Referat af møde i Kultur- og Idrætsudvalget

Den 03.09.2018 kl. 15:30 i Byrådsstue Huitfeldt


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Anders Ladegaard Bork, (O)
Bent Sten Andersen, (O)
Erik Swiatek, (A)
Ken Kristensen, (V)
Kirsten Larsen, (C)
Osama Aref Mohamad, (A)
Thomas Kielgast, (F)


115.   Godkendelse af dagsorden


Indstilling
Mødet afholdes i byrådsstuen Huitfeldt kl. 15:30.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


116.   Input fra FMU for Kultur- og Økonomiforvaltningen til budget 2019-22


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at udvalget drøfter udfordringer og handlemuligheder med FMU for Kultur- og Økonomiforvaltningens medarbejderside i forhold til budget 2019-2022.

Baggrund og vurdering
I henhold til Budgetvejledningen 2019-2022 afholder Kultur- og Idrætsudvalget møde med FMU for Kultur- og Økonomiforvaltningen (FMU KØF) om de overordnede økonomiske rammer samt udfordringer og handlemuligheder. Formålet med drøftelsen er, at MED-organisationen bidrager med faglige input og opmærksomhedspunkter.
Beslutning
Drøftet.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


117.   Ansøgning om ændret anvendelse for Bådehavnen 7, Køge Marina


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget:

  1. godkender ansøgning om ændret anvendelse for Bådehavnen 7,
  2. drøfter hvorvidt der knyttes betingelser til anvendelsen af grunden.
Baggrund og vurdering

Kultur- og Idrætsudvalget udsatte sagen på mødet den 13. august 2018, da der ønskedes supplerende bilag i sagen.

I lejeaftale for Bådehavnen 7 på Køge Marina er givet følgende tilladelse til erhvervsmæssig anvendelse:

På det lejede areal er opført bådeværft og arealet skal anvendes til handel med nye og brugte både i henhold til bestemmelser i retningslinjer for bebyggelse på Køge Marina. Tilladelse til udlejning af værksted/hal og forretning til reparation og salg af bådmotorer og bådmotortilbehør. På arealet er tinglyst deklaration om to beboelseslejligheder i tilknytning til bådværft og butik.

Til ejendommen knytter sig en oplagsplads til både på ca. 1.500 kvm., som lejer nu ansøger om tilladelse til at anvende til parkering.

I henhold til gældende lokalplan 3-01 er ejendommen udlagt til havneformål. Der gælder særlige regler for havnearealer, der ved lokalplan er udlagt til havneformål, idet der på disse arealer uden dispensation fra strandbeskyttelseslinjen må opføres bygninger og anlæg til havneformål. Havnens karakter – om det er en trafikhavn, fiskerihavn eller lystbådehavn – har betydning for, om et projekt falder ind under kategorien "havneformål".

I forlængelse heraf er det Planafdelingens vurdering, at man godt kan kalde den ønskede parkering havneformål, da den opfylder en funktion i forhold til lystbådehavnen. Der er i øvrigt ikke noget i lokalplanen til hinder for, at der etableres parkering på ejendommen.

Forvaltningen anbefaler, at udvalget drøfter, om der i tillæg til lejekontrakten skal stå, at der ikke kan etableres betalingsparkering på lejemålet. Det er Køge Kommune som ejer, der kan regulere dette forhold.

Endvidere anbefales udvalget at drøfte hvorvidt en tilladelse samtidig betinges af, at lejer forpligter sig til at rydde en evt. etableret belægning ved opsigelse af lejemålet. I modsat fald vil kommunen blive pålagt en merudgift ved fraflytning, som normalt påhviler lejer. 

 

Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning
Ad 1. Godkendt.
Ad 2. Drøftet. Lejemålet kan ikke anvendes til betalingsparkering og skal reetableres ved opsigelse, efter nærmere dialog med kommunen.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Bilag

Til toppen


118.   Ændring af Folkeoplysningspolitik for Køge Kommune


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at ændring af Folkeoplysningspolitik for Køge Kommune godkendes.
Baggrund og vurdering

Kultur- og Idrætsrådet har i første halvår af 2018 drøftet mål og rammer for Kultur- og Idrætsrådets arbejde. Drøftelserne har fokuseret på at sikre rammerne for en tættere dialog med det brede foreningsliv til den ene side og med Kultur- og Idrætsudvalget til den anden side.

I forlængelse heraf besluttede Kultur- og Idrætsrådet på møde den 23. august 2018 at anbefale over for Kultur- og Idrætsudvalget, at der sker en række ændringer i Folkeoplysningspolitik for Køge Kommune § 6, hvori rammerne for Kultur- og Idrætsrådets arbejde beskrives.

Ændringerne indebærer, at

  1. Kultur- og Idrætsrådets sammensætning ændres fra 10 til 14 repræsentanter og to tilforordnede
  2. mødefrekvensen for Kultur- og Idrætsrådet ændres fra to til fire årlige, ordinære møder
  3. der afholdes ét årligt fællesmøde mellem Kultur- og Idrætsudvalget og Kultur- og Idrætsrådet.

Udvidelsen af Kultur- og Idrætsrådet foreslås med henblik på at sikre en bredere repræsentation og hermed en bredere kontaktflade til foreningslivet. Kultur- og Idrætsrådet foreslås således udvidet med

  • To yderligere pladser til idrætsområdet, da det i forhold til antallet af foreninger vurderes at være underrepræsenteret
  • Én yderligere plads til fritidsforeningerne og én til 'øvrige foreninger'
  • Én tilforordnet fra de selvejende idrætshaller og én tilforordnet fra de kommunale kulturinstitutioner.

De tilforordnede har ikke stemmeret, og deres opgave vil være at sikre koblingen til facilitetsområdet samt at understøtte samarbejdet mellem foreningerne og institutionerne. De tilforordnede skal bidrage til at sikre kontakten til henholdsvis de selvejende idrætshaller og de kommunale kulturinstitutioner bredt i forbindelse med hallernes og institutionernes netværksmøder.

Ovenstående vil give et ’kultur- og idrætsråd’ på samlet 16 medlemmer.

Med henblik på at styrke dialogen med Kultur- og Idrætsudvalget foreslås det, at der bl.a. planlægges et årligt fællesmøde mellem Kultur- og Idrætsudvalget og Kultur- og Idrætsrådet.

Endelig foreslås en mødefrekvens med fire årlige, ordinære møder – med fortsat mulighed for yderligere to årlige, ekstraordinære møder.

De foreslåede ændringer forudsætter en revision af Folkeoplysningspolitik for Køge Kommune, som skal godkendes af Køge Byråd.

En godkendelse i Byrådet kan finde sted på Byrådets møde den 25. september 2018, således at et 'suppleringsvalg' til Kultur- og Idrætsrådet kan finde sted på dialogmøde den 30. oktober 2018, og Kultur- og Idrætsrådet samtidig kan afholde henholdsvis forberedende og opfølgende møde for efterårets dialogmøde og foreningsundersøgelsen i hhv. oktober og november/december 2018.

Et fællesmøde mellem Kultur- og Idrætsudvalget og Kultur- og Idrætsrådet vurderes muligt og relevant i forbindelse med budgetprocessen 2019, forventeligt primo september 2019.

Økonomi
Ændringerne i Folkeoplysningspolitik for Køge Kommune vurderes ikke at have direkte økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Sagen udsættes til næste møde.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Bilag

Til toppen


119.   Repræsentant til bestyrelsen i Køge Ungdomsskole/Tapperiet


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget godkender Kultur- og Idrætsrådets forslag til repræsentant fra foreningslivet til bestyrelsen for Køge Ungdomsskole/Tapperiet.
Baggrund og vurdering

I henhold til § 3, stk. 2 i Vedtægt for styrelsen af Køge Kommunes ungdomsskolevirksomhed vælger Kultur- og Idrætsudvalget en repræsentant fra foreningslivet samt dennes stedfortræder til bestyrelsen for Køge Ungdomsskole/Tapperiet efter forslag fra Kultur- og Idrætsrådet.

Kultur- og Idrætsrådet har på mødet den 23. august 2018 foreslået Mette Isen som repræsentant, mens indstillingen af suppleant afventer.

Forvaltningen anbefaler, at Kultur- og Idrætsudvalget godkender Kultur- og Idrætsrådets forslag til repræsentant.

Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


120.   Kunstgræsbane på Bjæverskov stadion - licitationsresultat


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen og Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at orienteringen om licitationsresultat for kunstgræsbane i Bjæverskov tages til efterretning.
Baggrund og vurdering

Køge Byråd gav på mødet den 27. februar 2018 anlægsbevilling på 5,1 mio. kr. til etablering af en kunstgræsbane på Bjæverskov Stadion.

Teknik- og Miljøforvaltningen har sammen med repræsentanter fra IF Frem Bjæverskov udarbejdet et projekt for en ny kunstgræsbane. Projektet har været udbudt i 2 fagentrepriser, og der har været afholdt licitation med følgende resultater:

Anlægsentreprisen blev vundet af HP Tennisanlæg med en pris på 2,9 mio. kr.

5 entreprenører afgav bud.

Kunstgræsentreprisen blev vundet af Nordisk Kunstgræs Import med en pris på 1,6 mio. kr.

4 entreprenører afgav bud.

Teknik- og Miljøforvaltningen påregner at indgå kontrakt med de lavest bydende efter at nærværende sag har været forelagt Kultur- og Idrætsudvalget.

Efter udbuddet udgør det samlede budget med entreprenørarbejder, rådgiver- og administrations- ydelser, og uforudsete udgifter 5,1 mio. kr. og holder sig således inden for anlægsbevillingen.

Indhentning af nødvendige myndighedstilladelser til arbejdet pågår, og der forventes opstart af jordarbejder m.v. i slutningen af oktober 2018. Arbejdet forventes færdiggjort i maj 2019, idet udlægning og limning af kunstgræstæppet ikke kan udføres ved lave varmegrader i luften og derfor skal afvente foråret.

Økonomi
Der henvises til ovenfor.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


121.   Orientering fra formanden


Beslutning

Formanden deltog den 22. august 2018 i marinaudvalgsmøde.

Formanden afholdt sammen med Kultur- og Idrætsudvalget den 22. august 2018 dialogmøde om budget 2019-2022.

Formanden deltog den 23.-25. august 2018 i kulturmøde på Mors.

 

 

 

 


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


122.   Orientering fra næstformanden


Beslutning
Næstformanden orienterede om kultur- og idrætsrådsmøde den 22. august 2018.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


123.   Orientering fra forvaltningen


Beslutning

Forvaltningen afholdt den 31. august og 1. september 2018 HeroRun sammen med Køge Handel og Campus.

Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


124.   Eventuelt


Beslutning
Drøftet.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


125.   Køge Idrætspark - status (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


126.   Eventuelt. (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Thomas Kielgast (F)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 04.09.18