Referat af møde i Kultur- og Idrætsudvalget

Den 25.05.2020 kl. 15:30 i Byrådsstue Huitfeldt


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Anders Ladegaard Bork, (O)
Bent Sten Andersen, (O)
Erik Swiatek, (A)
Ken Kristensen, (V)
Kirsten Larsen, (C)
Osama Aref Mohamad, (A)
Thomas Kielgast, (F)


70.   Godkendelse af dagsorden


Indstilling
Beslutning
Godkendt.

Til toppen


71.   Temadrøftelse om kultur- og idrætsplan for Køge Nord


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at udvalget

 1. tager orientering om proces og tilgang for kultur- og idrætsplan samt tematikker fra de gennemførte interviews til efterretning
 2. drøfter input til kultur og idrætsplanen.
Baggrund og vurdering

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede den 3. februar 2020 at afholde en temadrøftelse om Køge Nord. På udvalgets møde den 4. maj 2020 tog udvalget til efterretning, at konsulent fra rådgiverteamet præsenterer arbejdet og får udvalgets input til kultur- og idrætsplanen.

Projektleder Kira Maria Svankjær fra BARK Rådgivning deltager på temadrøftelsen.

Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning

Ad 1: Taget til efterretning.

Ad 2: Godkendt.


Til toppen


72.   Bevæg dig for livet - Visionskommune


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at udvalget

 1. godkender, at forvaltningen indleder forhandlinger med Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) og Danmarks Idrætsforbund (DIF) om, at Køge Kommune bliver Bevæg dig for livet visionskommune
 2. godkender den videre proces frem mod endelig aftaleindgåelse med DGI og DIF.
Baggrund og vurdering

I 2015 godkendte Byrådet Køge Kommunes idrætsstrategi 2015-2025, som bygger på vision 25-50-75. Visionens overordnede mål er, at i år 2025 er mindst 50 procent af borgerne med i en idrætsforening, og mindst 75 procent er idrætsaktive.

Visionen har været retningssættende for en række af Kultur- og Idrætsudvalgets tiltag. Tiltag som har medvirket til at skabe en øget livsglæde, mere sundhed og styrkede fællesskaber hos kommunens borgere.

Kultur- og Idrætsudvalget har den 4. maj 2020 besluttet at styrke arbejdet med målopfyldelse af visionen. Udvalget ønsker, at Køge Kommune indgår et partnerskab med DGI og DIF og bliver visionskommune. Der er i dag tyve andre kommuner, som er "Bevæg dig for livet visionskommuner".

Bevæg dig for livet visionskommune
En visionskommune er en kommune, der arbejder på at få flest mulige borgere til at være fysisk aktive. Projektet strækker sig over 5 år, og det indebærer en fælles indsats på tværs af forvaltninger med betydelig støtte fra DGI/DIF og mulighed for samarbejde med andre visionskommuner.  

Projektet vil skabe overblik over kommunens eksisterende bevægelsestiltag og afdække potentialer gennem en kortlægning. Der vil blive igangsat indsatser, som kan målrettes forvaltningernes fag- og kerneområder, hvor idræt og bevægelse kobles til forvaltningernes målgrupper og funktioner. Erfaringerne fra de andre visionskommuner viser, at fysisk aktivitet kan medvirke til at løfte borgernes fysiske og mentale trivsel.

Organisering
Som "Bevæg dig for livet visionskommune" indgår kommunen en partnerskabsaftale med DIF og DGI. Parterne arbejder sammen for at opfylde vision 25-50-75. 

Projektets organisering er i andre visionskommuner typisk opbygget med:

 • En politisk følgegruppe bestående af borgmester, formanden for Kultur- og Idrætsudvalget og tværgående politisk forankring med deltagelse af DGI/DIF samt repræsentanter for foreningerne.
 • En administrativ styregruppe, som sikrer fremdrift og en løbende opfølgning på aftalens mål.
 • En projektorganisering med ansvar for de konkrete initiativer.

Projektledelsen forankres i Stab og Kulturafdelingen.

Hvad er det visionskommunen kan

Køge Kommune har allerede i dag erfaringer med effekten af øget fysisk og psykisk sundhed blandt kommunens borgere. I mange af kommunens eksisterende planer, strategier og tiltag er bevægelse og fysisk sundhed allerede indarbejdet fx i forbindelse med styrkelse af motorik hos småbørn, indlæringsevne hos skolebørn, øget livsglæde og livsduelighed hos ledige, sårbare og syge, og for at lette inklusion til fællesskab og det lokale samfund.

Visionskommune projektet vil understøtte og styrke denne positive tilgang til gavn for kommunens borgerne. Dette kan ske dels ved nye indsatser, men også ved at koble sig på allerede eksisterende tiltag og være med til at løse nogle af velfærdsudfordringerne ved at inkludere bevægelse i borgernes hverdag i stort set alle livssituationer. Kroppe er bygget til at skulle bevæge sig, men den nutidige livsform inkluderer ikke nødvendigvis bevægelse.

Mulighederne for at inkludere bevægelse er mange. For eksempel kan en bevægelsesaktivitet i indsatser målrettet ensomme unge og ældre, være med til at give deltagerne et fælles fokus og noget at tale om; cykel, gå- og løbestier kan medtænkes i byplanlægning og infrastruktur, så det bliver nemt for borgerne at vælge bevægelse til; lege- og træningsarealer kan tænkes ind i natur- og parkområder, så muligheden for bevægelse bliver attraktiv og let til gengængelig. Der findes eksempler på, at fysisk træning i naturen og temaer om mental sundhed er indtænkt i forløb for udsatte borgere for at få deltagerne engageret i job eller uddannelse. Ligesom der findes eksempler på, at skoler og foreninger har indgået samarbejder for at give børnene indsigt i foreningslivet og give lærerne et kompetence løft i forhold til idrætter, de måske ikke underviste i på forhånd.

Idrættens foreninger har ydermere en social dimension, som består af en evne til at forene mennesker med forskellig baggrund i forpligtende fællesskaber og skabe social sammenhængskraft. Der kan derfor høstes både kulturelle, sociale og sundhedsmæssige gevinster, ved at højne borgernes fysiske aktivitetsniveau og ved at øge foreningsdeltagelsen.

Foreningslivet spiller en vigtig og central rolle i Bevæg dig for livet visionskommuneprojektet og vil blive inddraget i relevante følge-/styre- og arbejdsgrupper.

Videre proces
Processen frem mod en visionskommuneaftale kan skitseres således:

 • Maj 2020: Kultur- og Idrætsudvalget godkender, at forvaltningen indleder forhandlinger om visionskommuneprojekt med DGI/DIF og godkender oplæg til proces frem mod aftaleindgåelse.
 • Juni 2020: Politisk møde mellem borgmester, udvalgsformænd og formændene for DIF og DGI.
 • Juni 2020: Dialog med fagchefer om kortlægningen af kommunens nuværende indsatser samt drøftelse af potentialer, der umiddelbart kan identificeres på deres fagområde. Herunder drøftes relevante ressourcer og erfaringer, der kan inddrages i kortlægningen og/eller i arbejdsgruppe og initiativer.

 • August 2020: De relevante fagudvalg drøfter visionskommuneprojektet og procesplan. Der sigtes på følgende fagudvalg: Ældre- og Sundhedsudvalget, Børneudvalget, Skoleudvalget, Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Teknik- og Ejendomsudvalget og Klima- og Planudvalget.
 • September 2020: Kultur- og Idrætsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at kommunen indgår som visionskommune.
 • Oktober- november 2020: En administrativ kortlægning af kommunens eksisterende bevægelsesindsatser og potentialer, som danner grundlaget for visionskommune-aftalens handleplan, herunder de relevante målgrupper og temaer i kommunen. I denne del inddrages også foreningslivet.
 • November 2020: Den politiske følgegruppe godkender aftalens indhold.
 • Januar 2021: Kultur- og Idrætsudvalget indstiller visionskommuneprojektet til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet. Herunder de konkrete indsatsområder kommunen igangsætter.

 

Økonomi

Projektlederstillingen finansieres af midler i Kultur- og Økonomiforvaltningen samt af DGI.

De udpegede indsatser varetages inden for eksisterende ressourcer og midler i de respektive forvaltninger. Sammen med DIF og DGI er der mulighed for flere steder at tiltrække fondsmidler, ligesom der hos DGI og DIF er kompetencer til rådighed til understøttelse af projekterne.

Beslutning

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt, idet Kultur- og Idrætsudvalget besluttede at nedsætte en følgegruppe bestående af Kirsten Larsen (C), Ken Kristensen (V), Thomas Kielgast (F) og Anders Ladegaard Bork (O).


Til toppen


73.   Udsigten på Søndre Havn


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget og Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalgene drøfter

 1. hvorvidt Udsigten lægges i depot for en periode eller flyttes til et egnet sted på Den Maritime Halvø
 2. hvorvidt udvalgene beder Køge Kyst om at udpege og placere Udsigten midlertidigt på et egnet sted på Den Maritime Halvø, hvis man ønsker den flyttet til dette område
 3. finansiering af driften af Udsigten, hvis den opstilles på Den Maritime Halvø.

Kultur- og Idrætsudvalget 04-05-2020
Ad 1-3: Sagen udsat.

Teknik- og Ejendomsudvalget behandler sagen den 11. juni 2020.

Baggrund og vurdering

Sagen er efter Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 4. maj 2020 suppleret med vurderinger på brug af Udsigten fra Køge Kyst, SSP Køge og politiet. Vurderingerne er vedlagt som bilag.

Køge Kyst har oplyst, at det midlertidige byrum Udsigten ved Søndre Strand skal fjernes, da arealet indgår i byudviklingsområdet SH4. Udsigten er placeret indenfor det første store byggefelt, hvor der medio 2020 planlægges oprenset efter Kemetyl. Køge Kyst er således forpligtet til at fjerne Udsigten, hvilket ikke er forbundet med omkostninger for Køge Kommune.

Køge Kyst har tilbudt enten at:

 • placere Udsigten et nyt sted på Søndre Havn under forudsætning af, at Køge Kommune overtager driften af anlægget eller
 • opbevare materialerne i depot, så opsætningen af Udsigten kan afvente, at processen omkring prospekt og lokalplan for Den Maritime Halvø er afsluttet.  

Udsigten består af en trappekonstruktion med en platform og to containere, der kan rumme udstyr. Udsigten er forsynet med vand og strøm. Omkring Udsigten er placeret treller, som bruges som bænke, og et antal grill til fri afbenyttelse.

Ud fra en kultur- og idrætsfaglig vurdering har Udsigten haft og vil fortsat have en væsentlig værdi for områdets brugere på tværs af generationer. Udsigten var oprindelig tænkt med midlertidighed for øje, men er blevet en attraktion i området. Med sin mulitifunktionalitet og særlige æstetik tiltrækker den både individer og grupper, som anvender Udsigten som udsigtstårn og som et "socialt udendørsmøbel", hvor der laves mad og andre fællesskabsorienterede aktiviteter.

Udsigten vil eksempelvis kunne placeres på Den Maritime Halvø og vil i så fald være med til at udfolde halvøens vision om blandt andet at være et himmelrum og aktivitetsplads.

Køge Kommune har ikke afsat midler til drift af Udsigten. Derfor indstiller forvaltningen, at Kultur- og Idrætsudvalget og Teknik- og Ejendomsudvalget drøfter:

 • hvorvidt Udsigten lægges i depot for en periode (maksimalt 4 år) eller flyttes til et egnet sted på Den Maritime Halvø.
 • hvorvidt udvalgene beder Køge Kyst om at udpege og placere Udsigten midlertidigt på et egnet sted på Den Maritime Halvø, hvis man ønsker den flyttet til dette område.
Økonomi

Der er ikke afsat midler til driften af Udsigten i Køge Kommunes budget.

En fremtidig drift af Udsigten vil høre under Teknik- og Ejendomsudvalget.

Køge Kysts samlede udgifter til Udsigten har været ca. 300.000 kr./år, inklusiv oprydning og tilsyn.

Beslutning

Ad 1: Drøftet. Flyttes til egnet sted på Den Maritime Halvø.

Ad 2: Drøftet. Køge Kyst udpeger et egnet sted.

Ad 3: Drøftet. Finasiering i 2020 deles mellem Kultur- og Idrætsudvalget og Teknik- og Ejendomsudvalget, og for 2021 og frem henvises til budgetforhandlingerne.

Bilag

Til toppen


74.   Ny kulturaftale for Kulturmetropolen 2021-2024


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at udvalget godkender at

 1. Køge Kommune fortsætter som partner i den kommende kulturaftale Kulturmetropolen 2021-2024 med indsatsområderne "Et bedre liv med kultur", "Musikmetropolen" og "Unge & Kultur"
 2. formand for Kultur- og Idrætsudvalget bemyndiges til at underskrive kulturaftalen Kulturmetropolen 2021-2024 på vegne af Køge Kommune.
Baggrund og vurdering

Kultur- og Idrætsudvalget godkendte den 4. marts 2019, at Køge Kommune kunne indgå i en ny 4-årig kulturaftale i kulturregion Kulturmetropolen. På Kulturministeriets opfordring blev den eksisterende kulturaftale i stedet forlænget med ét år. Der er nu gået ét år, og der fremlægges fornyet oplæg til indsatser for den kommende kulturaftale for perioden 2021-24.

Det overordnede formål med kulturaftalen er at give Kulturmetropolens borgere flere, bedre og mere sammenhængende kulturtilbud og samtidig styrke den fælles kulturelle identitet.

Den kommende kulturaftale har følgende indsatsområder:

 • Et bedre liv med kultur.
 • Musikmetropolen.
 • Unge & Kultur.

Indsatsområderne "Musikmetropolen" og "Unge & Kultur" videreføres fra den nuværende kulturaftale og der suppleres med et nyt indsatsområde "Et bedre liv med kultur". Indsatsområderne spiller overordnet en vigtig rolle i udviklingen af aktive medborgere i fremtidens samfund – og skal samtidig forbedre vilkår og øge fokus på de muligheder, der ligger i de kreative erhverv og i koblinger mellem kultur-, fritids- og sundhedsområdet.

Et bedre liv med kultur
Formålet med indsatsområdet er at øge borgernes livskvalitet både fysisk, psykisk og socialt ved at målrette kulturelle tilbud og aktiviteter på lokalt og regionalt niveau. Indsatsområdet skal også kompetenceudvikle kulturinstitutioner og medarbejdere på tværs af sektorer til at udvikle og varetage sundhedsfremmende tiltag med et kulturelt udgangspunkt. Formålet skal opfyldes gennem aktiviteter, hvor man blandt andet udvikler, afprøver og udveksler projektforløb; udvikler strategiske samarbejder samt skaber viden, dokumentation og evidens.

Musikmetropolen
Formålet med indsatsområdet er at stå på skuldrene af erfaringer fra den tidligere kulturaftale og fokusere på nye indsatser og initiativer. Indsatsområdet skal udbrede succesfulde pilotprojekter til flere kommuner og vil løfte opgaver, som den enkelte kommune og musikaktør ikke selv har ressourcer, kritisk masse eller de nødvendige kompetencer til at løfte. Formålet skal opfyldes gennem aktiviteter, hvor man blandt andet udvikler tværgående musikevents, koncepter og indsatser; understøtter lokalt ejerskab og forankring samt danner fagligt netværk mellem samarbejdspartnerne.

Unge og Kultur
Formålet med indsatsområdet er at bygge videre på de erfaringer omkring udvikling og samskabelse, der er opnået i den tidligere kulturaftale og øge fokus på de unge, der ikke af sig selv deltager i kulturelle fællesskaber. Indsatsområdet skal medvirke til, at de unge bedre kan se sig selv som en del af kommunens kulturliv. Formålet skal opfyldes gennem aktiviteter, hvor man blandt andet understøtter unges egne kulturprojekter; synliggør og formidler projekter, rammer og muligheder overfor unge; sætter fokus på unge uden for kulturfællesskaberne samt skaber tværgående netværk med unge.

Inden for alle tre indsatsområder lægges der op til aktiviteter og netværk for samarbejde og erfaringsudveksling mellem kommunerne på både det politiske, administrative og institutionelle niveau, foruden mellem lokale kulturaktører og interesserede borgere. Derudover danner indsatsområderne basis for, at der skabes nye kontakter og netværk mellem kommunale forvaltninger og kulturelle aktører internt i kommunerne.

Uddybende beskrivelser af de tre aktuelle indsatsområder, herunder planlagte aktiviteter, indgår i bilaget "Indholdet i Kulturmetropolen 2021-24 (foreløbigt aftaleudkast)", der er vedhæftet. Bilaget er godkendt af Kulturmetropolens politiske styregruppe den 15. maj 2020.

Til baggrund er der indhentet oplysninger om Køge Kommunes deltagelse i Kulturmetropolens aktiviteter i perioden 2016-2020, som er vedhæftet som bilag.

Den videre proces
Efter udvalgets drøftelse og godkendelse vil formand for Kultur- og Idrætsudvalget underskrive kulturaftalen på vegne af udvalget. Den endelige kulturaftale fremlægges til udvalgets orientering forventeligt på udvalgsmødet den 7. december 2020 eller snarest derefter betinget af Kulturministeriets sagsbehandling.

Økonomi
Kulturaftalen kan finansieres af eksisterende budget.
Beslutning

Ad 1: Godkendt af et flertal på 6 (Anders Ladegaard Bork (O), Bent Steen Andersen (O), Kirsten Larsen (C), Osama Aref Mohamad (A), Erik Swiatek (A) og Thomas Kielgast (F). Én stemte imod (Ken Kristensen (V)

Ad 2: Godkendt.

Bilag

Til toppen


75.   Renovering af tag på KØS Museum for kunst i det offentlige rum - anlægsbevilling


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. til renovering af taget på KØS Museum for kunst i det offentlige rum.
Baggrund og vurdering

Forligsparterne i budgetforliget 2020-23 afsatte 4,5 mio. kr. til renovering af taget på KØS Museum for kunst i det offentlige rum. Parterne ønsker dermed at sikre, at kunstmuseet kan bevare sin høje standard og status som statsanerkendt museum.

Renoveringen består i udskiftning af zinktaget på KØS’ bygning på Nørregade 29 samt udbedring af en række omfattende, selvforstærkende og accelererende byggetekniske svigt samt skader på zinktaget på museet, der tilsammen betyder, at levetiden af tagbelægningen er væsentligt reduceret.

Proces for 2020

 • April-maj: Projektering
 • Juni: Udbud
 • Juli-december: Arbejdet udføres

Ansøgningen er vedhæftet som bilag. 

Økonomi

Der er i budget 2020 afsat i alt 4,5 mio. kr. (netto).

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling på 4,5 mio. kr som et anlægstilskud til renovering af tag på KØS. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da finansiering sker via det afsatte rådighedsbeløb i budget 2020 på 4,5 mio. kr. i 2020 (KIU 112).

Beslutning
Anbefalet indstillet.
Bilag

Til toppen


76.   2. Økonomiske Redegørelse 2020


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at udvalget drøfter 2. Økonomiske Redegørelse 2020, herunder 

 1. tager 2. Økonomiske Redegørelse 2020 til efterretning, idet det konstateres, at budgettet overholdes
 2. indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at der flyttes budgetmidler på 0,14 mio. kr. fra Kultur- og Idrætsudvalget til Økonomiudvalget vedr. indefrysning af 4 måneders ferietillæg
 3. indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at der flyttes budgetmidler på 0,5 mio. kr. fra Kultur- og Idrætsudvalget til anlægsprojektet Køge Idrætspark under Teknik- og Ejendomsudvalget
     
 4. indstiller til Økonomiudvalget og Byråd, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på 0,25 mio. kr. vedrørende honorar støtte til koncerter på Tapperiet fra Statens Kunstfond
 5. godkender flytning af budgetmidler på i alt 0,15 mio. kr. fra aktivitetsområdet fritidsfaciliteter (0,075 mio. kr.) og aktivitetsområdet Kultur mv. (0,075 mio. kr.) til aktivitetsområdet Folkeoplysning og fritidsfaciliteter mhp. udligning af besparelsesblok.
Baggrund og vurdering

På Kultur- og Idrætsudvalget område forventes et budget i balance.

Herudover anbefales en flytning af budgetmidler på i alt 0,14 mio. kr. vedrørende indefrysningen af ferietillæg på 4 måneder. Midlerne samles under Økonomiudvalget mhp. på indbetaling til feriefonden på et senere tidspunkt. Dertil kommer flytning af budgetmidler på 0,5 mio. kr. til anlægsprojektet Køge Idrætspark under Teknik- og Ejendomsudvalget.

Dette fremgår af tabellen i bilag 1, som indeholder en oversigt over mindre- og merudgifter på Kultur- og Idrætsudvalgets område.

Nedenfor er aktivitetsområderne for Kultur- og Idrætsudvalget beskrevet.

Fritidsfaciliteter
Der forventes et samlet forbrug på 21,5 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i 2020, som an. Heraf anbefales 0,075 mio. kr. omplaceret til aktivitetsområdet Folkeoplysning og Fritidsfaciliteter mhp. udligning af besparelsesblok. Mindreforbruget vedrører besparelse på Køge Skoleorkester.

Herudover er der samlet mindreforbrug på i alt 0,02 mio. kr. vedrørende indefrysning af 4 måneders ferietillæg, som anbefales omplaceret til Økonomiudvalget. Dertil kommer et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. vedrørende nogle af projekterne i Køge Idrætspark som er forsinkede, hvorfor der er opstået en driftsbesparelse, som anbefales omplaceret til anlægsprojektet Køge Idrætspark under Teknik- og Ejendomsudvalget. 

KøgeBibliotekerne
Der forventes et samlet forbrug på 27,8 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,05 mio. kr., som vedrører indefrysning af 4 måneders ferietillæg, og anbefales omplaceret til Økonomiudvalget. 

Kultur mv.
Der forventes et samlet forbrug på 26,3 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,13 mio. kr. Heraf anbefales 0,075 mio. kr. omplaceret til aktivitetsområdet Folkeoplysning og Fritidsfaciliteter mhp. udligning af besparelsesblok. Mindreforbruget vedrører besparelse på Køge Musikskole. 

Herudover er der samlet mindreforbrug på i alt 0,06 mio. kr. vedrørende indefrysning af 4 måneders ferietillæg, som anbefales omplaceret til Økonomiudvalget.

Folkeoplysning og fritidsaktiviteter
Der forventes et samlet forbrug på 25,4 mio. kr. svarende til et merforbrug på 0,14 mio. kr. Heraf anbefales 0,15 mio. kr. omplaceret fra aktivitetsområdet fritidsfaciliteter og aktivitetsområdet Kultur mv. mhp. udligningen af besparelsesblokken på et tilsvarende beløb under aktivitetsområdet.

Herudover er der samlet mindreforbrug på i alt 0,01 mio. kr. vedrørende indefrysning af 4 måneders ferietillæg, som anbefales omplaceret til Økonomiudvalget.

Der gives en indtægtsbevilling på 0,25 mio. kr. og en udgiftsbevilling på 0,25 mio. kr. til honorar støtte til koncerter på Tapperiet fra Statens Kunstfond.

Forventede omkostninger som følge af COVID 19 
Under Kultur- og Idrætsudvalget forventes omkostninger på i alt 5,4 mio. kr. som følge af ekstra udgifter samt manglende indtægter knyttet til COVID 19. De ekstra omkostninger forventes at være udgiftsneutrale for Køge Kommune, da regeringen har meldt ud, at de vil dække kommunernes ekstra omkostninger som følge af COVID 19. Omkostningerne vedrører primært manglende indtægter på udvalgets kulturinstitutionerne, herunder især Køge Svømmeland, som forventer mistede indtægter for 3,5 mio. kr.

Økonomi
Intet særskilt at bemærke.
Beslutning

Ad 1: Taget til efterretning.

Ad 2-4: Indstillet anbefalet.

Ad 5: Godkendt.

Bilag

Til toppen


77.   Køge Musikskole - elevbetaling under lukkeperiode som følge af COVID-19


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at udvalget drøfter Køge Musikskoles udfordringer i forhold til elevbetaling under COVID-19 lukkeperiode.
Baggrund og vurdering

Køge Musikskole har haft lukket for undervisning fra 12. marts 2020 og forventes p.t. at have lukket frem til 8. juni 2020 svarende til knap 3 måneder.

Der er således tale om en længere periode, hvor musikskolen hidtil har sendt fakturaer ud vedrørende elevbetaling, idet det ikke har været afklaret, hvorvidt elevbetaling er at betragte som et "samfundsbidrag" på linje med dagtilbud og SFO m.v. Musikskolen har i begrænset omfang tilbudt videoundervisning som erstatning for den udeblevne undervisning. Dette kan indebære risiko for, at et antal elever meldes ud af musikskolen og ikke umiddelbart vender tilbage igen til efteråret.

Kommunernes Landsforening (KL) oplyser den 8. maj 2020 følgende:

"KL har ved gentagne lejligheder forelagt Kulturministeriet spørgsmålet om opkrævning for elevbetaling til musik- og kulturskoler under nedlukning af institutionerne kan opfattes som et ”samfundsbidrag” på linje med dagtilbud og SFO mv.

Ministeriet har nu forholdt sig til vores spørgsmål, og kulturministeren oplyser i brev af 4. maj 2020, at kommunerne ikke har pligt til at tilbagebetale opkrævningen. Brevet kan ses nedenfor.

Med ministeriets tilbagemelding vil kommunernes evt. udgifter vedr. tilbagebetaling af opkrævninger på musik- og kulturskoleområdet formentlig ikke være dækket af KL’s aftale med regeringen omkring kommunernes udgifter vedr. Covid-19."

Hvis elevbetalingen for ovennævnte periode tilbagebetales, indebærer det en mindreindtægt på ca. 515.000 kr.

Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter musikskolens udfordringer i forhold til deltagerbetaling under COVID-19 lukkeperioden.

Økonomi
Der henvises til ovenfor.
Beslutning
Drøftet. Udvalget har pt. ikke overblik over de samlede konsekvenser. Sagen genoptages når konsekvenserne af økonomiaftalen kendes.
Bilag

Til toppen


78.   Indbringelse af sag


Indstilling
Ken Kristensen (V) har den 19. maj 2020, i medfør af styrelseslovens initiativret, ønsket af få sag om livredning på Køge Marina på dagsordenen.
Baggrund og vurdering

"Venstre ønsker i anledning af initiativretten en sag på næste dagsorden - hvor vi diskuterer muligheden for, at iværksætte livredning på Køge Marina denne sommer.

Baggrund:
Vi har tidligere drøftet muligheden og ligeledes haft livredder på Køge Marina i sommerperioden.

Dette af hensyn til de hændelser vi har set som lykkeligvis indtil videre er endt godt.

Denne sommer forventes mange danskere, at forblive i Danmark for at afholde ferie - hvorfor det må forventes et langt større pres på vores badeanlæg ved Køge Marina. Hermed også langt større risiko for vandrelaterede uheld/ulykker.

Situationen i Køge Svømmeland er stadig uklar i forhold til genåbning - hvorfor pågældende personale der er uddannet til åben hav livredder - med fordel vil kunne anvendes til livredderopgaven på marinaen denne sæson.

Skulle Køge Svømmeland genåbne vil personalet naturligt skulle indgå i driften af Køge Svømmeland - i så tilfælde vil modellen der er anvendt tidligere på Køge Marina foreslås.

Vi foreslår hermed, at etablere livredder funktion på Køge Marina som set tidligere."

Beslutning
Drøftet. Et flertal på 5 (Anders Ladegaard Bork (O), Bent Steen Andersen (O), Kirsten Larsen (C), Erik Swiatek (A) og Osama Aref Mohamad (A) ønsker ikke at arbejde videre med forslaget. Et mindretal på 2 (Ken Kristensen (V) og Thomas Kielgast (F) ønsker at arbejde videre med forslaget med baggrund i en forventet stigning i antallet af turister og brugere denne sommer samt forventeligt ledigt personale fra lukket Køge Svømmeland.

Til toppen


79.   Demografi inden for Kultur- og Idrætsudvalgets område


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at udvalget tager orienteringen om demografiregulering på udvalgets område til efterretning.
Baggrund og vurdering

Økonomiudvalget behandlede den 14. april 2020 sagen "Demografireguleringer på nye områder" og besluttede at indføre demografiregulering på de to områder kultur/idræt samt veje og grønne områder efter den fremlagte model B (en demografiregulering af de to områder ud fra en historisk enhedspris nedreguleret med faktor 0,75). 

Demografireguleringen indføres, idet det er vurderingen, at udgifterne stiger i takt med at befolkningen vokser. Demografireguleringen skal dermed sikre, at det nuværende serviceniveau kan fastholdes i takt med at befolkningen vokser. Demografireguleringen sikrer dermed ikke at der kan igangsættes nye initiativer.

Demografireguleringen indarbejdes i den årlige budgetlægning, således at alle nettoudgiftskonti/-områder  fremskrives. Dog udelades Musikalsk Grundkursus (MGK), da området er statsfinansieret.

Økonomi
De økonomiske konsekvenser af fremskrivningen svarende til 814.000 kr. fra 2020-2021 indarbejdes i budgetforslaget for 2021-2024.
Beslutning
Taget til efterretning.

Til toppen


80.   Orientering fra formanden


Beslutning

Udvalgsformanden orienterede om:

 • Turismenetværksmøde maj 2020
 • Åbning af Køge Padelcenter juni 2020
 • Henvendelse fra Get2sport deltagere
 • Henvendelse fra Brugerråd i Køge Svømmeland

Til toppen


81.   Orientering fra forvaltningen


Beslutning
  Forvaltningen orienterede om:
 • Overvejelser om afholdelse af HeroRun som følge af covid
 • Status i forhold til foreningernes udfordringer under lukkeperiode som følge af Covid
 • Gørslev IF vedr. pavillon

Til toppen


82.   Eventuelt


Beslutning
Drøftet.

Til toppen


83.   Budgetanalyser 2021 inden for Kultur- og Idrætsudvalgets område (Lukket punkt)Til toppen


84.   Erhvervslejekontrakt (Lukket punkt)Til toppen


85.   Lystbåde i Køge Havns Inderhavn "Slipset" (Lukket punkt)Til toppen


86.   Køge Idrætspark - status (Lukket punkt)Til toppen


87.   Eventuelt. (Lukket punkt)Til toppen


88.   Underskriftsblad - KIU (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 11.03.21