Referat af møde i Kultur- og Idrætsudvalget

Den 04.10.2021 kl. 15:30 i Byrådsstue Huitfeldt


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Anders Ladegaard Bork, (O)
Bent Sten Andersen, (O)
Erik Swiatek, (A)
Ken Kristensen, (V)
Kirsten Larsen, (C)
Osama Aref Mohamad, (A)
Thomas Kielgast, (F)


124.   Godkendelse af dagsorden


Indstilling
Beslutning
Godkendt.

Til toppen


125.   Bevæg dig for Livet-projektet - politisk organisering


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. den politiske arbejdsgruppe fra 1. januar 2022 integreres i den politiske følgegruppe vedrørende Bevæg dig for Livet projektet
 2. Byrådet på det konstituerende møde i december 2021 vælger en repræsentant fra hvert fagudvalg ekskl. Økonomiudvalget, dog 2 repræsentanter fra Kultur- og Idrætsudvalget til den politiske følgegruppe vedrørende Bevæg dig for Livet projektet.
Baggrund og vurdering

Efter at fagudvalgene i august 2020 drøftede visionskommune projektet Bevæg dig for Livet og udpegede repræsentanter til den politiske arbejdsgruppe godkendte Kultur- og Idrætsudvalget den 7. september 2020 den politiske struktur vedrørende Bevæg dig for Livet projektet bestående af en politisk følgegruppe og en politisk arbejdsgruppe. Hertil godkendte udvalget de to gruppers formål. Udvalgets beslutning blev efterfølgende forelagt Økonomiudvalget og Køge Byråd på møderne den 15. og 22. september 2020 til orientering. 

Bevæg dig for Livet projektet er nu godkendt, og i de kommende 5 år realiseres visionen. 

Fra Køge Kommune deltager borgmesteren (formand) og formanden for Kultur- og Idrætsudvalget i Den politiske følgegruppe, mens Den politiske arbejdsgruppe består af 1 repræsentant fra fagudvalgene ekskl. Økonomiudvalget, dog 4 repræsentanter fra Kultur- og Idrætsudvalget. 

Forvaltningen indstiller, at den politiske arbejdsgruppe integreres i den politiske følgegruppe, da det vil være hensigtsmæssigt at samle den politiske repræsentation og kompetence i én gruppe samt sikre en bedre koordinering og en mere smidig beslutningsproces.

DIF og DGI bakker op om denne indstilling. 

Forvaltningen indstiller således, at Byrådet på det konstituerende møde i december 2021 vælger 1 repræsentant fra hvert fagudvalg, ekskl. Økonomiudvalget, i Køge Kommune, dog 2 repræsentanter fra Kultur- og Idrætsudvalget til Den politiske følgegruppe. Borgmesteren er født formand for den politiske følgegruppe.

Den politiske følgegruppe består herudover af følgende repræsentanter fra idrætsorganisationerne:

 • Formand for DGI.
 • Formand eller næstformand for DIF. 
 • Formand for DGI Midt- og Vestsjælland.
 • Direktør for DGI Midt- og Vestsjælland.
 • Lederen af den kommunale enhed for DIF og DGI.

Den politiske følgegruppe vil fremover have følgende formål: 

 • Modtage orientering om status for projektet og vurdere behovet for eventuelle justeringer af strategisk eller økonomisk karakter.
 • Sikre den tværgående politiske forankring af aftalens projekter.
 • Godkende den årlige afrapportering og handleplan.
 • Fastholde projektets vision og retning.

Den politiske følgegruppe forventes at mødes 1 – 2 gange årligt.

Den videre proces:

 • April 2022 – politisk følgegruppemøde hvor status og handleplan præsenteres og godkendes.
 • Juni 2022 – status og handleplan sendes til orientering i Køge Kommunes fagudvalg. 
Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune. 
Beslutning

Ad 1-2: Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.


Til toppen


126.   Klubhus og omklædning i Køge Nord - anlægsbevilling


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til 

Kultur- og Idrætsudvalg, at

 1. nærværende orientering tages til efterretning.

Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at

2. der gives anlægsbevilling på 10,882 mio. kr. til opførelsen af et klubhus og omklædningsfaciliteter til Køge Nord FC.

Baggrund og vurdering

I budget 2021 er der på TEU 146 (Omklædningsfaciliteter Køge Nord) afsat et rådighedsbeløb på 10,882 mio. kr. til opførelse af et klubhus med omklædningsfaciliteter til Køge Nord FC. Rådighedsbeløbet er fordelt på 2021 med 4,271 mio. kr. og 2022 med 6,611 mio. kr.

Klubhuset forventes opført på en del af grusbanen ved de eksisterende faciliteter til Køge Nord FC, idet grusbanen ikke benyttes efter, at der er etableret kunstgræsbane på anlægget.

Byggeriet opføres, så der på et senere tidspunkt kan udvides med en første sal. Der vedhæftes illustration af projektet.

Den foreløbige tidsplan for projektet ser således ud:

 • 2020 Brugerproces opstartet.
 • 2021 Feb Dispensation i forhold til placering af byggeriet.
 • 2021 Mar - Jun Dialogproces med brugere og rådgivere.
 • 2021 Jun Projektgrundlag i form af prissat dispositionsforslag.
 • 2021 Okt Anlægsbevilling.
 • 2021 Okt - Dec Projektering og udbud.
 • 2022 Jan - Feb Kontrahering.
 • 2022 Mar - Nov Opførelse af byggeri.
 • 2022 Dec Aflevering og ibrugtagning.

Der er endnu ikke taget stilling til udbudsform og tildelingskriterier. Disse forventes forelagt for Teknik- og Ejendomsudvalget til godkendelse i efteråret 2021.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling på 10,882 mio. kr., som frigiver det afsatte rådighedsbeløb med 4,271 mio. kr. i 2021 og 6,611 mio. kr. i 2022 (TEU 146). Anlægsbevillingen har derfor ikke effekt på den beregnet kassebeholdning.

Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet, og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.
Beslutning

Ad 1: Taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


127.   Revideret folkeoplysningspolitik 2021


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. Folkeoplysningspolitik med bilag godkendes
 2. Folkeoplysningspolitikken træder i kraft den 1. januar 2022.
Baggrund og vurdering

Kultur- og Idrætsudvalget tog den 16. august 2021 initiativ til en revision af folkeoplysningspolitikken idet udvalget ønsker en brugerinddragelse på det folkeoplysende område, "der i højere grad tilgodeser en bredere dialogbaseret tilgang på området, hvor udvalget i højere grad kommer i direkte dialog med foreninger og øvrige interessenter. Af hensyn til det samlede ressourceforbrug for alle involverede ønskes aktiviteterne og medlemsskaren i Kultur- og Idrætsrådet neddroslet ligesom valgperioden tilpasses til Byrådets valgperiode på 4 år". 

Kultur- og Idrætsudvalget sendte derfor den 6. september 2021 forslag til revideret folkeoplysningspolitik i forhold til dialog med og brugerinddragelsen af den folkeoplysende virksomhed, jf. Folkeoplysningslovens § 35, stk. 2, i høring i tre uger.

Revideringen omhandler folkeoplysningspolitikkens afsnit 6: Brugerinddragelsen af den folkeoplysende virksomhed.   

Ændring i brugerinddragelsen på det folkeoplysende område, jf. folkeoplysningspolitikkens afsnit 6:

Kultur- og Idrætsrådets sammensætning ændres fra 16 medlemmer og to tilforordnede til fem medlemmer bestående af fire repræsentanter fra folkeoplysende foreninger og et medlem fra Kultur- og Idrætsudvalget:

 • Et medlem fra kulturområdet.
 • Et medlem fra det folkeoplysende voksenuddannelsesområde.
 • Et medlem fra fritidsområdet.
 • Et medlem fra idrætsområdet.
 • Et medlem fra Kultur- og Idrætsudvalget.

Alle repræsentanter vælges for den fireårige byrådsperiode.

Der afholdes suppleringsvalg, hvis en eller flere poster i folkeoplysningsudvalget ikke besættes. Suppleringsvalg afholdes højst en gang årligt.

Udover brugerinddragelse gennem Kultur- og Idrætsrådet afholder Kultur- og Idrætsudvalget fremover to årlige dialogmøder for kommunens foreninger og selvorganiserede grupper og borgere. 

Valg til Kultur- og Idrætsrådet, herunder valgprocedure er nærmere beskrevet i vedhæftede notat: Brugerinddragelse af den folkeoplysende virksomhed i Køge Kommune. 

Høring:
Folkeoplysningspolitikken har været i høring i perioden 7. - 27. september 2021.

Der er indkommet 3 høringssvar - fra Kultur- og Idrætsrådet, Kim Heinrich Møller Andersen samt Per Nielsen og Morten Folsø Nielsen. Disse er vedhæftet. 

Det er Kim Heinrich Møller Andersen opfattelse, at "Politikken mangler 'det forpligtende fællesskab' i sin beskrivelse af, hvad der er vigtig for en folkeoplysningspolitik".

Forvaltningen bemærker vedrørende Kim Heinrich Møller Andersens høringssvar, at bemærkningen om "det forpligtende fællesskab" vil indgå i den videre revidering af folkeoplysningspolitikken i 2022. 

Den reviderede folkeoplysningspolitik 2021 samt bilag er vedhæftet.

Da retningslinjerne for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning, de folkeoplysende foreninger og udviklingspuljen er en del af folkeoplysningspolitikken, er de ligeledes vedhæftet. Der er på nuværende tidspunkt ikke foretaget ændringer i disse i forhold til de tidligere vedtagne retningslinjer, men retningslinjerne er under revidering, jf. bl.a. handleplan for lokaleudlån på foreningsområdet. 

Forvaltningen gør opmærksom på, at Folkeoplysningspolitikkens målsætning ønskes opdateret, så den tilpasses øvrige strategier og handleplaner på Kultur- og Idrætsområdet. Herunder også vision og handleplan i forbindelse med Bevæg dig for livet visionskommuneprojektet. Opdateringen afventer nyt Kultur- og Idrætsudvalg. Ny sag med revideret Folkeoplysningspolitik forventes forelagt udvalget i 2022.

Videre proces:
Oktober 2021 - revidereret folkeoplysningspolitik forelægges Økonomiudvalget og Køge Byråd til godkendelse

December 2021- Byrådet udpeger på det konstituerende møde i december 2021 repræsentant til Kultur- og Idrætsrådet. Valg til Kultur- og Idrætsrådet afholdes den 2. december 2021. 

Januar 2022 - Kultur- og Idrætsudvalget behandler sag om valg til Kultur- og Idrætsråd med henblik på, at Kultur- og Idrætsrådet etableres pr. 1. februar 2022.

Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

Bilag

Til toppen


128.   Takster for gæstemarina i inderhavnen (Slipset)


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Marinaudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at forslaget til takster for lystbådepladser i gæstemarinaen i Køge Inderhavn (Slipset) godkendes.

Marinaudvalget 08-09-2021
Indstilles godkendt.
Baggrund og vurdering

Som behandlet på tidligere udvalgsmøder i februar 2012 er der igangsat et arbejde med at etablere en flydebro i Køge Inderhavn (Slipset) til brug som gæstemarina for lystbåde i sommerhalvåret. Som følge heraf anbefaler Køge Marina følgende gæstetakster for overnatning, samt anløbsafgift, samt priser for brug af strøm/bad i Køge Marina gæstehavn:

1. Gæsteovernatning pr. døgn 250 kr. for både op til 15 meters længde. 
2. Gæsteovernatning pr. døgn 350 kr. for både mellem 15 og 20 meters længde. 
3. Gæsteovernatning pr. døgn 500 kr. for både over 20 meters længde.
4. Anløbsafgift i 0-3 timer 200 kr. for alle både. 
5. Kontrolgebyr hvis ikke der betales senest 30 minutter efter ankomst 500 kr.
6. El pr. kw 3,00 kr.
7. Bad 10,00 kr. for 6 minutter.

Alle takster er inklusive moms.
 
Taksterne skal gælde fra april 2022.

Ad 1-3:
Da der kun vil være et begrænsede antal pladser i gæstemarinaen i Slipset, lægges der op til en prisdifferentiering imellem de forskellige størrelse af lystbåde. Hvis der ankommer meget store både til gæstehavnen, vil det betyde, at der ikke er plads til at der kan ligge ret mange både. Derfor foreslås det, at større lystbåde (over 15 og over 20 meter) betaler ekstra for deres overnatning/fortøjning. 

Ad 4:
Det vurderes som hensigtsmæssigt at opkræve en anløbsafgift for at gæstehavnen ikke bliver fyldt op med både, der kun ligger til en kort tid (i nogle timer), og dermed spærrer pladserne for de både, som ønsker at lægge til i længere tid (overnatte). Uden anløbsafgift må der forventes et betydeligt indtægtstab, såfremt gæstehavnen bliver fyldt med både, der blot skal have en is eller en frokost på en af havnens restauranter. 

Ad 5:
Kontrolgebyr vurderes som en nødvendighed, da en del bådejere ikke følger instruksen om at skulle betale, når de ankommer til vores gæstebroer. I lighed med alle andre havne i Danmark, har man pligt til at betale når man ankommer. Hvis man tager chancen og ligger uden at betale inden for 30 minutter efter ankomst, bør der i lighed med parkeringsbestemmelserne – kunne pålægges en afgift. 

Ad 6-7:
Bad og strømpriser følger Køge Marinas priser på disse produkter. 

Økonomi

De økonomiske konsekvenser er indarbejdet i budget 2022 og frem. 

Beslutning
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Til toppen


129.   Ordensreglement for gæstemarina i inderhavnen (Slipset)


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Marinaudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget, at udvalgene godkender udkast til ordensreglement for gæstemarinaen i Køge Inderhavn, herunder bestemmelsen om at lystbådene kan ligge i gæstemarinaen i op til maksimalt tre døgn.

Marinaudvalget 08-09-2021
Indstilles godkendt.
Baggrund og vurdering

Som behandlet på et tidligere udvalgsmøde i februar 2021 er der igangsat et arbejde med at etablere en flydebro i Køge Inderhavn (Slipset) til brug som gæstemarina for lystbåde i sommerhalvåret. 

Som følge af de gældende regler skal der udarbejdes et ordensreglement for brug af gæstemarinaen.

Flydebroen med gæstemarinaen er placeret i et område af Køge inderhavn, som er tiltænkt overdraget til Køge Kommune.

Udkast til ordensreglement (som vedlagt som bilag) er udarbejdet som en del af ansøgningen til Kystdirektoratet om tilladelse til at anvende en del af erhvervshavnen til fritidsformål.

Ordensreglementet indeholder blandt andet bestemmelser omkring benyttelse af gæstehavnen, sejllads til og fra havnen, ansvarsforhold mv. Bestemmelserne i ordensreglementet følger standardreglementer fra andre marinaer, men forvaltningen gør særligt opmærksom på punkt 17 om gæstebåde.

Heraf fremgår, at "Gæstepladsen må maksimalt anvendes i en periode på 3 døgn. Efter ophold i gæstehavnen skal pladsen forlades i minimum 3 døgn, hvorefter gæstehavnen igen kan benyttes. Der kan efter aftale med Køge Marina dispenseres fra denne regel i særlige tilfælde".

Baggrunden for denne bestemmelse er, at man vil undgå at både anvender gæstehavnen i for lange perioder, og dermed spærrer for andre både eller anvender deres bådeplads som beboelse i sommerhalvåret.

Dispensationsmuligheden er tænkt anvendt i særlige situationer - såsom ved dårligt vejr, sygdom blandt den berørte sejler mv.

Kystdirektoratet har efter høring stillet spørgsmål til sejladssikkerheden ved sejllads til og fra gæstehavnen, hvor man kommer tæt på erhvervshavnen. Forvaltningen arbejder på at beskrive, hvordan lystsejlere kan undgå at kollidere med erhvervstrafikken. Derfor er der endnu ikke tale om et endeligt ordensreglement.

Den videre proces er, at ordensreglementet sendes til godkendelse i Trafikstyrelsen efter det er tilpasset Kystdirektoratets henstilling om trafiksikkerheden, og at Kultur- og Idrætsudvalget og Marinaudvalget har drøftet og godkendt reglementet.
Økonomi
Ingen budgetmæssige konsekvenser.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


130.   Udlejning af areal til padel på Køge Marina


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Marinaudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget, at udvalgene beslutter ikke at arbejde videre med padel på Køge Marina.

Marinaudvalget 08-09-2021
Indstilles godkendt at der ikke udlejes areal til padel på Køge Marina.
Baggrund og vurdering

En borger har i august 2020 ansøgt om et areal på ca. 500 m2 til padel i Køge Marina, og formanden for Kultur- og Idrætsudvalget har afholdt møde med pågældende borger om hans planlagte koncept for padel i marinaen.

Dette koncept for padel bygger bl.a. på et samarbejde med andre aktiviteter på området - både Køge Marinas egne aktiviteter, foreninger, de lokale erhvervsdrivende og et samarbejde på tværs af andre padelbaner i Køge.

Dertil er der tænkt et element omkring social balance ind - så der kan reserveres gratis banetider til kommunale bosteder, behandlingshjem, institutioner, plejehjem, børnehaver, skoleidræt, beskyttet værksteder m.m. - et tilbud, som vil falde i god jord mange steder.

Marinaudvalget har efterfølgende ønsket en sag på dagsordenen, når arbejdet med lokalplanen var længere fremme.

Forvaltningen har afdækket mulige placeringer hvor padelbaner skal passes ind i den overordnede planlægning for Marinaen. Forvaltningen gør opmærksom på, at det er vanskeligt at finde en egnet placering til padle på Marinaen og anbefaler derfor at der ikke arbejdes videre med midlertidig padel i Marinaen.

Økonomi
Intet at bemærke for nuværende.
Beslutning

Et flertal på fire (Anders Ladegaard Bork (O), Kirsten Larsen (C), Erik Swiatek (A) og Osama Aref Mohamed (A) godkender indstillingen. 

Et mindretal på én (Ken Kristensen (V) mener området er oplagt til leg og bevægelse: Hvis vores vision om bevæg dig for livet kommune skal blive en realitet bør vi handle - så visionen ikke blot bliver ord på et stykke papir.


Til toppen


131.   Sygefravær på Kultur- og Idrætsområdet pr. 2. kvartal 2021


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at udvalget tager orienteringen om sygefravær på kultur- og idrætsområdet pr. 2. kvartal 2021 til efterretning.
Baggrund og vurdering

I lighed med øvrige udvalg orienteres Kultur- og Idrætsudvalget en gang i kvartalet om udviklingen i sygefravær på de institutioner, der hører under udvalgets ressortområde.

Grundet ny opgørelsesmetode, er det ikke muligt at oplyse et samlet sygefravær på de kommunale institutioner. Opgørelsen over sygefravær for de enkelte kommunale institutioner er derfor vedhæftet som bilag. 

De selvejende institutioner og haller er ikke indeholdt i ovennævnte opgørelse, men de har manuelt indberettet deres sygefravær. Forvaltningen har herefter udarbejdet en sygefraværsoversigt for de selvejende institutioner og haller (bilag "Sygefraværsoverblik pr. 30. juni 2021"). Sygefraværet viser et gennemsnit på 1,7 % pr. 30. juni 2021. Det er ikke muligt at sammenligne med de foregående 12 måneder, da der ikke er indhentet sygefraværsstatistik i 2020.

Det samlede sygefravær for hele Køge Kommune inklusiv Covid-19 relateret fravær, er ved udgangen af 2. kvartal 2021 på 6,6 % (vedhæftet som bilag).

Forvaltningen har fortsat fokus på sygefraværet. 

Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning
Taget til efterretning.
Bilag

Til toppen


132.   Orientering fra formanden


Beslutning
 • Besøg i Bokseklubben ved Asgård.
 • Deltaget i workshop "Bevæg dig for Livet".
 • Besøg af ICOMOS vedr. Borgring, Unescos Verdensarv. 
 • Møde med repræsentanter fra Skovbohallernes vedrørende samarbejdsaftale.
 • Besøg hos Lyngspejderne, 50 års fødselsdag.
 • Indvielse af Herfølge petanque.
 • Henvendelse vedr. åbningstider i Herfølge svømmehal (se bilag).


Bilag

Til toppen


133.   Orientering fra forvaltningen


Beslutning

Intet.

Til toppen


134.   Eventuelt


Beslutning
Drøftet.

Til toppen


135.   Lejekontrakt (Lukket punkt)Til toppen


136.   Trafikplan for Køge Marina (Lukket punkt)Til toppen


137.   Eventuelt. (Lukket punkt)Til toppen


138.   Underskriftsblad - KIU (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 06.10.21