Referat af møde i Socialudvalget

Den 14.03.2022 kl. 16:30 i Agerbækhuse, Gymnasievej 30, Køge


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Ali Ünsal, (V)
Bent Sten Andersen, (O)
Ertugrul Vural, (A)
Lissie Kirk, (A)
Martin Knudsen, (D)
Niels Rolskov, (Ø)

Afbud:

Kirsten Larsen, (C)

23.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Kirsten Larsen (C)

Til toppen


24.   Nyt fra formanden og forvaltningen


Beslutning

Formanden foreslog, at der arrangeres et temamøde en lørdag formiddag efter påske.

Forvaltningen orienterede om, at der forventes indflytning i det nye Føllehavegård i løbet af august, med officiel indvielse i slutningen af september.

Fraværende
Kirsten Larsen (C)

Til toppen


25.   Input til arbejdet med spare- og effektiviseringsforslag (Lukket punkt)


Fraværende
Kirsten Larsen (C)

Til toppen


26.   Budgetopfølgning pr. 31. januar 2022


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller, at Socialudvalget tager budgetopfølgning pr. 31. januar 2022 til efterretning.
Baggrund og vurdering

Som led i den løbende fokus på økonomistyringen på Socialudvalgets område, er der foretaget budgetopfølgning på udvalgets område, hvor forvaltningen har gennemgået den seneste aktivitets- og udgiftsudvikling. Denne budgetopfølgning er udarbejdet med udgangspunkt i aktivitet og forbrug ultimo januar 2022. Seneste budgetopfølgning blev foretaget i forbindelse med 1. økonomiske redegørelse 2022.

Der forventes budgetoverholdelse på Socialudvalgets område pr. 31. januar 2022.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Kirsten Larsen (C)

Til toppen


27.   Overførsel af merforbrug og mindreforbrug mellem regnskabsår 2021 og 2022 for drift - Socialudvalget


Indstilling

Direktionen indstiller til Socialudvalget, at overførselssagen for det tidligere Social- og Arbejdsmarkedsudvalg vedrørende regnskab 2021 drøftes, og at

 1. det over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefales, at automatiske overførsler for -0,223 mio. kr. på service overføres til 2022, jf. tabel 1.
 2. det over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefales, at ansøgte overførsler inden for reglerne for -0,086 mio. kr. på service overføres til 2022, jf. tabel 1.
 3. det over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefales, at mindreforbrug på andet for samlet 2,141 mio. kr., jf. tabel 1, overføres til pulje under Økonomiudvalget på service til imødegåelse af forventet midtvejs-/efterregulering af indkomstoverførsler samt COVID-19 udgifter i 2022.
Baggrund og vurdering

OBS: Der gøres opmærksom på, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget fra og med 2022 er blevet til to udvalg; Socialudvalget og Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. Overførslerne opgøres med udgangspunkt i det afsluttede regnskabsår, 2021, hvorfor overførselssagen må tage udgangspunkt i det gamle Social- og Arbejdsmarkedsudvalg. Det fremgår i detaljer af bilag 2, hvilke overførsler der indstilles overført til hhv. Socialudvalget og Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Om overførsler generelt

Forvaltningen udarbejder hvert år i marts en overførselssag til alle fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet. Sagen er en opsamling på merforbrug og mindreforbrug fra sidste års regnskab, hvor det i et vist omfang er muligt at overføre til næste regnskabsår. Overførslerne skal godkendes af Byrådet.

Formålet med overførselsadgang er at sikre en rationel ressourceanvendelse og en meningsfuld økonomistyring. Ved at give udvalg/forvaltninger/enheder mulighed for at overføre over- eller underskud til næste budgetår øges deres selvbestemmelse og prioriteringsmuligheder. Dermed kan de fx spare op til anskaffelser, arrangementer, særlige initiativer o. lign. eller omvendt – inden for de opsatte grænser - foretage et overtræk mod at overføre et underskud, som vil skulle indhentes det efterfølgende år. Uden overførselsadgang ville enhederne ikke have disse muligheder, og der ville for den enkelte budgetansvarlige intet incitament være til at spare op; tværtimod ville det kunne anspore til uhensigtsmæssig brug af overskydende midler ved årets afslutning.

Overførselsadgangen er ikke formelt bindende, men har karakter af hensigtserklæring fra Byrådet til de budgetansvarlige. Overførslerne vil altid kræve en ny politisk stillingtagen ved årets slutning, hvilket følger af den kommunale styrelseslov, der bestemmer, at alle bevillinger er ét-årige.

Over-/underskud overføres som en hhv. positiv/negativ tillægsbevilling til kommende års budget.

Overførsel af uforbrugte budgetmidler giver i forhold til økonomistyring og incitamentsstruktur bedre mening på nogle budgetområder end på andre. Derfor gælder der forskellige overførselsregler på forskellige områder. Overordnet gælder der forskellige regler for drift, anlæg og finansiering, og yderligere er overførselsadgangen på driften delt op i fire typer: automatisk overførselsadgang, overførsel på særlige vilkår, overførsel iht. rammeaftale med Region Sjælland samt ingen overførsel.

Køge Kommunes opdeling af budget og regler for overførsler er beskrevet i bilag 2 samt 20 til kommunens principper for økonomistyring. I vedlagte bilag 1 er givet et resumé af disse.

Særlige overordnede forhold i årets overførselssag

Korrektioner til årets resultat inden opgørelse af overførsler

Der er i det årsresultat, overførselssagen præsenteres på baggrund af, lavet enkelte korrektioner i forhold til det årsresultat, som præsenteres i kommunens regnskab 2021. For Social- og Arbejdsmarkedsudvalget (SAU) er der korrigeret for:

 • Budget og overskud på forsikrede ledige, hhv. 108,5 og 4,0 mio. kr., flyttes fra SAU Andet til SAU Indkomstoverførsler. Ifølge KL er forsikrede ledige fra og med 2021 defineret som overførselsudgifter, men budget og forbrug ligger på "Andet".

Der refereres i det følgende til den korrigerede version af årsresultatet. I bilag 2 er vist både den ikke-korrigerede og den korrigerede version af kommunens samlede årsresultat. Den detaljerede opstilling for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget i bilag 2 viser udvalgets ikke-korrigerede resultat.

Særligt vedr. COVID-19 udgifter afholdt i 2021

Udgifterne til COVID-19 i 2021 er opgjort til 29 mio. kr. Hovedparten af disse blev finansieret i forbindelse med 3. økonomiske redegørelse i 2021, men ved årets afslutning mangler 4,1 af de 29 mio. kr. at blive finansieret - fordelt med 479.000 kr. på Skoleudvalget, 546.000 kr. på Ældre- og Sundhedsudvalget og 3.098.000 kr. på Økonomiudvalget.

Denne restudfordring vedr. COVID-19 i 2021 søges i overførselssagerne løst ved tre ansøgte overførsler på SKU, ÆSU og ØU på samlet 4,1 mio. kr. De indgår på lige fod med øvrige ansøgte overførsler (orange) og er altså indeholdt i tallene for de pågældende udvalg og for kommunen samlet set. I praksis vil det sige, at de tre områder, det vedrører – såfremt overførslerne godkendes – får bevillinger i 2022 til dækning af de i 2021 afholdte COVID-udgifter, som de ikke fik budget til i 2021.

Særligt vedr. overførsel til midtvejs-/efterregulering og COVID-19 udgifter i 2022

Direktionen anbefaler til alle fagudvalg, at alle nettooverskud på både service, indkomstoverførsler og andet søges overført til 2022 og afsat på pulje under ØU (service) reserveret til imødegåelse af forventet midtvejs-/efterregulering i sommerens økonomiaftale samt til COVID-19 udgifter i 2022. Der indstilles i alt 47,7 mio. kr. overført til denne pulje.

Det er således alle de beløb, som ellers ville være tilgået kassen, som indstilles overført til den central pulje. Dog tilgår overskuddene på Andet under Økonomiudvalget, Klima- og Planudvalget og Teknik- og Ejendomsudvalget ikke puljen, da det er penge som i princippet ikke er kommunens, men reguleres via mellemværende på balance (vedrører ældreboliger og forsyningsvirksomhed).

Det store mindreforbrug på indkomstoverførsler har vist sig at være en tendens på landsplan, hvorfor det må forventes, at der i økonomiaftalen til sommer vil blive aftalt en midtvejs-/efterregulering af kommunernes tilskud fra staten.

Overførslerne til puljen er markeret med gul i tabel 1 ovenfor og i bilag 2.

Årets overførsler på Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Tabel 1 herunder viser de indstillede overførsler for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Ansøgninger, som vurderes at falde uden for de principper, der kan begrunde ansøgninger om overførsel, er markeret med orange i bilag 2 og i tabel 1 ovenfor. For disse anbefaler direktionen politisk drøftelse af, om der findes særlige politiske overvejelser/hensyn, som kan begrunde en overførsel. Ingen af overførslerne på Social- og Arbejdsmarkedsudvalget er vurderet at falde uden for reglerne.

De særlige overførsler, der indstilles finansieret af det samlede overskud, herunder puljen til midtvejs-/efterregulering og COVID-udgifter i 2022, er markeret med gul i tabel 1 og i bilag 2.

Af bilag 2 fremgår et detaljeret overblik over årsresultat og overførsler på Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets områder.

Overførsler på service

Af det tidligere Social- og Arbejdsmarkedsudvalgs samlede mindreforbrug på driftsområdet service på 1,015 mio. kr. indstiller Direktionen overførsler til Socialudvalget fra 2021 til 2022 for -0,309 mio. kr. Heraf udgør de automatiske overførsler -0,223 mio. kr. og de ansøgte overførsler inden for reglerne -0,086 mio. kr. (se tabel 1 ovenfor).

Overførsler på indkomstoverførsler

Resultat og overførsler på området indkomstoverførsler under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget vedrører det nye Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalg.

Overførsler på andet

Af et samlet korrigeret mindreforbrug på driftsområdet andet på 2,141 mio. kr. indstiller Direktionen overførsler fra 2021 til 2022 på Socialudvalgets områder for 2,141 mio. kr. til pulje under Økonomiudvalget til midtvejs-/efterregulering og COVID-19 i 2022 (se tabel 1 ovenfor).

Økonomi
Se ovenfor.
Beslutning
 1. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
 2. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
 3. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
Fraværende
Kirsten Larsen (C)
Bilag

Til toppen


28.   Vedtægt for udsatterådet 2022-2025


Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Socialudvalget godkender, at udkast til vedtægt for udsatterådet og proces for udpegning af medlemmer sendes i høring i Udsatterådet.
Baggrund og vurdering

Socialudvalget og Udsatterådet drøftede på møde den 7. februar 2022 fornyelse af den vedtægt, som har fungeret som ramme for udsatterådets sammensætning, udpegning og konstituering de seneste 2 byrådsperioder.

På baggrund af disse drøftelser har forvaltningen udarbejdet nyt udkast til vedtægt for Udsatterådet. 

Forvaltningen har herudover udarbejdet udkast til proces for udpegning af medlemmer til Udsatterådet for den igangværende byrådsperiode:

 1. Socialudvalget beder følgende indsatser, tilbud og foreninger om at indstille brugerrepræsentanter med egen erfaring med socialt udsathed:
  • Den Gule Dør - værested for borgere med psykiske problemstillinger
  • Pedersvænge - botilbud for borgere med sindslidelser
  • Køge Rådgivning og Behandlingscenter og værestedet Ved Kajen - behandlingstilbud for borgere med misbrugsproblemer
  • Den Boligsociale Helhedsplan - boligsociale indsatser i fire af Køge Kommunes store boligområder
  • Hus Forbi - forening for borgere i hjemløshed
  • Bydelsmødre - boligsocial indsats med fokus arbejde med sårbare familier, vold og negativ social kontrol.
 2. Socialudvalget beder forvaltningen annoncere i lokalpressen og på hjemmesiden efter tre medlemmer til udsatterådet med særlig viden og indsigt indenfor udsatteområdet.  

Under forudsætning af, at Socialudvalget godkender vedtægt for udsatterådet og proces for udpegning på Udvalgets møde den 4. april 2022, vil forvaltningen igangsætte udpegningsprocessen og nyt udsatteråd vil forventeligt kunne træde i kraft efter Socialudvalgets behandling på udvalgsmødet den 9. maj 2023. 

Hvis der i forbindelse med annonceringen efter nye medlemmer til Udsatterådet indkommer mere end tre forslag, vil der være behov for en hurtig høring i Udsatterådet for at et samlet råd kan påbegynde konstituering i maj 2022.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Kirsten Larsen (C)
Bilag

Til toppen


29.   Orientering om opfølgning på hensigtserklæring nr. 11 i budgetaftale 2022-25 om det specialiserede socialområde


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller, at Socialudvalget tager orienteringen om Børne og
Uddannelsesforvaltningens og Velfærdsforvaltningens opfølgning på hensigtserklæring nr. 11 i
budget 2022-25 om det specialiserede socialområde til efterretning.
Baggrund og vurdering

Det stigende udgiftspres på både det specialiserede børne- og ungeområde og det specialiserede
voksenområde er et landskendt fænomen. Det gælder også for Køge Kommune, der i en årrække
har oplevet et stigende udgiftspres på begge områder med et deraf følgende behov for
efterbevillinger.

Forligsparterne har derfor i forbindelse med budgetaftale 2022-25 i hensigtserklæring nr. 11 'Det
specialiserede socialområde' anført følgende:

'Forligsparterne ønsker, at det kommende Byråd sætter fokus på de stigende udgifter til det
specialiserede socialområde med henblik på at afdække muligheder for at bremse udgiftspresset.
Arbejdet forankres i Børneudvalget, Skoleudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget [pr. 1.
januar 2022 Socialudvalget]'.

Børne- og Uddannelsesforvaltningen og Velfærdsforvaltningen har i samarbejde med Kultur- og
Økonomiforvaltningen udarbejdet et kommissorium for arbejdet med at følge op på
hensigtserklæring nr. 11.

Forvaltningerne foreslår, at der dels udarbejdes en analyse af de nuværende forhold på
henholdsvis det specialiserede børne- og ungeområde og det specialiserede voksenområde; dels
tilrettelægges en proces for idégenerering i forhold til eventuelle tiltag, der kan bidrage til at
bremse udgiftspresset på det specialiserede socialområde.

Der foreslås politisk afrapportering to gange i løbet af analysefasen og en endelig afrapportering
efter idégenereringsfasen, så den endelige rapport kan indgå i budgetforhandlingerne i
forbindelse med budget 2024-27.

Sideløbende med/forud for arbejdet med opfølgningen på hensigtserklæring nr. 11 arbejder
forvaltningerne med spare- og effektiviseringsforslag i forbindelse med budget 2023-26.

Dagsordenspunktet forelægges for Børneudvalget og Skoleudvalget den 2. marts 2022 og for
Socialudvalget den 14. marts 2022.

Økonomi

Projektets deltagere og projektledere indgår som ressourcer inden for forvaltningernes egne
rammer.

Såfremt der ønskes en ekstern analyse, skal der afsættes penge hertil.

Beslutning

Taget til efterretning. Udvalget ønsker, at der i arbejdet er særlig opmærksomhed på, at der er sammenhæng i tilbudsviften på overgangsområderne.

Udvalget ønsker, at der afholdes et fællesmødes med Børneudvalget og Skoleudvalget.

Fraværende
Kirsten Larsen (C)
Bilag

Til toppen


30.   Tilsyn på socialområdet 2021 v. Socialtilsyn Øst


Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller, at Socialudvalget tager orienteringen om tilsyn på socialområdet i 2021 v. Socialtilsyn Øst til efterretning.

Baggrund og vurdering

Der er gennemført sociale tilsyn i 2021 på bosteder, Hegnetslund Krisecenter og Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter. Det er Socialtilsyn Øst, der står for at gennemføre tilsynene og godkende tilbuddene. Alle tilbud er godkendt. 

Formålet med tilsynene er at sikre at borgerne modtager en indsats, der er i overensstemmelse med formålet for offentlige og private tilbud efter lov om social service. Tilsynene er baserede på indhentede oplysninger fra tilbuddene. Eksempelvis handleplaner, pædagogiske planer, dokumentation og journalnotater. Ved tilsynene er der samtaler med borgere, medarbejdere og ledelsen. Godkendelse og tilsyn sker ud fra en samlet vurdering af tilbuddets kvalitet.

Godkendelse og tilsyn sker ud fra en samlet vurdering af tilbuddets kvalitet. Der er fastlagt syv temaer, som tilbuddenes kvalitet vurderes ud fra. Disse temaer er: 1) uddannelse/aktivitet og beskæftigelse, 2) selvstændighed og relationer, 3) målgruppe, metoder og resultater, 4) sundhed og trivsel, 5) organisation og ledelse, 6) kompetencer og 7) fysiske rammer.

De syv temaer vurderes på en skala fra 1 til 5, hvor 1 svarer til "i meget lav grad opfyldt" og hvor 5 svarer til "i meget høj grad opfyldt". Se vurderingerne af af de 7 temaer for de enkelte tilbud i tabellen nedenfor:

 

Uddannelse / aktivitet og beskæftigelse

 Selv-stændighed og relationer

Målgruppe, metoder og resultater

Sundhed og trivsel

Organisation og ledelse

Kompe-tencer

Fysiske rammer

Pedersvænge 

3,5

4

4,8

4,1

4,2

3

3,7

Fændediget

4

5

4,5

4,9

5

5

5

Agerbækhuse

4,5

4

4

3,9

3,8

2,7

Lyngtoften

4,5

4,7

4,5

4,4

4,3

4,5 

3,7

Hegnetslund Krisecenter

4,5

4,3

4,3

5

4,9

4,5

5

Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter

3,5

5

5

4,9

5

5

5

Bækgården

4,5

4,3

3,8

4,6

4,9

4,5

4,3

Tilbuddenes samlede vurderinger ligger på mellem 3,5 og 4,8. Ingen af tilbuddene adskiller sig markant fra tilsynene i 2020. Socialtilsyn Øst vurderer generelt at tilbuddene har et højt fagligt niveau og er kompetente tilbud, der har fokus på brugernes udvikling og trivsel.

Fysiske rammer
I forhold til fysiske rammer er der nogle bemærkninger fra Socialtilsyn Øst.

Pedersvænge
Socialtilsyn Øst påpeger at: "borgernes egen bolig er ikke understøttende i forhold til udvikling af selvstændighed og relationer, da der ikke er køkken og kun et rum, der fungerer som både soveværelse og opholdsstue".  

Agerbækhuse
Socialtilsynet vurderer, at de fysiske rammer på Agerbækhuse i lav grad understøtter borgernes udvikling, tryghed og trivsel. Socialtilsyn Øst peger i rapporten på: "at Agerbækhuse og Blumesvejs [Aktivitetscenter] fysiske rammer og faciliteter i meget høj grad og i særdeleshed på afdeling Føllehavegård, er betydeligt udfordret på grund af stor nedslidning og manglende plads til tekniske nødvendige hjælpemidler og faciliteter". På den baggrund er den samlede vurdering af "Fysiske rammer" 2,7 for Agerbækhuse.   

Lyngtoften
Socialtilsynet anbefaler, at de fysiske rammer tilrettelægges, så de imødekommer borgernes behov for pladskrævende hjælpemidler, samt at de fysiske rammer tilrettelægges sådan at borgere har eget bad og toilet. 

Bækgården
Forvaltningen har søgt om at Bækgården udvides med 15 boliger, som der er etableret på Møllevej. Dette er imødekommet. Socialtilsyn Øst har et opmærksomhedspunkt som omhandler afskærmning af terrasser: "Socialtilsynet vil på fremtidigt tilsyn være opmærksom på, at tilbuddet etablerer afskærmning imellem de enkelte boliger på terrassen således at borgernes privatliv i højere grad sikres, herunder i forhold til øvrige tilbud og boliger på matriklen". Der er iværksat arbejde for at sikre afskærmning.

Ingen påbud, enkelte opmærksomhedspunkter
Socialtilsyn Øst har ikke givet påbud i 2021 i Køge Kommune. Socialtilsynet har dog givet forslag til udviklingspunkter samt opmærksomhedspunkter. Ved udviklingspunkter sker der ingen opfølgning fra Socialtilsynet, det gør der derimod ved opmærksomhedspunkter, hvor der ved næstkommende tilsyn vil blive fulgt op. Ved tilsyn i 2021 har Socialtilsynet haft opmærksomhedspunkter vedrørende: systematisk samarbejde med borgere omkring opstilling af mål for indsats (Bækgården og Pedersvænge), fastsættelse af metode (Bækgården), fast systematik for opfølgning på udviklingsplaner (Bækgården), øget fokus på arbejdet med magtanvendelser (Pedersvænge) og sikring af at borgere mødes af kendt medarbejder (Pedervænge).  

De enkelte tilbud følger systematisk op på tilsynene, og tilsynsrapporterne er et væsentligt redskab i tilbuddenes kvalitetsarbejde.

Hvert andet år gennemføres der tilsyn på de tilbud, der ikke er omfattet af socialtilsynene. I 2021 har forvaltningen gennemført tilsyn med Pædagogisk Vejlednings- og Værestedsteam, Dagtilbuddet ITC, Kunstskolen Rammen og det private botilbud Åse Mariehjemmet. Dette behandles i en særskilt sag, når alle tilsynsrapporter er færdige.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Kirsten Larsen (C)
Bilag

Til toppen


31.   Status på peer-projekt i Åben Rådgivning samt planlægning af projektafslutning


Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller at Socialudvalget taget orienteringen om status på peer-projekt i Åben Rådgivning til efterretning.

Baggrund og vurdering

Som et led i Køge Kommunes arbejde med at udvikle og tilbyde indsatser, der støtter borgere med behov for hjælp og støtte i at leve et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt søgte og fik Velfærdsforvaltningen i 2019 puljemidler fra Sundhedsstyrelsen til at gennemføre peer-projektet "Håb og forandring #sammenom". 

At være peer-medarbejder indebærer, at man bruger sine bearbejdede, levede erfaringer med at komme sig af psykisk sygdom til gavn og støtte for andre. Internationale og nationale undersøgelser peger på, at peerstøtte:

 1. Er en effektiv hjælp til borgere med psykisk sygdom, da peermedarbejderen gennem brug af egne levede erfaringer, er med til at fremme håb, livskvalitet, fællesskabsfølelse og empowerment (handlekraft) hos modtageren.
 2. Kan være med til at fremme udviklingen - på arbejdspladsen og organisatorisk - henimod et mere ressourcefokuseret syn på borgeren.

Peer-projektet er organiseret i Åben Rådgivning, der er et uvisiteret tilbud som tilbyder råd og vejledning til borgere i Køge Kommune. Projektet startede op 1. marts 2020, og slutter 1. december 2022. Projektet har til formål at udvikle peerstøtte-aktiviteter, der gennem ligeværdig dialog og samarbejde mellem mennesker, kan understøtte øget trivsel hos borgere med psykiske og sociale vanskeligheder i Køge Kommune. Der er ansat to medarbejdere med peer-kompetence i projektet: en projektleder og en projektmedarbejder. Aktiviteterne i projektet udvikles i samarbejde med bl.a. borgerne, kollegerne i Åben Rådgivning, andre kommunale samarbejdspartnere på fx beskæftigelsesområdet, væresteder, bosteder og i civilsamfundet. I løbet af projektet er der udviklet og gennemført følgende aktiviteter:

Én til én peerstøtte samtaler
Der har hidtil været afholdt i alt 544 samtaler med 46 unikke borgere. Hertil kommer 93 samtaler med samarbejdspartnere omkring borgerne. Samtalerne tager udgangspunkt i borgeres behov, og fokuserer på håb, ressourcer, empowerment, deltagelse og handlemuligheder. 

Kurser og workshops
Der har været afholdt 15 kurser/workshops med i alt 138 deltagere. ”At drømme er at leve” er et eksempel på et kursus, hvor borgerne støttes til at tage ejerskab over eget liv ved at sætte egne mål og arbejde på at nå dem.

Samskabelses- og netværksaktiviteter
 I projektet har det været øremærket midler til en "borgerpulje", der skal sikre, at borgernes egne ønsker til aktiviteter, kan realiseres. Gruppen "Netværket" er blevet etableret i regi af peer-projeketet. Netværket bruger byens mange rum, hvorfor der er etableret samarbejde med f.eks. værestedet Den Gule Dør, Biblioteket, Det Grønne Hus og Brætspilscaféen i Vestergade. På den måde bygger Netværket bro til både andre kommunale tilbud og civilsamfundets interessefællesskaber.

Peerstøtte på arbejdspladsen
I Åben Rådgivning har ansættelsen af peermedarbejdere bidraget til et mere ressourcefokuseret syn på borgeren, samt et øget fokus på at inddrage borgernes ønsker og behov i udviklingen af nye arbejdsgange og kursustilbud. 

Peerstøtte fremover
De foreløbige erfaringer fra projektet viser, at peerstøtte understøtter borgernes proces med at komme sig af psykisk sygdom. Derudover er der via peer-aktiviteter bygget bro mellem indsatser i og udenfor kommunen, hvorved borgerne understøttes i overgange mellem tilbud. I Åben Rådgivning er peer-støtte med til at sikre den nære borgerinvolvering i aktiviteterne, således at indsatser og aktiviteter på bedste vis understøtter borgernes behov og mulighed for deltagelse.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Kirsten Larsen (C)

Til toppen


32.   Orientering om fagligt oplæg til en 10-årsplan for Psykiatrien


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller at Socialudvalget tager orienteringen om Sundhedsstyrelsens og Socialstyrelsens Fagligt oplæg til en 10-årsplan for Psykiatrien til efterretning.
Baggrund og vurdering

Flere og flere mennesker får brug for hjælp i psykiatrien og dårligt mentalt helbred er en stigende tendens blandt danskerne. For nogle psykiske lidelser gælder det, at dem med de sværeste psykiske lidelser lever op til 15-20 år kortere end andre. Psykiske lidelser forekommer hos både børn, unge, voksne og ældre og det antages, at ca. 580.000 mennesker på nuværende tidspunkt har en psykisk lidelse, og det skønnes, at ca. 40-50 pct. af befolkningen i løbet af et livsforløb vil få en psykisk lidelse. Blandt børn og unge vil ca. 15 pct. blive diagnosticeret med en psykisk lidelse inden de fylder 18 år.

Under overskriften "Bedre mental sundhed og en styrket indsats til mennesker med psykiske lidelser" har Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen udarbejdet et faglige oplæg – en 10-års plan for psykiatrien - der skal danne grundlag for en langsigtet plan for et løft af den samlede indsats både i forhold til mental sundhed og psykisk lidelse og som går på tværs af sektorgrænser. 

10-års plan for psykiatrien er udarbejdet på baggrund af aftalen om Finanslov 2020.

Det faglige oplæg til en 10-årsplan "Bedre mental sundhed og en styrket indsats til mennesker med psykiske lidelser" indeholder temaer og anbefalinger der går på tværs af kommunernes indsatser i socialpsykiatrien og i de forebyggende tiltag i forhold til mental sundhed for børn, unge og voksne og regionerne og statens indsatser, forskning og behandling i distrikts- og retspsykiatrien.

I oplægget peges der på 5 hovedudfordringer:

 • Utilstrækkelig tilgængelighed, kapacitet og sammenhæng
 • Utilstrækkelig kvalitet og tværfaglighed i de eksisterende tilbud
 • Utilstrækkelig forebyggende og tidlige indsatser
 • Stigmatisering og manglende prioritering og ligestilling på området
 • Utilstrækkelig forskning, faglig udvikling og manglende prestige

Oplægget lægger op til en prioritering af anbefalingerne i 5 særlige områder:

 1. Opbygning af et lettilgængeligt tilbud i kommunerne til børn og unge med psykisk mistrivsel af ensartet høj kvalitet
 2. Styrkede indsatser til mennesker med svær grad af psykisk lidelse
 3. Afstigmatisering af psykisk lidelse
 4. Styrkede tværfaglige og evidensbaserede miljøer
 5. Forskning og udvikling

Det faglige oplæg er udarbejdet i et samarbejde mellem relevante myndigheder, faglige organisationer og patientforeninger og skal danne grundlag for regeringens udspil til en samlet 10-årsplan for udvikling af psykiatrien, og dette udspil er næste skridt i arbejdet på et samlet løft af psykiatrien i Danmark.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Kirsten Larsen (C)

Til toppen


33.   Orientering om sygefravær på socialområdet


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller, at Socialudvalget tager orienteringen om sygefraværet på udvalgets område til efterretning.
Baggrund og vurdering

Velfærdsforvaltningen har et skærpet fokus på nedbringelse af sygefraværet. Som led i dette arbejde forelægger forvaltningen for Socialudvalget hver måned sygefraværsopgørelse, som udarbejdes af Køge Kommune.

Den seneste sygefraværsopgørelse fra Køge Kommune fra januar 2022 viser et gennemsnitlig sygefravær over de seneste 12 måneder på 7,7 pct. i Socialafdelingen. Alene i januar måned var der et sygefravær på 10,6 pct. i Socialafdelingen.

Fraværsopgørelserne er inklusiv fravær i forbindelse med hele perioden med covid19. 

Rapporten for Socialafdelingen er vedlagt som bilag.

Velfærdsforvaltningens medarbejderudvalg FMU - som består af Velfærdsforvaltningens ledelse, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter fra alle områder af Velfærdsforvaltningen - har drøftet strategien for arbejdet med nedbringelse af sygefravær, som er et fælles fokusområde for alle velfærdsområderne.

FMU har besluttet en målsætning om at nedbringe sygefraværet til 5 pct. gennem følgende indsatser:

 • Flere faste medarbejdere fremfor vikarer, som forventes at forbedre kvaliteten og arbejdsmiljøet blandt medarbejderne
 • Strategisk arbejde med kerneopgaven og social kapital (retfærdighed, tillid og samarbejde på alle arbejdspladser i Velfærdsforvaltningen. Der er igangsat et kompetenceløft i forhold til social kapital hos både ledere og tillidsvalgte.
 • Opfølgning på sygefraværspolitikken
 • Kampagnen #slipfaglighedenfri, som sammen med KL og FOA-projektet Fremfærd skal bidrage til at medarbejdernes faglighed i højere grad slippes fri i mødet med borgerne. Målet er at øge kvaliteten af opgaveløsningen og trivslen
 • Relancering af det personalepolitiske grundlag - Køge Kommunes personale politiske grundlag bygger på værdierne Åbenhed, Ordentlighed, Faglighed, Indflydelse og ansvar, Vækst og udvikling. FMU vil i den kommende tid i forbindelse med de øvrige indsatser arbejde med værdierne.
 • Fokus på det hele menneske og hele arbejdssituationen.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Kirsten Larsen (C)
Bilag

Til toppen


34.   Eventuelt


Beslutning
Intet.
Fraværende
Kirsten Larsen (C)

Til toppen


35.   Eventuelt - lukket (Lukket punkt)


Fraværende
Kirsten Larsen (C)

Til toppen


36.   Underskriftsblad - Socialudvalget (Lukket punkt)


Fraværende
Kirsten Larsen (C)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 22.03.22