Referat af møde i Kultur- og Idrætsudvalget

Den 07.06.2021 kl. 15:30 i Byrådsstue Huitfeldt/Virtuelt


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Anders Ladegaard Bork, (O)
Erik Swiatek, (A)
Ken Kristensen, (V)
Kirsten Larsen, (C)
Osama Aref Mohamad, (A)
Thomas Kielgast, (F)

Afbud:

Bent Sten Andersen, (O)

66.   Godkendelse af dagsorden


Indstilling
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


67.   Status på arbejdet med Musikplanen


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at udvalget drøfter status på arbejdet med Musikplanen.

Baggrund og vurdering

Kultur- og Idrætsudvalget godkendte den 6. januar 2020 en musikplan. Forvaltningen vil på mødet orientere om det seneste års udmøntning af Musikplanens fem strategiske målsætninger. 

Musikskoleleder Thomas Winther og Kulturhus- og Ungdomsskoleleder Sidse Marie Olsen deltager på mødet.

Økonomi
Ingen direkte økonomisk konsekvens
Beslutning
Drøftet.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


68.   Fokusplan for events på kultur-, idræt- og fritidsområdet


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at udvalget godkender Fokusplan for events på Kultur-, Idræts- og Fritidsområdet.

Baggrund og vurdering

Kultur- og Idrætsudvalget har tidligere drøftet kommunens ambitioner og strategier på eventområdet, senest som temadrøftelse den 3. maj 2021.

På baggrund af temadrøftelsen er der udarbejdet et fokusplan som beskriver de overordnede målsætninger, rammer og fremadrettede prioriteringer for kultur-, idræt- og fritidsevents (vedlagt som bilag). Nedenfor beskrives hovedpunkter fra planen. Planen udgør rettesnor for kommunens arbejde med events på kultur, idræt og fritidsområdet.

Hovedpunkter fra planen

 1. At forstærker Køges DNA og grundfortælling ved at sætte fokus på events som er unikke, specifikke og relevante for Køge Kommune.
 2. At inddrage borgerne som publikum, deltagere, frivillige og aktører samt sikre at alle målgrupper, aldersgrupper og årstider er indtænkt i kommunens eventhjul.
 3. At tager afsæt i kommunens øvrige kultur-, idræt- og fritidsstrategier, og spille sammen med en række andre kommunale indsats- og fokusområder.
 4. At fremme samspil og netværk mellem kommunens mange interessenter på eventområdet.
 5. At understøtte foreninger og institutioner ved at udvikle værktøj som gør det nemmere for eventarrangører at afvikle events.
 6. At videreudvikle eksisterende og nye lokale kultur-, idræts- og fritidsevents og målrettet hverve relevante nationale og internationale events.

I budgetforliget 2020 tilgik en engangsbevilling til Kultur- og Økonomiforvaltningen til afvikling af events. Beløbet blev overført til anvendelse i 2021, ligeligt fordelt mellem kultur- og idrætsevents. Der er ikke afsat yderligere budget til udvikling og afvikling af events fremover bortset fra eksisterende midler i Kulturpuljen til Kyndelmisse, Skt. Hans og Sommersjov.

Fokusplanens ambitioner for eventområdet

Køge Kommunens ambitioner om at skabe en overordnet balance mellem events på kultur-, idræt- og fritidsområderne indebærer følgende:

 • Minimum et stort internationalt eller nationalt idræts- eller kulturevent hvert anden år
 • Minimum tre regionale kultur-, idræt- eller fritidsevents hvert år.
 • Videreudvikling af både eksisterende og nye lokale events.

Fokusplanen er udtryk for et målrettet og ambitiøst fundament for arbejdet med events. Planen forudsætter, at kultur og idræt tilføres økonomi og ressourcer for at kunne løftes i henhold til intention. Planen kan iværksættes i flere faser, således at der initialt arbejdes med de ressourcer, der allerede eksisterer i organisationen og hos øvrige interessenter.

Såfremt Kultur- og Idrætsudvalget godkender fokusplanen, vil Kultur og Økonomiforvaltningen igangsætte arbejde med at formidle og udmønte planen. Der lægges op til statusdrøftelse i udvalget ultimo 2022.

Økonomi

Se ovenfor.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Bilag

Til toppen


69.   Ansøgning om areal til fire padelbaner på Ravnsborg Stadion


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at udvalget 

 1. tager høringssvar efter partshøring blandt brugere og institutioner på Ravnsborg Stadion til efterretning
 2. godkender, at forvaltningen udarbejder brugsretsaftale mellem Køge Kommune og Køge Padel Center på areal til 4 padelbaner på Ravnsborg Stadion.
Baggrund og vurdering

Kultur- og Idrætsudvalget har den 18. februar 2021 modtaget en ansøgning fra Køge Padel Center om areal samt tilskud til etablering af yderligere fire padelbaner på Ravnsborg Stadion.

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede den 12. april 2021 at sende anlæggelse af fire padelbaner på Ravnsborg Stadion i høring (partshøring) samt at behandle ansøgning om anlæggelse af banerne herunder stillingtagen til en 10-årig brugsretsaftale på ansøgte areal samt evt. tilskud til anlægget på udvalgets møde den 7. juni. Frist for indsendelse af svar på partshøringen var den 24. maj 2021. 

Ansøgning om tilskud til anlæggelse af banerne behandles i særskilt sag på indeværende Kultur- og Idrætsudvalgsmøde, sammen med øvrige indkomne tilskudsansøgninger til padelanlæg.

Det ansøgte areal til fire padelbaner inkl. gangarealer svarer til ca. 1.100 m2. En enkelt padelbane måler 10 x 20 meter. Banerne ønskes placeret tæt på Ravnsborghallen og i forlængelse af de eksisterende to padelbaner på stadion, og Køge Padel Center ønsker, at banerne med tiden overdækkes. Der er ikke mulighed for at etablere overdækkede baner/hal indenfor den gældende lokalplan,  

Køge Padel Center oplyser i ansøgningen, at investeringen udgør 1,7 mio. kr. samt at foreningen pr. 31. januar 2021 havde 0,7 mio. kr. i kassen. Foreningen forventer pr. 1. august 2021 at have en egenkapital på 1,3 mio. kr.

For uddybning af ansøgningen og ønskede placering af banerne - se vedhæftede ansøgning.

Høringssvar
Der er indkommet høringssvar fra Køge FC og Køge Bugt Gymnastikcenter.

 Køge Bugt Gymnastikcenter bemærker, at placeringen af de to allerede anlagte baner på kortet i Køge Padel Centers ansøgning ikke svarer til banernes virkelige placering. De allerede anlagte baner er placeret længere mod nord. De fire nye padelbaner ønskes placeret nord for de allerede anlagte baner og vil derfor ikke have konsekvenser for placeringen af Køge Bugt Gymnastikcenters hal 2.

Høringssvar fra partshøring giver ikke anledning til ændring i anvisning af areal. 

Høringssvar er vedhæftede.

Brugsretsaftale på areal
Med henvisning til beslutning taget på Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 5. oktober 2020, kan følgende ansøgere få stillet areal på kommunens stadions og grønne områder til idrætsformål til rådighed til padelbaner:

 • Godkendte folkeoplysende ketchersport foreninger.
 • Folkeoplysende foreninger, der har etableret en godkendt padelafdeling med særskilt økonomi.
 • Selvejende haller.

Da Køge Padel Center er etableret af Køge Badminton Klub, Firmaidræt Køge og Ravnsborghallen, anbefaler forvaltningen, at der gives en 10-årig brugsretsaftale på areal til anlæggelse af fire padelbaner. Betingelser for brug af kommunens areal beskrives i aftalen. 

Ansøger skal tilbageføre arealet til sin oprindelige tilstand, når brugen af arealet ophører. 

Køge Padel Center finansierer selv drift og vedligehold af banerne, mod at indtægt fra udleje af banerne tilfalder Køge Padel Center.
Økonomi

Intet. 

Beslutning

Ad 1: Taget til efterretning.

Ad 2: Godkendt.

Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Bilag

Til toppen


70.   Ansøgning om areal til padelanlæg - Herfølge Boldklub


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at Herfølge Boldklub anmodes om at fremsende fornyet ansøgning, når kriterierne er opfyldt. 

Baggrund og vurdering

Kultur- og Idrætsudvalget har den 26. april 2021 modtaget en ansøgning fra Herfølge Boldklub vedrørende opførelse af 2 udendørsbaner og 3 indendørsbaner, med mulighed for udvidelse til 6 indendørsbaner.

Herfølge Boldklub ansøger udvalget om lån af et græsareal beliggende på Herfølge Stadion ud for P-pladsen ved siden af antennemasten. Arealet er på nuværende tidspunkt ubenyttet. Området svarer til ca. 3.100 m2. Herfølge Boldklub søger ikke om tilskud til etablering af anlægget. For uddybning af ansøgningen og placering af banerne - se vedhæftede ansøgning.

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede den 5. oktober 2020, at areal til anlæggelse af padelanlæg kan gives til

 • godkendte folkeoplysende ketchersport foreninger
 • folkeoplysende foreninger der har etableret en godkendt padelafdeling med særskilt økonomi
 • selvejende haller.

Forvaltningen bemærker, at Herfølge Boldklub på nuværende tidspunkt ikke falder ind under en af ovenstående tre ansøgermuligheder. Forvaltningen konstaterer derfor, at ansøgningen ikke opfylder kriterierne for ansøgning om areal til padelanlæg.

Herfølge Boldklub anmodes om at fremsende fornyet ansøgning, når kriterierne er opfyldt.

Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning

Ken Kristensen (V) stillede ændringsforslag om at godkende Herfølge Boldklubs ansøgning med det forbehold, at de til generalforsamlingen bliver en flerstrenget forening med ketchersport samt at lokalplanen giver mulighed for etablering af baner, alternativt uden tag.

Ændringsforslaget blev sendt til afstemning. Et flertal på 4 stemte imod (Erik Swiatek (A), Osama Aref Mohamed (A), Kirsten Larsen (C) og Anders Ladegaard Bork (O). En mindretal på 2 (Thomas Kielgast (F) og Ken Kristensen (V) stemte for. Forslaget er herefter faldet.

Et enig udvalg godkendte herefter indstillingen. 

Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Bilag

Til toppen


71.   Tilskud til padel fra puljen til udendørs idræts- og fritidsarealer


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at udvalget

 1. drøfter og beslutter tilskud til anlæggelse af padelanlæg på baggrund af indkomne ansøgninger
 2. tager til efterretning, at forvaltningen udarbejder brugsretsaftaler mellem Køge Kommune og ansøgere på arealer til anlæggelse af padelanlæg.
Baggrund og vurdering

Puljen til tilskud til udendørs idræts- og fritidsarealer havde frist den 1. juni 2021. Forvaltningen har ved fristens udløb modtaget ansøgninger fra fire foreninger vedrørende tilskud samt areal til etablering af padelanlæg. (Ansøgningerne er vedlagt sagen). 

Areal til anlæggelse af padelanlæg på Ravnsborg Stadion behandles i særskilt sag på indeværende Kultur- og Idrætsudvalgsmøde. Tilskud til anlæg på Ravnsborg Stadion forudsætter, at udvalget godkender særskilt sag om arealet.

Tilskud til padel
Kultur- og Idrætsudvalget besluttede den 5. oktober 2020, at ansøger skal opfylde følgende kriterier for at komme i betragtning til tilskud:
 • Godkendte folkeoplysende ketchersport foreninger.
 • Folkeoplysende foreninger der har etableret en godkendt padelafdeling med særskilt økonomi.
 • Selvejende haller.

Ansøger skal ved ansøgning om tilskud kunne dokumentere, at man selv kan finansiere mindst 50 % af anlægssummen. Hvis ansøger har behov for lånefinansiering af et restbeløb efter egenfinansiering og kommunalt tilskud, vil der være mulighed for at søge kommunegaranti. Byrådet giver på baggrund af en økonomisk vurdering kommunegaranti til foreningerne til fastforrentede lån med afdrag og maks. 10 års løbetid.

De fire ansøgere, der hver søger 100.000 kr. i tilskud er:

 • Køge Padel Center.
 • Køgehallerne og Køge Tennisklub i fællesskab.
 •  Borup Tennis Klub.
 •  IF Frem Bjæverskov Tennis. Udvalget behandlede ansøgningen på mødet den 5. oktober 2020 med beslutning om nærmere afdækning.  

Forvaltningen udbetaler tilskud, når ansøgerne kan dokumentere 50 % egenfinansiering. 

Areal
Med henvisning til Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 5. oktober 2020, kan ovennævnte typer af foreninger og selvejende haller ansøge om at få stillet et areal på kommunens stadions og grønne områder til idrætsformål til rådighed til padelbaner. Det kræver en politisk behandling, hvis arealet inddrager eksisterende aktivitetsbaner.  

Ansøgninger fra Køgehallerne/Køge Tennisklub, Borup Tennis Klub og IF Frem Bjæverskov vedrører anlæggelse af anlæg på arealer, der på nuværende tidspunkt er udlagt til idrætsformål, og som ikke er i anvendelse. Forvaltningen arbejder administrativt videre med udarbejdelse af 10-årige brugsretsaftaler på de ansøgte arealer til anlæggelse af disse anlæg. Betingelser for brug af kommunens areal vil blive beskrevet i aftalerne. Ansøgerne skal tilbageføre arealet til sin oprindelige tilstand, når brugen af arealet ophører.  

Ansøgerne finansierer selv drift og vedligehold af banerne, mod at indtægt fra udleje af banerne tilfalder ansøgerne.

Konsekvens ved tildeling af tilskud
Såfremt udvalget tildeler tilskud til padelanlæg reduceres puljen til udendørs idræts- og fritidsarealer med tilsvarende beløb. Puljen anvendes i dag til renovering, ændringer og nye etableringer på alle kommunale stadions og grønne områder under kultur og idræt. Bevilling til padelanlæg vil derfor have indflydelse på puljens restbeløb til fordeling blandt de resterende 32 ansøgere.

Økonomi
Der henvises til ovenfor. 
Beslutning

Ad 1: Drøftet. Kultur- og Idrætsudvalget godkender tilskud på 100.000 kr. til hver af de fire ansøgere. Udbetaling af tilskud forudsætter dokumenteret 50 % egenfinansiering. Forvaltningen afdækker krav om evt. nabo-høring.  

Ad 2: Taget til efterretning.

Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Bilag

Til toppen


72.   Ansøgninger til pulje for forsamlingshuse, der har lidt økonomisk tab i forbindelse med Covid-19


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at drøfte og beslutte uddeling af midler fra puljen til forsamlingshuse, der har lidt økonomisk tab under Covid-19.

Baggrund og vurdering

Kultur- og Idrætsudvalget vedtog den 12. april 2021, at etablere en pulje til forsamlingshuse, der havde lidt økonomiske tab under Covid-19. Med beslutningen fulgte samtidig en henstilling til Økonomiudvalget om, at Økonomiudvalget finansierede puljen med 75.000 kr. Økonomiudvalget godkendte finansiering på 75.000 kr. den 20. april 2021.

Puljen blev etableret med dén forudsætning, at kommunen alene kan give støtte til aktiviteter, som kommunen selv vil kunne gennemføre samt til istandsættelse, og som likviditetsstøtte mod tilbagebetaling. Det var samtidig en forudsætning, at ansøger kan dokumentere, at de har søgt statslige Covid-19 hjælpepakker.

Indkomne ansøgninger
Forvaltningen har modtaget to ansøgninger til puljen på i alt 134.000 kr.

Ansøger 1 (Køge Kulturhus) anmoder om støtte til tab af indtægt i forbindelse med aflysning af planlagte arrangementer i 2020 og 2021 på i alt 50.000 kr.

Ansøger 2 (Lidemark Forsamlingshus) anmoder om støtte til tab af indtægt ved aflysning af private arrangementer, månedlige fællesspisninger, koncerter og foredrag i 2020 og 2021 på i alt 84.000 kr. Ansøger har efterfølgende udspecificeret sin ansøgning og har fremsendt en aktivitetsliste, der viser det specifikke tab af indtægter på aktiviteten fællesspisning samt de kulturelle arrangementer så som koncerter og foredrag. Tab af indtægt har i den forbindelse være 38.900 kr. 

Forvaltningen gør opmærksom på, at Køge Kommune ikke kan give støtte til private arrangementer efter kommunalfuldmagtsreglerne, fx afholdelse af konfirmationer, fødselsdag m.m., da det ikke er arrangementer, som kommunen selv kan afholde, idet der ikke er et kommunalt formål med aktiviteterne.

Forvaltningen gør desuden opmærksom på, at det at spise sammen ikke i sig selv er et kommunalt formål, der kan støttes efter kommunalfuldmagtsreglerne, da det kræver et videre formål, hvis Køge Kommune skal give støtte til sådanne arrangementer efter kommunalfuldmagtsreglerne.

Begge ansøgere oplyser, at de ikke har haft mulighed for at søge statslige puljer eller hjælpepakker, da ansøgers tab ikke lever op til Statens krav om niveau af tab. Deres tab har således været for ”lille” i denne sammenhæng.

Forvaltningen henstiller til, at eventuelle bevilgede midler øremærkes til driftsudgifter, der har været afholdt i forbindelse med de kommunale aktiviteter.

Ansøgningerne er vedhæftet som bilag.

Økonomi
Kultur- og Idrætsudvalget anmoder Økonomiudvalget om budgetomplacering af eventuelle bevilgede midler til Kultur- og Idrætsudvalget. Budgetomplaceringen sker i 3. Økonomiske Redegørelse.
Beslutning

Drøftet. Kultur- og Idrætsudvalget besluttede at uddele 32.400 kr. til Lidemark Forsamlingshus.

Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Bilag

Til toppen


73.   Salg af grund – Køgehal 4


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen og Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til

Økonomiudvalget og Byrådet, at

1. godkende salg af grund under tennishal og -hus til en samlet pris på 2,722 mio. kr. til Køgehallerne
2. godkende at der gives en anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2021 på en indtægt på 2,722 mio. kr.
3. 
godkende at Køgehallerne fritages for grundskyld, idet dette revurderes såfremt der sker ændret anvendelse af hallen

Teknik-og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at

4. der gives en anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2021 på en udgift på 2,722 mio. kr. til vedligeholdelse af haller, finansieret af indtægten fra grundsalg 

Kultur- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at

5. driftstilskud på 240.700 kr. pr. år fra 2022 indarbejdes i budgettet for 2022-25

Kultur- og Idrætsudvalget, at

6. driftstilskud i 2021 finansieres indenfor Kultur- og Idrætsudvalgets budget
7. udvalget tager orienteringen om bortfald af lejekontrakt med Køge Tennisklub til efterretning.

Teknik- og Ejendomsudvalget behandler sagen den 10. juni 2021.

Baggrund og vurdering

Køgehallerne har oplyst, at Køgehallerne er indstillet på at indgå handel med Nykredit om overtagelse af Tennishallen og -huset på Køge idrætspark (bygningerne). I den forbindelse ansøger Køgehallerne Køge Kommune om at købe grunden under Tennishal og -hus på samme vilkår som ved Køgehallernes køb i 2018 af grund under de 3 køgehaller. Køgehallerne anmoder endvidere om, at Køge Kommune afsætter et beløb svarende til salgsindtægten til genopretning af hallen i 2021, idet Køgehallerne forestår yderligere nødvendig genopretning af hallen. 

Sagen har været drøftet på møder mellem Køgehallerne, borgmesteren og formændene for Teknik- og Ejendomsudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget.

Forvaltningen har efterfølgende gennemført forhandlinger med køgehallerne om salg af grund under Tennishus- og hal (hal 4). 

Salg af grund
I henhold til udbudsbekendtgørelsen kan offentligt udbud undlades når salg sker til en institution mv., hvortil kommunen lovligt kan yde anlægsstøtte. Grunden kan derfor sælges til køgehallerne uden forudgående udbud, som en del anlægsstøtte.

Der er under forbehold af Byrådets godkendelse indgået en aftale om salg af grunden under hal 4 til 2,722 mio. kr. ekskl. moms. 

Forvaltningen vurderer med udgangspunkt i andre handler, at prisen svarer til markedsprisen.
Grundens sælges i lighed med grunden under de 3 eksisterende køgehaller som sokkelgrund og grunden er på 1.822 m2. Overtagelsesdagen er fastsat til 1. juli 2021.

Købskontrakt udarbejdes mellem Økonomiudvalgets og Byrådets behandling. Købskontrakten forventes underskrevet af Køgehallerne inden Byrådets behandling af sagen.

Fritagelse for grundskyld
Det er en betingelse for salget, at Køgehallerne fritages for grundskyld. Forvaltningen anbefaler, at der fritages for grundskyld idet det bemærkes, at såfremt der sker ændret anvendelse af hallen vil fritagelsen skulle revurderes. Fritagelsen vil ikke påvirke kommunens økonomi, da Køge Kommune hidtil har ejet grunden og ikke betaler grundskyld til sig selv.

Vedligeholdelse/genopretning
Der udestår et væsentligt vedligeholdelses- og genopretningsarbejde af Hal 4. Vedligeholdelsesforpligtelsen af de selvejende haller er jf. aftale mellem Køge Kommune og de selvejende haller delt mellem Køge Kommune og hallerne.

Der udestår et væsentligt vedligeholdelsesarbejde på hallen, hvorfor forvaltningen anbefaler at Køgehallernes ønske om at der afsættes et beløb til vedligeholdelse svarende til de 2,722 mio. kr. i købesum. 

Da tilskuddet udbetales som anlægstilskud svarer det til at Køgehallerne vil modtage et anlægstilskud på 3,28 mio. kr.,  

Den resterende nødvendige genopretning varetages af Køgehallerne. Hal 4 vil fremadrettet være at betragte som en selvejende hal svarende til kommunens øvrige selvejende haller.

Vedligeholdelsesforpligtelsen af Hal 4 vil dermed fremadrettet være delt mellem Køge Kommune og Køgehallerne svarende til fordelingen på øvrige selvejende haller.   

Driftstilskud
Handlen er fra Køgehallernes side betinget af at Køge Byråd bevilliger et driftstilskud på 240.700 kr. årligt. 
svarende til en udbetaling til Køgehallerne på 290.000 kr.

Forvaltningen bemærker, at der normalt ydes tilskud til kommunens selvejende haller efter tildelingsmodel vedtaget af Kultur- og Idrætsudvalget. De 290.000 kr. er mindre end normalt tildelt indenfor rammerne af tilskudsmodellen.

Forvaltningen anbefaler at tilskuddet i 2021 på 120.350 kr. afholdes indenfor Kultur- og Idrætsudvalgets budget og at driftstilskuddet fra 2022 og frem indarbejdes i budgetlægningen for 2022-25. 

Andre forhold
Overtagelsesdatoen er fastsat til 1. juli 2021 og pr. denne dato bortfalder lejekontrakt for grunden mellem Køge Tennishal og Køge Kommune.

Købsaftalen forventes at foreligge til Byrådets behandling idet det blandt andet indarbejdes heri, at støttemidler ikke på et senere tidspunkt kan overgå til andre uvedkommende formål, men falder retur til kommunen samt, at køber og sælger ligeligt deler alle omkostninger til tinglysning, herunder tinglysningsafgift. Hver part afholder omkostninger til egne rådgivere. Kommunens rettigheder sikres ved tinglysning af forbud mod videresalg (tilbagekøb), pantsætningsforbud etc. 

Økonomi

Forvaltningen gør opmærksom på, at kontakten udelukkende indeholder bestemmelse om et driftstilskud i 2021 og 2022, da det ikke er lovligt at forpligte kommunen ud over dette. Imidlertid anbefaler forvaltningen, at der afsættes 290.000 kr. pr. år varigt da dette vurderes nødvendigt for en fortsat forsvarlig drift af Køgehallerne.

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges rådighedsbeløb samt frigivelse til anlægsbevilling til salg på -2,722 mio. kr. og 2,722 mio. kr. til genopretning af haller i 2021. Bevillingerne er udgiftsneutrale og har derfor ikke effekt på på den beregnet kassebeholdning.

Herudover skal det bemærkes, at udgiften på 2,722 mio. kr. til genopretning af haller indgår i beregningen af anlægsloftet og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet. Indtægten på salget indgår ikke i beregningen.

Driftstilskuddet til hallen i 2022 på 240.700 kr. vil blive indarbejdet i budget 2022 i forbindelse med 1. behandling af budgettet. Driftstilskuddet forøger serviceramme på driften.

Beslutning

Ad 5: Anbefales.

Ad 6: Godkendt.

Ad 7: Taget til efterretning.

Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


74.   Status på Køge Kunstforenings projektering af Køge Vandværk


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at tage orientering om status på Køge Kunstforenings projektering af fase 1 (Filterhuset) på Køge Vandværk til efterretning. 
Baggrund og vurdering

Køge Kunstforening har ansøgt Kultur- og Idrætsudvalget samt Teknik- og Ejendomsudvalget om brug af Køge Vandværk på Søndre Allé i Køge. Foreningen ønsker at omdanne vandværkets lokaler til et nyt kulturelt samlingssted i Køge by under navnet Kulturhuset Vandværket.

Kultur- og Idrætsudvalget har den 1. februar 2021 besluttet, ligesom Teknik- og Ejendomsudvalget den 4. februar 2021, at stille vandværkets såkaldte Filterhus til rådighed for projektet samt afholde eventuelle forbrugsudgifter i Filterhuset i projekteringsperioden. Herudover har udvalgene tildelt projektet 200.000 kr. til projektering af projektets såkaldte første fase. 

Målet med fase 1 af Kulturhuset Vandværket er at etablere: 

 • Fem værkstedslokaler.
 • En udstillings- og eventsal.
 • Fælles tekøkken.
 • Garderobe og toiletfaciliter.

Køge Kunstforening vil udover projektering benytte midlerne til etablering af stedets visuelle identitet, herunder en hjemmeside samt projektledelse og fundraising. 

Uddybende bilag om fase 1 fra Køge Kunstforening er vedhæftede som bilag.
Økonomi
Intet.
Beslutning
Taget til efterretning. 
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Bilag

Til toppen


75.   Bevæg dig for livet - visionskommuneaftale


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at udvalget godkender Bevæg dig for livet visionsaftalen.

Baggrund og vurdering

Fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet behandlede i september 2020 procesplanen for aftaleindgåelse vedrørende Køge Kommune som Bevæg dig for livet visionskommune i perioden 2021-2025. Der foreligger nu udkast til visionsaftale (bilag).

”Bevæg dig for livet” er den største partnerskabsaftale i dansk idræts historie. Og Køge er med! Som visionskommune vil Køge Kommune arbejde målrettet for at løfte visionen om at 10 % flere af kommunens borgere motiveres og inspireres til bevægelse – også i forening. Dette sker i tæt parløb med de to idrætsorganisationer DIF og DGI. Glæden ved at dyrke idræt og bevægelse skal ud til endnu flere, så sundheden og trivslen højnes. Det kan være med til at øge livskvaliteten og skabe et stærkt fundament for et langt og aktivt liv for endnu flere borgere i kommunen.

Datagrundlaget og det indledende arbejde forud for visionsaftalen har synliggjort en række potentialer. Målgrupperne, der skal arbejdes med, er: børn, unge, inaktive voksne, inaktive seniorer samt psykisk sårbare og borgere med funktionsnedsættelser. De tværgående rammevilkår er midler og vilkår, som har indflydelse i forhold til at opnå en stigning i målgruppernes fysiske aktivitetsniveau og foreningsdeltagelse. De fem tværgående rammevilkår, der arbejdes med i aftaleperioden er: Fællesskab er en fælles sag, kommunikation, brobygning, rum og rammer samt kommunale institutioner.

Aftalen giver anledning til at styrke samarbejde mellem samtlige af kommunens politiske udvalg og respektive forvaltningsområder. Borgere og foreninger skal understøttes i det, de allerede gør så godt, ligesom der er brug for deres kompetencer, visioner og ambitioner for at skabe endnu flere veje af inspirerende bevægelse igennem hele Køge Kommune. Indsatser i handleplaner udarbejdes hvert år gennem workshops og inddragende processer med bidrag fra borgere, foreninger, medarbejdere og idrættens organisationer.

Fremadrettet proces

 • Udkast til handleplan forelægges den politiske arbejdsgruppe den 25. august 2021.
 • Borgere og foreningsliv inviteres til workshop om handleplan efterår 2021.
 • Handleplan forelægges den politiske følgegruppe ultimo 2021.

I de kommende år orienteres den politiske følgegruppe om status og godkender årlige handleplaner i april, med efterfølgende orientering i fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet. 

Økonomi
Visionskommuneprojektet afholdes inden for eksisterende ressourcer og midler i de respektive udvalg. Sammen med DIF og DGI er der mulighed for flere steder at tiltrække fondsmidler, ligesom der hos DGI og DIF er kompetencer til rådighed til understøttelse af projekterne.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Bilag

Til toppen


76.   Fordeling af midler fra pulje til foreninger og klubber med elitepotentiale


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at udvalget drøfter og beslutter fordeling af eliteidrætspuljen 2021.
Baggrund og vurdering

Puljen havde ansøgningsfrist den 1. maj 2021, og ved fristens udløb var der indkommet ansøgninger fra 12 foreninger på i alt 1.658.000 kr. (Der vedhæftes oversigt over ansøgninger samt de enkelte ansøgninger).

Eliteidrætspuljens budget udgør 604.000 kr.  

Eliteidrætspuljens formål
Puljen skal forbedre forholdene for de foreninger/klubber, der er hjemmehørende i Køge Kommune og har hold/deltagere i de øverste turneringer/spillerækker.

Formålet med tildelinger fra puljen er at markedsføre og synliggøre Køge Kommune som en attraktiv kommune og en attraktiv idrætskommune. Puljen er derved med til at styrke den positive omtale af Køge Kommune og afledt deraf med til at tiltrække nye borgere. 

Ansøgere til puljen skal tilbyde en ydelse mod en beregnet modydelse. En aftale om støtte til foreninger med elitepotentiale vil tage udgangspunkt i et tilbud fra foreningen om at markedsføre Køge Kommune.
Der kan overordnet indgås aftaler med  foreninger og klubber hjemmehørende i Køge Kommune, hvis markedsføringsværdi vurderes ud fra det sportslige præstationsniveau.

Retningslinjerne for Eliteidrætspuljen
Ved fordeling af midler til foreninger, tages der udgangspunkt i de vedtagne retningslinjers hovedpunkter (se bilag "Retningslinjer for Køge Kommunes pulje til foreninger med eliteidrætspotentiale"):

 • At ydelsesmodtageren har en solid organisationsform, et værdigrundlag, en sund økonomi og et godt omdømme mv.
 • At ydelsesmodtagerens sportslige niveau er på højt nationalt plan.
 • At der foregår en væsentlig eksponering i medier.
 • At aktiviteten i kraft af sin kvalitet og synlighed understøtter den idrætsprofil, som Køge Kommune vil kendes for.
 • At aktiviteten giver mulighed for lokal publikumsmæssig oplevelse på et højt professionelt niveau.
 • At puljens modtagere fremsender dokumentation for markedsføringsindsatsen, senest ved udgangen af april det efterfølgende år. Der vil ikke blive udbetalt nye tilskud før dokumentation er modtaget af Kultur- og Idrætsafdelingen.

Retningslinjer for puljen samt oversigt over indkomne ansøgninger, inklusiv oplæg til modydelse samt foreningernes medlemstal og sportslige niveau er vedhæftet. Endelig er foreningernes ansøgninger vedhæftet.

Efter aftale i Kultur- og Idrætsudvalget er ansøgningerne ikke bearbejdet af forvaltningen.

Økonomi
Der henvises til ovenfor.
Beslutning

Drøftet. Et flertal på 5 (Anders Ladegaard Bork (O), Erik Swiatek (A), Kirsten Larsen (C), Osama Aref Mohamad (A) og Thomas Kielgast (F) besluttede at udsætte sagen, da der ønskes en ekstern konsulent til at kvalificere fordeling af puljen. Et mindretal på 1 (Ken Kristensen (V) ønskede en politisk fordeling af puljen, idet man tidligere har klaret fordeling uden brug af ekstern konsulent og eliteidrætspuljen er desuden tidligere blevet skåret ned, hvilket en konsulent vil forstærke.

Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Bilag

Til toppen


77.   Sygefravær på Kultur- og Idrætsområdet pr. 1. kvartal 2021


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at udvalget tager orienteringen om sygefravær på kultur- og idrætsområdet pr. 1. kvartal 2021 til efterretning.
Baggrund og vurdering

I lighed med øvrige udvalg orienteres Kultur- og Idrætsudvalget en gang i kvartalet om udviklingen i sygefravær på de institutioner, der hører under udvalgets ressortområde.

Grundet ny opgørelsesmetode, er det ikke muligt at oplyse et samlet sygefravær på de kommunale institutioner. Opgørelsen over sygefravær for de enkelte kommunale institutioner er derfor vedhæftet som bilag.

De selvejende institutioner og haller er ikke indeholdt i ovennævnte opgørelse, men de har manuelt indberettet deres sygefravær. Forvaltningen har herefter udarbejdet en sygefraværsoversigt for de selvejende institutioner og haller (bilag "Sygefraværsoverblik pr. 31. marts 2021"). Sygefraværet viser et gennemsnit på 1,0 % pr. 31. marts 2021. Det er ikke muligt at sammenligne med de foregående 12 måneder, da der ikke er indhentet sygefraværsstatistik i 2020.

Det samlede sygefravær for hele Køge Kommune inklusiv Covid-19 relateret fravær, er ved udgangen af 1. kvartal 2021 på 6,4% (vedhæftet som bilag).

Forvaltningen har fortsat fokus på sygefraværet. 

Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Bilag

Til toppen


78.   Genåbning af kultur- og idrætsområdet


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at udvalget godkender

 1. udfasning af lokale tiltag og lempelser på det folkeoplysende område ved udgangen af juni 2021 lig Statens udfasning af diverse hjælpepakker
 2. udskudt regnskabsaflevering fortsat fastholdes.
Baggrund og vurdering

Regeringen og aftalepartierne har igennem corona-pandemien vedtaget statslige hjælpepakker og diverse tiltag med det formål, at holde hånden under kultur- og idrætslivet.

I 'Rammeaftale om plan for genåbning af Danmark' fra den 22. marts 2021, er aftalepartierne enige om, at hjælpepakkerne forlænges i lyset af den gradvise genåbning frem til at gælde til og med den 30. juni 2021. Aftalepartierne er endvidere enige om, at hjælpepakkerne skal udfases i takt med, at samfundet genåbnes.

Regeringens økonomiske ekspertgruppe er efterfølgende kommet med anbefalinger til, hvordan sammensætningen og udfasningen af hjælpepakkerne skal designes fra den 1. juli 2021 og frem. Dette betyder blandt andet, at der afsættes 36,5 mio. kr. til etablering af fem genstartspuljer på kultur- og idrætsområdet:

 • Pulje 1. Sikkerhedsmæssige tiltag, der skal understøtte en tryg genåbning.
 • Pulje 2. Kultur for alle - digitale tilbud til borgerne.
 • Pulje 3. Aktiviteter for vækstlagets aktører.
 • Pulje 4. Nye formater for aktiviteter i det offentlige rum.
 • Pulje 5. 100 dage med kultur og idræt. (Puljens formål er at støtte aktiviteter, der indgår i en landsdækkende festival for kultur og idræt, som vil være med til at markere genåbningen af kultur- og idrætslivet i hele landet).
Puljerne kan søges frem til 14. juni 2021. Forvaltningen har formidlet puljerne til foreninger og institutioner. 

Lokale lempelser i Køge Kommune

Kultur- og Idrætsudvalget har ligeledes iværksat lokale lempelser på det folkeoplysende område, herunder den folkeoplysende voksenundervisning (aftenskolerne) samt understøttende tiltag i forhold til beregning og udbetaling af aktivitets- og lokaletilskud.

De lokale tiltag er beskrevet i vedhæftede bilag.

Forvaltning foreslår, at de lokale lempelser udfases ved udgangen af juni 2021 ligesom de statslige generelle hjælpepakker.

Kultur- og Idrætsudvalget har sammen med Økonomiudvalget i 2020 vedtaget en ekstraordinær pulje til foreninger, der har lidt økonomisk tab under Covid-19. Puljen til foreninger er uddelt i 2020. Udvalgene har ligeledes i 2021 vedtaget en pulje til forsamlingshuse, der har lidt økonomisk tab. Puljen forventes uddelt på Kultur- og Idrætsudvalgsmøde den 7 juni 2021

Regnskabsaflæggelse fastholdes til 1. september

  Kultur- og Idrætsudvalget har den 3. maj 2021 godkendt udskudt regnskabsfrist for de folkeoplysende foreninger til 1. september 2021. Forvaltningen henstiller til, at dette fastholdes som følge af gældende forsamlingsforbud.

  Økonomi
  Ingen økonomisk konsekvenser.
  Beslutning

  Ad 1: Godkendt.

  Ad 2: Godkendt.

  Fraværende
  Bent Sten Andersen (O)
  Bilag

  Til toppen


  79.   2. Økonomiske Redegørelse 2021


  Indstilling

  Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at udvalget drøfter 2. Økonomiske Redegørelse 2021, herunder 

  1. tager 2. Økonomiske Redegørelse 2021 til efterretning
  2. indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at der flyttes budgetmidler på 0,1 mio. kr. fra Kultur- og Idrætsudvalget til Økonomiudvalget vedr. IT-licenser
  3. indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at der flyttes budgetmidler på 0,1 mio. kr. fra Kultur- og Idrætsudvalget til Teknik- og Ejendomsudvalget vedrørende Bjæverskov medborgerhus
  4. indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at mindreforbrug på 0,8 mio. kr. vedrørende KØS tagrenovering tilføres kassen
  5. godkender, at der flyttes 0,3 mio. kr. fra aktivitetsområdet fritidsfaciliteter til Bibliteksområdet mhp. på finansiering af Covid-19 omkostninger.
  Baggrund og vurdering

  På Kultur- og Idrætsudvalget område forventes et budget i balance på driftsområdet. På anlægsområdet forventes mindreforbrug på 0,8 mio. kr. vedrørende KØS tagrenovering, som anbefales tilført kassen. 

  Herudover anbefales en flytning af budgetmidler på i alt 0,1 mio. kr. vedrørende finansiering af IT-licenser til Økonomiudvalget, hvor udgifterne afholdes. Hertil kommer flytning af budgetmidler på 0,1 mio. kr. til Teknik- og Ejendomsudvalget vedrørende drift af Bjæverskov medborgerhus. Endelig anbefales en flytning af budgetmidler på 0,3 mio. kr. fra aktivitetsområdet Fritidsfaciliteter til Biblioteksområdet mhp. finansiering af Covid-19 omkostninger 

  Dette fremgår af tabellen i Bilag 1, som indeholder en oversigt over mindre- og merudgifter på Kultur- og Idrætsudvalgets område samt opfølgningen på anlægsprojekter.

  Nedenfor er aktivitetsområderne for Kultur- og Idrætsudvalget beskrevet.

  Fritidsfaciliteter
  Der forventes et samlet forbrug på 21,2 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Heraf anbefales 0,1 mio. kr. omplaceret til Økonomiudvalget mhp. finansiering af IT-licenser og 0,1 mio. kr. anbefales flyttet til Teknik- og Ejendomsudvalget vedrørende drift af Bjæverskov medborgerhus. Herudover, så anbefales intern flytning af budgetmidler på 0,3 mio. kr. til Biblioteksområdet mhp. finansiering af Covid-19 omkostninger.

  KøgeBibliotekerne
  Der forventes et samlet forbrug på 29,3 mio. kr. svarende til et merforbrug på 0,3 mio. kr., som anbefales dækket af en intern omplacering af budgetmidler fra aktivitetsområdet Fritidsfaciliteter. Merforbruget vedrører Covid-19 omkostninger under Biblioteksområdet, som anbefales finansieret af ledige midler under Fritidsfaciliteter.

  Kultur mv.
  Der forventes et samlet forbrug på 27,1 mio. kr. og budgettet forventes overholdt.

  Folkeoplysning og fritidsaktiviteter
  Der forventes et samlet forbrug på 26,0 mio. kr. og budgettet forventes overholdt.

  Covid-19
  Under Kultur- og Idrætsudvalget forventes netto omkostninger på 4,0 mio. kr. for hele 2021 som følge af manglende indtægter for Køge Svømmeland knyttet til Covid-19. 

  Covid-19 omkostningerne indgår ikke i ovenstående opfølgning.

  Regeringen har lovet, at Covid-19 udgifterne for 2021 indgår i forhandlingerne om Økonomiaftalen 2022, hvilket kan dække en del af meromkostningerne.

  Anlæg

  Kultur- og Idrætsudvalget har i 2021 et samlet anlægsbudget på 14,0 mio. kr., hvoraf 11,4 mio. kr. forventes brugt i indeværende år, jf. bilag 1. Der forventes således et mindreforbrug på 2,6 mio. kr., hvoraf 1,8 mio. kr. forventes overført til 2022 og 0,8 mio. kr. vedrørende KØS tagrenovering anbefales tilført kassen.

  Overførslerne på 1,8 mio. kr. vedrører 1,3 mio. kr. vedrørende Kultur, fritid og idræt Køge Nord og 0,5 mio. kr. vedrørende anlæg i Slipset. 

  Økonomi
  Intet særskilt at bemærke.
  Beslutning

  Ad 1: Taget til efterretning.

  Ad 2: Godkendt.

  Ad 3: Godkendt.

  Ad 4: Godkendt.

  Ad 5: Godkendt.

  Fraværende
  Bent Sten Andersen (O)
  Bilag

  Til toppen


  80.   Konsulentforbrug


  Indstilling
  Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at udvalget tager opgørelsen af konsulentudgifter på driftsområdet til efterretning, jf. bilag 1.
  Baggrund og vurdering

  I det følgende præsenteres opgørelsen over konsulentforbruget på driftsområdet.

  Køge Kommune har i en årrække haft fokus på niveauet for anvendelse af eksterne konsulenter i den kommunale opgaveløsning med henblik på at sikre, at de kommunale velfærdsydelser løses i den rette kombination af pris og kvalitet. Anvendelse af konsulenter sker således efter en nøje vurdering. Dog er der en kontinuerlig overvejelse af, om anvendelsen af eksterne konsulenter sker efter hensigten, og om den økonomiske optimering af aftalerne er optimal for kommunen.

  Opgørelsen af konsulentforbruget på Kultur- og Idrætsudvalgets område fremgår af tabellerne i bilag 1. Opgørelsen sammenligner de to seneste regnskabsår, dvs. 2019 og 2020.

  I bilaget vises det samlede konsulentforbrug i den første tabel, mens de to øvrige tabeller viser en oversigt over de leverandører, hvor Køge Kommune har købt konsulentydelser for mere end 25.000 kr. for hhv. 2019 og 2020. Leverandørlisten er desuden suppleret af bemærkninger til, hvorfor forvaltningen har brugt den pågældende konsulent, herunder om der er tale om obligatoriske, eksterne konsulentydelser (hvor anden ekstern myndighed eller lignende har besluttet, hvem der skal løse opgaven).

  Hver enkelt konsulentopgave, med en økonomisk værdi på min. 25.000 kr., er i
  udvalgsoversigterne desuden kategoriseret inden for en af nedenstående 8 kategorier:

  • It-konsulenter.
  • Rekruttering, intern uddannelse og HR.
  • Økonomi og effektivisering.
  • Organisationsanalyser.
  • Medie og journalist.
  • Mentor.
  • Bygge- og anlægsrådgivning.
  • Advokater og revisorer.

  Det skal bemærkes, at opgørelsen af konsulenter denne gang er baseret på Regeringen og KL's afgrænsning af konsulentudgifter for både 2019 og 2020. Opgørelsen vil derfor ikke være direkte sammenlignelig med de tidligere opgørelser, herunder den opgørelse for 2019 som blev lavet sidste år. Herudover så arbejdes der nationalt på yderligere at finpudse den aftalte definition/afgrænsning således, at man kommer tættere på en mere fælles definition i opgørelsen af konsulentudgifterne. Indtil dette er på plads videreføres vores nuværende praksis, som omfatter en manuel gennemgang af de leverandører, der udtrækkes fra KMD's indkøbsanalysesystem ud fra de kriterier som er aftalt mellem Regeringen og KL.

  Økonomi
  Intet særskilt at bemærke.
  Beslutning
  Taget til efterretning.
  Fraværende
  Bent Sten Andersen (O)
  Bilag

  Til toppen


  81.   Strategi for Køge Kommunes ejendomsportefølje - høring


  Indstilling

  Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at udvalget drøfter udkast til strategi og fremkommer med eventuelle bemærkninger.

  Baggrund og vurdering

  Køge Byråd godkendte den 26. juni 2018 igangsætning af arbejdet med en strategi for Køge Kommunes ejendomsportefølje. Baggrunden for dette var

  • en forventning om stigning i antallet af indbyggere i Køge Kommune med omtrent 10.000 over 10 år. Skulle vi tilbyde det samme areal pr. borger til kommunale faciliteter og bygninger som i 2018, ville det betyde anlægsinvesteringer på over 1 mia. kr. Hertil kommer øgede driftsomkostninger på årligt mere 30 mio. kr. Dette vel at mærke, hvis vi "blot" byggede nyt og ikke justerede adfærd
  • et ønske om at arbejde med "smarte m2" og at udnytte ejendomsporteføljen strategisk, jf. Moderniserings- og Effektiviseringsprogram (MEP)

  I baggrunden for arbejdet indgik også et anerkendt behov for langsigtet planlægning, håndtering af vedligeholdelsesefterslæb og gennemsigtighed i prioriterings- og beslutningsprocesserne omkring ejendomme.

  Strategi
  Der har været arbejdet med formulering af en strategi ud fra ovennævnte og som ønsket med stor grad af involvering af organisationen. I forbindelse med Budget 2020 blev indsatsen dog fokuseret på udarbejdelse af konkrete cases/effektiviseringsforslag og konkretisering af disse. Strategiudarbejdelsen måtte yderligere nedprioriteres pga. andre opgaver under Corona-genoplukning, men nu kan "Køge Kommunes ejendomsportefølje: Strategi og principper" fremlægges til høring.

  Strategien har til formål at sætte retning for styring og udnyttelse af kommunens bygningsmasse, således at udnyttelsesgraden er optimal, ombygning og opgradering sker målrettet med fokus på brugernes behov/faglige strategier, og nyanlæg sker afvejet og koordineret med den eksisterende ejendomsportefølje.

  Strategien er brudt op i fire målsætninger:

  1. Styring og prioritering af Køge Kommunes ejendomsportefølje hviler på en solid og gennemarbejdet fremstilling af de økonomiske rationaler i forhold til fx kapacitetsudfordringer samt brugsmæssig/faglig og teknisk kvalitet.

  2. Køge Kommunes ejendomme understøtter fagopgaverne og service til borgerne.

  3. I Køge Kommune er vi fælles om ejendommene, og ejendommene skal kunne rumme kommunes kapacitetsbehov inden for alle fagområder.

  4. Køge Kommunes ejendomme er indbydende, sunde, vedligeholdt og bevarer deres værdi.

  Udkast til strategi vedlagt.

  "De næste skridt"
  Til at understøtte implementering af strategien er "De næste skridt" udarbejdet. Notatet har til hensigt at omsætte de overordnede mål og hensigter til konkrete tiltag.

  Et væsentligt omdrejningspunkt i realiseringen af strategien er arbejdet i Ejendomsgruppen, hvorfor gruppens arbejdsgrundlag mv. er medtaget. Gruppen har ikke selvstændigt mandat, men fungerer først og fremmest ved at rådgive den tekniske direktør.

  "De næste skridt" samt nøgletal for ejendomsområdet er vedlagt til orientering. 

  Den videre proces
  Strategien sendes nu i høring i Hoved MED-udvalget og relevante fagudvalg i juni måned. I løbet af august måned sendes strategien til behandling i Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og endelig til godkendelse i Byrådet. Eventuelle høringssvar vil indgå i beslutningsgrundlaget. 

  Frist for indmelding af kommentarer er 31. juni 2021.

  Økonomi
  Ingen direkte økonomisk konsekvenser.
  Beslutning
  Drøftet.
  Fraværende
  Bent Sten Andersen (O)
  Bilag

  Til toppen


  82.   Omprioritering af midler til etablering af parkeringspladser og drift af toiletter


  Indstilling

  Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Marinaudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget, at udvalgene

  1. tager status på parkeringssituationen på Marinaen til efterretning
  2. godkender at omprioritere de afsatte midler til at etablering af parkeringspladser til det nye område
  3. afsætter driftsmidler til at holde områdets toiletter åbne i perioden maj til december.

  Marinaudvalget 27-5-2021
  Ad 1: Taget til efterretning.
  Ad 2 og 3: Godkendt.

  Baggrund og vurdering
  På udvalgsmøderne i Marinaudvalget den 25. marts 2021 og Kultur- og Idrætsudvalget den 12. april 2021 blev det henholdsvis anbefalet, at der anvendes midler, og godkendt, at bevilliges midler til asfaltering og etablering af parkeringspladser i Køge Marina.

  Status på asfaltering og etablering af parkeringspladser:
  I forbindelse med klargøring af arbejdet og forundersøgelser er det blevet klart, at det planlagte arbejde vil blive mere omfattende end oprindeligt skønnet. Det vil således blive dyrere at gennemføre, og det vil heller ikke kunne nås inden for den planlagte tidshorisont.

  Da formålet med arbejdet blandt andet har været at have parkeringspladserne klar til det forventede høje antal besøgende i Marinaen hen over sommerperioden, foreslår forvaltningen, at der etableres parkeringspladser på en mere velegnet placering inden for Marinaens område.

  Forvaltningen foreslår at asfaltere den hullede parkeringsplads ved det kommende hostel. Området er planlagt til parkeringsområde i lokalplanen og hostel-projektet er nu kommet så langt, at området til parkering godt kan igangsættes. Løsningen forekommer mere enkel at tilgå, idet der er tale om en grus-parkeringsplads, hvor det ikke er nødvendigt først at skrabe et større jordlag væk, men man nøjes med blot at fjerne sten og så lægge asfalt.

  Udgiften ved at asfaltere det nye område skønnes at være halvdelen af udgifterne til asfalteringen af det tidligere godkendte område.

  Med igangsættelse af en hurtig udbudsrunde forventes asfalteringsarbejdet at kunne være gennemført ultimo juni.

  Drift af toiletter:
  Der er afsat driftsmidler til områdets toiletter i vinterperioden. Der er dog behov for toiletter hele året, og særligt i sommerperioden, hvor kommer der mange besøgende (forventes 50.000) i Marinaen. Det er derfor ikke hensigtsmæssigt at toiletterne ikke er tilgængeligt hele året, derfor søges der om driftsmidler til at holde toiletter åbent i perioden maj til december. 

  Det vurderes, at beslutningen medfører et merbehov for omkring 75.000 kr. som kan tages fra Marinaens generelle bevilling.
  Økonomi
  Forslagene kan holdes inden for allerede afsatte midler.
  Beslutning

  Ad 1: Taget til efterretning.

  Ad 2: Godkendt.

  Ad 3: Godkendt.

  Fraværende
  Bent Sten Andersen (O)

  Til toppen


  83.   Orientering fra formanden


  Beslutning
  Møde med foreninger i Gule Hal.
  Fraværende
  Bent Sten Andersen (O)

  Til toppen


  84.   Orientering fra forvaltningen


  Beslutning
  Intet.
  Fraværende
  Bent Sten Andersen (O)

  Til toppen


  85.   Eventuelt


  Beslutning
  Intet.
  Fraværende
  Bent Sten Andersen (O)

  Til toppen


  86.   Eventuelt. (Lukket punkt)


  Fraværende
  Bent Sten Andersen (O)

  Til toppen


  87.   Underskriftsblad - KIU (Lukket punkt)


  Fraværende
  Bent Sten Andersen (O)

  Til toppen

  Opdateret af Køge Kommune 19.08.21