Referat af møde i Skoleudvalget

Den 02.03.2022 kl. 18:30 i Byrådsstue Niels Juel


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Ali Yahya, (F)
Jan B. Larsen, (V)
Kristina Stange, (A)
Mads Andersen, (C)
Niels Rolskov, (Ø)
Pernille Sylvest, (A)
Vibeke Kjøng Østergaard, (A)


21.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.

Til toppen


22.   Overførsel af merforbrug og mindreforbrug mellem regnskabsår 2021 og 2022 for drift - Skoleudvalget


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller til Skoleudvalget, at overførselssagen for Skoleudvalget vedrørende regnskab 2021 drøftes, og at

 1. det over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefales, at automatiske overførsler for 6,1 mio. kr. på service overføres til 2022
 2. det over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefales, at ansøgte overførsler inden for reglerne for 1,2 mio. kr. på service overføres til 2022
 3. det anbefales over for Økonomiudvalget og Byrådet, at ansøgte overførsler uden for reglerne for 0,5 mio. kr. på service overføres til 2022 
 4. det over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefales, at 4,0 mio. kr. i KITU-midler under Skoleudvalget (service) flyttes fra 2022 til 2023.
Baggrund og vurdering

Om overførsler generelt
Forvaltningen udarbejder hvert år i marts en overførselssag til alle fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet. Sagen er en opsamling på merforbrug og mindreforbrug fra sidste års regnskab, hvor det i et vist omfang er muligt at overføre til næste regnskabsår. Overførslerne skal godkendes af Byrådet.

Formålet med overførselsadgang er at sikre en rationel ressourceanvendelse og en meningsfuld økonomistyring. Ved at give udvalg/forvaltninger/enheder mulighed for at overføre over- eller underskud til næste budgetår øges deres selvbestemmelse og prioriteringsmuligheder. Dermed kan de fx spare op til anskaffelser, arrangementer, særlige initiativer o. lign. eller omvendt – inden for de opsatte grænser - foretage et overtræk mod at overføre et underskud, som vil skulle indhentes det efterfølgende år. Uden overførselsadgang ville enhederne ikke have disse muligheder, og der ville for den enkelte budgetansvarlige intet incitament være til at spare op; tværtimod ville det kunne anspore til uhensigtsmæssig brug af overskydende midler ved årets afslutning.

Overførselsadgangen er ikke formelt bindende, men har karakter af hensigtserklæring fra Byrådet til de budgetansvarlige. Overførslerne vil altid kræve en ny politisk stillingtagen ved årets slutning, hvilket følger af den kommunale styrelseslov, der bestemmer, at alle bevillinger er ét-årige.

Over-/underskud overføres som en hhv. positiv/negativ tillægsbevilling til kommende års budget.

Overførsel af uforbrugte budgetmidler giver i forhold til økonomistyring og incitamentsstruktur bedre mening på nogle budgetområder end på andre. Derfor gælder der forskellige overførselsregler på forskellige områder. Overordnet gælder der forskellige regler for drift, anlæg og finansiering, og yderligere er overførselsadgangen på driften delt op i fire typer: automatisk overførselsadgang, overførsel på særlige vilkår, overførsel iht. rammeaftale med Region Sjælland samt ingen overførsel.

Køge Kommunes opdeling af budget og regler for overførsler fremgår af kommunens principper for økonomistyring. I vedlagte bilag 1 er givet et resumé af disse. 

Særlige overordnede forhold i årets overførselssag

Direktionen anbefaler til alle fagudvalg, at alle nettooverskud på både service, indkomstoverførsler og andet søges overført til 2022 og afsat på pulje under Økonomiudvalget (service) reserveret til imødegåelse af forventet midtvejs-/efterregulering i sommerens økonomiaftale samt til COVID-19 udgifter i 2022. Der indstilles i alt 47,7 mio. kr. overført til denne pulje. 

Det er således alle de beløb, som ellers ville være tilgået kassen, som indstilles overført til den central pulje. Dog tilgår overskuddene på Andet under Økonomiudvalget, Klima- og Planudvalget og Teknik- og Ejendomsudvalget ikke til puljen, da det er penge som i princippet ikke er kommunens, men reguleres via mellemværende på balance (vedrører ældreboliger og forsyningsvirksomhed). 

Det store mindreforbrug på indkomstoverførsler har vist sig at være en tendens på landsplan, hvorfor det må forventes, at der i økonomiaftalen til sommer vil blive aftalt en midtvejs-/efterregulering af kommunernes tilskud fra staten. 

Overførslerne til puljen er markeret med gul i bilag 2 og 3.

Særligt vedr. COVID-19 udgifter afholdt i 2021

Udgifterne til COVID-19 i 2021 er opgjort til 29 mio. kr. Hovedparten af disse blev finansieret i forbindelse med 3. økonomiske redegørelse i 2021, men ved årets afslutning mangler 4,1 af de 29 mio. kr. at blive finansieret - fordelt med 479.000 kr. på Skoleudvalget, 546.000 kr. på Ældre- og Sundhedsudvalget og 3.098.000 kr. på Økonomiudvalget.

Denne restudfordring vedr. COVID-19 i 2021 søges i overførselssagerne løst ved tre ansøgte overførsler på SKU, ÆSU og ØU på samlet 4,1 mio. kr. De indgår på lige fod med øvrige ansøgte overførsler (orange) og er altså indeholdt i tallene for de pågældende udvalg og for kommunen samlet set. I praksis vil det sige, at de tre områder, det vedrører – såfremt overførslerne godkendes – får bevillinger i 2022 til dækning af de i 2021 afholdte COVID-udgifter, som de ikke fik budget til i 2021.

Specifikke forhold i årets overførselssag for Skoleudvalget

Overførsler på service

Af et samlet mindreforbrug på driftsområdet service på 7,4 mio. kr. indstiller Direktionen overførsler fra 2021 til 2022 for 7,8 mio. kr. Heraf udgør de automatiske overførsler 6,1 mio. kr. og de ansøgte overførsler inden for reglerne 1,2 mio. kr. Derudover er der ansøgt om 479.000 kr. til dækning af udgifter til Covid-19 der er afhold af Skoleudvalget til poder på skolerne. Ansøgningen kan dækkes af inden for rammerne af den samlede overførelsessag.(markeret med orange i tabel 1 i bilag 3 og i bilag 2)

Af bilag 2 fremgår et detaljeret overblik over årsresultat og overførsler på Skoleudvalgets områder. 

Det indstilles endvidere, at der allerede nu overføres 4,0 mio. kr. i KITU-midler (IT-projekter på skolerne) fra 2022 til 2023, da det vurderes, at budgettet først skal bruges i 2023. Denne overførsel er ikke vist i tabeller m.m. i dette års overførselssag, som kun vedrører overførsler fra 2021. Men overførslen indstilles foretaget allerede nu for at hjælpe på overholdelse af måltal for service i 2022.

Økonomi
Se bilag 2.
Beslutning
Ad. 1, 2, 3 og 4 anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
Bilag

Til toppen


23.   Introduktion til Skoleudvalgets økonomi – budget og rammer


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller til Skoleudvalget:

 1. at introduktion til udvalgets økonomi, herunder budget og rammer tages til efterretning.
Baggrund og vurdering
Børne- og Uddannelsesforvaltningen vil på mødet give udvalget en introduktion til udvalgets økonomi.

Sekretariatschef Claus Laursen Trenckner deltager under punktet.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune i forbindelse med orienteringen.
Beslutning
Taget til efterretning.

Til toppen


24.   Input til arbejdet med spare- og effektiviseringsforslag (Lukket punkt)Til toppen


25.   Orientering om opfølgning på hensigtserklæring nr. 11 i budgetaftale 2022-25 om det specialiserede socialområde


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget

 1. tager orienteringen om Børne- og Uddannelsesforvaltningens og Velfærdsforvaltningens opfølgning på hensigtserklæring nr. 11 i budget 2022-25 om det specialiserede socialområde til efterretning.
Baggrund og vurdering

Det stigende udgiftspres på både det specialiserede børne- og ungeområde og det specialiserede voksenområde er et landskendt fænomen. Det gælder også for Køge Kommune, der i en årrække har oplevet et stigende udgiftspres på begge områder med et deraf følgende behov for efterbevillinger. 

Forligsparterne har derfor i forbindelse med budgetaftale 2022-25 i hensigtserklæring nr. 11 'Det specialiserede socialområde' anført følgende:

'Forligsparterne ønsker, at det kommende Byråd sætter fokus på de stigende udgifter til det specialiserede socialområde med henblik på at afdække muligheder for at bremse udgiftspresset. Arbejdet forankres i Børneudvalget, Skoleudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget [pr. 1. januar 2022 Socialudvalget]'.

Børne- og Uddannelsesforvaltningen og Velfærdsforvaltningen har i samarbejde med Kultur- og Økonomiforvaltningen udarbejdet et kommissorium for arbejdet med at følge op på hensigtserklæring nr. 11. 

Forvaltningerne foreslår, at der dels udarbejdes en analyse af de nuværende forhold på henholdsvis det specialiserede børne- og ungeområde og det specialiserede voksenområde; dels tilrettelægges en proces for idégenerering i forhold til eventuelle tiltag, der kan bidrage til at bremse udgiftspresset på det specialiserede socialområde. 

Der foreslås politisk afrapportering to gange i løbet af analysefasen og en endelig afrapportering efter idégenereringsfasen, så den endelige rapport kan indgå i budgetforhandlingerne i forbindelse med budget 2024-27. 

Sideløbende med/forud for arbejdet med opfølgningen på hensigtserklæring nr. 11 arbejder forvaltningerne med spare- og effektiviseringsforslag i forbindelse med budget 2023-26. 

Dagsordenspunktet forelægges for Børneudvalget og Skoleudvalget den 2. marts 2022 og for Socialudvalget den 14. marts 2022.

Økonomi

Projektets deltagere og projektledere indgår som ressourcer inden for forvaltningernes egne rammer.

Såfremt der ønskes en ekstern analyse, skal der afsættes penge hertil.

Kommunikation
Ingen
Beslutning
Taget til efterretning.
Bilag

Til toppen


26.   Ansøgning fra Kirstinedalsskolen om oprettelse af en ekstra 1. klasse


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget:

 1. afviser ansøgning om oprettelse af en ekstra 1. klasse på Kirstinedalsskolen med henvisning til de økonomiske konsekvenser.
Baggrund og vurdering
Skolebestyrelsen på Kirstinedalsskolen har ansøgt om budget til oprettelse af en ekstra 1. klasse i skoleåret 2022/2023.

Skolen har selv finansieret oprettelse af tre børnehaveklasser ved starten af skoleåret 2021/2022, selvom der kun var elever til to klasser. Ansøgningen indebærer, at der oprettes en klasse mere, end det aktuelle elevtal giver grundlag for. Pr. 14. februar 2022 er der 55 elever på årgangen.

Forvaltningen anbefaler, at Skoleudvalget fastholder princippet i skolernes budgettildelingsmodel, og lader det faktiske elevtal være styrende for, hvilken budgettildeling skolerne har.

Skolebestyrelsen henviser til, at der forventes en stigning i elevtallet i forbindelse med indflytning i bebyggelsen Cirkelhus 2 i januar 2023. Man forventer, elevtallet senest på det tidspunkt vil stige til over de 56 elever, der er det maksimale elevtal i to klasser.

Skulle det ske, vil elevtallet under alle omstændigheder udløse budget til en ekstra klasse. Men opførelse af nye boliger i skolens distrikt og den deraf afledte stigning i børnetallet er allerede indarbejdet i elevtalsprognosen. Og prognosen viser ikke en stigning, der udløser tre klasser på årgangen.

Forvaltningen finder det afgørende for styring af økonomien på Skoleudvalgets område, at skolerne ikke kan oprette og få finansiering til flere klasser, end elevtallet giver grundlag for. Fravigelse af dette princip kan få betydelige økonomiske konsekvenser, da en klasse mere, end elevtallet tilsiger, medfører en ekstraudgift på ca. 8 mio. kr. over et tiårigt skoleforløb.

Hvis skolerne frit kan oprette flere klasser, kan man fx forestille sig, at en skole med stor søgning fra andre skoledistrikter opretter en børnehaveklasse mere end elevtallet giver grundlag for. Når først den ekstra klasse er oprettet, vil det - med den lave klassekvotient - være muligt at indskrive flere elever, indtil elevtallet udløser budgettildeling til den ekstra klasse.

Da søgningen fra andre skoledistrikter ikke nødvendigvis fører til en klassereduktion på andre skoler, vil effekten typisk være, at der samlet oprettes flere klasser, end der er taget højde for i budgettet. Og det vil ikke uden videre kunne rummes inden for Skoleudvalgets budgetramme uden kompenserende besparelser på andre områder.
Økonomi
Såfremt en vækst i elevtallet på årgangen før 5. september 2022 af sig selv udløser budget til en ekstra klasse fra og med januar 2023, vil merudgiften være begrænset til ca. 310.000 kr.

Hvis elevtallet på årgangen ikke vokser ud over grundlaget for to klasser, vil den årlige merudgift være ca. 743.000 kr. voksende til ca. 920.000 kr., når klassen når 7. årgang.

Oprettelse af en klasse mere end elevtallet tilsiger medfører over et tiårigt skoleforløb en ekstraudgift på ca. 8 mio. kr.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


27.   Incitamentsmodellen vedr. specialundervisning


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget:

 1. godkender, at den nuværende incitamentsmodel for skolerne vedr. inklusion og specialundervisning afskaffes.
Baggrund og vurdering
I forbindelse med budget 2019-2022 blev der vedtaget en besparelsespulje, hvilket medførte beslutning om en række besparelser i Skoleudvalget i juni 2019. En af disse besparelser indeholdt en model, der via en økonomisk incitamentsstruktur skulle medvirke til øget inklusion og budgetmæssig balance. 

Princippet i modellen er, at hvis skolerne visiterer elever til specialtilbud ud over det omfang, der alt andet lige må forventes, skal skolerne betale 25.000 kr. om året pr. visiteret elev ud over det forventede. I 2021 er der samlet set afregnet 1.245.000 kr. for ca. 50 elever. Og budgettet for 2022 er på 1.534.000 kr.

Indførelse af modellen var knyttet til en forventet besparelse på specialundervisning, som optimalt set ville være en konsekvens af af færre visiteringer til eksterne specialtilbud eller i kraft af medfinansieringen fra skolerne for en del af de visiterede elever.

Efter to år med modellen i drift må forvaltningen konstatere, at den ikke har haft den forventede effekt på visitering til specialtilbud. En mulig årsag kan være, at beløbet på 25.000 kr. pr. år pr. elev er så lavt, at det potentielt kan have den modsatte effekt, dvs. at det fra skolernes synspunkt kan opfattes som en begrænset omkostning sammenlignet med selv at skulle etablere de nødvendige inkluderende foranstaltninger.

Når beløbet pr. elev ikke er højere, skyldes det bl.a., at skolerne ud over puljen til inklusionsstøtte ikke råder over et specialundervisningsbudget, som kan dække omkostningen. Der er kun inklusionsmidlerne og budgettet til almenundervisning at tage beløbet fra.

Skolerne betaler for alle elever i skoledistriktet, som er visiteret til specialundervisning. Det gælder uanset om eleverne er visiteret af skolerne selv, eller om de er visiteret direkte ved overgangen mellem dagtilbud og skole - eller fra en helt anden skole, som forældrene har valgt ved frit skolevalg. Dette har givet anledning til, at flere af skolerne har stillet spørgsmål til modellens retfærdighed, idet skolerne i disse tilfælde har begrænset mulighed for at forebygge visitering.

I en analyse af specialundervisningsområdet udarbejdet af BDO i 2021 peges der også på, at modellen bør tages op til genovervejelse. Forvaltningen anbefaler derfor, at Skoleudvalget beslutter at stoppe for skolernes betaling fra og med januar 2022, og lader en revurdering af incitamentsstrukturer indgå i den igangværende opfølgning på BDOs rapport.
Økonomi
Betalingen fra skolerne bidrager aktuelt til den pulje, som benyttes til enkeltintegreret støtte til elever i almenundervisning. Det er støtte til de elever, der ikke har brug for et visiteret specialtilbud i form af specialklasse eller specialskole, men hvis udfordringer ligger ud over, hvad skolerne kan forventes at håndtere indenfor inklusionsmidlerne.

Hvis betalingen fra skolerne stoppes, må puljen til enkeltintegreret støtte reduceres med 1.534.000 kr.

Der er aktuelt 7.963.000 kr. i puljen. Heraf er der for første syv måneder af 2022 udmøntet 5,3 mio. kr. til skolerne. Hvis der ikke indgår betaling fra skolerne i 2022, og budgettet derfor må reduceres, er der kun 1,1 mio. kr. til rådighed for enkeltintegreret støtte i de sidste 5 måneder af 2022.

Skal der de sidste 5 måneder udmøntes støtte svarende til den første del af året, vil der være behov for yderligere 2,7 mio. kr.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


28.   Et samlet SFO-/klubtilbud fra 4. klasse


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget:

 1. beslutter, om der skal indføres et nyt samlet SFO-/klubtilbud fra 4. klasse.
Baggrund og vurdering

Skoleudvalget behandlede på mødet den 5. maj 2021 forslag om et nyt, samlet SFO/klubtilbud fra 4. klasse. Forslaget er vedlagt som bilag.

Udvalget undlod at træffe beslutning med henvisning til en mulig negativ effekt af den medfølgende takststigning på juniorklubtilbuddet; at tilbuddet af økonomiske årsager kunne blive fravalgt netop af de familier, hvis børn kunne have størst glæde af det - og at juniorklubbernes bidrag til at fremme trivsel og fællesskaber mv. ville blive begrænset. Dette var blevet fremhævet af flere skolebestyrelser i forbindelse med høring af forslaget.

Udvalget ville i stedet afvente, om der i forbindelse med budgetforhandlingerne for budget 2022-25 kunne tilføres midler til en reducering af taksten. 

På udvalgets møde den 14. december 2021 blev det besluttet, at det videre arbejde med forslaget skulle overdrages til det nye Skoleudvalg i 2022, hvor det kunne indgå i en samlet behandling med budgeterklæringens punkt vedr. udvidet åbningstid i klubberne.

Da der i lyset af behovet for besparelse i 2023 og frem aktuelt ikke arbejdes videre med de udgiftskrævende elementer i budgeterklæringen, må udvalget tage særskilt stilling til, hvorvidt der skal indføres nyt, samlet SFO/klubtilbud fra 4. klasse.

Skoleudvalget gav på mødet den 5. maj 2021 udtryk for støtte til forslaget får så vidt angik selve tilbuddet. Og forvaltningen kan fortsat anbefale, at de to tilbud samles under ét.

Forslaget er udgiftsneutralt, hvis det gennemføres som fremlagt. Men forudsætningen er uændret, at taksten på juniorklubtilbuddet vil stige, medens den vil falde på SFO-tilbuddet.

Hvis Skoleudvalget ikke ønsker at gennemføre den udgiftsneutrale model, anbefaler forvaltningen, at den nuværende ordning videreføres. Forvaltningen vil i givet fald sikre, at SFOerne tilrettelægger de to tilbud således, at der i omfang differentieres tydeligt mellem det fulde SFO-tilbud og det mere begrænsede juniorklubtilbud.

Juniorklubberne vil fortsat kunne spille en væsentlig rolle i forhold til kriminalitetsforebyggelse, fremme af trivsel og andre former for fællesskabende aktiviteter. Det tilgodeser de fleste af kommunens juniorklubber med ekstra åbent i de sene eftermiddagstimer eller om aftenen, og det vil også være muligt fremover.

Økonomi
Det oprindelige forslag er udgiftsneutralt og medfører ikke økonomiske konsekvenser på Skoleudvalgets område.
Beslutning
Skoleudvalget besluttede, at der ikke indføres et nyt samlet SFO- / klubtilbud fra 4. klasse grundet økonomien, men udvalget ser på muligheder til kommende budgetforhandlinger.
Bilag

Til toppen


29.   Samarbejdsaftale mellem HB Køge og Køge Kommune/Ellemarkskolen


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget:

 1. godkender, at der indgås samarbejdsaftale mellem HB Køge og Køge Kommune/Ellemarkskolen vedr. elever i sportsklasserne, der indgår i HB Køges talentudviklingsprogram.
Baggrund og vurdering

HB Køge og Ellemarkskolen ønsker at indgå et formaliseret samarbejde om de elever i sportsklasserne, der også indgår i HB Køges talentudviklingsprogram. Aftalen drejer sig om samspillet mellem undervisning og træning og sikring af, at der ved fravær tages hånd om elevernes skolefaglige behov.

Aftalen 
indgår i HB Køges dokumentation til DBUs klublicenssystem, der tager sigte på at sikre, at spillere der indgår i ungdomsudviklingsprogrammer samtidig passer deres skolegang.

Med aftalen vil HB Køge have mulighed for at opnå en højere klassifikation for talentudviklende klubber. Og for Køge Kommune/Ellemarkskolen understøtter aftalen yderligere det samarbejde, der allerede i dag er mellem skolen og klubben.

Aftalen indebærer bl.a., at den morgentræning eleverne i dag har skemalagt 3 gange om ugen konverteres til træning i klubbens regi.

Det er forvaltningens vurdering, at aftalen ligger i tråd med grundlaget for sportsklasserne. Men Skoleudvalget bør give sin formelle godkendelse af samarbejdet.

Aftalen samt bilag til denne vedlægges som bilag. Et omtalt bilag til aftalen vedr. flow-chart med kommunikationslinjer er under udarbejdelse.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune forbundet med indgåelse af aftalen.
Beslutning
Godkendt.

Niels Rolskov (Ø) undlod at stemme.
Bilag

Til toppen


30.   Ansøgning om dispensation til frit skolevalg til 0. årgang på Herfølge Skole eller Holmebækskolen (Lukket punkt)Til toppen


31.   Ansøgning om dispensation til frit skolevalg til 0. årgang på Herfølge Skole (Lukket punkt)Til toppen


32.   Ansøgning om dispensation til frit skolevalg til 0. årgang på Kirstinedalsskolen (Lukket punkt)Til toppen


33.   Ansøgning om dispensation til frit skolevalg til 0. årgang på Kirstinedalsskolen (Lukket punkt)Til toppen


34.   Ansøgning om dispensation til frit skolevalg til 0. årgang på Kirstinedalsskolen (Lukket punkt)Til toppen


35.   Ansøgning om dispensation til frit skolevalg til 0. årgang på Vemmedrupskolen (Lukket punkt)Til toppen


36.   Ansøgning om dispensation til frit skolevalg til 0. årgang på Vemmedrupskolen (Lukket punkt)Til toppen


37.   Information til Skoleudvalget


Kommunikation

Der er lagt følgende dokumenter under Skoleudvalget - Information:

Politik, strategier m.m.

Beslutning
Taget til efterretning.
Bilag

Til toppen


38.   Meddelelser og spørgsmål - åben


Beslutning

Direktøren orienterede om:

 • indskrivning til kommende 0. klasser.

Mads Andersen (C) orienterede om:

 • foreningen Broen og børn, der lever på fattigdomsgrænsen, herunder mulighed for en drøftelse af samarbejde mellem skoler og foreninger.

Til toppen


39.   Meddelelser og spørgsmål - lukket (Lukket punkt)Til toppen


40.   Underskriftsblad - SKU (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 03.03.22