Dagsorden til møde i Kultur- og Idrætsudvalget

Den 17.08.2020 kl. 16:00 i Byrådsstue Huitfeldt


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Anders Ladegaard Bork, (O)
Bent Sten Andersen, (O)
Erik Swiatek, (A)
Ken Kristensen, (V)
Kirsten Larsen, (C)
Osama Aref Mohamad, (A)
Thomas Kielgast, (F)


89.   Godkendelse af dagsorden


Indstilling
Mødet afholdes i byrådsstuen Huitfeldt, kl. 16.00.

Til toppen


90.   Temadrøftelse – prospekt for Den Maritime Halvø


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at udvalget

 1. drøfter oplæg til prospekt 
 2. tager tids- og procesplan til efterretning
 3. videresender sagen til orientering i Klima-og Planudvalget.
Baggrund og vurdering

Køge Byråd godkendte den 25. februar 2020 vision for Den Maritime Halvø (DMH) og tilhørende arbejdsprincipper (bilag 1 og 2). Med udgangspunkt i visionen skal prospektet give et bud på, hvordan den nødvendige bebyggelse til de maritime klubber og fælles- og servicefunktioner i tilknytning til aktivitetsområdet og stranden mest hensigtsmæssigt kan indpasses i området.

Som grundlag for et første oplæg til prospekt har Køge Kyst i en arbejdsgruppe med Teknik- og Miljøforvaltningen og Kultur- og Økonomiforvaltningen drøftet mulighederne med Lokale og Anlægsfonden og har derefter udarbejdet principper for vejadgange og stiforbindelser (bilag 3.1) og forslag til en overordnet arealdisponering i form af tre modeller (bilag 3.2, 3.3 og 3.4), som beskrevet i arbejdsnotatet (bilag 3).

Derefter er der udarbejdet et oplæg til prospekt (bilag 3.5), der viser et eksempel på, hvordan arealerne kan konkretiseres med udgangspunkt i områdets vision, borgernes ønsker og stedsspecifikke kvaliteter udtrykt ved aktivitetszonen, byggezonen og den grønne zone:

 • Aktivitetszonen bliver hele kommunens aktivitetsplads med en visuel sammenhæng til Køges bymidte og kan rumme en pallette af midlertidige og permanente aktiviteter og faciliteter, foruden et område med parkering.

 • Byggezonen kan rumme klublokaler og opbevaring på ca. 500 m2 svarende til de nuværende faciliteter til klubberne (Køge Kano- og kajakklub, Bjæverskov Kajakklub og Køge TriTeam). Derudover kan der indpasses yderligere ca. 700 m2 bebyggelse, som foreslås anvendt primært til fællesfunktioner til klubberne og til selvorganiserede kultur- og idrætsfunktioner. 

  En del af byggeriet i byggezonen forudsættes etableret i 2 etager, hvorved fodaftrykket mindskes og der gives rum for arkitektonisk variation. Byrummet "Udsigten", som allerede i dag inviterer til selvorganiserede aktiviteter, foreslås genplaceret i byggezonen (midlertidigt eller permanent). Langs byggezonen kan der indpasses et begrænset antal p-pladser, primært til på- og aflæsning af udstyr.
 • Den grønne zone, grønningen, bliver et rekreativt samlingsområde med selvorganiserede aktiviteter og plads til leg i sammenhæng med stranden, vandet og funktionerne i byggezonen.

Punkter til drøftelse
Med afsæt i oplæg til prospekt kan udvalget drøfte målgruppernes behov samt zonernes placering og størrelse.

Den videre proces
Ud fra arbejdsprincipperne for Den Maritime Halvø er der tilrettelagt en inddragende proces, som skal kvalificere prospektet (bilag 4). I processen lægges der op til møder mellem arbejdsgruppen og de primære interessenter og et borgermøde med politisk deltagelse:

 • 17. august 2020: Kultur- og Idrætsudvalget (KIU) drøfter proces og oplæg til prospekt.
 • 3. september 2020: Klima- og Planudvalget (KPU) orienteres om ovenstående.
 • September/oktober 2020: Interessentmøder afholdes.
 • 21. oktober 2020: Kombineret borgermøde og for-offentlighedsmøde om oplæg til prospekt for DMH med deltagelse af KIU og KPU.
 • 7. december 2020: KIU drøfter og godkender endeligt oplæg til prospekt.
 • Januar 2021: KPU, Økonomiudvalget og Byrådet får prospekt til godkendelse.
 • September 2021: Forventet godkendelse af lokalplan for DMH.

Deltagere
Direktør Tove Skrumsager Frederiksen, Køge Kyst og chefkonsulent Palle Egeberg Andersen, Køge Kyst, deltager i temadrøftelsen.

Økonomi
Der er intet budget afsat til den videre udvikling af Den Maritime Halvø.
Bilag

Til toppen


91.   Fordeling af midler fra pulje til foreninger og klubber med elitepotentiale


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at udvalget drøfter og beslutter fordeling af eliteidrætspuljen 2020.
Baggrund og vurdering

Puljen havde ansøgningsfrist den 1. juli 2020, og ved fristens udløb var der indkommet ansøgninger fra 11 foreninger på i alt ca. 1,5 mio.kr. (Der vedhæftes oversigt over ansøgninger samt de enkelte ansøgninger).

Eliteidrætspuljens budget udgør 606.000 kr.  

Eliteidrætspuljens formål
Puljen skal forbedre forholdene for de foreninger/klubber, der er hjemmehørende i Køge Kommune og har hold/deltagere i de øverste turneringer/spillerækker.

Formålet med tildelinger fra puljen er at markedsføre og synliggøre Køge Kommune som en attraktiv kommune og en attraktiv idrætskommune. Puljen er derved med til at styrke den positive omtale af Køge Kommune og afledt deraf med til at tiltrække nye borgere. 

Ansøgere til puljen skal tilbyde en ydelse mod en beregnet modydelse. En aftale om støtte til foreninger med elitepotentiale vil tage udgangspunkt i et tilbud fra foreningen om at markedsføre Køge Kommune.
Der kan overordnet indgås aftaler med  foreninger og klubber hjemmehørende i Køge Kommune, hvis markedsføringsværdi vurderes ud fra det sportslige præstationsniveau.

Retningslinjerne for Eliteidrætspuljen
Ved fordeling af midler til foreninger, tages der udgangspunkt i de vedtagne retningslinjers hovedpunkter (se bilag "Retningslinjer for Køge Kommunes pulje til foreninger med eliteidrætspotentiale"):

 • At ydelsesmodtageren har en solid organisationsform, et værdigrundlag, en sund økonomi og et godt omdømme mv.
 • At ydelsesmodtagerens sportslige niveau er på højt nationalt plan.
 • At der foregår en væsentlig eksponering i medier.
 • At aktiviteten i kraft af sin kvalitet og synlighed understøtter den idrætsprofil, som Køge Kommune vil kendes for.
 • At aktiviteten giver mulighed for lokal publikumsmæssig oplevelse på et højt professionelt niveau.
 • At puljens modtagere fremsender dokumentation for markedsføringsindsatsen, senest ved udgangen af april det efterfølgende år. Der vil ikke blive udbetalt nye tilskud før dokumentation er modtaget af Kultur- og Idrætsafdelingen.

Retningslinjer for puljen samt oversigt over indkomne ansøgninger, inklusiv oplæg til modydelse samt foreningernes medlemstal og sportslige niveau er vedhæftet. Endelig er foreningernes ansøgninger vedhæftet.

Efter aftale i Kultur- og Idrætsudvalget er ansøgningerne ikke bearbejdet af forvaltningen.

Økonomi
Der henvises til ovenfor.
Bilag

Til toppen


92.   Formandsbeslutning vedr. aflevering af regnskab for folkeoplysende foreninger


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at udvalget tager til efterretning, at udvalgsformanden i forlængelse af mail til Kultur- og Idrætsudvalgets medlemmer den 15. juni 2020 har truffet en formandsbeslutning om, at frist for indsendelse af godkendt regnskab for folkeoplysende foreninger forlænges til 1. september 2020.
Baggrund og vurdering

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede den 30. marts 2020, at frist for aflevering af de folkeoplysende foreningers godkendte regnskaber rykkes fra 1. juni til 1. juli som følge af Covid-19.

Forvaltningen har erfaret, at det på grund af Covid-19 og forsamlingsforbuddet ikke har været muligt for alle foreninger at afholde den årlige generalforsamling, hvor regnskaberne godkendes og indsendes til forvaltningen med henblik på udbetaling af aktivitets- og kursustilskud.

Formanden har derfor efter skriftlig tilkendegivelse af opbakning fra alle udvalgsmedlemmer truffet en formandsbeslutning om yderligere forlængelse af fristen frem til den 1. september 2020.

En konsekvens af at rykke deadline for aflevering af regnskaber er, at foreningerne modtager deres aktivitets- og kursustilskud senere.

Forvaltningen har derfor administrativt besluttet, at foreningerne ved behov kan få udbetalt 50 % af årets aktivitets- og kursustilskud som a conto udbetaling.

Økonomi
Ovennævnte beslutning har ikke økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Til toppen


93.   Orientering fra formandenTil toppen


94.   Orientering fra forvaltningenTil toppen


95.   EventueltTil toppen


96.   Lystbåde i Køge Havns Inderhavn "Slipset" (Lukket punkt)Til toppen


97.   Erhvervslejekontrakt (Lukket punkt)Til toppen


98.   Eventuelt. (Lukket punkt)Til toppen


99.   Underskriftsblad - KIU (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 20.05.21