Referat af møde i Kultur- og Idrætsudvalget

Den 02.12.2019 kl. 15:30 i Byrådsstue Huitfeldt


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Anders Ladegaard Bork, (O)
Bent Sten Andersen, (O)
Erik Swiatek, (A)
Ken Kristensen, (V)
Kirsten Larsen, (C)
Thomas Kielgast, (F)

Afbud:

Osama Aref Mohamad, (A)

115.   Godkendelse af dagsorden


Indstilling
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Osama Aref Mohamad (A)

Til toppen


116.   Temadrøftelse - budget 2020


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at udvalget drøfter budget 2020.
Baggrund og vurdering

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede den 4. november 2019 at drøfte budget 2020 på december mødet. 

Budget 2020 er vedtaget af Byrådet den 5. november 2019. Under temadrøftelsen gennemgås og drøftes Kultur- og Idrætsudvalgets budget 2020.

Forvaltningen orienterer om budget 2020 og implementering af tiltag i budgetforliget.

Økonomi
Der henvises til ovenfor.
Beslutning
Drøftet.
Fraværende
Osama Aref Mohamad (A)

Til toppen


117.   Bestyrelse på Teaterbygningen


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at udvalget

 1. godkender etablering og sammensætning af bestyrelse for Teaterbygningen
 2. udpeger 2 repræsentanter fra Kultur- og Idrætsudvalget og 2 personlige suppleanter
 3. anmoder Teknik- og Ejendomsudvalget om udpegning af 1 repræsentant og 1 personlig suppleant
 4. godkender vedtægter for bestyrelsen
 5. tager orientering om det videre arbejde med udmøntning af Teaterbygningens nye profil, målgruppe og fokus, til efterretning.
Baggrund og vurdering

Kultur- og Idrætsudvalget bad den 4. november 2019 forvaltningen om at udarbejde oplæg til nedsættelse af en bestyrelse for Teaterbygningen.

Ad 1. Bestyrelsens sammensætning:
Forvaltningen indstiller, at der nedsættes en bestyrelse med virkning fra 1. januar 2020 med følgende sammensætning:

 • 2 repræsentanter fra Kultur- og Idrætsudvalget
 • 1 repræsentant fra Teknik- og Ejendomsudvalget
 • 2 repræsentanter fra brugerne
 • 1 repræsentant fra medarbejderne
 • 1 repræsentant fra de frivillige medarbejdere

Hertil vælges suppleant for hver af de enkelte repræsentanter i bestyrelsen.

Bestyrelsens formål er at understøtte Kultur- og Idrætsudvalgets godkendte kulturprofil, målgruppe og fokus for Teaterbygningen. I overgangen frem til 1. januar 2020 kan det overvejes at nedsætte en interim bestyrelse, som alene består af de 3 politiske udpegede repræsentanter, som dermed kan understøtte den transformation, som Teaterbygningen skal i gang med.

Ad 4. Vedtægtens indhold:
Vedtægten beskriver udover bestyrelsens formål og sammensætning hvordan der afholdes valg, bestyrelsens mødevirksomhed og dens beføjelser.

Valg af repræsentanter for resten af denne byrådsperiode (frem til ultimo 2021)

Med henblik på hurtig igangsætning af bestyrelsens arbejde indstiller forvaltningen at Kultur- og Idrætsudvalget udpeger 2 repræsentanter og suppleanter til Teaterbygningens bestyrelse. Endvidere indstiller forvaltningen, at udvalget anmoder Teknik- og Ejendomsudvalget om at udpege 1 repræsentant og suppleant til bestyrelsen.

Teaterbygningen vil snarest gennemføre valg af medarbejderrepræsentant og suppleant for perioden frem til udgangen af 2021. Bestyrelsen vil sikre valg af repræsentant og suppleant for de frivillige medarbejdere for perioden frem til udgangen af 2021 i 1. halvår 2020. Se vedhæftede vedtægt for Teaterbygningens bestyrelse.

Ad 3. Det videre arbejde:
På baggrund af Kultur- og Idrætsudvalgets beslutning om en ny profil for Teaterbygningen, står institutionen overfor en forandringsproces i perioden fra ultimo 2019 og ind i foråret 2020.

I respekt for den kommende bestyrelse kan centrale drøftelser og beslutninger afvente til bestyrelsen er konstitueret i januar 2020. Men for at begynde og sikre en smidig og ordentlig overgang til Teaterbygningens nye profil og målgruppe vil Teaterbygningens ledelse allerede nu, mens Teaterbygningen er under renovation, tage kontakt til eksisterende brugere og give en rettidig orientering om ændringen, og endvidere igangsætte tiltag som understøtter Teaterbygningens nye profil.  

Overordnede tiltag, som sættes i gang:

 • Omsætte og beskrive Teaterbygningens nye profil, målgruppe og fokus til konkrete operationelle kriterier.
 • Tage kontakt til eksisterende brugere, som ikke længere er en del af Teaterbygningens målgruppe, så der orienteres rettidig og ordentligt. Herunder at få afdækket mulige omplaceringer af de aktiviteter, der falder uden for indholdsprofilen.
 • Påbegynde indsatsen omkring etablering af partnerskabsaftaler med den nye målgruppe, som både omfatter allerede eksisterende aktører og nye aktører.
Økonomi
Evt. udgifter i forbindelse med forandringsprocessen afholdes inden for Teaterbygningens driftsbudget.
Beslutning
Udsat.
Fraværende
Osama Aref Mohamad (A)
Bilag

Til toppen


118.   EM kvindefodbold 2025


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at udvalget beslutter, om forvaltningen skal arbejde videre med muligheden for at blive en af 8 værtskommuner eller 32 teambaser ved en dansk ansøgning om EM i kvindefodbold 2025.
Baggrund og vurdering

Borgmesteren og formanden for Kultur- og Idrætsudvalget har den 21. august afholdt møde med Dansk Boldspil-Union (DBU) om Køge Kommunes mulighed for at indgå i en ansøgning om Danmark som værtsnation for EM i kvindefodbold i 2025 (kvinde EM 2025).

Kultur- og Idrætsudvalget vil gerne arbejde med events, og den nuværende U19 EM kvalifikationsturnering er et godt afsæt for kvinde EM 2025.

I forbindelse med ansøgningen udpeger DBU 12 værtskommuner samt 32 teambaser. Såfremt Danmark vælges som værtsnation for kvinde EM 2025, udvælger UEFA 8 værtskommuner blandt de 12 fremsendte. I værtskommunerne afvikles turneringens indledende puljekampe i juni/juli 2025. En teambase er trænings- og opholdssted for et deltagende landshold.

Såfremt Køge Kommune ønsker at ansøge om at blive værtskommune eller teambase ved kvinde EM 2025, skal kommunen indsende en motiveret ansøgning, hvor det synliggøres, at UEFAs krav til afholdelse af eventen kan imødekommes.

Der skal tages stilling til, hvorvidt Køge Kommune ønsker at arbejde videre mod at indsende ansøgning nu, da processen er således:

2. december 2019  Kultur- og Idrætsudvalget beslutter om Køge Kommune skal indsende ansøgning om at være værtskommune eller teambase.

Dec.-marts 2020  Forvaltningen udarbejder foreløbig ansøgning 
30. januar 2020 Administrativt møde for interesserede kommuner i Idrættens Hus, Brøndby
Primo april          Politisk møde med DBU. Mulighed for at kommunen fremlægger en ansøgning
April 2020 Kommuner indsender motiveret ansøgning til DBU
August 2020 Ansøgning indsendes til UEFA
Sept./okt. 2020       UEFA kommer på besøg
December 2020 UEFA udnævner værtsland

Hvad får Køge Kommune ud af deltagelsen:
Kvinde EM 2025 i Køge vil blandt andet understøtte den positive udvikling og fremgang, der opleves i kvindefodbold både i Køge Kommune og på landsplan.

Eventen kan bruges som en løftestang for Køge Kommunes indsatser under idrætsstrategien. Som en del af idrætsstrategien er indskrevet, at idrætsforeningerne og Køge Kommune skal samarbejde om at tiltrække og gennemføre idrætsevents og –arrangementer, der kan skabe synlighed for både idrætsforeningerne og kommunen.

I forbindelse med kvinde EM 2025 er der mulighed for at involvere borgere som frivillige og deltagere. Eksempelvis ved at foreningslivet afvikler bevægelses- og idrætsevents for borgerne i samme periode. Både Køge Kommune og idrætsforeningernes kompetencer til afvikling af events kan derfor løftes i forbindelse med afvikling af kvinde EM 2025.

Som værtskommune for en pulje eller teambase er der mulighed for, at både delegationer og tilskuere til træning og kampe indkvarteres i eller omkring Køge med øget handel og omsætning til butikker, restauranter og overnatningssteder til følge.

Køge Kommune har ved deltagelsen i kvinde EM 2025 mulighed for branding af kommunen og området. Som eksempel på branding kan nævnes beliggenheden ved vand, den historiske bymidte eller særligt fokus på tiltrækning af erhverv.

Hvad kræver det:
Krav ved udnævnelse som værtskommune:
UEFA har opstillet en række krav, som skal imødekommes, hvis et stadion skal anvendes til kampafvikling ved kvinde EM 2025. Såfremt Køge Kommune ønsker at arbejde videre med en ansøgning, skal det vurderes, hvorvidt disse krav kan imødekommes. Kravene omfatter blandt andet stadionfaciliteter, tribunepladser, infrastruktur, presseområde og hybridbane. Den nuværende kunstgræsbane på Køge Idrætspark forventes at skulle skiftes i 2025.

Efter kvinde EM 2025 vil Køge Idrætspark opfylde kravene til superliganiveau.

I ansøgningen til UEFA fremsætter Køge Kommune et krav om leje af stadion og faciliteter i forbindelse med afvikling af eventen.  

En forudsætning for indsendelse af ansøgning til kvinde EM 2025 er, at erhvervslivet, HB Køge samt Sjællands Universitetshospital er aktivt deltagende og bidragende.

HB Køge har den 21. november 2019 tilkendegivet, at klubben ønsker at samarbejde om indsendelse af ansøgning om Køge Kommune som værtskommune eller teambase. Samarbejdet omhandler blandt andet, at stadion i perioden for afvikling af eventen udelukkende kan anvendes til afvikling af kvinde EM 2025 kampe, samt at klubben arbejder for at opfylde UEFAs krav til erhverv og virksomheder i stadionområdet. Samarbejdet mellem HB Køge og Køge Kommune om kvinde EM 2025 skal defineres nærmere, såfremt Køge Kommune tager beslutning om, at arbejde videre mod en ansøgning.  

Køge Kommune ansætter en eventkoordinator primo 2020. Det kan prioriteres, at eventkoordinatoren fungerer som projektleder, hvis kommunen udnævnes som værtskommune eller som teambase. Derudover kan det prioriteres, at eliteidrætspuljen bidrager til eventens realisering.

Krav ved udnævnelse som teambase:
Køge Kommune opfylder på nuværende tidspunkt UEFAs krav til at blive teambase. Både Herfølge Stadion og Køge Idrætspark (atletikbanen) har bane og stadionfaciliteter, der imødekommer kravene ved ansøgning om at blive teambase. Derudover opstiller UEFA krav om, at der indenfor 15 minutters kørsel fra træningsfaciliteten forefindes et 4-stjernet hotel, hvilket ligeledes opfyldes.

Såfremt Køge Kommune udnævnes som teambase, vil hotel og facilitet danne ramme for træning og overnatning for et deltagende landshold under kvinde EM 2025. I forbindelse hermed vil presse og fans tilknyttet holdet besøge og følge holdets træning og færden, hvilket vil give øget handel i og opmærksomhed om Køge Kommune.

Økonomi

Økonomien i dette projekt skal udredes nærmere for at kunne give et overblik over nødvendige ressourcer, herunder anlægsudgifter. Dette vil ske successivt frem mod en evt. ansøgning i april 2020.

Forvaltningen vurderer, at der i forbindelse med udarbejdelse af ansøgning til DBU om at blive værtskommune, bør forventes et væsentligt personaleressourcetræk fra 1. februar til april 2020. Forventeligt svarende til minimum 2 fuldtidsstillinger.

I forbindelse med udarbejdelse af ansøgning om at blive teambase forventes et personaleressourcetræk i samme periode svarende til 1/2 fuldtidsstilling.

Ressourcetrækket frem til april 2020 kan løses ved en prioritering af de nuværende ressourcer og eventkoordinatoren.

Ved ansøgning om at blive værtskommune, vurderer forvaltningen, at

 • personaleressourcetrækket for projektgruppen i perioden fra december 2020 til 2024 vil være væsentligt
 • perioden fra 2024 til afvikling af kvinde EM 2025 vil kræve en intensiv indsats med et betydeligt personaleressourcetræk for projektgruppen.

Ved ansøgning om at blive teambase, vurderer forvaltningen, at det væsentlige personaleressourcetræk vil være i perioden 2024 til afvikling af kvinde EM 2025, primært for eventkoordinatoren, kommunikation og ETK.

Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Osama Aref Mohamad (A)

Til toppen


119.   Valg til Kultur- og Idrætsrådet


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller at Kultur- og Idrætsudvalget:

 1. godkender repræsentanter og suppleanter for kulturforeningerne, den folkeoplysende voksenuddannelse og fritidsområdet
 2. beslutter hvilke 2 af 3 der skal indgå som repræsentanter fra idrætsforeningerne
 3. beslutter at ikke besatte suppleant poster holdes vakante
 4. udpeger medlemmer for øvrige foreninger
Baggrund og vurdering

Der blev den 21. november 2019 gennemført valg til Kultur- og Idrætsrådet i henhold til de af Byrådet besluttede rammer den 27. september 2016.

Repræsentanter fra kulturforeninger, folkeoplysende voksenuddannelse, fritidsområdet, øvrige foreninger og idrætsforeninger vælges for 2 år. Valget foregår på valgmødet ved personligt fremmøde.

Øvrige repræsentanter i rådet udpeges/vælges for en 4-årig periode, der følger valgperioden, og var således ikke på valg.

Følgende var på valg:

 • 2 repræsentanter for kulturforeningerne
 • 1 repræsentant for den folkeoplysende voksenuddannelse
 • 2 repræsentanter for fritidsområdet
 • 2 repræsentanter for øvrige foreninger
 • 5 repræsentanter for idrætsforeningerne

Herudover var der valg til suppleanter for repræsentanterne i rådet.

Foreningernes valg af repræsentanter og suppleanter den 21. november 2019 endte således:

Kulturforeningerne
Repræsentanter:

 • Henry Rossle fra Kulturforeningen i Skovbo
 • Ove Nordhild Olsen fra Kjøge Mini-Bys Venner.

Suppleanter:

 • Jan Engsager, Skovbo Billedskole
 • Vakant

Folkeoplysende voksenudddannelse

 • Repræsentant: Bodil Sø fra LOF Køge
 • Suppleant: Tine Scheye Koop fra FOF Køge Bugt

Fritidsområdet
Repræsentanter: 

 • Finn Stuhr fra Køge Skak Klub
 • Dorthe Mølvig fra KFUM-Spejderne i Borup

Suppleanter:

 • Ingen kandidater

Øvrige foreninger
Repræsentanter:

 • Ingen kandidater

Suppleanter

 • Ingen kandidater

Idrætsforeningerne
Repræsentanter:

 • Thomas Jensen fra Borup Løbeklub
 • Poul Erik Jensen fra Gørslev IF
 • Poul Henning Vive fra Firmaidræt Køge

Følgende opnåede stemmelighed og beslutning om de 2 resterende repræsentanter besluttes derfor af Kultur- og Idrætsudvalget i henhold til den af Byrådet vedtagne Procedure for valg til Kultur- og Idrætsrådet:

 • Anders Agerbo Jensen fra Køge Svømmeklub
 • Monika Dahl Eriksen fra Skensved IF
 • Jan B. Larsen fra Ejby IF Fodbold

 Suppleanter: 

 • Afventer Kultur- og Idrætsudvalgets beslutning
 • Jan Engsager, IF Frem Friluft
 • Vakant
 • Vakant
 • Vakant

I henhold til den af Byrådet vedtagne Procedure for valg til Kultur- og Idrætsrådet overlades det således til Kultur- og Idrætsudvalget at udpege:

 • De 2 manglende medlemmer fra øvrige foreninger
 • 2 af 3 kandidater for idrætsområdet; den kandidat som udvalget ikke udpeger som repræsentant vil træde ind som suppleant

Under forudsætning af Kultur- og Idrætsudvalget godkendelse af valg og udpegninger til Kultur- og Idrætsrådet, afholder Kultur- og Idrætsrådet sit konstituerende møde torsdag den 5. marts 2020, kl. 17.00-19.00.

Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Udvalget har trukket lod blandt de tre kandidater. Følgende er valgt som repræsentanter til idrætsforeningerne:

 • Anders Agerbo Jensen fra Køge Svømmeklub.
 • Monika Dahl Eriksen fra Skensved IF.

Jan B. Larsen fra Ejby IF Fodbold bliver 1. suppleant.

Ad 3. Godkendt.

Ad 4. Udvalget udpeger følgende repræsentanter til de øvrige foreninger:

 • Per Nielsen, repræsentant for Socialdemokratiet i Køge.
 • Henning Lübcke, repræsentant for Vedskølle Bylaug.

Kulturudvalget ønsker procedurer for valg drøftet på kommende udvalgsmøde.

Fraværende
Osama Aref Mohamad (A)
Bilag

Til toppen


120.   Projekt leg og bevægelse


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at der bevilges 125.000 kr. til videreførelse af projekt "Leg og Bevægelse" i 2020.
Baggrund og vurdering

Kultur- og Idrætsudvalget har i årene 2014-2019 årligt bevilget 125.000 kr. til Leg og Bevægelsesprojekt for dagtilbud.

I 2014 udarbejdede en tværfaglig arbejdsgruppe med deltagelse af Kultur og Idræt, Dagtilbudsafdelingen, Sundhedsafdelingen og PPR et forslag til et pilotprojekt om leg og bevægelse for dagtilbud. Arbejdsgruppen pegede på, at en mere koordineret og struktureret indsats kan være med til at sikre den motoriske udvikling hos småbørn, og at potentialet for en god motorisk udvikling starter i småbørnsalderen. Hvis der først kommer fokus på den motoriske udvikling senere i livet kan det være svært at rette op på, og for nogle vil udfordringerne følge dem videre i livet.

Siden 2015 har Kultur- og Idrætsudvalget besluttet at bevilge ovennævnte beløb som en del af handleplanen under idrætsstrategien, som sædvanligvis har været til behandling på december mødet.

Kultur- og Idrætsudvalget har besluttet at behandle idrætsstrategien og den dertil knyttede handleplan på mødet i marts 2020.

Da gymnastikforeningen Køge Bugt og gymnastikafdelingen under Borup IF imidlertid har brug for at vide, hvilke ressourcer de har til projektet i december/januar måned med henblik på planlægning af det kommende års aktivitet, forelægges sagen for Kultur- og Idrætsudvalget på nuværende tidspunkt.

Der søges om en bevilling på 125.00 kr. i 2020 til videreførelse af projektet.

Børne- og Ungeforvaltningen bevilger administrativt udgiften på 552.000 kr. inden for Børneudvalgets budget.

Økonomi
Beløbet kan afholdes indenfor Kultur- og Idrætsudvalgets driftsbudget inden for puljen "Støtte til breddeidræt" som er på i alt 510.000 kr.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Osama Aref Mohamad (A)
Bilag

Til toppen


121.   Ansøgning til Kulturpuljen 2020 - Teaterforeningen Det Mobile Teater


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at udvalget

 1. godkender forslag om en treårig underskudsgaranti til Det Mobile Teater
 2. tager oversigt over Kulturpuljens brug af underskudsgaranti i 2017, 2018 og 2019 til efterretning.
Baggrund og vurdering

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede den 4. november 2019, at den flerårige ansøgning fra Det Mobile Teater til Kulturpuljen i 2020, 2021 og 2022 skal genoptages til fornyet behandling på udvalgsmødet den 2. december 2019.

Teaterbygningen indgik i 2018 et samarbejde med foreningen Det Mobile Teater. Det Mobile Teater tilbyder teaterforestillinger for både børnefamilier og voksne og understøtter Køge Kommunes kulturstrategi på flere måder. Blandt andet i forlængelse af strategiens mål, hvor Køge Kommune ønsker at tilgængelige, vedkommende og mangfoldige tilbud i kommunen skal tilbydes til alle og især til dem som "slet ikke ved, at de er interesserede". At forestillinger fra hele landet kommer til Køge Kommune gør det let at opleve noget nyt og spændende uden at rejse langt.

Herudover supplerer Det Mobile Teater Køge Kommunes andre teatertilbud godt. De øvrige teater-aktører i kommunen såsom kulturforeningen Apollonaris, kultursamarbejdet Dragen samt Ølsemagle Meningsråd præsenterer primært forestillinger på hverdage i dagtimerne, hvor Det Mobile Teater viser teater i aftentimerne og i weekender. Forestillingerne fra de øvrige teater-aktører bliver hurtigt udsolgt og henvender sig primært til dagtilbud, hvor Det Mobile Teaters forestillinger oftest er rettet mod familier og voksne. Prisen på disse forestillinger er ofte dyrere, da forestillingerne har en større volumen og kommer fra større scener/teatre.

Det Mobile Teater er Danmarks første (og hidtil eneste) mobile teaterforening. Foreningen har til formål at præsentere mellemstore professionelle turnerende teaterforestillinger i hele landet. Foreningen er udover Køge også aktiv i Frederiksværk, Odense og Aalborg samt Valby, hvor foreningen udspringer fra.

Teatertilbuddene fra Det Mobile Teater støtter op om Teaterbygningens vision som kulturproducerende institution med flere professionelle musik-, teater- og kunstoplevelser præsenteret for borgerne lokalt. Teaterbygningen har sammen med foreningen mulighed for at tegne et Køge-relevant teaterprogram, hvor den professionelle scenekunst vil skabe nye standarder og anderledes oplevelser at mødes om.

Kulturpuljens støtte til Det Mobile Teater
Ved ansøgningsrunden for 2020 har Det Mobile Teater ansøgt Kulturpuljen om en flerårig bevilling til fire forestillinger i 2020 (150.000 kr.), fem forestillinger i 2021 (175.000 kr.) samt seks forestillinger i 2022 (200.000 kr.). Forestillingerne i 2020 kan eksempelvis komme fra Mungo Park i Allerød og fra den Åbne Scene i Århus.

Forvaltningen indstiller, at udvalget bevilger 120.000 kr. (underskudsgaranti) til Det Mobile Teater årligt, i årene 2020, 2021 og 2022. Tilskuddet dækker indkøb af minimum fire professionelle forestillinger produceret til større teatre og med et større setup end ellers set i Køge Kommune. Herudover er der yderligere udgifter forbundet med opsætning og markedsføring. Disse udgifter afholdes af Det Mobile Teater og Teaterbygningen. En eventuel bevilling til 2021 og 2022 vil være under forudsætning af, at Kulturpuljen ikke reduceres i forhold til 2020.

Hvis Kultur- og Idrætsudvalget yder underskudsgaranti til Det Mobile Teater kontinuerligt i årene 2020, 2021 og 2022, vil det være muligt at vise minimum fire teaterproduktioner om året. Samtidig vil det give Det Mobile Teater en større fleksibilitet i forhold til indkøb af relevante forestillinger, da foreningen bedre kan planlægge årets teaterprogram i Køge Kommune allerede fra begyndelsen af året og de kommende år frem.

Kulturpuljen har de foregående år støttet Det Mobile Teater med fire forestillinger i 2019 med en samlet administrativ bevilling på 50.000 kr. (underskudsgaranti). Afregningen foregår i december, men underskudsgarantien forventes ikke at kunne dække udgifterne til alle fire forestillinger. I 2018 støttede Kulturpuljen to forestillinger med en samlet bevilling på 60.000 kr. (underskudsgaranti). Foreningen fik et mindre underskud på 2.236 kr. i denne forbindelse. Bevillingen i 2018 blev besluttet på Kultur- og Idrætsudvalgsmøde i november 2017.

Underskudsgaranti
I september 2017 vedtog Kultur- og Idrætsudvalget nye retningslinjer for Kulturpuljen. I den forbindelse blev midler til Kultur- og Idrætsudvalgets Skt. Hans-arrangement, Kyndelmisse og Sommersjov-aktiviteter lagt sammen med Kulturpuljen, hvorfor den samlede pulje i 2018 er væsentlig større sammenlignet med 2017. De efterfølgende år vokser puljens størrelse kun i forbindelse med den årlige regulering. 

Kulturpuljens formål er blandt andet at sikre, at flest mulige kulturtilbud gennemføres til glæde og gavn for kommunens borgere. På grund af de begrænsede midler i puljen har forvaltningen et stigende fokus på at få mest muligt ud af midlerne og yder derfor et stigende antal underskudgarantier i stedet for et tilskud, hvilket også kan ses på det stigende antal underskudsgarantier over årene. Således er der mulighed for, at midler løber tilbage i puljen, hvis et arrangement alligevel kan gennemføres uden tilskud fra Kulturpuljen. Underskudsgaranti gives i stigende grad til de arrangementer, hvor der er entréindtægter og mulighed for indhentning af sponsorkroner.

Nedenfor er en oversigt over Kulturpuljens størrelse i årene 2017, 2018 og 2019 samt antal bevillinger med underskudsgaranti.

 

Disponeret

(ekskl. moms)

Forbrugt

(ekskl. Moms)

Beløb retur i puljen til brug igen (ekskl. moms)

Kulturpuljen 2017

1.474.813 kr.

 

 

 

7 bevillinger med underskudsgaranti

57.745 kr.

29.461,27 kr.

28.283,73 kr.

Kulturpuljen 2018

1.713.941 kr.

 

 

 

10 bevillinger med underskudsgaranti

265.789 kr.

232.490,17 kr.

33.298,83 kr.

Kulturpuljen 2019

1.745.045 kr.

 

 

 

18 bevillinger med underskudsgaranti

435.633 kr.

Endelig afregning pågår i december 2019

Endelig afregning pågår i december 2019

Ansøgning fra Det mobile Teater om flerårig støtte er vedhæftet som bilag 1.

Kulturpuljens retningslinjer er vedhæftet som bilag 2.

Økonomi
Der henvises til ovenfor.
Beslutning

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Taget til efterretning.

Fraværende
Osama Aref Mohamad (A)
Bilag

Til toppen


122.   Ansøgning fra Borup Kino om tilskud til opsætning af stole


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget drøfter om ansøgning fra Borup Kino skal imødekommes.
Baggrund og vurdering

Foreningen Borup Kino har den 22. november 2019 fremsendt en ansøgning til Kultur- og Idrætsudvalget om tilskud på 184.300 kr. til renovering af gulv og udskiftning af stole i Borup Kino, Lindevej 3 i Borup.

Biografen er fra 1924 og er løbende blevet renoveret. De eksisterende stole er dog fra 1942 og foreningen ønsker derfor at renovere salen og siddekomforten samtidig med at fastholde oplevelsen af en original kino.

Udgiften til renovering af gulv og udskiftning af stole beløber sig på i alt 446.300 kr.

Foreningen har ansøgt tre fonde:

 • Nordeafonden har tilkendegivet et tilskud på 40.000 kr.
 • Det Danske Filminstitut har tilkendegivet et tilskud på 100.000 kr. såfremt foreningen kan rejse den resterende kapital.
 • Trelleborgfonden drøfter på bestyrelsesmøde den 11. december 2019 om tilkendegivelse af et tilskud på 40.000 kr. Drøftelsen anses ifølge foreningen for at være en formalitet.

Foreningen forventer hermed fra december 2019, at have indsamlet fondsmidler for i alt 180.000 kr. Herudover bidrager foreningen Borup Kino med en egenkapital på 82.000 kr.

Foreningen Borup Kino har en bestyrelse på otte medlemmer og drives af 52 frivillige. Foreningens fokus er at bidrage til det kulturelle fællesskab i Borup by, hvor biografen viser 12 forestillinger om året for børn og seks for seniorer. Dertil præsenteres en række koncerter bl.a. med tilskud fra Kulturpuljen.

Med renoveringen og den moderniserede siddekomfort forventer foreningen at øge antallet af kulturelle aktiviteter, med bl.a. flere koncerter, foredrag, familiearrangementer samt aktiviteter for unge i samarbejde med nærområdets institutioner.

Udskiftningen af gulv og stole forventes udført april 2020, hvis det økonomiske råderum er tilstede.

Økonomi
Et tilskud på 184.300 kr. kan evt. afholdes inden for Kultur- og Idrætsudvalgets driftsbudget 2019, jf. dagsordenens pkt. 123.
Beslutning
Udvalget imødekommer ansøgningen på 184.000 kr. Såfremt der kommer yderligere fondsmidler reduceres beløbet.
Fraværende
Osama Aref Mohamad (A)
Bilag

Til toppen


123.   4. Økonomiske Redegørelse 2019


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at udvalget drøfter 4. Økonomiske Redegørelse 2019, herunder 

 1. tager 4. Økonomiske Redegørelse 2019 til efterretning, idet det konstateres, at budgettet overholdes
 2. indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at der flyttes budgetmidler på 0,65 mio. kr. fra Kultur- og Idrætsudvalget til Teknik- og Ejendomsudvalget vedrørende Køge Idrætspark
 3. indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at der flyttes budgetmidler på 0,126 mio. kr. fra Kultur- og Idrætsudvalget til Økonomiudvalget vedrørende finansiering af stigende priser på Microsoft licenser
 4. godkender flytning af budgetmidler på i alt 0,184 mio. kr. fra aktivitetsområderne Folkeoplysning & Fritidsaktiviteter (0,154 mio. kr.) og Kultur mv. (0,03 mio. kr.) til aktivitetsområdet Fritidsfaciliteterne vedrørende overførslen knyttet til Airdome og midlertidig pavillon i Gørslev
 5. godkender flytning af budgetmidler på 0,1 mio. kr. fra aktivitetsområdet Folkeoplysning & Fritidsaktiviteter til Kultur mv. vedrørende opstart af musikprofilbørnehave.
Baggrund og vurdering

På Kultur- og Idrætsudvalget område forventes et budget i balance.

Herudover anbefales en flytning af budgetmidler på i alt 0,776 mio. kr., hvoraf 0,65 mio. kr. vedrører Køge Idrætspark og 0,126 mio. kr. vedrører medfinansiering af stigende priser til Microsoft-licenser. Hertil kommer et netto mindreforbrug på 1,7 mio. kr., som forventes overført til 2020. Dette fremgår af tabellen i bilag 1, som indeholder en oversigt over mindre- og merudgifter på Kultur- og Idrætsudvalgets område.

Nedenfor er aktivitetsområderne for Kultur- og Idrætsudvalget beskrevet.

Fritidsfaciliteter
Der forventes et samlet forbrug på 18,5 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. i 2019. Heraf forventes 1,42 mio. kr. overført til 2020 og budgetmidler på 0,65 mio. kr. anbefales flyttet til Teknik- og Ejendomsudvalget. Herudover er der merudgifter på 0,18 mio. kr., som anbefales dækket af en intern flytning af budgetmidler fra aktivitetsområderne Folkeoplysning og Fritidsfaciliteter (0,154 mio. kr.) og Kultur mv. (0,03 mio. kr.) til dækning af overførsel til 2020 af Airdome (1,1 mio. kr.) og udgift til midlertidig pavillon i Gørslev (30 t. kr.).

Den anbefalede flytning af budgetmidler på 0,65 mio. kr. til Teknik- og Ejendomsudvalget vedrører mindreforbrug til afledt drift på Køge Idrætspark, primært som følge af senere ibrugtagning af hal 3.

De forventede overførsler på 1,4 mio. kr. er sammensat af 1,1 mio. kr. vedrørende Airdome og 0,3 mio. kr. vedrørende udvikling af Køge Marina.

KøgeBibliotekerne
Der forventes et samlet forbrug på 27,7 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., som forventes overført til 2020. 

Kultur mv.
Der forventes et samlet forbrug på 27,1 mio. kr. svarende til merudgifter på 0,47 mio. kr., hvoraf 0,4 mio. kr. forventes overført til 2020. Overførslen vedrører Musikskolen (0,05 mio. kr.) og Musikalsk Grundkursus (0,35 mio. kr.), som forventes finansieret i 2020. Hertil kommer mindreforbrug på 0,03 mio. kr., som anbefales flyttet internt til aktivitetsområdet Fritidsfaciliteter med henblik på finansiering af opsætning af midlertidig pavillon i Gørslev. Dertil kommer et merforbrug på 0,1 mio. kr. vedrørende engangsudgifter til opstart af musikprofilbørnehave, som anbefales finansieret ved flytning af budgetmidler fra aktivitetsområdet Folkeoplysning og fritidsaktiviteter. I det samlede forbrug på 27,1 mio. kr. er indeholdt 0,18 mio. kr. til udskiftning af stole i Borup Kino, jf. dagsordenens pkt. 122.

Folkeoplysning og fritidsaktiviteter
Der forventes et samlet forbrug på 24,5 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,77 mio. kr., hvoraf mindreforbrug på 0,15 mio. kr. vedrørende Køge Ungdomsskole og 0,24 mio. kr. vedrørende eventpulje forventes overført til 2020. Herudover er der mindreforbrug på 0,13 mio. kr. som anbefales flyttet til IT- og Digitaliseringsafdelingen under Økonomiudvalget til medfinansiering af stigende priser på Microsoft Licenser. Hertil kommer mindreforbrug på 0,25 mio. kr., som anbefales flyttet inden for Kultur- og Idrætsudvalgets område. Heraf anbefales 0,15 mio. kr. flyttet til aktivitetsområdet Fritidsfaciliteter vedrørende finansiering af overførslen på Airdome og 0,1 mio. kr. anbefales flyttet til aktivitetsområdet Kultur mv. til finansiering af engangsudgifter til opstart af musikprofilbørnehave.

Økonomi
Intet særskilt at bemærke.
Beslutning

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Anbefales.

Ad 3. Anbefales.

Ad 4. Godkendt.

Ad 5. Godkendt.

Fraværende
Osama Aref Mohamad (A)
Bilag

Til toppen


124.   Orientering fra formanden


Beslutning

Formanden orienterede om 

 • deltagelse i møde den 14. november 2019 i forbindelse med U19 EM kvalifikation
 • afholdt møde den 5. november 2019 med Køge Kunstforening
 • indvielse af kunstgræsbanen i Bjæverskov, sammen med formanden for Teknik- Ejendomsudvalget den 16. november 2019
 • det kommende møde i den politiske styregruppe for Kulturmetropolen holdes i Køge
 • der holdes stormøde om Den Maritime Halvø den 4. december 2019
 • der holdes møde med det Maritime Modelbyggerlaug den 19. december.
Fraværende
Osama Aref Mohamad (A)

Til toppen


125.   Orientering fra forvaltningen


Beslutning
Intet.
Fraværende
Osama Aref Mohamad (A)

Til toppen


126.   Fællesmøde mellem Kultur- og Idrætsudvalget og Kultur- og Idrætsrådet


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget drøfter samarbejdet med Kultur- og Idrætsrådet.
Baggrund og vurdering

Kultur- og Idrætsudvalget og Kultur-og Idrætsrådet holder fællesmøde den 2. december 2019, kl. 17.15 - 18.00.

Byrådet godkendte ændringer i "Folkeoplysningspolitik for Køge Kommune" den 23. oktober 2018. Med ændringen blev der indført ét årligt fællesmøde mellem Kultur- og Idrætsudvalget og Kultur- og Idrætsrådet. Formålet med fællesmødet er en styrkelse af dialogen. (Folkeoplysningspolitikken er vedhæftet).

Kultur- og Idrætsrådet har indstillet følgende emner til drøftelse med udvalget:

 • Kultur- og Idrætsrådets rolle og rådets samarbejde med Kultur- og Idrætsudvalget.
 • Budget og økonomi på Kultur- og Idrætsområdet.
 • Værdien af de folkeoplysende aktiviteter.

På mødet deltager repræsentanter fra Kultur- og Idrætsrådet.

Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning
Drøftet.
Fraværende
Osama Aref Mohamad (A)
Bilag

Til toppen


127.   Eventuelt


Beslutning
Intet.
Fraværende
Osama Aref Mohamad (A)

Til toppen


128.   Køge Idrætspark - status (Lukket punkt)


Fraværende
Osama Aref Mohamad (A)

Til toppen


129.   Eventuelt. (Lukket punkt)


Fraværende
Osama Aref Mohamad (A)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 05.12.19