Referat af møde i Kultur- og Idrætsudvalget

Den 01.11.2021 kl. 15:30 i Byrådsstue Huitfeldt


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Anders Ladegaard Bork, (O)
Bent Sten Andersen, (O)
Erik Swiatek, (A)
Ken Kristensen, (V)
Kirsten Larsen, (C)
Osama Aref Mohamad, (A)
Thomas Kielgast, (F)


139.   Godkendelse af dagsorden


Indstilling
Beslutning
Godkendt.

Til toppen


140.   Proces for omplacering


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at  

 1. proces for mulig omplacering af Køge Maritime Modelbyggerlaug godkendes
 2. udgift på 50.000 kr. til vurdering af byggeteknisk stand af Det Blå Hus på Strandkvanen 5 på Søndre Havn, foretaget af ekstern leverandør, godkendes.
Baggrund og vurdering

I forbindelse med Køge Kysts fortsatte udbygning af arealerne på Søndre Havn skal Gule Hal, der rummer flere foreningsaktiviteter og skatefaciliter lukke primo 2024. Gule Hal skal blandt andet erstattes af et p-hus med nye skatefaciliteter i stue- og kælderniveau. Når Gule Hal lukker skal husets nuværende brugere omplaceres til andre lokaler og forvaltningen forventer, at indlede en dialog med de aktuelle aktører allerede i løbet af 2022 således, at alle aktører kan blive hjulpet godt videre.

Køge Maritime Modelbyggerlaug
En særlig aktør, som benytter flere lokaler i Gule Hal, er Køge Maritime Modelbyggerlaug. Foreningen blev stiftet i 1994 og har primært til formål at bygge store modelskibe fra 1600- og 1700-tallet, som har relation til dansk søkrigshistorie eller til Køge som søfartsby. Foreningen er tilknyttet Køge Museum og museets fokusområde om Køge Bugts søfartshistorie.

Foreningen har omkring 75 medlemmer, hvoraf de 15 deltager i modelbygningen samt i foreningens drift og fremvisning af udstilling og værksted. 

Mulig omplacering af Køge Maritime Modelbyggerlaug
Ved siden af Gule Hal ligger en industribygning på 300 kvm ejet af Køge Kyst på Strandkvanen 5 kaldet Det Blå Hus. Køge Kyst arbejder på et prospekt, som er et forarbejde til lokalplan for området, som giver mulighed for at Det Blå Hus kan blive liggende. Det Blå Hus rummer en stor hal samt flere mindre lokaler, toilet og et tekøkken. Huset kan muligvis rumme modelbyggernes værksted samt foreningens andre lokalebehov.

Samtidig understøtter Det Blå Hus' placering en fortsættelse af den kulturelle kile som Køge Kyst tidligere har omtalt som "Tråden", der løber fra Kunstmuseet KØS i Nørregade til Teaterbygningen ved Kulturtorvet, til Pakhuset Braunstein ved Klapbroen og ned forbi Det Blå Hus og til spillestedet Tapperiet. En bevaring af Det Blå Hus vil også bevare dele af områdets autentiske historie som tidligere industrihavn. Køge Kyst anser bevaring af bygningen til fritidsformål som et middel til øget markedsinteresse i området.

Køge Kyst vil gerne indgå i en dialog om ibrugtagning af huset. Driften af bygningen koster i dag i omegnen af 10-15.000 kr. årligt. En udgift som i dag afholdes af Køge Kyst. Driftsudgifterne er dog uden opvarmning af den store hal, hvor modelbyggerne forventeligt skal arbejde.

Ved ibrugtagning af Det Blå Hus til fritidsformål vil det være Kultur- og Idrætsudvalgets budget, der skal dække merudgifterne til el, vand og varme og evt. andre driftsudgifter. Selve bygningen forventes udlejet af Køge Kyst til modelbyggerne.

Forvaltningen anbefaler, at der indledes en dialog med modelbyggerne om interessen for anvendelse af huset, så de i positivt fald - over de næste år mens de stadig bor i Gule Hal kan ombygge, herunder fonde til ombygningen. Bygningens stand er ukendt, og derfor anbefales det, at der sideløbende hermed gennemføres en byggeteknisk gennemgang.

Såfremt modelbyggerne er interesserede i at arbejde med projektet, og såfremt den byggetekniske gennemgang viser, at bygningens stand er i fornuftig stand og vilkårene i en byggetilladelse kan opfyldes inden for en rimelig økonomisk ramme, kan der herefter arbejdes videre med at afdække om bygningen kan bevares. Dette sker i forbindelse med lokalplanprocessen. Forvaltningen er opmærksom på, at det ikke er uproblematisk at indpasse bygningen i lokalplanen, særligt på grund af den lave kote, som bygningen ligger i.

Forvaltningen vurderer derfor, at hovedelementerne i en proces for mulig placering af modelbyggerne i Det Blå Hus kunne være:

 • Dialog og afklaring af lokalebehov med Køge Maritime Modelbyggerlaug.
 • Byggeteknisk vurdering af Det Blå Hus (gennemføres i 2021).
 • Vurdering af muligheder og økonomi for ændret anvendelse af bygningen.
 • Opstart af dialog mellem Planafdelingen og Køge Kyst om udarbejdelse af prospekt for området samt forventningsafstemning af konsekvenser i form af reducerede nabobyggefelter og tilpasning af udviklingsplanen.
 • Ansøgning til Klima- og Planudvalget om midlertidig 3-årig dispensation fra lokalplanen med forventning om, at bygningen kan indarbejdes i en fremtidig lokalplan.
 • Ansøgning om byggetilladelse til ibrugtagning af Det Blå Hus til forenings- og fritidsformål.
 • Lokalplan udarbejdes for hele området. Forventes færdig i 2023.
Økonomi

En byggeteknisk vurdering af Det Blå Hus forventes maksimalt at koste 50.000 kr. Vurderingen afregnes efter medgået tid og foretages af ekstern leverandør og kan finansieres inden for Kultur- og Idrætsudvalgets budget.

Årlig udgifter til el, vand og varme i Det Blå Hus forventes at være i omegnen af 10-15.000 kr. Udgiften vil stige, når den store hal i bygningen forventeligt skal opvarmes. Der er ikke afsat budget hertil.

Beslutning

Ad 1-2: Godkendt, idet det præciseres at der er tale om sondering af muligheder.


Til toppen


141.   Kulturpuljen 2022 - Ansøgninger over 50.000 kr. samt flerårige ansøgninger


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at

 1. forslag om tildeling af flerårig støtte fra Kulturpuljen 2022, 2023 og 2024 godkendes
 2. forslag om tildeling af ét årige tilskud til ansøgninger over 50.000 kr. godkendes
 3. orientering om tildeling af ét årige tilskud til ansøgninger under 50.000 kr. tages til efterretning
 4. orientering om allerede bevilgede midler til flerårige ansøgninger tages til efterretning.
Baggrund og vurdering

Ifølge retningslinjerne for Kulturpuljen skal Kultur- og Idrætsudvalget hvert år efter ansøgningsfristen 1. september vurdere flerårige ansøgninger samt ét årige ansøgninger over 50.000 kr. Ansøgninger under 50.000 kr. kan indsendes løbende hele året og behandles administrativt indtil restpuljen er opbrugt.

Formålet med Kulturpuljen er, at:

 • Yde tilskud til kulturelle aktiviteter, projekter, arrangementer og begivenheder inden for musik, teater, kunst, litteratur, film og folkeoplysning samt kulturarv.
 • Yde tilskud til faste kulturaktører eller faste arrangementer i Køge Kommune.
 • Understøtte Køge Kommunes kulturstrategi.

Retningslinjerne er vedhæftet som bilag 1.

Bevillingerne er fordelt ud fra kriterier i retningslinjerne og med særligt fokus på, at:

 • Aktiviteten/projektet/driften kan gennemføres.
 • Flest mulige aktører får del i Kulturpuljens midler.
 • Flest mulige borgere får glæde af aktiviteterne.
 • Der er en pulje til løbende ansøgninger i 2022.

Der er indkommet i alt 9 ansøgninger, hvoraf de 5 er på over 50.000 kr., som udvalget skal tage stilling til. Disse er vedhæftet som bilag. Hertil kommer 4 ansøgninger på under 50.000 kr., som forvaltningen har behandlet. 

Samlet beløb i Kulturpuljen     1.846.962 kr. 
  Ansøgt  Bevilling inkl. moms  Bevilling efter fradrag for
moms iht. den kommunale
momsudligningsordning 
Flerårige ansøgninger og
ansøgninger over 50.000 kr.
454.000 kr. 209.000 kr.  192.280 kr. 
Ansøgninger under 50.000
kr. behandlet administrativt
169.390 kr. 101.390 kr. 100.990 kr.
Allerede bevilgede
flerårige og faste aktiviteter
1.899.094 kr. 1.453.114 kr.  1.394.368
I alt 2.522.484 kr.  1.763.504 kr.  1.687.638 kr.
Resterende midler til
ansøgninger under 50.000
kr. i 2022.
    159.324 kr.

Indkomne flerårige ansøgninger og ansøgninger over 50.000 kr. (bilag 2, tabel 1)
Der er indkommet 5 ansøgninger på i alt 454.000 kr.:

Ansøgning 1-4 er flerårige ansøgninger. Forvaltningen indstiller, at udvalget bevilger i alt 155.480 kr. til de fire flerårige ansøgninger i 2022, 149.000 kr. i 2023 og 149.000 kr. i 2024. Bevillingerne er under forudsætning af, at puljen ikke reduceres i forhold til 2022.

Ansøgning 5 er en etårig ansøgning. Forvaltningen indstiller, at udvalget bevilger i alt 36.800 kr.

I de tilfælde, hvor aktiviteterne i ansøgningen kan afstedkomme entréindtægter eller indtægter fra sponsorer/fonde, bevilges en underskudsgaranti. At få en underskudsgaranti betyder, at kommunen fastsætter et maksimalt beløb/tilskud som kun udbetales fuldt ud, hvis aktøren ikke selv formår at få dækket udgifterne. Det betyder oftest, at det udbetalte tilskud efter afholdt arrangement er mindre en det bevilgede. Ansøgning 1-5 anbefales bevilget som en underskudsgaranti. 

Forvaltningen indstiller, at udvalget bevilger i alt 192.280 kr. til disse ansøgninger i 2022.

Ansøgninger under 50.000 kr. (bilag 2, tabel 2)
Der er indkommet 4 ansøgninger under 50.000 kr. på i alt 169.390 kr.
Forvaltningen har bevilget i alt 100.990 kr. til tre ud af fire ansøgninger. Forvaltningen opfordrer den sidste ansøger til at ansøge puljen løbende, når man på et senere tidspunkt indkredser hvad kultur- og musikprogrammet skal indeholde.

Faste kulturaktiviteter under Kultur- og Idrætsudvalget (bilag 2, tabel 3)
Kultur- og Idrætsudvalget har tre faste kulturaktiviteter hvert år. Det er Sommersjov (aktiviteter til skolebørn i skolernes sommerferie), Skt. Hans på Køge Marina samt Kyndelmisse Køge Kulturnat. Til disse er der i 2022 afsat 318.394 kr.

Allerede bevilgede flerårige ansøgninger (bilag 2, tabel 4)
Kultur- og Idrætsudvalget har i forbindelse med uddelingen for Kulturpuljen 2019, 2020 og 2021 uddelt 14 flerårige bevillinger til i alt 1.075.974 kr. i 2022, 968.200 kr. i 2023 samt 481.000 kr. i 2024.

Oversigt over forslag til bevillinger er vedhæftet som bilag 2.

Såfremt ovenstående forslag om bevilling godkendes, vil der restere 159.324 kr. til løbende ansøgninger i Kulturpuljen 2022.

Økonomi

Der henvises til ovenfor.

Ovennævnte indstillinger afholdes inden for den samlede Kulturpulje for 2022 på i alt 1.846.962 kr.

Beslutning

Ad 1-2: Godkendt.

Ad 3-4: Taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


142.   3. Økonomiske Redegørelse 2021


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at udvalget drøfter 3. Økonomiske Redegørelse 2021, herunder 

 1. tager 3. Økonomiske Redegørelse 2021 til efterretning
 2. indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at der flyttes budgetmidler på 0,03 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Kultur- og Idrætsudvalget vedr. Lidemark Forsamlingshus
 3. indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at der flyttes budgetmidler på 1,6 mio. kr. fra Kultur- og Idrætsudvalget til projektet TEU 132 - KIP under anlægsområdet
 4. indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at der gives en indtægts- og en udgiftsbevilling på i alt 1,3 mio. kr. vedrørende honorarstøtte og puljemidler til koncerter samt netværksspillestedsstøtte på Tapperiet fra Statens Kunstfond
 5. godkender, at der flyttes 0,5 mio. kr. fra aktivitetsområdet Folkeoplysning og Fritidsaktiviteter til aktivitetsområdet Kultur mv. mhp. på finansiering af Covid-19 omkostninger under Teaterbygningen
 6. godkender, at der flyttes 0,1 mio. kr. fra Biblioteksområdet til aktivitetsområdet fritidsfaciliteter mhp. på finansiering af Covid-19 omkostninger under Køge Svømmeland.
Baggrund og vurdering

På Kultur- og Idrætsudvalget område forventes et budget i balance på både drifts- og anlægsområdet.

I tredje Økonomiske Redegørelse anbefales herudover en række budgetneutrale omplaceringer. 1,6 mio. kr. mio. kr. anbefales flyttet fra Kultur- og Idrætsudvalget til anlægsprojektet Køge Idrætspark og herudover anbefales en flytning af budgetmidler på i alt 0,03 mio. kr. vedrørende forsamlingshuse fra Økonomiudvalget. Endelig anbefales interne flytninger af budgetmidler på i alt 0,6 mio. kr. under Kultur- og Idrætsudvalget vedrørende finansiering af Covid-19 omkostninger på hhv. Køge Svømmeland og Teaterbygningen. 

Dette fremgår af tabellen i Bilag 1, som indeholder en oversigt over mindre- og merudgifter på Kultur- og Idrætsudvalgets område samt opfølgningen på anlægsprojekter.

Nedenfor er aktivitetsområderne for Kultur- og Idrætsudvalget beskrevet.

Fritidsfaciliteter
Der forventes et samlet forbrug på 19,6 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 1,5 mio. kr., hvoraf mindreforbrug på 1,6 mio. kr. vedrørende Airdome anbefales omplaceret til anlægsprojektet TEU 132 - Køge Idrætspark. Herudover anbefales en intern flytning af budgetmidler på 0,1 mio. kr. fra Biblioteksområdet mhp. finansiering af Covid-19 omkostninger under Køge Svømmeland.

KøgeBibliotekerne
Der forventes et samlet forbrug på 29,2 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., som anbefales omplaceret til aktivitetsområdet Fritidsfaciliteteter mhp. finansiering af Covid-19 omkostninger under Køge Svømmeland.

Kultur mv.
Der forventes et samlet forbrug på 27,6 mio. kr. svarende til et netto merforbrug på 0,4 mio. kr. Heraf vedrører 0,5 mio. kr. omkostninger vedrørende Covid-19 på Teaterbygningen, som anbefales finansieret af et tilsvarende mindreforbrug på Ungdomsskolen under aktivitetsområdet Folkeoplysning og Fritidsfaciliteter. Herudover anbefales omplacering af budgetmidler på 0,03 mio. kr. fra Økonomiudvalget vedrørende støtte  til Lidemark forsamlingshus grundet manglende indtægter under Covid-19 nedlukningen.

Endelig forventes automatiske overførsler til 2022 af mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Folkeoplysning og fritidsaktiviteter
Der forventes et samlet forbrug på 24,4 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 1,6 mio. kr., hvoraf 1,1 mio. kr. forventes overført til 2022 som automatiske overførsel. Hertil kommer overskydende midler under Ungdomsskolen på 0,5 mio. kr. relateret til Covid-19, som anbefales anvendt til finansiering af merforbrug vedrørende Covid-19 på Teaterbygningen under aktivitetsområdet Kultur mv.

Herudover anbefales en indtægts- og en udgiftsbevilling på i alt 1,3 mio. kr. vedrørende honorarstøtte og puljemidler til koncerter på tapperiet samt netværksspillestedsstøtte fra Statens Kunstfond

Covid-19
Under Kultur- og Idrætsudvalget forventes netto omkostninger på 2,7 mio. kr. for hele 2021 som følge af manglende indtægter for Køge Svømmeland knyttet til Covid-19. Omkostningerne vedrørende Covid-19 finansieres i forbindelse med tredje Økonomiske Redegørelse.

Covid-19 omkostningerne indgår ikke i ovenstående opfølgning.

Anlæg
Kultur- og Idrætsudvalget har i 2021 et samlet anlægsbudget på 15,5 mio. kr., hvoraf 8,3 mio. kr. forventes brugt i indeværende år, jf. bilag 1. Der forventes således et mindreforbrug på 7,2 mio. kr., som forventes overført til 2022.

Overførslerne på 7,2 mio. kr. omfatter 3,0 mio. kr. vedrørende Hal II Ravnsborg, 2,0 mio. kr. vedrørende Kultur, fritid og idræt Køge Nord, 1,9 mio. kr. vedrørende pulje til udvikling af Marinaen samt og 0,3 mio. kr. vedrørende anlæg i Slipset.

Økonomi
Intet særskilt at bemærke.
Beslutning

Ad 1: Taget til efterretning.

Ad 2-6: Anbefalet overfor Økonomiudvalg og Byråd.

Bilag

Til toppen


143.   Orientering fra formanden


Beslutning
Statens Kunstfond har godkendt Køge Kommune som genre- og netværksspillested.

Til toppen


144.   Orientering fra forvaltningen


Beslutning
 • Vølveudstilling på Køge Museum.  
 • Medaljevinderarrangement i Køgehallerne. 

Til toppen


145.   Eventuelt


Beslutning
Intet.

Til toppen


146.   Eventuelt. (Lukket punkt)Til toppen


147.   Underskriftsblad - KIU (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 03.11.21