Referat af møde i Kultur- og Idrætsudvalget

Den 08.01.2018 kl. 15:30 i Byrådsstuen Huitfeldt


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Anders Ladegaard Bork, (O)
Bent Sten Andersen, (O)
Ken Kristensen, (V)
Kirsten Larsen, (C)
Marie Møller, (A)
Osama Aref Mohamad, (A)
Thomas Kielgast, (F)


1.   Godkendelse af dagsorden


Indstilling
Mødet afholdes i byrådsstuen Huitfeldt kl. 15.30.
Beslutning
Godkendt.

Til toppen


2.   Orientering om valg af formand og næstformand i Kultur- og Idrætsudvalget


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller, at udvalget tager til efterretning, at Kultur- og Idrætsudvalget på det konstituerende møde den 5. december 2017 har valgt Anders Ladegaard Bork (O) som formand og Kirsten Larsen (C) som næstformand.
Baggrund og vurdering

Kultur- og Idrætsudvalget har på mødet den 5. december 2017 valgt Anders Ladegaard Bork (O) som formand og Kirsten Larsen (C) som næstformand.

Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager ovennævnte til efterretning.

Udskrift fra Kultur- og Idrætsudvalgets konstituerende møde den 5. december 2017 er vedlagt.

Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning
Taget til efterretning.
Bilag

Til toppen


3.   Forretningsorden for Kultur- og Idrætsudvalget i perioden 1. januar 2018 - 31. december 2021


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller at Kultur- og Idrætsudvalget godkender forretningsordenen for udvalgets arbejde i byrådsperioden 1. januar 2018 - 31. december 2021.
Baggrund og vurdering

I henhold til Styrelseslovens § 20 stk. 3 skal udvalgene selv fastsætte sin forretningsorden.

Vedhæftede udkast til forretningsorden for Kultur- og Idrætsudvalget svarer til Kultur- og Idrætsudvalgets forretningsorden for perioden 2014-17.

Udkastet til forretningsorden indeholder en beskrivelse af reglerne for mødernes afholdelse, udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse, beslutningsdygtighed, mødeledelse, sagernes forelæggelse, medlemmernes deltagelse i forhandlinger og afstemning, beslutningsprotokol m.v.

Økonomi
Forslaget har ikke økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


4.   Mødedatoer for Kultur- og Idrætsudvalget 2018


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget godkender møderække for udvalget i 2018.
Baggrund og vurdering

I henhold til den kommunale styrelseslov træffer Økonomiudvalget og de stående udvalg for hvert regnskabsår beslutning om, hvornår og hvor udvalgets møder skal afholdes.

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede på det konstituerende møde den 5. december 2017 at mødet i januar måned afholdes den 8. januar.

Forvaltningen anbefaler, at Kultur- og Idrætsudvalgets møder afholdes den 1. mandag i måneden med følgende undtagelser:

 • april-mødet afholdes 2. mandag grundet påsken
 • juli holdes mødefri
 • august-mødet afholdes 2. mandag grundet sommerferien.

Dette betyder at møderne anbefales afholdt på følgende datoer kl. 15.30-18.00:

 • 5. februar
 • 5. marts
 • 9. april
 • 7. maj
 • 4. juni
 • 13. august
 • 3. september
 • 1. oktober
 • 5. november
 • 3. december 

Det forventes, at den samlede mødekalender for 2018 bliver forelagt Køge Byråd den 23. januar 2018.

Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning
Godkendt.

Til toppen


5.   1. Økonomiske Redegørelse 2018


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget:

 1. Drøfter og indstiller den 1. økonomiske redegørelse 2018 til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.       
 2. Anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives en udgiftsneutral tillægsbevilling på -0,05 mio. kr. i 2018 og overslagsår vedrørende Lov- og Cirkulæreprogrammet, som omplaceres til Økonomiudvalget.
 3. Godkender omplacering af 1,0 mio. kr. fra aktivitetsområdet Kultur mv. til aktivitetsområdet Fritidsfaciliteter inden for Kultur- og Idrætsudvalget vedrørende midler til udvikling af Køge Marina.
 4. Anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives en budgetneutral indtægts- og udgiftsbevilling på 370.000 kr. vedr. erstatning fra Banedanmark i forbindelse med elektrificering af jernbanen til brug for hegning af Herfølge- og Ravnsborg stadion.
Baggrund og vurdering

Der forventes et samlet forbrug på 103,0 mio. kr. svarende til mindreudgifter på 0,05 mio. kr., som anbefales omplaceret til Økonomiudvalget.

Nedenfor er de enkelte aktivitetsområder for Kultur- og Idrætsudvalget beskrevet.

Fritidsfaciliteter

Der forventes et samlet forbrug på 18,9 mio. kr. svarende til merudgifter på 1,0 mio. kr., som vedrører fortsat udvikling af Køge Marina. Merudgiften dækkes af en udgiftsneutral omplacering fra aktivitetsområdet Kultur mv. hvor midlerne ved en fejl blev placeret i det vedtagne budget.

Der søges en indtægts- og udgiftsbevilling på 370.000 kr. vedr. erstatning fra Banedanmark i forbindelse med elektrificering af jernbanen til brug for hegning af Herfølge- og Ravnsborg stadion.

Biblioteksområdet

Der forventes et samlet forbrug på 27,3 mio. kr. svarende til vedtagne budget.

Kultur mv.

Der forventes et samlet forbrug på 29,8 mio. kr. svarende til mindreudgifter på 1,0 mio. kr., som vedrører midler til fortsat udvikling af Køge Marina. Mindreudgifterne anbefales omplaceret til aktivitetsområdet Fritidsfaciliteter, idet midlerne ved en fejl blev placeret under Kultur mv. i det vedtagne budget.

Folkeoplysning og fritidsaktiviteter

Der forventes et samlet forbrug på 27,2 mio. kr. svarende til mindreudgifter på 0,05 mio. kr., som vedrører midler fra Lov- og Cirkulæreprogrammet, som skulle have været placeret under Kultur- og Idrætsafdelingen under Økonomiudvalget. Midlerne anbefales derfor omplaceret til Økonomiudvalget.

Økonomi
Der henvises til ovenfor.
Beslutning

Ad 1. Godkendt,

Ad 2 og 4. Anbefales,

Ad 3. Godkendt.


Til toppen


6.   Endelig vedtagelse af lokalplan for et multihus på Lellinge Stadion


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at forslag til lokalplan 1062 for et multihus på Lellinge Stadion vedtages endeligt med redaktionelle ændringer samt følgende ændringer:

 1. I lokalplanens redegørelse tilføjes: ”Multihuset kommer b.la. til at rumme aktiviteter, som tidligere var tilknyttet gymnastiksalen og det midlertidige lokale til lokalarkiv på Lellinge Skole samt aktiviteter, som i dag er tilknyttet pavillonen på Lellinge Stadion.”
 2. § 3 ændres til: ”Lokalplanområdet må kun anvendes til rekreativt formål i form af idræts- og bevægelsesfaciliteter samt kulturelle aktiviteter.”
 3. § 4.2 ændres til: ”Der skal udlægges areal til parkering i forbindelse med multihuset som vist på kortbilag 2. Der skal etableres den parkering, som er nødvendig for, at parkering kan ske på egen grund.” Kortbilag 2 tilrettes således, at parkeringsudlægget ikke er indtegnet med en afgrænsning.
 4. I § 7.1 ændres andet afsnit til: ”Eksisterende beplantning i beplantningsbælterne skal bevares. Supplerende beplantning skal bestå af arter som el, navr, fuglekirsebær, mirabel, hyld og liguster, det vil sige arter som giver læ, men ikke bliver højere, end at skyggegener kan undgås.”


Teknik- og Miljøudvalget 07-12-2017
Forslaget og ændringsforslagene sendes til udtalelse i Kultur- og Idrætsudvalget.
Baggrund og vurdering

Byrådet vedtog den 26. september 2017 at sende forslag til lokalplan 1062 for et multihus på Lellinge Stadion i offentlig høring. Der er indkommet 6 høringssvar i høringsperioden.

Høringssvarene indeholder bl.a. indsigelse mod byggefeltet, som det er udlagt i lokalplanen. Flere indsigere mener, at udlægget vil resultere i væsentlige gener for beboerne nord for stadion samt værdiforringelse på ejendomme omkring stadion. Det beklages desuden, at der nedlægges en 5-mands græsbane som følge af byggefeltet, som det er placeret i lokalplanen.

Høringssvarene indeholder desuden bl.a.:  

 • Alternative forslag til placering af multihuset.
 • Spørgsmål og ønsker i forhold til lokalplanens udlæg til parkering.
 • Udtryk for utilfredshed med interessentinddragelsen omkring udarbejdelse af skitseforslaget, som danner grundlag for lokalplanen. 
 • Udtryk for bekymring for øget støj i forbindelse med multihuset.
 • Udtryk for bekymring for øget trafik på Baneledet. 

Der er udarbejdet et høringsnotat, i hvilket der redegøres for høringssvarene samt forvaltningens forslag til ændringer i lokalplanen.

I forbindelse med salg af Lellinge Skole og SFO har Byrådet besluttet at opføre et multihus på Lellinge Stadion som erstatning for gymnastiksalen på Lellinge Skole.

Der er udarbejdet skitseforslag med fire forskellige scenarier for et nyt multihus med minihal, omklædningsfaciliteter, klublokale mv. Skitseforslaget er udarbejdet i samarbejde med interessenter fra Lellinge Beboerforening og Lellinge IF. Lokalplanen giver mulighed for opførelse af et multihus, som det er præsenteret i forslaget.

Økonomi
Lokalplanen har ingen direkte økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Kultur- og Idrætsudvalget har drøftet sagen og opfordrer Klima- og Planudvalget til at genoverveje placering af byggefeltet, så det generer naboerne mindst muligt, idet det dog er vigtigt at byggefeltet placeres, så de eksisterende 11-mands baner bevares.

Kultur- og Idrætsudvalget opfordrer til at løsning i høringssvar 1 genovervejes, herunder opfordrer Kultur- og Idrætsudvalget til, at der i den konkrete placering inden for byggefeltet tænkes i at bevare så meget græs som muligt.

Bilag

Til toppen


7.   Udpegning af repræsentant til Brugerrådet på Køge Marina


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget udpeger en repræsentant til Brugerrådet på Køge Marina.
Baggrund og vurdering
Det fremgår af Vedtægter for Brugerrådet på Køge Marina, at Kultur- og Idrætsudvalget skal udpege en repræsentant. Repræsentanten udpeges for byrådsperioden 2018-2021.
Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning

Bent Sten Andersen (O) blev udpeget.

Bilag

Til toppen


8.   Udpegede repræsentanter til bestyrelser inden for Kultur- og Idrætsudvalgets område


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget at: 

 1. Orienteringen om udpegede repræsentanter til bestyrelser inden for Kultur- og Idrætsudvalgets område for perioden 1. januar 2018 – 31. december 2021 tages til efterretning.
 2. Udvalget drøfter forventninger om tilbagemelding fra repræsentanterne til udvalget.
Baggrund og vurdering

På Byrådets konstituerende møde den 5. december 2017 er der foretaget følgende udpegning af repræsentanter til bestyrelser for institutioner inden for Kultur- og Idrætsudvalgets område:

Kultur- og Idrætsrådet

 • Osama Mohamad (A) med Marie Møller (A) som suppleant
 • Kirsten Larsen (C) med Thomas Kielgast (F) som suppleant

Bestyrelsen for Køge Musikskole

 • Marie Møller (A) med Osama Mohamad (A) som suppleant
 • Kirsten Larsen (C) med Thomas Kielgast (F) som suppleant
Bestyrelsen for KØS – Museum for kunst i det offentlige rum
 • Erling Larsen (A)
 • Mette Jorsø (V)
Bestyrelsen for Museum Sydøstdanmark
 • Anders Ladegaard Bork (O)

Fonden Bevaring Sjælland

 • Erik Swiatek (A)

Bestyrelsen for Køge Fonden (selvejende institution)

 • Marie Stærke (A)
 • Mette Jorsø (V)

Bestyrelsen for Køge Kunstforening

 • Pernille Sylvest (A)
 • Kim Lindsø (VG 1)
Bestyrelsen for Herfølgehallen
 • Johannes Jacobsen (VG 1)
 • Jonny Jarndorf (VG 1)

Bestyrelsen for Køgehallerne

 • Pernille Sylvest (A)
 • Flemming Christensen (C)

Bestyrelsen for Ravnsborghallen

 • Peter Kønig Nielsen (VG 1)
 • Thomas Kielgast (F)

Bestyrelsen for Rishøj Idrætscenter

 • Yakup Pelit (VG 1)
 • Claus Rømer (VG 1)

Bestyrelsen for Skovbohallerne

 • Kenni Rasmussen (VG 1)
 • Rolf Larsen (VG 1)
Bestyrelsen for Køge Ungdomsskole og Tapperiet
 • Marie Møller (A) med Osama Mohamad (A) som suppleant
 • Kirsten Larsen (C) med Thomas Kielgast (F) som suppleant
Herudover skal Kultur- og Idrætsudvalget til ungdomsskole/Tapperiets bestyrelse vælge en repræsentant fra henholdsvis DA og LO, efter forslag fra de stedlige organisationer samt en repræsentant for foreningerne efter indstilling fra foreningerne. Det forventes, at Kultur- og Idrætsudvalget kan foretage dette valg på mødet i april måned.

Indtil Kultur- og Idrætsudvalget kan udpege nye repræsentanter, fortsætter de nuværende:

 • Torsten Lykke Hansen (Foreningslivet)
 • Søren Evald Jensen (DA)
 • Nicolai Andersen (LO)

Bestyrelsen for Køge Bugt Gymnastikcenter

 • Mickal Andersen (VG 1)
 • Per Stryhn (VG 1)

Endelig forventes Kultur- og Idrætsudvalget at udpege en repræsentant til Brugerrådet for Køge Marina på mødet den 8. januar 2018, jf. dagsordenens pkt. 7.

Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning

Ad 1. Taget til efterretning,

Ad 2. Formanden udsender brev til de udpegede bestyrelsesrepræsentanter.

Til toppen


9.   Orientering om Kultur- og Idrætsudvalgets sagsområder


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget tager orienteringen om udvalgets områder til efterretning. 
Baggrund og vurdering

Direktør for Kultur- og Økonomiforvaltningen, Lene Østergaard Lunde og kultur- og idrætschef Peter Christensen vil på mødet præsentere Kultur- og Idrætsudvalgets områder på overordnet niveau. Denne præsentation er en del af den samlede introduktion til udvalgets områder.

Kultur- og Idrætsudvalget vil blive yderligere introduceret til områderne på det kommende seminar den 1. marts 2018.

Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning
Udsat.

Til toppen


10.   Orientering fra formanden


Beslutning

Formanden har afholdt møde med Køge Svømmeklub den 18. december 2017.

Formanden oplyste, at der afholdes Bibliotekspolitisk Topmøde den 12.-13. april 2018.

Formanden oplyste at der afholdes nytårsreception på KØS med foreningerne den 30. januar 2018 kl. 17-18:30.

Formanden oplyste, at der afholdes introduktionsseminar for Kultur- og Idrætsudvalget den 22. marts 2018 kl. 12-18.

Formanden oplyste, at de kommende kultur- og idrætsudvalgsmøder i 2018 afholdes på følgende institutioner:

5. februar – Køgehallerne

5. marts – Køge Musikskole

9. april – Køge Marina

7. maj – KØS museum for kunst i det offentlige rum

4. juni – Køge Ungdomsskole/Tapperiet

13. august – KøgeBibliotekerne

3. september – Køge Rådhus

1. oktober – Køge Museum

5. november – Køge Svømmeland

3. december – Teaterbygningen.


Til toppen


11.   Orientering fra forvaltningen


Beslutning
Intet.

Til toppen


12.   Eventuelt


Beslutning
Drøftet.

Til toppen


13.   Eventuelt. (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 22.09.20