Referat af møde i Skoleudvalget

Den 06.05.2020 kl. 18:30 i Byrådsstue Niels Juel


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Anders Ladegaard Bork, (O)
Helle Poulsen, (V)
Jacqueline Sporon-Fiedler, (F)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Mads Andersen, (C)
Pernille Sylvest, (A)
Selim Balikci, (A)


81.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.

Jacqueline Sporon-Fiedler erklærede sig inhabil i behandlingen af punkterne 88 og 89.

Til toppen


82.   Fællesmøde mellem FMU BUF, Skoleudvalget og Børneudvalget


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at der holdes fællesmøde mellem FMU BUF, Skoleudvalget og Børneudvalget den 2. september 2020, kl. 14.30 - kl. 16.00.
Baggrund og vurdering
Af 'Budgetstrategi- og vejledning til budget 2021-2024' godkendt af Byrådet den 28. april 2020 fremgår bl.a., at FMU'erne på deres møder skal drøfte behovet for at mødes med de respektive fagudvalg. Formålet er, at medarbejderne (B-siden) har mulighed for at tilkendegive synspunkter og faglige begrundelser vedrørende områdets udfordringer og handlemuligheder. Ledersiden (A-siden) kan være til stede i mødet.

Det fremgår ligeledes af 'Budgetstrategi- og vejledning', at fællesmøder mellem FMU BUF, Skoleudvalget og Børneudvalget afholdes den 2. september 2020. Forvaltningen foreslår, at mødet holdes i tidsrummet kl. 14.30 - 16.00 forud for Børneudvalgets møde.
Økonomi
De økonomiske konsekvenser i forbindelse med afholdelse af fællesmødet holdes indenfor det afsatte budget.
Beslutning
Godkendt.

Til toppen


83.   Status på genåbning af skoler mv.


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.
Baggrund og vurdering
Forvaltningen orienterer på mødet om status på genåbning af skoler mv.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser.
Beslutning
Taget til efterretning.

Direktøren oplyste, at der anvendes de midler til corona-tiltag, som er nødvendige.

Til toppen


84.   Forældrebetaling for SFO i genåbningsperioden


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget tager stilling til, hvorvidt der skal ydes kompensation for forældrebetaling til forældre, der ikke har benyttet SFO i genåbningsperioden 15. april til 11. maj 2020.
Baggrund og vurdering

Folketingets partier har den 22. april 2020 indgået en aftale om forældrebetaling i forbindelse med genåbning af dagtilbud, SFO´er mv. (se bilag). Aftalen beskriver endvidere rammerne for den økonomiske kompensation til kommunerne for udgifter relateret til genåbningen.

Siden aftalens indgåelse har Børne- og Undervisningsministeriet udarbejdet spørgsmål/svar, der i et vist omfang præciserer aftalen (se bilag). Forvaltningen vil frem til udvalgsmødets afholdelse undersøge muligheder og konsekvenser som følge af aftalen og ministeriets præciseringer.

Økonomisk kompensation til kommunerne
Aftalepartierne noterer sig, at regeringen vil tage de nødvendige skridt, og at der er de nødvendige ressourcer til at finansiere indsatser i forhold til COVID-19 i 2020. Merudgifter forbundet med genåbning af dagtilbud, SFO mv., herunder reduktion i forældrebetalingen, vil således indgå i en samlet forhandling med KL og Danske Regioner om COVID-19-relaterede udgifter.

Kompensationen gives til kommunerne under et. Det betyder, at den enkelte kommune ikke kompenseres for de faktiske udgifter, men at der vil blive tildelt et samlet beløb til fordeling mellem kommunerne. Det vil ske i forbindelse med forhandlingerne mellem KL og Finansministeriet om kommunernes økonomi.

Det medfører en betydelig usikkerhed om, hvorvidt de samlede udgifter, som Køge Kommune har i forbindelse med COVID-19, vil kunne holdes inden for det beløb, som kommunen vil blive tildelt ved forhandlingerne.

Forældrebetaling for SFO i genåbningsperioden
Aftalen om kompensation dækker udelukkende genåbningsperioden fra den 15. april til den 11. maj 2020.

Aftalen tager afsæt i, at aftalepartierne noterer sig, at det følger af dagtilbudslovens almindelige bestemmelser om forældrebetaling, at hvis en kommune ikke tilbyder en dagtilbudsplads til forældre, der ønsker en plads til deres barn, vil forældrebetalingen bortfalde. Derudover bortfalder særskilt betaling for frokost.

Op til genåbningen har forvaltningen kontaktet samtlige familier og spurgt til forældrenes pasningsbehov i SFO´erne. Indtil videre har alle familier kunnet tilbydes en plads.

Idet alle forældre har fået tilbudt en plads, vil det ikke være nødvendigt at kompensere. Derfor kan de samlede midler, der tildeles Køge Kommune som kompensation for COVID-19-relaterede udgifter, prioriteres til ansættelse af personale og til flere kvadratmeter til SFO'erne, hvis det bliver nødvendigt. Det betyder, at SFO´erne kan sikre et velfungerende og trygt pædagogisk miljø, og at alle børn fortsat kan tilbydes en plads, samtidig med at Sundhedsstyrelsens krav til areal, opdeling i børnegrupper, håndvask mv. overholdes.

Det betyder også, at personale- og lokalekapaciteten gradvist kan opbygges til at rumme flere børn. Det må forventes, at langt flere forældre vælger at lade deres børn passe i SFO, efterhånden som samfundet åbnes op, og forældrene vender tilbage til arbejdspladserne. Det er afgørende, at der på det tidspunkt er etableret en løsning, der er velgennemprøvet og robust. Samlet set har ca. en tredjedel af børnene været passet i SFO.

Som alternativ hertil kan Skoleudvalget beslutte, at der gives kompensation til alle forældre, der i genåbningsperioden har valgt at holde deres børn hjemme. Hermed tilgodeses de forældre, der har valgt at passe deres børn hjemme pga. smittefare. Tilsvarende tilgodeses de forældre, der på baggrund af medieomtale om begrænsede muligheder for pasning landet over, og kommunens tidligere udmeldinger om begrænset plads, har valgt at holde børnene hjemme.

Da omfanget af kompensationen til kommunerne endnu er ukendt, kan det indebære en risiko for, at udgifterne til kompensation til forældrene sammen med alle de øvrige COVID-19-relaterede udgifter - overstiger den kompensation, der gives til kommunerne. Forvaltningen foreslår derfor, at midlerne prioriteres til ansættelse af personale, anskaffelse af lokaler mv.

Administration af eventuel kompensation til forældrene
Forvaltningen har undersøgt, hvordan administration af eventuel kompensation håndteres mest smidigt.

I tilfælde af, at Skoleudvalget beslutter, at forældrene skal kompenseres, foreslår forvaltningen, at det på baggrund af fremmødedata i SFO'erne opgøres, hvilke familier, der ikke har benyttet SFO'en i genåbningsperioden og dermed er berettiget til kompensation. Det betyder, at der ikke tages hensyn til, i hvilket omfang familierne har gjort brug af SFO'en.

Tilbagebetalingen vil i sagens natur medføre et pres på forvaltningen, men denne fremgangsmåde vil reducere omfanget. Det skal ses i lyset af, at der, afhængig af udviklingen i arbejdsløsheden, kan ske en stigning i antallet af ansøgninger om fripladstilskud, og at det i aftalen indskærpes, at kommunerne skal sikre, at disse ansøgninger behandles hurtigt.

Alternativt kan udvalget vælge at give kompensation til forældre, der i en ubrudt periode ikke har benyttet SFO'en, også selvom der ikke er tale om hele genåbningsperioden. Det kan være forældre, der f.eks. har passet børnene hjemme de første uger, men derefter har benyttet SFO'en. Dette vil medføre øget administration, og af hensyn til presset på sagsbehandlingen, foreslår forvaltningen, at der besluttes en minimumsgrænse. Dermed kan der gives kompensation til forældre, der ikke har benyttet dagtilbuddet i en sammenhængende periode af en given varighed, som udvalget kan beslutte på baggrund af yderligere oplysninger, der forventes at foreligge på mødet.

Økonomi
Kompensationens samlede størrelse til kompensation for forældrebetalingen vurderes at udgøre i omegnen af 1,5 mio. kroner, idet en endelig beregning kan være både større eller mindre, afhængig af graden af friplads og særligt af søskenderabat som har en stor effekt på SFO betalingen.
Beslutning
Et flertal i Skoleudvalget finder ikke tilstrækkeligt grundlag til at træffe beslutning på nuværende tidspunkt, da udvalget ikke har overblik over evt. konsekvenser for normeringen. Derfor træffer et flertal i udvalget beslutning om at udsætte sagen til efter økonomiforhandlingerne.

Et mindretal (Mads Andersen (C), Helle Poulsen (V) og Jeppe H. Lindberg (I)) ser helst, at forældrene får en tilbagebetaling på nuværende tidspunkt.
Bilag

Til toppen


85.   Holmehus, orientering om bl.a. skolens fysiske rammer


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.
Baggrund og vurdering
Ved starten af skoleåret 2020/21 påbegynder Holmehus en udvidelse af elevtallet op mod 50 elever. Aktuelt forventes der at være 33 elever på skolen i august 2020.

Udvidelsen forudsætter, at skolens areal udvides. Og dette sker ved i to etaper at inddrage Holmebækskolens nuværende indskolingsfløj til brug for Holmehus. I første omgang drejer det sig om, at to klasselokaler med fælles garderobeområde og tre mindre lokaler inddrages til brug for Holmehus. I et tidligere rengøringsrum indrettes et nyt toilet. Der etableres i den forbindelse en midlertidig fysisk sektionering af indskolingsfløjen, så de to elevgrupper kan holdes adskilt.

Ved starten af skoleåret 2021/22 inddrages den resterende del af indskolingsfløjen, så Holmehus får plads til den sidste udvidelse af elevtallet op mod 50 elever.

Holmebækskolen forventes i skoleåret 2021/22 at have 11 almenklasser samt to specialklasser, og disse kan der findes plads til i skolens resterende to undervisningsfløje, der hver rummer 8 klasselokaler samt fælles- og grupperum. Fra og med skoleåret 2022/23 forventes skolen varigt at have 10 almenklasser (ét fuldt spor). Antal specialklasser i skoleåret 2022/23 er endnu ikke fastlagt, men aktuelt disponeres kun med én klasse.

Selvom om antallet af klasser ikke giver udfordringer ift. den samlede kapacitet, står Holmebækskolen med en reel opgave i kraft af ændringen. Inden for de fremtidige rammer skal der nemlig findes en anden opdeling af skolen, end den aktuelle opdeling i indskoling, mellemtrin og udskoling, de nuværende fysiske rammer lægger op til. Og der skal fx også findes en løsning ift. det legeareal for indskolingen, der i 2021 overdrages til Holmehus sammen med indskolingsfløjen.

Der vedlægges oversigtstegning med fordeling af lokalerne mellem de to skoler.

Indretning af rammerne på Holmehus
De tre små lokaler i Holmehus’ nye område vil blive kontor for skoleleder og afdelingsleder samt et mødelokale. Dette kontorområde vil have separat indgang fra gangarealet, og skoleledelsens kontorer har vinduer ud til den offentlige gangsti mellem det nye område og det eksisterende Holmehus.

Klasselokalerne er store og giver mulighed for en velegnet indretning til specialklasser. Der er god plads til at etablere individuelle arbejdsstationer ude langs væggene og et fælles arbejdsområde i midten af lokalet. Der vil kunne være ca. 10 elever i hvert lokale.

I skoleåret 2020/21 vil de to klasselokaler, der i første omgang inddrages huse skolens to ældste klasser, en 7. klasse og en 8/9. klasse. Klasserne vil have udgang til den offentlige sti, som de vil skulle krydse for at komme til frikvarter på Holmehus egne udendørsarealer. Skolen ser ikke dette som noget problem. Størstedelen af eleverne i kommende 8/9. klasse bor i dette skoleår i et klasselokale i Holmebækskolens udskolingsfløj. Og når eleverne på specialskolen når udskolingsalderen (7.-9. Klasse) er deres generelle adfærd ikke markant anderledes end deres skolekammerater i almenområdet. De vil derfor ikke opleves som andet end skoleelever, når de opholder sig udenfor klasselokalet på den offentlige sti.

Holmehus’ nuværende bygning vil i næste skoleår rumme en mellemtrins-klasse og en ’boblergruppe’.  Disse to grupper vil som i dag kun have udgang til Holmehus’ udendørsarealer, der er beliggende på bagsiden af Holmehus. Dette udeområde er stort og velegnet til at rumme elever med motorisk og emotionel uro.

Når den resterende del af Holmebækskolens indskolingsfløj inddrages til Holmehus, kan skolen disponere over yderligere fem klasselokaler, køkken samt fællesarealer. Disse lokaler – med gode muligheder for små grupper og fællesfaciliteter - vil være velegnede til at rumme Holmehus’ indskolingsklasser, der forventes at starte i skoleåret 2021/22. Det vil også være muligt at lave gode arbejdsforhold til personalet, hvor de kan forberede sig og holde pauser. Hele fløjen lukkes af fra Holmebækskolen, så indgangen fra den offentlige sti giver adgang til såvel kontoret, udskolingsklasserne som de nye indskolingsklasser. Udendørsarealerne i direkte tilslutning til fløjen vil blive indhegnet ud til de offentlige stier.

Skolen er opmærksom på, at der skal tages hensyn til den tætte beliggenhed i forhold til beboelsesområderne. Men skolen vurderer ikke, det er en større udfordring, end at det danner naturlig baggrund for arbejdet med elevernes dannelse i forhold til det omkringliggende samfund.

Samarbejde mellem de to skoler
Der vil fortsat være et tæt samarbejde mellem Holmebækskolen og Holmehus. De to skoleledelser har aftalt at dele sekretærer, og Holmehus vil anvende faglokaler på Holmebækskolen mod afholdelse af udgifter til materialer og inventar. Der vil også fortsat være udskolingselever fra Holmehus, der kan deltage i almenklaserne på Holmebækskolen i de fag, som ikke kan læse på specialskolen, fx tysk og fysik.

På sigt håber Holmehus at kunne tilbyde pædagogisk sparring til Holmebækskolen i forhold til inklusionsarbejdet.

Skolebestyrelse på Holmehus
Som selvstændig specialskole skal Holmehus - som det også er for specialskolen Ellebækskolen - have en egen bestyrelse. Forvaltningen vil tilrettelægge en proces, der tager sigte på at have en bestyrelse på plads snarest muligt efter 1. august 2020.
Økonomi
Den nødvendige ombygning og tilpasning af de lokaler, Holmehus overtager forudses at kunne holdes indenfor den ramme på 1 mio. kr., der i forbindelse med beslutningen (om implementering af budgetanalysen vedrørende skole-/behandlingstilbud) blev afsat til formålet.

Men lokalerne i Holmehus' eksisterende bygninger bærer præg af mange års slid, og en opdatering af disse lokaler er et stort ønske fra skolen. Forvaltningen vil i første omgang undersøge mulighederne for at få prioriteret vedligeholdsmidler til arbejderne.
Beslutning
Taget til efterretning.
Bilag

Til toppen


86.   Etablering af Erhvervsklasse


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender oprettelse af en erhvervsklasse på 8. og 9. årgang i Køge Kommune med start skoleår 2020/21.
Baggrund og vurdering

Målgruppen for en erhvervsklasse er skoletrætte, normaltbegavede elever, der på sigt har et ønske om at starte på en erhvervsuddannelse. De profiterer ofte ikke af det eksisterende skoletilbud, og kan have udfordringer med at være aktivt tilstede i undervisningen.

Brugen af erhvervsklassetilbuddet kan styrke den kommunale indsats for at få flere til at vælge en erhvervsungdomsuddannelse. Og generelt er klasserne en både velegnet relativt billig løsning, når skolerne efterspørger tilbud, der bedre matcher skoletrætte, praksisorienterede elever.

Køge Kommune har løbende ca. 12 elever, der er visiteret til Solrød Kommunes erhvervsklassetilbud. Behovet for erhvervsklassetilbud har over de seneste år været stigende, og i skoleåret 2019/20 var det ikke muligt at få plads i Solrød Kommunes klasser til alle de elever, der ville have haft glæde af tilbuddet. Samtidig har såvel skolelederne som Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUV) givet udtryk for, at en større andel af udskolingselever hvis skolegang er præget af højt fravær, og hvor den almindelige folkeskoleundervisning ikke passer med elevernes behov, med fordel kunne færdiggøre deres skoletid i en erhvervsklasse.

Da antallet af elever i målgruppen vurderes at være både tilstrækkeligt og varigt, anbefaler forvaltningen, at der fra og med skoleåret 2020/21 etableres et erhvervsklassetilbud i Køge Kommune.

Målsætning for tilbuddet
Målsætningen for tilbuddet vil være, at eleverne gennemfører deres grundskoleforløb og bliver fremmødestabile, at de bliver motiverede for at søge ind på en erhvervsuddannelse og at de går til afgangsprøve og mindst opnår karakteren 02 i dansk og matematik, der er adgangskravet til erhvervsuddannelserne.

Helt overordnet vil tilbuddet understøtte Køge Kommunes målsætning om, at 95% af folkeskolens afgangselever skal have gennemført en ungdomsuddannelse, når de fylder 25 år, og at 30% af folkeskolens afgangselever skal søge en erhvervsuddannelse i 2030.

Undervisningens organisering og indhold
Tilbuddet kommer til at omfatte to klasser på hhv. 8. og 9. årgang. Hver klasse vil få plads til ca. 12 elever. Undervisningen tager udgangspunkt i folkeskolelovens § 33, hvorefter en elev efter afslutning af 7. klasse kan opfylde undervisningspligten ved at deltage i særligt tilrettelagte forløb kombineret med erhvervsmæssig uddannelse eller erhvervsmæssig beskæftigelse. Skoleugen vil bestå af:

  • to undervisningsdage i folkeskolens fag: dansk, matematik og engelsk,
  • to dage i praktik hos en erhvervsdrivende eller på en virksomhed,
  • én dag med varierende aktiviteter.

Klasserne undervises af et begrænset antal lærere med særlige faglige kompetencer inden for området. De små klasser og muligheden for to lærere i klassen vil give bedre vilkår for en differentieret undervisning, der imødekommer den enkelte elevs forudsætninger og behov.

UUV vil stå for planlægning og opfølgning på praktikdelen. Dagene med varierede aktiviteter gennemføres også i samarbejde med UUV for at sikre et erhvervsrettet fokus. Aktiviteterne vil bl.a. omfatte vejledning/afklaring af uddannelsesvalg, hverdagspraksis, virksomhedsbesøg, almendannelse mv.

Desuden vil eleverne i erhvervsklasserne i højere omfang end elever i normalklasser have mulighed for at indgå i brobygningsforløb til erhvervsuddannelserne.

Drift og placering af tilbuddet
Driften af erhvervsklasserne placeres under UUV i et samarbejde med Køge Ungdomsskole. Budgetmæssigt vil tilbuddet høre under Skoleudvalget.

Hensigten er, at klasserne fysisk kan bo i eller i nærheden af Campus Køge, hvor de vil være tæt på erhvervsuddannelserne. Men da skoleåret 2020/21 starter om få måneder, kan en midlertidig placering på UUVs Praktikpladsen eller en folkeskole i første omgang være en løsning.

At tilbuddet får en selvstændig placering - og ikke blot er et specialklasselignende tilbud på en skole - er også med det formål, at eleverne får mulighed for at opbygge et netværk med ligestillede. Det opleves ofte, at elever der begynder i en erhvervsklasse ser sig selv i et andet lys end tidligere, hvor den enkelte elev har været marginaliseret i klassen/skolen.

Økonomi
Den samlede udgift til et erhvervsklassetilbud med to klasser og 24 elever vil være ca. 1,7 mio. kr.

Finansieringen findes dels i de ca. 0,9 mio. kr. i eksisterende udgifter til erhvervsklassepladser i Solrød Kommune, dels ved at skolerne ved visitation af elever betaler et bidrag på 15.000 kr. pr. elev. Skolerne ville alternativt selv have haft udgifter til indsatser overfor eleverne, og skolelederne har stillet sig positive ift. en medfinansiering.

Samtidig ansøges Social- og Arbejdsmarkedsudvalget om et tilskud på 200.000 kr. med henvisning til en styrket arbejdsmarkedsindsats for øget søgning til erhvervsuddannelser. En række af disse elever ville, hvis de ikke havde gået i erhvervsklasser, have startet deres ungdomsuddannelse på Forberedende Grunduddannelse (FGU). Så der er i et vist omfang tale om omplacering af udgifter.

Endelig frigøres der budget alene i kraft af den almindelige elevtildeling til undervisningsmaterialer, IT, adm. mv., der kan omplaceres fra folkeskolerne til erhvervsklasserne.

Den foreslåede finansiering giver mulighed for at have to-lærerdækning i 80% af undervisningstiden. Det vil være ønskeligt med en 100% to-lærerdækning. Merudgiften hertil ville i givet fald være 200.000 kr.

Såfremt Køge Kommune ikke selv anvender tilbuddets fulde kapacitet, kan der sælges pladser til andre kommuner.


Der vedlægges bilag med opstilling af den samlede økonomi.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


87.   Ansøgning om dispensation til frit skolevalg 8. årgang Søndre Skole august 2020. (Lukket punkt)Til toppen


88.   Delegationsplan Skoleudvalget 2020


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at godkende ændring af delegationsplanen for Skoleudvalgets område.
Baggrund og vurdering
Delegationsplanerne er oversigter over, hvordan lovgivningens krav til Byrådets opgaveløsning i praksis kan udføres, dvs. om beslutningerne inden for de enkelte lovområder skal træffes af udførerenheden, forvaltningen, fagudvalget, Økonomiudvalget eller Byrådet.

Delegationsplanen for Skoleudvalget er senest revideret og godkendt af Kommunalbestyrelsen den 26. juni 2018. Siden er Folkeskoleloven ændret, og nye bestemmelser er tilføjet, hvilket giver anledning til ajourføring af planen.

Ændringerne i Folkeskoleloven vedrører paragrafferne 16 b og 16 d, der giver mulighed for fravigelse af reglerne om mindste varighed af undervisningstiden for den understøttende undervisning.

Jf. Folkeskoleloven kan kommunalbestyrelsen godkende konvertering af understøttende undervisning for et år ad gangen. Godkendelsen kan fornyes, hvis det vurderes fortsat at være den rette løsning for den enkelte klasse. Kommunalbestyrelsen kan selv foretage godkendelserne eller delegere denne kompetence til forvaltningen eller til skolerne.

§ 16 b Konvertering af understøttende undervisning til flere voksne i fagundervisningen
§ 16 b giver kommunerne mulighed for at afkorte undervisningstiden ved at konvertere den understøttende undervisning til flere voksne i fagundervisningen. 

Bestemmelsens stk. 1 gælder klasser i indskolingen. Stk. 2 vedrører specialklasser og specialskoler.

Jf. den nugældende delegationsplan er det skolerne, der kan træffe beslutning vedrørende indskolingen (stk. 1). Forvaltningen anbefaler, at skolerne også bemyndiges til at træffe beslutning vedrørende specialklasser og specialskoler (stk. 2).

§ 16 d Konvertering af understøttende undervisning til andre aktiviteter
§ 16 d giver kommunerne mulighed for at afkorte undervisningstiden ved at konvertere den understøttende undervisning til andre aktiviteter (stk. 1) eller til konfirmationsforberedelse (stk. 2).

Forvaltningen anbefaler, at skolerne bemyndiges til at træffe beslutning herom. 

I forslaget til ny delegationsplan (bilag 1) er det markeret med rødt, hvor der er indsat nye bestemmelser samt hvilke forslag til beslutningskompetencer hertil forvaltningen anbefaler.

Fremadrettet praksis som følge af ændringerne
Det vil være skolelederen, der efter indhentning af skolebestyrelsens udtalelse, træffer beslutning om at fravige en mindste varighed af undervisningstiden. Ansøgning, begrundelse og godkendelse skal ske klassevis.

Der vil blive ført tilsyn med skolernes brug af bestemmelserne i forbindelse med Undervisningsministeriets årlige undersøgelse af skoleugens længde. Her undersøges, hvad evt. fravigelse af undervisningstid på skolerne anvendes til. I den forbindelse skal kommunalbestyrelsen fremover beskrive de enkelte skolers anvendelse af afkortning af skoleugens længde, herunder hver enkelt afkortnings omfang, formål og begrundelse.

Derudover skal skolerne som led i kvalitetsrapporten redegøre for, i hvilket omfang og til hvilke formål skolen anvender muligheden for at konvertere understøttende undervisning.
Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Kommunikation

Delegationsplanerne offentliggøres på Intranettet og Køge Kommunes hjemmeside.

Beslutning
Jacqueline Sporon-Fiedler erklærede sig inhabil i behandlingen af punktet og forlød mødet.

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
Bilag

Til toppen


89.   Orientering om status på forhandling af lokal arbejdstidsaftale (Lukket punkt)Til toppen


90.   Sociale medier i Køge Kommune på baggrund af ny udmelding fra Datatilsynet


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.
Baggrund og vurdering

Økonomiudvalget godkendte den 14. april den fremtidige brug af sociale medier i Køge Kommune. Beslutningen har særligt betydning for Børne- og Uddannelsesforvaltningens område, hvorfor Skoleudvalget her orienteres særskilt. For yderligere information og bilag til sagen henvises til referatet fra Økonomiudvalgets møde.

Økonomiudvalget drøftede sagen på baggrund af en udmelding fra Datatilsynet den 30. januar. Udmeldingen medvirker til at skabe større klarhed over de tvivlsspørgsmål, der hidtil har været om kommunens mulighed for at være tilstede på sociale medier set i lyset af de krav, Persondataforordningen stiller til offentlige myndigheder.

Fremtidig håndtering i lyset af Datatilsynets udmelding
På baggrund af meldingen fra Datatilsynet og Kommunernes Landsforening godkendte Økonomiudvalget, at Køge Kommune i sin administration af sociale medier deler den fremtidige håndtering op på følgende vis:

Ad 1)
Køge Kommunes officielle sociale medier, der administreres i Kultur- og Økonomiforvaltningen fortsætter som hidtil, mens det afventes, hvilken databehandleraftale, Datatilsynet får etableret med Facebook.

Ad 2)
Køge Kommunes kulturinstitutioner kan ligeledes fortsat administrere Facebook-sider, mens en databehandleraftale afventes.

Ad 3)
Økonomiudvalget godkendte retningslinjerne til administration af sociale medier (se bilag). Retningslinjerne skal ses i lyset af de skærpede krav Persondataforordningen stiller, når en offentlig myndighed administrerer sociale medier.

Ad 4)
En sidste målgruppe under Køge Kommune der benytter sociale medier, er institutioner som fx skoler, der benytter platformene til kommunikation med forældrene om aktiviteter på skolen, og i brandingøjemed. For skolerne er sociale medier en fin og nem måde at kommunikere om aktiviteter og satsninger. Til gengæld har skoler og daginstitutioner platformen Aula, som allerede i dag benyttes til kommunikation med forældrene, og det vil være muligt i højere grad at  bruge Aula til kommunikation af denne type.

Børne- og Uddannelsesforvaltningen har en kommunikationsstrategi der siger, at al kommunikation med forældrene i fremtiden skal gå gennem Aula.

Fremtidig håndtering:
Institutioner under børneområdet kan ikke længere benytte sociale medier. Baggrunden for at udelade institutionerne fra brug af sociale medier skal findes i den særligt skærpende omstændighed, der er tale om, når børn fotograferes/filmes og til brug på sociale medier. Her er både tale om et tungt apparat, der skal i spil, når forældrene skal give samtykke hver eneste gang et barn fotograferes. Dertil kommer Børne- og Uddannelsesforvaltningens kommunikationsstrategi der tilsiger, at fremtidig kommunikation mellem forældre og børn skal foregå via Aula.

Økonomiudvalget godkendte, at skoler og daginstitutioner ikke skal have adgang til at administrere sider på sociale medier, og at eksisterende sider lukkes ned pr. 1. maj 2020.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser.
Beslutning
Skoleudvalget anbefaler, at politikken omkring anvendelse af Facebook på skole- og sfo-området bliver genovervejet.
Bilag

Til toppen


91.   Meddelelser og spørgsmål - åben


Beslutning
Intet.

Til toppen


92.   Meddelelser og spørgsmål - lukket (Lukket punkt)Til toppen


93.   Underskriftsblad - SKU (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 07.05.20