Referat af møde i Kultur- og Idrætsudvalget

Den 05.10.2020 kl. 15:30 i Byrådsstue Huitfeldt


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Anders Ladegaard Bork, (O)
Bent Sten Andersen, (O)
Erik Swiatek, (A)
Ken Kristensen, (V)
Kirsten Larsen, (C)
Osama Aref Mohamad, (A)
Thomas Kielgast, (F)


118.   Godkendelse af dagsorden


Indstilling
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


119.   Brugerundersøgelse på KøgeBibliotekerne 2020


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at udvalget tager orientering om KøgeBibliotekernes brugerundersøgelse "Bibliometer 2020" til efterretning.
Baggrund og vurdering

KøgeBibliotekerne ligger i Bibliometerrapporten for 2020 over landsgennemsnit på samtlige parametre og meget tæt på "best practice", som er den højeste opnåede bibliometerscore for hver dimension. 

I 2020 er KøgeBibliotekerne gået stort frem på de fleste områder, og undersøgelsens primære konklusioner er:

 • Køgebibliotekernes gennemsnit er steget fra 6,3 i år 2018 til 6,6 i år 2020 og ligger nu på det højeste niveau siden 2010.
 • Herfølge Bibliotek er i år 2020 vurderet højest, mens Køge Bibliotek også er gået stort frem.
 • De bibliometer-dimensioner, der vurderes højest, er Samfundsværdi, Service og Professionalisme, mens Inspiration og Biblioteksrum og Borgerinvolvering vurderes lavest.
 • Det brugersegment, der opnår den højeste bibliometerscore er "Børnefamilierne" (6,8) efterfulgt af "Pensionisterne" (6,7). Den laveste score findes blandt "Ungesegmentet" (6,3)
 • Samlet set er 96 % af brugerne tilfredse med biblioteket. Vigtigst for tilfredsheden er: Tilgængelighed, Værtskab, Service og Viden.
 • KøgeBibliotekernes brugere oplever, at biblioteket har stor værdi for lokalsamfundet og fungerer som inspirationskilde for størstedelen af brugerne.
 • For brugerne af KøgeBibliotekerne anses folkebiblioteket som en vigtig brik både i formidling og udbredelsen af viden om bæredygtighed.

KøgeBibliotekerne har gennemført 8 brugerundersøgelser siden år 2010 og fra år 2016 fast hvert andet år

Om Bibliometer
Bibliometeret sammenfatter, hvad der for brugerne er bibliotekets værdi og effekt. De opgjorte effekter er defineret ud fra Biblioteksloven, der fastsætter, at bibliotekets overordnede formål og tilsigtede effekt er at bidrage til:

 • Uddannelse
 • Oplysning
 • Kulturel aktivitet

Effekt måles som den brugeroplevede værdi, bibliotekerne tilfører sine brugere gennem materialetilbud, formidling, oplysning, kulturelle aktiviteter og arrangementer m.v. Målingerne baserer sig på spørgeskemaundersøgelse blandt et stort og repræsentativt udsnit af bibliotekets brugere, der vurderer 15 bibliometer-dimensioner på en skala fra -10 til +10. Undersøgelserne er foretaget i et stort antal af de danske folkebiblioteker. Mere end 100.000 biblioteksbrugere har deltaget i undersøgelsen.

Brugerundersøgelsen supplerer traditionelle nøgletal med viden om brugernes bud på værdien af bibliotekets tilbud og måler således bredere end en tilfredshedsundersøgelse. Analysefirmaet Moos-Bjerre A/S gennemfører undersøgelsen og samler resultaterne. Hver måling bidrager med selvstændig viden og giver samtidig mulighed for sammenligninger over tid og med andre biblioteker.

Den videre proces
Brugerundersøgelsen, Bibliometer, giver KøgeBibliotekerne et redskab til at følge op på effekten af indsatser og prioritere ressourcer, så KøgeBibliotekerne skaber mest mulig værdi for borgerne. Indenfor den ramme, som Køge Kommunes Biblioteksstrategi sætter, indgår resultatet af undersøgelsen derfor i beslutningsgrundlaget for den løbende udvikling af KøgeBibliotekerne og udmøntning af Biblioteksstrategien de kommende år, hvilket Kultur- og Idrætsudvalget drøftede 4. maj 2020.

Bibliotekschef Jytte Dahl deltager under punktet og præsenterer brugerundersøgelsen.

Økonomi
Brugerundersøgelsen har ikke økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


120.   Temadrøftelse - budget 2021-24


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at udvalget drøfter budget 2021- 24.

Baggrund og vurdering

Kultur- og idrætsudvalget besluttede den 7. september 2020, at der gennemføres temadrøftelse af budget 2021-24 den 5. oktober 2021.

Budgettet har været 2. behandlet i Økonomiudvalgt og andenbehandles i Byrådet den 6. oktober med et driftsbudget på 99,9 mio. kr., 100,2 mio. kr., 101,0 mio. kr. og 101,9 mio. kr. i årene 2021-2024,  og et anlægsbudget på 13,0 mio. kr., 9,0 mio. kr. og 5,0 mio. kr. i årene 2021-2023.

Under temadrøftelsen gennemgås og drøftes Kultur- og Idrætsudvalgets budget 2021-24.

Økonomi
Der henvises til ovenfor.
Beslutning
Drøftet.
Fraværende
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


121.   Padel og andre større udendørs anlæg i Køge Kommune


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at udvalget godkender forslag til, hvordan forvaltningen skal forholde sig til ansøgninger vedrørende etablering og drift af padelbaner og andre større udendørs anlæg.
Baggrund og vurdering

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede den 7. september 2020 at udsætte drøftelsen af en strategisk ramme for, hvordan forvaltningen skal forholde sig til ansøgninger vedrørende etablering og drift af padelbaner. Udvalget bad forvaltningen om at undersøge, hvordan man forholder sig til anlæg og drift af padelbaner i andre kommuner samt bad forvaltningen om at komme med en anbefaling.

Anlæg og drift af padelbaner i andre kommuner
Forvaltningen har forespurgt 10 kommuner om finansiering og drift af padelbaner til foreningsbrug.

Der er stor variation i, hvordan baner til foreningsbrug finansieres i de adspurgte kommuner.

I syv kommuner har foreningerne modtaget tilskud til anlæg af baner, og i seks af disse kommuner drifter foreningen selv banen. I den sidste kommune drifter kommunen banen, og indtægt fra udleje af restkapacitet tilfalder kommunen.

Ud af de seks ovennævnte kommuner udlejer foreningerne i fire af kommunerne restkapacitet, og indtægten herfra tilfalder foreningen. I de resterende to af de seks kommuner benyttes banerne kun af foreningens medlemmer.

I en enkelt kommune har foreningen selv finansieret og drifter banen. Indtægt fra udleje af restkapacitet tilfalder her foreningen.

I de resterende to kommuner har kommunen primært eller helt finansieret og drifter ligeledes banerne. Restkapacitet kan her bookes af personer, der ikke er medlem af foreningen, gennem en bookingportal, og indtægten tilfalder kommunen.

Forespørgslen blandt kommuner viser, at i hovedparten af kommunerne etableres baner i samarbejde med tennisklubber og med kommunalt anlægstilskud. Foreningen drifter selv banen med mulighed for at udbyde restkapacitet til selvorganiserede.

1. Model for anlæg og tilskud til padelbaner
Forvaltningen anbefaler følgende model for anlæggelse af padelbaner og andre større udendørs anlæg til foreningsbrug på kommunens stadions og grønne områder under Kultur- og Idrætsudvalgets område:

1.1. Tilskud til foreninger:
Der gives mulighed for tilskud på 100.000 kr. til etablering af udendørs anlæg. Tilskud finansieres af pulje til stadions og grønne anlæg. Puljen udbydes en gang årligt. Grænsen på 100.000 kr. er sat ud fra den betragtning, at flest muligt skal kunne komme i betragtning ved ansøgning til puljen.

I forhold til padelbaner kan der gives tilskud til følgende ansøgere:

 • godkendte folkeoplysende ketchersport foreninger
 • folkeoplysende foreninger der har etableret en godkendt padelafdeling med særskilt økonomi
 • selvejende haller

Ansøger skal ved ansøgning om tilskud kunne dokumentere, at man selv kan finansiere mindst 50 % af anlægssummen. Hvis ansøger har behov for lånefinansiering af et restbeløb efter egenfinansiering og kommunalt tilskud, vil der være mulighed for at søge kommunegaranti. Byrådet giver på baggrund af en økonomisk vurdering kommunegaranti til foreningerne til fastforrentede lån med afdrag og maks. 10 års løbetid.

En padelbane etableres primært for at dække foreningens behov for padel. Banen kan lånes/lejes ud til foreningens medlemmer, og foreningen kan udleje til andre foreninger. Er der herudover restkapacitet, kan foreningen udleje denne til selvorganiserede brugere. De selvejende haller kan udleje til kommunens foreninger, der er godkendt til lokalelån, og restkapacitet til selvorganiserede brugere.

1.2. Areal til padelbaner
Ovennævnte folkeoplysende foreninger og selvejende haller kan få stillet areal på kommunens stadions og grønne områder til idrætsformål til rådighed til padelbaner.

Private kan ikke købe areal til padelbaner med henblik på kommerciel drift på kommunens stadions og grønne områder til idrætsformål. 

Der fastlægges en brugsaftale ved brug af kommunens arealer. Egnet område anvises i dialog mellem ansøger og forvaltningen. Inddragelse af eksisterende aktivitetsbaner kræver politisk behandling i Kultur- og Idrætsudvalget.

Foreningen eller den selvejende hal finansierer selv drift og vedligehold af banen, mod at indtægt fra udleje af padelbaner tilfalder foreningen eller hallen. 

Ansøger tilbagefører arealet til sin oprindelige tilstand, hvis brugen af arealet ophører.

Betingelser for brug af kommunens areal beskrives i en brugsretsaftale.

2. Anlæg og tilskud til andre større anlæg
Alle folkeoplysende foreninger og selvejende haller kan søge om areal og tilskud hos kommunen til større anlæg (fx udendørs fitness og crossfit), som bl.a. kan indebære betonfundament. Ovennævnte retningslinjer for padel i forhold til tilskud og areal gælder ligeledes for disse anlæg.

Økonomi
Der henvises til ovenfor.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Osama Aref Mohamad (A)
Bilag

Til toppen


122.   Ansøgninger om padel baner


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at udvalget godkender at

 1. Bjæverskov IF Tennis Afdelings ansøgning om tilskud til padelbane afventer nærmere afdækning
 2. ansøgning fra privat investor om areal på Køge Marina til padelbane henvises til nærmere behandling, herunder lokalplanarbejdet for Køge Marina
 3. ansøgning fra privat investor om evt. areal i Køge Idrætspark afvises.
Baggrund og vurdering

Kultur- og Idrætsudvalget bad den 7. september 2020 forvaltningen præsentere konkrete ansøgninger om etablering af padel baner i Køge Kommune. På baggrund af dette præsenterer forvaltningen de følgende 2 ansøgninger:

 1. Ansøgning fra IF Frem Bjæverskov Tennis Afdeling.
 2. Ansøgning fra privat investor vedr. padel på Køge Marina og i Køge Idrætspark.

Under forudsætning af at Kultur- og Idrætsudvalget under dagsordenens punkt 121 har godkendt model for hvem der kan komme i betragtning for tilskud til padel baner, anbefaler forvaltningen følgende

 1. at ansøgningen fra IF Frem Bjæverskov Tennis Afdeling om 364.000 kr. til padelbane afdækkes nærmere med henblik på, om foreningen kan rejse 50 % af anlægssummen.  
 2. at ansøgningen fra privat investor om areal på Køge Marina henvises til nærmere behandling, herunder lokalplanarbejdet for Køge Marina. Ansøgning om evt. areal i Køge Idrætspark afvises. 

Udover disse to konkrete ansøgninger har Køge Nord Sport Center, Køgehallerne og Herfølge Boldklub også ytret et ønske om at etablere padel baner i fremtiden. Disse og eventuelt andre henvendelser håndteres jf. Kultur- og Idrætsudvalget generelle beslutning efterhånden som de kommer ind i overensstemmelse med Kultur- og Idrætsudvalgets beslutning under dagsordenens punkt 121. Skensved Padel har trukket ansøgning om areal og tilskud til padelbane.

Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning
Ad 1-3: Godkendt.
Fraværende
Osama Aref Mohamad (A)
Bilag

Til toppen


123.   Anlægsbevilling til kunststofbane i Herfølge


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. der gives anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til kunststofbane i Herfølge i 2020
 2. der gives anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til kunststofbane i Herfølge i 2021 under forudsætning af byrådets godkendelse i forbindelse med 2. behandling af budget 2021-24.
Baggrund og vurdering

Byrådet afsatte som en del af budgetforliget for 2020-2023 2 mio. kr. til en kunststofbane på den eksisterende opvisningsbane i Herfølge.

".....Med tilførsel af yderligere to millioner kroner sikres, at Herfølge Stadion fremstår som et moderne og tidssvarende stadion. De to millioner overføres til Herfølge Boldklub som et tilskud til en kunststofbane på den eksisterende opvisningsbane, til glæde for breddeidrætten."

Under forudsætning af Byrådets godkendelse i forbindelse med 2. behandling af budget 2021-24 er der afsat 0,5 mio. kr. til kunststofbane i Herfølge i 2021.

Herfølge Boldklub har i mail af 14. september og 24. september 2020 søgt om frigivelse af ovennævnte bevillinger på henholdsvis 2,0 mio. kr. og 0,5 mio. kr.

Forvaltningen bemærker, at de bevilgede 2 mio. kr. bliver til en udbetaling på 2,4 mio. kr., og de 0,5 mio. kr. bliver til en udbetaling på 0,6 mio.kr. efter tillæg af moms i henhold til den kommunale momsudligningsordning.

Foreningen forventer at projektet løber op i 3,1 mio. kr. Det resterende beløb finansieres via bl.a. egne midler og lån.

Arbejdet forventes påbegyndt i november måned, og det forventes, at arbejdet afsluttes i april 2021 med pålægning af græstæppe. 

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til kunststofbane i Herfølge, finansieret af tilsvarende rådighedsbeløb i 2020, og at der gives en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. finansieret af tilsvarende rådighedsbeløb i 2021 under forudsætning af Byrådets godkendelse i forbindelse med 2. behandling af budget 2021-24.

Ansøgninger fra Herfølge Boldklub er vedhæftet.

Økonomi
Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling for samlet 2,5 mio. kr. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da finansiering sker via det afsatte rådighedsbeløb med 2 mio. kr. i 2020 og 0,5 mio. kr. i 2021 (KIU 110). Det forudsætter, at Byrådet til 2. behandlingen af budgettet godkender rådighedsbeløbet for 2021 på 0,5 mio. kr.
Beslutning
Ad 1-2: Godkendt.
Fraværende
Osama Aref Mohamad (A)
Bilag

Til toppen


124.   Orientering fra formanden


Beslutning
 • Besøg hos HB Køge.
 • Rettelse i Dagblad vedr. udvalgssag om udmøntning af pulje til foreninger.
Fraværende
Osama Aref Mohamad (A)

Til toppen


125.   Orientering fra forvaltningen


Indstilling
Forvaltningen orienterer om status på hal 3.
Beslutning

Forvaltningen orienterede:

 • Efterårssjov er aflyst.
 • Covid-19 konsekvenser og statslige midler, herunder hvorvidt de selvejende haller er omfattet af statslige kompensation.
 • Teaterbygningen er genåbnet efter renovering af tag.
Fraværende
Osama Aref Mohamad (A)

Til toppen


126.   Eventuelt


Beslutning
Intet.
Fraværende
Osama Aref Mohamad (A)

Til toppen


127.   Eventuelt. (Lukket punkt)


Fraværende
Osama Aref Mohamad (A)

Til toppen


128.   Underskriftsblad - KIU (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 01.06.21