Dagsorden til møde i Kultur- og Idrætsudvalget

Den 07.09.2020 kl. 15:30 i Byrådsstue Huitfeldt


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Anders Ladegaard Bork, (O)
Bent Sten Andersen, (O)
Erik Swiatek, (A)
Ken Kristensen, (V)
Kirsten Larsen, (C)
Osama Aref Mohamad, (A)
Thomas Kielgast, (F)


100.   Godkendelse af dagsorden


Indstilling

Til toppen


101.   Input fra FMU for Kultur- og Økonomiforvaltningen til budget 2021-2024


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at udvalget drøfter udfordringer og handlemuligheder med FMU for Kultur- og Økonomiforvaltningens medarbejderside i forhold til budget 2021-2024.
Baggrund og vurdering

I henhold til Budgetvejledningen 2021-2024 afholder Kultur- og Idrætsudvalget møde med FMU for Kultur- og Økonomiforvaltningen (FMU KØF) om de overordnede økonomiske rammer samt udfordringer og handlemuligheder.

Formålet med drøftelsen er, at MED-organisationen bidrager med faglige input og opmærksomhedspunkter.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Til toppen


102.   Padel og andre større anlæg i Køge Kommune


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at udvalget drøfter en strategisk ramme for, hvordan forvaltningen skal forholde sig til ansøgninger vedrørende etablering og drift af padel- og andre større anlæg.
Baggrund og vurdering

Padel er i vækst i Danmark og ifølge Dansk Padel Forbund er antallet af baner steget fra 99 i
2019 til 141 i juni 2020. Banerne er fordelt på 66 lokationer. 38 af disse baner drives af klubber, og 103 baner drives i privatejede centre eller af selvejende faciliteter.

Padel består af 80 % tennis og 20 % squash. Banen er lidt mindre end en tennisbane og er
omgivet af vægge, der bruges aktivt i spillet. Padel er en helårsaktivitet, og et spil kræver 4
spillere på banen. De fleste udendørs padelbaner er åbne alle dage året rundt og har monteret
lys, så der kan spilles efter mørkets frembrud. Padelbanetider bookes ofte online, hvilket giver
stor fleksibilitet i forhold til, hvornår man ønsker at spille.

Forvaltningen er bekendt med en stor interesse for anlæggelse af baner i Køge Kommune.

Der er netop etableret 2 baner ved Ravnsborghallen. Disse baner drives af Køge Padel Center, og er etableret i et samarbejde mellem Køge Badminton Klub, Firmaidræt Køge og Ravnsborghallen.

Hertil har Køgehallerne, Skensved IF samt IF Frem Bjæverskov henvendt sig om areal til padel. Endelig har private henvendt sig om etablering af baner i Køge Kommune, senest på Køge Marina og evt. Køge Idrætspark.

Forvaltningen bemærker, at det hidtil hovedsageligt har været således, at indendørs faciliteter er blevet tilvejebragt gennem kommunale lokaler/haller eller i selvejende haller. Udendørs kommunale faciliteter er hidtil hovedsageligt blevet tilvejebragt for kommunale midler og vedligeholdt af ETK. Hertil kommer privatejede faciliteter, som ikke ligger på kommunal grund.

Forvaltningen anbefaler, at Kultur- og Idrætsudvalget drøfter en strategisk ramme for, hvordan forvaltningen skal forholde sig til ansøgninger vedrørende etablering og drift af padel- og andre større anlæg.

Økonomi
Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for nuværende.

Til toppen


103.   Ansøgning om bevaring af sokkel til Airdome


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur og Idrætsudvalget, at udvalget

 1. tager orientering om afhændelse af airdomen til efterretning
 2. drøfter Køge Hallens forespørgsel på bevaring af airdomens fundament
 3. beslutter, hvorvidt sag om bevarelse af airdomens fundament skal videre sendes til Klima- og Planudvalget med henblik på yderligere afdækning af muligheder samt til udtalelse i Teknik- og Ejendomsudvalget.
Baggrund og vurdering

Forvaltningen orienterede den 30. marts 2020, sag nr. 45, udvalget om, at forvaltningen i sommeren 2020 vil tage initiativ til nedtagning af Airdomen, herunder den forventede økonomi i forbindelse med denne opgave.

Såvel Herfølge Boldklub som eksterne firmaer har vist interesse for overtagelse af Airdomen. Herfølge Boldklub har efter gennemgang af økonomien i projektet meddelt, at man ikke er interesseret i at overtage Airdomen. Forvaltningen afhænder derfor Airdomen til eksternt firma til højest bydende pris. Dette planlægges effektueret i løbet af september/oktober 2020.

Køgehallerne har i mail af 25. juni 2020 søgt om at soklen, som Airdomen har stået på, bevares med henblik på at anvende grunden til min. 2 padelbaner og gerne også til basketball.

Køgehallerne vil med tiden gerne opføre en lethal indeholdende ovennævnte funktioner med henblik på at understøtte klubberne samt give brugerne på Køge Stadion de bedst mulige faciliteter. Institutionen vil gerne indgå et 30-årigt lejemål og måske på sigt købe grunden.

Køgehallerne er også interesseret i et lejemål på arealet, hvis det gives til et åbent anlæg og i en tidsbegrænset periode.

Teknik- og Miljøforvaltningen oplyser:

Vedr. lokalplanforhold
Airdomen er placeret i et område, som i lokalplanen er udlagt til idræts- og sportsfaciliteter. Der må kun opføres bygninger i de udlagte byggefelter. Arealet under Airdomen er udlagt til parkering.

Bevaring af fundamentet - og opførelse af to indendørs padelbaner forudsætter dispensation fra lokalplanen eller en ny lokalplan, hvilket er politiske afgørelser. Dispensation er mulig, hvis det ikke strider mod lokalplanens formåls- og anvendelsesbestemmelser, og hvis det fysisk og funktionelt er muligt. Derudover er dispensation til et åbent anlæg mere sandsynligt end til en egentlig bygning.

Erstatningsparkeringspladser
Bevaring af fundamentet forudsætter, at der skaffes 40 erstatningsparkeringspladser.

En gennemgang af parkeringsområdet viser, at der ved ændring i den nuværende opstregning og fjernelse af beplantning kan etableres 29 nye parkeringspladser. Planen over pladserne kræver godkendelse hos vejmyndigheden.

Et overslag viser at udgiften til etablering af disse pladser beløber sig til ca. 1,4 mio. kr.

Finansiering kan afholdes indenfor Kultur- og Idrætsudvalgets driftsbudget 2020, idet der ikke skal anvendes 1,4 mio. kr. til at fjerne fundament og retablere parkeringspladser, hvis fundamentet kan bevares.

Bortskaffelse af vand
I forbindelse med ændringer på parkeringsarealet vil der være udfordringer i forhold til bortledning af regnvand, hvilket bør afdækkes nærmere.

Offentligt vejareal
Parkeringsområdet er omfattet af det offentlige vejareal, hvorfor det er Teknik- og Ejendomsudvalget, som har området som ansvarsområde.

Forvaltningen anbefaler derfor, at Kultur- og Idrætsudvalget - såfremt man vil fremme sagen - videresender sagen til Klima- og Planudvalget samt Teknik- og Ejendomsudvalget mhp. afklaring af mulighederne for bevaring af fundamentet samt Teknik- og Ejendomsudvalget til udtalelse.

Økonomi
Der henvises til ovenfor.
Bilag

Til toppen


104.   Bevæg dig for livet - visionskommune


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til

Kultur- og Idrætsudvalget, at udvalget

 1. tager tilbagemeldinger om repræsentanter fra fagudvalg til politisk arbejdsgruppe til efterretning
 2. godkender den politiske følgegruppe og politiske arbejdsgruppes formål og sammensætning
 3. godkender procesplan frem mod indgåelse af aftale om Køge Kommune som Bevæg dig for livet - visionskommune,

Økonomiudvalget og Byrådet, at

4.  orientering om procesplan tages til efterretning.

Baggrund og vurdering

Kultur- og Idrætsudvalget har den 25. maj 2020 godkendt, at forvaltningen igangsatte forhandlinger med Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) og Danmarks Idrætsforbund (DIF) om, at Køge Kommune bliver Bevæg dig for livet visionskommune.

Borgmesteren og formand for Kultur- og Idrætsudvalget har den 19. august afholdt opstartsmøde med DIF (Danmarks Idrætsforbund) og DGI (Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger) om Køge Kommune som kommende Bevæg dig for livet - visionskommune, og der var opbakning til at processen med udarbejdelse af aftalegrundlag for Køge Kommune som Bevæg dig for livet - visionskommune igangsættes.

En visionskommune er en kommune, der arbejder på at få flest mulige borgere til at være fysisk aktive. Projektet strækker sig over 5 år, og det indebærer en fælles indsats på tværs af udvalg med betydelig støtte fra DGI/DIF og mulighed for samarbejde med andre visionskommuner.

Bevæg dig for livet - visionskommune projektet er forelagt fagudvalg med henblik på en drøftelse af projektet samt udpegning af repræsentanter til den politiske arbejdsgruppe. Udvalgene har udtrykt bred opbakning til projektet og har udpeget repræsentanter til den politiske arbejdsgruppe. Den politiske arbejdsgruppe beskrives nedenfor.

Visionskommuneaftalen er en dynamisk aftale med mulighed for løbende justering og tilpasning, så der arbejdes bedst muligt mod projektets mål. Den politiske organisation, etableres med en politisk følgegruppe og en politisk arbejdsgruppe.

Oplæg til formål og sammensætning for de to grupper er vedhæftet som bilag.

Aftaleproces
Inden Køge Kommune officielt underskriver aftalegrundlaget med DIF og DGI, forventeligt i februar 2021, kortlægges kommunens potentialer og udfordringer i forhold til at fremme den fysiske aktivitet blandt borgerne samt en udvælgelse af de målgrupper og overordnede indsatsområder, som kommunen vil fokusere på i løbet af den 5-årige periode.

Den videre proces frem mod aftaleindgåelse er følgende:

7. sep. 2020 Kultur- og Idrætsudvalget behandler nærværende sag
8. sep. 2020 Politisk følgegruppe og politisk arbejdsgruppe orienteres pr. mail om Kultur- og Idrætsudvalgets beslutning og den videre proces
Sep.- primo nov. 2020 Kortlægning af Køge Kommunes potentialer og udfordringer
Ultimo okt. 2020 Stormøde og workshop med foreningerne hvor visionskommuneprojektet præsenteres, og foreninger kommer med input til potentialer
Nov. 2020 Kortlægning af potentialer og udfordringer samt forslag til fokusområder forelægges den politiske arbejdsgruppe
12. nov. 2020 Borgmestermøde med DIF/DGI med deltagelse af samtlige 22 visionskommuner
Dec. 2020 – jan. 2021 Aftalegrundlag skrives
Jan. 2020 Aftalegrundlag forelægges politisk følgegruppe
Feb. 2021 Aftalegrundlag behandles i Kultur- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet
Ultimo feb. 2021 Aftalegrundlaget underskrives af Køge Kommune, DIF og DGI
Maj 2021 Handleplan forelægges politisk følgegruppe

Økonomi
Visionskommuneprojektet afholdes inden for eksisterende ressourcer og midler i de respektive udvalg. Sammen med DIF og DGI er der mulighed for flere steder at tiltrække fondsmidler, ligesom der hos DGI og DIF er kompetencer til rådighed til understøttelse af projekterne
Kommunikation
Pressemeddelelse udsendes umiddelbart efter Kultur- og Idrætsudvalgets møde.
Bilag

Til toppen


105.   Lokaleudlån


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at udvalget godkender at der igangsættes en analyse af muligheder for udlån af kommunale lokaler til foreninger og udlejning på kommercielle vilkår.
Baggrund og vurdering

Lokaler til foreninger og andre interesserede udlånes i dag efter de retningslinjer som er vedtaget af Kultur- og Idrætsudvalget. Enkelte lokaler udlejes ligeledes. Retningslinjerne og praksis for udlån og udleje har en del år på bagen og trænger til et servicetjek.

Herudover har udvalget flere gange drøftet mulighederne for at åbne yderligere op for foreningers brug af de kommunale lokaler. 

Endelig udlånes kommunale lokaler i dag ad flere kanaler. Ud over de lokaler der udlånes gennem EGON/ Kultur og Idræt, sker udlån af lokaler på Rådhuset ved henvendelse til rådhusbetjentene og Borgmesterkontoret. Til foreninger, der arbejder med frivillige sociale aktiviteter, stilles efter en konkret aftale lokaler til rådighed på Velfærdsforvaltningens område. Aftalen træffes normalt med den konkrete institution.

Forvaltningen foreslår derfor, at der gennemføres en analyse med følgende hovedpunkter:

 • Servicetjek af nuværende praksis for udlån til foreninger og udleje af lokaler
 • Afdækning af muligheder for øget udlån til foreninger, herunder sammenligning med andre kommuners lokaleudlånspraksis, idet det skal være lettest muligt at låne lokaler
 • Mulighed for at forenkle borgernes/foreningernes overblik over lokaler der kan lånes og booking af lokaler

Der vil være behov for ekstern bistand til en sådan analyse. Alt efter afgrænsningen anslås analysen at koste mellem 75.000 og 125.000 kr.

Den forventede tidsplan er:

 • September – november: analysen gennemføres
 • December: Kultur- og Idrætsudvalget præsenteres for mulige ændringer
 • Januar 2021: Eventuelle ændringer implementeres.
Økonomi

Ovennævnte udgift kan afholdes indenfor Kultur- og Idrætsudvalgets driftsbudget.


Til toppen


106.   Ansøgning om erhvervslejemål på Køge Marina


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til

Marinaudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget, at

 1. udvalgene godkender, at der arbejdes for arealer til erhverv i den kommende lokalplan lige som der arbejdes for en midlertidig løsning indtil ny lokalplan foreligger.

Marinaudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at

2. Takster for udlejning af bådepladser til erhverv godkendes med virkning fra 1. januar 2021.

Marinaudvalget 27-08-2020
Ad 1 og 2: Anbefales.
Baggrund og vurdering

Forvaltningen har modtaget 2 ansøgninger om erhvervslejemål på Køge Marina:

 1. Ansøgning om leje af et areal til at opføre et skur/en lille bygning.
 2. Ansøgning om leje af 1-2 pladser i havnebassinet til fremvisning af salgsklare både samt et areal på land inden for det indhegnede område til opbevaring af yderligere 3-5 både til fremvisning

Indledningsvis bemærkes, at der i dag ikke er bådhandel/salg af udstyr på Køge Marina, og der er ikke ledige byggefelter til dette område i den nuværende lokalplan. Det er forvaltningens opfattelse at Køge Marina på baggrund af sin størrelse har brug for at have arealer til havnerelateret erhverv, og vil derfor anbefale at der arbejdes for arealer til erhverv i den kommende lokalplan lige som der arbejdes for en midlertidig løsning indtil ny lokalplan foreligger.

Ordensreglementet for Køge Marina foreskriver, at man ikke kan drive erhverv på marinaen med mindre Køge Kommune giver tilladelse. Kompetencen til at give denne ligger hos forvaltningen.

Ad 1. Ansøgning om areal til lille bygning
Der er ikke ledige byggefelter på Køge Marina i den nuværende lokalplan, hvorfor et lejemål til en lille bygning ikke kan tilbydes for nuværende. Forvaltningen anbefaler derfor, at ansøger orienteres om dette lige som man arbejder for en ny lokalplan for området, hvor der også forventes afsat arealer til yderligere erhverv på marinaen. Når denne er vedtaget er ansøger velkommen til at kontakte forvaltningen igen.

Ad 2. Ansøgning om et antal pladser i havnebassinet og på land
Forvaltningen vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at gennemføre en midlertidig løsning indtil den nye lokalplan giver mulighed yderligere areal til havnerelateret erhverv.

Forvaltningen vurderer, at der kan skaffes op til 3 pladser i havnebassinet på gæstepladser samt mulighed for at have op til 5 både stående på land. 

Ovennævnte bådpladser til erhverv i såvel havnebassinet som på land skal lejes ud til en takst, som svarer til markedslejen. Der skal derfor godkendes en takst for disse pladser.

Forvaltningen foreslår derfor følgende takster med virkning fra 1. januar 2021:

Ovennævnte takster pr. m2 vandareal giver følgende bådleje:

TAKSTER INKLUSIVE MOMS PR. ÅR niv. 2021 Pr. m2 Eksempel på leje pr. år
Takst 1: 7,5 m pladser pr. m2 vandareal pr. år 157 7,5 mx2,5 m = 2.944 kr.
Takst 2: = 10 m pladser pr. m2 vandareal pr. år 182 10 mx3 m=5.460 kr.
Takst 3 = 10 m pladser pr. m2 vandareal pr. år 197 15 mx4 m=11.820 kr.
Takst 5 = Landarealer store trailerbåde max. 10x3 meter inkl. Trailer pr. år 3.317 3.317 kr.
Takst 6 = Alle flydebroer pr. m2 vandareal pr. år 325 kr. pr. m2 329 12 mx4,1 m=16.187 kr.
Gæstepladser alle bådtyper pr. døgn 150
Gæstepladser alle bådtyper pr. uge 805
Gæstepladser alle bådstørrelser pr. måned 3.000
Priser på bådstativleje for faste lejere
For både op til 3 tons pr. år 550
For både op til 6 tons pr. år 700
For både op til 12 tons pr. år 900
For både der skal bruge støtteben, fordi de skal på land med mast/motorbåde - over 11 meter 250
For alle både på land i 0-14 dage 150
For alle både på land i op til 30 dage 250
For alle både på land i over 30 dage Se årslejen

Lejen bygger på en vurdering af prisniveauet for erhverv hos kommunale marinaer langs Køge Bugt og Øresund. Prisen er den samme som for private bådlejere.

Økonomi
De ansøgte lejemål og deraf følgende indtægter vil ikke påvirke Køge Kommunes økonomi nævneværdigt.
Kommunikation
Det offentliggøres, at der er mulighed for at leje bådpladser til erhverv på Køge Marina.
Bilag

Til toppen


107.   Temadrøftelser 2020/2021


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at udvalget drøfter og godkender temadrøftelsernes emner og rækkefølge.
Baggrund og vurdering

Kultur- og Idrætsudvalget har den 12. august 2019 bedt forvaltningen om at udarbejde en revideret liste over udvalgets temadrøftelser, og at denne revideres hvert kvartal.

Listen er derfor revideret på ny og rummer følgende forslag til i perioden september 2020 til februar 2021:

7. september: Fællesmøde med forvaltningsmedudvalg (FMU)

5. oktober: Kultur- og Idrætsudvalgets Budget 2021

2. november: Eventstrategi

7. december: Dialogmøde med Kultur- og Idrætsrådet

Januar 2021: Kulturforankring i Køge Kystområdet

Februar 2021: Status på Musikplanen

Marts 2021: Kulturstrategien

Temaerne er uddybet i det vedhæftede notat.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Bilag

Til toppen


108.   Evaluering af Ungdommens Sommer 2020


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at udvalget tager evaluering af Ungdommens Sommer 2020 til efterretning.
Baggrund og vurdering

Kultur- og Idrætsudvalget har ønsket en evaluering af initiativet Ungdommens Sommer 2020. 

Køge Byråd vedtog den 26. maj 2020, at gennemføre et særligt tiltag for kommunens ca. 6.000 unge i alderen 12-18 år i sommeren 2020. Tiltaget hedder Ungdommens Sommer og foregik i skolernes sommerferie i perioden 27. juni - 9. august.

Ungdommens Sommer blev til i et samarbejde mellem Køge Ungdomsskole (som primusmotor), Køge Musikskole, Stab- og Kulturafdelingen, 14 foreninger og andre lokale aktører. 

2500 unge deltog ved flere aktiviteter
For at deltage i Ungdommens Sommer, skulle den unge bære et såkaldt Ungdommens Sommer-armbånd, der gav gratis adgang til alle aktiviteter. Der blev udleveret omkring 2.500 stk. armbånd i hele perioden og samtidig registreret 3.200 fremmøder til de forskellige aktiviteter. Hver ung har dermed benyttet armbåndet mere end én gang.

Ungdommens Sommer bestod af 3 indsatsområder:

 1. Oplevelser og fællesskaber
 2. Tryghed og mestring i eget liv (sammen med Helhedsplanen)
 3. Midlertidige og blivende uderum og samlingspunkter.

De tre indsatsområder fordelte sig overalt i kommunen og indeholdt primært udendørs aktiviteter så som open air biograf, teater, en række udendørs foreningstilbud og flere kulturtilbud.

Især har fremmødet hos de forskellige kulturaktører været en succes, hvor Nordisk Film Biografer Køge, Pangea Park i Bjæverskov samt Køge Svømmeland i Ølby var nogle af højdespringerne.

Køge Ungdomsskole har herudover valgt, at flere aktiviteter fra Ungdommens Sommer fortsætter i regi af Ungdomsskolens efterårsprogram 2020.

Smittetryk fik indflydelse på visse aktiviteter
På Køge Marina var ambitionen, at åbne et maritimt udendørs aktivitetsspot. Aktivitetsspottet skulle både rumme maritime foreningsaktiviteter og være et uformelt samlingssted for de unge. Det stigende smittetryk i perioden gjorde, at ideen om det uformelle samlingspunkt blev udfordret. Det samme gjorde sig også gældende ved initiativet om bålsteder, hvor Ungdommens Sommer ville opbygge midlertidige uderum omkring et bål. Da tiltaget ikke kunne koordineres og dermed ikke kunne deltager-styres, blev det vurderet, at det ikke var forsvarligt at gennemføre disse.

Evalueringen af Ungdommens Sommer 2020 er nærmere beskrevet i vedhæftede notat.

Økonomi
Køge Byråd bevilgede 1 mio. kr. til Ungdommens sommer. Herudover blev der tilført yderligere 270.000 kr. til projektet gennem KL-midlerne, der var en landsdækkende pulje til sommeraktiviteter for børn og unge i sommeren 2020. Der er anvendt 1.269.000 kr. til projektet.
Bilag

Til toppen


109.   Konsulentopgørelse


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at udvalget tager opgørelsen af konsulentudgifter på driftsområdet til efterretning, jf. bilag 1.

Baggrund og vurdering

I det følgende præsenteres opgørelsen over konsulentforbruget for Kultur- og Idrætsudvalget. Den seneste konsulentopgørelse blev præsenteret for Kultur- og Idrætsudvalget i januar måned sidste år. På samme møde blev det besluttet, at udvalgene skulle orienteres om forbruget af konsulenter en gang årligt.

Direktionen har dog på baggrund af det øgede fokus på konsulenter i årets Økonomiaftale for 2021 besluttet at forelægge en ekstra status for brugen af konsulenter på fagudvalgenes september-møder. I årets økonomiaftale blev det aftalt en hensigtserklæring om, at kommunerne skulle spare 500 mio. kr. på eksterne konsulenter i 2021 og i alt 1 mia. kr. i 2025.

Køge Kommune har i en årrække haft fokus på niveauet for anvendelse af eksterne konsulenter i den kommunale opgaveløsning med henblik på at sikre, at de kommunale velfærdsydelser løses i den rette kombination af pris og kvalitet. Anvendelse af konsulenter sker således efter en nøje vurdering. Dog er der en kontinuerlig overvejelse af, om anvendelsen af eksterne konsulenter sker efter hensigten, og om den økonomiske optimering af aftalerne er optimal for kommunen.

Opgørelsen af konsulentforbruget på Kultur- og Idrætsudvalgets område fremgår af tabellerne i bilag 1. Opgørelsen sammenligner seneste regnskabsår (2019) med de seneste 12 måneder (april 2019 - marts 2020), skrevet som 2020 i tabellen. 

I bilag vises det samlede konsulentforbrug i den første tabel, mens de to øvrige tabeller viser en oversigt over de leverandører, hvor Køge Kommune har købt konsulentydelser for mere end 25.000 kr. for hhv. 2019 og 2020. Leverandørlisten er desuden suppleret af bemærkninger til, hvorfor forvaltningen har brugt den pågældende konsulent, herunder om der er tale om obligatoriske, eksterne konsulentydelser (hvor anden ekstern myndighed e.l. har besluttet, hvem der skal løse opgaven).

Hver enkelt konsulentopgave, med en økonomisk værdi på min. 25.000 kr., er i
udvalgsoversigterne desuden kategoriseret inden for en af nedenstående 7 kategorier.

 • It
 • Rekruttering, intern uddannelse og HR
 • Økonomi og effektivisering
 • Organisationsanalyser
 • Medie og journalist
 • Tolk og mentor
 • Bygge- og anlægsrådgivning

Advokatudgifter mv. ikke er medtaget i opgørelsen, da bistand med retssager mv. ikke vurderes som konsulentforbrug, men direktionen har også på dette felt et samlet overblik over forbrug.

Det skal bemærkes, at der er forventningen af parterne i økonomiaftalen i løbet af efteråret aftaler en definition af hvad der i økonomiaftaleforstand forstås som konsulentudgifter. forvaltningen følger naturligvis denne afgrænsning og sammenholder den med Køge kommunes.

Økonomi
Ingen direkte konsekvenser.
Bilag

Til toppen


110.   Orientering fra formanden


Indstilling

Formanden oplyser, at der forventes afholdt Kultur- og Idrætsmøde kl. 15.30-18.00 på følgende datoer i 2021:

4. januar

1. februar

1. marts

12. april

3. maj

7. juni

16. august

6. september

4. oktober

1. november

6. december

Dog forventes mødet den 12. april afholdt kl. 15-17 pga. sammenfald med Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde.


Til toppen


111.   Orientering fra forvaltningen


Indstilling

Forvaltningen orienterer om:

 • Status vedr. flydebroer i Køge Inderhavn "Slipset"
 • Status på arbejdet vedr. events

Til toppen


112.   EventueltTil toppen


113.   Erhvervslejekontrakt (Lukket punkt)Til toppen


114.   Eventuelt. (Lukket punkt)Til toppen


115.   Underskriftsblad - KIU (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 29.05.21