Referat af møde i Socialudvalget

Den 07.02.2022 kl. 16:30 i Byrådsstue Niels Juel


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Bent Sten Andersen, (O)
Ertugrul Vural, (A)
Kirsten Larsen, (C)
Lissie Kirk, (A)
Martin Knudsen, (D)
Niels Rolskov, (Ø)

Afbud:

Ali Ünsal, (V)

12.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ali Ünsal (V)

Til toppen


13.   Dialogmøde med Udsatterådet


Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Socialudvalget drøfter, hvordan udsatterådets sammensætning og udpegning kan understøtte rådets fremtidige arbejde.
Baggrund og vurdering

Køge Udsatteråd blev første gang oprettet for ca. 8 år siden. I forbindelse med behandlingen af rådets nuværende vedtægt og udpegningen til udsatteråd i denne byrådsperiode, besluttede Socialudvalget på mødet den 10. januar 2022 at invitere Udsatterådet til en dialog omkring Udsatterådets fremtidige arbejde. 

Drøftelserne skal danne baggrund for en fornyelse af den vedtægt, som har fungeret som ramme for udsatterådets sammensætning, udpegning og konstituering de seneste 2 byrådsperioder, så sammensætningen af og udpegningen til udsatterådet bedst muligt støtter op om rådets fremtidige arbejdet.

Mødet mellem Udsatterådet og Socialudvalget finder sted i forbindelse med Socialudvalgets ordinære møde mandag den 7. februar 2022 kl. 16.30-17.30.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Drøftet.

Forvaltningen udarbejder forslag til reviderede vedtægter.

Niels Rolskov (Ø) udpeges til Udsatterådet.

Fraværende
Ali Ünsal (V)
Bilag

Til toppen


14.   Nyt fra formanden og forvaltningen


Beslutning
Forvaltningen orienterede om KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum.
Fraværende
Ali Ünsal (V)

Til toppen


15.   Forretningsorden for Socialudvalget 2022-202


Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at udvalget foretager 2. behandling af forslag til forretningsorden for Socialudvalget for 1. januar 2022 - 31. december 2025.


Socialudvalget 10-01-2022
Udvalget besluttede at sende forretningsordenen til 2. behandling i mødet i februar.
Baggrund og vurdering

Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden ifølge lov om kommunernes styrelse § 20, stk. 3, 1. pkt. 

Kultur- og Økonomiforvaltningen har udarbejdet et udkast til en standardforretningsorden for de stående udvalg gældende for byrådsperioden 1. januar 2022 - 31. december 2025.

I det af forvaltningen udarbejdet forslag til forretningsorden er der i forhold til den vedtaget forretningsorden for byrådsperioden 1. januar 2018 - 31. december 2021 tilføjet regler om aflysning af et udvalgsmøde og ændring af mødetidspunktet for et møde.

Endvidere er det præciseret, hvornår et medlem har fravær, et medlems frist for at få behandlet en sag i udvalget samt udvalgsformandens frist for, at dagsorden med bilag er gjort tilgængelig for udvalgets medlemmer. Ligeledes er det præciseret, hvornår et medlem kan erklære, at medlemmet ønsker en sag indbragt for Byrådet til afgørelse, samt hvornår et medlem kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen.

Forretningsordenen indeholder først og fremmest en beskrivelse af de processuelle regler for blandt andet mødernes afholdelse, fravær og indkaldelse af stedfortræder, udsendelse af dagsorden, beslutningsdygtighed, afstemning mv.

Udkast til forretningsorden er vedlagt som bilag.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Bilag

Til toppen


16.   Bevilling: Tryg ramme for det gode liv: Forebyggelse af magtanvendelser på botilbud for udviklingshæmmede


Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives en bevilling på indtægt -1.950.000 kr. og en tillægsbevilling på udgift 1.950.000kr. i 2022 til gennemførelse af projektet "Tryg ramme for det gode liv".

Baggrund og vurdering

Socialstyrelsen udmeldte i efteråret 2021 en ansøgningspulje på samlet 10 mio. kr. målrettet landets kommuner med det formål at afprøve en metode - Low Arousal 2 - til forebyggelse af magtanvendelse på botilbud for mennesker med udviklingshæmning.

Set i lyset af, at Køge Kommune har flere specialiserede botilbud på handicapområdet for udviklingshæmmede, hvor der til tider er borgere, der kan reagere udadreagerende, er det et vigtigt fokusområde i den pædagogiske tilgang, at personalet er fagligt klædt på med metoder og viden til at understøtte et konfliktreducerende bo- og arbejdsmiljø for borgere og medarbejdere. På den baggrund valgte forvaltningen at ansøge puljen, og Køge Kommune har den 17. december 2021 modtaget tilsagn fra Socialstyrelsen på, at ansøgningen er imødekommet med et tilskud på 1.950.000 kr. til projektet "Tryg ramme for det gode liv". Køge Kommune er en blandt i alt fem kommuner, der modtager tilskud fra puljen.

Om projektet

Projekt "Tryg ramme for det gode liv" er et metodeafprøvningsprojekt, hvor Socialstyrelsen i samarbejde med de involverede botilbud samt VIVE ønsker at afprøve og evaluere en metode - Low Arousal 2 - til forebyggelse af magtanvendelser, der har vist sig virksom på psykiatriområdet, og som nu ønskes afprøvet i en tilpasset version målrettet botilbud for udviklingshæmmede.

Projektets formål er at forebygge magtanvendelser og voldsomme episoder på botilbuddet Agerbækhuse og herigennem understøtte et trygt og godt hjem for beboerne og et trygt arbejdsmiljø for medarbejderne. Dette skal opnås ved at medarbejdere på 2 huse (botilbud) under Agerbækhuse uddannes i Low Arousal 2 metoden (LA2) tilpasset udviklingshæmmede, og afprøver og anvender metoden på systematisk vis og som en integreret del af den faglige praksis i hverdagen med borgerne i perioden 2022-2024. Såfremt der opnås positive erfaringer med LA2-metoden på de 2 huse, er formålet endvidere at udbrede metoden til resten af Agerbækhuse samt det tilknyttede Aktivitetscenter Blumesvej, hvor flere af beboerne opholder sig i dagligdagen, så alle borgere på botilbuddet og aktivitetscentret mødes med den samme faglige tilgang til forebyggelse af magtanvendelser og voldsomme episoder

Som en del af projektet forpligter Køge Kommune sig til at samarbejde med Socialstyrelsen, VIVE, de øvrige projektkommuner samt SOPRA (der leverer kompetenceudviklingen i metoden) om afprøvning og evaluering af metoden, herunder til indsamling af relevante data, deltagelse i interviews og lignende.

Økonomi

Tilskuddet skal anvendes til aktiviteter i projektperioden, der løber fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2024.

Økonomisk afdeling bemærker, at der søges en indtægtsbevilling på -1.950.000 kr. i tilskud fra Socialstyrelsen og en tilsvarende udgiftsbevilling på 1.950.000 kr. i 2022 til afholdelse af udgifter til projektet. Bevillingerne er udgiftsneutrale og påvirker ikke kassebeholdningen eller servicerammen.

Beslutning
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
Fraværende
Ali Ünsal (V)

Til toppen


17.   Orientering om nøgletal for socialområdet


Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller, at Socialudvalget tager orientering om nøgletallene til efterretning.

Baggrund og vurdering

Socialudvalget orienteres en gang i kvartalet om udviklingen i Køge kommunes nøgletal på socialområdet. Formålet er at kunne følge udviklingen og koble den til strategi og beslutninger på området.

Udvalgte pointer fra nøgletal på socialområdet viser:

 • Borgere i varige botilbud er øget de seneste år, dog ses en stabilisering sidste halvår af 2021.
 • Borgere i midlertidige botilbud har udvist en stigende tendens de seneste år.
 • Borgere med behov for socialpædagogisk støtte er faldet siden opstart af Åben Rådgivning, og ser nu ud til at have fundet et stabilt niveau. Fra juni 2021 har der været afholdt tværfaglige revurderingsmøder, der skal sikre at bevillingen passer til borgerens aktuelle behov.
 • Sygefravær blandt personalet på socialområdet var i december 2021 på 8,4 %. Til sammenligning var sygefraværet i december 2020 på 7,3 %.
 • Klager til Ankestyrelsen på voksen-socialområdet er faldet fra 40 om året i 2017 til 26 sager i de første 9 måneder af 2021. Samtidig er andelen af sager, der bliver hjemsendt til Køge Kommune til fornyet behandling eller omgjort af Ankestyrelsen faldet markant de seneste år og har siden 2020 ligget under niveauet på landsplan.

Data i nøgletalsrapporten er opdateret til og med 4. kvartal 2021 eller med seneste tilgængelige oplysninger.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Bilag

Til toppen


18.   Udviklingsforløb i Pædagogisk Væresteds- og Vejledningsteam i samarbejde med Socialstyrelsen


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller, at Socialudvalget tager orienteringen om udviklingsforløb i Pædagogisk Væresteds- og Vejledningsteam til efterretning.
Baggrund og vurdering

Der er gennem de senere år på nationalt plan sket en betydelig stigning i antallet af mennesker, der får hjælp i socialpsykiatrien. På den baggrund har Socialstyrelsen iværksat en række initiativer. Et af initiativerne er tilbuddet om et udviklingsforløb, som er målrettet socialpsykiatriske tilbud, der ønsker at udvikle og forbedre indsatsen for mennesker med psykiske vanskeligheder.

I efteråret 2021 annoncerede Socialstyrelsen, at der var mulighed for at søge udviklingsforløb til socialpsykiatriske tilbud. Pædagogisk Væresteds- og Vejledningsteam (PVV) søgte om et udviklingsforløb, og i slutningen af 2021 fik PVV besked om, at de var blevet tildelt et forløb af Socialstyrelsen.

Formålet med forløbet er, at det skal bidrage til at øge kvaliteten i PVV ved at ledere og medarbejdere får rådgivning og støtte til at udvikle deres faglige praksis. Udviklingsforløbet kan vare fra 4-12 måneder, dette planlægges når arbejdet går i gang, på baggrund af de konkrete behov i PVV

Hovedelementerne i udviklingsforløbet er:

 • Formidling af aktuel bedste viden om kvalitet i socialpsykiatrien.
 • Analyse af tilbuddets praksis.
 • Rådgivning i forbindelse med udviklingsaktiviteter prioriteret af tilbuddet.
 • Forankring af ny viden, kompetencer og ændret praksis.

Indsatsforløbet tager afsæt i begreberne om recovery-orientering og rehabilitering, som er centrale i kvalitetsudviklingen af socialpsykiatrien. 

Udviklingsforløbet i Pædagogisk Væresteds- og Vejledningsteam har borgerene som omdrejningspunkt. Udviklingsforløbet handler først og fremmest om borgerne, deres recovery og mulighed for at leve
det liv, de ønsker. Derfor tilrettelægges forløbet, i samarbejde med 2-3 borgerrepræsentanter, der inviteres til at være deltagere i Udviklingsforløbet. Det vil sige, at de aktiviteter der planlægges som en del af Udviklingsforløbet endnu ikke er fastlagt, men at de vil blive tilrettelagt i tæt samarbejde med borger-repræsentanter. Udviklingsforløbet starter op primo februar 2022.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Ali Ünsal (V)

Til toppen


19.   Årlig godkendelse af kvalitetsstandarder på Socialområdet


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller, at Socialudvalget sender sagen i høring i Handicaprådet og Udsatterådet.
Baggrund og vurdering

Velfærdsforvaltningen gennemgår én gang årligt de eksisterende kvalitetsstandarder på socialområdet med henblik på eventuelt behov for revision. Det drejer sig om kvalitetsstandarderne for:

 • Socialpædagogisk støtte
 • Ledsagelse
 • Kontaktpersonordning for døvblinde
 • Borgerstyret personlig assistance
 • Kontant tilskud til ansættelse af hjælpere
 • Social behandling for stofmisbrug
 • Kvindekrisecenter
 • Kørsel for stærkt synshandicappede
 • Undervisning i varmtvandsbassin
 • Social tandpleje

Herudover er der en "Generel indledning til kvalitetsstandarderne, som ligeledes er revideret.

I bilag 1 forefindes en oversigt over foreslåede rettelser i kvalitetsstandarderne. Herudover er kvalitetsstandarderne inkl. foreslåede rettelser inkluderet som bilag.

Som det fremgår af vedlagte oversigt over forslag til ændringer i de pågældende kvalitetsstandarder, er der hovedsageligt tale om mindre justeringer i de gældende standarder, herunder opdateringer af kontaktoplysninger og tilpasninger i henhold til justering af lovgivningen m.v.

For kvalitetsstandarden vedrørende Hegnetslund Kvindekrisecenter er der foreslået en mere omfattende gennemskrivning, hvor der er foretaget en del sproglige ændringer med det formål at præcisere og lette forståelsen af kvalitetsstandarden. Forslagene til revision af kvalitetsstandarden, ændrer dog ikke på serviceniveauet i tilbuddet.  

Efter høring i Handicaprådet, behandles indkommet høringssvar og kvalitetsstandarderne indstilles til endelig godkendelse efter revisionen på marts-mødet i Socialudvalget.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Bilag

Til toppen


20.   Eventuelt


Beslutning
Forvaltningen orienterede om Corona Camping.
Fraværende
Ali Ünsal (V)

Til toppen


21.   Eventuelt - lukket (Lukket punkt)


Fraværende
Ali Ünsal (V)

Til toppen


22.   Underskriftsblad - Socialudvalget (Lukket punkt)


Fraværende
Ali Ünsal (V)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 10.02.22