Referat af møde i Kultur- og Idrætsudvalget

Den 05.03.2018 kl. 15:30 i Køge Musikskole, Ved Stadion 1, 4600 Køge


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Anders Ladegaard Bork, (O)
Bent Sten Andersen, (O)
Ken Kristensen, (V)
Kirsten Larsen, (C)
Marie Møller, (A)
Osama Aref Mohamad, (A)
Thomas Kielgast, (F)


28.   Godkendelse af dagsorden


Indstilling
Mødet afholdes på Køge Musikskole, Ved Stadion 1, 4600 Køge kl. 15.30.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


29.   Præsentation af Køge Musikskole og MGK Sjælland


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget tager orienteringen om Køge Musikskole og MGK Sjælland til efterretning.
Baggrund og vurdering
Musikskoleleder og MGK-centerleder Thomas Winther viser rundt på Køge Musikskole og giver en orientering om arbejdet på Køge Musikskole og MGK Sjælland.
Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


30.   Input til politiske emner fra byrådsseminaret 25.-26. januar 2018


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget drøfter byrådsmedlemmernes input til politiske emner på Kultur- og Idrætsudvalgets ressortområde.

Kultur- og Idrætsudvalget 05-02-2018
Udsættes til næste møde.
Baggrund og vurdering

Byrådet var på introduktionsseminar den 25-26. januar 2018. Under seminarets punkt "Tema B - hvilke politiske emner skal Byrådet i øvrigt arbejde med?" gav byrådsmedlemmerne input og forslag til politiske emner, som Økonomiudvalget og de stående udvalg kan arbejde med i byrådsperioden. De fremkomne input og forslag blev skrevet ned og uddelt i papirkopi og rundsendt pr. mail ved seminarets afslutning.

Det blev aftalt på byrådsseminaret, at Økonomiudvalget og de stående udvalg drøfter de fremkomne forslag på deres respektive ressortområder på deres kommende udvalgsmøder. Forslag til Kultur- og Idrætsudvalgets område er vedhæftet.

Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning
Drøftet.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Bilag

Til toppen


31.   Ansøgning om øget lokaletilskud til Borup Idrætsforening


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget godkender ansøgning fra Borup Idrætsforening om øget lokaletilskud på 34.687 kr. i 2018.
Baggrund og vurdering

Borup Idrætsforening har fremsendt en fornyet søgning om at øge foreningens a conto lokaletilskud i 2018 i forbindelse med etablering af et ventilationsanlæg med timerfunktion i foreningens fitnesslokale i Boruphallen samt en mindre stigning i foreningens rengøringsudgifter.

Borup Idrætsforening fik allerede i 2016 (efter bevilling i Kultur- og Idrætsudvalget, sag 77, 2016) forhøjet foreningens lokaletilskud med 28.505 kr. i forbindelse med etablering af et ventilationsanlæg (dengang uden timerfunktion) i foreningens fitnesslokale. Foreningen besluttede efterfølgende at udskyde etableringen og tilbagebetale beløbet, da tilbuddet ikke levede op til kravene.

Baggrunden for ansøgningen var og er stadig, at foreningen i forbindelse med udøvelsen af sin sport generes af kondens og overophedning i fitnesslokalet. For at undgå skader og ulykker på foreningens medlemmer, er det et stort ønske i foreningen at få etableret anlægget.

Kultur og Idrætsafdelingen har besigtiget lokalet sammen med Teknik og Miljøforvaltningen (TMF) og har vurderet det hensigtsmæssigt, at få etableret en ventilation i fitnesslokalet. TMF har desuden efterfølgende anbefalet, at anlægget også etableres med timerfunktion.

Den nye ansøgning har været undervejs siden oktober 2017, men har krævet en del undersøgelse og er derfor først nu klar til udvalgsbehandling.

I henhold til den indgåede lejekontrakt mellem Skovbohallerne og Borup Idrætsforening skal foreningen selv afholde denne udgift. Skovbohallerne har givet accept til etablering af ventilationsanlægget.

Køge Kommune yder 65% i lokaletilskud i forhold til den andel af foreningens medlemmer der er mellem 0 og 25 år samt ledere i foreningen over 25 år.

Af foreningens anlægsinvestering til etablering af ventilationsanlægget på 130.000 kr., vil foreningen være berettiget til 34.687 kr. i 2018 incl. den ekstra rengøringsudgift. Det vil betyde, at foreningens samlede a conto i 2018 vil udgøre 163.838 kr. Desuden vil udgiften fremadrettet påføre foreningen en mindre stigning i foreningens driftsudgifter samt påføre Køge Kommune en ekstra lokaleudgift på ca. 3.100 kr. til Borup Idrætsforening i tilskud til el og rengøring.

Det fremgår af Køge kommunes retningslinjer, at alle nye ansøgninger om øget lokaletilskud til en forening på over 20.000 kr. skal godkendes af Kultur- og Idrætsudvalget. Kultur- og Idrætsudvalget kan undlade at yde lokaletilskud til nye og ændrede ansøgninger om lokaletilskud, hvis det medfører merudgifter for Køge Kommune.

Økonomi
Det ansøgte lokaletilskud kan afholdes inden for Kultur- og Idrætsudvalgets budget til lokaletilskud i 2018.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


32.   Overførsel af mer-/mindreforbrug mellem regnskabsår 2017 og 2018, drift og finansiering - Kultur- og Idrætsudvalget


Indstilling
Direktionen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at overførselssagen for Kultur- og Idrætsudvalget vedrørende regnskab 2017 drøftes og overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at der på driftsområdet service overføres mindreudgifter på netto 2,0 mio. kr. 
Baggrund og vurdering

Forvaltningen udarbejder hvert år i marts en overførselssag til fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd. Sagen er en opsamling på mer- og mindreforbrug fra sidste års regnskab, hvor der i et vist omfang er adgang til at overføre til næste regnskabsår. Overførslerne skal hvert år godkendes af Byrådet, og de samlede overførsler bliver behandlet af Økonomiudvalget og Byrådet i marts.

Kommunens budget er overordnet delt i flere bevillingskategorier, herunder Drift og Finansiering.

Drift er yderligere opdelt i tre underkategorier: Service, Indkomstoverførsler og Andet, jf. beskrivelsen nedenfor af hvad de enkelte bevillingskategorier indeholder.

Drift – Service: Betaling af de skattefinansierede ydelser til borgerne, fx daginstitutioner, pleje af ældre og handicappede og folkeskoler.

Drift – Indkomstoverførsler: Overførsler fra det offentlige til borgerne, fx pensioner, arbejdsløshedsdagpenge, syge- og barselsdagpenge og kontanthjælp.

Drift – Andet: Aktivitetsbestemt medfinansiering til sundhedsvæsenet og udbetaling til forsikrede ledige.

Finansiering: Tilskud og udligning fra stat og ejendoms-, selskabs- og kommuneskat.

På Kultur- og Idrætsudvalgets område indstiller Direktionen overførsler for i alt 2,0 mio. kr. på driftsområdet service 

Regler for overførsler

Jf. de Økonomiske Styringsprincippers bilag 2 har Køge Kommune tre regelsæt for overførsler på driftsområdet for hhv. rammestyrede områder, institutioner med regionsaftale og ikke rammestyrede områder.

Rammestyrede områder
Rammestyrede områder omfatter institutioner, der har adgang til at udjævne forbruget på nogle typer udgifter mellem årene. Det gælder primært løn- og aktivitetsudgifter i bl.a. skoler, daginstitutioner, plejehjem og administrationen.

For rammestyrede områder er der automatisk overførsel af mindreforbrug på op til 3 % af det korrigerede bruttobudget. Er der mindreforbrug på over 3 % af bruttobudgettet er der mulighed for at ansøge om at få det yderligere mindreforbrug overført. Der er automatisk overførsel af merforbrug på 2 % af det korrigerede bruttobudget. Merforbrug herudover overføres også, men skal forklares skriftligt.

Institutioner med regionsaftale
Institutioner med regionsaftale omfatter bl.a. institutioner på det specialiserede område, hvor der er en driftsaftale med Region Sjælland. Denne kategori ligner det rammestyrede område, men i aftalen med regionen er der aftalt særlige procentsatser for overførsler.

For institutioner med regionsaftale er der automatisk overførsel af mer- og mindreforbrug på op til 5% af det korrigerede bruttobudget. Er der mer- eller mindreforbrug på over 5% af bruttobudgettet overføres beløbet og skal indregnes i taksten senest 2 år efter.

Ikke rammestyrede områder
Ikke rammestyrede områder omfatter de resterende områder i kommunen, altså dem der ikke er rammestyret eller institutioner med regionsaftale. De ikke rammestyrede områder omfatter bl.a. vintervedligehold og indkomstoverførslerne.

På de ikke rammestyrede områder overføres merforbrug fuldt ud, med mindre andet undtagelsesvist er besluttet. For ikke rammestyrede områder er der som udgangspunkt ikke overførselsadgang.

Der er fem principper, som kan begrunde overførsel på de ikke rammestyrede områder:

1. Forpligtelser Køge Kommune har indgået i budgetåret, enten som Byrådsbeslutning eller aftalebestemt, som skal overholdes.

2. Overførsler er vedrører puljer, der er givet fra stat, region eller til andre specifikke formål.

3. Områder der er underlagt lov om almene boliger eller lejeloven.

4. Tilskud til busdrift.

5. Aktivitetsbestemt medfinansiering.

Særligt for vintervedligehold og salgsfremmende omkostninger ifm. salg af jord og ejendomme gælder, at mer- og mindreforbrug ikke overføres til næste regnskabsår.

Af bilag 1 fremgår et samlet overblik over Køge Kommunes overførsler, hvoraf Kultur- og Idrætsudvalgets overførsler fremgår af side 6. I bilaget er områder med grøn farve rammestyrede, blå farve er ikke-rammestyrede og gul farve er institutioner med regionsaftale.

Overførsler på service
Af et samlet mindreforbrug på driftsområdet service på 2,0 mio. kr. indstiller Direktionen overførsler fra 2017 til 2018 for 2,0 mio. kr. Se nærmere i bilag 1.

Økonomi

Byrådet har afsat en pulje på 40 mio. kr. i budget 2018, som skal dække de overførte midler på serviceområdet fra 2018. Det betyder, at såfremt overførslerne på serviceområdet holdes inden for 40 mio. kr., påvirkes servicerammen i 2018 ikke i opadgående retning.

Beslutning
Drøftet og anbefales.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Bilag

Til toppen


33.   Repræsentant til Kulturmetropolen


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget udpeger en repræsentant til Kulturmetropolens politiske styregruppe.
Baggrund og vurdering

Køge Kommune er en del af kulturaftalen Kulturmetropolen. Kulturmetropolen er et fællesskab, hvor 14 kommuner og Kulturministeriet er gået sammen om at udvikle tre indsatser, som den enkelte kommune ikke ville kunne udvikle alene. De tre indsatser er 1. Festival og Events 2.0, 2. Unge i samskabelse med kulturinstitutioner og 3. Musikmetropolen.

Kulturmetropolen er en fortsættelse af samarbejdet i KulturMetropolØresund. Kulturmetropolen forløber i tidsrummet 2016-2019. Aftalen om Kulturmetropolen blev underskrevet i april 2016 i på Albertslund Bibliotek af de deltagende kommuners politiske udvalgsformænd.

Kulturmetropolens politiske styregruppe besluttede på møde den 28. april 2017, at hver kommune fremover kan vælge to repræsentanter til den politiske styregruppe i stedet for den tidligere ene repræsentant.

Beslutningen er truffet på baggrund af en vurdering af, at det vil sikre en større forankring af Kulturmetropolen lokalt – og at det også vil betyde en større politisk deltagelse på styregruppemøderne.

I henhold til den hidtidige praksis er den første repræsentant udvalgsformanden, mens det vil være op til den enkelte kommune at afgøre, hvordan den anden repræsentant skal findes.

I tilfælde af afstemning på et styregruppemøde i Kulturmetropolen vil hver tilstedeværende kommune have én stemme. Ændringen havde virkning fra den 1. januar 2018.

Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning
Marie Møller (A)
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


34.   Faglige bestyrelsesmedlemmer til Museum Sydøstdanmarks bestyrelse


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Køge Byråd godkender udpegelsen af faglige medlemmer til Museum Sydøstdanmarks bestyrelse.
Baggrund og vurdering

Bestyrelsen for Museum Sydøstdanmark har på baggrund af de kommende års arbejdsplaner besluttet, at fem af medlemmerne skal have kompetencer inden for:

 • Økonomi, ledelse og fonde
 • National og International forskning og formidling
 • Regional og national politik
 • Kommerciel drift
 • Lokal forankring.
I forlængelse heraf besluttede bestyrelsen på bestyrelsesmøde den 14. december 2017 at indstille flg. til kompetencerne og en ny bestyrelse: 
 • Økonomi, ledelse og fonde: Torben Nielsen, tidl. nationalbanksdirektør.
 • National og International forskning og formidling: Tinna Damgaard, Direktør Vikingeskibsmuseet.
 • Regional og national politik: Christian Wedell-Neergaard, medlem af regionsrådet.
 • Kommerciel drift: Charlotte Fly, Salgsdirektør Rosendahl
 • Lokal forankring gennem ét medlem fra museumsforeningerne: Tove Dalby Johansen, Næstved Museumsforening.

Museum Sydøstdanmarks bestyrelse består i øvrigt af tre medlemmer udpeget af kommunalbestyrelserne i hhv. Næstved, Køge og Vordingborg. For Køge Kommune er udpeget formanden for Kultur- og Idrætsudvalget, Anders Ladegaard Bork. Endelig kan museets faste medarbejdere vælge ét bestyrelsesmedlem af deres midte.

I henhold til museets vedtægter §9 stk. 2 skal de indstillede kandidater godkendes af kommunalbestyrelserne i Køge, Næstved og Vordingborg Kommune.

Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning
Anbefales.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


35.   Revision af Vedtægt for styrelsen af Køge Kommunes ungdomsskolevirksomhed


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget godkender revideret Vedtægt for styrelsen af Køge Kommunes ungdomsskolevirksomhed.
Baggrund og vurdering

I forlængelse af etableringen af Kultur- og Idrætsrådet i 2017 vurderes det som hensigtsmæssigt, at rådet fremadrettet foreslår en repræsentant og en suppleant fra foreningslivet til Køge Ungdomsskoles bestyrelse over for Kultur- og Idrætsudvalget.

Det fremgår af Vedtægt for styrelsen af Køge kommunes ungdomsskolevirksomhed § 3, stk 1, at

Repræsentanterne fra Kulturudvalget samt stedfortrædere vælges af byrådet. Med undtagelse af medarbejderrepræsentanter og ungerepræsentanter vælges øvrige repræsentanter og deres stedfortrædere af kulturudvalget efter forslag fra de pågældende stedlige organisationer m.fl.

Teksten foreslås derfor ændret til:

Repræsentanterne fra Kultur- og Idrætsudvalget samt stedfortrædere vælges af byrådet. Repræsentanter fra DA, LO og foreningslivet samt deres stedfortrædere vælges af Kultur- og Idrætsudvalget efter forslag fra de stedlige organisationer samt Kultur- og Idrætsrådet.

Derudover konsekvensrettes Kulturudvalget med Kultur- og Idrætsudvalget.

Kultur- og Idrætsrådets forslag til repræsentant og suppleant fra foreningslivet til Køge Ungdomsskoles bestyrelse forventes at kunne finde sted på rådets konstituerende møde ultimo april 2018.

Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Bilag

Til toppen


36.   Program for introduktion til Kultur- og Idrætsudvalgets sagsområder


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget drøfter program for introduktion til Kultur- og Idrætsudvalgets sagsområder.
Baggrund og vurdering

Med henblik på den videre introduktion af Kultur- og Idrætsudvalget til udvalgets ressortområde på møde den 22. marts 2018, kl. 12-18, har forvaltningen udarbejdet skitse til program.

Der foreslås en overordnet introduktion til udvalgets sagsområder - institutioner, projekter, puljer etc. Herefter videre introduktion til en række af Kultur- og Idrætsudvalgets mest aktuelle temaer.

Introduktionen tilrettelægges efter følgende program:

 Tid

 Sted

 Tema

 Andet

12.00-12.30

Køge Jorddepot 

Overordnet intro samt intro til udviklingen af Køge Marina 

m. frokost

12.30-13.30

Politisk debat - fokus og målsætninger

13.30-14.30

Køge Marina

Rundvisning

14.30-14.45

Transport

14.45-15.00

Tapperiet

Intro til Køge Kyst og den fortsatte kulturelle satsning

m. kaffe/kage

 

15.00-15.40

 Politisk debat - fokus og målsætninger

15.40-15.55

Intro til udviklingen af nyt kulturhus/fremtidens bibliotek

15.55-16.30

 Politisk debat - fokus og målsætninger

16.30-17.45

Søndre Havn

Rundvisning

18.00-20.00

Fælles middag

 

Det anbefales videre, at Kultur- og Idrætsudvalget afholder ny introduktionsdag den 7. maj 2018, kl. 8.30-14.30, forud for udvalgets ordinære møde samme dag. Der er peget på en række temaer, som der ved den lejlighed kan introduceres til - herunder:

 • Idrætsstrategien
 • Kulturstrategien
 • Museum Sydøstdanmark/Borgring
 • Faglige udviklingskrav på facilitetsområdet
 • Kulturmetropolen/tværkommunale samarbejder
 • Retningslinjer for tilskud, lån og leje af kommunale lokaler og en kort intro til bookingsystemet EGON.
Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning
Drøftet.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


37.   Lellinge Multihus - anlægsbevilling, udbudsform og tildelingskriterier


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Køge Byråd, at:

 1. der gives en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til opførelse af Multihal i Lellinge 

til Teknik- og Ejendomsudvalget at:

    2. udbudsform og tildelingskriterier godkendes

til Kultur- og Idrætsudvalget at:

    3. orientering om anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til opførelse af Multihal i Lellinge tages til efterretning.

Baggrund og vurdering

Byrådet besluttede den 24. maj 2016 at sælge Lellinge Skole og SFO. Det er aftalt med køber, at skolens gymnastiksal er tilgængelig for de nuværende brugere, indtil der er opført en ny multihal.

Forligspartierne besluttede i forbindelse med vedtagelse af budget 2016-2019, at indtægterne fra salg af Lellinge Skole og SFO anvendes til etablering af en gymnastikhal ved Lellinge Stadion som erstatning for de lokaler, der forventes at forsvinde ved salget af Lellinge Skole. Køge Byråd gav den 29. august 2017 anlægsbevilling på 6,0 mio. kr. i forbindelse med salget af Lellinge Skole. Beløbet anvendes til erstatningsbyggeri for den gamle gymnastiksal på Lellinge Skole.

Kultur-og Idrætsudvalgets formand har i 2016 og 2017 holdt møder med interessentgruppen for Lellinge Multihal bestående af to repræsentanter for Lellinge Beboerforening og to repræsentanter for Lellinge IF.

Mødernes formål var at forventningsafstemme og prioritere ønsker til en kommende hal. På møderne fremsatte interessentgruppen et ønske om at udvide multihallens areal for derved at udvide multihallens anvendelsesmuligheder. Uafhængigt af salget af Lellinge Skole er der afledt af dette ønske afsat 2,0 mio. kr. på anlægsbudgettet for 2018 som tillægsbevilling. 

Rammelokalplan 6–02 for Lellinge har udlagt hele landsbyen til boligformål, offentlige formål, fritidsområde og rekreative formål samt landbrug. Boldbanen kan bruges til idrætsformål, klubhus og boldbaner. Nye bygninger må opføres i op til 1½ etage og med en maksimal bygningshøjde på 8,5 meter.

Der er på stadion et gammelt muret klubhus, som i dag anvendes til depot. Herudover har Lellinge IF en ældre pavillon til depot, omklædning og klubfaciliteter. Ved en nærmere undersøgelse har forvaltningen konstateret, at pavillonen er i meget dårlig stand. Den er over 40 år, og der er konstateret råd og svamp flere steder i pavillonen. Forvaltningen anbefaler derfor, at den nedrives.

Den samlede økonomi på 8 mio. kr. vil blive anvendt til opførelse af en ny Multihal på stadionarealet. Byggeriet vil omfatte idrætshal, omklædning, klublokale, tekøkken, depot og areal til lokalhistorisk arkiv samt udearealer inkl. parkering og petanquebane.

Forvaltningen anbefaler, at projektet udbydes i omvendt totalentreprise. Dette for at sikre at økonomi og tidsplan kan overholdes. Udbudsform er nærmere beskrevet i vedlagte lukkede bilag.

Tildelingskriterier anbefales at være funktionalitet, arkitektur og teknisk standard, med en fordeling som beskrevet i vedlagte lukkede bilag.

Økonomi

Der blev i 2017 givet anlægsbevilling på 6,0 mio. kr. til erstatningsfaciliteter for foreningslokaler i Lellinge. Det anbefales dertil, at bevillingen på 2,0 mio. kr. under KIU 109 afsat i anlægsbudget 2018 frigives.

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges om anlægsbevilling på 2 mio. kr. Der er den 29. august 2017 givet anlægsbevilling på 6 mio. kr. og den samlet anlægsbevilling bliver derfor på 8 mio. kr. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da der er afsat rådighedsbeløb i budgettet. Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


38.   Ansøgning om ophævelse af strandbeskyttelse på Køge Marina


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at Klima- og Planudvalgets beslutning vedr. ansøgning om ophævelse af strandbeskyttelsen på Køge Marina tages til efterretning.
Baggrund og vurdering

Det indstilles til Klima- og Planudvalget på deres møde den 1. marts 2018, at udvalget godkender, at der ansøges om ophævelse af strandbeskyttelsen på Køge Marina. Klima- og Planudvalgets beslutning vil foreligge på Kultur- og Idrætsudvalgets møde.

Køge Kommune afsluttede i 2015 arbejdet med en udviklingsplan for Køge Marina. Udviklingsplanen omfatter Køge Marina og Nordstranden og beskriver en vision for udvikling af det eksisterende marinaområde samt nye landområder, som er indvundet i forbindelse med etablering af et nyt moleanlæg.

Udviklingsplanens område er i dag omfattet af rammelokalplan 3-01 for lystbådehavnen med tillæg samt lokalplan 3-43 for Køge Marina og Nordstranden. Lokalplanerne giver mulighed for henholdsvis lystbådehavn og udvidelse af havneområdet ved jordopfyldning. Det er hensigten, at der skal udarbejdes et samlet plangrundlag for marinaen i form af en ny lokalplan, som muliggør visionerne i udviklingsplanen, herunder etablering af et marinahostel.

Køge Marina, Nordstranden og Tangmoseskoven er siden 1999 omfattet af strandbeskyttelseslinjen, inden for hvilken der ikke må foretages ændringer af den eksisterende tilstand og opføres ny bebyggelse. Strandbeskyttelsen er dog ikke til hinder for havnerelateret bebyggelse inden for en række byggefelter, som det er muliggjort med den gældende lokalplan 3-01.1 fra 1979.

Folketinget vedtog i juni 2017 en ændring af naturbeskyttelsesloven. Ændringen giver byrådet mulighed for at ansøge Miljø- og Fødevareministeren om ophævelse af strandbeskyttelsen på havne. Ansøgningsfristen er 18. juni 2018.

Der er udarbejdet en ansøgning om ophævelse af strandbeskyttelsen for Køge Marina med udgangspunkt i en forhåndsdialog med Kystdirektoratet. På baggrund af dialogen og en efterfølgende vurdering af mulighederne for ophævelse af strandbeskyttelseslinjen ansøges om ophævelse af strandbeskyttelsen for marinaen, en del af den nordlige opfyldning samt Tangmoseskoven.

Hensigten er dels at få mulighed for realisering af funktioner og faciliteter som beskrevet i udviklingsplanen for Køge Marina, dels på sigt at kunne udvikle Tangmoseskoven med henblik på bedre forbindelse mellem kysten og byen. Såfremt der opnås ophævelse af strandbeskyttelsen som ønsket, vil strandområderne nord for marinaen fortsat være omfattet af strandbeskyttelse.

Ved en ophævelse af strandbeskyttelsen vil Køge Kommune kunne fastlægge bestemmelser for marinaområdet uden godkendelse fra Kystdirektoratet. Dog skal den oprindelige tilladelse til at inddrage søterritoriet til lystbådehavnsformål, jf. lov om kystbeskyttelse, fortsat overholdes. Det betyder, at etablering af et hostel på opfyldte arealer kræver en dispensation, da et hostel ikke er lystbådehavnsformål.

Økonomi
Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Bilag

Til toppen


39.   Status for sportsklasser


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget tager orientering om status for sportsklasser til efterretning.

Skoleudvalget 07-02-2018
Status oversendes til Kultur- og Idrætsudvalget til orientering.
Baggrund og vurdering

Skoleudvalget besluttede i marts 2016 at etablere sportsklasser på Ellemarkskolen. I skoleåret 2017/2018 findes sportsklasser på henholdsvis 7. årgang og 8. årgang. Efter sommerferien etableres en ny sportsklasse på 7. årgang, således at sportsklasserne dækker hele udskolingen.

I sportsklassen har eleverne de samme obligatoriske fag som andre skoleelever i udskolingen, men en del af konceptet er, at de modtager ekstra idrætstimer til idrætsspecifik aldersrelateret træning - minimum 2 ugentlige ekstra idrætstilbud i dagtimerne. Som følge af folkeskolereformen tilvejebringes de ekstra timer i den understøttende undervisning. Der er morgentræning tre gange om ugen.

Det tilstræbes i sportsklasserne, at lektier og afleveringer afstemmes med elevernes træning i klubben samtidig med, at fravær i forbindelse med konkurrencer og stævner accepteres.

Sportsklasserne er placeret på Ellemarkskolen, idet skolen ligger centralt i Køge, og da der er let adgang til offentlig transport. Samtidig er skolen placeret tæt ved mange af kommunens idrætsanlæg og faciliteter

Status
I efteråret 2017 er der gennemført spørgeskemaundersøgelse og kvalitative interview af skolens koordinatorer, elever og involverede foreninger. Undersøgelsen giver indblik i den oplevede værdi af sportsklassen hos involverede koordinatorer, deltagende elever og foreninger. Derudover angives potentielle fremadrettede pejlemærker, som de er vurderet hos de involverede aktører.

Indsamling og behandling af data i forbindelse med udarbejdelsen af status er foretaget i samarbejde mellem Skoleafdelingen og Kultur- og Idrætsafdelingen.

Undersøgelsen viser, at optagelsesudvalget over tid har opbygget en erfaringsramme, der har styrket rekrutteringen. Elevgruppen er karakteriseret ved, at de er bevidste om at vælge noget til. De har lyst til at være sammen i det fællesskab, der hedder sport.

Sportskoordinatorerne oplever, at morgentræningen har en effekt på elevernes faglige udvikling. Det generelle billede er en elevgruppe, der ligger højt i de faglige test.

Håndbold og fodbold har meldt tilbage, at eleverne har færre skader efter de er startet i sportsklassen og dermed deltager i morgentræningen.

Interviewpersonerne efterspørger, at Køge Kommune gør en større indsats for at brande sportsklassen, og herunder at sportsklassen brandes som Køge Kommunes sportsklasse. De ønsker, at det er mere end blot en sportsklasse på Ellemarkskolen. 

Eleverne giver udtryk for, at det samlet set er en fordel at gå i en klasse med andre, der dyrker idræt på højt niveau. Sammenholdet opleves bedre, og engagementet føles højere. Der er en respekt og forståelse for, at man i sin fritid prioriterer træning og konkurrencer.

De fleste af eleverne oplever, at morgentræningen er tilpasset deres behov. Eleverne udtrykker generelt, at morgentræningen grundlæggende er skadesforebyggende

Eleverne oplever, at der er et større potentiale i forhold til koordinering af elevernes træning mellem morgen- og klubtræner, og langt størstedelen oplever at deres træningsmængde er på niveau eller steget siden de startede i sportsklassen.

Hovedparten af respondenterne formulerer meget stor opbakning til elevernes prioritering af deres idræt.

Størstedelen af eleverne bruger en del mere tid på transport til skolen efter, de er begyndt i sportsklassen.

Foreningerne tilkendegiver generelt, at samarbejdet og dialogen mellem forening og skole ikke er tilstede. Der er et ønske fra foreningerne om at blive inddraget i forhold til indholdet i morgentræningen samt i forhold til optimering af udøverens træningsmængde.

Mulige fremadrettede indsatser
Koordinatorerne har et ønske om, at Køge Kommune gør en større indsats for at brande sportsklassen herunder, at sportsklassen brandes som Køge Kommunes sportsklasse og ikke blot som en sportsklasse på Ellemarkskolen.Forvaltningen vil understøtte initiativer, som skolen iværksætter i den forbindelse.

Dialogen mellem forening og skole er i dag begrænset grundet manglende tidsmæssige ressourcer til koordinationsopgaver, hvilket vanskeligt lader sig ændre indenfor den nuværende ramme.

Foreningerne tilkendegiver, at de ønsker at blive inddraget i forhold til indholdet i morgentræningen samt i forhold til optimering af udøverens træningsmængde. Forvaltningen er i dialog med skolens ledelse herom.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune i forbindelse med orientering om status.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Bilag

Til toppen


40.   Orientering om overvejelser om svømmehalsbyggeri


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget tager orienteringen om planlagt svømmehalsbyggeri til efterretning.
Baggrund og vurdering

Kultur- og Idrætsudvalget bad på mødet den 8. januar 2018 forvaltningen om at orientere om Køge Kommunes planer for nye svømmehaller.

På denne baggrund orienterer forvaltningen om Byrådets hidtidige planer på området.

I budgeterklæringen for 2015-2018 skrev forligspartierne: "Ligeledes afsætter forligsparterne 200.000 kr. til en projektgruppe, der skal afdække mulighederne for at etablere et 50 m svømmebassin i Køge - evt. med inkluderet skøjtebane."

Kultur- og Idrætsudvalget tog på mødet den 7. marts 2016 til efterretning, at "der er minimal energimæssig synergi i at etablere en skøjtehal nær en svømmehal. Da arealforholdene i og omkring byggefeltet er begrænsede er skøjtehallen udgået af projektet."

En arbejdsgruppe udarbejdede i 2015-2016 forslag til henholdsvis 50 meter og 25 meters svømmebassin med omklædningsfaciliteter i let byggeri ved Køge Svømmeland.

Som optioner blev belyst:

 • hæve- sænkebund i en del af bassinet
 • råhus der kan indrettes til klublokaler og administration
 • asymmetrisk placering af bassin for at etablere areal til træning ("dry-land") og tilskuerpladser.

Det overordnede funktionsprogram og tilhørende m2 er nærmere beskrevet i vedhæftede bilag: "Basisløsning 50 m og 25 m svømmebassin" på side 4.

Bilaget viser ligeledes tegninger over 50 m og 25 m bassinet samt dets placering i forhold til Køge Svømmeland. Begge svømmehaller forbindes med Køge Svømmeland via forbindelsesgange, således at synergieffekten i form af fælles drift og udnyttelse af de samlede faciliteter og et fælles vandanlæg for borgerne sikres. Bilaget viser ligeledes indplacering af omklædning og bad samt muligheden for evt. klublokaler/administration og hæve-/sænkebund i bassinerne.

Økonomien er beskrevet nedenfor.

Byrådet har i forbindelse med vedtagelse af budget 2018-2021 besluttet at afsætte i alt 61,4 mio. kr. over årene 2024-2026 til svømmehaller i Ølby og Borup.

Forvaltningen bemærker, at projektet bør genberegnes før eventuel igangsætning.

Økonomi

Anlægsbudget:
50 meters bassin incl. bruse-/omklædningsfaciliteter forventedes at beløbe sig til 60,5 mio. kr. svarende til ca. 63,6 mio. kr. i 2018-prisniveau.

25 meters bassinet inkl. omklædning-/brusefaciliteter forventedes at beløbe sig til ca. 41,6 mio. kr. svarende til ca. 43,7 mio. kr. i 2018-prisniveau.

Hertil kommer evt. merudgift til solpaneler integreret i glasfacader eller monteret på tagflader eller optioner i form af hæve-/sænkebund, råhus til klublokaler og dryland.

Afledt drift:
Bygningsdriften for 50 m. bassinet (basismodellen) forventedes at udgøre 7,1 mio. kr. årligt svarende til ca. 7,5 mio. kr. i 2018-prisniveau, mens driften for det tilsvarende 25 m. bassin forventedes at udgøre 4,1 mio. kr. årligt svarende til 4,3 mio. kr. i 2018-prisniveau. Der var således ikke indregnet evt. livredderbistand og evt. entreindtægter. Den afledte drift kan delvist finansieres af sparede udgifter til Herfølge Svømmehal, såfremt denne lukkes. 

Økonomien er nærmere beskrevet i bilaget: Anlæg og driftsudgifter 50 m. og 25 m. svømmebassin

Beslutning
Drøftet.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


41.   Orientering om Team Danmark Elitekommune


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget tager orienteringen om forudsætninger for indstilling af Køge Kommune som Team Danmark Elitekommune til efterretning.
Baggrund og vurdering

Kultur- og Idrætsudvalget bad på mødet den 8. januar 2018 forvaltningen om at orientere om Køge Kommunes mulighed og forudsætninger for at blive Team Danmark Elitekommune.

Kultur- og Økonomiforvaltningen har modtaget henvendelse fra Team Danmark, hvoraf det fremgår, at et formaliseret og forpligtende elitekommune-samarbejde med Team Danmark kan indgås med kommuner, hvor de politiske og sportslige forudsætninger vurderes at være til stede. Interesserede kommuner kan udarbejde en interessetilkendegivelse til Team Danmark, og der kan på baggrund heraf etableres en dialog om evt. elitekommune-samarbejde.

Team Danmark ønsker at interesserede kommuner tager stilling til en række områder i forbindelse med indgåelse af samarbejde. Nedenfor er oplistet disse områder, inklusiv Køge Kommunes nuværende situation i forhold til hvert enkelt punkt.

 • Beskrivelse af kommunens idrætspolitik og eliteidrætspolitik. Køge Kommune har i 2015 vedtaget en idrætsstrategi, som understøtter DIF og DGIs vision '25-50-75 Bevæg dig for livet'. Kommunen har ikke en særskilt eliteidrætspolitik.
 • Beskrivelse af vision, målsætninger og overordnede udviklingsperspektiver for eliteidrætten og talentudviklingen inden for eliteidrætten i kommunen. Køge Kommune har ikke en nedskrevet vision eller målsætning for eliteidrætten. Der er siden 2016 afsat midler til at brande Køge Kommune gennem foreninger med elitepotentiale, med målet om både at forbedre forhold hos foreningerne og markedsføre Køge Kommune. Puljen er på 786.000 kr. i 2018.
 • Beskrivelse af den tiltænkte organisering omkring eliteidræt/talentudvikling i kommunen. Er på nuværende tidspunkt ikke beskrevet.
 • Beskrivelse af den økonomi, som kommunerne påtænker at investere i samarbejdet i den kommende 4-års periode. På eliteidrætsområdet er i 2018 afsat 786.000 kr. til puljen til foreninger med elitepotentiale (markedsføringspuljen) og ca. 960.000 kr. samlet til tre sportsklasser og tilknyttet koordinator.
 • Beskrivelse af idrætsgrene, som kommunen ønsker at prioritere (inklusiv udkast til handlingsplaner som er tiltrådt af de respektive specialforbund). Er på nuværende tidspunkt ikke beskrevet. Handleplaner vil skulle udarbejdes i samarbejde mellem de pågældende foreninger og deres specialforbund.
 • Beskrivelse af planerne for udvikling af idrætsskoler i kommunen. Køge Kommune har sportsklasser på Ellemarkskolen i 7. og 8. klasse - fra skoleåret 18/19 også 9. klasse. Der optages elever som prioriterer meget tid på idrætten. Der optages elever fra alle idrætter. Der er i budgettet afsat et årligt budget på 800.000 kr., og hertil kommer udgifter til koordinator. Der er er ikke udarbejdet en udviklingsplan for sportsklasserne, men en evaluering jf. punkt 39 på mødets dagsorden.
 • Beskrivelse af planerne for samarbejde med ungdomsuddannelser i kommunen. Der er i dag ikke etableret et samarbejde med ungdomsuddannelserne i kommunen vedrørende eliteidræt.
 • Beskrivelse af planerne for etablering af en service-model for den lokale talentudvikling inden for eliteidrætten (sportsmedicin, fysisk træning/testning, sportsernæring, sportspsykologi mv.) Er på nuværende tidspunkt ikke beskrevet.

Kultur- og Idrætsafdelingen har den 26. februar 2018 afholdt møde med Team Danmark. Mødets formål var uddybning af ovennævnte områder. 

Såfremt Køge Kommune ønsker at indgå et samarbejde med Team Danmark, skal der udvælges 4-8 idrætter i kommunen, som har unge udøvere, med potentiale for at nå internationalt niveau. Der vælges både hold- og individuelle idrætter. Det er et krav, at træningen i de valgte foreninger bygger på begrebet Aldersrelateret træning (ATK). Dette indebærer, at træningen er tilpasset den alder og det udviklingstrin, udøverne er på. De foreninger, der deltager i kommunens Team Danmark samarbejde, forpligter sig til at arbejde efter ATK-modellen.

Team Danmark anbefaler, at Køge Kommune ansætter en eliteidrætskoordinator til at varetage opgaver forbundet med eliteidrætssamarbejde. Koordinatoren indgår i et netværk med de øvrige kommuners eliteidrætskoordinatorer.

Den forventede samlede, kommunale økonomi vil i følge Team Danmark være på min. 1,5 mio. kr. årligt og op til 7 mio. kr. årligt, afhængigt af ambitionsniveauet. Team Danmark bidrager årligt med 50.000 kr. til eliteidrætssamarbejdet. Kommunen modtager beløbet, når aftale om samarbejde er indgået.

Der er ingen nærmere formkrav for en interessetilkendegivelse fra Køge Kommune, og tidsrammen for en mulig proces vil kunne aftales nærmere. Det skal dog forventes, at processen vil være flerårig.

Vejledning for potentielle elitekommuner, oversigt over Team Danmark Elitekommuner samt Team Danmark prioriterede idrætter er vedhæftet.

Økonomi
Der henvises til ovenfor.
Beslutning
Drøftet.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Bilag

Til toppen


42.   Orientering fra formanden


Beslutning

Formanden orienterede om ansøgning fra Borup Kino om støtte til renovering.

Formanden afholdt den 6. februar 2018 møde med Herfølge Boldklub.

Formanden afholdt den 6. februar 2018 møde med Musikforeningen Bygningen.

Formanden deltog den 1. marts 2018 i HB Køges pressemøde.

Formanden orienterede om et kommende punkt om dialog med foreningsområdet.

Formanden orienterede om svar til Hummerens bestyrelse.

 

Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


43.   Orientering fra forvaltningen


Beslutning
Forvaltningen orienterede om kommende orienteringsbrev til udvalget.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


44.   Eventuelt


Beslutning
Intet.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


45.   Forslag til Kommuneplan 2017 - udkast til drøftelse (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


46.   Køge Idrætspark: Hal 3 - Tilbudsevaluering (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


47.   Eventuelt. (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 07.03.18