Referat af møde i Kultur- og Idrætsudvalget

Den 07.01.2019 kl. 15:30 i Teaterbygningen, Bag Haverne 1, 4600 Køge


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Anders Ladegaard Bork, (O)
Bent Sten Andersen, (O)
Erik Swiatek, (A)
Ken Kristensen, (V)
Kirsten Larsen, (C)
Osama Aref Mohamad, (A)
Thomas Kielgast, (F)


1.   Godkendelse af dagsorden


Indstilling
Mødet afholdes på Teaterbygningen, Bag Haverne 1, 4600 Køge kl. 15.30.
Beslutning
Godkendt.

Til toppen


2.   Præsentation af Teaterbygningen


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget tager orienteringen om Teaterbygningen til efterretning.
Baggrund og vurdering
Leder af Teaterbygningen Susanne Madsen viser rundt på Teaterbygningen og giver en orientering om arbejdet i institutionen.
Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning
Taget til efterretning.

Til toppen


3.   Status idrætsstrategi 2018 og handleplan 2019


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget at: 

 1. orientering om indsatser under idrætsstrategi 2018 tages til efterretning,
 2. forslag til handleplan 2019 for idrætsstrategi 2015-2025 godkendes.
Baggrund og vurdering

Køge Byråd vedtog den 26. maj 2015 "Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015-2025". Idrætsstrategien sætter retningen for kommunens idrætspolitiske prioriteter frem til 2025. Den omfatter både elite- og breddeidræt samt den selvorganiserede idræt og bevægelse. Derudover er det intentionen, at strategien skal være med til at sætte retningen for sundheds-, social-, skole- og daginstitutionsområderne samt fysisk planlægning i forhold til idræt og bevægelse.

Et væsentligt pejlemærke i udformningen af idrætsstrategien er DIF og DGIs fælles vision 25-50-75 - Bevæg dig for livet. Visionen går ud på, at der i 2025 er 50 % af den danske befolkning, der dyrker idræt i en forening, og 75 % af den danske befolkning er idrætsaktiv.

I forbindelse med vedtagelsen af idrætsstrategi 2015-2025 var der afsat 1 mio. kr. årligt i årene 2015-2018 til igangsættelse af handleplanstiltag relateret til idrætsstrategiens områder.

Forvaltningen har udarbejdet en oversigt over de indsatser, der er arbejdet med under de enkelte handleplanspunkter i 2018. Oversigten fremgår af vedhæftede notat: Status idrætsstrategi 2018. Tiltagene inden for idrætsstrategien er beskrevet med mål og indsatser/resultater. Handleplanspunkterne blev vedtaget af Kultur- og Idrætsudvalget d. 5. februar 2018 under punkt 19.

Med henvisning til Byrådets beslutning på mødet d. 20. marts 2018 er handleplanspunktet Masterplan på facilitetsområdet ikke gennemført. Midlerne under dette handleplanspunkt er i stedet lagt sammen med midlerne under faciliteter til selvorganiseret aktivitet og bevægelse og anvendt til forskellige faciliteter til både selvorganiseret og organiseret aktivitet og bevægelse.

I efteråret 2017 gennemførte Epinion en idræts- og motionsvaneundersøgelse for Køge Kommune. Undersøgelsen viste blandt andet, at færre børn i 2017 dyrkede idræt end i 2014, specielt aldersgruppen 10-12 år. Blandt de voksne var der ligeledes i 2017 lidt færre, der dyrkede idræt og bevægelse end i 2014. Andelen af børnefamilier, der dyrker idræt sammen steg fra 30% i 2014 til 40% i 2017. Sammenlignet med 2014 svarede flere respondenter i 2017, at manglende udbud af faciliteter spiller en større rolle i forhold til den manglende idrætsdeltagelse. 

Af nye handleplanstiltag, der er igangsat i 2018, kan på baggrund af bl.a. Epinion undersøgelsen særligt nævnes Indsatser med fokus på bevægelse for børn, hvor kommunens boldklubber samarbejder om at fastholde og udvikle pigespillere i alderen 8-12 år og Faciliteter til selvorganiseret aktivitet og bevægelse, hvor etableringen af en halvmaraton løberute mellem Køge og Borup er igangsat.

Der er ikke bevilget ekstra midler til idrætsstrategiens handleplan i budget 2019, hvorfor forvaltningen foreslår, at allerede igangsatte flerårige projekter fra idrætsstrategiens tidligere handleplaner, som har vist sig at være effektfulde, videreføres, og at nye projekter ikke igangsættes i 2019. Handleplanen fremgår af vedhæftede notat: Handleplan idrætsstrategi 2019.

På baggrund af Epinion undersøgelsen fra 2017 samt erfaringerne med allerede igangsatte tiltag, anbefales derfor nedenstående tiltag prioriteret i 2019. De videreførte projekter finansieres i 2019 via puljen til breddeidræt, hvilket betyder at 385.000 kr. af puljens 525.000 kr. disponeres til idrætsstrategiens handleplan.

Projekter der anbefales videreført til 2019:

Motorikprojektet "Leg og bevægelse"
Igangsat i 2015. Formålet med projektet er at højne børns motoriske niveau. En forbedret motorik er medvirkende til bedre selvværd hos børnene, gør dem parate til skolestart og til mødet med foreningslivets aktiviteter.

Ca. 600 børn fra daginstitutionernes storbørnsgrupper træner i gymnastikcentret i samarbejde med Gymnastikforeningen Køge Bugt og i Multihallen i Borup i samarbejde med Borup IF, Gymnastik.

Som effekt af projektet kan nævnes, at kommunens sundhedsplejersker og fysioterapeuter oplever, at færre børn i førskole- og indskolingsalderen har motoriske udfordringer, og de involverede foreninger har mærket en øget tilgang til børneholdene.

Junioridrætsledere
Igangsat før 2015 i samarbejde med Skoleafdelingen. Formålet er at uddanne unge junioridrætsledere, der kan indtræde som hjælpeinstruktører i foreningslivet. Interesserede elever i 7. klasse på folkeskoler i Køge Kommune (47 elever i 2017/18) tilbydes uddannelsen som junioridrætsleder. Uddannelsen giver junioridrætslederne en hjælpetræneruddannelse og indsigt i eventafvikling. Den forening, de kommer fra, får derfor mulighed for at anvende den unge leders erfaringer i foreningens daglige arbejde.

Indsats for målgrupper med særlige behov (Jump4Fun)
Igangsat i 2017. Jump4Fun er hold målrettet overvægtige børn i alderen 6-16 år og deres familier. DGI måler resultaterne på børnenes bevægelsesglæde, og oplevelsen er, at børnene bliver stærkere, hurtigere og gladere.

På holdet i Lellinge IF er der 18 børn + deres familier, og på holdet i Borup IF er der 20 børn + deres familier. Der har vist sig at være en stor efterspørgsel efter tilbud til denne målgruppe, og Sundhedsafdelingen har oprettet venteliste til holdene.

Get2Sport
Igangsat i 2016. Køge Kommune samarbejder med DIF Get2sport og Helhedsplanen Køge om at styrke Køge Boldklubs indsats i forbindelse med rekruttering og fastholdelse af flere børn og unge fra de boligsociale områder i Køge. Der er ansat en projektmedarbejder i Køge Boldklub, der har tæt kontakt til den tværgående børne- og ungekoordinator i Boligsocialt Fællessekretariat Køge. Get2sport Køge har fokus på, at børn og unge fra de boligsociale områder i Køge tilknyttes de etablerede foreningstilbud – primært i Køge Boldklub samt Team Køge Volley og Køge Bokseklub.

Køge Boldklub har oplevet en betydelig medlemsfremgang og større fastholdelse blandt medlemmer fra de boligsociale områder. Fremgangen skønnes at være en konsekvens af medarbejderens tilstedeværelse områderne, øget opmærksomhed på inklusion af nye spillere samt på rekrutteringsmuligheder på nærliggende skoler og SFO’er.

For uddybning af ovennævnte projekter henvises til vedlagte bilag: Handleplan Idrætsstrategi 2019.

Økonomi
Der henvises til ovenfor.
Beslutning

Ad 1: Taget til efterretning.

Ad 2: Godkendt.

Bilag

Til toppen


4.   Kommissorium for analyser ifm. puljebesparelser inden for Kultur- og Idrætsudvalgets område fra 2020


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller at Kultur- og Idrætsudvalget godkender forslag til kommissorium og tidsplan for analyse nr. 1-9 jf. nedenfor i forbindelse med puljebesparelser fra 2020.
Baggrund og vurdering

Kultur- og Idrætsudvalget godkendte på mødet den 3. december 2018, at analyse nr. 1-9 jf. nedenfor igangsættes med henblik på at finde besparelser på 2,157 mio. kr. i 2020, 2,126 mio. kr. i 2021 og 2,102 mio. kr. i 2022 og årene fremover.

Analyserne er følgende:

 1. Køge Svømmeland – analyse af forskellige tilbud og særarrangementer samt øgede indtægter ved billetsalg via internettet
 2. Samarbejdsaftale med de selvejende haller - effektiviseringspotentiale
 3. Analyse af KøgeBibliotekernes nettodriftsudgiftsbudget og hvilke ydelser efterspørges
 4. Effektvurdering af klubområdet
 5. Effektvurdering af fritidspas
 6. Effektvurdering af seniorpas
 7. Analyse af fælles administration af de kommunale kulturinstitutioner
 8. Analyse med henblik på tydeliggørelse af de kommunale institutioners kerneopgaver og samtænkning af opgaveløsning på tværs af institutionerne
 9. Analyse af muligheden for øgede indtægter via kommerciel udlejning af lokaler.

I forlængelse heraf fremlægges forslag til kommissorium og tidsplan for de enkelte analyser.

Kommissorierne samt tidsplan fremgår af vedhæftede Kommissorium for analyser ifm puljebesparelser inden for Kultur- og Idrætsudvalgets område fra 2020. Der er i kommissoriet beskrevet de enkelte analysers formål, forventet resultat, interessenter samt tidsplan.

Analyserne forventes forelagt Kultur- og Idrætsudvalget i april 2019.

Forvaltningen anbefaler, at udvalget godkender vedhæftede kommissorium og tidsplan for analyse nr. 1-9 i forbindelse med puljebesparelser fra 2020.

Økonomi
Der henvises til ovenfor.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


5.   Airdome


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget:

 1. godkender, at driften af Airdomen forlænges til udgangen af 2019,
 2. tager orientering om finansiering af Airdomen til efterretning,
 3. godkender, at forvaltningen indsender ansøgning om forlængelse af byggetilladelsen.
Baggrund og vurdering

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede på mødet den 3. december 2018 at bede forvaltningen om at afdække, hvad det koster at drive Airdome frem til hal 3 er færdigbygget, forventelig ved årsskiftet 2019/20. Desuden bedes forvaltningen afdække prisen for nedrivning.

Drift af Airdome:

Drift af Airdome i 2019 forventes, afhængig af temperaturen i vintermånederne og incl. en energiberegning at beløbe sig til ca. 330.000 kr.

Driftsaftale med Køgehallerne om drift af Airdome løber til ultimo 2018. Det har tidligere har været tilkendegivet over for Køgehallerne, at den blev fortsat til juni 2019, hvor hal 3 oprindelig var forventet færdig. Forvaltningen anbefaler, at den  forlænges til ultimo 2019, idet hal 3 er forsinket.

Nedrivning af Airdome incl. bortskaffelse:

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at nedrivning incl. flytning til anden lokation eller godkendt affaldsplads beløber sig til ca. 1,7 mio. kr.

Der er en byggetilladelse på Airdomen, som er gældende frem til august 2019. Byggetilladelsen skal derfor søges forlænget. Byggesagsafdelingen er under indtryk af, at Køgehal 3 forventes færdig ultimo 2019 indstillet på at forlænge den under forudsætning af, at der foretages en energiberegning på bygningen. Såfremt Kultur- og Idrætsudvalget beslutter at forlænge driften af Airdome, vil forvaltningen  indsende ansøgning til Teknik- og Miljøforvaltningen.

Forvaltningen vil sætte en sag på dagsordenen i august 2019 med henblik på den fremtidige anvendelse af Airdomen.

Økonomi
Fortsat drift af Airdome til udgangen af 2019 og herefter nedrivning forventes at beløbe sig til godt 2,0 mio. kr. Midlerne finansieres af de 881.000 kr. (2019) og 637.000 kr. (2020), som er afsat til Airdomen. De resterende 500.000 kr. afholdes inden for Kultur- og Idrætsudvalgets budget 2020. 
Beslutning

Ad 1 og 3: Godkendt.

Ad 2: Taget til efterretning.


Til toppen


6.   1. Økonomiske Redegørelse 2019


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget:

 1. drøfter og indstiller den 1. økonomiske redegørelse 2019 til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.
 2. beslutter, at der gennemføres en udgiftsneutral omplacering fra aktivitetsområdet Kultur mv. til aktivitetsområdet Folkeoplysning og Fritidsaktiviteter på 0,06 mio. kr. i 2019 og 0,1 mio. kr. for 2020-2022,
 3. beslutter, at der gennemføres en udgiftsneutral omplacering fra aktivitetsområdet Biblioteksområdet mv. til aktivitetsområdet Folkeoplysning og Fritidsaktiviteter på 0,05 mio. kr. i 2019 og 0,1 mio. kr. for 2020-2022,
 4. beslutter, at der gennemføres en udgiftsneutral omplacering fra aktivitetsområdet Fritidsfaciliteter mv. til aktivitetsområdet Folkeoplysning og Fritidsaktiviteter på 0,03 mio. kr. i 2019 og 0,05 mio. kr. for 2020-2022.
Baggrund og vurdering

Kultur- og Idrætsudvalgets forventede regnskab til 2019 er på 99,2 mio. kr., hvilket svarer til budgettet Budgettet for 2019 forventes derfor overholdt.

I bilag 1 er der en oversigtstabel for Kultur- og Idrætsudvalget, hvor vedtaget budget er sat i forhold til forventet regnskab for 2019.

Tabellen viser, at der er en række budgetneutrale omplaceringer inden for Kultur- og Idrætsudvalget, som vedrører udmøntning af de tværgående besparelsesforslag. Besparelsesblokken er placeret under aktivitetsområdet Folkeoplysning og Fritidsaktiviteter, hvorfor det anbefales at omplacere besparelserne fra de øvrige aktivitetsområder til dette aktivitetsområde for at udligne besparelsesblokken. Besparelsesblokken skal udlignes for både 2019 samt overslagsår. 

Det anbefales derfor at gennemføre en udgiftsneutral omplacering fra aktivitetsområdet Kultur mv. til aktivitetsområdet Folkeoplysning og Fritidsaktiviteter på 0,06 mio. kr. i 2019 og 0,1 mio. kr. i overslagsårene.

Herudover anbefales en udgiftsneutral omplacering fra aktivitetsområdet Biblioteksområdet mv. til aktivitetsområdet Folkeoplysning og Fritidsaktiviteter på 0,05 mio. kr. i 2019 og 0,1 mio. kr. i overslagsårene.

Endelige anbefales en udgiftsneutral omplacering fra aktivitetsområdet Fritidsfaciliteter til aktivitetsområdet Folkeoplysning og Fritidsaktiviteter på 0,03 mio. kr. i 2019 og 0,05 mio. kr. i overslagsårene.

Den forventede en mindreudgift på knap 0,6 mio. kr. vedr. Airdome jf. dagsordenens pkt. 175 søges overført til 2020 til medfinansiering af drift og nedrivning/bortskaffelse. 

Økonomi
Intet særskilt at bemærke.
Beslutning

Ad 1: Drøftet og indstilles godkendt.

Ad 2-4: Godkendt.

Bilag

Til toppen


7.   Skiltning i forhold til kulturinstitutionerne


Indstilling
Byrådsmedlem Kirsten Larsen (C) har anmodet om en indledende drøftelse om skiltning ift. kulturinstitutionerne.
Baggrund og vurdering

Byrådsmedlem Kirsten Larsen (C) har anmodet om at få følgende sag på Kultur- og Idrætsudvalgets møde:

"Når jeg som borger/turist eller besøgende generelt skal orientere mig i forhold til hvor vores kulturinstitutioner er placeret, mangler der skiltning, en vejviser, når jeg f.eks står på Køge station. Jeg kunne godt tænke mig, vi tog en indledende drøftelse ift dette."

Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning
Drøftet. Udvalget bakkede op om forslaget om både fysisk og digital skiltning og valgte at sende sagen videre til Teknik- og Ejendomsudvalget.

Til toppen


8.   Orientering fra formanden


Beslutning

Formanden deltog den 11. december 2018 i møde i Gigtforeningen.

Formanden deltog den 13. december 2018 i bestyrelsesmøde i Museum Sydøstdanmark.

Formanden deltog den 7. januar 2019 som tilskuer ved Hugos Cup i Køgehallerne.

Formanden deltager den 25. januar 2019 i seminar i Køge Svømmeklub.


Til toppen


9.   Orientering fra forvaltningen


Beslutning

Forvaltningen orienterede om status på kunstgræsbanen i Bjæverskov.


Til toppen


10.   Eventuelt


Beslutning
Drøftet.

Til toppen


11.   Køge Idrætspark - status (Lukket punkt)Til toppen


12.   Eventuelt. (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 09.01.19