Referat af møde i Kultur- og Idrætsudvalget

Den 04.06.2018 kl. 15:30 i Byrådsstue Huitfeldt


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Anders Ladegaard Bork, (O)
Bent Sten Andersen, (O)
Kirsten Larsen, (C)
Marie Møller, (A)
Osama Aref Mohamad, (A)
Søren D. Brask, (V)
Thomas Kielgast, (F)

Afbud:

Ken Kristensen, (V)

71.   Godkendelse af dagsorden


Indstilling
Mødet afholdes i byrådsstuen Huitfeldt kl. 15.30.
Beslutning

Godkendt. Pkt. 89 behandles før pkt. 72.

Paul Christensen deltog i mødet, som stedfortræder for Ken Kristensen. Søren D. Brask deltog ikke.

Fraværende
Ken Kristensen (V)

Til toppen


72.   Køge Idrætspark - Stadion fase 2


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget med udgangspunkt i den idrætsfaglige vurdering og til Teknik- og Ejendomsudvalget med udgangspunkt i den byggetekniske vurdering at:

    1. Projektforslaget godkendes,     
    2. Der indgås aftale om fase 2 med totalentreprenøren om levering af et stadion med udgangspunkt i det foreliggende projektforslag,

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Køge Byråd at beslutte hvorvidt:

     3. Option på 500 tilskuerpladser skal medtages,

     4. Option på lavt siddende trænings lys skal medtages,

     5. Option på lys med 1400 lux skal medtages,

     6. Hvordan finansiering ved evt. medtagning af pkt. 3-5 tilvejebringes.

Baggrund og vurdering

Køge Byråd gav på møde den 28.11.2017 anlægsbevilling til projektering og anlæg af Køge Idrætspark herunder renovering af stadion med tribuner.

15.11.2017 blev CC contractor godkendt på Ejendoms- og Driftsudvalgets møde som totalentreprenør for stadionprojektet i en partnering lignende aftale for udvikling af stadionprojektet. Projektet opdeltes i en fase 1 for udvikling af projektet og en fase 2 for udførelse af projektet.

Teknik- og Miljøforvaltningen har sammen med CC contractor og en følgegruppe bestående af HB Køge, Køge Boldklub og Køgehallerne udviklet og optimeret det forslag, som CC contractor afgav i forbindelse med indgåelse af kontrakten om renovering af Køge Stadion.

Det vedhæftede projektforslag er grundlaget for fase 2, hvor projektet detailprojekteres og opføres inden for den maksimale ramme på 33,7 mio. kr. som omfatter samtlige totalentreprenørens ydelser.

Projektet er i forhold til udbudsmaterialet tilpasset, så det kan holdes inden for den økonomiske ramme til projektet.

Der er bl.a. blevet reduceret i antallet af toiletter, så det harmonerer med det antal, der er brug for på et stadion til breddeidræt, der også kan anvendes til 1. divisions fodbold. Ligeledes er der efter ønske fra brugerne foretaget ændringer i indretningen af de ca. 1.000 siddepladser, og der er forbedret på forhold for TV samt foretaget tilpasninger for stadionspeaker.

Projektet indeholder en kunstgræsbane med vand og varme, 1.000 siddepladser på overdækket tribune, lys med 1.000 LUX, tekniske installationer og toiletter, så det lever op til de krav, som Dansk Boldspil Union (DBU) stiller til et stadion, der bruges til kampe i 1. division. Projektforslaget tager hensyn til, at stadion senere evt. vil kunne udbygges, så det kan leve op til krav for afvikling af kampe i Superligaen. Projektforslaget med udvalgte tegninger vedlægges sagen som bilag.

Projektet er bl.a. blevet udfordret økonomisk af forurening fra den tidligere løbebane på stadion og fra forurening i jorden på dele af den hidtidige fodboldbane. Forurenet jord fra boldbanen bortkøres til godkendt modtagestation. Løbebanen indbygges under den fremtidige belægning efter gældende regler, hvilket betyder at dele af anlægget vil blive kortlagt som forurenet. Den økonomiske udfordring søges afholdt indenfor det samlede Køge Idrætspark projekt.

Optioner:

Teknik- og Miljøforvaltningen har sammen med CC contractor undersøgt priser på de af Økonomiudvalget og Byrådet ønskede 3 optioner, som kan tilføjes projektet.

Option 1 er 500 ekstra siddepladser på en stilladstribune placeret modsat den faste tribune. De 500 ekstra sæder kan etableres for 1,3 mio kr.

Option 2 er et lavt siddende træningslys. Da stadionlyset vil blive placeret øverst i 4 stk. op til 40 m høje master, har Teknik- og Miljøforvaltningen undersøgt, at det er muligt at etablere supplerende lys til træningsbrug. Dette placeres i ca. 20 meters højde, hvorfor det bliver mindre synligt for omgivelserne. Dette træningslys koster 870.000 kr.

Option 3 er opgradering af lysstyrken på banen. Lyset opgraderes fra 1000 lux til 1400 lux. DBU anbefaler at stadion til Superliga indrettes med 1400 lux bl.a. af hensyn til TV-transmissioner. DBU kravet til 1. divisions kampe er 1000 lux. Det projekterede lysanlæg lever op til DBU's krav til 1. division, men det er forberedt til evt. at kunne opgraderes til 1400 lux senere, jf. DBU's anbefaling. En opgadering til 1.400 LUX vil koste 540.000 kr.

Videre proces:

Juni 2018 - kontrakt om fase 2 for udførelse af projektet indgås mellem Køge Kommune og CC contractor

August 2018 - hovedprojekt incl. evt. optioner forelægges Kultur- og Idrætsudvalget,  Økonomiudvalget   og Byrådet

November 2018 - Kunstgræsbane færdiggøres

Januar 2019 - Tribuneanlæg m.v. færdiggøres

Økonomi

Økonomisk afdeling bemærker at:

Ad 3 Option på 500 tilskuerpladser kræver anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1,3 mio. kr.

Ad 4 Option på lavtsiddende træningslys kræver anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 870.000 kr.

Ad 5 Option på lys med 1400 lux kræver anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 540.000 kr.

Der er ikke afsat bevilling til disse, hvorfor finansiering skal anvises, såfremt optionerne skal vedtages.

For alle 3 optioner påvirkes den budgetterede kassebeholdning med de ansøgte beløb, da der ikke er afsat rådighedsbeløb i budgettet. Herudover skal det bemærkes, at såfremt optionerne udnyttes indgår de i beregningen af anlægsloftet og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

Beslutning

Kirsten Larsen erklærede sig inhabil i sagen.

Ad 1. Anbefales
Ad 2. Anbefales
Ad 3. Et flertal bestående af Osama A. Mohamed, Marie Møller, Bent S. Andersen og Anders L. Bork anbefaler ikke. Et mindretal bestående af Poul Christensen og Thomas Kielgast afventer stillingtagen.
Ad 4. Anbefales ikke
Ad 5. Anbefales ikke
Ad 6. Afventer

 

Fraværende
Ken Kristensen (V)
Bilag

Til toppen


73.   Faglige anlægsbehov inden for Kultur- og Idrætsudvalgets område


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget:

 1. drøfter de fremlagte faglige anlægsbehov og
 2. beslutter hvilke forslag der skal udgøre den endelige oversigt over faglige anlægsbehov.
Baggrund og vurdering

Kultur- og Idrætsudvalget drøftede i maj måned input til faglige anlægsbehov. På den baggrund samt forvaltningens egne input er de faglige anlægsbehov på Kultur- og Idrætsudvalgets område vedhæftet som bilag.

Ved faglige anlægsbehov forstås anlæg, der:

 • er begrundet i et fagligt behov,
 • er nødvendige for at løfte/varetage de lovgivningsmæssige krav, eller
 • opstår i forbindelse med omstilling/effektivisering.
Udvalget skal på dette møde drøfte de fremlagte faglige anlægsbehov og beslutte eventuelle ændringer heri. De resterende forslag udgør herefter udvalgets oversigt over faglige anlægsbehov.

Derefter er det op til de enkelte partier at bære forslag ind til drøftelse i forbindelse med budget-forhandlingerne i august/september.

Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning

Ad 1. Drøftet.
Ad 2. Følgende forslag udgør oversigten over faglige anlægsbehov:

 • Opgradering af Teaterbygningen.
 • Formidlings- og oplevelsescenter på Borgring
 • Digitalt låsesystem i kommunale lokaler og haller
 • Effektiviseringsforslag – Køge Svømmeland
 • Effektivisering – Kultur-/medborgerhus i Bjæverskov
 • Udskiftning af kunstgræstæppe på kommunens kunstgræsbaner

 


 


Fraværende
Ken Kristensen (V)
Bilag

Til toppen


74.   Kommissorium for § 17,4-udvalg for udviklingen af Køge Marina


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget, Klima- og Planudvalget samt Teknik og Ejendomsudvalget drøfter høringssvar til Økonomiudvalget vedr. kommissorium for § 17,4-udvalg for udviklingen af Køge Marina.
Baggrund og vurdering

I det politiske grundlag for konstitueringsparterne i Køge Byråd indgik nedsættelsen af et § 17, stk. 4-udvalg med henblik på den videre udvikling af Køge Marina.

Økonomiudvalget drøftede på møde den 8. maj 2018 Kommissorium for Marinaudvalget - 2018-2019 og besluttede herunder at sende kommissoriet i høring i Kultur- og Idrætsudvalget, Klima- og Planudvalget samt Teknik- og Ejendomsudvalget.

I kommissoriet foreslås det, at udvalget gives en forberedende og rådgivende funktion i forbindelse med, at fagudvalg og Byråd skal tage stilling til, hvordan den videre udvikling af Køge Marina sikres. Udvalget skal således medvirke til at kvalificere beslutningsgrundlaget.

Det nye udvalgs primære opgave bliver at udarbejde en faseopdelt realiseringsstrategi for den foreliggende udviklingsplan.

Som en del af realiseringsstrategien skal udvalget forholde sig til

 • etableringen af Køge Marina Hostel; placering, organisering, udarbejdelse af forretningsmodeller etc.
 • proces for afvikling af det eksisterende Danhostel Køge

 • den videre kvalificering af udviklingsplanens enkelte elementer i forlængelse af den tidligere udarbejdede "funktions- og facilitetsbeskrivelse"

 • revurdering af tidligere forslag til funktioner og faciliteter i udviklingsplanen

 • nye forslag og ideer til funktioner og faciliteter

 • anbefalinger om eventuelt jordsalg

 • indstilling til Klima- og Planudvalget om igangsættelse af arbejdet med ny lokalplan for Køge Marina.

Provenu fra salg af det nuværende vandrehjem skal indgå i etableringen af nyt vandrehjem på Køge Marina, jf. Aftale om budget 2016-19.

Udvalget skal endvidere over for Kultur- og Idrætsudvalget foreslå anvendelsen af de i 2018 afsatte 1 mio. kr. til konkrete initiativer.

Udvalget består af syv medlemmer herunder to medlemmer fra Økonomiudvalget, tre fra Kultur- og Idrætsudvalget, én fra Klima- og Planudvalget samt én fra Teknik- og Ejendomsudvalget.

Det følger af lovgivningen at 17,4-udvalg nedsættes af Byrådet og refererer til et politisk udvalg. Udvalget har dermed ikke selv nogen formel beslutningskompetence.

Udvalget sekretariatsbetjenes af Kultur- og Økonomiforvaltningen. Direktøren for Kultur- og Økonomiforvaltningen, kultur- og idrætschefen, planchefen samt havnemesteren for Køge Marina deltager i møderne.

Udvalgets funktionsperiode dækker 2018 og 2019, og udvalget nedlægges således med udgangen af 2019. Første møde i Marinaudvalget planlægges til at finde sted den 22. august 2018, mens der planlægges yderligere tre møder i Marinaudvalget i 2018.

Sagen ventes genoptaget til behandling i Økonomiudvalget den 19. juni 2018, hvor den fremsættes til endelig godkendelse af kommissorium samt udpegning af medlemmer og valg af formand på Byrådets møde den 26. juni 2018.

Økonomi

Der er i budgettet for 2018 afsat 1 mio. kr. til den videre udvikling af Køge Marina. Endvidere skal et provenu fra salg af det nuværende vandrehjem indgå i etablering af nyt vandrehjem på Køge Marina, jf. Aftale om budget 2016-19.

Deltagelse i Marinaudvalget udløser ikke økonomisk vederlag.

Beslutning
Drøftet. Kultur- og Idrætsudvalget anbefaler at kommissoriet godkendes.
Fraværende
Ken Kristensen (V)
Bilag

Til toppen


75.   Indførelse af aktivitetstilskud til 60+, 65+ og 26-30 årige


Indstilling

Kultur- og økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at

 1. beregning af omkostninger ved en ændring af aktivitetstilskuddet til 60+ og 65+ årige ved 1 og 2 points beregnet dels som et nulsumsspil og en udvidelse af tilskudsrammen tages til efterretning,
 2. beregning af prisen for at hæve tilskudsrammen for 26-30 årige tages til efterretning,
 3. udvalget drøfter, om en eller flere af de beregnede modeller sendes i høring i Kultur- og Idrætsrådet.

 

Baggrund og vurdering

På Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 7. maj 2018 blev det besluttet at udsætte sagen vedr. nye retningslinjer for folkeoplysende virksomhed samt lokaler og anlæg, da udvalget ønskede en beregning af omkostninger ved indførelse af aktivitetstilskud for aldersgrupperne 60 år og derover og 65 år og derover. Omkostningerne skulle beregnes hhv. som et nulsumsspil og som en udvidelse af den økonomiske ramme. Udvalget ønskede desuden en beregning af merudgiften ved indførelse af aktivitetstilskud for unge fra 25-30 år.

I henhold til Folkeoplysningsloven er kommunen forpligtet til at yde tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år (jf. FL §15). Kommunalbestyrelsen kan derudover beslutte at yde tilskud til aktiviteter inden for idræt samt idébestemt og samfundsengagerende foreningsarbejde for personer over 25 år (jf. FL §16).

I henhold til den eksisterende tildelingsmodel tildeles gruppen 0-18 år 4 points og gruppen 19-25 år 2 points.

Forvaltningen har foretaget nedenstående beregninger med en pointtildeling på henholdsvis 1 og 2 points til de 60+ og 65+ årige. For gruppen 26-30 år har forvaltningen forudsat 2 points til denne gruppe svarende til de 19-25 årige.

Forudsætningerne for nedenstående beregninger for aktivitetstilskud for 60+, 65+ og 26-30-årige er beskrevet i vedhæftede notat: Forudsætninger for beregninger af aktivitetstilskud til 60+, 65+ og 26-30-årige. 

Aktivitetstilskud til 60+ årige og 65+ årige - nulsumsspil

Vedhæftede notat: Beregning  af aktivitetstilskud til 60+, 65+ og 26-30-årige som et nulsumsspil og udvidelse af rammen viser nedenstående oplysninger i skemaform. 

Ved tildeling af 1 point pr. foreningsdeltager fra Køge Kommune på 60 år og derover forventes der flyttet 377.000 kr. fra børn og unge-gruppen til gruppen 60+ år, og ved 2 points til denne gruppe forventes flyttet 682.000 kr.

Dette betyder for en lille forening på knap 200 medlemmer, hvor alle er børn og unge, at de vil miste henholdsvis 7.000 og 13.000 kr. ved henholdsvis 1 og 2 points svarende til ca. 10 % og 20 % af det hidtidige aktivitetstilskud.

For en stor forening på knap 1.000 medlemmer med ca. 9 % børn og unge og ca. 48 % af medlemmerne på 60+ år vil det betyde at det samlede aktivitetstilskud øges med ca. 34.000 kr. og 62.000 kr.  ved henholdsvis 1 og 2 points. Forøgelsen svarer til stigning på ca. 136 % og ca. 248 % i forhold til tidligere aktivitetstilskud.

Med tildeling af 1 point pr. foreningsdeltager fra Køge Kommune på 65 år og derover forventes der flyttet ca. 296.000 kr. fra børn og ungegruppen til gruppen på 65+ år, og ved 2 points til denne gruppe forventes flyttet ca. 547.000 kr.

Dette betyder at en lille forening på knap 200 medlemmer, hvor alle er børn og unge, vil miste henholdsvis 6.000 og 11.000 kr. svarende til ca.  9 % og ca. 16 % af det hidtidige aktivitetstilskud.

For en stor forening på knap 1.000 medlemmer med ca. 9 % børn og unge og ca. 32 % af medlemmer på 65+ år vil det betyde, at det samlede aktivitetstilskud øges med ca. 23.000 kr. og 43.000 kr. Forøgelsen svarer til en stigning på ca. 92 % og 172 % af det tidligere aktivitetstilskud.

Udvidelse af rammen til aktivitetstilskud til 60+ årige og 65+ årige

Hvis aktivitetstilskuddet til børn og unge skal fastholdes på samme niveau som i dag,så den tilgodeser 60+ årige vil det kræve en udvidelse af den økonomiske ramme på ca. 421.000 kr. ved 1 point pr. medlem på 60+ år, og ca. 842.000 kr. ved 2 points pr. medlem på 60+ år.

For de 65+ årige forventes merudgiften at ligge på ca. 327.000 kr. ved 1 point pr. medlem og 653.000 kr. ved 2 points pr. medlem.

Opmærksomhedspunkter og forbehold vedr. beregningerne:

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2011 blev aktivitetstilskud til de 60+ årige fjernet. Der eksisterer i dag foreninger med mange medlemmer på 60+ og 65+, som i 2011 ophørte som folkeoplysende foreninger.

Et aktivitetstilskud til ovennævnte grupper må forventes at gøre det attraktivt for eksisterende og nye foreninger at blive godkendt som folkeoplysende foreninger, hvorved der vil ske en yderligere omfordeling fra børn og unge-gruppen til ældregruppen, end beregningerne ovenfor angiver.

Ovennævnte beregninger tager heller ikke tager højde for den forventede befolkningsudvikling i Køge Kommune. Gruppen af den samlede befolkning i kommunen på 60+ år forventes over de kommende 10 år at vokse med ca. 4.800 borgere, mens gruppen 0-25 år forventes at vokse med ca. 1.500 borgere. Alt andet lige vil et aktivitetstilskud til fx de 60+ årige indebære en omfordeling alene på baggrund af befolkningsudviklingen.

Endelig kan en ny tilskudsmodel med andre målgrupper betyde en ændring af medlems-/administrationssystemer for foreningerne.

Merudgift ved indførelse af aktivitetstilskud for gruppen 26-30 år

Udvalget har ønsket, at der tages udgangspunkt i gruppen 25-30 år, men da de 25-årige er indeholdt i gruppen 19-25 år, som får aktivitetstilskud i dag, er beregningen foretaget ift. gruppen 26-30 år.

Der er i beregningerne anvendt samme pointværdi som ved gruppen 19-25 år, dvs. 2 point, og på denne baggrund forventes merudgiften ved indførelse af aktivitetstilskud for gruppen 26-30 år forventes at beløbe sig til ca. 154.000 kr.

Afsluttende bemærkning - forvaltningen bemærker, at aktivitetstilskuddet for 2018 er fordelt, hvorfor evt. ændringer tidligst kan træde i kraft fra 2019.

Økonomi

Der henvises til ovenfor.

Den samlede pulje til aktivitetstilskud udgør i 2018 3.594.000 kr.

Såfremt udvalget beslutter at ændre tildelingen af aktivitetstilskud skal tilskudsmodulet i EG On tilpasses. Udgiften forventes at udgøre ca. 50.000 kr. og forventes afholdt inden for Kultur- og Idrætsudvalgets driftsbudget.

Beslutning
Ad 1-2. Tages til efterretning.
Ad 3. Drøftet.
Fraværende
Ken Kristensen (V)
Bilag

Til toppen


76.   Nye retningslinjer for folkeoplysende virksomhed samt lokaler og anlæg


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at:

 1. Forslag til nye retningslinjer for folkeoplysende virksomhed som følge af lovændringer drøftes,
 2. forslaget om at udvide kredsen af foreninger, der kan låne og leje kommunale lokaler og anlæg, drøftes,
 3. forslag til nye retningslinjer for folkeoplysende virksomhed samt lån og leje af lokaler og anlæg sendes i høring i Kultur- og Idrætsrådet.


Kultur- og Idrætsudvalget 07-05-2018
Sagen udsættes til næste møde, da udvalget ønskede en sag på det kommende møde med beregninger af omkostninger ved en ændring af aktivitetstilskuddet for aldersgrupperne 60 og 65 år, beregnet som et nulsumsspil og beregnet som en udvidelse af tilskudsrammen, samt en beregning af prisen for at hæve tilskudsrammen for unge fra 25 år til 30 år.
Baggrund og vurdering

Kultur- og Økonomiforvaltningen har udarbejdet forslag til nye retningslinjer for den folkeoplysende virksomhed samt forslag til nye retningslinjer for lokaludlån, som inkorporerer ændringer i Folkeoplysningsloven, præciserer gældende praksis og udvider kredsen af foreninger, der kan låne kommunale lokaler via Kultur- og Idrætsafdelingen.

Ad 1) Nye retningslinjer - lovændringer, tiltag og præciseringer

Folketinget har vedtaget ændringer af Folkeoplysningsloven, som bl.a. skal hindre, at foreninger, som modarbejder eller underminerer demokrati eller grundlæggende friheds- og menneskerettigheder kan modtage offentlig støtte. Lovændringerne har givet anledning til, at Kultur- og Idrætsafdelingen har foretaget en generel gennemskrivning af Køge Kommunes eksisterende retningslinjer på området.

Lovændringerne er inkorporeret i vedhæftede: Forslag til retningslinjer for folkeoplysende virksomhed samt lån og leje af lokaler. Lovændringerne er følgende:

a) Folkeoplysningsloven § 4a 
Lovtekst: "Foreninger, hvis formål eller adfærd modarbejder eller underminerer demokrati eller grundlæggende friheds- og menneskerettigheder kan ikke ydes tilskud eller anvises lokaler efter denne lov."

b) Folkeoplysningsloven § 29: 
I denne paragraf er tilføjet, at foreningernes regnskaber skal offentliggøres. 

c) Folkeoplysningsloven § 33 stk. 5: 
Kommunens tilsynspligt præciseres ift. foreninger, der modtager tilskud eller anvises lokaler. Tilskud kan kræves tilbagebetalt og foreninger kan fratages anviste lokaler, hvis de ikke overholder loven.

d) Folkeoplysningsloven § 35a: 
Kommunen skal offentliggøre en fortegnelse over foreninger, der får tilskud eller benytter lokaler efter Folkeoplysningslovens retningslinjer. Det skal desuden oplyses, hvis foreninger får afslag på tilskud og lokaler.

e) Folkeoplysningsloven § 44a: 
Her fremgår det, at foreninger, der får tilskud under anden lovgivning og lokaler tildelt efter anden lovgivning, er underlagt samme krav som folkeoplysende foreninger, om, at formål og adfærd ikke må underminere demokrati og grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, og at kommunen skal føre tilsyn med dette.

Forvaltningen foretager følgende tiltag ift. ovennævnte lovændringer:

 • Ad b og d: Oplysningerne offentliggøres på www.koege.dk.
 • Ad a, c og e: Udover hidtidig stikprøvekontrol af foreningernes regnskaber samt tilsyn med brug af lokaler vil forvaltningen fremover indhente et antal aktivitetsplaner/program og årsberetninger med henblik på vurdering af, om aktiviteterne følger retningslinjerne, herunder en vurdering af, hvorvidt adfærden underminerer demokrati og grundlæggende friheds- og menneskerettigheder.

Lovændringerne og tiltag i den forbindelse er markeret med gråt i de reviderede retningslinjer lige som de er uddybet i vedhæftede Notat om lovændringer og tiltag i forbindelse med ny folkeoplysningslov.

Udover ovennævnte ændringer har forvaltningen foretaget en række præciseringer. Disse er markeret med blåt i de reviderede retningslinjer.

Ad 2) Udvidelse af kredsen af foreninger, som kan låne lokaler

Forvaltningen har som del af retningslinjerne udarbejdet forslag til, hvordan foreningernes ønsker om lån af kommunens lokaler i videst muligt omfang kan tilgodeses inden for Kommunalfuldmagtens rammer.

Foreninger og andre, der er godkendt hertil, kan gratis låne lokaler via Kultur- og Idrætsafdelingen. Afdelingen råder over et antal lokaler og haller på skolerne, der kan lånes i eftermiddags- og aftentimerne på hverdage og i dag- og aftentimerne i weekender. Skolerne har som udgangspunkt lukket i ferier og på helligdage, og der kan derfor normalt ikke lånes lokaler i disse tidsrum.

Kultur- og Idrætsafdelingen råder også over lokaler i Køge Spejderhus, Boholtehallen, Borup Kulturhus og foredragssalen i Ølby mv. og  kan desuden anvise lokaler på Køge Gymnasium. Derudover kan der lånes lokaler på Teaterbygningen samt medborgerhuse i Ejby og Bjæverskov ved henvendelse til disse steder.

Et af hovedprincipperne, for at foreninger kan låne kommunale lokaler i henhold til Kommunalfuldmagten, er, at foreningerne er demokratisk opbygget og åbne for alle, som tilslutter sig deres formål. I de reviderede retningslinjer fastholdes dette princip, men andre hidtidige krav opblødes.

Hidtil har det været et krav for foreninger, der blev godkendt i henhold til kommunalfuldmagten, at deres aktiviteter skulle have folkeoplysende karakter, for at de kunne låne kommunale lokaler. Forvaltningen foreslår i de reviderede retningslinjer, at der ikke længere stilles krav om at aktiviteten skal være af folkeoplysende karakter, men at der er en aktivitet at være fælles om, og som er til gavn for almenvellet. Dette kan fx være tilfældet ift. landsbyforeninger, borgerforeninger og støtteforeninger til kommunens selvejende institutioner. 

Forvaltningen foreslår desuden, at foreninger, som er demokratisk opbygget og hjemmehørende i Køge Kommune men ikke åbne for alle, kan låne lokaler til den demokratiske handling generalforsamling samt til enkeltarrangementer, som er åbne for alle og til gavn for almenvellet. Dette vil bl.a. gælde grundejerforeninger, andelsboligforeninger samt landsbyforeninger og borgerforeninger, der ikke er åbne for alle. Den nye gruppe af lånere er markeret med lilla i retningslinjerne og fremgår i oversigten nedenfor som gruppe 11.

Den prioriterede liste af foreninger mv. der kan låne lokaler er som følger:

 1. Kommunale institutioner - til kerneopgaver
 2. Frivillige folkeoplysende foreninger og aftenskoler
 3. Distriktsforeninger for kommunens foreninger
 4. Andre foreninger, som bl.a. er demokratisk opbygget og åbne for alle og har et almennyttigt formål
 5. Selvorganiserede grupper kan låne lokaler, hvis gruppen er åben for alle, har aktiviteter, der foregår i Køge Kommune og understøtter almenvellet, samt den ansvarlige for gruppen bor i kommunen.
 6. Sociale foreninger for seniorer godkendt efter Servicelovens §79
 7. Aktører, der har modtaget tilskud efter Servicelovens §18
 8. Foreninger/grupper i Køge Kommune med begrænset adgang - hvis de ud fra saglige kriterier ikke er åbne for alle, men har et formål eller en aktivitet, der understøtter almenvellet.
 9. Kommunale aktører, forvaltninger, selvejende institutioner kan låne til enkeltbegivenheder, som ikke hører til kerneopgaven
 10. Enkeltpersoner i Køge Kommune kan låne til enkeltbegivenheder, hvis det er et arrangement som understøtter almenvellet
 11. Foreninger, der er organiseret med vedtægter, er demokratisk opbygget og hjemmehørende i Køge Kommune men ikke åbne for alle kan låne til generalforsamlinger samt enkeltbegivenheder, der er åbne for alle og til gavn for almenvellet, hvis der er ledige lokaler.

Listen er uddybet i vedhæftede forslag til retningslinjer s. 33-34.

Folkeoplysende foreninger og foreninger godkendt til kommunal lokalelån fra andre kommuner skal leje lokaler.

Der lejes ikke lokaler ud til kommercielle og private formål.

Ændringerne gennemgås på introtemamødet samme dag.

Økonomi
De nye retningslinjer vurderes ikke at have økonomiske konsekvenser for området.
Beslutning

Ad 1-2. Drøftet.
Ad 3. Godkendt.

Fraværende
Ken Kristensen (V)
Bilag

Til toppen


77.   Ansøgninger til puljen for foreninger med elitepotentiale


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget at, forslag til fordeling af midler i forbindelse med eliteidrætspuljens tildeling pr. 1. maj 2018 drøftes og godkendes.
Baggrund og vurdering

Fordeling af midler til eliteidrætspuljen

Puljen skal forbedre forholdene for de foreninger/klubber, der er hjemmehørende i Køge Kommune, og har hold/deltagere i de øverste turneringer/spillerækker.
Formålet med tildelinger fra puljen er at markedsføre og synliggøre Køge Kommune som en attraktiv kommune og en attraktiv idrætskommune. Puljen er derved med til at styrke den positive omtale af Køge Kommune og afledt deraf med til at tiltrække nye borgere. 

Ansøgere til puljen kan tilbyde en ydelse mod en beregnet modydelse.
En aftale om støtte til foreninger med elitepotentiale vil tage udgangspunkt i et tilbud fra foreningen om at markedsføre Køge Kommune.
Der kan overordnet indgås aftaler med foreninger og klubber hjemmehørende i Køge Kommune, hvis markedsføringsværdi vurderes ud fra det sportslige præstationsniveau.

I forbindelse med budget 2018 er der afsat 786.260 kr. til markedsføringsstøtte til foreninger med elitepotentiale. I dette beløb er indeholdt udgifter i forbindelse med brug af ekstern konsulent til vurdering af foreningernes markedsføringspotentiale.

Puljen har ansøgningsfrist den 1. maj 2018, og ved fristens udløb er der indkommet ansøgninger fra 8 foreninger.

Foreningerne/klubberne har fremsendt ansøgninger for i alt 1.870.000 kr.

Kriterier for Eliteidrætspuljen

Ved fordeling af midler til foreninger tages der udgangspunkt i de vedtagne retningslinjers hovedpunkter:

 •  at ydelsesmodtageren har en solid organisationsform, et værdigrundlag, en sund økonomi og et godt omdømme mv.
 • at ydelsesmodtagerens sportslige niveau er på højt nationalt plan,
 • at der foregår en væsentlig eksponering i medier,
 • at aktiviteten i kraft af sin kvalitet og synlighed understøtter den idrætsprofil, som Køge Kommune vil kendes for,
 • at aktiviteten giver mulighed for lokal publikumsmæssig oplevelse på et højt professionelt niveau.

Ovennævnte er uddybet i vedhæftede: Retningslinjer for Køge Kommunes pulje til støtte til foreninger med elitepotentiale.

På Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 7. maj 2018 blev der vedtaget en praksisændring, således at de foreninger, der afgiver et markedsføringstilbud, forpligtes til at deltage i møde med kommunen og den valgte eksterne konsulent. På møderne med foreningerne og konsulenten, der alle blev afholdt den 9. maj 2018, præsenterede hver forening den forventede markedsføringsindsats i det afgivne tilbud.

I vedhæftede bilag fremgår en oversigt over alle indkomne ansøgninger. I bilaget er medtaget foreningernes sportslige niveau samt den eksterne konsulents anbefaling til Køge Kommunes markedsføringsbidrag til foreningen. Herunder de markedsføringstiltag, der anbefales i forbindelse med dette bidrag.
Økonomi
Der henvises til ovenfor.
Beslutning
Drøftet og godkendt.
Fraværende
Ken Kristensen (V)
Bilag

Til toppen


78.   Kultur- og Idrætsudvalgets studietur 2019


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget drøfter temaer for studietur i 2019.
Baggrund og vurdering

Alle fagudvalg i Køge Kommune har inden for valgperioden mulighed for at foretage en udenlandsk studietur med henblik på at hente viden og inspiration fra andre byer og kommuner.

Kultur- og Idrætsudvalgets studietur er planlagt til at finde sted i første halvår af 2019. Med henblik på den videre planlægning anbefales det, at Kultur- og Idrætsudvalget har en indledende drøftelse af relevante temaer for studieturen.

Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning
Drøftet.
Fraværende
Ken Kristensen (V)

Til toppen


79.   Delegationsplan 2018


Indstilling
Direktionen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at Delegationsplan 2018 for Kultur- og Idrætsudvalget anbefales over for Økonomiudvalget og Køge Byråd.
Baggrund og vurdering

Køge Byråd godkendte delegationsplaner for Økonomiudvalget samt alle stående udvalg den 25. september 2007.

Delegationsplanerne er oversigter over, hvorledes lovgivningens krav til Byrådets opgaveløsning i praksis kan udføres, dvs. om beslutningerne inden for de enkelte lovområder skal træffes af forvaltningen, fagudvalget, Økonomiudvalget eller Byrådet.

Delegationsplanerne er struktureret efter lovområder. Inden for de enkelte lovområder er der kun henvist til kapitler og paragraffer, hvis det er skønnet nødvendigt. Der er kun medtaget bekendtgørelser, hvis det giver bedst mening inden for det enkelte område.

Delegationsplanerne er blevet ændret som følge af den ændrede udvalgsstruktur, der blev besluttet på Byrådets konstituerende møde den 5. december 2017 samt på grund af ændringer i gældende lovgivning.

I forslaget til udvalgets vedhæftede nye Delegationsplan for Kultur- og Idrætsudvalget er det markeret med BLÅT, hvor der er indsat nye bestemmelser, hvor der foretaget ændringer, samt hvilke forslag til beslutningskompetencer hertil forvaltningen anbefaler. Der er ikke udarbejdet oversigt over ophævede bestemmelser.

Kommunens Fælles principper for delegation fremgår af vedhæftede: Fælles principper for delegation.

Såfremt der i udvalget fremsættes ønsker om ændringer, vil delegationsplanen blive forelagt direktionen igen, inden udvalgets delegationsplan fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet til endelig vedtagelse.

Ændringer i delegationer 2016-2018:

Kultur- og Idrætsudvalget:
Folkeoplysningsloven
Kapitel 4 – Den folkeoplysende voksenundervisning
Fravigelse af krav om deltagergebyr, § 7, stk. 2 og 5 - beslutningskompetencen er flyttet fra Fagudvalget til Forvaltningen.

Folkeoplysende voksenundervisning for en bestemt, afgrænset deltagerkreds, § 7, stk. 4 - beslutnings-kompetencen er flyttet fra Fagudvalget til Forvaltningen.

Ydelse af særligt tilskud til (§ 8 a), herunder nedsættelse af deltagerbetaling for særlige grupper,  - beslutningskompetencen er flyttet fra Fagudvalget til Forvaltningen.
- nedsættelse af deltagerbetaling for særlige grupper
- Undervisning mv. der forudsætter små hold
- indgåelse af partnerskaber om løsning af konkrete opgaver - orientering af fagudvalget bortfalder

Godkendelse af regnskaber - orientering af fagudvalget bortfalder.

Kapitel 5 – Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde
Fravigelse af kravet om deltagerbetaling, § 14, stk. 2 og 4 - beslutningskompetencen er flyttet fra Fagudvalget til Forvaltningen.

Forhøjet tilskud til fx særlige aktivitetsformer og personer med særlige behov, § 19, stk. 2 - beslutnings-kompetencen er flyttet fra Fagudvalget til Forvaltningen.

Beregning og udbetaling af Kursustilskud - orientering af Fagudvalget bortfalder.

Beregning og udbetaling af Aktivitetstilskud - orientering af Fagudvalget bortfalder.

Ikke lovbestemte opgaver
Svømmehaller
Ordensreglement - beslutningskompetencen er flyttet fra Fagudvalget til Forvaltningen.

Køge Marina
Ordensreglement for Køge Marina - beslutningskompetencen er flyttet fra Fagudvalget til Forvaltningen.

Øvrig kulturel virksomhed mv.
Tilskud til enkeltarrangementer - orientering af Fagudvalget bortfalder.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Kommunikation
Delegationsplanerne offentliggøres på Intranettet og Køge Kommunes hjemmeside.
Beslutning
Anbefales.
Fraværende
Ken Kristensen (V)
Bilag

Til toppen


80.   Takst for leje af Bjæverskov Medborgerhus


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Køge Byråd at takst for leje af Bjæverskov Medborgerhus godkendes.
Baggrund og vurdering

Bjæverskov Medborgerhus blev etableret pr. 1. januar 2018.

Huset er kommunalt og foreninger godkendt til lokalelån kan låne huset til møder og lignende. Men der er behov for, at der bliver fastsat en takst for udlejning af huset til foreninger m.v. som ikke er godkendt til gratis lokalelån. Der er 2 lokaler i huset - et stort lokale på ca. 110 m2 og et mindre på ca. 35 m2.

Forvaltningen foreslår, at følgende takst for leje af huset godkendes:

Bjæverskov Medborgerhus pr. møde/pr. dag
kr. 2018
Stort mødelokale man-fredag 330/1090
Stort mødelokale lør-søndag 490/1630
Lille mødelokale man-fredag 165/590
Lille mødelokale lør-søndag 245/765

Hertil kommer et administrationsgebyr på bookning af lokale på 220 kr.

Økonomi
Omfanget af udlejning forventes at være begrænset, hvorfor indtægten for Køge Kommune vil være minimal.
Beslutning
Anbefales.
Fraværende
Ken Kristensen (V)

Til toppen


81.   Godkendelse af KØS regnskab 2017


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget at:

 1. Årsregnskab 2017 for KØS Museum for kunst i det offentlige rum godkendes,
 2. Årsberetning 2017 for KØS Museum for kunst i det offentlige rum tages til efterretning.
Baggrund og vurdering

I henhold til museumsloven og driftstilskudsloven skal den myndighed som giver det største driftstilskud være tilsynsførende myndighed. Det betyder, at Køge Kommune skal godkende budgetter og regnskaber for KØS Museum for kunst i det offentlige rum (i det følgende forkortet til KØS).

KØS har den 23. april 2018 fremsendt årsregnskab og dertil knyttet revisionsprotokollat samt erklæring fra den uafhængige revisor.

Regnskabet er godkendt af museets bestyrelse den 9. april 2018.

Regnskabet udviser et overskud på 366.117 kr. før afdrag på gæld, som udgør 164.270 kr., samt overskudsdisponering på i alt 195.000 kr. til indkøb af nyt økonomisystem og forberedelse af udstilling i 2018, hvorefter årets overskud udgør 6.846 kr.

Årsregnskabet er aflagt efter samme princip som sidste år.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger, hvorfor forvaltningen anbefaler at regnskab 2017 for KØS godkendes.

Økonomi
Regnskabsresultatet har ikke konsekvenser for Køge Kommunes økonomi.
Beslutning

Ad 1. Godkendt.
Ad 2. Til efterretning.

Fraværende
Ken Kristensen (V)
Bilag

Til toppen


82.   Udviklingsmuligheder på Pilebækgård i Bjæverskov


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstilller, at Kultur- og Idrætsudvalget, at:

 1. udvalget godkender, at der arbejdes videre med udviklingsmulighederne på Pilebækgård

Til Kultur- og Idrætsudvalget og Teknik- og Ejendomsudvalget, at:

     2. forslag om årlig lokalelejeudgift til landbrugsvirksomheden VKST på 18.000 kr. (netto)leje af lokaler samt "flytte"-omkostninger (engangsudgift) på 20.000 kr. (netto) på Pilebækgård godkendes,

     3. der i forbindelse med 3. økonomiske redegørelse budgetomplaceres netto 38.000 kr. fra Kultur- og Idrætsudvalget til Teknik- og Ejendomsudvalget i 2018., og at der i forbindelse med udarbejdelse af budget 2019-2022 indarbejdes en budgetneutral rammekorrektion på 18.000 kr. mellem de to udvalg.

Baggrund og vurdering

På Vollerslevvej 12-14 i Bjæverskov ligger landejendommen Pilebækgård. Gården er en kommunal ejendom og har i mere end 20 år været anvendt til fritidsformål. Ejendommens nabo i øst er en afdeling af Charlottenlund travbane mens naboen i vest er Energinets transformer-station. Der er ikke en lokalplan for området.

På Pilebækgård holder følgende foreninger til: Modelbilklubben SOS, Fiskeklubben Å og Hav, Dansk Politihundeforening Skovbo, Modelflyverklubben C/L Pingvinen, Midtsjællands Amerikanerbil Club, Motorcykelklubben Mc Bæverne samt Køge Hundeskole. Herudover opbevarer foreningen Y Men's Club og ETK (Køge Kommune) maskiner og diverse materiel i en lade på ca. 400 m2.

Landbrugs-virksomheden VKST ejer ligeledes en lade på Pilebækgård på ca. 385 m2 samt en pavillon på ca. 30 m2. VKST benytter laden til opbevaring af landbrugsmaskiner. (se oversigt over brugere på Pilebækgård i bilag 1).

I forlængelse af Pilebækgård ligger et større markareal på 34.500 m2. VKST har tidligere anvendt marken som forsøgsmark, men da virksomheden i 2013 ikke længere ønskede at benytte området som forsøgsmark valgte det daværende Ejendoms- og Driftudvalg, at frigive dele af marken til fritidsformål (se gul markering i bilag 2). Efter anmodning fra Kultur- og Idrætsudvalget i 2017, valgte Ejendoms- og Driftudvalget på møde d. 25. oktober 2017, at frigive resten af markarealet og dermed give Kultur- og Idrætsudvalget brugsret over hele området. (se evt. rød markering i bilag 2).

I forlængelse af VKST's lade er der etableret en pavillon med mødefaciliteter, strøm og adgang til toilet. Siden 2013 har VKST ikke benyttet mødefaciliteterne, og i 2015 valgte Køge Hundeskole at leje sig ind i pavillonen. VKST har nu tilbudt Køge Kommune, at leje pavillonen og hele laden til fritidsformål. 

Forslag om at leje lokaler af VKST
VKST har følgende betingelser for udlejning til Køge Kommune:

 • VKST kan benytte ETK's lade til opbevaring af deres landbrugsmaskiner,
 • at et skur i ETK's lade rives ned, og at en eksisterende værkstedsgrav afdækkes med en elefantrist således, at der er plads til VKST's maskiner.

Omkostningerne hertil er anslået 20.000 kr. i engangsudgift. VKST har tilbudt at betale en årlig leje på 100.000 kr. for denne lade.

VKST har fastsat en årlig leje på 118.000 kr. for sin lade. Køge Kommunes lade kan ikke tilbyde samme faciliteter som VKST's lade (bl.a. en mødefacilitet med el, vand og varme), hvorfor kommunen ikke selv kan tilbyde faciliteter til foreningsaktiviteter. Såfremt Kultur- og Idrætsudvalget vælger at anbefale over for Teknik- og Ejendomsudvalget, at lokalerne lejes af VKST, vil foreninger kunne gøre brug af mødefaciliteter og lade.

Forvaltningen anbefaler at Kultur- og Idrætsudvalget indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget at udvalget godkender tiltag vedr. lokalelejeudgift og engangsomkostninger i forbindelse med omrokering af materiel samt godkendelse af, at VKST benytter Køge Kommunes lade til opbevaring.

Udviklingsmuligheder på Pilebækgård ved nytilkommende foreninger
Det nye markareal (rød markering i bilag 2) kan med fordel omdannes til et græsareal til fx hundetræning eller andre fritidsformål. 

Såfremt Kultur- og Idrætsudvalget godkender dette, vil forvaltningen udarbejde en tids- og procesplan for udviklingsmulighederne.

Økonomi

Flytteomkostninger som beskrevet ovenfor (engangsudgift) beløber sig til 20.000 kr. Nettoudgift til leje af VKST's lade inkl. pavillon beløber sig til kr. 18.000 kr. årligt, jf. ovenfor.

Udgiften kan afholdes inden for Kultur- og Idrætsudvalgets driftsbudget 2018.

Beslutning

Ad 1. Godkendt.
Ad 2. Anbefales.
Ad 3. Anbefales.

Fraværende
Ken Kristensen (V)
Bilag

Til toppen


83.   Storskærmsvisning af VM-kampe i Køge


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at storskærmsvisning af VM-kampe i Køge godkendes.
Baggrund og vurdering

Forvaltningen har i forlængelse af Kultur- og Idrætsudvalgets forespørgsel på møde den 7. maj 2018 undersøgt muligheden for storskærmsvisning af Danmarks tre indledende kampe ved VM 2018.

Der er opnået de nødvendige tilladelser hos hhv. FIFA, TV2 og DR, og der er således lejet storskærm til de tre kampe, hhv.

 • Lørdag d. 16. juni: Peru-Danmark kl. 18
 • Torsdag d. 21. juni: Australien-Danmark kl. 14
 • Tirsdag d. 26. juni: Frankrig-Danmark kl. 16

Alle tre arrangementer er planlagt til at finde sted på Kulturtorvet mellem Teaterbygningen og biografen.

Der arbejdes fortsat på at involvere en række øvrige parter med henblik på at skabe et bredere program for arrangementerne.

Økonomi
Leje af storskærm samt øvrige tekniske løsninger forventes samlet at koste ca. 125.000 kr., mens øvrige udgifter til bl.a. toiletvogn, vagter etc. forventes at lande på samlet ca. 75.000 kr. Udgiften afholdes inden for Kultur- og Idrætsudvalgets ramme.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ken Kristensen (V)

Til toppen


84.   Status for åben skole strategi


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget og Skoleudvalget, at udvalget tager status på arbejdet med Åben Skole Strategi, herunder definition af Åben Skole, til efterretning.
Baggrund og vurdering

På Skoleudvalgets møde den 4. april og Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 9. april 2018 godkendte udvalgene at Børne- og Ungeforvaltningen og Kultur- og Økonomiforvaltningen arbejdede videre med en Åben Skole Strategi. Udvalgene ønskede desuden, at strategien indeholdt økonomiske konsekvenser vedr. forskellige tiltag i implementeringen af Åben Skole, samt at politiske synspunkter skulle inddrages i processen. Forvaltningerne kan nu præsentere en ramme for strategien inden en endelig strategi vil blive udarbejdet og forelagt udvalgene i august 2018.

Kultur- og Idrætsafdelingen og Skoleafdelingen har afholdt møder og indsamlet data fra elever, skoleledere, skolebestyrelser, kulturinstitutioner og idræts-, fritids- og kulturforeninger. På dialogmødet med foreningerne deltog medlemmer fra Kultur- og Idrætsudvalget. Forvaltningerne har desuden fået input fra skolerne ift. deres Åben Skole-aktiviteter i efteråret 2017 og afholdt workshops mellem Åben Skole-udbydere og skoler. Output fra interessenterne kan findes i vedhæftede bilag. 

Tilbagemeldingen fra interessenterne peger på en række samstemmende ønsker. Der efterspørges overordnet set en definition på Åben Skole i Køge Kommune, ligesom der efterspørges en styrkelse og yderligere prioritering af Åben Skole, som er et område af folkeskolereformen, som har forskellig form og omfang på skolerne.

Køges skoler og lokale Åben Skole-udbydere er bekendt med andre kommuners økonomiske prioriteringer vedr. Åben Skole, og skoler og kulturinstitutionerne giver udtryk for, at en prioritering af Åben Skole kræver nedprioritering af andre opgaver, hvis der ikke følger nye midler med. Derfor efterspørges ressourcer til en række konkrete indsatser, der kan styrke Åben Skole-samarbejdet, herunder udvikling af Åben Skole-forløb, en Åben Skole Kanon/faste forløb, transport, Åben Skole-ambassadører/koordinatorer, tværgående netværksmøder, kompetenceudvikling mv.

I forlængelse heraf har forvaltningerne udarbejdet forslag til ramme for strategi, som er vedhæftet som notat, og som indeholder et forslag til definition af Åben Skole i Køge Kommune.

Definition af Åben Skole i Køge Kommune:

Køge Kommunes skoler skal fremme den enkelte elevs alsidige udvikling og give eleven mulighed for udfolde sit fulde potentiale. Den Åbne Skole skal medvirke til, at skoledagen bliver spændende, varieret og autentisk for eleverne. Når folkeskolen åbner sig op mod lokalsamfundet og inddrager institutioner, foreninger og virksomheder, styrker det elevernes dannelse og faglighed, og giver eleverne en bred forståelse af det omgivende samfund og den lokale tilknytning.

I Køge Kommune ønsker vi, at:

 • Alle skoler afprøver længerevarende lokale Åben Skole-samarbejdsforløb.
 • Alle skoler samarbejder med kulturinstitutionerne i Køge Kommune om udvikling af nye fælles forløb og gennemførelse af eksisterende forløb.
 • Alle skoler samarbejder med foreninger i lokalområdet for at introducere eleverne til det lokale foreningsliv og medvirke til, at eleverne får tilknytning til foreningslivet efter skoletid.
 • Alle skoler skal søge at opnå samarbejde omkring udvikling af Åben Skole tilbud sammen med det lokale erhvervsliv.

 

Økonomi

Kultur- og Økonomiforvaltningen og Børne- og Ungeforvaltningen arbejder efter politisk ønske på et budgetoverslag vedr. implementering af Åben Skole Strategi. Budgetoverslaget vil foreligge ved det kommende udvalgsmøde i august.

Beslutning
Til efterretning.
Fraværende
Ken Kristensen (V)
Bilag

Til toppen


85.   Orientering fra formanden


Beslutning

Formanden deltog ved DM for Æstetisk Gymnastik den 19. maj 2018
Formanden afholdt møde med Køge Arkiverne den 28. maj 2018.
Formanden afholdt sammen med Kultur- og Idrætsudvalget dialog møde med foreningerne den 28. maj 2018.
Formanden åbnede Vikingemarked på Borgring den 2. juni 2018.

Fraværende
Ken Kristensen (V)

Til toppen


86.   Orientering fra forvaltningen


Beslutning

Forvaltningen deltog i workshop med evaluering af Køge Kysts kunst, kultur og bylivsaktiviteter den 3. maj 2018.

Fraværende
Ken Kristensen (V)

Til toppen


87.   Eventuelt


Beslutning

Drøftet. Forvaltningen fremlægger på næste møde et forslag til forestillinger med demensteater på 5 relevante plejehjem.

Fraværende
Ken Kristensen (V)

Til toppen


88.   Lellinge Multihus - Tildelingskriterier og indstilling (Lukket punkt)


Fraværende
Ken Kristensen (V)

Til toppen


89.   Køge Idrætspark - status (Lukket punkt)


Fraværende
Ken Kristensen (V)

Til toppen


90.   Eventuelt. (Lukket punkt)


Fraværende
Ken Kristensen (V)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 07.06.18