Dagsorden til møde i Socialudvalget

Den 10.01.2022 kl. 16:30 i Byrådsstue Niels Juel


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Ali Ünsal, (V)
Bent Sten Andersen, (O)
Ertugrul Vural, (A)
Kirsten Larsen, (C)
Lissie Kirk, (A)
Martin Knudsen, (D)
Niels Rolskov, (Ø)


1.   Godkendelse af dagsordenTil toppen


2.   Orientering om valg af formand og næstformand


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller, at udvalget tager til efterretning, at Socialudvalget på det konstituerende møde den 1. december 2021 har valgt Lissie Kirk (A) som formand og Niels Rolskov (Ø) som næstformand.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.

Til toppen


3.   Forretningsorden for Socialudvalget 2022-202


Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at udvalget foretager 1. behandling af forslag til forretningsorden for Socialudvalget for 1. januar 2022 - 31. december 2025.

Baggrund og vurdering

Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden ifølge lov om kommunernes styrelse § 20, stk. 3, 1. pkt. 

Kultur- og Økonomiforvaltningen har udarbejdet et udkast til en standardforretningsorden for de stående udvalg gældende for byrådsperioden 1. januar 2022 - 31. december 2025.

I det af forvaltningen udarbejdet forslag til forretningsorden er der i forhold til den vedtaget forretningsorden for byrådsperioden 1. januar 2018 - 31. december 2021 tilføjet regler om aflysning af et udvalgsmøde og ændring af mødetidspunktet for et møde.

Endvidere er det præciseret, hvornår et medlem har fravær, et medlems frist for at få behandlet en sag i udvalget samt udvalgsformandens frist for, at dagsorden med bilag er gjort tilgængelig for udvalgets medlemmer. Ligeledes er det præciseret, hvornår et medlem kan erklære, at medlemmet ønsker en sag indbragt for Byrådet til afgørelse, samt hvornår et medlem kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen.

Forretningsordenen indeholder først og fremmest en beskrivelse af de processuelle regler for blandt andet mødernes afholdelse, fravær og indkaldelse af stedfortræder, udsendelse af dagsorden, beslutningsdygtighed, afstemning mv.

Udkast til forretningsorden er vedlagt som bilag.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser.
Beslutning
Udvalget besluttede at sende forretningsordenen til 2. behandling i mødet i februar.
Bilag

Til toppen


4.   Mødekalender 2022 - Socialudvalget


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller, at Socialudvalget godkender forslag til mødekalender for 2022.
Baggrund og vurdering

I henhold til den kommunale styrelseslov træffer Socialudvalget og de øvrige
stående udvalg for hvert år beslutning om, hvornår udvalgenes møder afholdes.

Møderne i udvalget afholdes enten fysisk, elektronisk eller ved at nogle medlemmer deltager fysisk, mens andre deltager elektronisk. Det enkelte medlem deltager som udgangspunkt fysisk i mødet. Det enkelte medlem kan dog deltage elektronisk med tilvalg af kamera, hvis det er begrundet i medlemmets helbred eller af andre årsager, der forhindrer medlemmet i at møde op.

Socialudvalget ordinære møder er som udgangspunkt planlagt til 2. mandag i
måneden kl. 16.30, således at juli holdes mødefri.

Forslag til mødeplan 2022 er herefter:

10. januar kl. 16.30

7. februar kl. 16.30

14. marts kl. 16.30

4. april kl. 16.30

9. maj. kl. 16.30

13. juni kl. 16.30

8. august kl. 16.30

12. september kl. 16.30

10. oktober kl. 16.30

14. november kl. 16.30

12. december kl. 16.30

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.

Til toppen


5.   Program for introduktion af fagudvalg


Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Socialudvalget

 1. godkender program for introduktion af udvalget
 2.  drøfter udvalgets arbejdsform og samarbejde med forvaltningen.
Baggrund og vurdering

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til et program for introduktion af Socialudvalget. Programmet omfatter en introduktion til

• fakta i forhold til fagområderne (kerneopgave, økonomi, lovgrundlag, organisering m.v.)
• vigtigste tendenser og opgaver i forhold til udvalgets arbejde
• samarbejde i udvalget og med forvaltningen

Konkret foreslår forvaltningen, at der på udvalgets møde den 10. januar bliver en introduktion til socialområdet (ca. 1 time).

Selve introduktionen kan følges op på efterfølgende møder med temadrøftelse af særlige områder, hvor det vil være muligt at få en mere dybdegående drøftelse af området.

Forvaltningen foreslår, at udvalget drøfter, hvordan udvalget vil arbejde, herunder, om der skal

 • planlægges med temamøder med særlige emner og med oplæg fra forvaltning og / eller eksterne
 • afholdes møder med andre råd, eksterne interessenter m.fl.
 • afholdes møder på "egne" institutioner
 • tilrettelægges inspirationsbesøg

Forvaltningen vil på mødet orientere om principper for samarbejde mellem udvalget og
forvaltningen.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
 1. Godkendt
 2. Drøftet, således at der holdes et årligt møde med handicaprådet og med udsatterådet. Der afholdes også møder på udvalgets institutioner i forbindelse med nogle af udvalgets møder.

Til toppen


6.   1. Økonomiske Redegørelse 2022 Socialudvalget


Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at

 1. drøfte og godkende 1. økonomisk redegørelse 2022
 2. anbefale overfor Økonomiudvalg og Byråd, at der for 2022 og varigt omplaceres budget på 1.866.000 kr. til Socialudvalget fra Ældre- og Sundhedsudvalget vedrørende borgerelaterede udgifter, der overgår fra Ældre-og Sundhedsudvalgets område til Socialudvalgets område.
Baggrund og vurdering

Tre gange årligt udarbejder forvaltningen en økonomisk redegørelse til Socialudvalget på baggrund af budgettet og de forventede udgifter.

 • 1. Økonomiske Redegørelse har fokus på budgetforudsætningerne
 • 2. og 3. Økonomiske Redegørelse er en opfølgning efter hhv. 2. og 3. kvartal.

Efter de enkelte udvalgsredegørelser har været behandlet i fagudvalgene præsenteres en samlet redegørelse for Økonomiudvalget og Byrådet.

Kommunens budget er overordnet delt i tre bevillingskategorier: Drift, Anlæg og Finansiering.
Drift er yderligere opdelt i tre underkategorier: Service, Indkomstoverførsler og Andet. Bevillingerne er yderligere opdelt i en række aktivitetsområder.

Byrådet har kompetence til at flytte budgetmidler mellem Drift, Anlæg og Finansiering samt mellem fagudvalgene. Herudover har de kompetence til at flytte mellem Service og Indkomstoverførsler og Andet inden for fagudvalgene.

Fagudvalget har kompetence til at flytte mellem aktivitetsområder inden for underkategorierne Service, Indkomstoverførsler og Andet inden for fagudvalget. Herudover har fagudvalget kompetence til at flytte mellem underkategorierne Indkomstoverførsler og Andet inden for fagudvalget.

Nedenfor er Socialudvalgets organisering angivet:

Bevillingskategori – Drift:

 1. Service
  1. Aktivitetsområde: Takstfinansierede virksomhed (omfatter Køge Kommunes institutioner på området fx Agerbækhuse, Pedersvænge, Hegnetslund mv.)
  2. Aktivitetsområde: Socialområdet i øvrigt (omfatter BPA-ordninger (Borgerstyret Personlig Assistance), Særligt Tilrettelagt Uddannelse (STU),Alkohol- og stofmisbrugsbehandling, voksenspecialundervisning mv.))
  3. Aktivitetsområde: Det specialiserede socialområde (omfatter midlertidige og længerevarende botilbud, botilbudslignende botilbud, støtte efter § 85, aktivitets- og samværstilbud)
 2. Indkomstoverførsler
  1. Aktivitetsområde: Indkomstoverførsler (omfatter personlige tillæg, boligstøtte og særlige kontante ydelser (enkeltudgifter))
 3. Andet
  1. Aktivitetsområde: Central refusionsordning (omfatter statsrefusion vedrørende særligt dyre enkeltsager)

Der forventes budgetoverholdelse på Socialudvalgets område pr. 1. Økonomiske Redegørelse 2022 med de i indstillingen foreslåede omplaceringer.

Fordelingen fremgår af oversigtstabellen i bilag 1.

Forventningen er forudsat at, der budgetomplaceres budget vedrørende borgerelaterede udgifter til Socialudvalget fra Ældre- og Sundhedsudvalget på 1.866.000 kr.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
 1. Drøftet og godkendt
 2. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
Bilag

Til toppen


7.   Køge Udsatteråd


Indstilling

Forvaltningen indstiller at Socialudvalget afholder med med Udsatterådet i forbindelse med udvalgets møde i februar med henblik på at drøfte vedtægter og udpegning til rådet.

Baggrund og vurdering

I Køge Kommune er nedsat Køge Udsatteråd, som skal give borgere med særlige sociale problemstillinger et lokalt talerør, der sikrer Køge Kommunes opmærksomhed på denne borgergruppes interesser og synspunkter. Køge Udsatteråd kan både rådgive, udvikle og facilitere.

Køge Kommunes overordnede politik på området varetages af Socialudvalget.

Rådet skal fagligt og erfaringsmæssigt rumme viden indenfor områderne: hjemløse, misbrugere, sindslidende, udsatte børn og unge, økonomisk udsatte og ensomme.

Rådets medlemmer består af politikere, fagpersoner og brugere. Velfærdsforvaltningen varetager sekretariatsbistanden for Køge Udsatteråd.

Vedlagte udkast til vedtægt er tilpasset i forhold til, at det nu er Socialudvalget og ikke Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, der varetager Køge Kommunes overordnede politik på udsatteområdet, herunder også Udsatterådet.

I forhold til sammensætningen af rådet beskrives følgende i vedtægtens § 3:

 • Rådet består af en formand, næstformand og minimum 8 medlemmer.
 • Rådet består af politiske- og professionelle repræsentanter og brugerrepræsentanter.
 • Den ’politiske- og professionelle-side’ består af politikere, som sidder i relevante fagudvalg og råd i Køge Kommune samt fagprofessionelle fra Køge Kommune samt relevante virksomheder og projekter, der vedrører udsatteområdet.
 • ’Brugerside’ i Køge Udsatteråd består af brugerrepræsentanter udpeget af brugerorganisationer og projekter samt personer med særlig indsigt og erfaring med udsatteområdet.
 • Det tilstræbes at brugerside har mindst lige så mange repræsentanter som den ’politiske- og professionelle-side’ i Køge Udsatteråd

Vedr. Udpegning af medlemmer:

 I udkast til vedtægtens §4 blandt andet at: 

 • Formanden udpeges af Socialudvalget.
 • Næstformanden vælges blandt medlemmerne fra Køge Udsatteråds brugerrepræsentanter.
 • I samarbejde med det siddende Råd udpeger Socialudvalget nye medlemmer til Køge Udsatteråd.
 • Der udpeges blandt lokale organisationer, professionelle, brugere, politikere og enkeltpersoner med særlig indsigt og erfaring i arbejdet med eller viden om udsatte grupper. 
 • Medlemmerne af Køge Udsatteråd bor i eller er lokalt forankrede i og omkring Køge Kommune. 

Der er i udkast til vedtægt ikke krav om at formanden for Udsatterådet skal være medlem af udvalget eller Byrådet.

Følgende foreninger, projekter, udvalg og administrationen har i forrige periode indstillet medlemmer til rådet: 

 • Helhedsplanen - bolig socialt arbejde
 • SIND - landsforeningen for psykisk sundhed
 • LAP - Landsforeningen for nuværende og tidligere psykiatribrugere
 • Køge Rådgivnings og Behandlingscenter - ved Kajen (stofmisbrug)
 • Røde Kors Familienetværk (udsatte børn og unge)
 • Sand/Hus Forbi (hjemløshed)
 • Lænkeforeningen (Alkoholmisbrug)
 • Køge Arbejdsmarkedsråd
 • SSP
 • Socialafdelingen
 • Jobcenteret
 • Familiecenter Køge

Herudover udpegede Social- og Arbejdsmarkedsudvalget i samarbejde med Udsatterådet et medlem som livsekspert med erfaring med vold i familien, indstillet af Udsatterådet 

Velfærdsforvaltningen har modtaget henvendelse om medlemskab af Udsatteråd fra en socialøkonomiske virksomhed samt fra en uafhængig livsekspert med brugerbaggrund inden for misbrug og psykiatri.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


8.   Konstituering af Handicaprådet for perioden 2022-2025


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller, at Socialudvalget overfor byrådet anbefaler at godkende medlemmer samt stedfortræder til brugersiden af Køge Kommunes Handicapråd, som Danske Handicaporganisationer i Køge har indstillet til Handicaprådet for byrådsperioden 2022-2026 
Baggrund og vurdering

I henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område skal kommunalbestyrelsen nedsætte et kommunalt handicapråd, der følger den kommunale valgperiode. 

Handicaprådet rådgiver kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap. Kommunalbestyrelsen hører handicaprådet over alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap.

Handicaprådet er et dialogforum, der er rådgivende for byrådet og ikke et besluttende organ. Handicaprådet behandler ikke enkeltsager.

I henhold til § 3 i vedtægterne for Handicaprådet i Køge Kommune, der er godkendt af Social- og Sundhedsvalget den 8. april 2014, består Handicaprådet i Køge Kommune af 10 medlemmer. 

5 af medlemmerne udpeges af Byrådets medlemmer og 5 medlemmer udpeges fra brugerside på baggrund af indstilling fra Danske Handicaporganisationer i Køge. Der udpeges en personlig stedfortræder for hvert medlem.

På sit konstituerende møde d. 1/12-2021 for valgperioden 2022-2025 valgte Køge Byråd følgende byrådsmedlemmer og stedfortrædere til Handicaprådet for perioden 2022-2025:

 • Lissie Kirk med stedfortræder Andreas Bech
 • Pernille Sylvest med stedfortræder Vibeke K. Østergaard
 • Niels Rolskov (udpegning af stedfortræder udestår - sker på byrådets møde i januar 2022)
 • Rikke Kornval med stedfortræder Jan Larsen
 • Kirsten Larsen med stedfortræder Jørgen Petersen 

Danske Handicaporganisationer i Køge har indstillet følgende medlemmer til Handicaprådet for 2022-2025:

 • Lars Kunov
 • Anette Kaa-Bødker
 • Kasper Ammitzbøll
 • Nils Bo Hermansen
 • Claus Nielsen for perioden 2022-2023. Herefter overtager Mette Misser for perioden 2024-2025.

Mette Misser indstilles af DH Køge som stedfortræder for alle brugersidens repræsentanter i perioden 2022-2023, hvorefter der udpeges en ny stedfortræder af DH Køge for den resterende valgperiode. 

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser.
Beslutning
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Til toppen


9.   EventueltTil toppen


10.   Eventuelt (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 05.01.22