Referat af møde i Kultur- og Idrætsudvalget

Den 02.03.2020 kl. 15:30 i Byrådsstue Huitfeldt


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Anders Ladegaard Bork, (O)
Bent Sten Andersen, (O)
Erik Swiatek, (A)
Ken Kristensen, (V)
Kirsten Larsen, (C)
Osama Aref Mohamad, (A)
Thomas Kielgast, (F)


25.   Godkendelse af dagsorden


Indstilling
Mødet afholdes i byrådsstuen Huitfeldt kl. 15.30.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


26.   Budgetanalyser 2021 - temadrøftelse


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at udvalget drøfter og godkender forslag til budgetanalyser 2021.
Baggrund og vurdering

I forbindelse med budgetlægningen for budget 2020-23 er det besluttet at erstatte de traditionelle sparekataloger med indførelsen af en råderumsmodel. Råderumsmodellen er indført for at være på forkant og arbejde mere indgående med effektiviseringer og besparelser. Råderumsmodellen er nødvendig for at få anlægsniveauet op på det niveau, der er krævet for en kommune af Køges størrelse og samtidig sikre at der skabes råderum til de nødvendige politiske omprioriteringer. 

Råderummet fra 2021 på 35 mio. kr. er indarbejdet i budgettet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2020-23. Det årlige råderum er fordelt med 20 mio. kr. til faglige forslag, 10 mio. kr. til løbende forbedringer og 5 mio. kr. til tværgående forslag. Der er hvert år behov for nyt råderum, og det samlede behov, som indarbejdes i budgettet, er således 35 mio. kr. i 2021, 70 mio. kr. i 2022, og 105 mio. kr. i 2023. Det svarer til, at der indarbejdes besparelsesblokke svarende til henholdsvis 1,3%, 2,5% og 3,8% af servicedriftsudgifterne i henholdsvis 2021, 2022 og 2023.

De faglige spareforslag er fordelt forholdsmæssigt efter servicedrift på udvalg, og er dermed indarbejdet i budgettet som besparelsesblokke på hvert enkelte udvalg. De tværgående spareforslag indarbejdes som besparelsesblokke under Økonomiudvalget til senere udmøntning via konkrete projekter.

Kultur- og Idrætsudvalgets andel af ovennævnte 20 mio. kr. udgør 754.000 kr.

Kultur- og Idrætsudvalget har derfor senest den 3. februar 2020 besluttet, at der på mødet den 2. marts 2020 afholdes temadrøftelse om dette emne. Udvalget besluttede ligeledes, at udvalgets beslutning vil tage udgangspunkt i temaer foreslået af forvaltningen, der som en del af beslutningsgrundlaget beskriver serviceniveau og sammenligningstal.

Forvaltningen foreslår, at der gennemføres budgetanalyser på følgende områder:

 1. Analyse vedr. tilskud til forsamlingshuse.
 2. Analyse vedr. tilskud til den folkeoplysende voksenuddannelse.
 3. Analyse vedr. KøgeBibliotekernes materialeudgifter.
 4. Analyse vedr. Køge Ungdomsskoles tværgående tiltag.

Analysernes indhold incl. nøgletal som beskriver serviceniveau og sammenligningstal er beskrevet i vedhæftede notat: Budgetanalyser 2021 - forslag til analyser.

Temaer til de faglige og tværgående analyser behandles i fagudvalgene i denne møderække og selve analyserne gennemføres i perioden marts-august måned. Der gives en mundtlig status til fagudvalgene i juni måned og i august måned beslutter de enkelte fagudvalg, hvilke spareforslag, der skal sendes i høring. Det besluttes i forbindelse med forhandlingerne om budgettet hvilke besparelser, der skal gennemføres. Analyserne vedlægges som bilag til 1. behandlingsmaterialet.

Økonomi
Der henvises til ovenfor.
Beslutning
Drøftet og godkendt, idet der tilføjes en femte budgetanalyse, som kigger på effekter og muligheder indenfor udviklingspuljen.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Bilag

Til toppen


27.   Status på Borgring


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at udvalget tager orientering om Borgring og besøgscenter til efterretning.
Baggrund og vurdering

På Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 7. oktober 2019 tog udvalget orienteringen om den videre proces med ansøgning til UNESCO og arbejdet med et besøgscenter ved Borgring til efterretning. Der er nu gået knap et halvt år, og der gives en ny status for arbejdet.

Direktør for Museum Sydøstdanmark Keld Møller Hansen og forskningsleder ved Museum Sydøstdanmark Jens Ulriksen deltager under punktet og orienterer om:

 1. Vikingeborgen Borgring - de arkæologiske resultater og perspektiver
 2. Oplevelsescentret
 3. Anlægsbudget og finansiering
 4. Tidsplan
Økonomi
Ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune for nuværende.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


28.   Besparelse i Kultur- og Idrætsudvalget


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at udvalget træffer beslutning vedrørende udmøntningen af besparelse i udvalget.
Baggrund og vurdering

Forligspartierne  har i forbindelse med vedtagelse af budget 2020-2023 aftalt besparelser på 150.000 kr. i 2020 og 300.000 kr. i de efterfølgende år, som udmøntes i udvalget.

Denne besparelse foreslås udmøntet ved en omlægning af Køge Skoleorkesters tilbud til et mere tidssvarende, bæredygtigt harmoniorkestertilbud på Køge Musikskole. Der henvises til vedlagte bilag 1. Besparelse i Kultur- og Idrætsudvalget.

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede den 3. februar 2020 at sagen sendes i høring i Musikskolens bestyrelse og foreningen Køge Skoleorkester med høringsfrist den 25. februar 2020.

Der foreligger herefter udtalelse fra Køge Musikskoles bestyrelse, Foreningen Køge Skoleorkesters bestyrelse, samt medarbejdersiden i forvaltningsmedudvalg (FMU) inden for Kultur- og Økonomiforvaltningen og lokalmedudvalg (LMU) på Køge Musikskole.

Høringssvarene er vedlagt i bilag 2-6.

Herudover er der indkommet en række henvendelser fra borgere. Disse er vedlagt i bilag 7.

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget træffer beslutning vedrørende besparelse i udvalget.

Økonomi
Der henvises til ovenfor.
Beslutning
Kultur- og Idrætsudvalget besluttede at omlægge Køge Skoleorkesters tilbud til et mere tidssvarende, bæredygtigt harmoniorkester på Køge Musikskole.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Bilag

Til toppen


29.   Overførselssag fra 2019 på drift - Kultur- og Idrætsudvalget


Indstilling

Direktionen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at overførselssagen for Kultur- og Idrætsudvalget vedrørende regnskab 2019 drøftes og, at  

 1. det overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefales, at der på driftsområdet inden for service automatisk overføres merudgifter på netto 0,080 mio. kr.
 2. det overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefales, der på driftsområdet inden for service - efter reglerne for ansøgte overførsler - overføres mindreudgifter på netto 1,4 mio. kr.
 3. udvalget træffer beslutning om, hvorvidt det anbefales over for Økonomiudvalget og Byrådet, at der som ansøgt på driftsområdet inden for service yderligere overføres mindreudgifter på 0,765 mio. kr.

 

Baggrund og vurdering

Forvaltningen udarbejder hvert år i marts en overførselssag til alle fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet. Sagen er en opsamling på merforbrug og mindreforbrug fra sidste års regnskab, hvor det i et vist omfang er muligt at overføre til næste regnskabsår. Overførslerne skal hvert år godkendes af Byrådet, og de samlede overførsler bliver behandlet af Økonomiudvalget og Byrådet i marts.

Køge Kommunes opdeling af budget og regler for overførsler er beskrevet i kommunens principper for økonomistyring. I vedlagte bilag 1 er givet et resumé af disse.

Af bilag 2 fremgår et samlet overblik over Kultur- og Idrætsudvalgets overførsler.

Overførsler på service
Af et samlet mindreforbrug på driftsområdet service på 2,102 mio. kr. indstiller direktionen overførsler fra 2019 til 2020 for 1,337 mio. kr. Heraf er de -0,080 mio. kr. automatiske overførsler, mens de 1,417 mio. kr. er ansøgte overførsler, som lever op til reglerne. Se nærmere i bilag 2.

Derudover indstilles, at følgende tre ansøgninger om overførsler på samlet 0,765 mio. kr. drøftes. Direktionen vurderer, at de ikke kan begrundes ud fra principperne i overførselsreglerne, hvorfor overførslerne må være op til en politisk beslutning:

 • På området "Kultur- og Idrætsafdelingen" under KIU Fritidsfaciliteter ansøges 0,365 mio. kr. overført vedr. § 17, stk. 4 udvalgets arbejde med videre udvikling af Køge Marina.
 • På området "Kulturafdelingen" under KIU Kultur mv. ansøges 0,200 mio. kr. overført til eventpulje.
 • På området "Idræt og foreninger m.m." under KIU Folkeoplysning/fritidsaktivitet ansøges 0,200 mio. kr. overført til eventpulje.
Økonomi
Byrådet har afsat en pulje på 20 mio. kr. i budget 2019. Formålet med puljen er at sikre, at kommunen ikke overskrider serviceloftet, når overførslerne svinger fra år til år. Målet er at have overførsler for maksimalt 40 mio. kr., og at tallet ikke svinger mere end 20 mio. kr. fra år til år.
Beslutning

ad 1: Anbefales.

ad 2: Anbefales.

ad 3: Besluttet anbefalet til Økonomiudvalget og Byrådet.

Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Bilag

Til toppen


30.   Omklædningspavillon til Gørslev IF


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at udvalget drøfter løsningsforslag for opsætning af midlertidig omklædningspavillon til Gørslev IF.
Baggrund og vurdering

Forligspartierne var i forbindelse med vedtagelsen af budget 2020-2023 enige om, at der skal arbejdes med mulighederne for at etablere nye omklædningsfaciliteter til Gørslev IF og beder Kultur- og Idrætsudvalget om at arbejde videre med ønsket. Der har i udvalget været enighed om, at der skulle findes et tilbud på en et-årig leje af en omklædningspavillon.

Det billigste tilbud på en etårig leje af pavillon på 3,3 x 9 m., som imødekommer Gørslev IF's behov beløber sig til:

Leje af pavillon til Gørslev IF Pris i kr.
Leje af pavillon i 1 år inkl. levering/afhentning 110.000
Tilslutning til el, vand og kloak, byggetilladelse 10.000
Uforudsete udgifter 10 % 19.000
I alt 139.000
Årlig drift af pavillon (el, vand, varme og vedligeholdelse 20.000
Total 159.000

Pavillonen kan købes til samme pris som ovennævnte lejepris, da pavillonen skal ombygges i udbredt grad. Hertil kommer den årlige drift af pavillonen på 20.000 kr.

Teknik- og Miljøforvaltningen bemærker, at en midlertidig byggetilladelse til en pavillon, der opvarmes ved elvarme, kan gives for en periode på op til 2 år.

Der kan gives midlertidig tilladelse til opstilling af pavillon på op til 5 år, såfremt den direkte elvarme erstattes af anden varmeforsyning, eller der kompenseres herfor ved etablering af tilsvarende produktion af vedvarende energi.

Indhentning af byggetilladelse efter korrekt indsendt ansøgning tager ca. 4 uger.

Økonomi
Der forudsættes overført 110.000 kr. til ovennævnte indsats fra 2019 til 2020. Restbeløbet på 50.000 kr. inkl. drift af pavillonen kan afholdes inden for Kultur- og Idrætsudvalgets driftsbudget 2020.
Beslutning
Drøftet. Kultur- og Idrætsudvalget godkender køb af pavilion for en toårig periode, hvorefter der tages stilling til videre plan. Købet forudsætter Byrådets godkendelse af overførsel af midler fra 2019 til 2020.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


31.   Kunstnerisk skiltning fra Køge Torv til Køge Marina


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Marinaudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget, at der igangsættes et oplæg til kunstnerisk skiltning mellem Køge Torv og Køge Marina inden for en samlet ramme på maks. 150.000 kr.

Marinaudvalget behandler sagen den 27. februar 2020. Udvalgets beslutning vil foreligge til mødet.Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller at Marinaudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget godkender, at der igangsættes et oplæg til kunstnerisk skiltning mellem Køge Torv og Køge Marina inden for en samlet ramme på max. 150.000 kr.

Marinaudvalget 27-02-2020
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Marinaudvalget har bedt om et oplæg til kunstnerisk skiltning mellem Køge Torv og Køge Marina.

Forvaltningen har derfor bedt KØS museum for kunst i det offentlige rum om at udarbejde et oplæg til kunstnerisk skiltning mellem Køge Torv og Køge Marina. 

Oplægget fremgår af vedhæftede: Oplæg til kunstnerisk skiltning fra Torvet til Køge Marina.

Kunsten skal vække opsigt og nysgerrighed. Samtidig skal kunsten skabe en tydelig forbindelse mellem Torvet og Køge Marina.

Det foreslås, at der etableres kunst på ruten af mindre kunstneriske nedslag, som en slags varder eller noget der leder fra sted til sted. Nedslagene skal være af fysisk, permanent karakter, der indbyder til ophold og en pause, hvor besøgende oplever det omgivende kvarter.

Nedslagene skal udføres af holdbare materialer, som kan tåle at stå ude i vind og vejr uden særlige driftsomkostninger lige som de ikke må udgøre en sikkerhedsrisiko.

Kortet på side 6 i vedhæftede bilag 1 viser ruten mellem Køge Torv og Køge Marina samt hvor nedslagene foreslås placeret.

Den kunstneriske skiltning understøttes af servicevejvisningsskilte, blå skilte på 15 x 20 cm. til gående, som viser vej fra Torvet til Køge Marina. Kort over placering af disse skilte vedhæftes (bilag 2). Der er i forvejen servicevejvisningsskilte, som viser vej fra Køge Marina til centrum af byen.

KØS foreslår, at der disponeres 50.000 kr. til kunstners honorar, og at der tilføres 50.000 kr. og gerne op til 100.000 kr. til produktion og dækning af omkostninger i forbindelse med realisering af projektet - i alt 150.000 kr. Produktion og opsætning af servicevejvisningsskilte beløber sig til 15.000 kr.

Forvaltningen indstiller, at udvalget godkender oplægget inkl. servicevejvisningsskilte inden for en samlet ramme på 150.000 kr.

Når endeligt projekt foreligger, skal det godkendes i Teknik- og Ejendomsudvalget og Klima- og Planudvalget.Marinaudvalget har bedt om et oplæg til kunstnerisk skiltning mellem Køge Torv og Køge Marina.

Forvaltningen har derfor bedt KØS museum for kunst i det offentlige rum om at udarbejde et oplæg til kunstnerisk skiltning mellem Køge Torv og Køge Marina. 

Oplægget fremgår af vedhæftede: Oplæg til kunstnerisk skiltning fra Torvet til Køge Marina.

Kunsten skal vække opsigt og nysgerrighed. Samtidig skal kunsten skabe en tydelig forbindelse mellem Torvet og Køge Marina.

Det foreslås, at der etableres kunst på ruten af mindre kunstneriske nedslag, som en slags varder eller noget der leder fra sted til sted. Nedslagene skal være af fysisk, permanent karakter, der indbyder til ophold og en pause, hvor besøgende oplever det omgivende kvarter.

Nedslagene skal udføres af holdbare materialer, som kan tåle at stå ude i vind og vejr uden særlige driftsomkostninger lige som de ikke må udgøre en sikkerhedsrisiko.

Kortet på side 6 i vedhæftede bilag 1 viser ruten mellem Køge Torv og Køge Marina samt hvor nedslagene foreslås placeret.

Den kunstneriske skiltning understøttes af servicevejvisningsskilte, blå skilte på 15*20 cm til gående, som viser vej fra Torvet til Køge Marina. Kort over placering af disse skilte vedhæftes (bilag 2). Der er i forvejen servicevejvisningsskilte, som viser vej fra Køge Marina til centrum af byen.

KØS foreslår, at der disponeres 50.000 kr. til kunstners honorar, og at der tilføres 50.000 kr. og gerne op til 100.000 kr. til produktion og dækning af omkostninger i forbindelse med realisering af projektet - i alt 150.000 kr. Produktion og opsætning af servicevejvisningsskilte beløber sig til 15.000 kr.

Forvaltningen indstiller, at udvalget godkender oplægget incl. servicevejvisningsskilte inden for en samlet ramme på 150.000 kr.

Når endeligt projekt foreligger, skal det godkendes i Teknik- og Ejendomsudvalget og Klima- og Planudvalget.

Økonomi
Udgiften kan afholdes inden for Marinaudvalgets budget 2020, jf. beslutning på Marinaudvalgets møde den 18. december 2019, sag nr. 27 og Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 3. februar 2020, sag nr. 15. Det er under forbehold for, at der overføres 365.000 kr. fra 2019 til 2020 til udvikling af Køge Marina. 

Udgiften kan afholdes inden for Marinaudvalgets budget 2020, jf. beslutning på Marinaudvalgets møde den 18. december 2019 pkt. 27 og Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 3. februar 2020 pkt. 15. Det er under forbehold for, at der overføres 365.000 kr. fra 2019 til 2020 til udvikling af Køge Marina.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Bilag

Til toppen


32.   Amfi formation på området syd for Køge Marina


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Marinaudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget at amfi formation på området syd for Køge Marina etableres.

Marinaudvalget behandler sagen den 27. februar 2020. Udvalgets beslutning vil foreligge til mødet.Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Marinaudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget at amfi formation på området syd for Køge Marina etableres.

Marinaudvalget 27-02-2020
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Kultur- og Idrætsudvalget godkendte som en del af budget 2020 for Marinaudvalget under sag nr. 15 på mødet den 3. februar 2020, at der indrettes et stykke af det sydøstligste hjørne af Køge Marina som en slags indbygget amfiteater, hvor der vil kunne være mulighed for at følge sejlstævner på vandet. Jorddepotet kunne udføre opgaven uden yderligere omkostninger.

Forvaltningen har efterfølgende udarbejdet et forslag til en større amfi formation på i alt 4.850 m2. Opbygningen af amfi formationen giver mulighed for at nyde udsigten, evt. sole sig m.v. afhængig af vindforholdene mod øst, nord og vest. Samtidig etableres en mindre scene, hvor der vil være mulighed for at lave forskellige aktiviteter.

Etablering af en amfi formation som beskrevet kræver en landzonetilladelse, da arealet nord for volden ligger i landzone og ikke er omfattet af lokalplanlægning.

Amfi formationen fremgår af vedhæftede bilag: Amfi formation på området syd for Køge Marina - tegning.Marinaudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget godkendte som en del af budget 2020 for Marinaudvalget under  henholdsvis pkt. 27 på mødet den 18. december 2019 og pkt. 15 på mødet den 3. februar 2020, at der indrettes et stykke af det sydøstligste hjørne af Køge Marina som en slags indbygget amfiteater, hvor der vil kunne være mulighed for at følge sejlstævner på vandet. Jorddepotet kunne udføre opgaven uden yderligere omkostninger.

Forvaltningen har efterfølgende udarbejdet et forslag til en større amfi formation på i alt 4.850 m2. Opbygningen af amfi formationen giver mulighed for at nyde udsigten, evt. sole sig m.v. afhængig af vindforholdene mod øst, nord og vest. Samtidig etableres en mindre scene, hvor der vil være mulighed for at lave forskellige aktiviteter.

Etablering af en amfiformation som beskrevet kræver en landzonetilladelse, da arealet nord for volden ligger i landzone og ikke er omfattet af lokalplanlægning.

Amfi formationen fremgår af vedhæftede bilag: Amfi formation på området syd for Køge Marina - tegning.

Økonomi
Amfi formationen kan udarbejdes uden yderligere økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Amfi formationen kan udarbejdes uden yderligere økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Bilag

Til toppen


33.   Sygefravær for Kultur- og Økonomiforvaltningen pr. 4. kvartal 2019


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget tager orientering om OPUS-sygefraværsopgørelse for Kultur- og Økonomiforvaltningen ved udgangen af 4. kvartal 2019 til efterretning.
Baggrund og vurdering

Hvert kvartal opgør Køge Kommune sygefraværet (inkl. arbejdsskader, nedsat tjeneste og §56) for alle månedslønnede medarbejdere (opgjort med 12 måneders historik). Det sker for at følge udviklingen og etablere et udgangspunkt for konkrete indsatser.

Overordnede resultater
Sygefraværet for Køge Kommune viser fortsat en stigende tendens det seneste år, dog stagnerende det seneste kvartal. Sygefraværet ved udgangen af 4. kvartal 2019 udgør 5,5% samlet for Køge Kommune, svarende til 14,5 dage i gennemsnit pr. fuldtidsmedarbejder. Set i forhold til året før ses en stigning på 0,4 %-point. Stigningen ses i 3 ud af 4 forvaltninger og skyldes især stigning i antallet af korttidsperioder det seneste kvartal, men også langtidsfraværet er steget i 2 forvaltninger. Stigningen er størst i Velfærdsforvaltningen.

Tendenser i forvaltningerne
Den samlede stigning over det seneste år dækker fortsat over store interne forskelle imellem de 4 forvaltninger:

 • I Børne- og Uddannelsesforvaltningen ses, efter en faldende tendens i løbet af 2019, nu en let stigende tendens, så fraværet ved udgangen af 2019 er lidt højere end udgangen af 2018.
 • I Kultur- og Økonomiforvaltningen ses, efter mindre stigninger over året, et mindre fald fra udgangen af 2018 til udgangen af 2019, der skyldes en faldende tendens det seneste kvartal.
 • I Teknik- og Miljøforvaltningen ses, efter stigninger i løbet af året, igen en faldende tendens, især sidst på året, dog på et niveau for udgangen af 2019, der ligger over 2018.
 • I Velfærdsforvaltningen ses en jævn stigende tendens over året, dog stagnerende det seneste kvartal.

Der ses internt i forvaltningerne følgende fald i sygefraværet i forhold til året før:

 • I Børne- og Uddannelsesforvaltningen ses fald i Familieafdelingen. De øvrige områder oplever mindre stigninger.
 • I Kultur- og Økonomiforvaltningen ses fald i alle afdelinger, undtagen Stab- og Kulturområdet, der oplever en mindre stigning.
 • I Teknik- og Miljøforvaltningen ses fald i alle afdelinger, undtagen Teknik- og Ejendomsafdelingen.
 • I Velfærdsforvaltningen ses ingen fald samlet på afdelingsniveau ved denne rapportering.

Langtids- og korttidsfravær

 • Antallet af perioder med langtidsfravær (over 91 dage) er steget fra 44 perioder i 2018 til 50 perioder i 2019 – stigningen dækker en større vækst i antallet i starten af året, som dog er bremset op det seneste kvartal.
 • Antallet af perioder med korttidsfravær (1-dags og 2-7 dage) er steget fra 2018 til 2019.
  • 1-dags fravær: Er steget næsten 10 %, fra 6.449 til 7.083 perioder.
  • 2-7 dages fravær: Har i første halvdel af 2019 vist en faldende tendens, men er samlet set steget fra 6.676 til 6.731 perioder, idet antallet er steget i seneste kvartal.
Økonomi
Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Bilag

Til toppen


34.   Orientering fra formanden


Beslutning

Udvalgsformanden orienterede om:

 • Afholdt Kyndelmisse.
 • Samarbejdsaftale med de selvejende haller.
 • Møde med Køge Sportsfiskerforening.
 • Møde med Køge Roklub.
 • Møde med Køge Boldklub.
 • Møde med Foreningen for Køge Skoleorkester.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


35.   Orientering fra forvaltningen


Beslutning
 • Igangsat eftersyn af retningslinjer for lokaler og tilsyn.
 • Kultur og Idræt i byudviklingen i Køge Nord.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


36.   Eventuelt


Beslutning
Drøftet.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


37.   Køge Idrætspark - status (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


38.   Eventuelt. (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 09.03.20