Referat (Tillægsdagsorden) af møde i Kultur- og Idrætsudvalget

Den 07.09.2020 kl. 15:30 i Byrådsstue Huitfeldt


Indholdsfortegnelse


Deltagere:

Anders Ladegaard Bork, (O)
Bent Sten Andersen, (O)
Erik Swiatek, (A)
Ken Kristensen, (V)
Kirsten Larsen, (C)
Osama Aref Mohamad, (A)
Thomas Kielgast, (F)


116.   Kulturpuljen 2021 - Ansøgning om honorarstøtte til Musikforeningen Bygningen og Tapperiet


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at udvalget godkender

  1. en 3-årig bevilling til honorarstøtte på 199.640 kr. i 2021, 203.320 kr. i 2022, 207.000 kr. i 2023 til Musikforeningen BYGNINGEN
  2. en 3-årig bevilling til honorarstøtte på 260.400 kr. i 2021, 265.200 kr. i 2022, 270.000 kr. i 2023 til Tapperiet.
Baggrund og vurdering

Musikforeningen BYGNINGEN og Tapperiet har i henhold til Kulturpuljens retningslinjer søgt om honorarstøtte.

Ansøgerne har anmodet om at få deres ansøgninger behandlet allerede i september, da de samtidig ansøger Statens Kunstfond under Slot- og Kulturstyrelsen om støtte. Statens Kunstfond har ansøgningsfrist den 1. oktober for honorarstøtte, og ansøgningerne hertil kræver en tilkendegivelse fra Køge Kommune om lokal medfinansiering.

Ved bevilling af honorarstøtte under Kulturpuljen forudsættes det, at der opnås tilsvarende bevilling fra Slot- og Kulturstyrelsen.

Det samlede ansøgte beløb til honorarstøtte i 2021 er på 477.400 kr. Musikforeningen BYGNINGENs ansøgning på 217.000 kr. belaster budgettet med 199.640 kr. efter fradrag for moms i henhold til den kommunale momsudligningsordning. Samlet set belaster de to ansøgninger således budget 2021 med 460.040 kr. På budget 2021 forventes afsat 1.757.339 kr. til Kulturpuljen.

Ansøgning om honorarstøtte (Musikforeningen BYGNINGEN)
BYGNINGENs musikprofil er bred og ønsker at afspejle alle musikalske genre gennem de i alt 40-50 koncerter og kulturelle aktiviteter de gennemfører årligt. Deres tilbud appellerer til det brede publikum, dog med en primær målgruppe på 25 år og opefter. I 2021 kan Musikforeningen fejre sit 20-års jubilæum. BYGNINGEN ønsker, at 2021 bliver startskuddet på en ny bevægelse frem mod et musik- og kulturliv i Køge Kommune, som er værdigt for byens høje udviklingsmodus og som vil være med til at brande Køge på nationalt plan som en nytænkende og progressiv kulturby.

Ansøgning om honorarstøtte (Tapperiet)
Tapperiet præsenterer en bred række koncerttilbud med et særligt og vedvarende fokus på at skabe engagerede musikentreprenører og aktive kulturforbrugere af især unge i alderen 15-25 år. Tapperiet er et mangeartet og engagerende ungdomskulturhus, der fortsat knopskyder i og omkring koncertdriften og det er den klare ambition også fremadrettet at balancere i krydsfeltet mellem et engageret og fremadstormende ungdomsmiljø og en kunstnerisk profil, der vover at være lige dele fremadskuende, fællesskabsorienteret og kvalitetsbevidst. Koncertprogrammet vægter den store fællesskabsfremmede koncertoplevelse såvel som mindre, nicheprægede koncertoplevelser arrangeret af lokaltforankrede bookingfællesskaber.

Forvaltningen vurderer at begge ansøgninger understøtter kulturstrategiens strategiske mål samt opfylder Kulturpuljens retningslinjer og anbefaler på den baggrund, at der på nuværende tidspunkt bevilges i alt 460.040 kr. i 2021, 468.520 kr. i 2022, 477.000 kr. i 2023 under forudsætning af, at Slots- og Kulturstyrelsen bevilger det tilsvarende beløb. Der resterer herefter en restpulje på 1.279.939 kr., som kan anvendes til de øvrige ansøgninger for 2021.

Til udvalgets behandling er vedhæftet en oversigt med bevillingsforslag og oplysninger om tidligere bevilgede tilskud.

Økonomi

Ovenstående bevillingsforslag er under forudsætning af, at der i 2021 afsættes 1.757.339 kr. til Kulturpuljen. Forvaltningen anbefaler, at der bevilges i alt 460.040 kr i 2021. Der resterer herefter en restpulje på 1.279.939 kr., som kan anvendes til de øvrige ansøgninger for 2021. De kommende års bevillinger for honorarstøtte fordeler sig således, hvis indstillingen følges:

Kulturpuljen  2021 2022 2023
Musikforeningen Bygningen 199.640 kr. 203.320 kr. 207.000 kr.
Tapperiet  260.400 kr.
265.200 kr.
270.000 kr.
I alt  460.040 kr 468.520 kr  477.000 kr. 

Beslutning

Ad 1: Godkendt, idet det kommunale tilskud på 199.640 kr. fastholdes i 2021, også selvom det statslige tilskud måtte blive mindre end det ansøgte beløb.

Ad 2: Godkendt.

Bilag

Til toppen


117.   Underskriftsblad - Kultur- og Idrætsudvalget


Indstilling
Mødedeltageres godkendelse af dette punkt i FirstAgenda er bekræftelse af mødedeltagelse samt at protokollen for dette møde er oplæst og godkendt.
Beslutning
Underskrevet digitalt.

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 29.05.21