Referat af møde i Kultur- og Idrætsudvalget

Den 13.06.2022 kl. 14:00 i Byrådsstue Huitfeldt


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Ali Yahya, (F)
Erik Swiatek, (A)
Jan B. Larsen, (V)
Ken Kristensen, (V)
Kirsten Larsen, (C)
Mette Jorsø, (B)
Thomas Kielgast, (F)


72.   Godkendelse af dagsorden


Indstilling
Beslutning
Godkendt.

Til toppen


73.   Fremtidige store events i Køge Kommune


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget drøfter oplæg til konkrete fremtidige events med henblik på senere beslutning om retning og økonomi.

Baggrund og vurdering

Kultur- og Idrætsudvalget tog den 4. april 2022 status over Fokusplan for events til efterretning og drøftede et oplæg om større fremtidige events i Køge Kommune. På den baggrund efterlyste udvalget en mere detaljeret beskrivelse af udvalgte større events med tilhørende økonomi.

Forvaltningen foreslår følgende store events: motionsløb, vandidrætstræf og Aprilfestival. 

De foreslås på følgende grundlag:

 • De forstærker kommunens DNA og indrammer den fortælling, som gør Køge unik
 • De inddrager borgerne som publikum og deltagere, og har fokus på både bredden og eliten
 • Det er events, der efterlader spor og har potentiale til at udvikle sig på et nationalt niveau
 • De forankres i foreningerne og kulturinstitutionerne

Køge RUN - en årlig tilbagevendende motionsløbevent
Køge RUN afvikles over flere dage, med events indenfor motionsløb for børnefamilier, øvede og elite atleter med det mål, at sætte Køge på landkortet som en foregangskommune for motion og sundhed.

Køge RUN består af en veletableret tilbagevendende kerneevent (OCR – Obstacle Course Race) og skiftende fokus på trail, orientering, maraton og aquathon, som sideløbende event. På sigt skal Køge RUN tiltrække deltagere fra hele Danmark og omkringliggende lande, og være et trækplaster for DM og EM kvalificerende løb og stævner i samarbejde med de relevante forbund og Sport Event Danmark.

Køge Atletik, Køge Orienteringsklub og Køge Tri Team 2000 inddrages i udvikling af Køge RUN, og der nedsættes en koordineringsgruppe bestående af repræsentanter fra Køge Kommune, Connect Køge, relevante foreninger og relevante erhvervsdrivende.

Køge RUN kan evt. lanceres allerede ultimo april/primo maj 2023 som klassisk OCR-løb på 5 km med 25 forhindringer i samarbejde med Reborn OCR. Løbet afvikles over to dage: et løb for elite, øvede atleter og hold på dag et og et løb for begyndere og børnefamilier på dag to.

Samlet udgift for Køge RUN vil være ca. 600.000 kr. med indtægter på ca. 200.000 kr.

Køge Bay Challenge – en årlig tilbagevendende vandidrætstræf
Køge Bay Challenge afvikles over flere dage med vandidrætsevents, breddeaktiviteter og mesterskabsstævner med det mål, at være et udstillingsvindue for Køges potentiale som vandidrætsdestination.

Køge Bay Challenge består af et tilbagevendende kerneevent (fx Køge Bay Coastal Challenge med Køge Roklub) og skiftende fokus på sejlsport, havkajak, open water svømning, aquathon og stand up padle som sideløbende event. På sigt skal Køge Bay Challenge tiltrække elitedeltagere fra hele Danmark og omkringliggende lande, og være et trækplaster for DM og EM kvalificerende løb og stævner i samarbejde med de relevante forbund og Sport Event Danmark.

Vandidrætsforeningerne inddrages i udvikling af Køge Bay Challenge og der nedsættes en koordineringsgruppe bestående af repræsentanter fra Køge Kommune, Connect Køge, vandidrætsforeningerne og relevante erhvervsdrivende.

Køge Bay Challenge kan evt. lanceres i 2023/2024 med fx afvikling af Køges første coastal-kaproning regatta med henblik på senere medvirken som udvalgt mesterskabsstævne.

Som sideløbende stævner vil Køge Bay Challenge potentielt kunne tiltrække et DM kølbådsstævne og/eller sociale stand up padle Tour stævne.

Samlet udgift for Køge Bay Challenge vil være ca. 400.000 kr.

Aprilfestival – verdens største turnerende børneteaterfestivalAprilfestival afvikles hvert år af Teatercentrum i samarbejde med kommuner på henholdsvis Sjælland og Jylland. Målet med at hverve festivalen til Køge er at profilere kommunens børnekulturpolitiske dagsorden og skabe større synlighed for Køges brand og værdier.

Festivalen består af et åbningsshow, forestillinger på skoler og institutioner i ugedage, familieforestillinger i hele kommunen samt internationale og danske forestillinger i hovedbyen, i den afsluttende weekend.

Det forventes at 120 børne- og ungdomsteatre deltager i festivalen med 800 opførelser af 200 forestillinger til en værdi af ca. 8 mio. kr.
400 teaterfolk, 300 kulturformidlere og 180 internationale besøgende gæster kommunen med op til 3000 overnatninger under festivalugen.

Køge er blevet tilbudt mulighed som værtskommune for festivalen i 2026. Der er en mulighed for at forhandle værtskabet i 2024.

Det foreslås, at:

 • Teatercentrum besøger Kultur- og Idrætsudvalget med oplæg
 • Nedsætte en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Kultur- og Idræt, Skoleafdeling, Daginstitutionsområdet, Køge Bibliotekerne, Teaterbygningen og Ungdomsskolen. Samt udarbejdelse af procesplan for udvikling og afvikling af festivalen

Den samlede udgift for Aprilfestival er 5,5 mio. kr. inkl. finansiering af særlige børnekulturpolitiske aktiviteter og kommunale udgifter til projektlønninger, lokaler, rengøring mm. Staten betaler 50% af det samlede beløb jf. refusionsordningen for kommuners indkøb af børneteater.

Økonomi

Gennemførelse af ovennævnte konkrete større events, beror på budgetforhandlingerne for 2023-26.

Beslutning
Drøftet. Udvalget beder forvaltningen arbejde videre med tema vedr. motionsløb.

Til toppen


74.   Borgring - anlægsbevilling


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives anlægsbevilling på 14,048 mio. kr. til Borgring Oplevelsescenter.
Baggrund og vurdering

Byrådet har i 2021 bevilget 1,0 mio. kr. til udvikling af Vikingeborgen Borgring, herunder arbejdet for at området udpeges som UNESCO Verdensarv. 

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2022-25 bevilgede Byrådet 4 mio. kr. i 2022 og 5 mio. kr. i henholdsvis 2023 og 2024 til samme formål.

Midlerne skal anvendes til et oplevelsescenter, som skal være en lokal, national og international attraktion, der skal rumme Borgring, som vi kender den i dag med digitale oplevelser samt et formidlingscenter for nordisk mytologi med blandt andet udstillinger, restaurant, cafe og butik.

Projekteringen af byggeriet af oplevelsescentret ved Borgring påbegyndes nu, hvorfor der søges om, at der gives anlægsbevilling på i alt 14 mio. kr. fordelt over årene 2022-2024.

Udover de i alt 15 mio. kr. som Køge Kommune støtter projektet med, har AP Møller Fonden doneret 15 mio. kr., mens Museum Sydøstdanmark har afsat 4 mio. kr. til projektet. De resterende 16 mio. kr. forventes at kunne tilvejebringes gennem fonde, Kulturministeriet samt evt. en lånefinansiering.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling på 14,048 mio. kr. som frigiver de afsatte rådighedsbeløb i 2022-2024 på i alt 14,048 mio. kr. Rådighedsbeløbene er fordelt med 4,048 mio. kr. i 2022, 5 mio. kr. i 2023 og 5 mio. kr. i 2026 (KIU 115). Anlægsbevillingen har derfor ikke effekt på den beregnede kassebeholdning.

Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet, og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

Beslutning
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Til toppen


75.   Det Blå Hus på Søndre Havn - status


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget:

 1. tager orientering om status på arbejdet med Det Blå Hus til efterretning
 2. godkender den videre proces for projektet
Baggrund og vurdering

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede den 1. november 2021, at bevilge op til 50.000 kr. til en byggeteknisk vurdering af Det Blå Hus, beliggende på Strandkvanen 5 på Søndre Havn. Bevillingen kom på baggrund af overvejelser om Det Blå Hus måske kan bruges i forbindelse med omplacering af Køge Maritime Modelbyggerlaug, der ligesom de andre foreninger i Gule Hal skal fraflytte i 2024.

Der foreligger nu et indledende notat fra ekstern rådgiver samt et økonomisk overslag for, hvad det vil koste, når anvendelsesmulighederne for ejendommen fra 1992 ændres fra erhverv og skal ombygges til foreningsbrug. 

Da bygningens anvendelsesmuligheder ændres, skal huset leve op til nutidige bygningsmæssige krav.  Rådgiveren lægger blandt andet op til, at tagkonstruktionen skal udskiftes, ydervæggene efterisoleres samt at der skal ske en udskiftning eller renovering af den indvendige trappe.

I samme ombæring har rådgiveren vurderet omkostningerne ved at etablere et øvre dæk, enten som en lukket eller delvist lukket 1. sal. 

Konsulentens indledende notat estimerer et entreprisebudget på ca. 4,8 mio. kr. ekskl. moms.

Notatet er vedlagt som bilag.

Forvaltningen har ikke for nuværende vurderet rådgiverens estimat på omkostninger.

Forvaltningen foreslår, at notatets indhold drøftes med Køge Maritime Modelbyggerlaug, hvorefter foreningen skal tilkendegive om de fortsat er interesseret i brug af bygningen samt vurdere, hvordan de vil skaffe finansiering til projektet, fx via fondsansøgninger. 

Økonomi
Der henvises til ovenfor.
Beslutning

Ad 1: Taget til efterretning.

Ad 2: Godkendt.

Bilag

Til toppen


76.   2. Økonomiske Redegørelse 2022


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til, at Kultur- og Idrætsudvalget drøfter 2. Økonomiske Redegørelse 2022 herunder, at:

 1. 2. Økonomiske Redegørelse 2022 tages til efterretning
 2. der indstilles til Økonomiudvalget og Byrådet, at midler til afledt drift på projektets pulje til udvikling af Køge Marina på -0,3 mio. kr. tilføres kassen
 3. der indstilles til Økonomiudvalget og Byrådet, at midler til afledt drift på projektet Ravnsborg hallen II på -0,2 tilføres kassen,
 4. der indstilles til Økonomiudvalget og Byrådet, at udskudte anlæg for 6,6 mio. kr. tilføres kassen,
 5. der indstilles til Økonomiudvalget og Byrådet, at der laves en budgetneutral omplacering på -0,2 mio. kr. fra Kultur- og Idrætsudvalget til Økonomiudvalget mhp. finansiering af IT netværk.
Baggrund og vurdering

Indledning:
Tre gange årligt udarbejder forvaltningen en økonomisk redegørelse til Kultur- og Idrætsudvalget på baggrund af budgettet og de forventede udgifter.

 • 1. Økonomiske Redegørelse har fokus på budgetforudsætningerne
 • 2. og 3. Økonomiske Redegørelse er en opfølgning efter hhv. 2. og 3. kvartal.

Efter de enkelte udvalgsredegørelser har været behandlet i fagudvalgene, præsenteres en samlet redegørelse for Økonomiudvalget og Byrådet.

Kommunens budget er overordnet delt i tre bevillingskategorier: Drift, Anlæg og Finansiering.
Drift er yderligere opdelt i tre underkategorier: Service, Indkomstoverførsler og Andet. Bevillingerne er yderligere opdelt i en række aktivitetsområder.

Byrådet har kompetence til at flytte budgetmidler mellem Drift, Anlæg og Finansiering samt mellem fagudvalgene. Herudover har de kompetence til at flytte mellem Service og Indkomstoverførsler og Andet indenfor fagudvalgene.

Fagudvalget har kompetence til at flytte mellem aktivitetsområder inden for underkategorierne Service, Indkomstoverførsler og Andet indenfor fagudvalget. Herudover har fagudvalget kompetence til at flytte mellem underkategorierne Indkomstoverførsler og Andet inden for fagudvalget.

Nedenfor er Kultur- og Idrætsudvalgets organisering angivet:

Bevillingskategori – Drift:

 1. Service
  1. Aktivitetsområde: Kommunale institutioner (omfatter de kommunale institutioner, såsom Køge Bibliotekerne, Køge Svømmeland samt Teaterbygningen mv.)
  2. Aktivitetsområde: Tilskud selvejende/foreninger og puljer (omfatter tilskud til selvejende haller, museer, folkeoplysende aktiviteter, aftenskoler samt midler til øvrige kulturelle aktiviteter.)

Bevillingskategori – Anlæg (omfatter udvikling af Vikingeborgen Borgring, udvikling af Køge Marina, Hal II i Ravnsborg, anlæg i slipset mv.)

Samlede Økonomiske overblik
På Kultur- og Idrætsudvalgets område forventes et mindreforbrug på i alt 0,8 mio. kr., hvoraf 0,4 mio. kr. vedrører afledt drift på udskudte projekter, som anbefales tilført kassen. Hertil kommer 0,2 mio. kr., som anbefales omplaceret til Økonomiudvalget samt et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedrørende Køge Idrætspark, som forventes overført til 2023. 

I bilag 1 fremgår oversigten over Kultur- og Idrætsudvalget. Det skal i den forbindelse bemærkes, at tabellen nu afspejler den økonomiske styringsstruktur, som blev godkendt af Kultur- og Idrætsudvalget den 1. marts 2021.

Nedenfor er aktivitetsområderne for Kultur- og Idrætsudvalget beskrevet.

Kommunale institutioner
Der forventes et samlet forbrug på 56,4 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som anbefales omplaceret til IT-afdelingen under Økonomiudvalget mhp. finansiering af IT netværk.

Tilskud selvejende/foreninger og puljer
Der forventes et samlet forbrug på 49,9 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Heraf anbefales 0,4 mio. kr. tilført kassen og 0,2 mio. kr. vedrørende Køge Idrætspark overført til 2023.

Mindreforbruget på 0,4 mio. kr., som anbefales tilført kassen vedrører afledte driftsmidler til hhv. "Puljen til udvikling af Køge Marina" (0,250 mio. kr.) og projektet "Ravnsborg hallen II" (0,172 mio. kr.). Begge projekter er enten forsinket eller udskudt, hvorfor der ikke er brug for de afledte driftsmidler i 2022.

Flygtningeudgifter
Krigen i Ukraine betyder, at der kommer flere og flere flygtninge til Danmark, herunder Køge Kommune. Det vil betyde øgede udgifter over en bred front for Køge Kommune, men det er dog stadig for tidligt at sætte tal på udgifterne. I indeværende afsnit beskrives derfor kun de områder, hvor Kultur- og Idrætsudvalget forventer merforbrug, som følge af de ukrainske flygtninge.

For Kultur- og Idrætsudvalget forventes meget begrænsede udgifter til flygtninge.

Flygtningeudgifter indgår ikke i ovenstående opfølgning

Regeringen har desuden lovet, at flygtninge-udgifterne for 2022 indgår i forhandlingerne om Økonomiaftalen 2023, hvilket kan dække en del af meromkostningerne

COVID 19
Ovennævnte opfølgning er ekskl. konsekvenser af Covid-19. Der forventes dog ingen merudgifter til Covid-19 i 2022 på Kultur- og Idrætsudvalgets budgetansvarsområde.

Anlæg
Byrådet har besluttet at udskyde en række anlægsprojekter, herunder to anlægsprojekter under Kultur- og Idrætsudvalget. Det drejer sig om projekterne Pulje til udvikling af Marina (1,5 mio. kr.) og Kultur, Fritid og Idræt (5,1 mio. kr.).

Det anbefales på den baggrund, at budgettet til de udskudte anlæg på 6,6 mio. kr. tilføres kassen.

Økonomi
Intet særskilt at bemærke.
Beslutning

Ad 1: Taget til efterretning.

Ad 2-5: Anbefales overfor Økonomiudvalg og Byråd.

Bilag

Til toppen


77.   Gørslev IF ansøger om lokaletilskud


Indstilling

Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget beslutter om ansøgningen om økonomisk støtte fra Gørslev IF skal imødekommes.

Baggrund og vurdering

Gørslev IF har rettet henvendelse til udvalgsformand Ken Kristensen, med ønske om at få økonomisk støtte til at leje Gørslev Forsamlingshus, til afvikling af Ballroom fitness og Yoga. Henvendelsen er vedhæftet som bilag.

Gørslev IF er en godkendt folkeoplysende forening, som ikke tidligere har modtaget lokaletilskud, da de benytter gymnastiksalen på Ellebækskolen til deres gymnastik/træningsaktiviteter og Skovbohallen til badminton. 

Foreningen har ved sidste medlemsindberetning oplyst, at de har følgende medlemssammensætning:

 • 0-25 år - 76 medlemmer
 • 26+ år - 140 medlemmer

Lokaletilskud beregnet ud fra foreningens sidst indberettede medlemstal, de oplyste lokalelejeudgifter og 40 ugers aktivitet på et år, kan give foreningen et beregnet tilskud på 2.586 kr.

Kultur- og Idrætsudvalget er jævnfør Folkeoplysningsbekendtgørelsens §17, stk. 2 ikke forpligtet til at yde tilskud til nye ansøgninger om lokaletilskud. Hvis udvalget først har sagt ja til tilskud, kan lokaletilskuddet ikke fratages foreningen igen, medmindre foreningens forudsætninger ændrer sig.

 Forvaltningen bemærker, at foreningen kan få de timer, der ønskes tilskud til på Ellebækskolen i kommende sæson, da foreningen i sæson 2022/2023 har fået timer i gymnastiksalen mandag, onsdag, torsdag og fredag kl. 17-22. Jævnfør deres aktivitetsliste for 2021/2022 på deres hjemmeside, har de primært planlagte aktiviteter om onsdagen og få timer mandag og torsdag. Dermed er der ledig lokalekapacitet mandag og torsdag efter kl. 19 og om fredagen. Jævnfør Folkeoplysningsbekendtgørelsens §17, stk. 3 kan en forening ikke kræve, at få adgang på en bestemt ugedag eller tid.

Økonomi
Økonomien til en eventuel beslutning om at imødekomme ansøgningen om støtte til lokaleleje, vil kunne holdes inden for den afsatte økonomiske ramme.
Beslutning
Ansøgning imødekommes. 
Bilag

Til toppen


78.   Fordeling af midler fra pulje til foreninger og klubber med elitepotentiale


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget at, forslag til fordeling af midler i forbindelse med puljen til foreninger og klubber med elitepotentiale i 2022 godkendes.
Baggrund og vurdering

Eliteidrætspuljen havde frist 1. maj 2022 og kan ansøges af foreninger og klubber hjemmehørende i Køge Kommune.

Der er indkommet ansøgninger fra 11 foreninger med tilbud om markedsføring for i alt 1.562.298 kr. og Eliteidrætspuljens budget udgør 604.000 kr.

Eliteidrætspuljens formål
Puljen skal forbedre forholdene for de foreninger/klubber, der er hjemmehørende i Køge Kommune og har hold/deltagere i de øverste turneringer/spillerækker.

Formålet med tildelinger fra puljen er at markedsføre og synliggøre Køge Kommune, som en attraktiv kommune og en attraktiv idrætskommune. Puljen er derved med til at styrke den positive omtale af Køge Kommune og afledt deraf med til at tiltrække nye borgere. 

Ansøgere til puljen skal tilbyde en ydelse mod en beregnet modydelse. En aftale om støtte til foreninger med elitepotentiale, vil tage udgangspunkt i et tilbud fra foreningen om, at markedsføre Køge Kommune.
Der kan overordnet indgås aftaler med foreninger og klubber hjemmehørende i Køge Kommune, hvis markedsføringsværdi vurderes ud fra det sportslige præstationsniveau.

Retningslinjerne for Eliteidrætspuljen
Ved fordeling af midler til foreninger, tages der udgangspunkt i de vedtagne retningslinjers hovedpunkter (se bilag "Retningslinjer for Køge Kommunes pulje til foreninger med eliteidrætspotentiale"):

 • At ydelsesmodtageren har en solid organisationsform, et værdigrundlag, en sund økonomi og et godt omdømme mv.
 • At ydelsesmodtagerens sportslige niveau er på højt nationalt plan.
 • At der foregår en væsentlig eksponering i medier.
 • At aktiviteten i kraft af sin kvalitet og synlighed understøtter den idrætsprofil, som Køge Kommune vil kendes for.
 • At aktiviteten giver mulighed for lokal publikumsmæssig oplevelse på et højt professionelt niveau.
 • At puljens modtagere fremsender dokumentation for markedsføringsindsatsen, senest ved udgangen af april det efterfølgende år. Der vil ikke blive udbetalt nye tilskud før dokumentation er modtaget af Kultur- og Idrætsafdelingen.

Kultur- og Idrætsudvalget har besluttet, at der anvendes ekstern konsulent til kvalificering af fordeling af midler fra puljen.

Forvaltningen har sammen med den eksterne konsulent afholdt møder med de ansøgende foreninger den 31. maj. På møderne har hver forening præsenteret den forventede markedsføringsindsats i foreningens afgivne tilbud.

Den eksterne konsulents anbefaling til Køge Kommunes markedsføringsbidrag til de enkelte foreninger samt markedsføringstiltag, som modydelse for bidraget, er skrevet ind i vedhæftede oversigt over indkomne ansøgninger.

Konsulentens honorar betales af puljens midler. 

Retningslinjer samt oversigt over alle indkomne ansøgninger er vedhæftede. I oversigten er foreningernes sportslige niveau samt den eksterne konsulents anbefaling til Køge Kommunes markedsføringsbidrag til foreningen medtaget. Herunder de markedsføringstiltag, der anbefales i forbindelse med dette bidrag.

Økonomi
Der henvises til ovenfor.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


79.   Sygefravær på Kultur- og Idrætsområdet pr. 1. kvartal 2022


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget tager orienteringen om sygefravær på kultur- og idrætsområdet pr. 1. kvartal 2022 til efterretning.
Baggrund og vurdering

I lighed med øvrige udvalg orienteres Kultur- og Idrætsudvalget én gang i kvartalet om udviklingen i sygefravær på de institutioner, der hører under udvalgets ressortområde.

Fra den 1. marts 2022 registreres covid-sygefravær ikke længere særskilt, men indgår i det almindelige sygefravær.

Sygefraværet for de kommunale institutioner inden for Kultur- og Idrætsudvalgets område er samlet set 4,9%. Sygefraværet for de enkelte institutioner er vedhæftet som bilag. Det er ikke muligt at sammenligne med de foregående 12 måneder, grundet ny opgørelsesmetode, der ikke gør det muligt, at oplyse et samlet sygefravær på de kommunale institutioner for 1. kvartal 2021.

De selvejende institutioner og haller er ikke indeholdt i ovennævnte opgørelse, men de har manuelt indberettet deres sygefravær. Forvaltningen har herefter udarbejdet en sygefraværsoversigt for de selvejende institutioner og haller (vedhæftet som bilag). Sygefraværet viser et gennemsnit på 11,2% for 1. kvartal 2022.Sygefraværet er ekstraordinært højt grundet konkrete langtidssygemeldinger og forventes, at stabilisere sig på et væsentligt lavere niveau over de kommende kvartaler.

Det samlede sygefravær for hele Køge Kommune er ved udgangen af 1. kvartal 2022 på 7,1%.

Forvaltningen har fortsat fokus på sygefraværet.

Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning
Taget til efterretning. 
Bilag

Til toppen


80.   Indbringelse af sag


Indstilling
Ken Kristensen har i medfør af styrelseslovens initiativret ønsket, at få en sag om midlertidig regulering af varmen i mindre haller ved behov, på dagsordenen.
Baggrund og vurdering

Ken Kristensen skriver:
"Sagen udspringer af en henvendelse fra et kvindeligt senior yoga hold i Vemmedrup, som fryser når de mødes og skal dyrke fællesskabet og yogaen.

Baggrunden for forholdet er at Køge Kommune har besluttet, at der i kommunale haller, kun må være 17 grader.

I Køge Kommune vil vi gerne være den mindst ensomme kommune og have vores medborgere til, at være aktive i en forening. Derfor foreslås denne anbefaling ud fra et kultur- og idrætsmæssigt perspektiv.

Lokalet som yoga damerne anvender er et mindre aktivitetslokale i tilknytning til Vemmedruphallen, som i forvejen jævnligt bliver justeret temperaturmæssigt, når der blandt andet skal være valghandlinger og eksamen for eleverne på skolen mv.

Men når det gælder yoga damerne, må temperaturen ikke hæves kortvarigt. På den baggrund fryser de og dette gør sig især gældende i vintermånederne.

Anbefaler derfor, at udvalget drøfter en anbefaling til Teknik- og Ejendomsudvalget om, at man i særtilfælde kan give dispensation til varmepolitikken i hallerne ud fra nedenstående eller lignende eksempel.

I kommunale haller med mindre tilstødende aktivitetslokaler kan der kortvarigt dispenseres på varmepolitikken ved anmodning og under særlige omstændigheder herunder aktivitetens formål og bevægelsespotentiale.

Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning

Kultur- og Idrætsudvalget blev gjort bekendt med, at Teknik- og Ejendomsudvalget forventer at drøfte sagen i august, hvorfor Kultur- og Idrætsudvalget besluttede, at afvente denne afklaring.  

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede at forvaltningen sætter en sag på udvalgets dagsorden i august med orientering om Teknik- og Ejendomsudvalgets beslutning.Til toppen


81.   Orientering fra formanden


Indstilling
Formanden orienterer om dialog med Køge Sportsfiskerforening, herunder ønske om placering i frysehuset i Slipset eller tilsvarende placering ved havnen.
 
Beslutning
 • Dialog med Køge Sportsfiskerforeninger. 
 • Orientering om afskaffelse af reklame for spil i offentlig transport, fx på busser.
 • Orientering om den videre proces med klubber på Den Maritime Halvø.

Til toppen


82.   Orientering fra forvaltningen


Beslutning
 • Orientering om dialogmøde vedrørende Bevæg Dig For Livet

Til toppen


83.   Eventuelt


Beslutning
Drøftet.

Til toppen


84.   Status på arbejdet med budgetlægningen for 2023-26 (Lukket punkt)Til toppen


85.   Eventuelt. (Lukket punkt)Til toppen


86.   Underskriftsblad - KIU (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 14.06.22