Dagsorden til møde i Kultur- og Idrætsudvalget

Den 01.02.2021 kl. 15:30 i Virtuelt


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Anders Ladegaard Bork, (O)
Bent Sten Andersen, (O)
Erik Swiatek, (A)
Ken Kristensen, (V)
Kirsten Larsen, (C)
Osama Aref Mohamad, (A)
Thomas Kielgast, (F)


12.   Godkendelse af dagsorden


Indstilling

Til toppen


13.   Ansøgning fra Køge Kunstforening om brug af Køge Vandværk


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til

Kultur- og Idrætsudvalget og  Teknik- og Ejendomsudvalget, at

 1. udvalgene beslutter hvorvidt man vil finansiere udgiften til projektering, fordelt med 50 % til hvert udvalg,

Teknik- og Ejendomsudvalget, at

2. udvalget beslutter hvorvidt man vil udlåne vandværket på Sdr. Allé til kunstforeningen samt afholde driftsudgifterne.

Baggrund og vurdering

Køge Kunstforening har udviklet et projekt om et borgerdrevet kulturelt mødested med arbejdende værksteder og udstillingsområder i det gamle vandværk på Sdr. Alle.

Køge Kunstforening ønsker, at omdanne vandværkets lokaler til et nyt kulturelt samlingssted i Køge by. Under navnet Kulturhuset Vandværket, vil flere foreninger primært med kreative/kulturelle formål tilbyde åbne aktiviteter for borgerne og invitere indenfor til udstillinger, workshops og andre events inden for maleri, keramik, skulptur, foto og senere mad-aktiviteter.

Køge Kunstforenings ambition er, at:

 • styrke Køge by kulturelt
 • lave et lokalt kraftcenter for kreativ innovation
 • løfte den kulturelle lokale dagsorden i fællesskab med andre aktører
 • imødekomme kreativ udfoldelse og samhørighed
 • skabe mulighed for et lokalt funderet udstillingssted
 • inddrage børn og unge i et fælles kulturelt miljø på tværs af generationer.

Kulturhuset Vandværket udbygges over tid og i forskellige faser. Kulturhuset vil dermed på sigt indeholde 5 værksteder, 3 udstillings- og eventrum, 1 køkken, 1 café og 1 udsigtssted. Faciliteterne er inddelt i følgende prioriterede faser

 • Fase 1: Etablering af fem værkstedslokaler, en udstillings- og eventsal og fælles tekøkken, garderobe og toiletfaciliter
 • Fase 2: Etablering af yderligere et udstillings- og eventrum
 • Fase 3: Etablering og udbygning af gårdspladsen til større køkkenfaciliteter og café
 • Fase 4: Etablering af udstillingsrum og udsigtssted i vandtårnet.


Køge Kunstforening vil danne foreningen Vandværket. Foreningens formål er udover daglig ledelse og koordinering af aktiviteter også at skabe en flad struktur, hvor alle aktører i huset får medbestemmelse og ejerskab til huset.

Køge Kunstforening foreslår, at Køge Billedskole kan blive en del af Kulturhuset Vandværket.

Foreningen søger kommunen om:

 • udlån af vandværket i en årrække til Køge Kunstforening/Foreningen Vandværket
 • forbrugsafgifter afholdt af Køge Kommune
 • projekteringsmidler.

Projekteringsmidlerne anvendes til udarbejdelse af et skitseprojekt som kunstforeningen kan bruge til at søge fonde.

Budget for udarbejdelse af skitseprojekt eftersendes inden mødet i Kultur- og Idrætsudvalget.

Formand for Køge Kunstforening Gitte Dyrløv og næstformand Torben Jantzen vil fremlægge planerne samt budget for Kulturhuset Vandværket på Kultur- og Idrætsudvalgets møde.

Økonomi

Udgift til projektering afholdes inden for Kultur- og Idrætsudvalgets og Teknik- og Ejendomsudvalgets driftsbudgetter.

Udgift til drift af vandværket er indeholdt i Teknik- og Ejendomsudvalgets driftsbudget.

Bilag

Til toppen


14.   Handleplan tilknyttet idræts-, fritids- og kulturplan for Køge Nord Skovby


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at

 1. handleplan tilknyttet idræts-, fritids- og kulturplan godkendes
 2. orientering om den videre proces tages til efterretning.
Baggrund og vurdering

Byrådet bevilgede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021-2023 15 mio. kr. fordelt med 5 mio. kr. pr. år.

Kultur- og Idrætsudvalget godkendte den 11. januar 2021 en idræts-, fritids- og kulturplan for Køge Nord Skovby.

I forlængelse heraf forelægges oplæg til en handleplan, der rammesætter realiseringen af tiltagene. Handleplanen fremgår af følgende oversigt:

Tiltag (ikke-prioriteret rækkefølge) Projektansvarlig institution Igangsættes (år) Total 2021-2023 (1.000 kr.)
#1 Kvarterhus - bydelens mødested KøgeBibliotekerne 2021 5.900
#2 Aktiver støjvolden Køge Nord Sport Center 2021 900
#3 Aktivitets- og oplevelsesstier Museum Sydøstdanmark 2021 2.050
#4 Madskoven Grøn omstilling 2021 350
#5 Klimafestival i Køge Nord Køge Ungdomsskole 2021 1.750
#6 Fælleshaver Grøn omstilling 2021 200
#7 Natur- og byggelegeplads Køge Musikskole 2021 650
#8 Græsningslaug private evt. 2022 0
#9 Fælles bålplads Bydelsforeningen efter 2023 0
#10 Aktive byrum og landskaber Køge Nord Sport Center 2021 950
Fælles pulje til evt. nye aktiviteter og uforudsete udgifter Køge Kommune 2021 2.250
Total (1.000 kr.) 15.000

 

 

Beskrivelse af de enkelte handleplanstiltag fremgår af vedhæftede bilag "Projektbeskrivelser" og budgettets fordeling på tiltag og årene 2021-2023 fremgår af vedhæftede bilag "Budgetoversigt". Både projektbeskrivelser og budgetter har karakter af skitser, og skal kvalificeres yderligere efter Kultur- og Idrætsudvalgets godkendelse af handleplanen, ligesom handleplanen er afhængig af tidsplan for implementering af diverse anlæg i byudviklingsområdet fx støjvold og renovering af kvartershuset.

Handleplanens gennemførelse forudsætter, at ovennævnte beløbsramme fastholdes for årene 2022-2023.

Der er nedsat en fælles pulje til evt. nye aktiviteter og uforudsete udgifter. Dette er hensigtsmæssigt, fordi budgetterne for tiltagne på nuværende tidspunkt er skønsmæssige, og der kan forventes at tilstøde yderligere udgifter. Samtidig kan puljen muliggøre evt. yderligere tiltag i perioden.

En forankring af idræts-, fritids- og kulturtiltagene rækker ud over 2023. Der er dog pt. ikke afsat midler ud efter 2023 i kommunen budget.

Inddragelse
Tovholderne for de enkelte tiltag vil sikre inddragelse af interesserede foreninger, selvorganiserede og evt. andre aktører.

Videre proces - årlig status
Kultur- og Idrætsudvalget vil hvert år få forelagt en status for de enkelte tiltag samt forslag til bevilling for det efterfølgende år, første gang i januar 2022.

Økonomi
Der henvises til ovenfor.
Bilag

Til toppen


15.   Idræts- fritids- og kulturplan for Køge Nord - anlægsbevilling


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet at der gives anlægsbevilling på 5 mio. kr. i 2021 til realisering af idræts,-, fritids- og kulturplanen i Køge Nord.
Baggrund og vurdering

I forbindelse med budgetforliget for 2021-2023 blev der afsat i alt 15 mio. kr. fordelt med 5 mio. kr. pr. år til realisering af idræts-, fritids- og kulturplanen i Køge Nord.

Kultur- og Idrætsudvalget godkendte den 11. januar 2021 idræts-, fritids- og kulturplanen for Køge Nord. I forlængelse heraf har Kultur- og Idrætsudvalget den 1. februar 2021, sag nr. 14, behandlet handleplanstiltag for ovennævnte plan.

Handleplanstiltag for 2021 udgør følgende:

Handleplanstiltag Budget år 2021 (1.000kr.)
#1 Aktiviteter v.Kvarterhus - bydelens mødested 1.600
#2 Aktiver støjvolden 200
#3 Aktivitets- og oplevelsesstier 750
#4 Madskoven 150
#5 Klimafestival i Køge Nord 150
#6 Fælleshaver 100
#7 Musikaktiviteter v. natur- og byggelegeplads 350
#8 Græsningslaug 0
#9 Fælles bålplads 0
#10 Aktive byrum og landskaber 350
Fælles pulje til evt. nye aktiviteter og uforudsete udgifter 1.350
Total (1.000 kr.) 5.000

På denne baggrund søges om anlægsbevilling på 5,0 mio. kr. i 2021 til gennemførelse af ovennævnte handleplanstiltag til indfrielse af idræts-, fritids- og kulturplanen.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling på 5 mio. kr. som frigiver det afsatte rådighedsbeløb i 2021 (KIU 117). Anlægsbevillingen har derfor ikke effekt på den beregnede kassebeholdning.

Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.


Til toppen


16.   Udarbejdelse af prospekt for muligt parkeringshus med indendørs skatehal


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til

Kultur- og Idrætsudvalget, Teknik- og Ejendomsudvalget og Økonomiudvalget, at

 1. det godkendes at der udarbejdes et skitseprojekt inkl. finansieringsmodel for P-hus med indendørs skatehal.

 Kultur- og idrætsudvalget, at

    2. der ikke igangsættes afdækning af yderligere løsningsmuligheder for ny skatehal.

Baggrund og vurdering

Der planlægges med 1.700 nye boliger på Søndre Havn og en P-norm på 0,75 p-pladser pr. bolig. Der har længe været overvejelser om at der som supplement til disse parkeringspladser ligeledes opføres et parkeringshus med henblik på at kunne honorere parkeringsbehovet i området. I Køge Kysts udviklingsplan er der reserveret et byggefelt til formålet. Der er imidlertid ikke budgetteret med hverken anlæg eller drift af et p-hus i Køge Kyst regi ud over den forpligtelse der følger af aftaler med investorer. Opførelsen og driften af huset til offentlig parkering vil således påhvile Køge Kommune.

Hertil kommer, at byggefeltet hvor Gule Hal ligger indenfor få år skal byudvikles. Gule Hal huser blandt andet kommunens eneste indendørs skatehal.

Det fremgår af budgeterklæringen nr. 11 for budget 2021-24 at:
”Skaterhallen ”Gule Hal” er en stor succes. Gule Hal ligger i dag på en grund der forventes byudviklet indenfor få år. Forligspartierne er enige om, at der skal arbejdes for at finde muligheder for fortsat sikring af en skaterhal i Køge Kommune. Forligspartierne beder derfor Kultur- og Idrætsudvalget om at afdække løsningsmuligheder der kan præsenteres for Byrådet forud for næste års budgetlægning.”

Som en del af udligningsreformen blev der ændret på mulighederne for at kommunerne selv beholder provenuet for betalingsparkering. Hertil kommer at renten pt. er lav hvilket gør at leasingomkostninger er forholdsvis lave.

Forvaltningen har i vedlagte notat beskrevet en model hvor der opføres et parkeringshus på Søndre Havn inkl. en skatehal på ca. samme størrelse som den nuværende Gule Hal.
Notatet er baseret på forudsætninger om anlægspriser, størrelse, apteringsbehov o.l. som er overslag. 

Notatet peger på, at det vil være muligt for Køge Kommune at anlægge og leasingfinansiere et parkeringshus med ca. 400 offentlige betalingsparkeringspladser og en skatehal. Som følge af den lave rente og muligheden for at leasingfinansiere anlægget peger den foreløbige businesscase på lejeindtægter på ca. 6-8 års sigt vil kunne finansiere udgifterne. Der vil således ikke være behov for at afsætte anlægsmidler til opførelsen, men udelukkende være behov for at afsætte en årlig drift i de første år 6-8 år, ligesom der skal deponeres svarende til anlægssummen.

Overslaget er præsenteret for formandsskaberne i Klima- og Planudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget den 3. december 2021.

Modellen skal ses som et første bud på indhold og økonomi. Såfremt der er ønske om at arbejde videre med projektet, anbefaler forvaltningen, at der igangsættes udarbejdelse af et egentligt skitseprojekt med tilhørende finansieringsmodel. Som en del af arbejdet skal der indgås nærmere aftale med Køge Kyst om overdragelse af grund o.l. Skitseprojektet skal kunne anvendes som grundlag for et egentligt udbud for opførelse af et p-hus med indendørs skatehal og skal kunne indgå i overvejelserne i den kommende budgetlægning. Skitseprojektet skal indeholde option på udnyttelse af tagetagen til uderum.

Såfremt udvalgene beslutter at igangsætte prospekt for parkeringshus med indendørs skate anbefaler forvaltningen, at der ikke afdækkes yderligere løsningsmuligheder for genhusning af Gule Hal.

Forvaltningen bemærker, at Gule Hal pt. huser yderligere foreningsaktivitet ligesom der er udendørs skate placeret på samme byggefelt. Sideløbende med udarbejdelse af prospektet og frem mod byggemodning af byggefeltet hvor Gule Hal ligger, skal der arbejdes med genplacering af øvrige foreninger og udendørs skate.

Den forventede proces for skitseprojektet er:

Februar: Godkendelse af at der igangsættes arbejde med skitseprojektet inkl. finansieringsmodel.
Februar – marts: Afklaring af overdragelse af byggefelt o.l. med Køge Kyst

Marts-juni: Udarbejdelse af prospekt inkl. finansieringsmodel.

August: Præsentation af prospekt og finansieringsmodel for Kultur- og Idrætsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget.

Forvaltningen præsenterer projektet på mødet.

Økonomi
Eventuelle omkostninger til udarbejdelse af prospekt afholdes indenfor de 3 udvalgs budgetter.

Til toppen


17.   Temadrøftelser 2021


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at udvalget godkender temadrøftelsernes emner og rækkefølge.
Baggrund og vurdering

Kultur- og Idrætsudvalget har den 12. august 2019 bedt forvaltningen om at udarbejde en revideret liste over udvalgets temadrøftelser, og at denne revideres hvert kvartal, senest i december 2020. På grund af efterfølgende ændringer i rækkefølgen er listen revideret på ny og rummer følgende forslag for perioden marts 2021 til juni 2021:

1. marts 2021: Kulturforankring i Køge Kystområdet.

12. april 2021:  Udvikling af eventområdet.

3. maj 2021: Servicetjek af foreningsområdet.

7. juni 2021: 

    (a) status for arbejdet med Musikplan.

    (b) Visioner og retning for Ungdomsskole, Tapperiet og Teaterbygningen.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Bilag

Til toppen


18.   Endelig vedtagelse af lokalplan 1095 - Daginstitution og idræt ved Ravnsborg + tillæg nr. 10 til kommuneplan 2017


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til

Kultur- og Idrætsudvalget og Børneudvalget, at

 1. Lokalplan 1095 - Daginstitution og Idræt ved Ravnsborg og kommuneplantillæg nr. 10 drøftes med de redaktionelle ændringer samt ændringer, som beskrevet i høringsnotatet (se bilag 1)

Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at 

    2. Lokalplan 1095 - Daginstitution og Idræt ved Ravnsborg og kommuneplantillæg nr. 10 vedtages endeligt med redaktionelle ændringer samt ændringer, som beskrevet i høringsnotatet (se bilag 1).

Baggrund og vurdering

Byrådet vedtog den 27. oktober 2020, sag nr. 192, at sende forslag til lokalplan 1095 - Daginstitution og Idræt ved Ravnsborg i offentlig høring. Der er indkommet syv høringssvar i høringsperioden og to høringssvar efter høringsfristen.

Lokalplanen giver mulighed for at opføre en daginstitution, gymnastikhal og en tumlesal, som tilbygning til eksisterende springgymnastikhal ved Ravnsborg. Lokalplanen giver også mulighed for en mindre udvidelse af Ravnsborghallen mod nord.

Høringssvarene indeholder bl.a. indsigelse mod stiudlæg mellem det eksisterende gymnastikcenter og den kommende gymnastikhal (hal 2). Gymnastikforeningen gør indsigelse mod stiudlægget pga. foreningens behov for passage som rent område og GF Obovejkvarteret gør indsigelse pga. stiudlæggets videre forbindelse til Obovejkvarteret og bekymring i forhold til, at forældre til børn i daginstitutionen vil parkere i Obovejkvarteret.

Da lokalplanen har et østligt stiudlæg langs jernbanen fra boligområdet mod syd og ind i lokalplanområdet samt mulighed for adgang langs Ravnsborghallens vestlige facade, har forvaltningen efterkommet indsigelserne og fjernet det omtalte stiudlæg fra lokalplanens kortbilag 2 (se bilag 2).

Høringssvarene indeholder desuden bl.a.:

 • Alternativt forslag til placering af daginstitutionen
 • Spørgsmål til byggeriets nærmere placering inden for lokalplanens byggefelt
 • Spørgsmål og ønsker i forhold til lokalplanens udlæg til parkering
 • Udtryk for bekymring for anvendelse og forlængelse af sydlig adgangsvej og parkeringsplads
 • Udtryk for bekymring for børns færdsel til og fra lokalplanområdet - trafiksikkerhed
 • Ønske om krav til opsætning af støjskærm som erstatning for fjernelse af jordvold
 • Ønske om etablering af yderligere padelbaner.

Der er udarbejdet et høringsnotat, hvori der redegøres for alle høringssvarene, samt forvaltningens forslag til ændringer i lokalplanen.

Forvaltningen arbejder fortsat med et skitseforslag for daginstitutionen, hal 2 og tumlesal i et samarbejde med Køge Bugt Gymnastikforening. På baggrund af projektbearbejdningen justeres lokalplanens bestemmelser vedrørende bebyggelsens ydre fremtræden (se bilag 1). Facader skal fremstå i materiale og nuance, der forholder sig til facaderne på de eksisterende byggerier.

Forvaltningen har vurderet, at de nævnte ændringer er af underordnet betydning, og derfor ikke kræver en fornyet høring.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, da byggeriet af daginstitution, hal og tumlesal ikke er en direkte del af vedtagelse af lokalplanen.
Bilag

Til toppen


19.   Ansøgning om etablering af en padelhal på Ravnsborg Stadion


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at udvalget

 1. tager orientering om ansøgning om etablering af en padelhal til efterretning
 2. drøfter den videre proces.
Baggrund og vurdering

Kultur- og Idrætsudvalget godkendte den 5. oktober at Firmaidræt Køge, Ravnsborghallen og Køge Badminton Klub kunne anlægge 2 padelbaner på Ravnsborg Stadion.

Ovennævnte foreninger oplyser i vedhæftede ansøgning fremsendt den 14. janaur 2021, at der er stor efterspørgsel efter banetimer på anlægget, hvorfor man søger om godkendelse af, at man kan opføre en indendørs hal med fire baner på Ravnsborg Stadion. Hallen ønskes placeret nord for de eksisterende udendørs padelbaner.

Ansøgerkredsen vil ligeledes gerne søge om tilskud og kommunegaranti til lån til anlæg af hallen.

Oplæg er vedlagt.

Der er ny lokalplan med henblik på etablering af ny daginstitution og gymnastikhal 2 på Ravnsborg Stadion under udarbejdelse. Lokalplanforslaget har været til offentlig høring, og forventes forelagt Byrådet til godkendelse den 2. marts 2021. Lokalplanforslaget indeholder ikke mulighed for opførelse af padelhal. Realisering af padelhallen kræver derfor ny lokalplan.

Det anbefales, at udvalget drøfter om, og i bekræftende fald hvordan der skal arbejdes videre med afdækning af en padelhal på Ravnsborg Stadion.

Økonomi
Intet at bemærke for nuværende.
Bilag

Til toppen


20.   Lystbåde i Køge Inderhavn - Slipset


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til

Kultur- Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. beslutte om forvaltningen skal igangsætte arbejdet med etablering af lystbådehavn i Slipset
 2. procesplanen - såfremt arbejdet besluttes igangsat - tages til efterretning
 3. beslutte hvordan den afledte drift tilvejebringes

Marinaudvalget, at

4. orienteringen om beslutninger vedrørende lystbådehavn i Slipset tages til efterretning.

Baggrund og vurdering

Ad 1 og 2:
Kultur- og Idrætsudvalget godkendte den 2. november 2020, at arbejdet med indhentning af tilladelse hos Kystdirektoratet og dispensation fra lokalplanen iværksættes, når den fulde anlægsfinansiering er indgået på Køge Kommunes konto.

Connect Køge har i mail af 12. januar 2021 oplyst, at Connect Køge kan indestå for 1,0 mio. kr. til finansiering af lystbådehavn i Slipset, og beder om at projektet igangsættes hurtigst muligt. Midlerne overføres til Køge Kommune, når selve anlægsarbejdet igangsættes.

Forvaltningen anbefaler derfor at der tages stilling til om arbejdet skal igangsættes. 

Såfremt arbejdet igangsættes anbefaler forvaltningen følgende proces til drøftelse i Kultur- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet og til Marinaudvalgets orientering, idet det selvfølgelig bemærkes, at såfremt der kommer hurtigere svar end forventet fra styrelsen, så kan det eventuelt muliggøre en lidt hurtigere færdiggørelse af projektet. Dog kan arbejdet tidligst igangsættes når der er godkendt lokalplan der muliggør projektet.

Marts: Dialog med interessenter i området (kystfiskerne, restauranter, foreninger mv.). 

Marts: Ansøgning til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om ændring af område fra erhvervshavn til fritidsområde.

Maj: Lokalplanforslag om underføring (inkl. havneplads og gæstemarina) behandles i Klima- og Planudvalget.

Juni og juli: Lokalplanforslag i offentlig høring.

September - oktober: Endelig vedtagelse af lokalplanplan i Klima- og Planudvalget. 

Oktober/november: Forventet godkendelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

November: Frigivelse af anlægsbevilling til projektet.

December: Indhentning af tilbud.

December/januar 2022: Godkendelse af reglement i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Februar/april 2022: Flydebro udlægges og toiletbygning opstilles.

Maj 2022: Anlægget forventes indviet.

Ad 3
Forvaltningen gør opmærksom på, at der ikke er afsat midler i kommunens budget til driftsudgifterne. Det er normal praksis, at der ikke gennemføres udbud/tilbud på opgaver uden at såvel anlægsudgiften som driftsudgifterne er bevilliget. Forvaltningen anbefaler derfor, at udvalgene beslutter hvorledes de afledte driftsudgifter skal finansieres.

En vurdering af driftsudgifterne må baseres på et indtægtsskøn på baggrund af en lejepris og et estimat på belægning. Endvidere på et skøn over udgifterne til vedligeholdelse og drift af broen, drift af toiletbygning, aftale med Havnen og lignende.

Det er forvaltningens vurdering, at driftsudgifterne ved en belægning på 600 årlige betalende døgngæster á 200 kr. og 200 korttidsgæster á 80 kr. skønsmæssigt vil beløbe sig til 350.000 kr. pr. år. 

Økonomi

Det samlede anlægsprojektprojekt forventes at koste 1,5 mio. kr. som finansieres af 500.000 kr. afsat i Køge Kommunes budget 2021 og 1,0 mio. kr. finansieret gennem Connect Køge. Anlægsmidlerne er tilvejebragt.

Der udestår finansiering af den afledte drift, jf. ovenfor.

Bilag

Til toppen


21.   Orientering fra formandenTil toppen


22.   Orientering fra forvaltningenTil toppen


23.   EventueltTil toppen


24.   Tilskud (Lukket punkt)Til toppen


25.   Eventuelt. (Lukket punkt)Til toppen


26.   Underskriftsblad - KIU (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 17.06.21