Referat af møde i Skoleudvalget

Den 09.03.2021 kl. 17:00 i Teams


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Anders Ladegaard Bork, (O)
Helle Poulsen, (V)
Jacqueline Sporon-Fiedler, (F)
Mads Andersen, (C)
Pernille Sylvest, (A)
Selim Balikci, (A)

Afbud:

Jeppe H. Lindberg, (I)

47.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen


48.   Renovering af faglokaler til Håndværk & Design - tillæg til anlægsbevilling


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget

  1. tager orienteringen om renovering af faglokaler til Håndværk & Design til efterretning
  2. godkender anlægsforslagene for de 6 skoler til en samlet pris på 18 mio. kr.

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget over for Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler,

    3. at der bevilges en tillægsbevilling til anlægsbevilling på 6 mio. kr.

    4. at 6 mio. kr. af rådighedsbeløbet i 2021 til 'Modernisering af Kommunens ejendomme' i anlægsforslag 147A overføres og frigives til anlægsforslag 147B

Teknik- og Ejendomsudvalget drøfter sagen på mødet den 11. marts 2021.

Baggrund og vurdering

Skoleudvalget fik på mødet den 3. marts 2021 forelagt en sag om etablering af Håndværk & Designlokaler (H&D) på seks af kommunens skoler. Af sagsfremstillingen fremgik det, at ikke alle seks skoler kunne tilgodeses med lokaler inden for den afsatte ramme. Skoleudvalget valgte at udsætte sagen, som her genoptages med forslag om at supplere anlægsbevillingen til Håndværk & Designlokaler med midler fra puljen til Modernisering af Kommunens ejendomme. Puljen skal, i henhold til budgetforliget, anvendes til skoleområdet. Hermed vil det være muligt at gennemføre den samlede plan for alle seks skoler.

Køge Byråd gav den 26. januar 2021 en anlægsbevilling på 9 + 3 mio. kr. til etablering af Håndværk & Designlokaler (H&D) på nogle af kommunens skoler.

Der er i budgettet afsat 9 mio. kr. i 2021 og 3 mio. kr. i 2022 under Teknik- og Ejendomsudvalgets anlægsforslag 147B. I anlægsforslaget er der beskrevet et behov for etablering af H&D-lokaler på især seks skoler:

1. Søndre Skole
2. Ellemarkskolen
3. Kirstinedalsskolen
4. Borup Skole
5. Hastrupskolen
6. Skovboskolen

I januar og februar 2021 er der udarbejdet forslag for hver af de seks nævnte skoler. Forslagene beskriver, hvad der skal bygges om, således at der kan etableres H&D på skolen. Forslagene indeholder også prisestimater for ombygningerne.

Prisen for hver af skolerne fremgår af nedenstående tabel.

Skole Overslagspris v/etablering af H&D i kr. excl. moms
Hastrupskolen 1,3
Ellemarkskolen 2,1
Borup Skole 2,5
Kirstinedalskolen 6,0
Skovboskolen 0,8
Søndre Skole 5,3
I alt 18,0

Samlet pris for alle skoler er 18 mio.kr.

Hvis der, udover de 12 mio., der allerede er afsat i anlægsbevillingen, yderligere anvendes 6 mio. kr. fra puljen til Modernisering af Kommunens ejendomme, vil det være muligt at gennemføre den samlede plan som foreslået.

Der er afsat 7 mio. kr. i puljen til Modernisering af Kommunens ejendomme, som i henhold til budgetforliget skal anvendes til skoleområdet.

Økonomi
Anlægsbevillingen til Håndværk og Design er på 12 mio. kr. Forvaltningen foreslår, at 6 mio. kr. af rådighedsbeløbet i 2021 i puljen til Modernisering af Kommunens ejendomme i anlægsforslag 147A overføres og frigives til anlægsforslag 147B, hvorved det vil være muligt at gennemføre den samlede plan som foreslået.

Der er afsat 7 mio. kr. i puljen, som i henhold til budgetforliget skal anvendes til skoleområdet. Ved en budgetneutral omflytning af 6 mio. kr. vil der fortsat være 1 mio. kr. i puljen til anvendelse i 2021.
Beslutning
Ad. 1) Taget til efterretning.
Ad. 2) Godkendt.
Ad. 3) Anbefales over for Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.
Ad. 4) Anbefales over for Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Skoleudvalget anbefaler, at udfordringer med ”overslagsfejl” drøftes i Teknik- og Ejendomsudvalget og Økonomiudvalget.

Skoleudvalget mener, at der skal arbejdes på at finde yderligere midler til modernisering.
Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen


49.   Underskriftsblad - Skoleudvalget (Lukket punkt)


Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 28.04.21