Referat af møde i Kultur- og Idrætsudvalget

Den 10.01.2022 kl. 14:00 i Byrådsstue Huitfeldt


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Ali Yahya, (F)
Erik Swiatek, (A)
Jan B. Larsen, (V)
Ken Kristensen, (V)
Kirsten Larsen, (C)
Mette Jorsø, (B)
Thomas Kielgast, (F)


1.   Godkendelse af dagsorden


Indstilling
Beslutning
Godkendt.


Til toppen


2.   Orientering om valg af formand og næstformand i Kultur- og Idrætsudvalget


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller, at udvalget tager til efterretning, at Kultur- og Idrætsudvalget på det konstituerende møde den 6. december 2021 har valgt Ken Kristensen (V) som formand og Mette Jorsø (B) som næstformand.
Baggrund og vurdering
Kultur- og Idrætsudvalget har på mødet den 6. december 2021 valgt Ken Kristensen (V) som formand og Mette Jorsø (B) som næstformand.

Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager ovennævnte til efterretning.

Udskrift fra Kultur- og Idrætsudvalgets konstituerende møde den 6. december 2021 er vedlagt.
Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning
Taget til efterretning.
Bilag

Til toppen


3.   Forretningsorden for Kultur- og Idrætsudvalget i perioden 2022-2025


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til, at Kultur- og Idrætsudvalget foretager 1. behandling af forslag til forretningsorden for Kultur- og Idrætsudvalget for 1. januar 2022 - 31. december 2025.
Baggrund og vurdering
Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden ifølge lov om kommunernes styrelse § 20, stk. 3, 1. pkt.  

Kultur- og Økonomiforvaltningen har udarbejdet et forslag til en standardforretningsorden for de stående udvalg gældende for byrådsperioden 1. januar 2022 - 31. december 2025. 

I det af forvaltningen udarbejdet forslag til forretningsorden er der i forhold til den vedtaget forretningsorden for byrådsperioden 1. januar 2018 - 31. december 2021, tilføjet regler om
aflysning af et udvalgsmøde og ændring af mødetidspunktet for et møde. 

Endvidere er det præciseret, hvornår et medlem har fravær, et medlems frist for at få behandlet en sag i udvalget samt udvalgsformandens frist for, at dagsorden med bilag er gjort tilgængelig for udvalgets medlemmer. Ligeledes er det præciseret, hvornår et medlem kan erklære, at medlemmet ønsker en sag indbragt for Byrådet til afgørelse, samt hvornår et medlem kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen. 

Forretningsordenen indeholder først og fremmest en beskrivelse af de processuelle regler for blandt andet mødernes afholdelse, fravær og indkaldelse af stedfortræder, udsendelse af dagsorden, beslutningsdygtighed, afstemning mv.

Forslag til forretningsorden er vedlagt som bilag.
Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


4.   Udkast til mødekalender 2022 - Kultur- og Idrætsudvalget


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget godkender forslag til udvalgets mødekalender for 2022.
Baggrund og vurdering

Kultur- og Idrætsudvalgets møder foreslås afviklet den 1. mandag i måneden, kl. 15.30 -
18.00 med følgende undtagelser:

 • Januar-mødet holdes den 2. mandag, grundet juleferien og kl. 14.00 - 16.30 grundet sammenfald med andet udvalgsmøde.
 • Februar-mødet holdes kl. 14.00 - 16.30 grundet sammenfald med andet udvalgsmøde. 
 • April-mødet holdes kl. 14.00 - 16.30 grundet sammenfald med andet udvalgsmøde. 
 • Juni-mødet holdes den 2. mandag, grundet pinsen og kl. 14.00 - 16.30 grundet sammenfald med andet udvalgsmøde.
 • Juli holdes mødefri.
 • August-mødet holdes den 3. mandag grundet sommerferien.

Møderne i udvalget afholdes enten fysisk, elektronisk eller ved at nogle medlemmer deltager fysisk, mens andre deltager elektronisk. Det enkelte medlem deltager som udgangspunkt fysisk i mødet. Det enkelte medlem kan dog deltage elektronisk med tilvalg af kamera, hvis det er begrundet i medlemmets helbred eller af andre årsager, der forhindrer medlemmet i at møde op.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.

Til toppen


5.   Udpegede repræsentanter til bestyrelser inden for Kultur- og Idrætsudvalgets område


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at 

 1. orienteringen om udpegede repræsentanter til bestyrelser inden for Kultur- og Idrætsudvalgets område for perioden 1. januar 2022 – 31. december 2025 tages til efterretning.
 2. udvalget drøfter forventninger om tilbagemelding fra repræsentanterne til udvalget.
Baggrund og vurdering

På Byrådets konstitueringsmøde den 1. december 2021, er der foretaget følgende udpegninger af repræsentanter til bestyrelser for institutioner inden for Kultur- og Idrætsudvalgets område:

Kultur- og Idrætsrådet

 • Mette Jorsø (B) med suppleant Ali Yahya (F)

Bestyrelsen for Køge Musikskole

 •   Erik Swiatek (A) med suppleant Mette Jorsø (B)
 • Kirsten Larsen (C) med suppleant Jan B. Larsen (V)

Bestyrelsen for KØS – Museum for kunst i det offentlige rum

 • Marie Stærke (A)
 • Mette Jorsø (B)

Bestyrelsen for Museum Sydøstdanmark

 • Erik Swiatek (A)

Fonden Bevaring Sjælland

 • Erik Swiatek (A)

Bestyrelsen for Køge Fonden (selvejende institution)

 • Marie Stærke (A)
 • Ken Kristensen (V)

Bestyrelsen for Køge Kunstforening

 • Søren Kristensen (VG1)
 • Erik Swiatek (A)

Bestyrelsen for Herfølgehallen

 • Thomas Jacobsen (VG1)
 • Rene Ljunggren (VG1)

Bestyrelsen for Køgehallerne

 • Poul Erik Jensen (VG1)
 • Jeppe Lindberg (VG1)

Bestyrelsen for Ravnsborghallen

 • Andreas Bech (A)
 • Thomas Kielgast (F)

Bestyrelsen for Køge Nord Sportscenter

 • Marie Louise Christensen (VG1)
 • Lene Møller Nielsen (A)

Bestyrelsen for Skovbohallerne

 • Ulrik Sejrsdal Nielsen (VG1)
 • Kristina Stange (A)

Bestyrelsen for Køge Ungdomsskole og Tapperiet

 • Ali Yahya (F) med stedfortræder Mette Jorsø (B)
 • Kirsten Larsen (C) med stedfortræder Jan B. Larsen (V)

Herudover skal Kultur- og Idrætsudvalget til ungdomsskole/Tapperiets bestyrelse vælge en repræsentant fra henholdsvis DA og LO, efter forslag fra de stedlige organisationer samt en repræsentant for foreningerne efter indstilling fra foreningerne. Det forventes, at Kultur- og Idrætsudvalget kan foretage dette valg på mødet i marts 2022.

Indtil Kultur- og Idrætsudvalget kan udpege nye repræsentanter, fortsætter de nuværende:
Poul Erik Jensen (Foreningslivet)
Søren Evald Jensen (DA)
Nicolai Andersen (LO)

Bestyrelsen på Teaterbygningen
Udsat til behandling i fagudvalgene og Byråd i januar 2022.

Bestyrelsen for Køge Bugt Gymnastikcenter
 • Anders Ladegaard Bork (VG1)
 • Jytte Arnel (VG1)

Hertil er følgende udpeget til den politiske følgegruppe for Bevæg dig for Livet:

 • Borgmester: Marie Stærke (A)
 • Kultur- og Idrætsudvalget: Ken Kristensen (V) og Jan B. Larsen (V)
 • Børneudvalget: Pernille Sylvest (A)
 • Skoleudvalget: Vibeke K Østergaard (A)
 • Klima- og Planudvalget: Jørgen Petersen (C)
 • Socialudvalget: Kirsten Larsen (C)
 • Teknik- og Ejendomsudvalget: Lene Møller Nielsen (A)
 • Ældre- og Sundhedsudvalget: Thomas Kielgast (F)
 • Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget: Niels Rolskov (Ø)

Hertil forventes Kultur- og Idrætsudvalget at udpege en repræsentant til Brugerrådet for Køge Marina på mødet den 10. januar 2022, jf. dagsordenens pkt. 7.

Desuden forventes udvalget at tage til efterretning at den politiske organisering for styregruppen vedrørende kunstfestival jf. dagsordenens pkt. 10 består af: 

 • Borgmester, Marie Stærke
 • Formand for Kultur- og Idrætsudvalget, Ken Kristensen
 • Bestyrelsesmedlem for KØS Museum for kunst i det offentlige rum, Mette Jorsø 
 • Direktør for Kultur- og Økonomiforvaltningen, Lene Østergaard Lunde
 • Direktør for Fonden Connect Køge, Allan Munch Mortensen
 • Direktør for KØS Museum i det offentlige rum, Ulrikke Neergaard

Herudover forventes udvalget at tage til efterretning, at den politiske organisering for styregruppen vedrørende Borgring jf. dagsordenens pkt. 8 består af: 

 • Borgmester, Marie Stærke
 • Formand for Kultur- og Idrætsudvalget, Ken Kristensen
 • Formand for Teknik- og Ejendomsudvalget, Lene Møller Nielsen 
 • Formand for Klima- og Miljøudvalget, Niels Rolskov
 • Direktør for Kultur- og Økonomiforvaltningen, Lene Østergaard Lunde
 • Direktør for Museum Sydøstdanmark, Keld Møller Hansen
 • Direktør for Connect Køge, Allan Munch Mortensen
 • Stiftsforvalter for Vallø Stift, Søren Boas
 • Teamleder Planafdelingen, Anders Mosbæk Nielsen
 • Projektleder Museum Sydøstdanmark, Jens Ulrichsen
 • Sekretær, Michael Lund

Politisk organisering vedr. bestyrelse for Borgring dagsordenens pkt. 9

Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter forventninger om tilbagemelding fra repræsentanterne i bestyrelserne m.v. til udvalget.

Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning

Ad 1: Taget til efterretning.

Ad 2: Drøftet, forvaltningen udarbejder et kort oplæg til beskrivelse af udpegede bestyrelsesmedlemmers rolle og forpligtelser. 


Til toppen


6.   Udpegning af repræsentanter til bestyrelsen på Teaterbygningen


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til

Teknik- og Ejendomsudvalget, at

1. udvalget vælger 1 repræsentant og 1 personlig suppleant

Kultur- og Idrætsudvalget, at

      2. udvalget vælger 2 repræsentanter og 2 personlige suppleanter

Økonomiudvalget og Byrådet, at

3. de valgte repræsentanter fra Kultur- og Idrætsudvalget og Teknik- og Ejendomsudvalget til Teaterbygningens bestyrelse godkendes

Teknik- og Ejendomsudvalget 06-01-2022
Jan B. Larsen (V) udpeget som repræsentant, og Jørgen Petersen (C) udpeget som suppleant.
Baggrund og vurdering

Byrådet besluttede på det konstituerende møde den 1. december 2021 at udsætte sagen til behandling i fagudvalgene og herefter Økonomiudvalget og Byrådet i januar.

I henhold til § 4, stk. 1 i vedtægterne for bestyrelsen for kulturhuset Teaterbygningen, vedtaget af Kultur- og Idrætsudvalget den 6. januar 2020, består bestyrelsen for Teaterbygningen blandt andet 2 medlemmer af Kultur- og Idrætsudvalget og 1 medlem fra Teknik- og Ejendomsudvalget. Der udpeges personlige suppleanter for medlemmerne. Repræsentanterne udpeges for byrådsperioden 2022-2025.

Økonomi
Intet at bemærke.

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Ad 2: Kultur og Idrætsudvalget udpeger Erik Swiatek (A) med Mette Jorsø (B) som suppleant. Og Kirsten Larsen (C) med Thomas Kielgast (F) som suppleant. 


Bilag

Til toppen


7.   Udpegning af repræsentant til Brugerrådet på Køge Marina


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget udpeger en repræsentant til Brugerrådet på Køge Marina.
Baggrund og vurdering

Det fremgår af vedtægter for Brugerrådet på Køge Marina, at Kultur- og Idrætsudvalget skal udpege en repræsentant. Repræsentanten udpeges for byrådsperioden 2022-2025.

De gældende vedtægter er vedlagt som bilag.

Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning
Udvalget udpeger Erik Swiatek (A). 

Bilag

Til toppen


8.   Organisering af politisk styregruppe for Borgring


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget tager orienteringen om organisering af den politiske styregruppe for Borgring til efterretning.

Baggrund og vurdering

Med henblik på forankring og sikring af fremdriften i projektet om Borgring besluttede Kultur- og Idrætsudvalget i oktober 2019, at der etableres en politisk styregruppe bestående af nedenstående funktioner, som er centrale i projektet. 

Den politiske organisering af styregruppen for Borgring vil fortsætte i den kommende byrådsperiode for 2022-25:

 • Borgmester, Marie Stærke
 • Formand for Kultur- og Idrætsudvalget, Ken Kristensen
 • Formand for Teknik- og Ejendomsudvalget, Lene Møller Nielsen 
 • Formand for Klima- og Miljøudvalget, Niels Rolskov
 • Direktør for Kultur- og Økonomiforvaltningen, Lene Østergaard Lunde
 • Direktør for Museum Sydøstdanmark, Keld Møller Hansen
 • Direktør for Connect Køge, Allan Munch Mortensen
 • Stiftsforvalter for Vallø Stift, Søren Boas
 • Teamleder Planafdelingen, Anders Mosbæk Nielsen
 • Projektleder Museum Sydøstdanmark, Jens Ulrichsen
 • Sekretær, Michael Lund
Økonomi
Ingen økonomiske konsekvenser heraf.
Beslutning
Orientering taget til efterretning.

Til toppen


9.   Organisering af Borgring Fonden


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget tager orienteringen om organisering af bestyrelsen for Borgring Fonden til efterretning.
Baggrund og vurdering

Borgring Fonden er stiftet med henblik på at understøtte realisering af museumsprojektet ”Borgring Oplevelsescenter”, som beskrevet i prospektet ”Borgring Oplevelsescenter".

Som medlemmer af bestyrelsen for Borgring Fonden er udpeget:

 • Bestyrelsesformand for Den selvejende institution Museum Sydøstdanmark, fhv. nationalbankdirektør, Torben Nielsen
 • Bestyrelsesformand for Sparekassen Sjælland-Fyn A/S, Thomas Kullegaard
 • Professor, Ph.d. ved Aarhus Universitet, Søren Sindbæk
 • Formand for Kultur og Idrætsudvalget, Køge Kommune, Ken Kristensen
Økonomi
Ingen økonomiske konsekvenser heraf.
Beslutning
Orientering taget til efterretning.

Til toppen


10.   Organisering af politisk styregruppe for Kunstfestival


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget tager orienteringen om den politiske organisering af kunstfestivalen til efterretning.

Baggrund og vurdering

Kultur- og Idrætsudvalget nedsatte i oktober 2019 en politisk styregruppe til sikring af kunstfestivalens fremdrift, styrke kommunikationen med fonde og erhvervsliv samt branding. Styregruppen vil fortsætte i byrådsperioden 2022-2025, og består af følgende personer:

 • Borgmester, Marie Stærke
 • Formand for Kultur- og Idrætsudvalget, Ken Kristensen
 • Bestyrelsesmedlem for KØS Museum for kunst i det offentlige rum, Mette Jorsø 
 • Direktør for Kultur- og Økonomiforvaltningen, Lene Østergaard Lunde
 • Direktør for Fonden Connect Køge, Allan Munch Mortensen
 • Direktør for KØS Museum i det offentlige rum, Ulrikke Neergaard
Økonomi
Ingen økonomiske konsekvenser herved.
Beslutning
Orientering taget til efterretning.

Til toppen


11.   Udpegning af repræsentant til Kulturmetropolen


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til at Kultur- og Idrætsudvalget udpeger en repræsentant til Kulturmetropolens politiske styregruppe.
Baggrund og vurdering

Køge Kommune er en del af kulturaftalen Kulturmetropolen. Kulturmetropolen er et fællesskab, hvor 9 kommuner og Kulturministeriet er gået sammen om at udvikle tre indsatser, som den enkelte kommune ikke ville kunne udvikle alene. De tre indsatser er:

 1. Et bedre liv med kultur
 2. Unge i samskabelse med kulturinstitutioner
 3. Musikmetropolen.

Der kan udpeges to repræsentanter fra hver kommune. I henhold til den hidtidige praksis er den første repræsentant udvalgsformanden, mens det vil være op til den enkelte kommune at afgøre, hvordan den anden repræsentant findes.

Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning
Udvalget udpeger Ken Kristensen (V) som første repræsentant og Erik Swiatek (A) som anden repræsentant. 
Til toppen


12.   Valg til Kultur- og Idrætsrådet


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til at Kultur- og Idrætsudvalget godkender valget af repræsentanter og suppleanter til Kultur- og Idrætsrådet indenfor kulturområdet, den folkeoplysende voksenuddannelse, fritidsområdet og idrætsområdet. 

Baggrund og vurdering

Der blev den 2. december 2021 gennemført valg til Kultur- og Idrætsrådet i henhold til de af Byrådet besluttede rammer den 26. oktober 2021.

Repræsentanter fra kulturområdet, folkeoplysende voksenuddannelse, fritidsområdet og idrætsområdet vælges for 4 år. Valget foregår på valgmødet ved personligt fremmøde.

Følgende var på valg:

 • 1 repræsentant for kulturområdet
 • 1 repræsentant for den folkeoplysende voksenuddannelse
 • 1 repræsentant for fritidsområdet
 • 1 repræsentant for idrætsområdet

Herudover var der valg til suppleanter for repræsentanterne i rådet.

Foreningernes valg af repræsentanter og suppleanter den 2. december 2021 fordelte sig således:

Kulturforeningerne

 • Repræsentant: vacant
 • Suppleanter: vacant

Folkeoplysende voksenudddannelse

 •  Repræsentant: Bodil Sø fra LOF Køge
 •  Suppleant: Tine Scheye Koop fra FOF Køge Bugt

Fritidsområdet

 • Repræsentant: Dorthe Mølvig, KFUM-spejderne Ejby
 • Suppleant: Henning Lübcke, DDS Herfølgespejderne

Idrætsområdet

 • Repræsentant: Ernst Lykke Nielsen, Gymnastikforeningen Køge Bugt
 • Suppleant: Poul Henning Vive, Firmaidræt Køge

Hertil valgte Byrådet på det konstituerende møde den 1. december følgende til at indgå i Kultur- og Idrætsrådet:

 • Repræsentant: Mette Jorsø (B)
 • Suppleant: Ali Yahya (F)

Ved valget den 2. december 2021 mødte der ikke kandidater op indenfor kulturområdet. I henhold til den af Byrådet vedtagne Brugerinddragelse af den folkeoplysende virksomhed i Køge Kommune, vil pladsen indenfor området være ubesat, indtil der afholdes suppleringsvalg. Der afholdes højest suppleringsvalg én gang om året, og som udgangspunkt afholdes suppleringsvalget et år efter afvikling af seneste valg/suppleringsvalg. Suppleringsvalget til kulturområdet vil derfor blive afholdt ultimo 2022. 'Køge Kommunes Folkeoplysningspolitik' og 'Brugerinddragelse af den folkeoplysende virksomhed i Køge Kommune' er vedhæftet.

Under forudsætning af Kultur- og Idrætsudvalget godkendelse af valg til Kultur- og Idrætsrådet, afholder rådet sit konstituerende møde primo 2022.

Økonomi
Intet at bemærke. 
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


13.   1. Økonomiske Redegørelse 2022


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til at Kultur- og Idrætsudvalget drøfter 1. Økonomiske Redegørelse 2022, herunder 

 1. tager 1. Økonomiske Redegørelse 2022 til efterretning
 2. indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på 2,2 mio. kr. til Køge Marina vedrørende tilpasning af budgettet.
Baggrund og vurdering

Indledning:
Tre gange årligt udarbejder forvaltningen en økonomisk redegørelse til Kultur- og Idrætsudvalget på baggrund af budgettet og de forventede udgifter.

 • 1. Økonomiske Redegørelse har fokus på budgetforudsætningerne
 • 2. og 3. Økonomiske Redegørelse er en opfølgning efter hhv. 2. og 3. kvartal.

Efter de enkelte udvalgsredegørelser har været behandlet i fagudvalgene præsenteres en samlet redegørelse for Økonomiudvalget og Byrådet.

Kommunens budget er overordnet delt i tre bevillingskategorier: Drift, Anlæg og Finansiering.
Drift er yderligere opdelt i tre underkategorier: Service, Indkomstoverførsler og Andet. Bevillingerne er yderligere opdelt i en række aktivitetsområder.

Byrådet har kompetence til at flytte budgetmidler mellem Drift, Anlæg og Finansiering samt mellem fagudvalgene. Herudover har de kompetence til at flytte mellem Service og Indkomstoverførsler og Andet inden for fagudvalgene.

Fagudvalget har kompetence til at flytte mellem aktivitetsområder inden for underkategorierne Service, Indkomstoverførsler og Andet inden for fagudvalget. Herudover har fagudvalget kompetence til at flytte mellem underkategorierne Indkomstoverførsler og Andet inden for fagudvalget.

Nedenfor er Kultur- og Idrætsudvalgets organisering angivet:

Bevillingskategori – Drift:

 1. Service
  1. Aktivitetsområde: Kommunale institutioner (omfatter de kommunale institutioner, såsom Køge Bibliotekerne, Køge Svømmeland samt Teaterbygningen mv.)
  2. Aktivitetsområde: Tilskud selvejende/foreninger og puljer (omfatter tilskud til selvejende haller, museer, folkeoplysende aktiviteter, aftenskoler samt midler til øvrige kulturelle aktiviteter.)

Bevillingskategori – Anlæg (omfatter udvikling af vikingeborgen Borgring, udvikling af Køge Marina, Hal II i Ravnsborg, anlæg i slipset mv.)

Samlede Økonomiske overblik
På Kultur- og Idrætsudvalget område forventes et budget i balance. 

For Køge Marina anbefales en tilpasning af budgettet i forhold til de faktiske indtægter og udgifter, hvorfor der søges en indtægts- og udgiftsbevilling under Køge Marina.

I bilag 1 fremgår oversigten over Kultur- og Idrætsudvalget. Det skal i den forbindelse bemærkes, at tabellen nu afspejler den økonomiske styringsstruktur, som blev godkendt af Kultur- og Idrætsudvalget på mødet den 1. marts 2021.

Nedenfor er aktivitetsområderne for Kultur- og Idrætsudvalget beskrevet.

Kommunale institutioner
Der forventes et samlet forbrug på 55,5 mio. kr. svarende til budgettet.

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling til Køge Marina på 2,2 mio. kr. vedrørende tilpasning af budgettet i forhold til de faktiske indtægter og udgifter. Tilpasningen er primært begrundet i investering i nye flydebroer og mobile bådstativer.

Tilskud selvejende/foreninger og puljer
Der forventes et samlet forbrug på 49,0 mio. kr. svarende til budgettet.

Ovennævnte opfølgning er ekskl. konsekvenser af Covid-19, da merudgifter hertil forventes dækket centralt fra.

Økonomi
Intet særskilt at bemærke.
Beslutning

Ad 1: Taget til efterretning.

Ad 2: Godkendt.

Bilag

Til toppen


14.   Køge Idrætspark, del II - Bevilling og procesplan


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til

Kultur- og Idrætsudvalget, Teknik- og Ejendomsudvalget og Økonomiudvalg, at

 1. udbudsstrategi og procesplan for Køge Idrætspark del II godkendes. 

  Klima- og Planudvalget, at 

 2. projektet og orienteringen om lokalplanlægning tages til efterretning

  Økonomiudvalget, at

 3. beslutte nedsættelse af politiske følgegrupper.

  Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalg og Byråd, at

 4. der gives en anlægsbevilling på 105,9 mio. kr. til Køge Idrætspark del II
 5. der gives anlægsbevilling på 15,120 mio. kr. samt udgiftsneutral bevilling til omplacering af rådighedsbeløb på i alt 15,120 mio. kr. vedrørende Modernisering af Køge Idrætspark til Køge Idrætspark del II fordelt  med 5,0 mio. kr. i 2021, 5,060 mio. kr. i 2022 og 5,060 mio. kr. i 2022.
Klima- og Planudvalget 06-01-2022
Ad. 2: Taget til efterretning.

Teknik- og Ejendomsudvalget 06-01-2022
Ad. 1: Godkendt.

Bent Sten Andersen (O) undlod at stemme. 

Ad. 4: Godkendt.

Niels Rolskov (Ø) stemte imod.

Bent Sten Andersen (O) stemte imod, på grund af p
rojektets økonomiske forudsætninger: Priser på materialer er steget 25 %, dette er ikke indregnet. EM i fodbold er ikke længere aktuelt, og superligastatus for HB Køge er ikke aktuel.

Ad. 5: Godkendt.

Niels Rolskov (Ø) stemte imod.

Bent Sten Andersen (O) stemte imod med samme begrundelse som ovenfor. 

Baggrund og vurdering

I forlængelse af Køge Idrætsparks (KIP) første del (Del I) med Hal III, Stadion, Byggeret 1 og 2 med tilhørende infrastruktur og parkeringspladser blev der i november 2020 nedsat en KIP-følgegruppe, hvis opgave var at udarbejde en realiseringsstrategi for færdiggørelse af KIP i forhold til fastlæggelse af ønsker og behov som slutmålet. Realiseringsstrategien er politisk drøftet den 14. september 2021 med efterfølgende budgetlægning og godkendelse af anden del (Del II) i oktober 2021.

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelse af budget 2022-2025 at afsætte rådighedsbeløb på 104,3 mio. kr. vedr. Køge Idrætspark. Hertil indgår tidligere bevilling over årene 2021-2023 på 15,0 mio. kr. til det videre arbejde med at færdiggøre ombygning og modernisering. Tillige er der overført 1,6 mio. kr. (3. økonomiske redegørelse 2021) til nedrivning af fundament fra Airdome ved Køgehallerne. Således andrager de samlede anlægsudgifter 120,9 mio. kr. ekskl. indtægter fra salg af optioner og byggeretter, der er estimeret til 81,5 mio. kr.

A. Projektgrundlag:
Stadion opgraderes fra nuværende krav til afvikling af 1. divisions kampe til i fremtiden at rumme kampe på superliga-niveau, herunder forberedelse til mulig afvikling af EM for kvinder i 2025 (WEURO25), samt eventstadion. Projektets indhold fremgår af det godkendte projektgrundlag (bilag 1) for KIP II.

B. Indbyrdes afhængighed:
Tidsmæssigt anføres, at succeskriteriet er færdiggørelse af stadion til mulig afvikling af WEURO25, og at der skal kunne afvikles kampe på stadion samtidig med byggefasen. Således opdeles byggeprojekter på etablering af stadiontribuner i 2 etaper til udførelse henholdsvis før (nordlig og østlig tribune) og efter WEURO25 (udbygning af vestlig tribune og etablering af sydlig tribune).

Om økonomien og budgetsikkerhed vil det være en forudsætning, at der for så vidt angår salgsindtægterne, gennemføres et forudgående lokalplanarbejde, hvor forudsætninger og byggeretter er defineret og afgrænset nærmere. Samtidig vil det projektmæssige indhold i byggeretterne overordnet kunne påvirke lokalplanarbejdet, hvorfor rettidige inputs fra markedsdialoger er afgørende. Økonomien i projektet er afhængig af indtægterne ved salg af byggeretter. Således forpligtiger Køge Kommune sig til at afholde udgifterne inden indtægterne er realiseret.

C. Lokalplaner:
Der skal udarbejdes tre nye lokalplaner for det samlede projekt. Når projekterne er konkretiseret yderligere, kan planprocesserne indledes med en screening for at afgøre, om der skal udarbejdes miljø-vurdering af den enkelte plan. Ud over de allerede kendte kommunale elementer i stadionprojektet kan de private elementer som fx kontorer og sportscollege have indflydelse på udfaldet af screeningen.

D. Opdeling af udbud og udbudsform:
Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler jf. udbudsstrategien (Bilag 2), at det samlede projekt Køge Idrætspark udbydes i følgende udbud (4-9 stk.):

 • Bygherrerådgivning i forhold til byggeprojekter
 • 3 byggeretter inkl. nedrivning af bygninger 
 • Totalentrepriser på stadiontribuner, etape 1 og etape 2
 • Forplads, parkeringspladser og lysreguleret trafiklys.

Udbud af byggeretterne foreslås indledt med en markedsundersøgelse, hvor et antal investorer efter annoncering indbydes til umiddelbart, at afgive deres bemærkninger om de mest hensigtsmæssige vilkår for udbud af byggeretterne og konstatering af, om det forventede provenu fortsat er realistisk.

Det anbefales, at de 2 udbud vedrørende stadiontribuner gennemføres som totalentrepriser i omvendt licitation efter udbudsloven med mulighed for forhandling.

Anlægsprojekterne vedrørende forplads, parkering og trafiklys udbydes i licitation efter tilbudsloven.

Endvidere anbefales, at bygherrerådgivningen til at varetage udarbejdelse af udbud af stadiontribuner udbydes separat som tjenesteydelse efter udbudsloven. 

E. Politisk følgegruppe:
Det anbefales, at der nedsættes en politisk følgegruppe på projektet som bindeled mellem den administrative styregruppe og de politiske udvalg. Følgegruppen anbefales at bestå af for- og næstformænd fra Teknik- og Ejendomsudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, Klima- og Planudvalget og Økonomiudvalget. Borgmesteren er formand for følgegruppen. Gruppen indkaldes ad hoc.

Herudover anbefales det, at det overvejes, om der er behov for yderligere politiske følgegrupper fx en politisk følgegruppe omkring salg af byggerettet. Såfremt en sådan gruppe ønskes, så vil forvaltningen forelægge udkast til Kommissorium til politisk godkendelse primo 2022.

Kultur- og Idrætsudvalgets opgave vil fortsat være at forholde sig til det idrætsfaglige indhold (funktioner) i projektet, mens Teknik- og Ejendomsudvalget forholder sig til det byggetekniske materiale. Der vil være en tilsvarende deling, når indkomne totalentrepriser skal vurderes.

F. Procesplan:
Som beskrivelse af den videre proces skitserer projektgrundlagets aktivitets- og tidsplan (Bilag 3) en overordnet tidsramme for realisering af Køge Idrætspark del II, opdelt i en afklaringsperiode (fase 0) efterfulgt af en planlægningsperiode (fase 1) med udbud, prækvalifikation, tildeling og kontrahering samt en periode (fase 2) med implementering (byggeperiode). Endvidere anføres et muligt forløb (fase 3) i forhold til WEURO25.

Arbejdet med lokalplanlægning igangsættes i januar 2022. Stadionlokalplanen kan forventes afsluttet med udgangen af 2022, mens de to boliglokalplaner følger i løbet af 2023 og 2024.

Byggeretterne forventes detailplanlagt, udbudt og kontraheret i perioden januar 2022 til medio 2025 under hensyntagen til de planlagte bygge- og anlægsaktiviteter.

Byggeprojekterne med stadiontribuner forventes etapevis udbudt efter detailprojektering i perioden april 2022 til oktober 2024.

Lysregulerede kryds udbydes og igangsættes hurtigst muligt fra januar 2022 under hensyntagen til det årstidsbestemte vejrlig i forhold til hensigtsmæssig udførelse.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at:

Ad. 4: Der søges anlægsbevilling på 105,9 mio. som frigiver det afsatte rådighedsbeløb på 1,6 mio. kr. i 2021, som blev givet ved 3. ØR 2021, samt de afsatte rådighedsbeløb i 2022-2025, på i alt 104,3 mio. kr. (TEU 132B). Anlægsbevillingen har derfor ikke effekt på den beregnet kassebeholdning.

Ad 5: Der søges en udgiftsneutral bevilling til omplacering af de afsatte rådighedsbeløb på 15,120 mio. kr. i årene 2021-2023, vedrørende Modernisering af Køge idrætspark (ØU 100) til Køge idrætspark del II ( TEU 132B). Rådighedsbeløbene med henholdsvis 5 mio. kr. i 2021, 5,060 mio. kr. i 2022 og 5,060 mio. kr. i 2023 søges samtidigt frigivet til anlægsbevilling. Anlægsbevilling og den udgiftsneutrale bevilling har ikke effekt på den beregnet kassebeholdning.

Herudover skal det bemærkes

 • at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.
 •  
 • at der i projektet tillige skal realiseres indtægter vedrørende salg af optioner og byggeretter på -81,5 mio. kr. i perioden 2022-2024. Indtægterne løbende blive ansøgt frigivet i forbindelse med salgssagerne.
Kommunikation

Den videre projektudvikling og koordinering vil ske i dialog med interessenter ved etablering af en følgegruppe som anført i organisationsdiagram (Bilag 4).

Beslutning
Ad 1: Anbefales.

Bilag

Til toppen


15.   Padel på Ravnsborg Stadion


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller at Kultur- og Idrætsudvalget beslutter, hvorvidt udvalget vil give en idrætsfaglig anbefaling af projektet.

Baggrund og vurdering

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede på mødet den 6. december 2021, at sagen skulle genoptages på efterfølgende møde i januar vedr. en idrætsfaglig udtalelse til Køge Padel Centers ønske om overdækning af de fire nye padelbaner.

Kultur- og Idrætsudvalget har den 6. november 2021 modtaget en henvendelse fra Køge Padel Center i forbindelse med opførelsen af fire nye padelbaner ved Ravnsborg Stadion. Henvendelsen er vedhæftet.

Køge Padel Center ønsker at overdække de fire padelbaner og har indsendt følgende argumenter: 

 • "Overdækningen/hallen vil kun fylde 1-2 meter mere end de baner, der er nu er etableret. Eventuelle lyd og lys-problemstillinger vil være endnu mindre som følge af overdækning.
 • Vi har konstateret, at Køge Kommune, jf. indstillingen til det nært kommende møde i KIU (mødet den 6. december 2021) vedrørende de selvejende haller, har meget fokus at målsætningen om 25-50-75. Vi har indtil videre haft 1.400, som har booket bane. Det er meget unikt, og må vel siges at bidrage til opfyldelsen.
 • Vi mister spillere, endda ud af kommunen, og på lidt længere sigt vil spillere søge til de kommercielle centre i Campus og Stormøllevej.
 • Vi betaler selv, og er på den måde med til at give Køge-borgeren et moderne og aktuelt idrætstilbud, ikke mindst i et område, hvor Køge Kommune udvikles.
 • Vi synes, at det er sund fornuft. Forstår godt lovgivningen, men borgerne havde i forbindelse med høringen i november mulighed for at gøre indsigelser mod gymnastikhal/tumlehal og daginstitution uden at det har give anledning ændring af etableringen. Og vi ligger på samme område, fylder væsentligt mindre og støjer mindre.”
På baggrund af ovenstående indstiller forvaltningen at udvalget beslutter, om man vil give en idrætsfaglig udtalelse til projektet over for Klima- og Planudvalget.
Økonomi
Intet at bemærke. 
Beslutning
Kultur- og Idrætsudvalget udtaler, at en overdækning af paddelanlæggene ved Ravnsborg vil kunne understøtte brugernes brug af anlægget, hele året og uanset vejrlig. Bilag

Til toppen


16.   Sygefravær på Kultur- og Idrætsområdet pr. 3. kvartal 2021


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til, at Kultur- og Idrætsudvalget tager orienteringen om sygefravær på kultur- og idrætsområdet pr. 3. kvartal 2021 til efterretning.
Baggrund og vurdering

I lighed med øvrige udvalg orienteres Kultur- og Idrætsudvalget en gang i kvartalet om udviklingen i sygefravær på de institutioner, der hører under udvalgets ressortområde.

Sygefraværet for de kommunale institutioner er samlet set 2,8 %. Sygefraværet for de enkelte institutioner er vedhæftet som bilag.

De selvejende institutioner og haller er ikke indeholdt i ovennævnte opgørelse, men de har manuelt indberettet deres sygefravær. Forvaltningen har herefter udarbejdet en sygefraværsoversigt for de selvejende institutioner og haller (bilag "Sygefraværsoverblik pr. 30. september 2021"). Sygefraværet viser et gennemsnit på 5,1% pr. 30. september 2021. Det er ikke muligt at sammenligne med de foregående 12 måneder, da der ikke er indhentet sygefraværsstatistik i 2020.

Det samlede sygefravær for hele Køge Kommune inklusiv Covid-19 relateret fravær, er ved udgangen af 3. kvartal 2021 på 6,7 % (vedhæftet som bilag).

Forvaltningen har fortsat fokus på sygefraværet.

Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning
Taget til efterretning. 
Bilag

Til toppen


17.   Indbringelse af sag


Indstilling
Ken Kristensen har i medfør af styrelseslovens initiativret ønsket at få en sag om ildsjælepris på dagsordenen.
Baggrund og vurdering

Ken Kristensen skriver:
"Ildsjælenes pris er en pris, der indstiftes for at hylde alle de frivillige på tværs i idræts og kulturverdenen i Køge.

Vores samfund er båret af frivillige og Køge Kommune har rigtig mange frivillige, der dagligt kæmper for idræts-, kultur- og foreningslivet.

Vores frivillige er med til, at binde vores samfund sammen på tværs af alder, køn, religion og politisk overbevisning.

De er medvirkende til et samlet Danmark og en samlet kommune og hvad enten vi er aktive i foreningens, kulturens eller idrættens verden er der altid frivillige i foreningerne der gør det hele muligt.

Ildsjæleprisen indstiftes og uddeles af Kultur- og Idrætsudvalget.

Jury: formanden for Kultur og Idrætsudvalget, næstformanden for kultur- og idrætsudvalget samt et menigt medlem af kultur- og idrætsudvalget.

Alle i kommunen kan indstille en ildsjæl fra kommunen til prisen og formanden for kultur og Idrætsudvalget eller i dennes fravær formanden for kultur og Idrætsrådet vil en gang i kvartalet eller oftere overrække prisen til vinderen. 

Juryen kan også på eget initiativ udvælge månedens ildsjæl.

Økonomi: 12.000 kr. årligt. Gavekort eller gavekurv."

Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning
Kultur og Idrætsudvalget beslutter, at der skal udarbejdes en sag til udvalget.

Til toppen


18.   Orientering fra formanden


Beslutning
 • Møde med RB Køge og Køge Nord FC
 • Foreningers efterspørgsel af lokaler
Til toppen


19.   Orientering fra forvaltningen


Beslutning
Intet.

Til toppen


20.   Eventuelt


Beslutning
Intet.

Til toppen


21.   Lejekontrakter (Lukket punkt)Til toppen


22.   Eventuelt. (Lukket punkt)Til toppen


23.   Underskriftsblad - KIU (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 12.01.22