Referat af møde i Kultur- og Idrætsudvalget

Den 06.05.2019 kl. 15:30 i Byrådsstue Huitfeldt


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Anders Ladegaard Bork, (O)
Bent Sten Andersen, (O)
Erik Swiatek, (A)
Ken Kristensen, (V)
Kirsten Larsen, (C)
Osama Aref Mohamad, (A)
Thomas Kielgast, (F)


38.   Godkendelse af dagsorden


Indstilling

Mødet afholdes i byrådsstuen Huitfeldt kl. 15.30.

Punkt 46. Temadrøftelse behandles efter pkt. 38. Godkendelse af dagsorden.

Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Erik Swiatek (A)

Til toppen


39.   Ny driftsaftale for MuseumSydøstdanmark


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at udvalget drøfter hvilken model der skal indgå i de videre forhandlinger om ny driftsaftale for perioden 2020-2024.
Baggrund og vurdering

Kultur- og Idrætsudvalget godkendte den 4. marts 2019 Museum Sydøstdanmarks strategi og handlingsplan.

I forlængelse heraf skal der indgås en driftsaftale mellem Næstved, Vordingborg og Køge kommuner og Museum Sydøstdanmark. Det er målet, at driftsaftalen indgås i 2019 med henblik på at den kan træde i kraft pr. 1. januar 2020 og gælde frem til og med 2024.

Museet har vedtaget en strategi for 2020 til 2025, som medvirker til at sætte retning og ramme for den nye driftsaftale. At sikre fælles opbakning til det samlede museum på tværs af kommunegrænser samt fastholde deltagerkommunernes gode engagement og samarbejde er en afgørende faktor for museets fortsatte succes. Museet har en forventning om, at kommunernes tilskud bringes på niveau med Vordingborg Kommunes tilskud, hvor museets grundform er udviklet, idet det at drive en attraktion på nationalt niveau kræver ekstra resurser inden for forskning, formidling og markedsføring.

Museum Sydøstdanmark har fremsendt forslag til en række præmisser, som kan danne udgangspunkt for fortsat fælles fodslag om museets udvikling og afspejler sig i kommunernes driftstilskud.

I vedhæftede bilag har museet fremlagt ialt 4 modeller som er forslag til forskellige måder at nærme sig en fordelingsnøgle for driftstilskud. Modellerne forholder sig til de vedtagne præmisser og grundlæggende til, at tilskud udbetales i forhold til:

 • Fastholdelse af kommunens driftstilskud
 • Fastholdelse af Ministeriet kvalitetsvurderingen: ”meget tilfredsstillende”
 • Fastholdelse af arkæologi
 • Et ultralokalt museum
 • En attraktion med afledt statstilskud
 • Specialmuseer

Modellerne indeholder følgende præmisser:

Model 1 - fælles løft af et stærkt museum

Modellen indebærer at kommunerne bliver enige om et niveau for et samlet tilskud til museet. Tilskuddet fordeles i kommunerne efter antal indbyggere og indfases i Næstved og Køge i takt med museumsafdelingernes udvikling i Køge og Næstved.

Model 2 - grundtilskud med tilkøbsmuligheder

Modellen indebærer, at der aftales et fast grundtilskuds-niveau, som støtter museets grundform: drift af en national attraktion og et kulturhistorisk museum. Grundtilskuddet tilpasses i hver kommune. Tilskuddet indfases i takt med attraktionernes udvikling i Køge og Næstved. Kommunerne kan herudover "tilkøbe" drift af fx specialmuseer og arkivdrift.

Model 3 - Grundtilskud med tilkøbsmuligheder/efter indbyggertal

Modellen indebærer at der aftales et fast grundtilskuds-niveau, som støtter museets grundform: drift af en national attraktion og et kulturhistorisk museum. Grundtilskuddet tilpasses i hver kommune efter indbyggertal. Tilskuddet indfases i takt med attraktionernes udvikling i Køge og Næstved. Kommunerne kan herudover tilkøbe drift af fx specialmuseer og arkivdrift.

Model 4 - Grundtilskud med tilkøbsmuligheder, hvor alle afdelinger og opgaver værdisættes

Modellen er ikke nærmere beskrevet (se nedenfor).

Modellerne blev drøftet den 28. marts 2019 mellem kulturudvalgsformændene i Næstved, Vordingborg og Køge kommuner samt Museum Sydøstdanmark.

Mødedeltagerne besluttede, at model 4 ikke er aktuel, men at de politiske udvalg forholder sig til de øvrige 3 modeller. Udvalgsformændene i Køge og Vordingborg kommuner var interesserede i model 2, mens udvalgsformanden i Næstved ønskede at undersøge model 2 inden stillingtagen.

Borgring som vil være Køge Kommunes nationale eller internationale attraktion forventes at være udviklet inden for 5-6 år. Det vil sige at Køge Kommunes tilskud løftes i takt med at Borgring udvikles til en interntional attraktion.

Der er indkaldt til et fællesmøde for kulturudvalgene i deltagerkommunerne den 22. maj kl. 16-20 på Holmegaard Værk.

Økonomi

Køge Kommune giver i 2019 et årligt driftstilskud på 3,5 mio. kr. mens Næstved og Vordingborg giver henholdsvis 2,6 mio. kr. og 5,4 mio. kr. ekskl. moms i henhold til den kommunale momsudligningsordning.

Økonomien i en fornyet driftsaftale vil afhænge af en forhandling mellem den enkelte kommune og Museum Sydøstdanmark, baseret på den valgte model.

Beslutning
Drøftet.
Fraværende
Erik Swiatek (A)
Bilag

Til toppen


40.   Badesikkerhed på Køge Marina sæson 2019


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at

 1. det drøftes, om havnebadet på Køge Marina bemandes med livredder i sæson 2019
 2. det, såfremt der skal være livredder, drøftes, om livredningen finansieres i henhold til den foreslåede business case
 3. udvalget, såfremt livredning finansieres i henhold til den foreslåede business case, anbefaler over for Økonomiudvalget og Køge Byråd, at taksten på 12 kr. pr. person for benyttelse af omklædning, koldt udendørs brusebad og sauna godkendes. 
Kultur- og Idrætsudvalget 01-04-2019
Drøftet. Sagen udsættes til næste møde.
Baggrund og vurdering

Ad 1:
På baggrund af ønske fra Marinaudvalget har Køge Svømmeland i samarbejde med Køge Marina udarbejdet oplæg til, hvordan badesikkerheden i Køge Marinas havnebad kan varetages i sæson 2019, såfremt der er et politisk ønske om det.

Det skal bemærkes som grundlag for oplægget til badesikkerheden i havnebadet, at der i politiets tilladelse til havnebadet ikke indgår et krav om bemanding med livreddere.

I sommeren 2018 var havnebassinet bemandet med livreddere for første gang, og 3 gange måtte livredderen undsætte forebyggende i vand. Alle undsatte var ved fuld bevidsthed ved opbringning. Derudover var der en del opgaver med at give almindelig førstehjælp, hvilket primært omfattede behov for at sætte plastre på fødder og fingre.

Såfremt det besluttes politisk at bemande havnebassinet på Køge Marina med livreddere i sæsonen 2019, foreslås det, at Køge Svømmeland bemander havnebassinet på Køge Marina med livreddere i skolernes sommerferie (uge 27-32) på alle ugens dage i tidsrummet 11.00-19.00 ud fra bilagets oplæg.

Livredderne skal være uddannet eller kvalificeret efter følgende prioritering:

 1. Kystlivredder Køge Marina
  • Særligt tilrettelagt kystlivredderuddannelse for dette område
 2. Erhvervslivredder
  • Livredderuddannelse for ansatte med livredning som erhverv
 3. Tilsynsførende uden livredningskendskab.

Det vil i så fald blive tilstræbt, at havnebadet bemandes med enten 1. eller 2. prioritet, men man kan ved akut fravær være nødt til at bemande med en person uden kendskab til livredning. Personen vil stadig kunne føre opsyn med de badende og iværksætte alarmeringsprocedure, hvis der opstår behov herfor.

Når livredningsposten er bemandet med livredder af 1. eller 2. prioritet, hejses der flag i rød og gul farve, som er et internationalt anerkendt signal for åben livredningspost. Ved forandring i vejr og badeforhold vil livredderne skifte flag, der på behørig vis advarer de badende om sikkerheden ved at bade.

Såfremt udvalget ønsker bemanding med livreddere, foreslås opgaven finansieret i henhold til den udarbejdede business case - i bilag - som i alt væsentligt bygger på salg af éndagsbilletter til sauna, omklædning og udendørs brusebad. Der tages udgangspunkt i, at der dagligt sælges 100 billetter á 12 kr. i syv uger.

Det bemærkes, at salget af éndagsbilletter som en kommunal takst skal godkendes i Byrådet.

Et flertal af Marinaudvalgets medlemmer  bestående af Anders Ladegaard Bork (O), Niels Rolskov (Ø) og Ken Kristensen (V) anbefaler over for Kultur- og Idrætsudvalget, at havnebadet bemandes med livredder i sæson 2019. Bent Sten Andersen (O) og Kirsten Larsen (C) anbefaler ikke sagen over for Kultur- og Idrætsudvalget.

Ad 2:
Marinaudvalget anbefaler, at såfremt det anbefales over for Kultur- og Idrætsudvalget, at der skal være livredning i sæson 2019, at ordningen finansieres i henhold til den foreslåede business case, idet det dog anbefales, at et evt. underskud finansieres af Kultur- og Idrætsudvalgets budget. Endvidere anbefaler udvalget, at ordningen er en ét-årig forsøgsordning.

Økonomi
Udgifterne til badesikkerheden i Køge Marinas havnebad kan afholdes inden for Kultur- og Idrætsudvalgets driftsramme 2019.
Beslutning

Ad 1. Drøftet. Et flertal på 4 bestående af Osama Aref Mohamad(A), Bent Sten Andersen, Anders Ladegaard Bork(O) og Kirsten Larsen(C) besluttede, at havnebadet ikke bemandes med livredder i sæson 2019. Et mindretal på 2 bestående af Thomas Kielgast (F) og Ken Kristensen (V) ønskede livredder i havnebadet.

Ken Kristensen (V) ønskede følgende protokolleret: Venstre mener, at vi har en etisk og moralsk forpligtelse til at sikre vores borgeres sikkerhed på et kritisk sted, når samtidig livredning er finansieret.

Ad 2-3. Udgår.

Fraværende
Erik Swiatek (A)
Bilag

Til toppen


41.   Nye og ændrede takster inden for Kultur- og Idrætsudvalgets område


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. de ansøgte takster for Teaterbygningen godkendes med virkning fra 1. august 2019
 2. de ansøgte takster for Køge Marina godkendes med virkning fra 1. juni 2019
 3. taksterne indarbejdes i takstbladet for 2019 og 2020.
Baggrund og vurdering

Takstændringer på Teaterbygningen: 

Teaterbygningen søger om godkendelse af takstændringer for leje af lokaler og udstyr til virksomheder, foreninger og offentlige institutioner.

Begrundelsen herfor er et ønske om en større gennemsigtighed i udlejningspriser for brugerne. Samtidig vil det være en administrativ forenkling, da lejeprisen fremover vil være inklusiv teknik.

Takstændringer er vedhæftet.

Ny takst på Køge Marina:

 1. Brusebad varmt vand 10 kr.
  Køge Marina har forøgede udgifter på vand, vandafledningsafgift og et øget antal gæster, hvilket gør udgift til vand dyrere. Taksterne vil begrænse vandforbruget, skåne miljøet og samtidig finansiere merudgifterne til vand. Det har hidtil været gratis at benytte brusebadene (for fastliggere og gæstesejlere). 
 2. Takst på 650 kr. for sæsonkort til sauna og omklædning ved havnebadet
  Sæsonen er fra 1. oktober - 1. maj med åbent alle ugens dage. Køge Marina vil med denne takst få dækket udgifter til vedligehold, drift og udvikling af faciliteterne.
 3. Takst på 500 kr. for halvsæsonkort til sauna og omklædning ved havnebadet 
  For stadig at få nye kunder i anden halvdel af vinterbadesæsonen, søges om en nedsættelse af taksten hvert år den 1. januar - således at tilbuddet fortsat er attraktivt.

Forvaltningen anbefaler, at ovennævnte takster på de 2 nævnte institutioner godkendes med virkning fra 1. august 2019 for Teaterbygningen og 1. juni 2019 for Køge Marina, og at de indarbejdes i takstbladet for 2019 og 2020. 

Taksterne vurderes at være budgetneutrale for begge institutioner.

Økonomi
Der henvises til ovenfor.
Beslutning
Ad 1-3. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
Fraværende
Erik Swiatek (A)
Bilag

Til toppen


42.   2. Økonomiske Redegørelse 2019 for Kultur- og Idrætsudvalget


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at udvalget  

 1. godkender 2. Økonomiske Redegørelse 2019, idet det konstateres, at budgettet overholdes
 2. anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives en indtægtsbevilling på -0,366 mio. kr. og en udgiftsbevilling på 0,366 mio. kr. vedrørende hhv. honorarstøtte til koncerter og Billedskolen fra Statens Kunstfond og Køge Kyst.
Baggrund og vurdering

På Kultur- og Idrætsudvalget område forventes budgettet overholdt (punkt E i tabellen i bilag 1). Dette er under forudsætning af forventede overførsler til 2020 af mindreforbrug på 1,3 mio. kr. (Punkt D i tabellen i bilag 1).

Dette fremgår af tabellen i bilag 1, som indeholder en oversigt over mindre- og merudgifter udgifter på Kultur- og Idrætsudvalgets område.

Nedenfor er aktivitetsområderne for Kultur- og Idrætsudvalget beskrevet.

Fritidsfaciliteter
Der forventes et samlet forbrug på 19,5 mio. kr. svarende til mindreforbrug på 1,3 mio. kr. i 2019, som forventes overført til 2020. Heraf vedrører 0,7 mio. kr. drift af Airdome og 0,6 mio. kr.  drift af Køge Idrætspark.  

Folkeoplysning og fritidsaktiviteter
Der forventes et samlet forbrug på 25,6 mio. kr. svarende til budgettet.

Der søges en indtægts- og udgiftsbevilling på 0,3 mio. kr. vedrørende honorarstøtte til koncerter fra Statens Kunstfond.

Der søges en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 0,1 mio. kr. vedrørende billedskolen fra Statens Kunstfond og Køge Kyst.

Økonomi
Intet særskilt at bemærke.
Beslutning

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Fraværende
Erik Swiatek (A)
Bilag

Til toppen


43.   Orientering fra formanden


Beslutning

Formanden oplyste, at der ikke afholdes dialogmøde med foreningerne om budget 2020-2023. Budgetmaterialet sendes til høring i Kultur- og Idrætsrådet.

Formanden deltog den 3. april 2019 i Idrættens topmøde 2019.

Formanden deltog i bestyrelsesmøde i Museum Sydøstdanmark den 10. april 2019.

Formanden afholdt den 10. april 2019 møde med Lellinge Beboerforening.

Formanden afholdt den 2. maj 2019 sammen med formanden for Teknik- og Ejendomsudvalget møde med interessentgruppen vedrørende Lellinge Multihus.

Formanden afholdt den 6. maj 2019 møde med Akademiet – Køge Håndbold.

Fraværende
Erik Swiatek (A)

Til toppen


44.   Orientering fra forvaltningen


Beslutning
Intet.
Fraværende
Erik Swiatek (A)

Til toppen


45.   Eventuelt


Beslutning
Intet.
Fraværende
Erik Swiatek (A)

Til toppen


46.   Temadrøftelse (Lukket punkt)


Fraværende
Erik Swiatek (A)

Til toppen


47.   Budgetanalyser


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at udvalget

 1. tager analyserne til efterretning
 2. godkender, at analyse nr. 5 og 6 ikke sendes i høring, da der ikke er indeholdt besparelsesforslag i disse
 3. godkender, at analyse nr. 1, 3, 4, 7, 8 og 9 sendes i høring i Kultur- og Idrætsrådet
 4. godkender, at analyse nr. 1, 3 og 7 sendes i høring i Seniorrådet
 5. godkender, at analyse nr. 4, 7 og 9 sendes i høring i bestyrelserne på Køge Musikskole og Køge Ungdomsskole/Tapperiet
 6. fastsætter frist for høringssvar til den 21. maj 2019.
Baggrund og vurdering

Kultur- og Idrætsudvalget godkendte den 3. december 2018, at der igangsættes 9 analyser med henblik på at finde besparelser på 2,157 mio. kr. i 2020, 2,126 mio. kr. i 2021 og 2,102 mio. kr. i 2022 og årene fremover.

I forlængelse heraf godkendte udvalget på den 7. januar kommissorium og tidsplan for 9 analyser i forbindelse med ovennævnte puljebesparelser.

Analyserne er følgende:

 1. Køge Svømmeland - analyse af forskellige tilbud og særarrangementer samt øgede indtægter ved billetsalg via internettet
 2. Samarbejdsaftale med de selvejende haller
 3. Analyse af KøgeBibliotekernes nettodriftsbudget og hvilke ydelser efterspørges
 4. Effektvurdering af klubområdet
 5. Effektvurdering af fritidspas
 6. Effektvurdering af seniorpas
 7. Analyse af fælles administration af de kommunale kulturinstitutioner
 8. Analyse med henblik på tydeliggørelse af de kommunale institutioners kerneopgave
 9. Analyse af muligheden for øgede indtægter via kommerciel udlejning af lokaler

Analyserne er vedhæftet.

Analyse nr. 2 Samarbejdsaftale med hallerne er udsat.

Analyserne har forud for Kultur- og idrætsudvalgets behandling været til høring i FMU i Kultur- og Økonomiforvaltningen med henblik på vurdering af, om konsekvensbeskrivelserne er dækkende.

Kommentarer fra FMU i Kultur- og Økonomiforvaltningen til analysernes konsekvensbeskrivelser fremgår af vedhæftede bilag.

Besparelsespotentiale:

(anført i 1.000 kr.)
2020 2021 2022 2023
I alt -2.131 -2.131 -2.131 -2.131
Mål -2.157 -2.126 -2.102 -2.102
Difference -26 5 29 29

 

Årsværk -2,8 -2,8 -2,8 -2,8

Ovennævnte skemaer viser, at analyserne samlet set giver en årlig besparelse på 2,131 mio. kr.

Dette indebærer, at der spares 26.000 kr. for lidt i 2020 og henholdsvis 5.000 kr. og 29.000 kr. mere end sparemålet i 2021 og 2022 og fremefter.

De personalemæssige konsekvenser svarer til en samlet reduktion på 2,8 årsværk pr. år.

Detaljeret oversigt over de økonomiske og personalemæssige konsekvenser er vedlagt som bilag.

Udvalget besluttede den 1. april 2019 at analyseresultaterne sendes i høring hos Kultur- og Idrætsrådet, Seniorrådet og bestyrelserne på Køge Musikskole og Køge Ungdomsskole/Tapperiet.

Forvaltningen anbefaler, at fristen for at afgive høringssvar er den 21. maj 2019.

Kultur- og Idrætsudvalget forventes herefter at tage stilling til analyseresultaterne på mødet den 3. juni 2019, hvorefter beslutningerne implementeres i 2. halvår 2019.

Økonomi

Der henvises til ovenfor.

Herudover er der implementeringsudgifter på 760.000 kr. i 2019, som kan afholdes inden for Kultur- og Idrætsudvalgets budget.

Beslutning

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2-6. Godkendt.

Sagen åbnes med referatet.

Fraværende
Erik Swiatek (A)
Bilag

Til toppen


48.   Køge Idrætspark - status (Lukket punkt)


Fraværende
Erik Swiatek (A)

Til toppen


49.   Eventuelt. (Lukket punkt)


Fraværende
Erik Swiatek (A)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 09.07.19