Referat af møde i Kultur- og Idrætsudvalget

Den 03.12.2018 kl. 15:30 i Byrådsstue Huitfeldt


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Anders Ladegaard Bork, (O)
Bent Sten Andersen, (O)
Erik Swiatek, (A)
Ken Kristensen, (V)
Kirsten Larsen, (C)
Osama Aref Mohamad, (A)
Thomas Kielgast, (F)


157.   Godkendelse af dagsorden


Indstilling
Mødet afholdes i byrådsstuen Huitfeldt kl. 15.30.
Beslutning
Godkendt.

Til toppen


158.   Evaluering af handleplan vedr. biblioteksstrategi


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at

 1. Afrapportering af handleplan 2017/2018 vedr. biblioteksstrategi tages til efterretning
 2. Handleplan 2019 vedr. biblioteksstrategi godkendes.
Baggrund og vurdering

På Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 7. december 2015 blev Køge Kommunes Biblioteksstrategi og strategiens handleplan vedtaget.

Handleplanen, som vedrører årene 2016-2018, er udarbejdet på baggrund af en strategiproces og dialog med interessenter, brugere og samarbejdsparter og understøtter Biblioteksstrategiens tre indsatsområder:

 • Biblioteket styrker medborgerskab og fællesskab
 • Biblioteket stimulerer til kunst og kultur
 • Biblioteket fremmer livslang læring og uddannelse.
Handleplanen er – jf. beslutning på Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 7. december 2015 – evalueret medio 2016 og 2017, ligesom der skulle foretages en årlig evaluering og revision af handleplanen medio 2018. Der er ikke besluttet videre proces. Evalueringen medio 2018 er blevet udskudt, da den nuværende handleplan udløber med udgangen af 2018.

Afrapportering af handleplan 2017/2018 pr. november 2018

Biblioteket iværksatte i 2017/2018 følgende fire initiativer inden for de tre indsatsområder:

 • Biblioteket styrker medborgerskab og fællesskab:
  • Udvidet åbningstid på Køge Bibliotek
  • Lokalbibliotekerne som ramme
 • Biblioteket stimulerer til kunst og kultur:
  • Billedbogsfestival
 • Biblioteket fremmer livslang læring og uddannelse:
  • Bibliotek i Campus / Køge Nord

Ud over de nævnte handleplantiltag arbejder KøgeBibliotekerne med andre tilbud, indsatser og projekter, som bidrager til opfyldelsen af Biblioteksstrategien og dens tre indsatsområder.

Forslag til Handleplan 2019 vedr. biblioteksstrategi

Forslaget til handleplan for 2019 er koblet til Køge Kommunes Kulturstrategi og den tilhørende handleplan, hvor biblioteket spiller en aktiv rolle.

Flere af indsatserne fra 2017-2018 videreføres. Desuden har KøgeBibliotekerne fokus på udvikling af bibliotekets tilbud i forhold til borgeren i det digitaliserede samfund.

Indsatserne for 2019 forelægges Kultur- og Idrætsudvalget, jf. bilag.

De fem indsatser fordeler sig på biblioteksstrategiens tre indsatsområder og omfatter:

 • Lokalbibliotekerne som ramme. Aktiveringen af lokalbibliotekerne som ramme og samarbejdspartner skal imødekomme behovet for lokale "kultur- og foreningshuse" og for understøttelse af borgernes og lokale kulturaktørers ideer og projekter. Indsatsen indgår i Handleplan til Kulturstrategien og videreføres fra 2018.
 • Demokratiske rum. Biblioteket udfoldes som proaktiv ramme om debat og handlekraft i lokalsamfundet.
 • Billedstrøm. Videreudvikling af Billedbogsfestival fra 2018. Indsatsen indgår i Handleplan til Kulturstrategien og videreføres foreløbig både i 2019 og 2020.
 • Læselyst. Generelt går indsatsen på udbredelse af læselyst med de mange gavnlige effekter det har for såvel børn, som voksne. Her er dog et særligt fokus på at fastholde unge på mellemtrin og i udskolingen som fritidslæsere.
 • Læringssamarbejder. Formel som uformel læring styrkes i samarbejde med andre læringsudbydere – Campus, Åben Skole og oplysningsforbund m.v.

Ud over de fem særlige indsatser arbejder biblioteket med opfyldelse af Biblioteksstrategiens tre indsatsområder gennem løbende servicetilbud og udvikling heraf, rettet bredt mod kommunens mange borgere.

Kulturchef Peter Christensen og bibliotekschef Jytte Dahl orienterer på mødet om biblioteksstrategien og bibliotekernes rolle fremadrettet.

Økonomi
Handleplanforslagene afholdes inden for KøgeBibliotekernes driftsbudget samt eksternt ansøgte midler.
Beslutning

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Godkendt.

Bilag

Til toppen


159.   Godkendelse af supplerende valg til Kultur- og Idrætsrådet


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at supplerende valg til Kultur- og Idrætsrådet afholdt den 30. oktober 2018 godkendes.
Baggrund og vurdering

Byrådet godkendte den 23. oktober 2018 revideret "Folkeoplysningspolitik for Køge Kommune", som bl.a. betyder, at Kultur- og Idrætsrådet udvides fra seks til tolv foreningsrepræsentanter.

Kultur- og Idrætsrådet er fremadrettet suppleret med:

 • 1 repræsentant fra kulturområdet
 • 1 repræsentant fra fritidsforeningerne
 • 1 repræsentant fra øvrige foreninger
 • 3 repræsentanter  fra idrætsforeningerne

For hver af de valgte foreningsrepræsentanter vælges én suppleant.

Herudover udpeges to tilforordnede fra henholdsvis de selvejende idrætshaller og de kommunale kulturinstitutioner.

Der er således ved Kultur- og Idrætsudvalgets dialogmøde den 30. oktober 2018 gennemført supplerende valg til Kultur- og Idrætsrådet.

For idrætsforeningerne valgtes:

 • Morten Brønnicke, Køge Svømmeklub (repræsentant, tidl. suppleant, hvorfor der vælges én yderligere suppleant)
 • Poul-Erik Jensen, Gørslev IF (repræsentant)
 • Monika Eriksen, Skensved IF (repræsentant)
 • Henrik Hermansen, Lellinge IF (suppleant)
 • Steen Knudsen, Herfølge Fodbold (suppleant)
 • Jan B. Larsen, Ejby IF (suppleant)
 • Lonni Klausen, Bjæverskov IF (suppleant)

For de kulturelle foreninger valgtes:

 • Henry Rossle, Kulturforeningen i Skovbo (repræsentant)
 • Mogens Gammel Pedersen, Kulturelt Samvirke (suppleant)

For fritidsforeningerne valgtes:

 • Finn Stuhr, Køge Skak Klub (repræsentant)
 • Dorthe Mølvig, KFUM Borup (suppleant)

For "øvrige foreninger" valgtes:

 • Miechael Stian Hansen, Røde Kors Køge (repræsentant)
 • Paul Wilson, Køge Skoleorkesters Støtteforening (suppleant)

Endelig er der udpeget en tilforordnet fra henholdsvis de selvejende idrætshaller og de kommunale kulturinstitutioner:

 • Morten Lund, Skovbohallerne
 • Jytte Dahl, KøgeBibliotekerne

Der afholdes nyt valg af foreningsrepræsentanter til Kultur- og Idrætsrådet ultimo 2019.

Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


160.   Fagudvalgenes arbejde med grøn omstilling


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at udvalget drøfter deres arbejde med grøn omstilling med udgangspunkt i notatet ”Fagudvalgenes relation til grøn omstilling”. 
Baggrund og vurdering

Med etableringen af den nye funktion med en grøn ambassadør i Køge Kommune blev det aftalt, at arbejdet med grøn omstilling skal koordineres gennem Klima- og Planudvalget, men søges forankret i alle forvaltninger og udvalg.

Den grønne omstillingsgruppe bestående af Niels Rolskov (Ø), Erling Larsen (A), Mette Jorsø (V) og Thomas Elm Kampmann (C) har drøftet prioriteringen af området og har udarbejdet et notat, der i korte træk beskriver nogle emner, der kan have relevans for de øvrige fagudvalg. Notatet er ment som et inspirationsoplæg til de enkelte udvalg og repræsenterer som sådan ikke en udtømmende liste.

Klima- og Planudvalget har den 27. september 2018 besluttet at videresende notatet til alle udvalg, med en opfordring om at drøfte udvalgets arbejde med grøn omstilling med udgangspunkt i - men ikke begrænset til - notatet.

Den grønne ambassadør stiller sig gerne til rådighed i forbindelse med møderne i fagudvalgene, med henblik på at fremlægge ideerne og deltage i en efterfølgende drøftelse og ideudvikling til fremtidigt arbejde med grøn omstilling og samarbejde med Klima- og Planudvalget og den grønne omstillingsgruppe.

Økonomi
Indstillingen har ingen økonomisk betydning for Køge Kommune.
Beslutning
Drøftet.
Bilag

Til toppen


161.   Airdome


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at udvalget tager orienteringen om Airdome til efterretning.
Baggrund og vurdering

Kultur- og Idrætsudvalget har bedt om en redegørelse for økonomien og samt hvor længe Airdomen kan være i drift.

Airdomen er sæsonbooket frem til udgangen af juni 2019, og da der ikke er budget til fortsættelse forventer forvaltningen, at hallen tages ned herefter.

Køgehal 3 forventes færdig til ibrugtagning omkring årsskiftet 2019/2020.

En nedtagning af Airdomen, reetablering af arealer og flytning til enten bortskaffelse eller et ikke specificeret sted forventes at beløbe sig til 2,0 mio. kr. Driften af Airdomen for de første 6 måneder af 2019 forventes at beløbe sig til 150.000 kr.

Der er i budget 2019 og 2020 afsat henholdsvis 881.000 kr. og 637.000 kr. til drift af Airdomen.

Økonomi
Forvaltningen vil i 1. Økonomiske Redegørelse 2019 anbefale, at Kultur- og Idrætsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at de i 2020 afsatte 637.000 kr. budgetomplaceres til 2019, hvorefter der vil være et driftsbudget på 1,5 mio. kr. De resterende 657.000 kr. afholdes inden for Kultur- og Idrætsudvalgets driftsbudget 2018 - aktivitetsområdet idræts- og fritidsfaciliteter.
Beslutning
Taget til efterretning. Forvaltningen afdækker frem til næste møde hvad det vil koste at fortsætte driften af Airdome frem til hal 3 er færdigbygget, forventelig ved årsskiftet 2019/20. Desuden afdækkes prisen for nedrivning.

Til toppen


162.   Køge Idrætspark - forundersøgelse - anlægsregnskab


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at anlægsregnskab for "Køge Idrætspark - forundersøgelse" godkendes.
Baggrund og vurdering

Køge Byråd bevilgede den 24. januar 2017 4,0 mio. kr. til forundersøgelser i forbindelse med Køge Idrætspark projektet.

Midlerne er anvendt til indledende konsulent- og rådgiverydelser i forbindelse med udarbejdelse af Køge Idrætspark projektet, herunder:

 • Udbud af byggeret 1 (erhvervsgrunde)
 • Udbud af byggeret 2 (omklædnings- og klubfaciliteter)
 • Udbud af stadion
 • Udbud af hal 3
 • Udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg med miljøvurdering.
 • Udarbejdelse af ledningsprotokol og dispositionsforslag vedrørende ledningsomlægning
 • Udarbejdelse af oplæg til fremtidig infrastruktur og parkering 
 • Udarbejdelse af opmålinger og kortmateriale
 • Geotekniske undersøgelser.

Der har været et samlet forbrug på 3.998.714 kr. svarende til et mindreforbrug på 1.286 kr.

Økonomi

Regnskabet omhandler:

Køge Idrætspark - forundersøgelse Anlægsbevilling Rådighedsbeløb Forbrug
Anlægsudgifter 4.000.000 4.000.000 3.998.714
Mindreforbrug -1.286 -1.286
(+) er merforbrug og (–) er mindreforbrug

Økonomisk Afdeling bemærker, at mindreforbruget på 1.286 kr. i forhold til anlægsbevilling og samlet rådighedsbeløb er tilgået kassen i indeværende regnskabsår.

Beslutning
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Til toppen


163.   Orientering fra formanden


Beslutning

Formanden orienterede om møde med Lellinge Beboerforening og Lellinge Idrætsforening.

Bilag

Til toppen


164.   Orientering fra forvaltningen


Beslutning

Forvaltningen orienterede om kunstgræsbanen i Bjæverskov.

Forvaltningen orienterede om lokalebookning på Teaterbygningen.

Forvaltningen orienterede om antal deltagere i Skovbo Billedskole og Køge Musikskole.


Til toppen


165.   Eventuelt


Beslutning
Drøftet.

Til toppen


166.   Analyser ifm. puljebesparelser fra 2020 på Kultur- og Idrætsudvalgets område (Lukket punkt)Til toppen


167.   Lejeaftaler på Køge Marina (Lukket punkt)Til toppen


168.   Vedligehold af kommunens ejendomme 2019 (Lukket punkt)Til toppen


169.   Køge Idrætspark - status (Lukket punkt)Til toppen


170.   Eventuelt. (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 04.10.19