Referat af møde i Kultur- og Idrætsudvalget

Den 03.06.2019 kl. 15:30 i Byrådsstue Huitfeldt


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Anders Ladegaard Bork, (O)
Ken Kristensen, (V)
Kirsten Larsen, (C)
Marie Møller, (A)
Osama Aref Mohamad, (A)
Thomas Kielgast, (F)

Afbud:

Bent Sten Andersen, (O)

50.   Godkendelse af dagsorden


Indstilling

Mødet afholdes i byrådsstuen Huitfeldt kl. 15.30.

Pkt. 56. Temadrøftelse behandles efter pkt. 50. Godkendelse af dagsorden.

Pkt. 57. Revision af Masterplan for Køge Nord behandles efter pkt. 56. Temadrøftelse.

 

Beslutning
Godkendt
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Osama Aref Mohamad (A)

Til toppen


51.   Budgetanalyser


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at:

 1. fremsendte høringssvar tages til efterretning
 2. budgetanalyse nr. 1 og 3-9  med en årlig besparelse på 2,131 mio. kr. årligt godkendes og implementeres
 3. restbeløb på sparemålet på 26.000 kr. i  2020 afholdes inden for Kultur- og Idrætsudvalgets budget.
Baggrund og vurdering

Kultur- og Idrætsudvalget godkendte den 3. december 2018, at der igangsættes 9 analyser med henblik på at finde besparelser på 2,157 mio. kr. i 2020, 2,126 mio. kr. i 2021 og 2,102 mio. kr. i 2022 og årene fremover.

Analyserne er følgende:

 1. Køge Svømmeland - analyse af forskellige tilbud og særarrangementer samt øgede indtægter ved billetsalg via internettet
 2. Samarbejdsaftale med de selvejende haller
 3. Analyse af KøgeBibliotekernes nettodriftsbudget og hvilke ydelser efterspørges
 4. Effektvurdering af klubområdet
 5. Effektvurdering af fritidspas
 6. Effektvurdering af seniorpas
 7. Analyse af fælles administration af de kommunale kulturinstitutioner
 8. Analyse med henblik på tydeliggørelse af de kommunale institutioners kerneopgave
 9. Analyse af muligheden for øgede indtægter via kommerciel udlejning af lokaler

Analyserne er vedhæftet.

Analyse nr. 2. Samarbejdsaftale med hallerne er udsat.

Disse analyser giver følgende besparelsespotentiale:

(anført i 1.000 kr.)
2020 2021 2022 2023
I alt -2.131 -2.131 -2.131 -2.131
Mål -2.157 -2.126 -2.102 -2.102
Difference -26 5 29 29

 

Årsværk -2,8 -2,8 -2,8 -2,8

Ovennævnte skemaer viser, at analyserne samlet set giver en årlig besparelse på 2,131 mio. kr.

Dette indebærer, at der spares 26.000 kr. for lidt i 2020 og henholdsvis 5.000 kr. og 29.000 kr. mere end sparemålet i 2021 og 2022 og fremefter.

De personalemæssige konsekvenser svarer til en samlet reduktion på 2,8 årsværk pr. år.

Detaljeret oversigt over de økonomiske og personalemæssige konsekvenser er vedlagt som bilag.

Kultur- og Idrætsudvalget tog på mødet den 6. maj 2019 ovenstående analyser til efterretning og godkendte at:

 1. analyse nr. 5 og 6 ikke sendes i høring, da de ikke indeholder besparelsesforslag
 2. analyse nr. 1,3, 4, 7 og 8 sendes i høring i Kultur- og Idrætsrådet
 3. analyse nr. 1, 3 og 7 sendes i høring i Seniorrådet
 4. analyse nr. 4, 7 og 9 sendes i høring i bestyrelserne i Køge Musikskole og Køge Ungdomsskole/Tapperiet.

Der er indkommet høringssvar fra:

 • Kultur- og Idrætsrådet
 • Seniorrådet
 • bestyrelsen på Køge Musikskole
 • bestyrelsen på Køge Ungdomsskole/Tapperiet
 • FMU i Kultur- og Økonomiforvaltningen

Høringssvarene er vedhæftet.

Forvaltningen vurderer, at høringssvarene ikke giver anledning til ændring af budgetanalysernes indhold og besparelsespotentiale.

På denne baggrund anbefaler forvaltningen at ovennævnte budgetanalyser godkendes.

Konsekvenserne af analyserne vil blive implementeret i 2. halvår 2019, således at de kan træde i kraft med virkning fra 1. januar 2020.

Økonomi

Der henvises til ovenfor.

Herudover er der implementeringsudgifter på 760.000 kr., som afholdes inden for Kultur- og Idrætsudvalgets budget 2019.

Beslutning

ad1. Taget til efterretning.

ad2-3. Godkendt.

Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Osama Aref Mohamad (A)
Bilag

Til toppen


52.   Fordeling af midler fra eliteidrætspuljen


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at fordeling af midler i forbindelse med eliteidrætspuljens tildeling pr. 1. maj 2019 drøftes og besluttes.
Baggrund og vurdering

Puljen havde ansøgningsfrist den 1. maj 2019, og ved fristens udløb var der indkommet ansøgninger fra 14 foreninger.

Fordeling af midler fra eliteidrætspuljen

Puljen skal forbedre forholdene for de foreninger/klubber, der er hjemmehørende i Køge Kommune og har hold/deltagere i de øverste turneringer/spillerækker.
Formålet med tildelinger fra puljen er at markedsføre og synliggøre Køge Kommune som en attraktiv kommune og en attraktiv idrætskommune. Puljen er derved med til at styrke den positive omtale af Køge Kommune og afledt deraf med til at tiltrække nye borgere. 

Ansøgere til puljen skal tilbyde en ydelse mod en beregnet modydelse.
En aftale om støtte til foreninger med elitepotentiale vil tage udgangspunkt i et tilbud fra foreningen om at markedsføre Køge Kommune.
Der kan overordnet indgås aftaler med  foreninger og klubber hjemmehørende i Køge Kommune, hvis markedsføringsværdi vurderes ud fra det sportslige præstationsniveau.

I forbindelse med budget 2019 er der afsat 600.529 kr. til markedsføringsstøtte til foreninger med elitepotentiale. Der var i 2018 afsat 786.260 kr.

Foreningerne/klubberne har fremsendt ansøgninger for i alt 2.554.175 kr.

Af retningslinjerne for Eliteidrætspuljen fremgår at:

Ved fordeling af midler til foreninger, tages der udgangspunkt i de vedtagne retningslinjers hovedpunkter:

 • at ydelsesmodtageren har en solid organisationsform, et værdigrundlag, en sund økonomi og et godt omdømme mv.
 • at ydelsesmodtagerens sportslige niveau er på højt nationalt plan.
 • at der foregår en væsentlig eksponering i medier.
 • at aktiviteten i kraft af sin kvalitet og synlighed understøtter den idrætsprofil, som Køge Kommune vil kendes for.
 • at aktiviteten giver mulighed for lokal publikumsmæssig oplevelse på et højt professionelt niveau.
 • at puljens modtagere fremsender dokumentation for markedsføringsindsatsen, senest ved udgangen af april det efterfølgende år. Der vil ikke blive udbetalt nye tilskud før dokumentation er modtaget af Kultur- og Idrætsafdelingen.

Retningslinjer for puljen samt oversigt over indkomne ansøgninger, inklusiv oplæg til modydelse samt foreningernes medlemstal og sportslige niveau er vedhæftet. Endelig er foreningernes ansøgninger vedhæftet.

Efter aftale er ansøgningerne ikke bearbejdet af forvaltningen.

Økonomi
Der henvises til ovenfor.
Beslutning

Drøftet.

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede at puljen fordeles som beskrevet i vedhæftede bilag.

Udvalget ser gerne, at skakklubben arbejder for en skakturnering.

Udvalget opfordrer til at HB Køge og pigefodbold formidler deres idræt på skolerne

 

 

Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Osama Aref Mohamad (A)
Bilag

Til toppen


53.   Orientering fra formanden


Beslutning

Formanden og Borgmesteren orienterede om Køge Kyst kulturstrategi

Formanden orienterede om borgmestermøde med Køge Kano og Kajak Klub

Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Osama Aref Mohamad (A)

Til toppen


54.   Orientering fra forvaltningen


Beslutning
Intet
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Osama Aref Mohamad (A)

Til toppen


55.   Eventuelt


Beslutning
Intet
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Osama Aref Mohamad (A)

Til toppen


56.   Temadrøftelse (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Osama Aref Mohamad (A)

Til toppen


57.   Revision af Masterplan (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Osama Aref Mohamad (A)

Til toppen


58.   Køge Idrætspark - status (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Osama Aref Mohamad (A)

Til toppen


59.   Eventuelt. (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Osama Aref Mohamad (A)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 24.10.19