Referat af møde i Skoleudvalget

Den 25.04.2019 kl. 17:30 i Byrådsstue Niels Juel


Indholdsfortegnelse


Deltagere:

Anders Ladegaard Bork, (O)
Helle Poulsen, (V)
Jacqueline Sporon-Fiedler, (F)
Mads Andersen, (C)
Pernille Sylvest, (A)
Selim Balikci, (A)

Afbud:

Jeppe H. Lindberg, (I)

59.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen


60.   Dialogmøde om den gode arbejdsplads den 27. maj 2019


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender deltagerkreds, indhold og form for dialogmødet om den gode arbejdsplads den 27. maj 2019.
Baggrund og vurdering
Skoleudvalget godkendte på mødet den 3. april 2019, at det fælles diaglogmøde med Børneudvalget om den gode arbejdsplads holdes den 27. maj 2019, kl. 17.00 - 19.00.

Til mødet inviteres skolebestyrelser, områdebestyrelser i kommunale dagtilbud og bestyrelser i andre driftsformer, herunder leder og 1 - 2 medarbejdere og forældrerepræsentanter. Herudover inviteres leder og 1 - 2 medarbejdere fra de decentrale institutioner på familieområdet.

Dialogmødet vil handle om det gode arbejdsmiljø, herunder også de fysiske rammer og om hvordan et lavt sygefravær kan fastholdes og understøttes.

Forvaltningen har indgået aftale med konsulent og forsker fra Task-Consult Tage Søndergaard Kristensen, der vil berige dialogmødet med viden om den gode arbejdsplads efterfulgt af gruppedrøftelser på tværs af de tre områder og med fælles opsamling i form af elektronisk tilbagemelding på storskærm.
Økonomi
De økonomiske konsekvenser for Køge Kommune afholdes inden for budgetrammen.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen


61.   Organisering af den kommunale ungeindsats


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen og Velfærdsforvaltningen indstiller, at udvalget beslutter, hvilken model for den kommunale ungeindsats der skal arbejdes videre med frem til udvalgets møde i maj 2019.
Baggrund og vurdering
Børneudvalget, Skoleudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget drøftede på workshop den 4. april 2019 rammerne for den fremtidige kommunale ungeindsats og modeller for, hvordan den fremtidige kommunale ungeindsats kan organiseres i Køge Kommune.

Udvalgene besluttede, at forvaltningerne på baggrund af udvalgenes drøftelse nærmere skulle beskrive forskellige modeller for den kommunale ungeindsats med udgangspunkt i, at indsatsen organiseres i én  enhed.

Forvaltningerne har på denne baggrund arbejdet videre med to modeller for organisering af den kommunale ungeindsats.

Model 1: Vejledning, beskæftigelse og familie indgår i en ny ungeenhed, der koordinerer med øvrige ungeindsatser.

Model 2: Vejledning og beskæftigelse indgår i en ny ungeenhed, der koordinerer med familieområdet og øvrige ungeindsatser.

Modellerne er nærmere beskrevet i bilag til sagen.

Børneudvalget, Skoleudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget behandler oplæg til modeller på deres ekstraordinære møder i april med henblik på, at forvaltningerne på udvalgenes ordinære møder i maj kan forelægge et forslag til organisering, der kan sendes i høring i relevante MED-udvalg. Udvalgene kan således behandle høringssvar m.v. på møderne i juni med henblik på, at Byrådet kan træffe beslutning i juni 2019.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Udvalget ønsker, at forvaltningen til udvalgets møde i maj udarbejder en mere præcis beskrivelse af en model med udgangspunkt i den beskrevne model 1, således at medarbejderne fortsat refererer til deres fagforvaltning, at enheden samles på én matrikel og at indsatsen omfatter aldersgruppen 14 – 30 år.
Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)
Bilag

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 26.04.19