Referat af møde i Kultur- og Idrætsudvalget

Den 04.05.2020 kl. 15:30 i Byrådsstuen Niels Juel


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Anders Ladegaard Bork, (O)
Bent Sten Andersen, (O)
Erik Swiatek, (A)
Ken Kristensen, (V)
Kirsten Larsen, (C)
Osama Aref Mohamad, (A)
Thomas Kielgast, (F)


52.   Godkendelse af dagsorden


Indstilling
Beslutning
Godkendt.

Til toppen


53.   Temadrøftelse om idrætsstrategi


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at udvalget

 1. tager orientering om idrætsstrategiens vision, handleplaner for udmøntningen af strategien samt de opnåede resultater til efterretning
 2. drøfter den fremadrettede retning for projekter inden for idrætsområdet.
Baggrund og vurdering

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede den 3. februar 2020, at temadrøftelse af idrætsstrategien har følgende formål: "en gennemgang af strategiens vision, handleplaner for udmøntningen af strategien samt de opnåede resultater. Endelig drøftes de fremadrettede projekter inden for idrætsområdet."

Forvaltningen giver en kort status på idrætsstrategien og lægger op til drøftelse af den fremadrettede retning for indsatser inden for idrætsområdet

Økonomi
Idrætsstrategien med tilhørende handleplaner afholdes inden for Kultur- og Idrætsudvalgets budget.
Beslutning

Ad 1:  Taget til efterretning.

Ad 2: Drøftet.

Bilag

Til toppen


54.   Udvikling af biblioteksområdet


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at udvalget

 1. drøfter udviklingsområder og scenarier
 2. godkender at biblioteket arbejder videre med næste fase af de enkelte scenarier.
Baggrund og vurdering

Kultur- og Idrætsudvalget havde den 3. februar 2020 en temadrøftelse om biblioteksområdet, herunder hvordan KøgeBibliotekerne opfylder Køge Kommunes biblioteksstrategi og bibliotekslovens formål om at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet. 

KøgeBibliotekerne er med sit fokus på medborgerskab en medspiller i udviklingen af både velfærds-, lærings-, demokrati- og kulturområdet. Derfor ønsker KøgeBibliotekerne med en række scenarier at lægge op til at styrke bibliotekets position og brede kontaktflade til borgerne, at tydeliggøre bibliotekets rolle og potentialer samt bidrage til nye vækstområder i kommunen. Dette sker inden for de fire udviklingsområder, som skal have særligt fokus i udmøntning af biblioteksstrategien de kommende år:

 1. Sprogstimulering og læselyst
 2. Kultur og sundhed
 3. Kobling mellem vækst og forankring
 4. Bibliotek, hvor borgerne er

I tilknytning til udviklingsområder har biblioteket lavet forslag til scenarier, som beskriver hvordan biblioteket konkret vil arbejde med de fire udviklingsområder. De enkelte scenarier udfoldes nedenfor.

Ad 1: Sprogstimulering og læselyst
Udviklingsområdet "Sprogstimulering og læselyst" fokuserer på at fremme skole- og studieparathed, ligesom det styrker livsmestring generelt at kunne forstå, fortolke og anvende sprog og læsning. Derfor ønsker KøgeBibliotekerne inden for dette udviklingsområde at arbejde videre med scenariet for en "Fortællingsbørnehave".

Næste fase for scenariet "Fortællingsbørnehave" vil være at afsøge konkrete daginstitutioner og andre partnere, som vil være med til at udvikle på et forsøgsprojekt omkring fortællingsbørnehaver. Den forventede effekt i forhold til børnene er: Større ordforråd og ordforståelse, bedre evne til koncentration, stærkere sociale kompetencer, inspiration til at tage sproglege og oplæsningsrutiner med hjem i familien samt øget lyst til selv at lære at læse. Scenariet indgår især i en læringsdagsorden.

Ad 2: Kultur og sundhed
Udviklingsområdet "Kultur og sundhed" fokuserer på, hvordan kultur bidrager til at fremme borgernes fysiske, psykiske og sociale sundhed og dermed giver dem et bedre liv. Derfor ønsker KøgeBibliotekerne inden for dette udviklingsområde at arbejde videre med scenariet "Kultur i bevægelse".

Næste fase for scenariet "Kultur i bevægelse" vil være at videreføre konkrete initiativer, søge puljemidler hos "Hold Hjernen Frisk" og byde ind i Kulturmetropolens samarbejde omkring "Kultur og Sundhed" samt etablere samarbejde med Velfærdsforvaltningen omkring relevante målgrupper. Den forventede effekt i forhold til lettere socialt og mobilt udsatte borgere er: Et sundere liv og øget livsglæde, nye fællesskaber, mindre ensomhed, større forståelse for andre samt øget blik for litteratur og kulturs potentiale for individuel udvikling. Scenariet indgår især i en velfærdsdagsorden.

Ad 3: Kobling mellem vækst og forankring
Udviklingsområdet om "kobling mellem vækst og forankring" fokuserer på fællesskaber på tværs af aldersgrupper og befolkningsgrupper, hvor samskabelse, samarbejde og borgerdrevet initiativ, er i centrum. Derfor ønsker KøgeBibliotekerne at arbejde videre med scenarierne "!Det lærende mødested i Køge Nord" og "Folkelab – viden, kreativitet og fællesskab".

Næste fase for scenariet "Det lærende mødested i Køge Nord" er at spille ind i kultur- og idrætsplanen for Køge Nord samt forberede relevante indspil, oplæg og beslutningsprocesser. Den forventede effekt for tilflyttere i Køge Nord er: Lokal viden og dermed forankring og tilknytning til lokalområdet og Køge Kommune, øget tryghed, reduceret ensomhed samt frigørelse af menneskelige ressourcer til at bidrage til fællesskabet. Scenariet indgår især i en byudviklingskontekst og velfærdsdagsorden.

Næste fase for scenariet "Folkelab – viden, kreativitet og fællesskab" er en udvikling af prototyper sammen med borgerne samt drøftelse af samarbejde med skolerne og andre interessenter. Den forventede effekt for borgere på tværs af alder er: Det 21. århundredes kompetencer (som er kommunikation, samarbejde, kritisk tænkning og kreativitet), videnskompetence, informationssøgning, medieetik, fællesskaber og medborgerskab. Scenariet indgår både i en lærings- og velfærdsdagsorden.

Ad 4: Bibliotek, hvor borgerne er
Udviklingsområdet om "Bibliotek, hvor borgerne er" handler om et nærværende og tilgængeligt bibliotekstilbud, der møder borgerne, hvor de er, fx i kommunens idrætsinstitutioner og andre mødesteder, og understøtter borgernes initiativer til videndeling og kulturelle fællesskaber. Derfor ønsker KøgeBibliotekerne at arbejde videre med scenariet "Biblioteket i synergi".

Næste fase for scenariet "Biblioteket i synergi" vil være en kortlægning af mulige af synergieffekter rundt om i kommunen, foruden oplæg til en proces for udvikling af profilen for Herfølge Bibliotek og Borup Bibliotek. Den forventede effekt for borgere på tværs af kommunen er: Øget brug af bibliotekstilbud, forebyggelse af ensomhed, nye brugergrupper- og nye lokale tilbud og flere målrettede materialekampagner, som er initieret af lokale behov. Scenariet indgår både i en lærings- og velfærdsdagsorden samt en demokrati- og kulturdagsorden.

For uddybning af ovennævnte udviklingsområder og scenarier - se vedhæftede notat: KøgeBibliotekernes udviklingsområder.

Økonomi
Næste fase i de enkelte scenarier afholdes inden for KøgeBibliotekernes driftsbudget.
Beslutning

Ad 1: Drøftet.

Ad 2: Godkendt.

Bilag

Til toppen


55.   Udsigten på Søndre Havn


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget og Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalgene drøfter

 1. hvorvidt Udsigten lægges i depot for en periode eller flyttes til et egnet sted på Den Maritime Halvø
 2. hvorvidt udvalgene beder Køge Kyst om at udpege og placere Udsigten midlertidigt på et egnet sted på Den Maritime Halvø, hvis man ønsker den flyttet til dette område
 3. finansiering af driften af Udsigten, hvis den opstilles på Den Maritime Halvø.

Teknik- og Ejendomsudvalget behandler sagen den 14. maj 2020.

Baggrund og vurdering

Køge Kyst har oplyst, at det midlertidige byrum Udsigten ved Søndre Strand skal fjernes, da arealet indgår i byudviklingsområdet SH4. Udsigten er placeret indenfor det første store byggefelt, hvor der medio 2020 planlægges oprenset efter Kemetyl. Køge Kyst er således forpligtet til at fjerne Udsigten, hvilket ikke er forbundet med omkostninger for Køge Kommune.

Køge Kyst har tilbudt enten at:

 • placere Udsigten et nyt sted på Søndre Havn under forudsætning af, at Køge Kommune overtager driften af anlægget eller
 • opbevare materialerne i depot, så opsætningen af Udsigten kan afvente, at processen omkring prospekt og lokalplan for Den Maritime Halvø er afsluttet.  

Udsigten består af en trappekonstruktion med en platform og to containere, der kan rumme udstyr. Udsigten er forsynet med vand og strøm. Omkring Udsigten er placeret treller, som bruges som bænke, og et antal grill til fri afbenyttelse.

Ud fra en kultur- og idrætsfaglig vurdering har Udsigten haft og vil fortsat have en væsentlig værdi for områdets brugere på tværs af generationer. Udsigten var oprindelig tænkt med midlertidighed for øje, men er blevet en attraktion i området. Med sin mulitifunktionalitet og særlige æstetik tiltrækker den både individer og grupper, som anvender Udsigten som udsigtstårn og som et "socialt udendørsmøbel", hvor der laves mad og andre fællesskabsorienterede aktiviteter.

Udsigten vil eksempelvis kunne placeres på Den Maritime Halvø og vil i så fald være med til at udfolde halvøens vision om blandt andet at være et himmelrum og aktivitetsplads.

Køge Kommune har ikke afsat midler til drift af Udsigten. Derfor indstiller forvaltningen, at Kultur- og Idrætsudvalget og Teknik- og Ejendomsudvalget drøfter:

 • hvorvidt Udsigten lægges i depot for en periode (maksimalt 4 år) eller flyttes til et egnet sted på Den Maritime Halvø.
 • hvorvidt udvalgene beder Køge Kyst om at udpege og placere Udsigten midlertidigt på et egnet sted på Den Maritime Halvø, hvis man ønsker den flyttet til dette område.
Økonomi

Der er ikke afsat midler til driften af Udsigten i Køge Kommunes budget.

En fremtidig drift af Udsigten vil høre under Teknik- og Ejendomsudvalget.

Køge Kysts samlede udgifter til Udsigten har været ca. 300.000 kr./år, inklusiv oprydning og tilsyn.

Beslutning

Ad 1-3: Sagen udsat.


Til toppen


56.   Proces for kultur- og idrætsplan i Køge Nord


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at udvalget tager proces for kultur- og idrætsplan i Køge Nord til efterretning.
Baggrund og vurdering

Kultur- og Idrætsudvalget har den 30. marts 2020 bedt om en procesplan for kultur- og idrætsplanen i Køge Nord, som leveres af BARK Rådgivning A/S.

Processen for kultur- og idrætsplanen skal inspirere og afdække behov, muligheder og udfordringer, give et blik udefra og få konkrete ideer på banen med henblik på at skabe et unikt område, hvor kultur og idræt bidrager til aktive fællesskaber i en skovby tæt på strand og storby, tæt på gravhøj og handelsby.

Arbejdet med udarbejdelse af kultur- og idrætsplanen organiseres med en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for kultur-og idrætsinstitutionerne, Teknik- og Miljøforvaltningen samt Kultur- og Økonomiforvaltningen, der skal sikre en tværgående forankring af planen. Endvidere nedsættes en følgegruppe bestående af lokale interessenter fra blandt andet den eksisterende følgegruppe fra Køge Nord og interesserede aktører. Projektledelse er forankret i Kultur- og Økonomiforvaltningen.

Processen for udarbejdelse af kultur- og idrætsplanen er:

 • 4. maj 2020: Kultur- og Idrætsudvalget drøfter og godkender procesplan.
    
 • Maj 2020: Følgegruppen nedsættes. Der gennemføres 10 interviews med interessenter, herunder et gruppeinterview med følgegruppen foruden et gruppeinterview med en fokusgruppe af potentielle kommende beboere i Køge Nord. 
 • Maj-juni 2020: Borgerne har mulighed for at indsende deres forslag til kultur- og idrætsplanen pr. mail til forvaltningen.
 • 25. maj 2020: Kultur- og idrætsudvalgets temadrøftelse, hvor konsulent præsenterer arbejdet og interviewer udvalget som central interessent i planudviklingen. Udvalget vil blandt andet blive spurgt om behov og udfordringer i Køge Nord, foruden konkrete idéer til kultur- og idrætsplanen.
 • 9. juni 2020: Hvis muligt afholdes der borgermøde under hensyntagen til Covid-19-situationen og de deraf følgende retningslinjer. Kultur- og Idrætsudvalget vil få lejlighed til at åbne borgermødet og derefter følger et workshopformat, der faciliteres af konsulent bistået af forvaltningen. Formålet med borgermødet er at involvere borgere og andre interesserede og generere viden og input til formuleringen af kultur- og idrætsplanen.
   
 • Juni-august 2020: Udarbejdelse af udkast til kultur- og idrætsplan.
   
 • 7. september 2020: Kultur- og Idrætsudvalget drøfter udkast til kultur- og idrætsplanen.
   
 • 5. oktober 2020: Kultur- og Idrætsudvalget får den færdige kultur- og idrætsplan til godkendelse, hvorefter den sendes til orientering i Økonomiudvalget og Køge Byråd.

Tids- og procesplan er vedhæftet som bilag.

Økonomi
Udgift til udvikling af kultur- og idrætsplanen afholdes inden for udvalgets driftsbudget 2020.
Beslutning
Taget til efterretning.
Bilag

Til toppen


57.   Formandsbeslutning vedr. kommunal hjælpepakke til det folkeoplysende område


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at udvalget tager til efterretning, at udvalgsformanden i forlængelse af mail til Kultur- og Idrætsudvalgets medlemmer den 25. april 2020 har truffet en formandsbeslutning om, at

 1. der udbetales tilskud til undervisningstimer til aftenskolerne på igangsatte og planlagte kurser, som aflyses på grund af Covid-19 under forudsætning af, at der udbetales løn til underviseren for den omfattede undervisning
 2. der kan udbetales tilskud til aftenskolernes undervisning, hvor den fysiske undervisning erstattes med fjernundervisningstilbud uden hensyntagen til fjernundervisningens omfang
 3. der kan udbetales lokaletilskud til foreninger og aftenskoler til planlagte, aflyste timer som følge af Covid-19.
Baggrund og vurdering

Forvaltningen har afholdt møde med aftenskolerne om hjælpepakke i forhold til Covid-19. Aftenskolerne efterlyste en hurtig beslutning vedrørende den kommunale hjælpepakke af hensyn til fastholdelse af deres personale.

Hjælpepakken indeholder følgende elementer:

 1. Der udbetales tilskud til undervisningstimer til aftenskolerne på igangsatte og planlagte kurser, som aflyses på grund af Covid-19 under forudsætning af, at der udbetales løn til underviseren for den omfattede undervisning.
 2. Der kan udbetales tilskud til aftenskolernes undervisning, hvor den fysiske undervisning erstattes med fjernundervisningstilbud uden hensyntagen til fjernundervisningens omfang.
 3. Der kan udbetales lokaletilskud til foreninger og aftenskoler til planlagte, aflyste timer som følge af Covid-19.

Ad 1: Se bort fra kravet om at der kun kan udbetales tilskud for gennemført undervisning
Normalt udbetales der kun tilskud til dokumenteret gennemførte kurser. Da aftensskolernes kurser ikke gennemføres, vil det betyde at de ikke får tilskud fra Kultur- og Idrætsudvalget og dermed har de ikke penge til at betale deres undervisere. Derfor giver hjælpepakken mulighed for at man udbetaler undervisningstilskud på baggrund af igangsatte og planlagte kurser, under forudsætning af at der udbetales læn til underviseren.

Ad 2: Tilskud til aftenskolernes fjernundervisning uden hensyntagen til fjernundervisningens omfang
Der kan udbetales tilskud til aftenskolernes undervisning, hvor den fysiske undervisning erstattes med fjernundervisningstilbud uden hensyntagen til fjernundervisningens omfang i folkeoplysningslovens § 8 stk. 4. Dette giver mulighed for at aftenskolerne i videst muligt omfang kan erstatte fysisk undervisning med fjernundervisning.

Ad 3: Der kan udbetales lokaletilskud til foreninger og aftenskoler til planlagte, aflyste timer som følge af Covid-19
Det giver god mening, da de aftenskole- og foreningsaktiviteter der foregår i lokaler der gives lokaleleje til typisk ikke kan opsiges med kort varsel og i øvrigt forventes at skulle bruges igen i næste halvår.  

Tiltagene ligger alle indenfor rammerne af den hjælpepakke som er udsendt fra Kulturministeriet.

Alle udvalgsmedlemmer har skriftligt tilkendegivet, at de bakkede op om beslutningen og formanden har derfor den 25. april 2020 truffet formandsbeslutning herom.

Økonomi
Der henvises til ovenfor.
Beslutning
Ad 1-3: Taget til efterretning.

Til toppen


58.   Hjælpepakker ift. Covid-19 inden for kultur- og idrætsområdet


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller at Kultur- og Idrætsudvalget, at udvalget

 1. tager orienteringen om hjælpepakker til efterretning
 2. tager orienteringen om fortsatte udeståender til efterretning.
Baggrund og vurdering

Kultur- og idrætsområdet er påvirket af nedlukning som følge af Covid-19, og der er udmeldt en række hjælpepakker. Dog er der også en række udeståender som der endnu ikke er taget stilling til.

I det følgende orienteres om:

 1. hjælpepakker på Kulturministeriets område
 2. hjælpepakker på Erhvervsministeriets område
 3. fortsatte udeståender på kultur- og idrætsområdet

Ad 1. Hjælpepakker inden for Kulturministeriets område:
Kulturministeren skrev den 3. april 2020 et hyrdebrev til samtlige borgmestre om, at der var indgået en politisk aftale om en hjælpepakke, som skal hjælpe bl.a. folkeoplysningen igennem nedlukningen som følge af Covid-19. Hjælpepakken er delt mellem Staten og kommunerne. I hyrdebrevet oplyses, at der er udstedt en bekendtgørelse som giver kommunerne adgang til at afvige på nogle områder fra den nugældende folkeoplysningslov og udføre en række hjælpeforanstaltninger.  

1.1. Den folkeoplysende voksenuddannelse:
Inden for den folkeoplysende voksenuddannelse er der aftalt kompensation for op til 90 % af tilbagebetalt deltagerbetaling, som skal søges hos Slots- og Kulturstyrelsen.

Formanden for Kultur- og Idrætsudvalget har efter mail til Kultur- og Idrætsudvalgets medlemmer truffet beslutning om hjælpepakke i forhold til den folkeoplysende voksenuddannelse. Der henvises til dagsordenens pkt. 57.

1.2. De folkeoplysende foreninger:
Regeringen og aftalepartierne har besluttet at afsætte 50 mio. kr. til primært de folkeoplysende foreninger. Støtten målrettes primært de foreninger, som er hårdest ramt af medlemstilbagegang og aflyste arrangementer med under 500 deltagere. Midlerne tildeles DIF, DGI og Firmaidrætten, som administrerer ordningen.

Der er givet hjemmel til at kommunerne kan udbetale de allerede udmeldte tilskud forud i rater eller som a conto udbetalinger i den periode, hvor foreningerne som følge af Covid-19 hindres i at afholde aktiviteter. Endvidere gives hjemmel til at fremrykke kommende rateudbetalinger.

Forvaltningen har allerede udbetalt a conto lokaletilskud, og aktivitets- og kursustilskud udbetales efter beregning i forvaltningen og derefter i takt med at regnskaberne kommer ind fra foreningerne. Der er udbetalt a conto lokaletilskud til foreningerne. De foreninger som modtager mere end 300.000 kr. i lokaletilskud får dette udbetalt i 2 rater - pr. 1. februar og 1. august.

Forvaltningen har ikke fået oplysning om, at der er foreninger som har behov for at få fremrykket anden rate af a conto lokaletilskuddet. Hvis der er foreninger, som henvender sig om dette, vil forvaltningen fremrykke udbetaling af tilskud for 2. halvår.  

1.3. Honorarstøtte under Covid-19
Tapperiet og Musikforeningen Bygningen modtager honorarstøtte fra Statens Kunstfond mod tilsvarende støtte fra Køge Kommune.

Der er givet hjemmel til at honorarstøttede spillesteder og musikforeninger kan udbetale honorarstøtteklip til musikere for aflyste koncerter i perioden 9. marts - 8. juni 2020, og disse klip tæller med i anvendte klip, når de er udbetalt til musikerne på trods af, at koncerten ikke er afviklet.

1.4. Kompensation til arrangører
Forbuddet mod større forsamlinger (over 500 deltagere) frem til 31. august 2020 bevirker, at mange planlagte arrangementer må aflyses. Der er foretaget en udvidelse af ordningen, således at den dækker arrangementer med mere end 350 deltagere og dels omfatter flere typer arrangementer.

1.5. Støtte til kulturinstitutioner med mere end 50 % offentlig støtte
Selvejende institutioner, foreninger og fonde m.v., fx vores museer og selvejende haller som modtager mere end halvdelen af institutionernes ordinære driftsudgifter i offentlig støtte omfattes af ordningerne for lønkompensation og faste omkostninger på samme vilkår som den øvrige målgruppe for ordningen.

1.6. Fremrykket udbetaling af driftstilskud fra Kulturministeriet
De institutioner der som følge af Covid-19 har likviditetsudfordringer kan få fremrykket et kvartals udbetaling af driftstilskud.

Forvaltningen udbetaler driftstilskud til de selvejende institutioner uanset aktivitetsniveau i Covid-19 perioden.

Ad 2: Hjælpepakker på Erhvervsministeriets område:
Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en trepartsaftale om midlertidig lønkompensation til fyringstruede medarbejdere.

Foreninger, fonde og selvejende institutioner er omfattet af ordningen, hvis de modtager mindre end halvdelen af institutionernes ordinære driftsudgifter i offentlige tilskud.

Ovennævnte hjælpepakker er nærmere beskrevet i vedhæftede notat: Hjælpepakker ift. Covid-19 på kultur- og idrætsområdet.

Ad 3: Fortsatte udeståender på kultur- og idrætsområdet:
De kommunale institutioner har i forskellig grad udfordringer som følge af Covid-19.

 • KøgeBibliotekerne har merudgifter som følge af øget udlån af digitale materialer samt mindreindtægt på grund af suspenderet gebyr-opkrævning ved for sent afleverede materialer.
 • Tapperiet forventer nogenlunde uændret drift, idet institutionen forventer at kunne flytte koncerter til efteråret, og derved indhente tabt indtægt.
 • Teaterbygningen er lukket indtil 18. maj på grund af renovering af taget. Hvis huset fortsat skal være lukket vil der være et nettotab i baren.
 • Ungdomsskolen har mindreudgift som følge af at timelønnede lærere er sendt hjem, men forventer at kunne skrue op for aktivitetsniveauet hen over sommeren og efteråret. 
 • Køge Musikskoles økonomi er uafklaret, da det endnu ikke er afklaret, om forældrebetaling for manglende undervisning skal tilbagebetales. Det er tilsvarende uafklaret om en længerevarende nedlukning pga. Covid-19 vil medføre færre tilmeldte elever efter sommerferien.
 • Køge Marina har merudgift til rengøring og oprydning som følge af et stort publikumspres på marinaen.
 • Køge Svømmeland har et væsentligt tab på publikumsindtægter for den periode hvor institutionen er lukket.

Der forventes at blive forhandling mellem Staten og Kommunernes Landsforening om kompensation til kommunerne som følge af Covid-19.

Det er fortsat uafklaret om de selvejende haller skal tilbagebetale halleje til foreningerne for de timer, som foreningerne ikke har kunnet benytte i hallerne. Hallerne kan som de øvrige kulturinstitutioner med mindst 50 % offentlig støtte få kompensation for faste udgifter hvis omsætningen er faldet med mindst 40 %.

Foreninger der er ramt af fx medlemstilbagegang og aflyste mindre arrangementer med under 500 deltagere, men de dækkes næppe for manglende sponsorindtægter. 

Musikarrangementer med mellem 350 og 10 deltagere er ikke dækket på nuværende tidspunkt.

Økonomi

Ovennævnte hjælpepakke fra Køge Kommunes side forventes afholdt inden for de eksisterende budgetter til området.

De økonomiske konsekvenser af udeståender på kulturinstitutionerne afhænger af forhandlingerne mellem Kommunernes Landsforening og Staten.

Beslutning

Ad 1-2: Taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


59.   Genopretning af de selvejende haller


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget samt til Kultur- og Idrætsudvalget, at orientering om tilstandsvurdering af de selvejende haller tages til efterretning.

Teknik- og Ejendomsudvalget 02-04-2020
Godkendt.
Baggrund og vurdering

Efter aftale med Teknik- og Ejendomsudvalget har Teknik- og Miljøforvaltningen i samarbejde med rådgivende ingeniørfirma Rambøll udarbejdet en tilstandsvurdering af de selvejende haller.

Vurderingen er blevet drøftet på et fællesmøde den 22. januar 2020 mellem Teknik- og Ejendomsudvalget og repræsentanter for de selvejende haller.

På og efter mødet fremkom nogle bemærkninger til vurderingen fra repræsentanterne for de selvejende haller. Disse bemærkninger er indarbejdet i vurderingen, som nu ligger i den endelige form - den såkaldte "Rambøll-rapport 2020".

Formålet med rapporten er at få medtaget alle forhold vedrørende genopretning på de selvejende haller. Forhold, der vedrører almindelig drift og vedligehold, er ikke medtaget.

Rambøll har i forbindelse med udarbejdelsen af rapporten besigtiget følgende haller:

 • Skensvedhallen.
 • Rishøjhallen.
 • Køgehallerne.
 • Ravnsborghallen.
 • Herfølgehallen.
 • Ejbyhallen.
 • Boruphallen.
 • Skovbohallen.

Ved besigtigelsen er vurderet klimaskal (fx ydervægge, tage, vinduer, tagrender/nedløb), indvendige overflader (fx gulve/vægge/lofter) og tekniske installationer (fx afløb, brugsvand, varme, ventilation, belysning). Besigtigelsen omfatter alene synlige forhold - der er altså ikke lavet destruktive indgreb for at besigtige skjulte forhold).

Der er ved besigtigelsen konstateret et genopretningsbehov over en 5-årig periode på knap 18 mio. kr., hvor hovedparten (ca. 14 mio. kr.) vedrører tagudskiftninger.

Rapporten med tilhørende fotobilag er vedhæftet som bilag, og forvaltningen indstiller til udvalgene, at rapporten tages til efterretning.

Rapporten vil fremover indgå i samarbejdet med de selvejende haller og danne udgangspunkt for drøftelser af genopretningsbehov på hallerne.

Økonomi
Orientering om "Rambøll-rapporten" har ingen yderligere økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.
Bilag

Til toppen


60.   Orientering fra formanden


Beslutning

Formanden deltog i bestyrelsesmøde den 1. april i Museum Sydøstdanmark.

Formanden oplyste, at Kultur- og idrætsudvalgets Sct. Hans arrangement aflyses på grund af Sundhedsmyndighedernes retningslinjer som følge af Covid-19.


Til toppen


61.   Orientering fra forvaltningen


Beslutning

Forvaltningen orienterede om events indenfor Kultur-og Idrætsudvalgets område.


Til toppen


62.   Eventuelt


Beslutning
Udvalget har aftalt, at der afholdes et til ekstraordinært Kultur- og Idrætsudvalgsmøde den 18. maj, kl. 16.30.

Til toppen


63.   Køge Idrætspark - status (Lukket punkt)Til toppen


64.   Eventuelt. (Lukket punkt)Til toppen


65.   Underskriftsblad - KIU (Lukket punkt)Til toppen


65.   Underskriftsblad - Kultur- og Idrætsudvalget (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 07.05.20