere handelslivet med og drøfte potentielt samarbejde. Mens butikkerne ikke vil holde længere åbent til den kommende Kyndelmisse er både Køge Handel og City Con interesseret i at drøfte spørgsmålet igen næste år. Dertil er der indgået følgende samarbejde:

 • Kyndelmissen starter kl. 16.00 så butikkerne kan være med i normale åbningstid.
 • Udvalgte butikker vil deltage med særlige Kyndelmisse tilbud som kun gælder for dagen.
 • Køge Handel piller ikke julebelysning ned før efter Kyndelmissen.
 • City Con vil samarbejde med forvaltningen om unikke lyssætninger på Strædet, tilbyde tomme lokaler gratis til foreninger og stå for en kreativ workshop for børn og unge.
 • Der laves pop-up kulturaktiviteter i butikkerne.

Fællesoplevelser i det offentlige rum som rammefortælling
Forvaltningen bruger fremover egne ressourcer på at skabe unikke fællesoplevelser i det offentlige rum omkring lysets tilbagevenden som en visuel rammefortælling for Kyndelmissen. Til den kommende Kyndelmisse arbejdes på at skabe lysende lanternebyer med lokale partnere samt lyssætninger i samarbejde med en ekstern aktør Illumination som kunstneriske oplevelser og pejlemærker der kan guide borgere til forskellige aktiviteter.

Foreningernes deltagelse
Mens det er kulturinstitutioner og de øvrige kulturforeninger og aktører som danner rammen for Kyndelmissen, skal flere foreninger fremover inviteres til at deltage. Nogle foreninger inviteres til at medvirke i projekter i det offentlige rum hvor det giver mening i forhold til foreningernes almene aktiviteter, f.eks. at Kajak klubben inviteres til at trække lysende lanterne ned ad åen og ind til havnen. På længere sigt inviteres endnu flere foreninger til at deltage.

Økonomi
Tidligere indtægt fra salg af armbånd og deltagergebyr fra kulturinstitutioner dækkes af eventpuljen.

Til toppen


138.   Orientering fra formandenTil toppen


139.   Orientering fra forvaltningen


Indstilling

Forvaltningen orienterer om:

 • Konsekvenserne af de seneste Covid-19 udmeldinger.
 • Den kommende nytårskoncert.

Til toppen


140.   EventueltTil toppen


141.   Eventuelt. (Lukket punkt)Til toppen


142.   Erhvervslejekontrakt (Lukket punkt)Til toppen


143.   Underskriftsblad - KIU (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 14.06.21