Referat af møde i Kultur- og Idrætsudvalget

Den 09.04.2018 kl. 15:30 i Køge Bibliotek, Kirkestræde 18, 4600 Køge


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Anders Ladegaard Bork, (O)
Bent Sten Andersen, (O)
Ken Kristensen, (V)
Kirsten Larsen, (C)
Marie Møller, (A)
Osama Aref Mohamad, (A)
Thomas Kielgast, (F)


48.   Godkendelse af dagsorden


Indstilling
Mødet afholdes på Køge Bibliotek, Kirkestræde 18, 4600 Køge kl. 15.30 i mødelokalet på 2. sal.
Beslutning
Godkendt.

Til toppen


49.   Præsentation af KøgeBibliotekerne


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget tager orienteringen om KøgeBibliotekerne til efterretning.
Baggrund og vurdering
Bibliotekschef Jytte Dahl viser rundt på Køge Bibliotek og giver en orientering om arbejdet på KøgeBibliotekerne.
Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning
Taget til efterretning.

Til toppen


50.   Åben Skole Strategi


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen og Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget godkender, at der udarbejdes en ”Åben Skole Strategi” til fremlæggelse i udvalgene i juni 2018.

Baggrund og vurdering

Et af de centrale elementer i Folkeskolereformen fra 2013 er Åben Skole. Den åbne skole er en skole, som inddrager og samarbejder med omverdenen. Det kan være lokalsamfundet, foreningslivet, kulturinstitutionerne, erhvervslivet eller virksomheder.

Målsætningerne er, at samarbejdet skal bidrage til, at eleverne lærer mere og får et større kendskab til samfund og foreningsliv. Det omgivende samfund skal inddrages i skoledagen på en måde, der understøtter elevernes læring og trivsel. Den åbne skole skal bidrage til variation i skoledagen og til at differentiere undervisningen, så den imødekommer og udfordrer den enkelte elevs faglige niveau.

Samarbejdet skal give værdi til både den fagopdelte og den understøttende undervisning. Samarbejdet skal give størst mulig kvalitet og effekt på elevernes læring, trivsel og motivation. Læringsaktiviteter i den åbne skole skal altid tage udgangspunkt i folkeskolens formål og fagenes mål. Samarbejder på kultur- og foreningsområdet vil desuden understøtte, at børn og unge får kendskab til og erfaring med at deltage, skabe og opleve kunst og kultur på egne præmisser, at arbejde kreativt og innovativt på måder, som adskiller sig fra den måde, man normalt arbejder i folkeskolen, og få øjnene op for de muligheder, der ligger i lokalmiljøet mht. fritidsaktiviteter i foreningslivet.

Samtidig vil udvekslingen og mødet mellem lærer- og pædagogfaglighed og kunst- og kulturfagligheder kunne give grobund for at udvikle både nye undervisningsformer og nye måder at tænke samarbejder på.

På denne baggrund er Kultur- og Idrætsafdelingen og Skoleafdelingen i dialog omkring og samarbejder om, hvordan det lokale foreningsliv og kulturinstitutioner kan knyttes tættere på skolernes arbejde. Dette har bl.a. resulteret i et samarbejde omkring i forsøgsprojektet Kulturtjeneste Køge (2015-2017), som bestod af formidling, netværk, modelprojekter mv. og portalen ”Skolen i Virkeligheden”, hvor alle udbydere af aktiviteter til skoler, dvs. også virksomheder m.fl., kan tilbyde skolerne besøg og forløb, og dermed kan medvirke til at give lærerne et godt overblik over mulighederne.

Erfaringerne fra kulturtjenesten, portalen og andre tværgående samarbejder viser, at der er stor velvilje fra både skoler og udbydere af aktiviteter og forløb til at samarbejde, men også at der er udfordringer med at realisere samarbejdet, særligt på kulturområdet, f.eks. i form af kommunikation, geografiske afstande, tid og ressourcer.

Ved at udarbejde en Åben Skole Strategi, vil Kultur- og Idrætsafdelingen og Skoleafdelingen adressere udfordringer og styrke muligheder for tværgående samarbejde. I implementeringsplanen for Folkeskolereformen indgår Åben Skole som et særligt fokusområde i skoleåret 2018/19. Skolerne er netop nu – i dialog med Skoleafdelingen – ved at lægge planer for skolens arbejde med dette fokusområde.

En Åben Skole Strategi vil kunne understøtte implementeringen af fokusområdet, og Kultur- og Økonomiforvaltningen og Børne- og Uddannelsesforvaltningen foreslår derfor, at der indledes et tværgående samarbejde med inddragelse af relevante aktører om udarbejdelse af en fælles Åben Skole Strategi, som fremlægges til politisk godkendelse i juni 2018.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune i forbindelse med udarbejdelse af en Åben Skole Strategi. Det må dog forventes, at der skal afsættes midler til implementering af strategien.

 

 

Beslutning
Godkendt, idet Åben Skole Strategi skal indeholde økonomiske konsekvenser af input til strategien. Herudover ønskes det, at forvaltningen inddrager politiske synspunkter i processen. 

Til toppen


51.   International Gadeteaterfestival 2018


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget drøfter Køge Kommunes deltagelse i Gadeteaterfestival 2018.
Baggrund og vurdering

I 2017 var Køge Kommune vært for Danmarks Internationale Gadeteaterfestival. Køge Kommune er igen i år blevet kontaktet af festivalen med henblik på at undersøge, om kommunen vil være vært i 2018.

Som følge af den sene henvendelse blev der ikke taget stilling til festivalen i forbindelse med Kultur- og Idrætsudvalgets fordeling af midler fra Kulturpuljen på mødet den 6. november 2017, pkt. 131. På baggrund af positiv evaluering af festivalen jf. nedenfor forelægges sagen for udvalget.

Gadeteaterfestivalen blev startet op i 2013 og har siden kørt fire gange. Festivalen gennemføres i en række kommuner. I 2018 kan den foregå i uge 34 i Køge Kommune. Festivalen hviler på en filosofi om at skabe mere gratis kultur for borgerne. Derfor har skaberne af festivalen valgt at arbejde med at udbrede gadeteater, som udmærker sig ved, at det er gratis, frit og fleksibelt for publikum. Borgerne skal ikke købe billetter, men kan komme og gå efter behov, og forestillingen kommer til borgerne frem for, at borgerne skal komme til forestillingen.

For at sikre arrangementernes kvalitet ansætter festivalen en lokal producent, der er ansvarlig for arrangementernes afvikling samt den lokale PR-strategi. Herudover lægges der fra festivalens side også stor vægt på samarbejde med lokale aktører som skoler, uddannelsesinstitutioner, foreninger mm. - for at sikre den lokale forankring i kommunen.

I evalueringen af gadeteaterfestivalen 2017 fremgår det, at forestillingerne blev rost af borgerne for deres høje kvalitet. Det samlede tilskuerantal for de 14 forestillinger estimeres til at være omkring 3.600 tilskuere, hvilket svarer til en udgift på ca. 45 kr. pr. tilskuer. 

En erfaring fra festivalen 2017 var imidlertid at tilskuerantallet kan fordobles ved en fremtidig festival ved at placere hovedparten af forestillingerne på centrale steder samt ved større begivenheder som fx Søndre Havnedag eller Borup Kulturnat, som i forvejen tiltrækker mange gæster.

Disse erfaringer vil blive inddraget i planlægningen af Danmarks Internationale Gadeteaterfestival 2018 i Køge Kommune. Bilag med information om de teatergrupper, der deltager i festivalen 2018, er vedhæftet.

Økonomi

Det koster 300.000 kr. at være vært for festivalen. Beløbet dækker udgifter til produktion, ophold, rejse vedr. 21 internationale gadeteaterforestillinger, løn til lokal producent, Facebook og Instagram reklamer, trykte materialer og div. digitalt design.

Køge Kommune forventes i 2018 at modtage 150.000 kr. i teaterrefusion fra Kulturministeriet for teaterfestivalen i 2017, hvorfor nettoudgiften i 2018 forventes at blive 150.000 kr.

Ovennævnte 150.000 kr. kan afholdes inden for Kultur- og Idrætsudvalgets budget 2018.

Hertil kommer, at forvaltningen forventer at modtage 150.000 kr. i teaterrefusion i 2019 for dette års festival, såfremt udvalget beslutter at gennemføre dette års teaterfestival.

Hvis udvalget bevilger 150.000 kr. til festivalen i 2018 vil forvaltningen indarbejde denne bevilling i 2. økonomiske redegørelse 2018. Der vil ligeledes i forbindelse med udarbejdelsen af budget 2019-2022 blive indarbejdet en budgetneutral indtægts- og udgiftsbevilling på 150.000 kr. i udvalgets 2019 budget.

 

Kommunikation
Der vil blive planlagt en PR- og kommunikationsstrategi i forbindelse med Køge Kommunes deltagelse i Danmarks Internationale Gadeteaterfestival 2018, så informationen om festivalen kommunikeres bedst muligt til borgere, presse og div. interessenter.
Beslutning
Godkendt. 150.000 kr. bevilget til afholdelse af gadeteaterfestival 2018.
Bilag

Til toppen


52.   Godkendelse af valg og udpegninger til Kultur- og Idrætsrådet


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget godkender valg og udpegninger til Kultur- og Idrætsrådet.
Baggrund og vurdering

Der blev den 11. december 2017 gennemført valg til Kultur- og Idrætsrådet i henhold til de af Byrådet besluttede rammer på møde den 27. september 2016.

Byrådet har desuden på sit konstituerende møde den 5. december 2017 udpeget to medlemmer samt deres suppleanter fra Kultur- og Idrætsudvalget, hhv. Osama Mohamad (A) med Marie Møller (A) som suppleant og Kirsten Larsen (C) med Thomas Kielgast (F) som suppleant.

Integrationsrådet udpegede på møde den 26. februar 2018 Palle Johansen som rådets repræsentant til Kultur- og Idrætsrådet, mens der på grund af 'mandefald' ikke blev udpeget en suppleant, som dog vil blive forsøgt udpeget på førstkommende møde.

Handicaprådet udpegede på møde den 25. marts 2018 Anette Kaae-Bødker som repræsentant og Claus Nielsen som suppleant.

Foreningernes valg af repræsentanter og suppleanter den 11. december 2017 endte således:

 • Kulturforeningerne: Repræsentant Ove Nordhild Olsen fra Kjøge Mini-Bys Venner og suppleant Per Nielsen, Køge Maritime Modelbyggerlaug
 • Folkeoplysende voksenudddannelse: Repræsentant Tine Scheye Koop fra FOF Køge Bugt og suppleant Nina Frahm, Aftenskolen Lysglimt      
 • Fritidsområdet: Repræsentant Henning Lűbcke, Herfølgespejderne og suppleant Ulrik Kolbe, Køgespejderne
 • Øvrige foreninger: Repræsentant Birgit Nielsen, Familie og Samfund og suppleant Miechael Stian Hansen, Røde Kors Køge
 • Idrætsforeningerne: Repræsentant Ina Winther Groth fra Borup IF og suppleant Charlotte Cerqueira, Gymnastikforeningen Køge Bugt samt repræsentant Poul Henning Vive fra Køge Håndbold/Firmaidræt Køge og suppleant Morten Brønnicke fra Køge Svømmeklub.

Under forudsætning af Kultur- og Idrætsudvalget godkendelse af valg og udpegninger til Kultur- og Idrætsrådet, afholder Kultur- og Idrætsrådet sit konstituerende møde den 26. april 2018, kl. 17.00.

Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning
Godkendt.

Til toppen


53.   Samarbejde og dialog med Kultur- og Idrætsrådet


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget drøfter samarbejdet og dialogen med det nye kultur- og idrætsråd.
Baggrund og vurdering

I forlængelse af godkendelsen af valg og udpegninger til Kultur- og Idrætsrådet holder Kultur- og Idrætsrådet sit konstituerende møde den 26. april 2018. Kultur- og Idrætsrådet blev første gang etableret i 2017 og har således eksisteret i ét år.

På den baggrund indstilles det, at Kultur- og Idrætsudvalget drøfter samarbejdet og dialogen med Kultur- og Idrætsrådet med henblik på at sikre rådets plads og funktion som talerør for og bindeled til Køge Kommunes foreningsliv.

Herunder kan det overvejes, hvordan Kultur- og Idrætsrådet kan gives en mere aktiv rolle, ligesom der kan ses på, hvordan dialogen og samarbejdet mellem Kultur- og Idrætsrådet og det brede foreningsliv kan understøttes.

Kultur- og Idrætsrådets formål og kompetencer er reguleret af afsnit 6 i Folkeoplysningspolitik for Køge Kommune, hvori det hedder, at Kultur- og Idrætsrådet er høringsorgan til Kultur- og Idrætsudvalget inden for folkeoplysningspolitikken, budget og tilskudsregler, og foreslår emner til to årlige dialogmøder for kommunens foreninger og selvorganiserede grupper.

Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning
Drøftet.
Bilag

Til toppen


54.   Evaluering af introduktionsseminar for Kultur- og Idrætsudvalget


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget drøfter det afholdte introduktionsseminar.
Baggrund og vurdering

Kultur- og Idrætsudvalget afholdt den 22. marts 2018 introduktionsseminar, hvor der blev givet en overordnet introduktion til udvalgets resortområde.

Dertil introduceredes til temaerne

 • Udviklingen af Køge Marina
 • Udviklingen af Køges kommende kulturhus
 • Køge Kyst og den fortsatte kulturelle satsning.

Endelig fik Kultur- og Idrætsudvalget en rundvisning på hhv. Køge Marina og Søndre Havn.

Med henblik på afholdelsen af nyt introduktionsseminar den 7. maj 2018 indstilles det, at Kultur- og Idrætsudvalget evaluerer form og indhold for det afholdte introduktionsseminar.

Jf. vedhæftede udkast til program forventes der introduceret til temaerne:

 • Kulturmetropolen/tværkommunale samarbejder
 • Museum Sydøstdanmark/Borgring
 • Retningslinjer for tilskud, lån og leje af kommunale lokaler og en kort intro til bookingsystemet EGON
 • Idrætsstrategiens og kulturstrategiens handleplaner.

Introduktionsseminaret afholdes på KØS - Museum for kunst i det offentlige rum, Nørregade 29, 4600 Køge.

I forlængelse af introduktionsseminaret afholdes ordinært møde i Kultur- og Idrætsudvalget.

Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning
Drøftet.
Bilag

Til toppen


55.   Sygefravær på kultur- og idrætsområdet 4. kvartal 2017


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at udvalget tager orienteringen om sygefravær på kultur- og idrætsområdet pr. 4. kvartal 2017 til efterretning.
Baggrund og vurdering

I lighed med øvrige udvalg orienteres Kultur- og Idrætsudvalget en gang i kvartalet om udviklingen i sygefravær på de institutioner, der hører under deres ressortområde.

Sygefraværsrapporten for de kommunale kulturinstitutioner i Køge Kommune pr. 31.12.17 viser et gennemsnitligt sygefravær på 2,9 %. Ligeledes vises
fraværsprocenten for de foregående 4 kvartaler. Der er tale om et fald på 0,7 procentpoint fra
3,6 % i 4. kvartal 2016. 

De selvejende institutioner og haller er ikke indeholdt i denne rapport, men de har manuelt
indberettet deres sygefravær frem til 31. 12.17. Forvaltningen har herefter udarbejdet
en sygefraværsoversigt for de selvejende institutioner og haller, som svarer til tabel 1 i rapporten for kommunens kulturinstitutioner. Beregningerne herfra viser et gennemsnitligt sygefravær på 5,0 % for de seneste 12 måneder. Der er tale om en stigning på 1,9 procentpoint i forhold til 4. kvartal 2016.

Det samlede sygefravær for hele Køge Kommune ved udgangen af 4. kvartal 2017 er 5,1 %.

Forvaltningen har fortsat fokus på sygefraværet.


Beslutning
Til efterretning.
Bilag

Til toppen


56.   Orientering fra formanden


Beslutning

Formanden blev den 14. marts interviewet om udviklingen af kulturområdet på Dagbladet.
 
Formanden holdt den 19. marts møde med Køge Boldklub ang. renoveringen af Køge Idrætspark.
 
Formanden deltog den 21. marts 2018 i generalforsamling i Køge Golfklub.

Formanden deltog den 22. marts i introseminar for Kultur- og Idrætsudvalget.
 
Formanden afholdt den 23. marts 2018 møde med hundeklubben Kreds 84 på Ringstedvej og på Pilebækgård.

Formanden deltog den 26. marts 2018 i møde med Borup Kino.

Formanden deltog den 28. marts 2018 i bestyrelsesmøde i Museum Sydøstdanmark.

Formanden afholdt den 9. april 2018 møde med repræsentanter for de selvejende idrætshaller.

Formanden var den 9. april 2018 på rundtur til diverse kultur- og idrætslokaliteter.

Formanden orienterede om praksis for svar på henvendelser fra borgere og foreninger til Kultur- og Idrætsudvalget.


Til toppen


57.   Orientering fra forvaltningen


Beslutning
Intet.

Til toppen


58.   Eventuelt


Beslutning
Drøftet.

Til toppen


59.   Eventuelt. (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 11.04.18