Referat af møde i Kultur- og Idrætsudvalget

Den 03.02.2020 kl. 15:30 i Byrådsstue Huitfeldt


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Anders Ladegaard Bork, (O)
Bent Sten Andersen, (O)
Erik Swiatek, (A)
Kirsten Larsen, (C)
Osama Aref Mohamad, (A)
Thomas Kielgast, (F)

Afbud:

Ken Kristensen, (V)

10.   Godkendelse af dagsorden


Indstilling
Mødet afholdes i byrådsstuen Huitfeldt kl. 15.30.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ken Kristensen (V)

Til toppen


11.   Temadrøftelse om biblioteksområdet


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at udvalget:

 1. tager orientering om, hvordan Køgebibliotekerne opfylder Køge Kommunes biblioteksstrategi og bibliotekslovens formål om at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet til efterretning
 2. drøfter KøgeBibibliotekernes oplæg til den fremadrettede udmøntning af biblioteksstrategien.
Baggrund og vurdering

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede den 4. november 2019, at sætte biblioteksområdet på udvalgets februar-temadrøftelse.

Kultur- og Idrætsudvalget godkendte den 7. december 2015 Køge Kommunes Biblioteksstrategi (se bilag). Strategiens vision "Livskraft fra 0-100" fremhæver, at:

 • Biblioteket skal være for alle og skal klæde borgerne på til at håndtere de livssituationer og udviklingsbehov, de møder gennem livet – i alderen fra 0 til 100 år.
 • Fremtidens biblioteker i Køge Kommune skal spille en udviklende rolle i lokalsamfundet og fremme læring, dannelse og fællesskab. Det vil sige, at biblioteket er den kulturudviklende dynamo i lokalområdet, som skaber synergi gennem facilitering af samarbejdet mellem kulturinstitutioner, foreninger, ildsjæle og lokale nøglepersoner.
 • Ved at stimulere den enkelte borgers livskvalitet, identitet og handlekraft, er målet at give lige muligheder for at mestre eget liv og påtage sig et ansvar som samfundsborger. Samtidig er livskvaliteten fortsat i centrum, hvor biblioteket skal bidrage til det gode liv og det lokale fællesskab, som en oase i hverdagen.

Med afsæt i visionen "Livskraft fra 0-100" har KøgeBibliotekerne efterfølgende arbejdet med udmøntningen gennem tre indsatsområder:

 • KøgeBibliotekerne styrker medborgerskab og fællesskab.
 • KøgeBibliotekerne stimulerer til kunst og kultur.
 • KøgeBibliotekerne fremmer livslang læring og uddannelse.

Bibliotekschef Jytte Dahl og biblioteksfaglig leder René Høtbjerg Øhlenschlæger vil på mødet fortælle og eksemplificerer hvordan KøgeBibliotekerne opfylder Køge Kommunes biblioteksstrategi og bibliotekslovens formål om at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet.

Præsentationen leder frem til en drøftelse af bibliotekets oplæg til en fremtidig udmøntning af biblioteksstrategien i Køge Kommune.

Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning

ad 1. Taget til efterretning.

ad 2. Drøftet.

Fraværende
Ken Kristensen (V)
Bilag

Til toppen


12.   Vision for Den Maritime Halvø


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at udvalget

 1. tager opsamlingen af input fra stormøde og høring til efterretning
 2. godkender revideret vision for Den Maritime Halvø og arbejdsprincipper
 3. videresender vision og arbejdsprincipper til godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd
Baggrund og vurdering

Kultur og Idrætsudvalget har arbejdet med udkast til vision for Den Maritime Halvø, som kan danne grundlag for et videre arbejde med prospekt og lokalplan for området. Udvalget godkendte den 7. oktober 2019 første udkast til vision og oplæg samt program for et stormøde.

Stormøde om udkast til vision
Stormødet blev afholdt den 4. december 2019 med ca. 120 deltagere.

Deltagerne diskuterede idéer og oplæg ud fra de fire temaer, som udsprang af udkast til visionen:

 • Den Maritime Halvø som et sted for hele byen.
 • Aktiviteter, rekreation og leg.
 • Høj tilgængelighed og en naturlig sammenhæng til by og nabo.
 • Indretning med fokus på fællesskaber og plads til alle.

Der indkom knap 200 input fra deltagerne på stormødet. De mange input er grupperet efter ovenstående fire temaer (bilag 1a), og efter deres bud på værdier, aktiviteter og faciliteter (bilag 1b).

Høring om udkast til vision
I tillæg til stormødets input er der modtaget fem elektroniske input i høringsperioden fra den 4. december 2019 til den 5. januar 2020 (bilag 2a). Disse input er ligeledes grupperet i forhold til deres bud på værdier, aktiviteter og faciliteter (bilag 2b).

Tjekliste
Tjeklisten er en sammenskrivning af alle input, som visionen skal afspejle, opdelt på værdier, aktiviteter og faciliteter (bilag 3).

Vision
På baggrund af ovennævnte input er der udarbejdet et udkast til endelig vision med følgende tre deloverskrifter (bilag 4):

 • En halvø for hele kommunen.
 • Himmelrum og aktivitetsplads.
 • Tætte naboskaber.

Arbejdsprincipper
For at understøtte den videre proces med udmøntning af visionen anbefales at arbejde med fire bærende arbejdsprincipper (bilag 5). Arbejdsprincipperne tager udgangspunkt i tjeklisten og hensigten er, at principperne skal være retningsgivende for, hvordan visionen skal virkeliggøres. Principper har følgende overskrifter:

 • Borgerfokus.
 • Bæredygtig udvikling.
 • Synergieffekt.
 • Forandring og forundring.

Den videre proces
Kultur- og Idrætsudvalget videresender vision og arbejdsprincipper til godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd. Herefter kan Køge Kyst udarbejde et prospekt for Den Maritime Halvø i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen og Kultur- og Økonomiforvaltningen. På dette fundament kan Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejde en lokalplan for området til politisk godkendelse.

Økonomi
Pt. ingen økonomiske konsekvenser.
Beslutning

ad 1. Taget til efterretning.

ad 2. Godkendt.

ad 3. Anbefalet.

Fraværende
Ken Kristensen (V)
Bilag

Til toppen


13.   Temadrøftelser 2020


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at udvalget drøfter og godkender temadrøftelsernes emner og rækkefølge.
Baggrund og vurdering

Kultur- og Idrætsudvalget har den 12. august 2019 bedt forvaltningen om at udarbejde en revideret liste over udvalgets temadrøftelser, og at denne revideres hvert kvartal.

Listen er derfor revideret på ny og rummer følgende forslag til første halvår af år 2020:

 • 2. marts: Fastlæggelse af budgetanalyser
 • 30. marts: Idrætsstrategien
 • 4. maj: Kulturforankring i Køge Kyst-området
 • 25. maj: Kulturstrategien
 • 17. august: Kultur- og Idrætsrådet

Temaerne er uddybet i det vedhæftede notat.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt, idet kulturstrategien flyttes til september, og der laves en temadrøftelse om Køge Nord til mødet den 25. maj.
Fraværende
Ken Kristensen (V)
Bilag

Til toppen


14.   1. Økonomiske Redegørelse 2020


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at udvalget drøfter 1. Økonomiske Redegørelse 2020, herunder 

 1. tager 1. Økonomiske Redegørelse 2020 til efterretning, idet det konstateres, at budgettet overholdes
 2. indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at der flyttes budgetmidler på -1.014 kr. i 2019 samt overslagsår fra Kultur- og Idrætsudvalget til Økonomiudvalget vedrørende udmøntning af besparelse på befordringsgodtgørelse,
 3. indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at der flyttes budgetmidler på i alt -0,73 mio. kr. til Teknik- og Ejendomsudvalget vedrørende budget for Herfølge Svømmehal,
 4. godkender flytning af budgetmidler på i alt 0,14 mio. kr. i 2019 samt overslagsår fra aktivitetsområderne fritidsfaciliteter (0,04 mio. kr.), Biblioteksområdet (0,05 mio. kr.) samt Kultur mv. (0,05 mio. kr.) til aktivitetsområdet Folkeoplysning og Fritidsfaciliteter vedrørende udligning af besparelsesblokken for løbende forbedringer under Kultur- og Idrætsudvalget,
Baggrund og vurdering

På Kultur- og Idrætsudvalget område forventes et budget i balance.

Herudover anbefales en flytning af budgetmidler på 0,73 mio. kr. til Teknik- og Ejendomsudvalget og 1.014 kr. til Økonomudvalget samt interne flytning af budgetter internt på Kultur- og Idrætsudvalgets område. Dette fremgår af tabellen i bilag 1, som indeholder en oversigt over mindre- og merudgifter på Kultur- og Idrætsudvalgets område.

Nedenfor er aktivitetsområderne for Kultur- og Idrætsudvalget beskrevet.

Fritidsfaciliteter
Der forventes et samlet forbrug på 19,1 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,77 mio. kr. Heraf anbefales 0,73 mio. kr. flyttet til Teknik- og Ejendomsudvalget og vedrører flytning af budget for Herfølge Svømmehal, som fremover skal ligge under Teknik- og Ejendomsudvalget. 

Herudover er der mindreforbrug på 0,04 mio. kr., som anbefales flyttet til aktivitetsområdet Folkeoplysning og Fritidsfaciliteter. Mindreforbruget vedrører implementeringen af de løbende forbedringer på Kultur- og Idrætsudvalget i 2020 samt overslagsår og anbefales omplaceret mhp. på udligning af besparelsesblokken, som ligger under aktivitetsområdet Folkeoplysning og Fritidsaktiviteter.

Der er disponeret 0,1 mio. kr. til pavillon hos Gørslev IF i 2020.

KøgeBibliotekerne
Der forventes et samlet forbrug på 27,8 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,053 mio. kr., som anbefales flyttet til aktivitetsområdet Folkeoplysning og Fritidsfaciliteter. Mindreforbruget vedrører implementeringen af løbende forbedringer på Kultur- og Idrætsudvalget i 2020 samt overslagsår og anbefales omplaceret mhp. på udligning af besparelsesblokken, som ligger under aktivitetsområdet Folkeoplysning og Fritidsaktiviteter.

Kultur mv.
Der forventes et samlet forbrug på 26,8 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,052 mio. kr., hvoraf 0,001 mio. kr. anbefales omplaceret til Økonomiudvalget og de resterende 0,051 mio. kr. anbefales flyttet til aktivitetsområdet Folkeoplysning og Fritidsaktiviteter.

Omplaceringen på 0,001 mio. kr. vedrører 2020 samt overslagsår og skyldes implementeringen af en besparelse i budget 2020 analyserne vedrørende befordringsgodtgørelse, hvorfor mindreforbruget på 0,001 mio. kr. anbefales flyttet til Økonomiudvalget mhp. på udligning af besparelsesblokken som ligger under Økonomiudvalget. 

Den interne omplacering på 0,051 mio. kr. vedrører 2020 samt overslagsår og skyldes implementering af de løbende forbedringer under Kultur- og Idrætsudvalget. Flytningen af budgetmidler til aktivitetsområdet Folkeoplysning og Fritidsaktiviteter er derfor mhp. udligning af besparelsesblokken, som ligger under dette aktivitetsområde.

Folkeoplysning og fritidsaktiviteter
Der forventes et samlet forbrug på 24,7 mio. kr. svarende til et merforbrug på 0,14 mio. kr., som anbefales dækket af interne omplaceringer på Kultur- og Idrætsudvalgets område. Merforbruget skyldes, at besparelsesblokken vedrørende løbende forbedringer er knyttet til Kultur- og Idrætsudvalgets besparelse i 2020 samt overslagsår er placeret under dette aktivitetsområde. Merforbruget finansieres derfor af omplaceringer fra de øvrige aktivitetsområder, hvor besparelserne er implementeret.

Eventpulje i 2020 forventes finansieret af overførte midler fra 2019.

Økonomi
Der henvises til ovenfor.
Beslutning

ad 1. Taget til efterretning.

ad 2. Anbefalet, idet 2019 rettes til 2020.

ad 3. Anbefalet.

ad 4. Godkendt, idet 2019 rettes til 2020.

Fraværende
Ken Kristensen (V)
Bilag

Til toppen


15.   Budget 2020 - Marinaudvalgets område


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Marinaudvalget og Kultur- Idrætsudvalget, at forslag til anvendelse af budget 2020 godkendes.

Marinaudvalget 18-12-2019
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Forligspartierne besluttede i forbindelse med budgetforliget for 2020-2023 følgende for Køge Marina:

De sidste års udvikling af marinaområdet har betydet, at borgerne i stigende grad benytter området. For at sikre, at området fortsat kan ren- og vedligeholdes, har forligspartierne tilført området en ekstra stilling. Desuden afsættes en halv million kroner i årene 2020 og 2021 til den videre udvikling af marinaområdet.

Som nævnt ovenfor er der i budget 2020 afsat 500.000 kr. til Marinaudvalgets arbejde.

Hertil forventer forvaltningen, at der overføres 350.000 kr. fra 2019 til 2020, således at der forventes at være et samlet budget 2020 på 850.000 kr. til Marinaudvalgets disposition.

Forvaltningen foreslår at budgettet for Marinaudvalgets område anvendes til følgende:

Budget 2020 for Marinaudvalget
Budget i alt incl. forventet overførsel fra 2019: 850.000
Forslag til anvendelse:
Medfinansiering af jordopfyld og kanaliseringsanlæg 300.000
Lys under promenadedæk 120.000
Lokalplanarbejde 100.000
Udbud af vandrehjem 50.000
Kunstnerisk way-finding fra Køge Torv til Køge Marina 150.000
Forslag i alt 720.000
Rest som ikke er disponeret 130.000

Jf. anden sag på dagsordenen forventes der at mangle 300.000 kr. i det samlede projekt vedrørende jordopfyld inkl. infrastruktur på området syd og nord for Køge Marina, hvorfor forvaltningen indstiller, at der afsættes det nævnte beløb.

Køge Marina har udført nyt promenadedæk. I den forbindelse foreslås opsat undervandslys/spots op under promenadedækket, således at området fra promenadedækket og ind mod molestrukturen bliver oplyst af lyseblåt lys. Dette vil give en rigtig god brugermæssig oplevelse, samtidig med at det skaber sikkerhed for færdslen på promenadedækket. Beløbet på 120.000 kr. dækker udgiften til undervandslyset, mens Køge Marina vil sørge for opsætning af lyset. Billede af nyt promenadedæk og placering af lys er vedhæftet.

Der anbefales reserveret i alt 150.000 kr. til konsulentbistand til lokalplanarbejde og udbud af vandrehjem.

Marinaudvalget har tidligere ønsket, at der blev arbejdet med wayfinding fra Torvet til Køge Marina. Det anbefales, at der afsættes 150.000 kr. hertil. Marinaudvalget forelægges sag om kunstnerisk way-finding på næste møde.

Stilling på Køge Marina forventes besat primo 2020.

Udgiftsneutrale indsatser på Køge Marina:
Der er mulighed for at indrette et stykke af det sydøstligste hjørne af Køge Marina til en slags indbygget amfiteater, hvor der ligeledes vil kunne være mulighed for at følge sejlstævner på vandet. Projektet kan udføres ved at forme landskabet med jord på den yderste del af det nye sydlige område. Køge Jorddepot vil kunne udføre opgaven uden yderligere omkostninger.
Der er p.t. færdiggjort ca. 200 meter promenadedæk, jf. vedhæftede foto. Det var oprindelig planlagt at der skulle være promenadedæk mellem den nye bro og havnebadet i det nordlige bassin, men af sikkerhedsmæssige årsager ønsker Køge Marina at anvende det resterende tømmer til et nyt mini promenadedæk på 30-40 m2 inde i havnebadets område. Køge Marina udfører denne opgave inden for eksisterende ressourcer. 

Økonomi
Der henvises til ovenfor.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ken Kristensen (V)
Bilag

Til toppen


16.   Kanaliseringsanlæg ved Værftsvej


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Marinaudvalget, at skitseprojekt for et kanaliseringsanlæg på Værftsvej anbefales overfor Kultur-og Idrætsudvalget og Teknik-og Ejendomsudvalget.

Marinaudvalget 18-12-2019
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Som led i Køge Kommunes arbejde med klimasikring har forvaltningen i samarbejde med Køge Jorddepot planlagt jordopfyld på Køge Marina. Klimasikringen omfatter følgende: 

 • Opfyld til kote 3 på Rødfyrsmolen
 • Udbygning af jordvolden ind mod erhvervshavnen, således at der skabes læ for fremtidigt bådoplag langs volden.
 • Opfyld til kote 3 på arealet nord for den eksisterende grusparkering ved Nordstranden.

Jordopfyld nord for grusparkeringen kræver, at der etableres et kanaliseringsanlæg i forbindelse med Køge Jorddepots arbejdsvej fra Værftsvej, således at der sikres trafiksikkerhed i forbindelse med kørsel af jord. Der er udarbejdet et skitseprojekt og givet et prisoverslag. Se bilag 1. De nævnte forslag til forbedringer (lukning af adgangsvej til Karas genbrugsplads, min. 60 meter lang svingbane og lyssignal) er ikke taget med i prisoverslaget, da de først er relevante at vurdere, hvis adgangsvejen på sigt åbnes for biltrafik til Nordstranden. 

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at en åbning af Jorddepotets adgangsvej til brug for jordopfyld i en midlertidig periode kan lade sig gøre, under forudsætning af, at der etableres en svingbane, som er lang nok til, at der ikke sker opstuvning på Værftsvej i forbindelse med indkørsel til Marinaen. Dimensionerne på kanaliseringsanlægget skal kvalificeres i forbindelse med godkendelse af et vejprojekt.

Det er hensigten, at Køge Jorddepot etablerer kanaliseringsanlægget ved Værftsvej som en del af jordopfyldet. Det forventes, at kanaliseringsanlægget kan etableres i sommerperioden. Jordopfyld kan ske, når kanaliseringsanlægget er etableret, og badesæsonen er afsluttet. Det vil sige i efteråret 2020.

Når Jorddepotet har afsluttet arbejdet med jordopfyld nord for den eksisterende grusparkering, skal adgangsvejen lukkes igen. Såfremt adgangsvejen efterfølgende ønskes åbnet for biltrafik til Nordstranden, kræver det en forudgående analyse af behovet for en adgangsvej samt en stillingtagen til den overordnede trafikale løsning i Marinaen, bl.a. stillingtagen til en eventuel opgradering af den sydlige adgangsvej via Bådehavnen. Forvaltningen indstiller, at analysearbejdet udføres i forbindelse med en ny lokalplan for Marinaen. 

Hvis adgangsvejen på sigt åbnes for biltrafik til Nordstranden forudsætter det, at den eksisterende vejadgang fra Værftsvej til radiomasten, som ligger vest for vejen, lukkes, således at der ikke etableres et firbenet kryds. Der skal i den forbindelse findes en alternativ vej til masten.

Der er givet landzonetilladelse til jordopfyld på Rødfyrsmolen og udbygning af jordvolden, og arbejdet er påbegyndt og omfatter etablering af en ny adgangsvej til Rødfyrsmolen.

Køge Jorddepot arbejder inden for et "hvile i sig selv"-princip, hvorfor Jorddepotet ikke må have udgifter i forbindelse med jordopfyld. Det forventes ikke, at det samlede jordprojekt inklusiv adgangsvej til Rødfyrsmolen og kanaliseringsanlæg ved Værftsvej kan rummes inden for "hvile i sig selv"-princippet. Forvaltningen indstiller derfor, at Marinaudvalget bidrager med 300.000 kr. til det samlede jordprojekts gennemførelse.

Økonomi

Kanaliseringanlægget ved Værftsvej forventes at medføre en udgift på 300.000 kr. Beløbet kan afholdes inden for Kultur- og idrætsudvalgets driftsramme, nærmere bestemt budget for Marinaudvalget.

Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ken Kristensen (V)
Bilag

Til toppen


17.   Get2Sport - projekt under idrætsstrategien


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at der bevilges 75.000 kr. til videreførelse af projekt "Get2Sport" i 2020.
Baggrund og vurdering

Kultur- og Idrætsudvalget har i årene 2017-2019 årligt bevilget 75.000 kr. til Get2Sport i Køge Kommune som en del af handleplanen under idrætsstrategien.

Kultur- og Idrætsudvalget har besluttet at behandle idrætsstrategien og den dertil knyttede handleplan på mødet den 30. marts 2020.

Da Helhedsplanen, DIF Get2Sport og Køge Boldklub imidlertid har brug for at vide, hvilke ressourcer de skal afsætte til projektet i 2020 med henblik på planlægning af det kommende års aktivitet, forelægges sagen for Kultur- og Idrætsudvalget på nuværende tidspunkt.

Der søges om en bevilling på 75.000 kr. i 2020 til videreførelse af projektet.

Get2Sport blev igangsat i 2017 i et partnerskab mellem Helhedsplanen, Danmarks Idrætsforbund (DIF), Køge Kommune og Køge Boldklub. Parterne samarbejder om at styrke foreningslivets indsats i forbindelse med rekruttering og fastholdelse af flere børn og unge fra de boligsociale områder i Køge. Der er ansat en projektmedarbejder i Køge Boldklub, der har tæt kontakt til den tværgående børne- og ungekoordinator i Boligsocialt Fællessekretariat Køge.

Køge Boldklub har siden projektets start i 2017 oplevet en betydelig medlemsfremgang og større fastholdelse blandt medlemmer fra de boligsociale områder. Fremgangen skønnes at være en konsekvens af medarbejderens tilstedeværelse i områderne, øget opmærksomhed på inklusion af nye spillere samt på rekrutteringsmuligheder på nærliggende skoler og SFO’er.

Projektet forventer i 2020 at have fokus på inklusion af medlemmer i flere foreninger.

Projektets samarbejdspartnere Helhedsplanen og DIF Get2Sport bevilger årligt hhv. 75.000 kr. og 220.000 kr. til projektets realisering. Samarbejdspartnerne har tilkendegivet, at de er interesserede i at fortsætte samarbejdet, såfremt Køge Kommune bidrager til finansiering af videreførelsen.

Økonomi
Beløbet kan afholdes indenfor Kultur- og Idrætsudvalgets driftsbudget inden for puljen "Støtte til breddeidræt", som er på i alt 530.000 kr.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ken Kristensen (V)

Til toppen


18.   Sygefravær på Kultur- og Idrætsområdet pr. 3. kvartal 2019


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at udvalget tager orienteringen om sygefravær på kultur- og idrætsområdet pr. 3. kvartal 2019 til efterretning.

Baggrund og vurdering

I lighed med øvrige udvalg orienteres Kultur- og Idrætsudvalget en gang i kvartalet om udviklingen i sygefravær på de institutioner, der hører under udvalgets ressortområde.

Sygefraværsrapporten for de kommunale kulturinstitutioner i Køge Kommune pr. 30. september 2019 viser et gennemsnitligt sygefravær på 3,7 %. Ligeledes vises sygefraværsprocenten for de foregående 12 måneder, som er på 2,7 %. Der er dermed tale om en stigning på 1,0 procentpoint fra sygefraværet i 3. kvartal 2018. 

De selvejende institutioner og haller er ikke indeholdt i ovennævnte rapport, men de har manuelt
indberettet deres sygefravær. Forvaltningen har herefter udarbejdet en sygefraværsoversigt for de selvejende institutioner og haller (bilag "sygefraværsoverblik pr. 30. september 2019"). Sygefraværet viser et gennemsnit på 2,7 % pr. 30. september 2019, og 3,9 % for de foregående 12 måneder svarende til et fald på 1,2 procentpoint i perioden.

Det samlede sygefravær for hele Køge Kommune er ved udgangen af 3. kvartal 2019 på 5,4 %.

Forvaltningen har fortsat fokus på sygefraværet.

Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Ken Kristensen (V)
Bilag

Til toppen


19.   Orientering fra formanden


Beslutning
 • Deltaget i borgmestermøde vedr. Køge Festuge.
 • Modtaget henvendelse fra Danmarkssamfundet, vedr. genforeningen den 5. juni.
 • Der afholdes Kyndelmisse fredag den 7. februar.
 • Hjemmeværnsforeningen inviterer til 75 år for Danmarks befrielse.
Fraværende
Ken Kristensen (V)

Til toppen


20.   Orientering fra forvaltningen


Beslutning
Intet.
Fraværende
Ken Kristensen (V)

Til toppen


21.   Eventuelt


Beslutning
Intet.
Fraværende
Ken Kristensen (V)

Til toppen


22.   Besparelse i Kultur- og Idrætsudvalget


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget drøfter sagen og sender besparelsesforslaget i høring.
Baggrund og vurdering

Forligspartierne har i forbindelse med vedtagelse af budget 2020-2023 aftalt besparelser på 150.000 kr. i 2020 og 300.000 kr. i de efterfølgende år, som udmøntes i udvalget.

Denne besparelse foreslås udmøntet ved en omlægning af Køge Skoleorkesters tilbud til et mere tidssvarende, bæredygtigt harmoniorkestertilbud på Køge Musikskole.

Køge Skoleorkester er en del af Køge Musikskole, og orkesterets budget er dermed en del af musikskolens budget.

Køge Skoleorkester er en gammel hæderkronet Køgeinstitution, som imidlertid - når man ser på det nuværende faktiske elevtal - må vurderes ikke længere at være tidssvarende, og dermed ikke attraktivt for en bredere elevgruppe. På trods af et omfattende PR-arbejde er elevtallet faldet markant over de seneste år, og det vurderes ikke, at der er et tilstrækkeligt rekrutteringspotentiale til at kompensere det vigende deltagerantal. Der er p.t. 12 elever tilmeldt Køge Skoleorkesters harmoniorkester og tre i hver af de to tamburkorps og juniororkesteret. Med disse elevtal vurderes det ikke, at ensemblet er bæredygtigt på sigt.

Det nye harmoniorkester for messingblæsere, træblæsere og slagtøj vil blive et integreret tilbud, som skaber mere synergi og samarbejde med musikskolens øvrige tilbud. Eleverne vil fortsat kunne modtage instrumentalundervisning (solo). For så vidt angår tamburkorps og juniororkester kan disse elever optages i Køge Musikskoles øvrige ensembler. Marchtræning med 10 timers undervisning årligt nedlægges.

De årlige udgifter til Køge Skoleorkester er ca. 430.000 kr. Et nyt harmoniorkester med et tilsvarende ugentligt aktivitetsniveau, dog uden marchtræning og selvstændigt tamburkorps, vil kunne gennemføres for ca. 130.000 kr. Ved denne omlægning vil der i 2020 kunne opnås en besparelse på 75.000 kr. og 300.000 kr. de efterfølgende år.

For vidt angår årsværk nedlægges netto 0,2 årsværk i 2020 og 0,8 årsværk de efterfølgende år.

Alt i alt erstattes aktiviteten i Køge Skoleorkester således af andre tilbud, hvorved serviceniveauet over for de berørte elever vil kunne fastholdes.

Der er til Køge Skoleorkester knyttet en forening (Køge Skoleorkester), som jf. foreningens vedtægter har til opgave at styrke medlemmernes interesse for musik og udvikle deres musikalske evner gennem samspillet i orkesteret. Foreningens aktivitet er jf. vedtægterne fx at anskaffe og vedligeholde uniformerne, nissetøj, instrumenter samt arrangere udendørskoncerter og marchture.

For uddybning af besparelsesforslaget henvises til vedhæftede notat "Besparelse i Kultur- og Idrætsudvalget - omlægning af Køge Skoleorkesters tilbud".

Videre proces:
Forvaltningen indstiller, at forslaget sendes i høring i februar måned hos:

 • Køge Musikskoles bestyrelse.
 • Foreningen Køge Skoleorkester.

2. marts 2020: Kultur- og Idrætsudvalget behandler sagen.

Økonomi

Som nævnt ovenfor, vil der kunne opnås en besparelse på 75.000 kr. i 2020 og 300.000 kr. årligt i de efterfølgende år ved den foreslåede omlægning til et nyt harmoniorkester.

Den resterende besparelse på 75.000 kr. i 2020 afholdes inden for Kultur- og Idrætsudvalgets driftsbudget.

Beslutning
Godkendt. Sagen åbnes med referatet.
Udvalgsformanden og næstformanden inviterer foreningen Køge Skoleorkester til diaglogmøde.
Sagen sendes i høring i musikskolens bestyrelse og Køge Skoleorkester. Høringsfrist den 25. februar 2020.
Fraværende
Ken Kristensen (V)
Bilag

Til toppen


23.   Køge Idrætspark - status (Lukket punkt)


Fraværende
Ken Kristensen (V)

Til toppen


24.   Eventuelt. (Lukket punkt)


Fraværende
Ken Kristensen (V)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 06.02.20