Referat af møde i Kultur- og Idrætsudvalget

Den 05.02.2018 kl. 15:30 i Køgehallerne, Ved Stadion 2B, 4600 Køge


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Anders Ladegaard Bork, (O)
Bent Sten Andersen, (O)
Ken Kristensen, (V)
Kirsten Larsen, (C)
Marie Møller, (A)
Osama Aref Mohamad, (A)
Thomas Kielgast, (F)


14.   Godkendelse af dagsorden


Indstilling
Mødet afholdes i Køgehallernes cafeteria kl. 15.30. Dagsordenens pkt. 15 og 26 behandles først.
Beslutning
Godkendt.

Til toppen


15.   Præsentation af Køge Stadion og Køgehallerne


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller at Kultur- og Idrætsudvalget tager præsentationen af Køge Stadion og Køgehallerne til efterretning.
Baggrund og vurdering
Formand for Køgehallernes bestyrelse Kai Jensen viser rundt på Køge Stadion og i Køgehallerne.
Økonomi
Intet.
Beslutning
Taget til efterretning.

Til toppen


16.   Renovering af omklædningsfaciliteter i Herfølge Boldklub - anlægsbevilling


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen og Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til

Kultur- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. der gives en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til en mindre ombygning i stueplan i Herfølge Boldklub med henblik på at øge antallet af omklædningsrum.  

Teknik- og Ejendomsudvalget, at

2. orienteringen om projektet tages til efterretning.

Baggrund og vurdering

Anlægsbevillingen søges finansieret ved rådighedsbeløb i KIU 105 Køge Idrætspark, renovering af Herfølge Stadion.

I Herfølge Boldklubs Amatørafdeling er et stort antal fodboldspillere i alle aldre og af begge køn. Det betyder, at klubben er presset på antallet af omklædningsrum. Det udmøntes i, at de mindre årgange ikke kan benytte omklædningsfaciliteter ved træning, ligesom omklædningskapaciteten er utilstrækkelig til den voksende interesse for pigefodbold.

Herfølge Boldklub er fremkommet med et projektforslag, hvor der gennem en mindre ombygning kan tilvejebringes flere omklædningsrum. Blandt andet foreslås, at stadiontoiletter i stueplan ombygges, da der ved stadionkampe i dag er tilstrækkelig kapacitet via toiletterne i nordlig tribunebygning og på 1. sal ved cafeteriet.

I forbindelse med ombygningen vil tillige blive udført maling og ny gulvbelægning i slidte omklædningsrum.

Herfølge boldklub vil i projektet være byggeleder og er desuden klar til selv at bidrage økonomisk, hvis projektets samlede udgift overstiger anlægsbevillingen.

Køge Kommune vil være bygherre og stå for projektledelsen samt stå for tilsyn og kvalitetssikring af det udførte arbejde.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da der er afsat rådighedsbeløb i budgettet (KIU 105). Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

Beslutning
Ad 1. Anbefales.
Bilag

Til toppen


17.   Fremrykning af kunstgræsbane i Ejby


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at udvalget drøfter fremrykning af kunstgræsbane på Ejby Stadion.
Baggrund og vurdering

Køge Byråd har på anlægsbudget for 2022 afsat 5,1 mio. kr. til etablering af kunstgræsbane på Ejby Stadion. Ejby IF Fodbold fremsendte den 2. janaur 2018 ønske om fremrykning af etablering af kunstgræsbane i Ejby.

Kultur- og Idrætsudvalget bad på mødet den 8. januar 2018 forvaltningen om at forelægge sag om mulighederne, herunder proces for fremrykning af kunstgræsbane i Ejby.

I 2018 forventes etableret en kunstgræsbane på Bjæverskov Stadion. Banen forventes at kunne indvies i december 2018. Forvaltningen vurderer, at en eventuel besparelse ved at anlægge to baner på samme tid ikke er væsentlig, da der er tale om 2 byggepladser lige som der kan være individuelle ønsker til de respektive kunstgræsbaner.

Byrådet skal give en anlægsbevilling før arbejde med etablering af kunstgræsbane i Ejby kan påbegyndes. Hvis arbejdet skal påbegyndes i 2018 er det kotume i Køge Kommune, at udvalget skal finde midlerne inden for egen ramme. Forvaltningen kan ikke anvise forslag til finansiering af anlægsbevilling i 2018 inden for udvalgets ramme. En alternativ mulighed er, at Kultur- og Idrætsudvalget henviser sagen til budgetforhandlingerne for 2019-2022.

Hvis de to kunstgræsbaner skal etableres samtidig kan arbejdet med etablering af kunstgræsbane i Bjæverskov udskydes til 2019.

Såfremt der afsættes midler på anlægsplanen i 2019 til kunstgræsbane i Ejby vil projektet kunne gennemføres på ca. 10 måneder efter der er givet anlægsbevilling til projektet. Anlægsbevilling kan gives fra november 2018, men midlerne kan først anvendes fra 1. januar 2019, hvorfor anlægsarbejdet tidligst kan påbegyndes fra denne dato. 

Køge Kommunes generelle beslutning er, at alle kommunens arbejder konkurrenceudsættes. Der findes forskellige regler for udbud af arbejder, alt efter type af opgave og beløbsstørrelse. Jf. udbudsreglerne skal alle offentlige bygge- og anlægsopgaver over 300.000 kr. normalt udbydes, og for rådgiverydelser er grænsen normalt 500.000 kr.

Selve udbudsperioden hvor der indhentes pris fra en entreprenør er som standard 30 dage, men kan i særlige tilfælde reduceres til 15 dage. Inden udbuddet går i gang skal der udarbejdes et udbudsmateriale, hvor brugerne skal involveres, lige som omfang og kvalitet på det ønskede arbejde skal beskrives, så de afgivne tilbud kan sammenlignes.

Herudover tager myndighedsbehandlingen tid. Det skal sikres at naboer og andre med interesse i sagen skal have mulighed for at reagere, fx i forhold til lys på banen. En nabohøring tager normalt 4-8 uger. Der skal indhentes tilladelse til  etablering af lys og opstilling af lysmaster, bortledning af regnvand - enten via nedsivning eller kobling til det offentlige afvandingssystem. Samlet set kan myndighedsbehandlingen tage 2-3 måneder.

Efter udbudsperioden skal projektet godkendes politisk - nogle gange løses dette således, at forvaltningen har sikret sig godkendelse af projektet på forhånd, hvis den økonomiske ramme overholdes.

Et samlet overblik over processen er beskrevet i dagsordenens pkt. 18 om anlægsbevilling til kunstgræsbane på Bjæverskov Stadion.

Ejby IF kan evt. overvære forvaltningens møder med IF Frem Bjæverskov om den planlagte kunstgræsbane i Bjæverskov og på den måde forberede sig på de valg der skal træffes, når der skal anlægges en kunstgræsbane i Ejby. 

Økonomi
Der henvises til ovenfor.
Beslutning
Drøftet. Udvalget henviser sagen til budgetforhandlingerne for 2019-2022.
Bilag

Til toppen


18.   Kunstgræsbane på Bjæverskov Stadion - anlægsbevilling


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen og Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Køge Byråd, at der gives anlægsbevilling på 5,115 mio. kr. til etablering af en kunstgræsbane på Bjæverskov stadion.
Baggrund og vurdering

Køge Byråd har på anlægsbudgettet for 2018 afsat 5,115 mio. kr. til en ny kunstgræsbane til fodbold på Bjæverskov stadion.

Forvaltningerne har sammen med den tidligere formand for Kultur- og Idrætsudvalget holdt møde med fodboldklubben IF Frem Bjæverskov, hvor boldklubben bl.a. orienterede om deres ønsker til placering af kunstgræsbanen. Klubben oplyste endvidere, at der er etableret en følgegruppe, som vil deltage som samarbejdspartner i planlægningen af arbejdet. Formanden for Kultur- og Idrætsudvalget oplyste over for foreningen, at såfremt projektet bliver dyrere end ovennævnte ramme forventes foreningen at bidrage til projektet.

Projektets overordnede tidsplan er følgende:

 • Frigivelse af anlægsbevilling: februar
 • Forarbejder og rådgiveraftale: februar og marts
 • Udarbejdelse af udbudsmateriale og indhentning af myndighedsgodkendelser: april, maj, juni
 • Udbudsperiode: juli og august
 • Godkendelse af licitationsresultat: primo september
 • Kontraktindgåelse: september
 • Opstart af anlægsarbejder: ultimo september
 • Afslutning af anlægsarbejder: december
 • Indvielse: december

Der har gennem flere år været et stort ønske fra fodboldklubberne i Køge Kommune om flere kunstgræsbaner, da fortsat flere og flere fodboldhold spiller udendørs fodbold hele året. Ligeledes udvides fodboldklubbernes turneringssæson så der spilles turneringskampe både tidligere om foråret og senere på efteråret.

Der har gennem mange år været stor efterspørgsel på trænings- og kamptider på kommunens eksisterende kunstgræsbaner. I Køge Kommune er der nu 4 kunstgræsbaner. Den nye bane vil give bedre mulighed for, at fodboldklubberne i den vestlige del af Køge Kommune kan få kunstgræsbanetider.

Banen kan benyttes både i vinter- og sommerhalvåret og kunstgræsbanen vil aflaste græsbanerne på Bjæverskov stadion, idet kunstgræsbanen også kan benyttes i meget våde perioder uden at blive ødelagt.

Økonomi

Der er i 2018 afsat rådighedsbeløb på i alt 5,115 mio. kr., hvoraf det anbefales meddelt anlægsbevilling på 5,115 mio. kr.

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges om anlægsbevilling på 5,115 mio. kr. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da der er afsat rådighedsbeløb i budget 2018 (KIU 104). Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet, og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

 

Beslutning
Anbefales.

Til toppen


19.   Handleplan 2018 - idrætsstrategi


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at forslag til handleplan 2018 for idrætsstrategi 2015-2025 godkendes.
Baggrund og vurdering

Køge Byråd vedtog den 26. maj 2015 "Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015-2025". Idrætsstrategien sætter retningen for kommunens idrætspolitiske prioriteter frem til 2025. Den omfatter både elite- og breddeidræt samt den selvorganiserede idræt og bevægelse. Derudover er det intentionen, at strategien skal være med til at sætte retningen for sundheds-, social-, skole- og daginstitutionsområderne samt fysisk planlægning i forhold til idræt og bevægelse.

Et væsentligt pejlemærke i udformningen af idrætsstrategien er DIF og DGIs fælles vision 25-50-75 - Bevæg dig for livet. Visionen går ud på, at der i 2025 er 50 % af den danske befolkning, der dyrker idræt i en forening, og 75 % af den danske befolkning er idrætsaktiv.

I forbindelse med vedtagelsen af idrætsstrategi 2015-2025 er der afsat 1 mio. kr. årligt i årene 2015-2018 til igangsættelse af handleplanstiltag relateret til idrætsstrategiens områder. I perioden 2015-2017 er der igangsat en lang række tiltag på baggrund af de prioriterede handleplaner, der blev vedtaget på Kultur- og Idrætsudvalgets møder den 13. april 2015, den 2. november 2015 samt den 5. december 2016. Tiltagene er beskrevet i vedhæftede bilag.

I efteråret 2017 gennemførte Epinion en idræts- og motionsvaneundersøgelse i Køge Kommune. Hovedresultatet var, at færre børn i 2017 dyrker idræt end i 2014, specielt aldersgruppen 10-12 år. Blandt de voksne er der ligeledes i 2017 lidt færre, der dyrker idræt og bevægelse i 2014. Sammenlignet med 2014 svarer flere respondenter i 2017, at manglende udbud af faciliteter spiller en større rolle i forhold til den manglende idrætsdeltagelse. 

På baggrund af Epinion undersøgelsen samt erfaringerne med allerede igangsatte tiltag, anbefales derfor nedenstående tiltag prioriteret i 2018.

Videreførsel af allerede igangsatte flerårige tiltag:

I perioden 2015-2017 er igangsat en række flerårige tiltag, som vurderes at have haft en stor effekt, og derfor anbefales videreført i 2018:

Motorikprojektet "Leg og bevægelse"
Igangsat i 2015. Formålet med projektet er at højne børns motoriske niveau. En forbedret motorik er medvirkende til bedre selvværd hos børnene og gør dem samtidig parate til skolestart. Børnene har gavn af deres forbedrede motoriske egenskaber, når de deltager i foreningslivets aktiviteter, hvilket kan bidrage til at fastholde dem i aktiviteten.

Børn fra daginstitutionernes storbørnsgrupper træner i Springcentret ved Ravnsborghallen i samarbejde med Gymnastikforeningen Køge Bugt og i Multihallen i Borup i samarbejde med Borup IF, Gymnastik. Antal dagtilbud som delager i tilbuddet er steget fra 22 i 2015/16 til 28 dagtilbud i 2017/18 og omfatter ca. 600 børn.

Leg og bevægelses-projektet gennemføres i samarbejde med Dagtilbudsområdet, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (i det følgende forkortet til PPR) og Sundhedsafdelingen.

Idrættens sommerfest (foreningsfestival)
Igangsat i 2015. Idrættens sommerfest er igansat med det formål at anerkende foreningslivet. Anerkendelsen sker blandt andet ved at give foreningerne en mulighed for at vise borgerne deres aktiviteter og derved en mulighed for at tiltrække nye medlemmer. Ved Idrættens sommerfest deltager ca. 25 foreninger årligt.

Idrættens sommerfest planlægges i 2018 i samarbejde med Køge Håndbold og Herfølge Boldklub og finder sted den 9. juni på Køge Torv.

Junioridrætsledere
Igangsat før 2015, men medtaget som en indsats under handleplan til idrætsstrategien med det formål at uddanne unge junioridrætsledere, der kan indtræde som hjælpeinstruktører i foreningslivet. Interesserede elever i 7. klasse på folkeskoler i Køge Kommune tilbydes uddannelsen som junioridrætsleder. 

Under uddannelsen afprøver eleverne de erhvervede kundskaber i forbindelse med Skolesport (aktivitet i skoleregi for idrætsuvante børn), idrætsaktiviteter i SFO-regi, frikvarter- eller foreningsaktiviteter. Junioridrætslederuddannelsen gennemføres i samarbejde med Skoleafdelingen.

Indsats for målgrupper med særlige behov
Igangsat i 2017. Der er i samarbejde med DGI, Lellinge IF og Borup IF oprettet et foreningstilbud, kaldet Jump4Fun, målrettet børn med overvægt. Børn med overvægt kan have svært ved at finde sig tilrette i de allerede etablerede foreningstilbud, men i Jump4Fun møder de ligeværdige børn og instruktører, der er uddannede til at træne og vejlede denne målgruppe. Jump4Fun udbydes i samarbejde med Sundhedsafdelingen og PPR, der henviser børn til tilbuddet.

Forslag til nye handleplanstiltag 2018

På baggrund af indkomne forslag fra foreninger samt idræts- og motionsvaneundersøgelsen 2017, der som ovenfor nævnt viste en tilbagegang i idrætsdeltagelsen blandt børn, primært 10 - 12-årige, samt blandt voksne, anbefales følgende indsatser igangsat i 2018.

Masterplan på facilitetsområdet
I 2018 foreslås det, at Masterplan for idrætsfaciliteter igangsættes. Dette sker med henvisning til idræts- og motionsvaneundersøgelsen, hvor det angives, at manglende udbud af faciliteter spiller en rolle i forhold til manglende idrætsdeltagelse.

Masterplanen skal afdække, beskrive og prioritere udviklingsbehov for Køge Kommunes idrætsfaciliteter med henblik på, at behovene kan indgå i det årlige arbejde med Køge Kommunes anlægsplan.

Før Masterplan for facilitetsområdet igangsættes, afventes Køge Byråds overordnede retningslinjer for udarbejdelse og opstart af fremtidige masterplaner.

Faciliteter til selvorganiseret aktivitet og bevægelse
Der afsøges muligheder for opsætning og tilskud til anlæg til selvorganiseret aktivitet og bevægelse. Indsatsen igangsættes primært med det formål at højne voksnes idrætsdeltagelse, men vil også kunne understøtte familiers muligheder for at dyrke idræt sammen/på samme tid.

Hvor det er muligt etableres anlæggene i samarbejde med allerede eksisterende foreninger eller institutioner.

Indsatser med fokus på bevægelse for børn
Med det formål at højne idrætsdeltagelsen blandt børn, afsøges muligheder for tiltag, der har fokus på bevægelse blandt børn - gerne i alderen 10-12 år. Indsatserne søges igangsat i samarbejde kommunens øvrige forvaltninger, foreningslivet og idrættens organisationer. Primært igangsættes tilbud, hvor barnet har mulighed for at fortsætte aktiviteten i foreningsregi.

Økonomi
Der er afsat 1,041 mio. kr. til handleplan for idrætsstrategi i 2018.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


20.   Input til politiske emner fra byrådsseminaret 25.-26. januar 2018


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget drøfter byrådsmedlemmernes input til politiske emner på Kultur- og Idrætsudvalgets ressortområde.
Baggrund og vurdering

Byrådet var på introduktionsseminar den 25-26. januar 2018. Under seminarets punkt "Tema B - hvilke politiske emner skal Byrådet i øvrigt arbejde med?" gav byrådsmedlemmerne input og forslag til politiske emner, som Økonomiudvalget og de stående udvalg kan arbejde med i byrådsperioden. De fremkomne input og forslag blev skrevet ned og uddelt i papirkopi og rundsendt pr. mail ved seminarets afslutning.

Det blev aftalt på byrådsseminaret, at Økonomiudvalget og de stående udvalg drøfter de fremkomne forslag på deres respektive ressortområder på deres kommende udvalgsmøder. Forslag til Kultur- og Idrætsudvalgets område er vedhæftet.

Økonomi
Intet.
Beslutning
Udsættes til næste møde.
Bilag

Til toppen


21.   Vedligehold af kommunens ejendomme 2018 anlægsbevilling


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller

til Ejendoms- og Driftsudvalget, at

 1. der gives anlægsbevilling på 35,567 mio. kr. til udførelse af vedligeholdelsesopgaver på de kommunale bygninger
 2. prioriteringsliste for 2018 godkendes
 3. prioriteringslisten sendes til orientering til øvrige relevante fagudvalg og derpå tilbage til udvalget for endelig prioritering.

til Økonomiudvalg og Byråd, at

 1. der gives anlægsbevilling på 35,567 mio. kr. til udførelse af vedligeholdelsesopgaver på de kommunale bygninger.

Ejendoms- og Driftsudvalget den 20. december 2017:
Ad. 1. Godkendt (bevilget).
Ad. 2. Godkendt.
Ad. 3. Godkendt med bemærkning om, at prioriteringslisten sendes til orientering og evt. kommentering til øvrige relevante fagudvalg.

Baggrund og vurdering

Nærværende anlægsprojekt omfatter løbende genoprettende vedligeholdelsesopgaver for alle Køge Kommunes ejendomme.

Der tages udgangspunkt i den rapport over vedligeholdelsesmæssigt efterslæb på kommunens bygninger, som blev fremlagt for Ejendoms- og Driftsvalget som punkt 86 på mødet den 21. juni 2017.

Midlerne anvendes eksempelvis til udskiftning af tage, vinduer/døre, tekniske anlæg (fx ventilation), renoveringer samt genoprettende vedligehold på øvrige bygningsdele.

Genopretningsopgaverne er som udgangspunkt behovsprioriteret fra 1 til 5, som det fremgår af ovennævnte rapport:

 1. Nybygget
 2. Lidt slidt
 3. Slidt
 4. Defekt
 5. Sikkerheds- eller sundhedsrisiko

På baggrund af mængden af opgaver med prioritet 5 og 4 vurderes det, at der i 2018 ikke vil blive udført opgaver med prioritet 3 eller 2.

Prioriteringen er sket på tværs af fagforvaltningsområderne og er drøftet i og godkendt af Direktionen. De af Teknik- og Miljøforvaltningen indstillede opgaver fremgår af vedhæftede forslag til prioriteringsliste for 2018.

I forbindelse med Køge Kommunes aftale om budget 2018-2021 har forligspartierne ønsket, at forvaltningen afdækker mulighed for, i hvilket omfang genopretningsmidler anvendes til energirigtige forbedringer, som kan lånefinansieres, hvor låneoptaget efterfølgende reinvesteres til genopretning af kommunens bygninger.

Forvaltningen har igangsat arbejdet med ovennævnte afdækning og forventer i løbet af foråret 2018 at kunne fremlægge en sag.

Endvidere gøres opmærksom på, at en taggennemgang/renovering af bygninger i begyndelsen af året kan afstedkomme ændringer i behovsprioriteringen. Forvaltningen vender i givet fald tilbage til udvalget herom.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling på 35,567 mio. kr. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da der er afsat rådighedsbeløb i budget 2018. Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet, og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

Beslutning
Ad 3. Taget til efterretning.

Til toppen


22.   Genopretning af selvejende haller 2018 - anlægsbevilling


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byråd, at

 1. der gives anlægsbevilling på 3,6 mio. kr. til udførelse af genopretningsopgaver i 2018 på de selvejende haller
 2. bevillingen til genopretning af de selvejende haller i 2018 primært anvendes til genopretning af de flade tage på Idrætsbørnehaven og Skovbohallerne
 3. udvalget tager orienteringen om indeklimamålinger i Køgehallerne til efterretning.

  Til Kultur- og Idrætsudvalget, at:

 4. orientering om sagen tages til efterretning og eventuel kommentering.
Baggrund og vurdering

I Budget 2018 er der på anlægsforslag EDU 201 "Vedligehold af hallerne" afsat et rådighedsbeløb på 3,6 mio. kr. Der er afsat et tilsvarende rådighedsbeløb i 2019 og 2020. De på budgettet afsatte midler er tiltænkt som en støtte ved større genopretningsager, der er af en størrelse, som ikke med rimelighed kan forventes at blive løftet af hallerne selv.

Mange af hallerne er opført i 70'erne, hvorfor de fleste har de samme type af udfordringer med vedligehold. Der er overvejende udfordringer med nedbrudte tage, vinduer, installationer og omklædningsrum.

I 2018 foreslås midlerne primært anvendt til genopretning af de flade tage på Skovbohallen og Idrætsbørnehaven (ved siden af Køgehallerne).

I 2017 har der i forhold til den givne anlægsbevilling været et mindre forbrug på ca. 1 mio. kr., som forudsættes anvendt i 2018 til delfinansiering af udskiftning af fladt tag på Skovbohallerne. Denne opgave forventes at beløbe sig til ca. 1,2 mio. kr. hvorfor de manglende ca. 0,2 mio. kr. forventes finansieret af nærværende anlægsbevilling.

I 2018 forventes derudover udført genopretning af de flade tage på Idrætsbørnehaven (ved siden af Køgehallerne), samt overfladebehandling af tag på Ejbyhallen. Den samlede pris herfor forventes inkl. omkostninger at beløbe sig til ca. 1,6 mio. kr.

Til orientering kan oplyses, at forvaltningen i december 2017 fik udført en indeklimaundersøgelse i Køgehallernes Hal 1 samt i depotrum til Idrætsbørnehaven (rapport vedlægges).

Undersøgelsen viste at der ikke er tegn på skimmelvækst i tagkonstruktionen Hal 1. Undersøgelsen kunne dog ikke påvise, hvad der er skyld i de kraftige misfarvninger på loftspladerne, hvilket Forvaltningen forventer at kunne klarlægge ved grundig undersøgelse i 2018.

Undersøgelsen viste endvidere, at der er forhøjet vækst/forekomst af skimmelsvamp på undersiden af tagbrædder i et mindre område af depotrummet i Idrætsbørnehaven, hvor der har været en utæthed i taget. Utætheden er lappet, men taget skal udskiftes i 2018 for at forhindre vandindtrængning (med deraf følgende risiko for udvikling af skimmelsvamp) i tagkonstruktionen.

Undersøgelsen konkluderer, at niveauet af skimmelsvampe generelt er lavt, og at der ikke er risiko for at brugere vil kunne opleve helbredsgener som følge af påvirkninger fra de registrerede forekomster af skimmelsvampe.

Forvaltningen vil i 2018 gennemføre en grundig undersøgelse af Køgehallernes Hal 1's tag, for at fastslå hvad der er skyld i de kraftige misfarvninger på loftspladerne. Undersøgelsen skal endvidere fastlægge den korrekte udbedringsform i forhold til udfordringer med kondensdannelse i tagkonstruktionen. Undersøgelsen forventes at ende med en konklusion om, at taget (inkl. isolering, dampspærre, lofter og belysning) bør skiftes. Denne udskiftning kan gennemføres i 2019, under forudsætning af at der gives anlægsbevilling i 2019.

Økonomi
Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges om anlægsbevilling på 3,6 mio. kr. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da der er afsat rådighedsbeløb i budgettet (EDU 201). Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.
Beslutning
Taget til efterretning.
Bilag

Til toppen


23.   Orientering fra formanden


Beslutning

Formanden orienterede om forslag til program og emner til introduktionsseminar for Kultur- og Idrætsudvalget.

Formanden orienterede om henvendelse fra foreningen Hummerens Venner om kommunal repræsentation i foreningens bestyrelse.

Formanden indviede den 13. januar 2018 Radio Midtsjælland.

Formanden besøgte den 15. januar 2018 en række kulturinstitutioner.

Formanden deltog den 15. januar 2018 i borgmesterens møde med HB Køge.

Formanden deltog den 24. januar 2018 i nytårskur hos Køge Bugt Gymnastikcenter.

Formanden deltog den 28. januar 2018 i borgmesterens nytårskoncert på Teaterbygningen.

Formanden deltog den 30. januar i Køge Kommunes møde om Borgring.

Formanden afholdt sammen med Kultur- og Idrætsudvalget nytårskur den 30. januar 2018 for foreningerne, kulturinstitutioner m.v.

Formanden åbnede den 2. februar 2018 Kyndelmisse Køge Kulturnat.Til toppen


24.   Orientering fra forvaltningen


Beslutning

Forvaltningen orienterede om status for lokalplan vedr. Lellinge Stadion.

Køge Bibliotekerne har modtaget 433.000 kr. fra Slots- og Kulturstyrelsen til projekt Læselyst.

 


Til toppen


25.   Eventuelt


Beslutning

Udvalget besluttede at behandle et pkt. om Køge som Team DK-kommune på næste møde.

Udvalget besluttede ligeledes at behandle et pkt. om brug af bevilling til Køge Marina på næste møde.


Til toppen


26.   Køge Idrætspark - orientering om status (Lukket punkt)Til toppen


27.   Eventuelt. (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 06.02.18