Referat af møde i Kultur- og Idrætsudvalget

Den 16.08.2021 kl. 15:30 i Byrådsstue Huitfeldt


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Anders Ladegaard Bork, (O)
Bent Sten Andersen, (O)
Erik Swiatek, (A)
Ken Kristensen, (V)
Kirsten Larsen, (C)
Osama Aref Mohamad, (A)
Thomas Kielgast, (F)


94.   Godkendelse af dagsorden


Indstilling
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


95.   Status for Ungdomsskole, Tapperiet og Teaterbygningen


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at udvalget tager orientering om status for Ungdomsskolen, Tapperiet og Teaterbygningen til efterretning.
Baggrund og vurdering

Med ansættelse af ny kulturhus- og ungdomsskoleleder er det aktuelt at Kultur- og Idrætsudvalget orienteres om status for Ungdomsskolen, Tapperiet og Teaterbygningen.

Ungdomsskole- og kulturhusleder Sidse Marie Olsen deltager under punktet og præsenterer ovennævnte.

Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning
Taget til efterretning. 
Bilag

Til toppen


96.   Evaluering af Kultur- og Idrætsrådet


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at udvalget drøfter eventuelt fremadrettede tiltag på baggrund af evaluering af Kultur- og Idrætsrådet.

Baggrund og vurdering

Kultur- og Idrætsrådet godkendte den 20. august 2020 at gennemføre en evaluering, som indeholder både en undersøgelse af kendskabet til rådet samt rådets egen-evaluering. Evalueringen er nu gennemført af analysefirmaet Peytz & Co. 

Formålet med spørgeskemaet har været at afdække det brede kendskab til rådet blandt kommunens foreninger og oplevelsen af samarbejdet med rådet. Formålet med efterfølgende fokusgruppeinterview med foreningerne har været at give en dybere indsigt i foreningernes behov, hvilket kan bruges til fremadrettet udvikling af rådets arbejde. Spørgeguiden til og indholdet af fokusgruppeinterviews med både foreninger og Kultur- og Idrætsrådet har taget udgangspunkt i resultatet af spørgeskemaundersøgelsen.

Evalueringen har bestået af to faser. Dels en spørgeskemaundersøgelse blandt foreningerne (kvantitativ undersøgelse) gennemført i november/december 2020 og dels af opfølgende individuelle dybdegående interviews (kvalitativ undersøgelse) med foreninger. Derudover er Kultur- og Idrætsrådets egen-evaluering gennemført som fokusgruppeinterviews med rådet (kvalitativ undersøgelse). Alle interviews er gennemført i januar/februar 2021.

Grundet Covid-19 restriktioner er alle interviews gennemført telefonisk eller virtuelt.

Peytz & Co. fremlagde evalueringen for Kultur- og Idrætsrådet (KIR) den 18. februar 2021 og pegede overordnet især på følgende udfordringer for rådets arbejde:

 • Kendskabsgraden til KIR blandt foreningerne i Køge Kommune er lavt, og der hersker stor usikkerhed i forhold til rådets arbejde og formål.
 • Rådsmedlemmerne peger selv på en række forhold, der gør, at rådsarbejdet ikke fungerer optimalt, og at rådet derfor pt. ikke leverer den værdi, som potentielt er mulig.

Med afsæt i evalueringen har Peytz & Co udviklet en række oplæg til diskussion af rådets formål og rammer, organisering, arbejdsform og valgprocedure. Temaerne for oplæggene er følgende: 

 1. Rådets formål og rammer.
 2. Rådets organisering.
 3. Rådets valgprocedure.

Rådet drøftede fremtidige tiltag indenfor hvert af temaerne på Kultur- og Idrætsrådets møde den 20. maj 2021. Opsamlingen på drøftelsen er vedhæftet sammen med sammendrag af og opsamling på evalueringen udarbejdet af Peytz & Co. 

Resultaterne af evalueringen og drøftelsen fremlægges af forvaltningen.

I henhold til folkeoplysningslovens § 35, stk. 2 skal Kommunalbestyrelsen oprette et udvalg inden for den kommunale forvaltning med repræsentation for den virksomhed, der kan modtage tilskud under folkeoplysningsloven. Dvs. den folkeoplysende voksenundervisning, det frivillige folkeoplysende  foreningsarbejde og udviklingsarbejde inden for lovens område.

Der er i henhold til folkeoplysningsloven vide rammer for hvilke opgaver, kommunalbestyrelsen kan delegere til et § 35, stk. 2-udvalg. Dog er der opsat minimumskrav om, at udvalget skal sikre inddragelse af den folkeoplysende virksomhed i alle sammenhænge af generel betydning for denne virksomhed, herunder forud for vedtagelsen af folkeoplysningspolitik, kommunens budget for den folkeoplysende virksomhed og kommunens regler for tilskud til den folkeoplysende virksomhed. Endvidere bemærkes, at loven ikke forholder sig til udvalgets sammensætning og mødeaktivitet.

I henhold til folkeoplysningslovens § 34 skal kommunens folkeoplysningspolitik blandt andet forholde sig til omfanget og karakteren af brugerinddragelsen af den folkeoplysende virksomhed. Såfremt der ændres i rammer og opgaver for Kultur- og Idrætsrådet anbefaler forvaltningen derfor, at Kultur- og Idrætsudvalget tager initiativ til revision af folkeoplysningspolitikken (som blev vedtaget på byrådsmødet den 27. september 2016).

Køge Kommunes gældende folkeoplysningspolitik er vedhæftet.

Valg til nyt Kultur- og Idrætsråd forventes at finde sted i november 2021.

Økonomi
Køge Kommune har indgået en rammeaftale om borgerundersøgelser med analysefirmaet Peytz & Co, og konsulentudgiften til Kultur-og Idrætsrådets evaluering er finansieret af central pulje.
Beslutning

Drøftet. Kultur- og Idrætsudvalget kvitterede for den grundige evalueringsproces. Udvalget besluttede at bede forvaltningen om at dagsordensætte et udkast til revideret folkeoplysningspolitik der i højere grad tilgodeser en bredere dialogbaseret tilgang på området, hvor udvalget i højere grad  kommer i direkte dialog med foreninger og øvrige interessenter. Af hensyn til det samlede ressourceforbrug for alle involverede ønskes aktiviteterne og medlemsskaren i Kultur- og Idrætsrådet neddroslet ligesom valgperioden tilpasses til Byrådets valgperiode på 4 år.

Bilag

Til toppen


97.   Den videre udvikling af Den Maritime Halvø


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at orientering om den videre udvikling af Den Maritime Halvø tages til efterretning.

Baggrund og vurdering

Den Maritime Halvø (DMH) er beliggende som den østlige afslutning på Søndre Havn i Køge og indgår i byudviklingsprojektet under Køge Kyst. Området har en særlig beliggenhed med direkte relation til havn, strand og strandeng og et fokus på udvikling af sameksistens og infrastruktur med udgangspunkt i en bæredygtig tankegang jævnfør visionen (bilag 1, vision og bilag 2, arbejdsprincipper).

Prospekt for DMH blev godkendt af Kultur- og Idrætsudvalget 7. december 2020 og Køge Byråd 26. januar 2021 (bilag 3, prospekt). Prospektet giver forslag til den overordnede indretning af området med byggezone, aktivitetszone og grønning.

Prospektet konkretiseres nu jf. budgeterklæring 2021-2024: ”Forligspartierne beder Kultur- og Idrætsudvalget om frem mod næste budgetlægning at fremlægge forslag for Byrådet for de mere konkrete planer – herunder finansieringen – af den videre udvikling af den Maritime Halvø.”

Det vedhæftede oplæg med scenarier for indretning og finansiering skal således anskueliggøre muligheder for den videre udvikling af DMH.

Oplæg til scenarier og finansiering for den videre udvikling af Den Maritime Halvø (bilag 4)
Oplægget indeholder scenarier, som supplerer og kvalificerer prospektet og tydeliggør de mest oplagte muligheder for at indrette området. Scenarierne står på grundlaget af visionen, arbejdsprincipper og prospektet, og skal tilgodese flere interesser, både de eksisterende klubber, de selvorganiserede, borgere og gæster, naboer/bydelsforeningen og øvrige interessenter. Der har gennem hele processen med udvikling af området, fra stormøde om visionen til i dag, været en inddragende tilgang med stormøder og bilaterale møder med interessenter.

De fremførte scenarier er beskrevet sådan, at de ikke fastlåser én model for området, men fortsat er åbne for politisk drøftelse og stillingtagen. Efter politisk stillingtagen, herunder af finansiering, kan den endelige plan for realisering af området iværksættes.

Et overslag over den samlede økonomi for udvikling af DMH beløber sig til godt 52 mio.kr. Udgifterne falder overordnet i to store poster; anlæg ved byggemodning (20 mio. kr.) og byggeri (32 mio. kr.). Kommunen varetager udgifter til byggemodning. Kommunen kan også varetage udgiften til byggeri, men hér kan være flere finansieringsmuligheder, fx egenfinansiering fra foreninger og ekstern finansiering/fonde. Udover udgifterne til byggemodning og byggeri vil der være afledte driftsudgifter.

Et bud på den videre procesplan kan i hovedoverskrifter se ud som nedenstående.

År 2022

 • Med en politisk stillingtagen til den videre udvikling af området, herunder tilkendegivelse af allokering kan den detaljerede planlægning af byggeriet igangsættes. De eksisterende klubaktiviteter kan fortsætte i de nuværende bygninger, mens det nye klubområde udvikles.
 • Køge Kyst flytter "Udsigten" til ny placering, enten øst i byggefeltet, eller alternativ en hensigtsmæssig placering i aktivitetszone.
 • Køge Kyst etablerer kystbeskyttelse syd for Den Maritime Halvø inklusiv midlertidig tilgængelighed til stranden.
 • Byggemodning af byggezone, vej/stier og aktivitetszone mv., herunder klimasikring.
 • Anlæg af et offentligt toilet (eller bibeholdelse af eksisterende toiletvogn, hvis toiletfaciliteter ønskes indarbejdet i byggeri til fællesfunktioner).

År 2023

 • Klubberne kan flytte til ny placering i byggezonen efterhånden som nye klubfaciliteter realiseres.
 • Grønningen anlægges i takt med klubbernes fraflytning fra gammelt klubområde.

År 2024

 • Grønningen færdiggøres og der anlægges permanent stiforbindelse til stranden, som overholder tilgængelighedskrav.
 • Byggerier i byggezonen færdiggøres.
 • Aktivitetszonen færdiggøres idet en stor del af området dog forventes friholdt til fleksible midlertidige anvendelser.
Økonomi

Overslag over de samlede udgifter til udvikling af den Maritime Halvø  (mio.kr.)

 Etablering     Drift/år

I alt                                                  52,00        1,70

Heraf udgifter til byggemodning          19,75        0,60

Heraf udgifter til byggeri                     32,25        1,10

Beslutning
Taget til efterretning. 
Fraværende
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


98.   Fordeling af midler fra pulje til foreninger og klubber med elitepotentiale


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at udvalget drøfter og beslutter fordeling af eliteidrætspuljen 2021.

Kultur- og Idrætsudvalget 07-06-2021
Drøftet.
Et flertal på 5 (Anders Ladegaard Bork (O), Erik Swiatek (A), Kirsten Larsen (C), Osama Aref Mohamad (A) og Thomas Kielgast (F) besluttede at udsætte sagen, da der ønskes en ekstern konsulent til at kvalificere fordeling af puljen. Et mindretal på 1 (Ken Kristensen (V) ønskede en politisk fordeling af puljen, idet man
 tidligere har klaret fordeling uden brug af ekstern konsulent og eliteidrætspuljen er desuden tidligere blevet skåret ned, hvilket en konsulent vil forstærke.
Baggrund og vurdering

Forvaltningen har sammen med den eksterne konsulent afholdt møder med de ansøgende foreninger den 1. juli. På møderne har hver forening præsenteret den forventede markedsføringsindsats i foreningens afgivne tilbud.

Den eksterne konsulents anbefaling til Køge Kommunes markedsføringsbidrag til de enkelte foreninger samt markedsføringstiltag som modydelse for bidraget er skrevet ind i vedhæftede oversigt over indkomne ansøgninger.

Konsulentens honorar betales af puljens midler. 

Puljen havde ansøgningsfrist den 1. maj 2021, og ved fristens udløb var der indkommet ansøgninger fra 12 foreninger på i alt 1.658.000 kr. (Der vedhæftes oversigt over ansøgninger samt de enkelte ansøgninger).

Eliteidrætspuljens budget udgør 604.000 kr.  

Eliteidrætspuljens formål
Puljen skal forbedre forholdene for de foreninger/klubber, der er hjemmehørende i Køge Kommune og har hold/deltagere i de øverste turneringer/spillerækker.

Formålet med tildelinger fra puljen er at markedsføre og synliggøre Køge Kommune som en attraktiv kommune og en attraktiv idrætskommune. Puljen er derved med til at styrke den positive omtale af Køge Kommune og afledt deraf med til at tiltrække nye borgere. 

Ansøgere til puljen skal tilbyde en ydelse mod en beregnet modydelse. En aftale om støtte til foreninger med elitepotentiale vil tage udgangspunkt i et tilbud fra foreningen om at markedsføre Køge Kommune.
Der kan overordnet indgås aftaler med  foreninger og klubber hjemmehørende i Køge Kommune, hvis markedsføringsværdi vurderes ud fra det sportslige præstationsniveau.

Retningslinjerne for Eliteidrætspuljen
Ved fordeling af midler til foreninger, tages der udgangspunkt i de vedtagne retningslinjers hovedpunkter (se bilag "Retningslinjer for Køge Kommunes pulje til foreninger med eliteidrætspotentiale"):

 • At ydelsesmodtageren har en solid organisationsform, et værdigrundlag, en sund økonomi og et godt omdømme mv.
 • At ydelsesmodtagerens sportslige niveau er på højt nationalt plan.
 • At der foregår en væsentlig eksponering i medier.
 • At aktiviteten i kraft af sin kvalitet og synlighed understøtter den idrætsprofil, som Køge Kommune vil kendes for.
 • At aktiviteten giver mulighed for lokal publikumsmæssig oplevelse på et højt professionelt niveau.
 • At puljens modtagere fremsender dokumentation for markedsføringsindsatsen, senest ved udgangen af april det efterfølgende år. Der vil ikke blive udbetalt nye tilskud før dokumentation er modtaget af Kultur- og Idrætsafdelingen.

Retningslinjer for puljen samt oversigt over indkomne ansøgninger, inklusiv oplæg til modydelse samt foreningernes medlemstal og sportslige niveau er vedhæftet. Endelig er foreningernes ansøgninger vedhæftet.

Efter aftale i Kultur- og Idrætsudvalget er ansøgningerne ikke bearbejdet af forvaltningen.

Økonomi
Der henvises til ovenfor. 
Beslutning

Drøftet. Kultur- og Idrætsudvalget godkender oplæg til fordeling af puljen. 

Fraværende
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


99.   Kunststrategi på Køge Marina


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at 

 1. oplæg til kunststrategi på Køge Marina godkendes
 2. forslag om, at afsætte 5 % af anlægsudgifterne på Køge Marina til kunststrategien godkendes.
Baggrund og vurdering

Køge Marina udvikler sig i disse år til et større rekreativt område og attraktiv turistdestination.

I forbindelse med kommunens store satsning med en genkommende udstilling i byrum og landskaber, indtager dette års udstilling Hummings ligeledes Marinaen i sensommeren. Herudover arbejder KØS Museum for kunst i det offentlige rum på etablering af et mere permanent værk i stor og international klasse af den mexicanske kunstner Héctor Zamora på marinaområdet. 

Marinaudvalget besluttede den 25. marts 2021, at der fremover skal arbejdes strategisk med kunst i udviklingen af Køge Marina. Forvaltningen har derfor på baggrund af dialog med Marinaudvalget og KØS formuleret et oplæg til Køge Kommunes kunststrategi på Køge Marina.

Kunststrategi på Køge Marina
Kunsten på Køge Marina skal ses i et helhedsperspektiv og markere stedets identitet gennem nyskabende samtidskunst. Sammen med de andre udviklingstiltag i området skal kunsten være med til at skabe nye oplevelser og en ambitiøs visuel identitet, der ligger langt ud over det sædvanlige. Målet er, at Køge Marina skal adskille sig væsentligt fra andre havneanlæg i Danmark. Forvaltningen anbefaler derfor, at der afsættes 5 % af anlægsudgifterne på Marinaen til kunst.

Tre grundprincipper for kunsten på Køge Marina:

 1. Kunsten skal samle borgere og gæster om unikke visuelle oplevelser.
 2. Kunsten skal have høj kunstnerisk kvalitet.
 3. Kunsten skal være forankret i udviklingen af Køge Marina.

For at sikre de tre principper er det vigtigt, at 

 • der veksles mellem realisering af kunstprojekter i mindre og større skala og kunstprojekter, der er direkte integreret i kommende bygge- og anlægsprojekter
 • forskellige kunstneriske udtryk prioriteres med det nyskabende for øje
 • der både opereres med (semi)permanens og midlertidighed
 • skulpturelle projekter i stor skala realiseres med 3-5 års mellemrum og mindre projekter 1-2 års mellemrum i samspil med marinaens øvrige udviklingsprojekter
 • kunstprojekterne udvikles og kunstnerne udpeges af kunstfaglig ekspertise indenfor kunst i offentlige rum med KØS som fast kunstrådgiver
 • kunstprojekterne udvikles på baggrund af dialog med Køge Marinas ledelse, aktører og bruger og forvaltningsmæssigt tænkes sammen med den øvrige udvikling og de øvrige anlægsprojekter på marinaen fra begyndelsen.
Såfremt Køge Byråd godkender kunststrategi på Køge Marina vil Kultur- og Idrætsudvalget formulere retningslinjer for udmøntning af strategien samt procedure for de 5 % af anlægssummen.
Økonomi
Der henvises til ovenfor.
Beslutning

Ad 1-2: Anbefalet til Økonomiudvalg og Byråd.  

Fraværende
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


100.   Ansøgning om anlæg af kunstværk på Køge Marina


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at udvalget drøfter

 1. ansøgning fra KØS Museum for kunst i det offentlige rum om anlæg af kunstværk
 2. såfremt en investering ønskes, at fastlægge hvordan finansieringen skal tilvejebringes.
Baggrund og vurdering

Kultur- og Økonomiforvaltningen har modtaget vedlagte ansøgning fra KØS Museum for kunst i det offentlige rum om medfinansiering af kunstværk på Køge Marina.

I forbindelse med sommerens store kunstfestival har den internationalt anerkendte billedkunster Héctor Zamora stillet forslag om et blivende værk specifikt målrettet til Køge Marina.

KØS Museum for kunst i det offentlige rum vurderer, at kunstværket, der skal hedde Nautilus, er en enestående chance for at skabe et attraktivt udflugtsmål i Køge Kommune for borgerne og gæster udefra.

KØS søger derfor om medfinansiering fra Køge Kommune til det blivende værk på 1,1 mio. kr. KØS har fået positivt tilsagn fra flere private fonde om støtte til værket under forudsætning af, at en medfinansiering fra Køge Kommune indgår i projektet.

Ansøgning inklusiv tegninger af kunstværket er vedhæftet som bilag.

Økonomi
En eventuel medfinansiering kan ikke afholdes indenfor Kultur- og Idrætsudvalgets budget.
Beslutning

Ad 1 og 2: Et flertal på 4 (Anders Ladegaard Bork (O), Bent Sten Andersen (O), Erik Swiatek (A) og Osama Aref Mohamad (A) anbefaler, at imødekomme ansøgningen fra KØS om støtte på 1,1 mio. kr. Ansøgningen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet med anbefaling om at ansøgningen hovedsageligt finansieres af de resterende midler fra tagrenoveringen, som blev lagt i kassen i 2. Økonomiske Redegørelse. De resterende midler finansieres af midlerne til kunststrategi jf. andet punkt på dagsordenen.

Et mindretal på 2 kan ikke støtte ansøgningen. Ken Kristensen (V) kan ikke tiltræde ønsket: Vi står overfor mulige besparelser på velfærden til de kommende forhandlinger og kan derfor ikke give tilsagn til anvendelse af mere end en million kroner på dette lige nu. Kirsten Larsen (C) kan ikke tiltræde ønsket: Konservative kan ikke støtte bevilling til anlæg af kunstværk i en sådan størrelse lige nu, da der er rigtig mange projekter i gang, som vi gerne vil have gjort færdige først. 

Fraværende
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


102.   Godkendelse af boligsocial helhedsplan 2021-2025 KIU


Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget, Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Børneudvalget, Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at den boligsociale helhedsplan 2021-2025 for boligområderne Hastrupparken, Ellemarken, Karlemoseparken og Søparken godkendes.

Baggrund og vurdering

Hastrupparken, Ellemarken, Karlemoseparken samt Søparken er blevet prækvalificeret til én fælles boligsocial helhedsplan – med lokale aktiviteter – i Landsbyggefonden. Prækvalifikation for den tværgående helhedsplan er godkendt af Køge Byråd i oktober 2020.
Den kommende helhedsplan afløser indeværende helhedsplan for de fire boligområder, der løber i perioden 1. september 2017 til 31. august 2021.

Landsbyggefonden har foreløbigt bevilliget 10,8 mio. kr. til den kommende helhedsplan i Køge. Det er en reduktion på ca. 30 pct. i forhold til de 15,8 mio., Køge Kommune modtog for periode 2017-2021.
Dette skal ses i forhold til en reduktion på landsplan, hvor den boligsociale bevillingsramme for 2019-2026, er reduceret med ca. 100 mio. kr. årligt.

I den kommende helhedsplan 2021-2025 arbejdes der med følgende fire hovedindsatsområder:

 • Uddannelse og Livschancer.
 • Beskæftigelse.
 • Kriminalitetsforebyggelse.
 • Sammenhængskraft og medborgerskab.

Boligorganisationerne (Boligselskabet Sjælland, Køge Almennyttige Boligselskab (KaB/DAB), Køge Boligselskab og Lejerbo Køge Bugt) og Køge Kommune ønsker med en ny helhedsplan, at fastholde et sammenhængende og ”bydækkende” fokus i indsatserne. Dette skal bl.a. modvirke at udfordringerne flyttes rundt mellem de mest udsatte områder i Køge kommune.

Boligorganisationerne og kommunen har fokus på at skabe robuste og bæredygtige almene boligafdelinger i trygge og udviklende bydele, hvor voksne og forældre tager mere initiativ og ansvar i dagligdagen og hvor børn og unges livschancer forbedres. Der arbejdes på at udvikle bydele, hvor civilsamfundet og professionelle i området indgår i et stærkt tværfagligt samarbejde til gavn for beboerne.

Visionen med den kommende helhedsplan er: at skabe trygge hjem i bæredygtige fællesskaber i helhedsplanens boligafdelinger. Boligorganisationerne ønsker med denne helhedsplan at ændre omverdens fortælling om socialt udsatte boligområder til en stærk fortælling om tryghed og trivsel. 

Konkrete kommunale indsatser i helhedsplanen - delaftaler
I henhold til boligaftalen og Landsbyggefondens regulativ 1 og 2, består helhedsplanen af to dele:

1) En strategisk samarbejdsaftale, som indgås på ledelsesplan mellem kommune og boligorganisation, og som beskriver de overordnede målsætninger for helhedsplanen og den samlede organisering og styring af helhedsplanen. 
2) Delaftaler/handleplaner som beskriver de enkelte aktiviteter, hvem der skal udføre dem, og hvordan rolle- og ansvarsdelingen er i aktiviteten.

Samarbejdsaftalen ligger fast for hele perioden, hvorimod aktiviteterne i delaftalerne kan ændres undervejs, hvis behovene ændrer sig. Bestyrelsen for Boligsocial helhedsplan kan beslutte at ændre i delaftalerne, uden at Landsbyggefonden skal konsulteres, så længe aktiviteterne stadig falder inden for de overordnede målsætninger.

Køge Kommune har i samarbejde med Boligsocialt Fællessekretariat faciliteret en proces, hvor de relevante aktører og samarbejdspartnere i de 4 boligområder, er blevet involveret i udarbejdelsen af de konkrete delaftaler.

Processen har bl.a. omfattet dialogmøder med afdelingsbestyrelserne og bilaterale møder samarbejdspartnere imellem, ligesom der har været afholdt møder på tværs af forvaltningerne for at koordinere indsatser og ressourcer. Endelig har der være afholdt fælles temamøde med Bestyrelse for boligsocial helhedsplan og Boligsocialt Forum.
Dette er sket for at sikre ejerskab og synlighed omkring helhedsplanens indsatsområder og dertilhørende aktiviteter.

Pga. den reducerede bevilling fra Landbyggefonden er aktiviteter der kræver stor grad af håndholdt indsats nedprioriteret. I stedet er der fokus på aktiviteter, der understøttes af de boligsociale medarbejderes rolle som facilitatorer og brobyggere.

Indsatsområderne er udvalgt på baggrund af de aktuelle udfordringer og ressourcer, der i dag findes i boligområderne. Helhedsplanen tager således udgangspunkt i et tværgående fokus, men respekterer samtidig lokalområdernes egne særkender og behov.

Organisering og samarbejde mellem Køge Kommune og boligselskaberne
Ansvaret og ejerskabet for helhedsplanen ligger hos boligselskaberne. Dette sker i tæt samspil med Køge Kommune. For at sikre koordinering, klar opgave- og ansvarsfordeling samt god kommunikation mellem de mange samarbejdsparter og på tværs af de fire boligområder har boligselskaberne etableret et ”Boligsocialt fællessekretariat” under ledelse af en sekretariatsleder.

Sekretariatet videreføres i den nye helhedsplan, og placeres i Karlemoseparken. Boligselskabet Sjælland er fortsat administrationsselskab for den boligsociale helhedsplan.

Den organisatoriske ramme omkring Bestyrelse og Boligsocial Forum fortsætter ligeledes i boligsocial helhedsplan 2021-2025. Ønsket er at bygge videre på de positive erfaringer med repræsentation og videndeling på tværs af boligselskaber, kommune, politikere samt politi.

Økonomi

Der er på nuværende tidspunkt givet tilsagn om 22,542 mio. til den boligsociale helhedsplan. Heraf kommer 10,8 mio. fra Landsbyggefonden og 4,546 mio. kr. fra boligselskaberne. Køge Kommune bidrager med 7,196 mio. kr. over de 4 år.

Køge Kommune medfinansierer både i form af medarbejderressourcer og likvider (se bilag for samlet budget samt bilag for aktiviteter/budget fordelt på udvalg).

Medarbejderressourcer og likvider er fundet indenfor rammerne af forvaltningernes normale driftsbudget.
I tillæg hertil medfinansieres 2,5 mio. kr. i form af indsatser under projekt "Fælles Fremtid - Ellemarken". Projekt "Fælles fremtid" er godkendt i Køge Byråd 25. august 2020 for perioden 2020-2022.

Fordelingen af medfinansieringen på udvalgsniveau over perioden 2021-2025 ser således ud:

 • Social og Arbejdsmarkedsudvalget 2.264.000 kr.
 • Ældre og Sundhedsudvalget 798.000 kr.
 • Kultur- og Idrætsudvalget 296.000 kr.
 • Børneudvalget 788.000 kr.
 • Skoleudvalget 3.050.000 kr.
Kommunikation
Lokal pressemeddelelse.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


103.   Køge Idrætspark, Hal 3 - Status på udbedring af fejl og mangler samt tillægsbevilling


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til

Teknik- og Ejendomsudvalget, at

 1. Status på på udbedring af fejl og mangler efter DHB konkurs tages til efterretning
 2. Indstille til Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløb og tillægsbevilling til anlægsbevilling på 5,0 mio. kr., som finansieres af kassen
 3. ETK Ejendommes projektleder gives bemyndigelse til at afprøve tilbagesøgningsforbeholdet hos de involverede parter, for i al mindelighed at fordele omkostningerne mere ligeligt under hensyntagen til hvert sit ansvar og tilhørende forpligtigelser
 4. Projektets styregruppe gives bemyndigelse til at godkende eller afvise eventuelle opnåede resultater af forligsforhandlingerne med de involverede parter.

Kultur- og Idrætsudvalget, at 
5. Status på udbedring af fejl og mangler efter DHB konkurs tages til efterretning.

Økonomiudvalget og Byrådet, at 

6. der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløb og tillægsbevilling til anlægsbevilling på 5,0 mio. kr. i 2021, som finansieres af kassen til færdiggørelse af de konstaterede fejl og mangler afledt af det udførte forstærkningsprojekt.

Teknik- og Ejendomsudvalget 12-08-2021
Ad. 1: Taget til efterretning.
Ad. 2-4: Godkendt.
Baggrund og vurdering

Dansk Halbyggeri gik konkurs i januar 2020 og efterlod Køge Kommune og Køgehallerne med et projekt, hvor der både har været problemer med stål-konstruktionen, fejl ved forankringer af søjlefødder samt manglende og ufuldstændig dokumentation.

Med baggrund i et styrende budget på 10 mio. kr. igangsatte Teknik- og Miljøforvaltningen et forstærkningsprojekt, der nu stort set er afsluttet.

Undervejs med arbejdet på forstærkningsprojektet kunne der konstateres flere fejl og mangler ved de af Dansk Halbyggeri udførte arbejder på facader, vinduer, trapper og brandadskillelser.

Sideløbende med forstærkningsprojektet og de afledte arbejder har der foregået en uvildig undersøgelse. I den udarbejdede redegørelse (Bilag 5) påpeger den sagkyndige, at bygherren i forbindelse med afhjælpningsarbejderne kan have honoreret afhjælpningsarbejder og rådgivningsydelser, som skulle have været præsteret under totalentreprisens kontrakter. Det anføres ligeledes, at bygherrens tilbagesøgningsforbehold i videreførelseskontrakterne er helt relevant og med et forslag til en ”ansvarsmæssig fordelingsnøgle” for merudgifterne. Forvaltningen anbefaler således, at tilbagesøgningsforbeholdet afprøves i dialog med de involverede parter for dermed at opnå en forligsmæssig løsning på forholdene.

Projektregnskabet og dermed den samlede økonomi for hele KIP-projektet er løbende gennemgået, fremskrevet og optimeret, for dermed at neutralisere de forøgede omkostninger i forlængelse af konkursen på Hal III.

Med baggrund i restentreprisesummen og fakturerede omkostninger til dato, modregnede garantier og tilkøb ved Køgehallerne, opstår der et yderligere budgetbehov til færdiggørelse af Hal III.

Med en yderligere tillægsbevilling på 5,0 mio. kr. vurderes de resterende arbejder og frem til den endelige ibrugtagningstilladelse, således at kunne realiseres med de i projektregnskabet anførte og realiserbare projektoptimeringer og besparelser på det samlede KIP-projekt.

Økonomi

Projektregnskabet er opgjort med baggrund i restentreprisesum og fakturerede omkostninger til dato, hvor tillægsbevilling til forstærkningsprojektet er fratrukket samt de modregnede garantier og tilkøb ved Køgehallerne. Hertil kommer de estimerede fremskrivninger for færdiggørelse af Hal III med fradrag for de generelle projektoptimeringer og besparelser.

Budgetbehovet for færdiggørelsen opgøres således jf. projektregnskabet (afrundet mio. ekskl. moms):

Budgetfremskrivning til fuld færdiggørelse (Disp.)

74,0

Gældende budget

65,0

Budgetbehov

9,0

Projektoptimering/besparelser på de øvrige delprojekter

4,0

Yderligere budgetbehov pr. 31-05-2021

5,0

Såfremt omkostningerne bliver mindre end angivet i det fremskrevne budget, vil mindreforbruget blive lagt i kassen.

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges tillægsbevilling til rådighedsbeløb samt frigivelse til anlægsbevilling på 5 mio. kr., som finansieres af kassen. Kassebeholdning forringes tilsvarende med 5 mio. kr. i 2021. Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet, og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

Beslutning
Ad 5: Taget til efterretning.
Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


104.   Status på arbejdet med Borgring Oplevelsescenter


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at tage orientering om status på arbejdet med Borgring Oplevelsescenter til efterretning.

Baggrund og vurdering

Køge Byråd vedtog den 20. juni 2017, at Museum Sydøstdanmarks arbejde med optagelse af Borgring på UNESCOs Verdensarvsliste skulle tilslutte sig en fællesansøgning og være en del af en serienominering af de fem danske vikingeborge.

I januar 2021 har Kulturministeriet på vegne af Køge Kommune og Museum Sydøstdanmark afsendt fællesansøgningen til UNESCO. Den endelige beslutning om optagelse på verdensarvslisten forventes vedtaget i sommeren 2022.

Borgring Oplevelsescenter
Køge Byråd vedtog den 17. september 2019 kommuneplantillæg nr. 6 for Besøgscenter ved Borgring. Formålet med kommuneplantillægget var at give Museum Sydøstdanmark mulighed for, at etablere et større besøgscenter på trods af Borgrings placering i Fingerplanens transportkorridor.

Museet har siden arbejdet videre med planerne om et Oplevelsescenter og er kommet frem til følgende:

Et besøg på Borgring Oplevelsescenter skal være en todelt oplevelse:

 • Borgring, som vi kender det i dag med digitale oplever udenfor i området.
 • Besøgscenteret VALHALLA med fokus på de nordiske guder. Her kan publikum opleve spektakulære udstillinger og en attraktiv restaurant, café og butik.

Museum Sydøstdanmark forventer, at 60.000 gæster vil lægge vejen forbi oplevelsescentret det første år. Herefter vil besøgstallet stige år efter år.

Museets ambition er, at Borgring Oplevelsescenter skal være en lokal, national og international attraktion, der forventes at åbne i 2023.

Status fra Museum Sydøstdanmark på arbejdet med besøgscenteret er vedhæftet som bilag 1. Prospekt af Borgring Oplevelsescenter er vedhæftet som bilag 2.

Økonomi

Borgring Oplevelsescenter har et budget på 50 mio. kr. AP Møller Fonden fastholder sin donation på 15 mio. kr., men forudsætter at Køge Kommune tilsvarende fastholder sin tilkendegivelse om finansiering på 15 mio. kr. Der er i budget 2021 og 2022 afsat henholdsvis 1 mio. kr. og 4 mio. kr. til projektet. Forligspartierne er jf. budgeterklæringen for 2021-2024 enige om, at afsætte yderligere 10 mio. kr. til oplevelsescentreret over de kommende år. Derudover har Museum Sydøstdanmark afsat ca. 4 mio. kr. til projektet.

De resterende 16 mio. kr. forventes at kunne tilvejebringes gennem fonde, Kulturministeriet samt evt. en lånefinansiering.

Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


105.   Udkast til mødekalender 2022 - Kultur- og Idrætsudvalget


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at forslag til mødekalender 2022 for Kultur- og Idrætsudvalget tages til efterretning.
Baggrund og vurdering

Alle mødedatoer godkendes endeligt på 1. ordinære møde i Kultur- og Idrætsudvalget i 2022.

Kultur- og Idrætsudvalgets møder foreslås afviklet den 1. mandag i måneden, kl. 15.30 - 18.00 med følgende undtagelser:

 • Januar-mødet holdes den 2. mandag, grundet juleferien, kl. 14.00 - 16.30 grundet sammenfald med andet udvalgsmøde.
 • Juni-mødet holdes den 2. mandag, grundet pinsen.
 • Juli holdes mødefri.
 • August-mødet holdes den 3. mandag grundet sommerferien.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


106.   Orientering fra formanden


Beslutning
Orientering om henvendelse fra RB Køge.
Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


107.   Orientering fra forvaltningen


Indstilling
Forvaltningen orienterer om status for vaccinationscenter i Herfølge.
Beslutning
Musikskolechef, Thomas Winther orienterede om status for modernisering af musikskolen. 
Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


108.   Eventuelt


Beslutning
Intet.
Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


109.   Eventuelt. (Lukket punkt)


Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


110.   Underskriftsblad - KIU (Lukket punkt)


Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 17.08.21