Referat af møde i Kultur- og Idrætsudvalget

Den 02.09.2019 kl. 16:30 i Tapperiet, Søndre Badevej 1, 4600 Køge


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Anders Ladegaard Bork, (O)
Bent Sten Andersen, (O)
Ken Kristensen, (V)
Kirsten Larsen, (C)
Marie Møller, (A)
Osama Aref Mohamad, (A)
Torben Haack, (F)

Afbud:

Thomas Kielgast, (F)

73.   Godkendelse af dagsorden


Indstilling

Rundvisningen kl. 14.30 starter på Udsigten ved siden af Køge Kano og Kajak Klub.

Mødet afholdes på Tapperiet, Sdr. Badevej 1, 4600 Køge.

Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


74.   Ændret delegationsplan og ændrede takster på Kultur- og Idrætsudvalgets område


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. der delegeres kompetence til, at Køge Svømmeland kan give tidsbegrænsede tilbud i perioder med ledig kapacitet samt give særtilbud om udlejning af svømmehalsbaner i perioder med ledig kapacitet
 2. de ansøgte takster for Køge Svømmeland, Køge Musikskole og Køge Billedskole godkendes med virkning fra 1. oktober 2019.
Baggrund og vurdering

Ad 1. Delegation til Køge Svømmeland
Som en del af budgetanalyserne for 2020 godkendte Kultur- og Idrætsudvalget den 3. juni 2019 analyse om online billetsalg og fleksible tidsbegrænsede tilbud i Køge Svømmeland.

Køge Svømmeland vurderer, at fleksible tidsbegrænsede tilbud  i tyndt besatte perioder kan afføde et mersalg. Som eksempel herpå kan nævnes at en kampagne for vandgymnastik i august måned måske kan skyde vintersæsonen tidligere i gang med et tilbud om tre billetter for to billetters pris. Et andet eksempel er tilbud om "bedsteforældre gratis" som vurderes at give et mersalg.

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede den 12. august 2019, at der delegeres kompetence til Køge Svømmeland, således at institutionen kan tilbyde og prisfastsætte tilbud til kommunens institutioner til marginalomkostningspris i tidspunkter/perioder, hvor der er ledig kapacitet som følge af relativt få gæster i hallen.

På denne baggrund anbefaler forvaltningen at følgende kompetence delegeres til Køge Svømmeland:

 • Tidsbegrænsede tilbud til borgerne i perioder med ledig kapacitet.
 • Udlejning af svømmehalsbaner til kommunens institutioner i perioder med ledig kapacitet.

Ad 2. Ændring af takster
Køge Svømmeland
søger om at få følgende takster godkendt:

 • Enkeltbillet vanddisco.
 • Timeleje af hele Køge Svømmeland uden for offentlig åbningstid til private.
 • Timeleje af udlejning til private fra 3 baner til 1 bane.
 • Babysvømmeforløb.

Enkeltbillet til vanddisco og babysvømmeforløb erstatter stort set almindelig indgangsbillet. Udlejning af hele svømmehallen uden for offentlig åbningstid til private sker i begrænset omfang.

Køge Musikskole søger om at få omlagt institutionens takster fra 4 årlige indbetalinger til 10 rater, hvilket effektiviserer musikskolens drift samt giver stor brugertilfredshed.

Endvidere søges om godkendelse af takst for 36 ugers online guitar undervisning. Denne undervisning har hidtil kørt som et 12 ugers forsøgsprojekt og er nu klar til at blive sat i drift med 36 ugers undervisning lige som al anden instrumentalundervisning.

Køge Billedskole søger om ændring af taksten for undervisning fra budgetår til skoleår, hvilket er mest hensigtsmæssigt for såvel brugerne som institutionen. 

Køge Marina søger om en takst på betaling for vand til brug på området nord for marinaen i forbindelse med events.

Takstændringerne er vist i vedhæftede bilag "Forslag til ændrede takster i Køge Svømmeland, Køge Musikskole, Køge Billedskole og Køge Marina".

Forvaltningen anbefaler, at ovennævnte takster på de 3 nævnte institutioner godkendes med virkning fra 1. oktober 2019, og at de indarbejdes i takstbladet for 2019 og 2020.

Taksterne vurderes at være budgetneutrale for alle 3 institutioner.

Økonomi
Der henvises til ovenfor.
Beslutning

ad 1: Anbefales.

ad 2: Anbefales.

Fraværende
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


75.   Orientering fra formanden


Beslutning
 • Formanden deltog den 21. august 2019 i borgmesterens møde med DBU.
 • Formanden deltog den 24. august 2019 i indvielsen af ’Bowlen’ i Gule Hal.
 • Formanden deltog den 30. august 2019 i politisk styregruppemøde i Kulturmetropolen.
 • Formanden orienterede om kommunikation med pressen.
Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


76.   Orientering fra forvaltningen


Beslutning

Forvaltningen orienterede om projekt med registrering af aktiviteter i haller og to samlingssale.

Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


77.   Eventuelt


Beslutning
Drøftet.
Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


78.   Temamøder


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget drøfter og beslutter temamødernes emner og rækkefølge.
Baggrund og vurdering

Kultur- og Idrætsudvalget har den 12. august 2019 bedt forvaltningen om at udarbejde en revideret liste over udvalgets temamøder.

Forslag til 2019:

 • September: Den maritime halvø
 • Oktober: Events på kultur og idrætsområdet
 • November: Visionsseminar om Teaterbygningen
 • December: Temaer til budgetanalyser

Herudover er der følgende forslag til temaer, som endnu ikke er datofastsat:

 • Vision om den maritime halvø
 • Musikstrategi
 • De 3 strategier (brush up) – Idrætsstrategi, Biblioteksstrategi og Kulturstrategi
 • Kulturforankring i Køge Kyst-området

Temaerne er uddybet i vedhæftede notat: Temamøder i Kultur- og Idrætsudvalget 2019.

Forvaltningen anbefaler, at udvalget drøfter og beslutter temamødernes emner og rækkefølge.

Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning

Drøftet og godkendt.

Punktet åbnes med referatet.

Fraværende
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


79.   Køge Idrætspark - status (Lukket punkt)


Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


80.   Eventuelt. (Lukket punkt)


Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 03.09.19