Referat af møde i Kultur- og Idrætsudvalget

Den 01.03.2021 kl. 15:30 i Virtuelt


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Anders Ladegaard Bork, (O)
Bent Sten Andersen, (O)
Erik Swiatek, (A)
Ken Kristensen, (V)
Kirsten Larsen, (C)
Osama Aref Mohamad, (A)
Thomas Kielgast, (F)


27.   Godkendelse af dagsorden


Indstilling
Beslutning

Godkendt.


Til toppen


28.   Temadrøftelse - Kultur-, idræts- og fritidsforankring i Køge Kyst-området


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at udvalget drøfter kultur-, idræts- og fritidsforankring i Køge Kyst-området.
Baggrund og vurdering

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede den 1. februar 2021, at der gennemføres temadrøftelse om kultur-, idræts- og fritidsforankring i Køge Kyst-området.

Formålet med temadrøftelsen er at drøfte den fremtidige kultur-, idræts- og fritidsprofil og den fortsatte forankring og videreudvikling af kultur i området.

Under temadrøftelsen gennemgås og drøftes blandt andet strategi, organisering, økonomi og kommunens fremtidige rolle.

Tidligere direktør for Køge Kyst Tove Frederiksen deltager på mødet.

Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning
Drøftet.

Til toppen


29.   Ansøgning fra Køge Kunstforening om brug af Køge Vandværk


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til

    Kultur- og Idrætsudvalget og  Teknik- og Ejendomsudvalget, at

 1. udvalgene beslutter, hvorvidt man vil finansiere udgiften til projektering, fordelt med 50 % til hvert udvalg

    Teknik- og Ejendomsudvalget, at

    2. udvalget beslutter, hvorvidt man vil udlåne vandværket på Sdr. Allé til kunstforeningen samt     afholde driftsudgifterne.

Kultur- og Idrætsudvalget 01-02-2021
Ad 1: Drøftet. Sagen genoptages på næste møde.

Teknik- og Ejendomsudvalget 04-02-2021
Drøftet.

Sagen genoptages på et senere møde.

Baggrund og vurdering

Køge Kunstforening har udviklet et projekt om et borgerdrevet kulturelt mødested med arbejdende værksteder og udstillingsområder i det gamle vandværk på Sdr. Alle.

Køge Kunstforening ønsker at omdanne vandværkets lokaler til et nyt kulturelt samlingssted i Køge by. Under navnet Kulturhuset Vandværket vil flere foreninger primært med kreative/kulturelle formål tilbyde åbne aktiviteter for borgerne og invitere indenfor til udstillinger, workshops og andre events inden for maleri, keramik, skulptur, foto og senere mad-aktiviteter.

Køge Kunstforenings ambition er, at

 • styrke Køge by kulturelt
 • lave et lokalt kraftcenter for kreativ innovation
 • løfte den kulturelle lokale dagsorden i fællesskab med andre aktører
 • imødekomme kreativ udfoldelse og samhørighed
 • skabe mulighed for et lokalt funderet udstillingssted
 • inddrage børn og unge i et fælles kulturelt miljø på tværs af generationer.

Kulturhuset Vandværket udbygges over tid og i forskellige faser. Kulturhuset vil dermed på sigt indeholde 5 værksteder, 3 udstillings- og eventrum, 1 køkken, 1 café og 1 udsigtssted. Faciliteterne er inddelt i følgende prioriterede faser:

 • Fase 1: Etablering af fem værkstedslokaler, en udstillings- og eventsal og fælles tekøkken, garderobe og toiletfaciliter.
 • Fase 2: Etablering af yderligere et udstillings- og eventrum.
 • Fase 3: Etablering og udbygning af gårdspladsen til større køkkenfaciliteter og café.
 • Fase 4: Etablering af udstillingsrum og udsigtssted i vandtårnet.


Køge Kunstforening vil danne foreningen Vandværket. Foreningens formål er udover daglig ledelse og koordinering af aktiviteter også at skabe en flad struktur, hvor alle aktører i huset får medbestemmelse og ejerskab til huset.

Køge Kunstforening foreslår, at Køge Billedskole kan blive en del af Kulturhuset Vandværket.

Foreningen søger kommunen om:

 • Udlån af vandværket i en årrække til Køge Kunstforening/Foreningen Vandværket.
 • Forbrugsafgifter afholdt af Køge Kommune.
 • Projekteringsmidler.

Projekteringsmidlerne anvendes til udarbejdelse af et skitseprojekt, som kunstforeningen kan bruge til at søge fonde.

Budget for udarbejdelse af skitseprojekt eftersendes inden mødet.

Økonomi

Udgift til projektering afholdes inden for Kultur- og Idrætsudvalgets og Teknik- og Ejendomsudvalgets driftsbudgetter.

Udgift til drift af vandværket er indeholdt i Teknik- og Ejendomsudvalgets driftsbudget.

Beslutning
Kultur- og Idrætsudvalget besluttede at støtte projektet med 200.000 kr. inklusiv moms i 2021, finansieret af udvalgets budgetramme. 
Bilag

Til toppen


30.   Nye aktivitetsområder under Kultur- og Idrætsudvalget fra 2022


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at udvalget godkender ændring af aktivitetsområder under Kultur - og Idrætsudvalget fra budget 2022. 
Baggrund og vurdering

Kultur- og Idrætsudvalgets budget er i dag fordelt på fire aktivitetsområder, som både omfatter  decentrale institutioner samt centrale konti. De nuværende aktivitetsområder er:

 • Fritidsfaciliteter.
 • Bibliotekerne.
 • Kultur mv.
 • Folkeoplysning og Fritidsfaciliteter.

Hensigten med den oprindelige struktur var at opdele budgettet under udvalget i de funktionsområder, som svarede til udvalgets primære aktiviteter. Denne struktur har vist sig  at være meget detaljeret i forhold til budgetlægningen og budgetopfølgningen.

Forvaltningen anbefaler derfor en forenkling af strukturen i overensstemmelse med den måde som udvalget har behandlet de kommende års budgetlægning på i de seneste 2 år, hvor budgettet har været opdelt i 3 hovedområder. Forvaltningen anbefaler derfor, at de fire aktivitetsområder reduceres til to aktivitetsområder, hvor det ene hovedområde bevares, og 2 områder er slået sammen til et:

 • Kommunale institutioner
 • Tilskud til selvejende institutioner og foreninger samt puljer,

jf. vedhæftede bilag.

Herved opnås en administrativ forenkling samtidig med at udvalget ulejliges i mindre grad i forhold til budgetomplaceringer i forbindelse med de økonomiske redegørelser.

Økonomi
Forslaget har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


31.   Overførsel af merforbrug og mindreforbrug mellem regnskabsår 2020 og 2021 for drift - Kultur- og Idrætsudvalget


Indstilling

Direktionen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at

 1. det overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefales, at automatiske og ansøgte overførsler inden for reglerne på samlet 3,1 mio. kr. overføres til 2021, jf. Tabel 1, pkt. A-B.
 2. udvalget træffer beslutning om, hvorvidt det anbefales over for Økonomiudvalget og Byrådet, at yderligere ansøgte overførsler for 0,5 mio. kr. overføres til 2021, jf. Tabel 1, pkt. D.
Baggrund og vurdering

Forvaltningen udarbejder hvert år i marts en overførselssag til alle fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet. Sagen er en opsamling på merforbrug og mindreforbrug fra sidste års regnskab, hvor det i et vist omfang er muligt at overføre til næste regnskabsår. Overførslerne skal godkendes af Byrådet.

Køge Kommunes opdeling af budget og regler for overførsler er beskrevet i kommunens principper for økonomistyring. I vedlagte bilag 1 er givet et resumé af disse.

Tabel 1 herunder viser de indstillede overførsler for Kultur- og Idrætsudvalget.

Ansøgninger, som vurderes at falde uden for de principper, der kan begrunde ansøgninger om overførsel, er markeret med orange i bilag 2 og i tabel 1, pkt. D, ovenfor. For disse anbefaler direktionen politisk drøftelse af, om der findes særlige politiske overvejelser/hensyn, som kan begrunde en overførsel.

Af bilag 2 fremgår et detaljeret overblik over årsresultat og overførsler på Kultur- og Idrætsudvalgets områder.

Særligt vedr. Covid-19 udgifter afholdt i 2020
Det store mindreforbrug i 2020 for kommunen samlet set muliggør, at udfordringen med afholdte, men ikke dækkede, Covid-19 udgifter i 2020 kan løses gennem overførselssagen. Mindreforbrug i 2020 kan finansiere alle afholdte Covid-19 udgifter, hvorfor det ikke er nødvendigt at søge ikke-finansierede tillægsbevillinger.

Rent teknisk korrigeres alle områders resultater til det, de ville have lydt på, hvis der også havde været givet budget til disse afholdte, ikke dækkede, Covid-19 udgifter. Herefter er overførsler beregnet ud fra dette korrigerede grundlag. For hele kommunen lyder udfordringen på 15,8 mio. kr. Kultur- og Idrætsudvalget står for 0,850 mio. kr. heraf. Dette er indregnet i overførslerne indstillet i nærværende sag.

Særligt vedr. tiltag for at reducere overførselsniveauet til på service til 2021
De ansøgte og automatiske overførsler overskrider for kommunen samlet set måltallet på 40 mio. kr. for overførsler på service. Noget af udfordringen løses ved, at direktionen til Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at enkelte større overførsler flyttes fra drift til anlæg eller flyttes til 2022. Den resterende overskridelse løses vha. af et af følgende tiltag:

 • Reducerer alle automatiske overførsler fra 3 til 2 pct.
 • Hæver måltallet ekstraordinært til 46 mio. kr. vedr. overførsler til 2021.

I de vedlagte tabeller og udvalgets indstillinger er der taget udgangspunkt i at reducere de automatiske overførsler fra 3 til 2 pct., men direktionen anbefaler ikke den ene løsning frem for den anden. Hvis Byrådet i stedet vælger at hæve måltallet, da vil udvalgets overførsler blive konsekvensrettet. For Kultur- og Idrætsudvalget vil de automatiske overførsler stige med 0,252 mio. kr., hvis der kan overføres 3 pct. i stedet for 2 pct.

Kultur- og Idrætsudvalgets overførsler på service
Af et samlet mindreforbrug på driftsområdet service på 4,586 mio. kr. indstiller direktionen overførsler fra 2020 til 2021 for 3,105 mio. kr. (pkt. A-B i tabel 1 ovenfor). Heraf udgør de automatiske overførsler 0,997 mio. kr. og de ansøgte overførsler inden for reglerne 2,108 mio. kr.

Derudover indstilles, at 4 ansøgninger om overførsler på samlet 0,540 mio. kr. drøftes (pkt. D i tabel 1 ovenfor og markeret med orange i bilag 2). Direktionen vurderer, at de ikke kan begrundes ud fra principperne i overførselsreglerne, hvorfor overførslerne må være op til en politisk beslutning:

 • Der søges overført 0,200 mio. kr. til idrætsevent i 2021. Forligspartierne besluttede som en del af budget 2020-23, at der skulle ansættes en eventmanager i Kultur og Idrætsteamet, men man gav ingen midler som vedkommende kunne arbejde med. Derfor ansøgning om overførsel, så Køge Kommune kan få glæde af ansættelsen.
 • Der søges overført 0,200 mio. kr. til kultursevent i 2021. Se begrundelse for idrætsevent ovenfor.
 • Der søges overført 0,070 mio. kr. til drift af Bjæverskov gamle Bibliotek, indtil foreningen forventes at kunne flyttes til mellembygning i Skovbohallerne. Mellembygning i Skovbohallerne er et anlægsprojekt, som der er bevilget midler til, og som er under udarbejdelse. Det indgik i budgeterklæringen for 2020-2023, at foreningen Bjæverskov Medborgerhus indgår i dette projekt. Der er derfor behov for denne driftsudgift indtil foreningen kan flyttes.
 • Der søges overført 0,070 mio. kr. til pavillon til Gørslev IF. Det var en del af budgetforliget for 2020-2023, at der skulle etableres omklædningsfaciliteter til denne forening, hvorfor der søges om overførsel af midler til driften i 2021.
Økonomi
Se ovenfor.
Beslutning

Ad 1: Anbefales til Økonomiudvalget og Byrådet.

Ad 2: Kultur- og Idrætsudvalget anbefaler til Økonomiudvalg og Byråd, at de yderligere ansøgte midler på 0,54 mio.kr. overføres til 2021.

Bilag

Til toppen


32.   Tilskud til foreninger under Covid-19


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at udvalget

 1. tager orientering om udbetalte tilskud til foreninger i 2020 til efterretning
 2. tager orientering om regulering af udbetalt tilskud til efterretning
 3. tager til efterretning, at forvaltningen overvejer model for udbetaling af aktivitetstilskud for 2021 og vender tilbage til udvalget med sag herom.
Baggrund og vurdering

Kultur- og Idrætsudvalget har bedt forvaltningen om en orientering af udbetalt tilskud til foreningerne i 2020 samt bedt om en drøftelse af model for fordeling af aktivitetstilskud til de folkeoplysende foreninger for 2021. 

Kultur- og Idrætsudvalget råder over ni puljer vedrørende tilskud til foreninger samt en ekstraordinær pulje i 2020 til økonomisk trængte folkeoplysende foreninger.

I det følgende redegøres for.

 1. forbrug på puljerne til foreninger
 2. reguleringer på puljerne
 3. model for udbetaling af aktivitetstilskud til de folkeoplysende foreninger i 2021

Ad 1. Forbrug på puljer til foreningerne i 2020
Forbruget på puljerne udgjorde følgende:

Puljer - tilskud til foreninger
Udbetalinger
Aktivitetspulje Puljen på 3.684.000 kr.
Kursustilskud Puljen på 450.000 kr. er udmøntet med et mindreforbrug på 21.000 kr.
Lokaletilskud A conto udbetalt 1.435.000 kr.
Udviklingspuljen Puljen på 847.000 kr.
Undervisningstilskud til aftenskoler Puljen på 5.125.000 kr.
Lokaletilskud til særligt indrettede lokaler Puljen på 627.000 kr.
Pulje til foreninger med elitepotentiale Puljen på 606.000 kr.
Kulturpuljen Pulje på 1.460.000 kr.
Pulje til sommersjov Pulje på 190.000 kr. er udmøntet med et merforbrug på 12.000 kr.
Ekstraordinær pulje til trængte foreninger Pulje på 250.000 kr.

Puljerne er således udmøntet fuldt ud.

Årsagen til mindreforbruget på kursuspuljen er begrundet i få ansøgninger.

Ad 2. Reguleringer på puljerne
Regulering på puljerne fremgår af følgende skema:

Puljer med regulering
Tilbagebetaling Yderligere udbetaling
Aktivitetspulje 1 forening har modtaget 2.000 kr.
Kursustilskud 2 foreninger har betalt 5.000 kr.
Lokaletilskud 27 foreninger har betalt 188.000 kr. 26 foreninger har modtaget 68.000 kr.
Udviklingspuljen 2 foreninger har betalt 40.000 kr.
Kulturpuljen 7 foreninger har tilbagebetalt/ikke fået udbetalt 115.000 kr.

Reguleringerne på ovennævnte puljer er begrundet i de retningslinjer som Kultur- og Idrætsudvalget har vedtaget for disse områder.

Reguleringerne på kursustilskud og lokaletilskud bestående af tilbagebetaling af 193.000 kr. og merudbetaling på 70.000 kr. er begrundet i regulering som følge af forbrug til disse områder i 2019 jf. retningslinjerne og er således ikke relateret til Covid-19.

Samtidig bemærkes at Kultur- og Idrætsudvalget og forvaltningen har udmøntet de lempelser for anvendelse af tilskud til det folkeoplysende område, som har været mulige som følge af kulturministerens hyrdebreve.

Mindreforbruget på kulturpuljen og udviklingspuljen på i alt 155.000 kr. er primært relateret til Covid-19. Foreningerne har ikke haft udgift i forhold til de ansøgte midler.

Mindreforbruget  på kulturpuljen skyldes aflyste arrangementer som følge af corona-situationen, der jf. retningslinjerne for puljen ikke kunne modtage tilskud. De aktører som har måttet aflyse deres arrangementer, men har haft udgifter hertil har modtaget tilskud til disse. Flere ansøgninger er efter aftale med ansøgerne svarende til en samlet bevilling på 155.000 kr. overført til Kulturpuljen 2021. Midlerne hertil er bevilget i det nye regnskabsår 2021.

Såfremt ansøgerne til udviklingspuljen søger udviklingspuljen i 2021 vil deres ansøgning blive prioriteret.

Ad 3. model for udbetaling af aktivitetstilskud til de folkeoplysende foreninger i 2021
Der er i 2021 et budget på 3.682.000 kr. i 2021.

Aktivitetstilskuddet til foreningerne beregnes i henhold til retningslinjerne for området i forhold til foreningernes indberetning af medlemstallene fordelt på aldersgrupperne 0-18 år og 19-25 år samt 26 år og derover. Forvaltningen modtager senest i marts måned foreningernes medlemstal for 2020 fordelt på de nævnte aldersgrupper. På baggrund af disse indberetninger fordeles ovennævnte budget.

Forvaltningen vil foretage denne beregning og vurdere, om der set i lyset af Covid-19 er behov for en omfordeling af tilskuddet i forhold til ovennævnte metode. Sag herom forventes forelagt udvalget på maj mødet.

Økonomi
Ingen økonomiske konsekvenser for nuværende.
Beslutning

Ad 1-3: Taget til efterretning.

Til toppen


33.   Status på Covid-19 inden for Kultur- og Idrætsudvalgets område


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget tager orienteringen om status på Covid-19 inden for udvalgets område til efterretning.
Baggrund og vurdering
Kultur- og Idrætsudvalget har bedt om en orientering om status på Covid-19 inden for udvalgets område.

Forvaltningen orienterer om dette på mødet.
Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning

Taget til efterretning.


Til toppen


34.   Ny kulturaftale for Kulturmetropolen 2021-2024


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at udvalget tager orientering om ny kulturaftale for Kulturmetropolen 2021-2024 til efterretning.
Baggrund og vurdering

Kultur- og Idrætsudvalget flertalsgodkendte 25. maj 2020, at Køge Kommune fortsætter som partner i den kommende kulturaftale Kulturmetropolen 2021-2024. Desuden bemyndigede udvalget formanden for Kultur- og Idrætsudvalget til at underskrive kulturaftalen Kulturmetropolen 2021-2024 på vegne af Køge Kommune.

Formanden har nu underskrevet kulturaftalen på vegne af udvalget, ligesom resten af kulturaftalens deltagerkommuner og kulturministeren også har underskrevet kulturaftalen. Således kan den endelige kulturaftale fremlægges til udvalgets orientering.

Kulturmetropolen 2021-2024
Det overordnede formål med kulturaftalen er at give Kulturmetropolens borgere flere, bedre og mere sammenhængende kulturtilbud og samtidig styrke den fælles kulturelle identitet.

Den nye kulturaftale har følgende indsatsområder:

 • Et bedre liv med kultur.
 • Musikmetropolen.
 • Unge & Kultur.

Indsatsområderne "Musikmetropolen" og "Unge & Kultur" videreføres fra den tidligere kulturaftale, og der suppleres med et nyt indsatsområde, "Et bedre liv med kultur". Indsatsområderne spiller overordnet en vigtig rolle i udviklingen af aktive medborgere i fremtidens samfund – og skal samtidig forbedre vilkår og øge fokus på de muligheder, der ligger i de kreative erhverv og i koblinger mellem kultur-, fritids- og sundhedsområdet.

Et bedre liv med kultur
Indsatsområdet skal øge borgernes livskvalitet både fysisk, psykisk og socialt ved at målrette kulturelle tilbud og aktiviteter lokalt og regionalt, herunder kompetenceudvikle kulturinstitutioner og medarbejdere på tværs af sektorer til at udvikle og varetage sundhedsfremmende tiltag med et kulturelt udgangspunkt.

Musikmetropolen
Indsatsområdet fokuserer blandt andet på at udbrede succesfulde musikalske pilotprojekter til flere kommuner og løfte opgaver, som den enkelte kommune og musikaktører ikke selv har ressourcer, kritisk masse eller de nødvendige kompetencer til at løfte.

Unge og Kultur
Indsatsområdet øger fokus på de unge, der ikke af sig selv deltager i kulturelle fællesskaber, så unge bedre kan se sig selv som en del af kommunens kulturliv fx ved at understøtte unges egne kulturprojekter samt formidle projekter, rammer og muligheder overfor unge og understøtte unge-netværk.

Inden for alle tre indsatsområder skabes aktiviteter og netværk for samarbejde og erfaringsudveksling mellem kommunerne på både det politiske, administrative og institutionelle niveau, foruden mellem lokale kulturaktører og interesserede borgere.

Økonomi
Kulturaftalen finansieres af eksisterende budget.
Beslutning
Taget til efterretning.
Bilag

Til toppen


35.   Orientering fra formanden


Indstilling
Herunder orienterer formanden for Kultur- og Idrætsrådet om udvalgets sidste møde den 18. februar 2021.
Beslutning

Formanden orienterede om:

 • Køge Boldklub.
 • Køge Kunstfestival (styregruppe).
 • Bevæg dig for Livet workshop.
 • Køge Paddel.
 • Hjemløseforeninger.
 • Kultur- og Idrætsrådets seneste møde.

Til toppen


36.   Orientering fra forvaltningen


Beslutning
Intet.

Til toppen


37.   Eventuelt


Beslutning
Drøftet.

Til toppen


38.   Tilskud


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget tager orientering om kommunale handlemuligheder for at hjælpe forsamlingshusene til efterretning.

Kultur- og Idrætsudvalget 01-02-2021
Udsat.
Baggrund og vurdering

Kultur- og Idrætsudvalget drøftede den 11. januar 2021, sag nr. 4, forsamlingshusenes økonomiske situation som følge af Covid-19, og ønskede en yderligere afdækning af kommunens handlemuligheder for at yde tilskud. Samtidig besluttede udvalget at forespørge Kulturministeriet og Erhvervsministeriet om muligheden for at etablere en statslig hjælpepakke til forsamlingshuse, eller lempe den kommunale lovgivning, så kommunerne har større mulighed for at yde støtte. Forvaltningen har endnu ikke modtaget svar fra ministerierne.

Forvaltningen uddyber i indeværende sag kommunens mulighed for at yde økonomisk bistand til forsamlingshusene.

Kommunen giver tre forsamlingshuse et årligt tilskud á 29.000 kr., i alt 87.000 kr. Forvaltningen er i gang med at afdække, om det nuværende tilskud er i overensstemmelse med lovgivningen og dermed om forsamlingshusene er støtteberettigede i forhold til det nuværende tilskud.

Den juridiske afdækning angiver samtidig hvilke betingelser, som skal opfyldes for at kommunen kan give tilskud og støtte til forsamlingshuse:

 • Støtte efter serviceloven § 18, stk. 2, hvis der særligt lægges vægt på at støtte konkrete aktiviteter og den frivillige indsats indgår som et afgørende element.
 • Støtte efter serviceloven § 79, stk. 1, hvis der er tale om tilskud til et generelt tilbud med et aktiverende og forebyggende sigte. 
 • Støtte til udgifter til istandsættelse af forsamlingshuse beliggende i landsbyer og landdistrikter, hvis støtten ydes til istandsættelse af bygningens klimaskærm, energiforbedrende foranstaltninger, der er foreslået i en energimærkningsrapport, etablering af tilgængelighedsforanstaltninger og afhjælpning af kondemnable forhold, jf. byfornyelsesloven §§ 38 a og 38 b, stk. 1.
 • Støtte efter kommunalfuldmagtsreglerne, hvis kommunen selv kan varetage de pågældende opgaver, som forsamlingshusene udfører, og der er lige adgang til aktiviteterne. 
 • Støtte der både har kommunale og ikke-kommunale formål og opgaver, hvis støtten øremærkes til de aktiviteter, som kommunen lovlig kan støtte.
 • Desuden skal evt. støtte til forsamlingshuse gives i overensstemmelse med statsstøttereglerne.

Forvaltningen er sammen med de 3 forsamlingshuse i gang med en afdækning af deres aktiviteter i forhold til ovennævnte kriterier for støtte.

Det juridiske notat er gennemgået og bekræftet af kommunens advokat.

Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning
Taget til efterretning.

Sagen åbnes med referatet.
Bilag

Til toppen


39.   Eventuelt. (Lukket punkt)Til toppen


40.   Underskriftsblad - KIU (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 17.06.21