Referat af møde i Kultur- og Idrætsudvalget

Den 07.05.2018 kl. 14:30 i KØS, Nørregade 29, 4600 Køge


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Anders Ladegaard Bork, (O)
Bent Sten Andersen, (O)
Ken Kristensen, (V)
Kirsten Larsen, (C)
Marie Møller, (A)
Osama Aref Mohamad, (A)

Afbud:

Thomas Kielgast, (F)

60.   Godkendelse af dagsorden


Indstilling
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


61.   Nye retningslinjer for folkeoplysende virksomhed samt lokaler og anlæg


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at:

 1. Forslag til nye retningslinjer for folkeoplysende virksomhed som følge af lovændringer drøftes,
 2. forslaget om at udvide kredsen af foreninger, der kan låne og leje kommunale lokaler og anlæg, drøftes,
 3. forslag til nye retningslinjer for folkeoplysende virksomhed samt lån og leje af lokaler og anlæg sendes i høring i Kultur- og Idrætsrådet.
Baggrund og vurdering

Kultur- og Økonomiforvaltningen har udarbejdet forslag til nye retningslinjer for den folkeoplysende virksomhed samt forslag til nye retningslinjer for lokaludlån, som inkorporerer ændringer i Folkeoplysningsloven, præciserer gældende praksis og udvider kredsen af foreninger, der kan låne kommunale lokaler via Kultur- og Idrætsafdelingen.

Ad 1) Nye retningslinjer - lovændringer, tiltag og præciseringer

Folketinget har vedtaget ændringer af Folkeoplysningsloven, som bl.a. skal hindre, at foreninger, som modarbejder eller underminerer demokrati eller grundlæggende friheds- og menneskerettigheder kan modtage offentlig støtte. Lovændringerne har givet anledning til, at Kultur- og Idrætsafdelingen har foretaget en generel gennemskrivning af Køge Kommunes eksisterende retningslinjer på området.

Lovændringerne er inkorporeret i vedhæftede: Forslag til retningslinjer for folkeoplysende virksomhed samt lån og leje af lokaler. Lovændringerne er følgende:

a) Folkeoplysningsloven § 4a 
Lovtekst: "Foreninger, hvis formål eller adfærd modarbejder eller underminerer demokrati eller grundlæggende friheds- og menneskerettigheder kan ikke ydes tilskud eller anvises lokaler efter denne lov."

b) Folkeoplysningsloven § 29: 
I denne paragraf er tilføjet, at foreningernes regnskaber skal offentliggøres. 

c) Folkeoplysningsloven § 33 stk. 5: 
Kommunens tilsynspligt præciseres ift. foreninger, der modtager tilskud eller anvises lokaler. Tilskud kan kræves tilbagebetalt og foreninger kan fratages anviste lokaler, hvis de ikke overholder loven.

d) Folkeoplysningsloven § 35a: 
Kommunen skal offentliggøre en fortegnelse over foreninger, der får tilskud eller benytter lokaler efter Folkeoplysningslovens retningslinjer. Det skal desuden oplyses, hvis foreninger får afslag på tilskud og lokaler.

e) Folkeoplysningsloven § 44a: 
Her fremgår det, at foreninger, der får tilskud under anden lovgivning og lokaler tildelt efter anden lovgivning, er underlagt samme krav som folkeoplysende foreninger, om, at formål og adfærd ikke må underminere demokrati og grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, og at kommunen skal føre tilsyn med dette.

Forvaltningen foretager følgende tiltag ift. ovennævnte lovændringer:

 • Ad b og d: Oplysningerne offentliggøres på www.koege.dk.
 • Ad a, c og e: Udover hidtidig stikprøvekontrol af foreningernes regnskaber samt tilsyn med brug af lokaler vil forvaltningen fremover indhente et antal aktivitetsplaner/program og årsberetninger med henblik på vurdering af, om aktiviteterne følger retningslinjerne, herunder en vurdering af, hvorvidt adfærden underminerer demokrati og grundlæggende friheds- og menneskerettigheder.

Lovændringerne og tiltag i den forbindelse er markeret med gråt i de reviderede retningslinjer lige som de er uddybet i vedhæftede Notat om lovændringer og tiltag i forbindelse med ny folkeoplysningslov.

Udover ovennævnte ændringer har forvaltningen foretaget en række præciseringer. Disse er markeret med blåt i de reviderede retningslinjer.

Ad 2) Udvidelse af kredsen af foreninger, som kan låne lokaler

Forvaltningen har som del af retningslinjerne udarbejdet forslag til, hvordan foreningernes ønsker om lån af kommunens lokaler i videst muligt omfang kan tilgodeses inden for Kommunalfuldmagtens rammer.

Foreninger og andre, der er godkendt hertil, kan gratis låne lokaler via Kultur- og Idrætsafdelingen. Afdelingen råder over et antal lokaler og haller på skolerne, der kan lånes i eftermiddags- og aftentimerne på hverdage og i dag- og aftentimerne i weekender. Skolerne har som udgangspunkt lukket i ferier og på helligdage, og der kan derfor normalt ikke lånes lokaler i disse tidsrum.

Kultur- og Idrætsafdelingen råder også over lokaler i Køge Spejderhus, Boholtehallen, Borup Kulturhus og foredragssalen i Ølby mv. og  kan desuden anvise lokaler på Køge Gymnasium. Derudover kan der lånes lokaler på Teaterbygningen samt medborgerhuse i Ejby og Bjæverskov ved henvendelse til disse steder.

Et af hovedprincipperne, for at foreninger kan låne kommunale lokaler i henhold til Kommunalfuldmagten, er, at foreningerne er demokratisk opbygget og åbne for alle, som tilslutter sig deres formål. I de reviderede retningslinjer fastholdes dette princip, men andre hidtidige krav opblødes.

Hidtil har det været et krav for foreninger, der blev godkendt i henhold til kommunalfuldmagten, at deres aktiviteter skulle have folkeoplysende karakter, for at de kunne låne kommunale lokaler. Forvaltningen foreslår i de reviderede retningslinjer, at der ikke længere stilles krav om at aktiviteten skal være af folkeoplysende karakter, men at der er en aktivitet at være fælles om, og som er til gavn for almenvellet. Dette kan fx være tilfældet ift. landsbyforeninger, borgerforeninger og støtteforeninger til kommunens selvejende institutioner. 

Forvaltningen foreslår desuden, at foreninger, som er demokratisk opbygget og hjemmehørende i Køge Kommune men ikke åbne for alle, kan låne lokaler til den demokratiske handling generalforsamling samt til enkeltarrangementer, som er åbne for alle og til gavn for almenvellet. Dette vil bl.a. gælde grundejerforeninger, andelsboligforeninger samt landsbyforeninger og borgerforeninger, der ikke er åbne for alle. Den nye gruppe af lånere er markeret med lilla i retningslinjerne og fremgår i oversigten nedenfor som gruppe 11.

Den prioriterede liste af foreninger mv. der kan låne lokaler er som følger:

 1. Kommunale institutioner - til kerneopgaver
 2. Frivillige folkeoplysende foreninger og aftenskoler
 3. Distriktsforeninger for kommunens foreninger
 4. Andre foreninger, som bl.a. er demokratisk opbygget og åbne for alle og har et almennyttigt formål
 5. Selvorganiserede grupper kan låne lokaler, hvis gruppen er åben for alle, har aktiviteter, der foregår i Køge Kommune og understøtter almenvellet, samt den ansvarlige for gruppen bor i kommunen.
 6. Sociale foreninger for seniorer godkendt efter Servicelovens §79
 7. Aktører, der har modtaget tilskud efter Servicelovens §18
 8. Foreninger/grupper i Køge Kommune med begrænset adgang - hvis de ud fra saglige kriterier ikke er åbne for alle, men har et formål eller en aktivitet, der understøtter almenvellet.
 9. Kommunale aktører, forvaltninger, selvejende institutioner kan låne til enkeltbegivenheder, som ikke hører til kerneopgaven
 10. Enkeltpersoner i Køge Kommune kan låne til enkeltbegivenheder, hvis det er et arrangement som understøtter almenvellet
 11. Foreninger, der er organiseret med vedtægter, er demokratisk opbygget og hjemmehørende i Køge Kommune men ikke åbne for alle kan låne til generalforsamlinger samt enkeltbegivenheder, der er åbne for alle og til gavn for almenvellet, hvis der er ledige lokaler.

Listen er uddybet i vedhæftede forslag til retningslinjer s. 33-34.

Folkeoplysende foreninger og foreninger godkendt til kommunal lokalelån fra andre kommuner skal leje lokaler.

Der lejes ikke lokaler ud til kommercielle og private formål.

Ændringerne gennemgås på introtemamødet samme dag.

Økonomi
De nye retningslinjer vurderes ikke at have økonomiske konsekvenser for området.
Beslutning
Sagen udsættes til næste møde, da udvalget ønskede en sag på det kommende møde med beregninger af omkostninger ved en ændring af aktivitetstilskuddet for aldersgrupperne 60 og 65 år, beregnet som et nulsumsspil og beregnet som en udvidelse af tilskudsrammen, samt en beregning af prisen for at hæve tilskudsrammen for unge fra 25 år til 30 år.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


62.   Faglige anlægsbehov på Kultur- og Idrætsudvalgets område


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget at;

 1. udvalget drøfter, hvorvidt der skal arbejdes videre med faglige anlægsbehov på udvalgets område,
 2. såfremt der ønskes arbejdet med faglige anlægsbehov fremsættes input til faglige anlægsbehov.
Baggrund og vurdering

I forbindelse med Budgetvejledningen 2019-22 har Byrådet besluttet, at faglige anlægsbehov erstatter masterplaner. Udvalget skal derfor beslutte, hvorvidt der skal arbejdes videre med faglige anlægsbehov og i så fald hvordan det videre arbejde skal være. Ved faglige anlægsbehov forstås anlæg, der:

 • er begrundet i et fagligt behov,
 • er nødvendige for at løfte/varetage de lovgivningsmæssige krav eller
 • opstår i forbindelse med omstilling/effektivisering.

Der er i Budgetvejledningen 2019-22 besluttet en anlægsramme på 145 mio. kr., hvoraf der er afsat 40 til vedligeholdelsesudgifter og 40 mio. kr. til Jordforsyningen. Derved er der en resterende anlægsramme på 65 mio. kr. til øvrige anlæg hvoraf ca. 40 mio. kr. allerede er disponeret til igangsatte anlæg eller anlæg der følger af kapacitetsbehov og som derfor kun svært kan omprioriteres. Den herefter resterende ledige anlægsramme på ca. 25 mio. kr. pr. år er allerede godt og vel disponeret i sidste års budgetlægning, hvorfor eventuelt nye faglige anlægsbehov der ønskes opprioriteret vil fordre at andre anlægsprojekter i budgetlægningsprocessen prioriteres ud af den eksisterende anlægsplan.

Såfremt udvalget beslutter, at arbejde videre med faglige anlægsbehov, vil forvaltningen udarbejde udkast og præsentere det på udvalgsmødet i august måned. Faglige anlægsbehov udarbejdes i vedlagte skabelon.

Forvaltningen anbefaler, at udvalget giver input til faglige udviklingsbehov, så disse kan medtages i august.

I budgetvejledningen 2019-22 er det besluttet at Køge Kommune – ud over eventuelle oversigter over faglige anlægsbehov - fortsat udarbejder følgende planer:

 • Vedligeholdelsesplaner der fastsættes et måltal for niveauet.
 • Kapacitetsprognosen indarbejdes administrativt i budgetforslaget

Efter eventuel udarbejdelse af faglige anlægsbehov i udvalgene er det op til de enkelte partier at bære forslag ind til drøftelse i forbindelse med budgetforhandlingerne i august. 

Kultur- og Økonomiforvaltningen bemærker, at forligspartierne i budgeterklæringen for 2017-2020 anfører, at hal 3 samt renoveringen af Køge og Herfølge Stadion er den første brik i den kommende masterplan for idræt, som Kultur- og Idrætsudvalget udarbejder i løbet af 2017. Masterplaner er jf. byrådets beslutning på mødet den 20. marts 2018  og den vedtagne budgetvejledning  for 2019-2022 afløst af faglige anlægsbehov. Der arbejdes således ikke med masterplaner.

Økonomi
Der henvises til ovenfor.
Beslutning
Ad 1. Drøftet. Der arbejdes videre med faglige anlægsbehov.
Ad 2. Drøftet.
Fraværende
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


63.   2. Økonomiske Redegørelse 2018


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget:

 1. Drøfter og indstiller den 2. økonomiske redegørelse 2018 til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.       
 2. Anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives en tillægsbevilling på -0,06 mio. kr. i 2018 og overslagsår vedrørende mindreudgifter til fritidspas til flygtninge, som tilføres kassen.
 3. Anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives en tillægsbevilling på -0,02 mio. kr. i 2018 vedrørende udmøntning af besparelse knyttet til koncern serviceprojekter, som tilføres kassen.
 4. Anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives en udgiftsneutral tillægsbevilling på -1,7 mio. kr. i 2018 og overslagsår vedrørende samling af budgettet for passive tjenestemænd, som omplaceres til Økonomiudvalget.
 5. Anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives en række budgetneutrale indtægts- og udgiftsbevillinger på i alt 0,6 mio. kr. vedr. Honorarstøtte til koncerter, tilskud til modern jazz days samt projekterne: "by, rum og menneske" og "her hvor jeg bor" fra Statens Kunstfond og forskellige virksomheder.
Baggrund og vurdering

Der forventes et samlet forbrug på 103,0 mio. kr. svarende til mindreudgifter på 1,8 mio. kr., hvoraf 0,08 mio. kr. anbefales tilført kassen og 1,7 mio. kr. anbefales omplaceret til Økonomiudvalget.

Nedenfor er de enkelte aktivitetsområder for Kultur- og Idrætsudvalget beskrevet.

Fritidsfaciliteter

Der forventes et samlet forbrug på 18,9 mio. kr. svarende til vedtagne budget.

Biblioteksområdet

Der forventes et samlet forbrug på 27,3 mio. kr. svarende til vedtagne budget.

Kultur mv.

Der forventes et samlet forbrug på 28,9 mio. kr. svarende til mindreudgifter på 1,7 mio. kr., som vedrører budgetmidler til passive tjenestemænd. Det er besluttet at samle budgettet til passive tjenestemænd under Økonomiudvalget, hvorfor det anbefales at omplacere de 1,7 mio. kr. til Økonomiudvalget i 2018 samt overslagsår.

Folkeoplysning og fritidsaktiviteter

Der forventes et samlet forbrug på 27,4 mio. kr. svarende til mindreudgifter på 0,08 mio. kr. Heraf vedrører 0,06 mio. kr. budgetterede midler til fritidspas til flygtninge, som ikke skal anvendes. Det anbefales derfor at tilføre midlerne kassen i 2018 samt overslagsår. Herudover er der mindreudgifter på 0,02 mio. kr. i 2018 vedrørende udmøntning af besparelse vedrørende implementering af koncernservice projekter, som anbefales tilført kassen.

Der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på 0,3 mio. kr. vedrørende honorarstøtte til koncerter fra Statens Kunstfond.

Der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på 0,2 mio. kr. vedrørende tilskud til modern jazz days fra Statens Kunstfond og forskellige virksomheder.

Der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på 0,2 mio. kr. vedrørende projekterne ”By, rum og menneske” og ”her hvor jeg bor” fra Statens Kunstfond.

Økonomi
Intet særskilt at bemærke.
Beslutning
Ad 1. Drøftet og anbefales.
Ad 2-5. Anbefales.
Fraværende
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


64.   Praksisændring for pulje til støtte til foreninger og klubber med elitepotentiale


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget:

 1. Godkender forslag til praksisændring ved tildelinger fra pulje til støtte til foreninger og klubber med elitepotentiale,
 2. reviderer retningslinjer og formål for puljen forud for tildelingsrunden 1. maj 2019.
Baggrund og vurdering

Puljen til støtte til foreninger og klubber med elitepotentiale, i daglig tale eliteidrætspuljen, blev oprettet i 2016. Puljen skal forbedre forholdene for de foreninger/klubber, der er hjemmehørende i Køge Kommune, og har hold/deltagere i de øverste turneringer/spillerække, mod at disse foreninger/klubber markedsfører og synliggør Køge Kommune som en attraktiv kommune og en attraktiv idrætskommune. Puljen er derved med til at styrke den positive omtale af Køge Kommune og afledt deraf med til at tiltrække nye borgere. 

Ansøgere til puljen kan tilbyde en ydelse mod en beregnet modydelse.
En aftale om støtte til foreninger med elitepotentiale vil tage udgangspunkt i et tilbud fra foreningen om at markedsføre Køge Kommune. Der kan indgås aftaler med  foreninger og klubber hjemmehørende i Køge Kommune, hvis markedsføringsværdi vurderes ud fra det sportslige præstationsniveau.

Der er i budget 2018 afsat 786.260 kr. til støtte til foreninger med elitepotentiale. 

Puljen har ansøgningsfrist d. 1. maj 2018. Fordeling af puljens midler i forhold til indkomne tilbud vil ske på Kultur- og Idrætsudvalgets møde d. 4. juni 2018.

Kriterier for Eliteidrætspuljen

Ved fordeling af midler til foreninger og klubber, tages der udgangspunkt i de vedtagne retningslinjers hovedpunkter:

 • at ydelsesmodtageren har en solid organisationsform, et værdigrundlag, en sund økonomi og et godt omdømme mv.
 • at ydelsesmodtagerens sportslige niveau er på højt nationalt plan,
 • at der foregår en væsentlig eksponering i medier,
 • at aktiviteten i kraft af sin kvalitet og synlighed understøtter den idrætsprofil som Køge Kommune vil kendes for,
 • at aktiviteten giver mulighed for lokal publikumsmæssig oplevelse på et højt professionelt niveau.


Ovennævnte er uddybet i vedhæftede: Retningslinjer for Køge Kommunes pulje til støtte til foreninger med elitepotentiale.

Ad 1. Forslag til praksisændring

Hidtil har Kultur- og Idrætsudvalget besluttet fordelingen af puljens midler på baggrund af de indkomne tilbud.

Forvaltningen foreslår praksis ændret, så markedsføringsværdien i de afgivne tilbud vurderes af et konsulentfirma valgt af Køge Kommune, således, at udvalget har et fagligt stærkere grundlag at træffe beslutning ud fra.

Konsulentfirmaet vil på baggrund af puljens størrelse udarbejde en anbefaling af, hvordan midlerne anvendes bedst muligt i markedsføringsøjemed i forhold til de indkomne tilbud. Konsulentfirmaet går herefter i dialog med foreningerne omkring det nærmere indhold i aftalerne. Beløbet i udkastet til tilbud tilrettes såfremt konsulentfirmaet vurderer, at markedsværdien er en anden, end den der står nævnt i det modtagne tilbud.

Ved denne praksisændring forpligtes de foreninger, der afgiver et markedsføringstilbud, til at deltage i møde med kommunen og det valgte konsulentfirma. På mødet præsenterer foreningen den forventede markedsføringsværdi i det afgivne tilbud.

Ad 2. Revision af retningslinjer og formål for puljen

Forud for tildelingsrunden 1. maj 2019 foreslås det at retningslinjer og formål for puljen drøftes for at sikre, at Køge Kommune får størst mulig synlighed og markedsføring i forbindelse med tildelinger fra puljen.

Økonomi
Udgifter i forbindelse med anvendelse af konsulentfirmaet, i alt 20.000 kr. dækkes af midler fra eliteidrætspuljen.
Beslutning
Kirsten Larsen erklærede sig inhabil i sagen.
Ad 1. Godkendt af et flertal bestående af Anders Ladegaard Bork (O), Osama Aref Mohamad (A), Marie Møller (A) og Bent Sten Andersen (O).
Ken Kristensen (V) stemte imod beslutningen.
Ad 2. Godkendt.
Fraværende
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


65.   Temaer på dialogmøde den 28. maj 2018


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget godkender forslag til temaer for dialogmøde den 28. maj 2018.
Baggrund og vurdering

I henhold til Folkeoplysningspolitik for Køge Kommune afholdes to årlige dialogmøder med foreninger og institutioner på kultur-, idræts- og fritidsområdet i Køge Kommune.

Jf. folkeoplysningspolitikkens afsnit 6 foreslår Kultur- og Idrætsrådet emner til dialogmøderne, og det blev således besluttet på Kultur- og Idrætsrådets konstituerende møde den 26. april 2018 at indstille til Kultur- og Idrætsudvalget, at dialogmødet tager følgende emner op:

 • Præsentation af Kultur- og Idrætsudvalget
 • Præsentation af Kultur- og Idrætsrådet
 • Åben Skole og foreningerne
 • Nye regler for foreningers håndtering af persondata
Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


66.   Fritidstilbud for børn fra andre kommuner


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget godkender, at:

 1. Kulturinstitutionerne kan dispensere fra reglen om, at brugerne af de kommunale fritidstilbud skal være bosat i Køge Kommune,
 2. at der foretages en evaluering af dispensationen til fritidstilbud for børn fra andre kommuner, herunder antal og økonomiske konsekvenser om et år.
Baggrund og vurdering

Det fremgår af § 3, stk. A i Køge Musikskoles vedtægter, at Musikskolen tilbyder undervisning i musik til alle børn og unge op til 25 år med bopæl i Køge Kommune.

På baggrund af konkrete forespørgsler fra forældre til børn og unge, som ikke har fast bopæl i Køge Kommune, men som evt. er skolesøgende i kommunen, foreslås det, at der gives tilladelse til, at Køge Musikskole kan dispensere fra en sådan regel.

Til sammenligning fremgår det af kap. 4, afsnit 2.1 i Vedtægt for styrelsen af Køge Kommunes ungdomsskolevirksomhed, at undervisningen dækker samtlige folkeskoledistrikter i kommunen og de unge kan frit vælge mellem at tilmelde sig undervisningen i ungdomsskolen uanset bopæl i kommunen.

Køge Musikskoles vurdering er, at det drejer sig om meget få børn og unge uden fast bopæl i Køge Kommune, som anmoder om optagelse, og at muligheden for dispensation ikke vil have mærkbare økonomiske konsekvenser for Køge Musikskole.

Endelig skal det bemærkes, at muligheden for dispensation kan imødekomme børn og unge af skilte forældre, hvor barnet/den unge kun opholder sig en del af tiden hos en forælder bosat i Køge Kommune.

Det foreslås videre, at en lignende mulighed for dispensation gælder Køge Billedskole. Det understreges dog, at det overlades kulturinstitutionerne at foretage en konkret vurdering ved anmodning om optagelse, og at der således ikke er tale om, at de relevante børn og unge får krav på optagelse.

Forvaltningen anbefaler, at der foretages en evaluering af dispensationen til fritidstilbud for børn fra andre kommuner, herunder antal og økonomiske konsekvenser om et år.

Økonomi
Det vurderes, at muligheden for at dispensere fra kravet om børn og unges bopæl i Køge Kommune ikke har økonomiske konsekvenser for de berørte kulturinstitutioner.
Beslutning
Ad. 1-2. Godkendt.
Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


67.   Orientering fra formanden


Beslutning
Formanden orienterede om, at Danmarks 3 indledende kampe i VM kan blive vist på storskærm på Kulturtorvet.
Formanden orienterede om status vedrørende Borup Kinos ansøgning.
Formanden orienterede om kulturmødet på Mors den 23.-25. august 2018.
Formanden afholdt den 10. april 2018 møde med IF Frem Bjæverskov.
Formanden deltog den 11.-13. april 2018 i Bibliotekspolitisk Topmøde.
Formanden deltog i borgmesterens møde med Køgehallerne og Køge Tennis Klub.
Formanden indviede den 20. april 2018 Modern Jazz Days på Tapperiet.
Formanden deltog den 26. april 2018 i Kultur- og Idrætsrådets konstituerende møde.
Formanden deltog den 2. maj 2018 i borgmesterens møde med KØS.
Formanden orienterede om problemer med KØS’ tag.
Formanden deltog den 2. maj i borgmesterens møde med HB Køge.
Formanden deltog den 5. maj 2018 i sæsonåbningen af landbomuseet Lundekrog.
Formanden ønsker et dialogmøde om ungekulturen, evt. på Tapperiet.
Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


68.   Orientering fra forvaltningen


Beslutning
Intet.
Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


69.   Eventuelt


Beslutning
Drøftet.
Fraværende
Marie Møller (A)
Osama Aref Mohamad (A)
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


70.   Eventuelt. (Lukket punkt)


Fraværende
Marie Møller (A)
Osama Aref Mohamad (A)
Thomas Kielgast (F)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 09.05.18