Referat af møde i Skoleudvalget

Den 03.11.2021 kl. 18:30 i Byrådsstue Iver Huitfelt


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Anders Ladegaard Bork, (O)
Helle Poulsen, (V)
Jacqueline Sporon-Fiedler, (F)
Jeppe H. Lindberg, (C)
Mads Andersen, (C)
Pernille Sylvest, (A)
Selim Balikci, (A)


132.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.

Til toppen


133.   3. økonomiske redegørelse 2021 - Skoleudvalget


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler

 1. at godkende 3. økonomiske redegørelse 2021, idet der forventes budgetbalance

  at Skoleudvalget indstiller overfor Økonomiudvalget og Byrådet

 2. at Skoleudvalget bevilges en budgetneutral bevilling på 3,0 mio. kr. fra Økonomiudvalget på baggrund af projektmidler i Lov- & Cirkulæreprogrammet. 
 3. at der bevilges en budgetneutral bevilling på +/- 0,1 mio. kr. til projekt Teknologiforståelse på Kirstinedalskolen
 4. at der bevilges en budgetneutral bevilling på +/- 0,2 mio. kr. til projekt Lifelong learners in a digital setting på Sct. Nicolai Skole
 5. at der bevilges en budgetneutral bevilling på +/- 0,1 mio. kr. til projekt Fra verdensmål til hverdagsmål på Sct. Nicolai Skole
 6. at der bevilges en budgetneutral bevilling på +/- 1,0 mio. kr. til projekt Ungeprogram til Ungecentrum.
 7. at Covid merforbruget på almenområdet på 1,0 mio. kr. finansieres af mindreforbrug på den ordinære drift i 3. økonomiske redegørelse

  at Skoleudvalget godkender

 8. en budgetneutral omplacering indenfor Skoleudvalget på 0,14 mio. kr. fra almenområdet til specialområdet.
Baggrund og vurdering

På Skoleudvalgets område forventes et mindreforbrug på 8,1 mio. kr. jf. bilag, men såfremt nedenstående forudsætninger godkendes, vil Skoleudvalgets økonomi være i balance. 

Dette er under forudsætning af:

 • budgetneutral omplacering ift. Lov- og Cirkulæreprogrammet
 • 4 stk. +/- bevillinger til projekter med eksterne projektmidler
 • forventede overførsler af mindreforbrug på 8,1 mio. kr. 

Covid-19
Forvaltningen forventer, at Covid-19 brutto merforbruget i 2021 er på 2,0 mio. kr. og at brutto mindreforbruget er på 1,0 mio. kr. Dvs. netto et merforbrug på 1,0 mio. kr. som finansieres i 3. økonomiske redegørelse. 

Mindreudgifterne er relateret til befordring og er både ift. almen og specialområdet. Merudgifterne skyldes primært udgifter til midlertidige ansatte podere. Der til kommer ekstra udgifter til vikar, sekretær, håndsprit og lignende.  

Serviceudgifter
På specialområdet forventes et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. Det er alene relateret til de to takstenheder Ellebækskolen og Holmehus Specialskole. 

På almenområdet forventes et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. Heraf et mindreforbrug på 6 mio. kr. på de decentrale enheder som f.eks. skoler og SFO'er og et merforbrug på 2,4 mio. kr. på det centrale område placeret i forvaltningen. Hvilket betyder, at efter korrektion for tilførelse af 3,0 mio. kr. fra Lov- og Cirkulæreprogrammet er der et mindreforbrug på det centrale område på 0,6 mio. Mindreforbruget på det centrale område skyldes primært overskud på private- og efterskoler. 

I forbindelse med kompensation til de decentrale enheder for anvendt tid på praktikanter er Ellebækskolen også blevet tilgodeset. Det har betydet flytning af budgetmidler fra almenområdet til specialområdet på 0,14 mio. kr. Dette indstilles som en teknisk korrektion, idet det kræver en politisk beslutning at flytte budget mellem Skoleudvalgets to aktivitetsområder. 

Økonomi
Se vedlagte bilag.
Beslutning
Ad. 1 - 7. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
Ad. 8. Godkendt.
Bilag

Til toppen


134.   Holmehus/Holmebækskolen - fremtidige fysiske rammer


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget

 1. tager orienteringen om processen omkring de fremtidige fysiske rammer til efterretning.
Baggrund og vurdering

Holmebækskolens klasser er hen over efterårsferien flyttet til deres nye lokaler.

Udvalget vil på mødet blive orienteret om seneste status på flytninger, tilpasninger mv. på de to skoler.

Beslutning
Taget til efterretning, idet direktøren orienterede om status på flytningen på skolen.

Til toppen


135.   Fleksible og koordinerede veje til uddannelse for unge med handicap


Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Børneudvalget, Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. der gives en bevilling på indtægt -3.367.361 kr. og en tillægsbevilling på udgift 3.367.361 kr. i 2021 til gennemførelse af projektet "Fleksible og koordinerede veje til uddannelse for unge med handicap".
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 11-10-2021
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
Baggrund og vurdering

Socialstyrelsen udmeldte i maj måned en ansøgningspulje på samlet 10 mio. kr. målrettet landets kommuner med det formål at udvikle en model for en indsats forankret på socialområdet, der skal sikre, at flere unge med handicap starter på og gennemfører en ungdomsuddannelse.

Set i lyset af målsætningerne i Køge Kommunes Handicappolitik samt de beskæftigelsespolitiske mål på arbejdsmarkedsområdet om, at flere borgere med handicap skal i uddannelse og beskæftigelse, valgte forvaltningen at ansøge puljen. Køge Kommune har den 17. september modtaget tilsagn fra Socialstyrelsen på, at ansøgningen er imødekommet med hele det ansøgte beløb på 3.367.361,24 kr. til projektet "Fleksible og koordinerede veje til uddannelse for unge med handicap". Køge Kommune er en blandt i alt tre kommuner, der modtager tilskud fra puljen.

Om projektet
Projekt "Fleksible veje til koordinerede veje til uddannelse for unge med handicap" er et metode- og modeludviklingsprojekt, der, med udgangspunkt i de unges egne stemmer, ønsker og behov, skal styrke den organisatoriske kapacitet og viden om, hvordan vi på tværs af kommune og ungdomsuddannelserne i Campus Køge tilrettelægger en god og koordineret start og et inkluderende og fleksibelt uddannelsesforløb for unge med handicap, så de i højere grad end i dag påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse og samtidig føler sig inkluderet i fællesskabet.

Målgruppen for projektet er unge med handicap i alderen 14-25 år, der har de kognitive og intellektuelle forudsætninger for at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse med den rette støtte. Udover den overordnede målsætning om at flere unge med handicap påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse, er der følgende målsætninger i projektet:

Målsætninger på borgerniveau:

 - alle unge med handicap tilbydes et individuelt tilrettelagt vejledningsforløb om uddannelsesønsker startende fra det 8. klassetrin.

- den unge og den unges netværk oplever, at der tages udgangspunkt i den unges ønsker og behov, og at kommune og ungdomsuddannelser er ambitiøse på de unges vegne.

- at de unge med handicap får den rette og nødvendige støtte på rette tid og sted i uddannelsesforløbet.

- at flere unge med handicap opnår øgede erhvervsfaglige, sociale samt personlige kompetencer til at begå sig i ungelivet og det begyndende voksenliv.

Målsætninger på organisatorisk niveau:

- Ungdomsuddannelser og kommune opbygger og anvender en systematisk og forpligtende samarbejdsmodel for de unges overgang til og fastholdelse på ungdomsuddannelserne.

- Ungdomsuddannelserne opbygger kompetencer til at rumme og inkludere unge med handicap i uddannelsesforløbet.

- Ungdomsuddannelser og kommune opbygger viden om handicapkompenserende ordninger samt organisatorisk kapacitet til at rumme og inkludere de behov, som unge med handicap har, ligesom kommunen opnår øget viden om mulighederne på ungdomsuddannelserne. 

Som en del af projektet forpligter Køge Kommune sig til at samarbejde med Socialstyrelsen, de to øvrige projektkommuner samt Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) om at bidrage til opbygning af national viden om, hvad der skal til for, at flere unge med handicap påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse.

Økonomi

Tilskuddet skal anvendes til aktiviteter i projektperioden, der løber fra den 1. oktober 2021 til den 31. december 2024. 

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges en indtægtsbevilling på -3.367.361 kr. i tilskud fra Socialstyrelsen og en tilsvarende udgiftsbevilling på 3.367.361 kr. i 2021 til afholdelse af udgifter til projektet. Bevillingerne er udgiftsneutrale og påvirker ikke kassebeholdningen eller servicerammen.

Beslutning
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Til toppen


136.   Vejledning, brobygning og målrettede læringsforløb med henblik på at styrke elevernes uddannelsesvalg


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget tager følgende orienteringspunkter til efterretning

 1. "Sammenhængende plan for vejledning i udskolingen" 
 2. Oversigt over antal erhvervspraktikker, som folkeskolerne og UUV anvender.
Baggrund og vurdering

For at styrke udskolingselevernes uddannelsesvalg har Skoleafdelingen og UUV udarbejdet en "Sammenhængende plan for vejledning" for Køge Kommunes folkeskoler, jf. lov om kommunal ungeindsats (se bilag). 

Den sammenhængende plan har til formål, at elever og forældre skal have styrket indsigt i uddannelsesmuligheder efter grundskolen. Den skal omfatte eksisterende vejledningsaktiviteter og øvrige tiltag. Derudover har den til formål at sikre sammenhæng mellem vejledningsaktiviteter og den daglige undervisning på skolerne.

Til at afdække aktiviteter og udvikle idéer på tværs er en arbejdsgruppe samlet på tværs af grundskolerne, ungdomsuddannelserne og UUV Køge. Denne gruppe er halvvejs i processen. Ud over vedhæftede skema arbejdes der på den sammenhængende plan, som er et dokument med beskrivelse af alle aktiviteterne, hvor sammenhængen med den daglige undervisning skal skrives ind.

Det samlede produkt bliver et dokument med oversigt og hele den samlede plan, hvilket skal danne grundlag for en ny og brugervenlig hjemmeside til UUV, som har til formål at skabe overblik og sammenhæng for elever og forældre. Hjemmesiden skal testes af Ungeråd og forældre, så vi har modtagers perspektiv med.   

Den sammenhængende plan skal fremme en systematisk og målrettet indsats gældende for alle folkeskoler og være et dialogværktøj til løbende at drøfte og prioritere indsatser. Køge skolevæsen prioriterer som noget særligt i forhold til andre kommuner at tilkøbe undervisning i Uddannelse og job. Køge skolevæsen tilkøber via UUV Køge.

Skoleudvalget efterspurgte på temamødet den 11. august 2021 et overblik over, hvor mange praktikker skolerne/UUV opretter og hvilke af Folkeskolelovens paragraffer, der anvendes. 

Folkeskoleloven giver grundskolerne frihedsrettigheder til at tilrettelægge forløb og også særlige forløb for elever i udsatte positioner, der har behov for at få styrket deres uddannelsesvalg og læring i mere praksisorienterede former. 

Folkeskoleloven § 9, stk. 4 er en mulighed sammen med andre indsatser for at styrke den enkelte elevs læringslyst og uddannelsesvalg i udskolingen. Indsatser er blandt andet ekstrapraktik, brobygning og mentorordning. Hensigten er, at eleverne vender tilbage til skolen, og at den videre undervisning og vejledning inddrager og tager afsæt i det, eleverne har lært.

Folkeskoleloven § 33, stk. 4 - 7 er særligt tilrettelagte forløb i udskolingen. Skoleleder kan i samarbejde med Ungecentrum/UUV tillade, at en elev efter afslutning af 7. klasse opfylder undervisningspligten ved at deltage i særligt tilrettelagte forløb eller helt eller delvis opfylder undervisningspligten i erhvervsmæssig uddannelse eller erhvervsmæssig beskæftigelse med henblik på at afklare uddannelsesvalg. I Køge Kommune kan det være på FGU Midt -  Øst Sjælland og i erhvervsklassen eller en individuelt tilrettelagt plan, der aftales mellem skole og UUV. I den individuelle plan formidler UUV praktikker og følger op på dem.

Antal erhvervspraktikker

Praktiktype

2019

2020

2021 (første halvår)

§ 9.3

797

599

88

§ 9.4

36

21

4

§33.4-7

11

32

44

Ungepraktik

28

15

15

Mangler type

0

3

0

Hovedtotal

872

670

151

Baseline er 2019-tallene. Både 2020 og 2021 bærer præg af Covid-19.

Stigningen i skolernes anvendelse af praktikker, jf. folkeskolelovens § 33, stk. 4 - 7 skyldes både det nyligt etablerede FGU-tilbud samt Køge Kommunes netop opstartede erhvervsklasser, som skolerne gennem flere år har efterspurgt. Stigningen kunne måske også pege på, at der dels fortsat er et udviklingspotentiale i at gøre undervisningen i folkeskolerne endnu mere praksisorienteret og dels styrke lærere og pædagogers kendskab til job, uddannelser og ikke mindst erhvervsuddannelser. Skolernes nyligt etablerede valgfagsordninger for udskolingen får måske en effekt i forhold til styrkelse af den praktiske dimension.

Den endelige sammenhængende plan for vejledning bliver præsenteret for det nye Skoleudvalg i det kommende år med henblik på at drøfte de prioriterede tiltag og ambitionen med de kommunale måltal særligt i forhold til søgning til erhvervsuddannelser. 

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune i forbindelse med orienteringen.
Beslutning
Ad. 1 - 2. Taget til efterretning.
Bilag

Til toppen


137.   Forbedring af betalinger på handicapområdet


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget

 1. tager orientering om ændrede forretningsgange på handicapområdet til efterretning.
Baggrund og vurdering

På Børneudvalgets og Skoleudvalgets område udbetales der en række beløb til forældre og plejefamilie til handicappede børn. Dette har i perioder været udfordret af, at betalinger for omkostninger ikke er sket rettidigt. For at imødekomme disse udfordringer er der igangsat en række forskellige tiltag, som skal øge sikkerheden for hurtig og rigtig betaling og et godt overblik over betalingerne fra Køge Kommune.

Der arbejdes med dette i forskellige trin, hvor første trin blev igangsat den 1. oktober 2021:

Udbetaling af tøj- og lommepenge er overflyttet fra manuelle udbetalinger til at ske via lønsystemet. Herved fremgår disse betalinger tydeligt på lønsedlerne. Tidligere blev dette bevilget for en periode, som ikke nødvendigvis var enslydende med perioden, hvor barnet var anbragt. Således har der været tilfælde, hvor bevillingen er udløbet, og der er gået nogle måneder, hvor kompensationen ikke er udbetalt. Dette bliver efterbetalt, men det lever ikke op til de interne retningslinjer i forvaltningen. Omlægningen har betydet, at nogle plejefamilier er gået fra at få dette forudbetalt til, at dette er bagudbetalt. Til gengæld er det sikret, at så længe de har plejevederlag modtager de også disse ydelser.

Samtidig er tilskud til fødselsdagsgaver og julegaver blevet automatiseret, så der ikke længere skal søges om tilskud, men at dette følger barnets fødselsdag. Dette bliver ligeledes udbetalt via lønsedlen. Det var forventet at være klar med udbetaling ultimo oktober, men systemet er først klar ultimo november.

Trin 2 starter den 16. december 2021:

Alle timelønnede afløsere overgår til indberetning af timer via app. Tidligere er der indsendt lønsedler til sagsbehandler, som har videresendt denne til Økonomiafdelingen, der har indberettet til lønsystemet. Systemet har været sårbart pga. den lange gennemløbstid. Ved en automatisering af indberetningen via app, lettes afløsernes arbejde. Det sikrer, at data havner rette sted, så kontrol af udbetalingen bliver lettere. Ved automatiseringen kommer data ugentligt og ikke månedligt, hvilket gør, at hvis der er tvivl om en udbetaling er berettiget, kan kontrollen ske uden at udbetalingen bliver forsinket.

Trin 3 forventes at starte primo 2022:

Kørselsgodtgørelse til forældre der har handicappede børn på specialskoler fx i anden kommune udbetales på baggrund af rekvisition. Dette er ofte sket uden den autoriserede skabelon. Dette har medført, at der har været forsinkelser i udbetalingerne. Derfor arbejdes der på en browserløsning, hvor forældrene kan indberette kørslen og dermed sikre, at der kommer de korrekte informationer i systemet med det samme. Dette kobles til en RPA-løsning der automatiserer udbetalingen, hvis der foreligger en bevilling. Dette vil ligeledes medføre, at kontrol af fremmøde kan ske stikprøvevis uden forsinkelse i betalingen.

Med disse tre trin forventer forvaltningen, at borgertilfredsheden på handicapområdet vil stige væsentligt, idet frustration om manglende betalinger reduceres.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune i forbindelse med orienteringen.
Beslutning
Taget til efterretning.

Til toppen


138.   Ansøgning om dispensation til frit skolevalg til 5. årgang på Ellemarkskolen. (Lukket punkt)Til toppen


139.   Meddelelser og spørgsmål - åben


Beslutning

Direktøren orienterede om:

 • Ny tildelingsmodel på specialområdet igangsættes.
 • Ekstra rengøring af kontaktflader m.m. genoptages, jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer.
 • Dispensationsansøgninger for de seneste år.

Til toppen


140.   Meddelelser og spørgsmål - lukket (Lukket punkt)Til toppen


141.   Underskriftsblad - SKU (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 04.11.21