Referat af møde i Skoleudvalget

Den 07.02.2018 kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfelt


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Anders Ladegaard Bork, (O)
Helle Poulsen, (V)
Jacqueline Sporon-Fiedler, (F)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Mads Andersen, (C)
Pernille Sylvest, (A)
Selim Balikci, (A)


13.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.

Til toppen


14.   Supplerende mødeplan Skoleudvalget 2018


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at

 1. der holdes dialogmøde den 17. april 2018, kl. 17.00 - 20.00 mellem Børneudvalget, formændene for områdebestyrelserne og bestyrelserne i andre driftsformer samt Skoleudvalget og skolebestyrelser, repræsentanter fra Fælleselevrådet m.fl. På dialogmødet vil der være oplæg af Per Schultz Jørgensen, der er aktuel med bogen ”Robuste børn” med en efterfølgende dialog om, hvordan udvalget og forvaltningen kan bruge de input, som kommer fra skoler og dagtilbud
 2. udvalget drøfter fremtidig mødeafvikling og indhold i dialogmøder med centrale og decentrale repræsentanter fra skoleområdet.
Baggrund og vurdering

Af styrelsesvedtægt for Køge Kommunes skolevæsen, godkendt af Byrådet den 27. oktober 2015, fremgår af § 6, at der etableres et dialogmødeforum, der skal medvirke til at sikre dialog mellem skolevæsenets forskellige parter, det vil sige politikere, forældre, elever og ansatte.

Dialogmødet er et inspirationsforum, som er rådgivende for Skoleudvalget.

Dialogmødet tager på egen og Skoleudvalgets foranledning sager op vedrørende skolevæsenets samlede udvikling.

Der afholdes normalt to møder om året.

Til møder i dialogmødeforum inviteres:

 • Skoleudvalget
 • Samtlige skolebestyrelser (det vil sige repræsentanter for forældre, medarbejdere, ledelse og elever)
 • Repræsentanter fra Fælleselevrådet
 • Køge Handicapråd.

Børne- og Uddannelsesforvaltningen har tidligere anmodet skolebestyrelser m.fl. om at indsende forslag til punkter, der ønskes drøftet på dialogmødet. Efterfølgende er sammensat en dagsorden i samråd med udvalgsformanden. De seneste dialogmøder har været sammensat med en indledende orienteringsdel fra udvalget / forvaltningen og en efterfølgende dialogdel med mulighed for, at de decentrale repræsentanter fik en dialog med udvalget om et konkret emne.

I erkendelse af, at der ikke har været mange input til dagsordenen, har Børne- og Uddannelsesforvaltningen i sommeren 2017 indgået aftale med Per Schultz Jørgensen med henblik på et fælles oplæg til Børne- og Skoleudvalget den 17. april 2018.

Økonomi
De økonomiske konsekvenser i forbindelse med afholdelse af møderne holdes indenfor det afsatte budget.
Beslutning
Ad. 1: Godkendt.
Ad. 2: Drøftet.

Til toppen


15.   Forretningsorden for perioden 2018 - 2021 Skoleudvalget


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at forretningsorden for Skoleudvalgets arbejde i perioden 1. januar 2018 til 31. december 2021 godkendes.
Baggrund og vurdering

Det følger af styrelseslovens § 20, stk. 3, at udvalgene selv kan fastsætte sin forretningsorden.

Børne- og Uddannelsesforvaltningen har udarbejdet forslag til en forretningsorden for Skoleudvalget gældende for byrådsperioden 1. januar 2018 til 31. december 2021.

Forslaget svarer til den forretningsorden, der har været fastsat af det tidligere Skoleudvalg.

Forretningsordenen indeholder først og fremmest en beskrivelse af de processuelle regler for blandt andet mødernes afholdelse, fravær og indkaldelse af stedfortræder, udsendelse af dagsorden, beslutningsdygtighed, afstemning mv.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


16.   Udpegning af repræsentant til Følgegruppen Svenstrup Naturskole


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at der udpeges en repræsentant til Følgegruppen Svenstrup Naturskole, der kan repræsentere både Børneudvalget og Skoleudvalget.
Baggrund og vurdering

Svenstrup Naturskole er et pædagogisk projekt, der har til formål at hæve børn og unges bevidsthed omkring menneskets brug af naturen, bevarelse af naturressourcer og økologiske kredsløb, og det tilstræbes, at projektet indgår som en naturlig del af folkeskoleundervisningen og i naturoplevelserne for børn i dagtilbud.

Byrådet udpegede på mødet den 28. oktober 2014 Anette Simoni til at indtræde i Følgegruppen til Naturskolen ved Svenstrup Gods i perioden indtil 31. december 2017 som repræsentant for både Børneudvalget og Skoleudvalget.

Følgegruppen består herudover af:
1 medlem fra skoleledergruppen
1 medlem fra områdeledergruppen
2 medlemmer fra Svenstrup Gods

I Følgegruppens møder deltager herudover naturvejlederen ved Svenstrup Gods.

Børne- og Uddannelsesdirektøren er tilknyttet som tilforordnet. Sekretariatsfunktionen for Følgegruppen er placeret i Børne- og Uddannelsesforvaltningens sekretariat.

Børneudvalget anmodes om at udpege én repræsentant til Følgegruppen Svenstrup Naturskole, der repræsenterer både Børneudvalget og Skoleudvalget. 

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Jacqueline Sporon-Fiedler blev udpeget til Følgegruppen.

Til toppen


17.   Status sportsklasser


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget tager orientering om status til efterretning.
Baggrund og vurdering

Skoleudvalget besluttede i marts 2016 at etablere sportsklasser på Ellemarkskolen. I skoleåret 2017/2018 findes sportsklasser på henholdsvis 7. årgang og 8. årgang. Efter sommerferien etableres en ny sportsklasse på 7. årgang, således at sportsklasserne dækker hele udskolingen.

I sportsklassen har eleverne de samme obligatoriske fag som andre skoleelever i udskolingen, men en del af konceptet er, at de modtager ekstra idrætstimer til idrætsspecifik aldersrelateret træning - minimum 2 ugentlige ekstra idrætstilbud i dagtimerne. Som følge af folkeskolereformen tilvejebringes de ekstra timer i den understøttende undervisning. Der er morgentræning tre gange om ugen.

Det tilstræbes i sportsklasserne, at lektier og afleveringer afstemmes med elevernes træning i klubben samtidig med, at fravær i forbindelse med konkurrencer og stævner accepteres.

Sportsklasserne er placeret på Ellemarkskolen, idet skolen ligger centralt i Køge, og da der er let adgang til offentlig transport. Samtidig er skolen placeret tæt ved mange af kommunens idrætsanlæg og faciliteter

Status

I efteråret 2017 er der gennemført spørgeskemaundersøgelse og kvalitative interview af skolens koordinatorer, elever og involverede foreninger. Undersøgelsen giver indblik i den oplevede værdi af sportsklassen hos involverede koordinatorer, deltagende elever og foreninger. Derudover angives potentielle fremadrettede pejlemærker, som de er vurderet hos de involverede aktører.

Indsamling og behandling af data i forbindelse med udarbejdelsen af status er foretaget i samarbejde mellem Skoleafdelingen og Kultur- og Idrætsafdelingen.

Undersøgelsen viser, at optagelsesudvalget over tid har opbygget en erfaringsramme, der har styrket rekrutteringen. Elevgruppen er karakteriseret ved, at de er bevidste om at vælge noget til. De har lyst til at være sammen i det fællesskab, der hedder sport.

Sportskoordinatorerne oplever, at morgentræningen har en effekt på elevernes faglige udvikling. Det generelle billede er en elevgruppe, der ligger højt i de faglige test.

Håndbold og fodbold har meldt tilbage, at eleverne har færre skader efter de er startet i sportsklassen og dermed deltager i morgentræningen.

Interviewpersonerne efterspørger, at Køge Kommune gør en større indsats for at brande sportsklassen, og herunder at sportsklassen brandes som Køge Kommunes sportsklasse. De ønsker, at det er mere end blot en sportsklasse på Ellemarkskolen. 

Eleverne giver udtryk for, at det samlet set er en fordel at gå i en klasse med andre, der dyrker idræt på højt niveau. Sammenholdet opleves bedre, og engagementet føles højere. Der er en respekt og forståelse for, at man i sin fritid prioriterer træning og konkurrencer.

De fleste af eleverne oplever, at morgentræningen er tilpasset deres behov. Eleverne udtrykker generelt, at morgentræningen grundlæggende er skadesforebyggende

Eleverne oplever, at der er et større potentiale i forhold til koordinering af elevernes træning mellem morgen- og klubtræner, og langt størstedelen oplever at deres træningsmængde er på niveau eller steget siden de startede i sportsklassen.

Hovedparten af respondenterne formulerer meget stor opbakning til elevernes prioritering af deres idræt.

Størstedelen af eleverne bruger en del mere tid på transport til skolen efter, de er begyndt i sportsklassen.

Foreningerne tilkendegiver generelt, at samarbejdet og dialogen mellem forening og skole ikke er tilstede. Der er et ønske fra foreningerne om at blive inddraget i forhold til indholdet i morgentræningen samt i forhold til optimering af udøverens træningsmængde.

Mulige fremadrettede indsatser
Koordinatorerne har et ønske om, at Køge Kommune gør en større indsats for at brande sportsklassen herunder, at sportsklassen brandes som Køge Kommunes sportsklasse og ikke blot som en sportsklasse på Ellemarkskolen. Forvaltningen vil understøtte initiativer, som skolen iværksætter i den forbindelse.

Dialogen mellem forening og skole er i dag begrænset grundet manglende tidsmæssige ressourcer til koordinationsopgaver, hvilket vanskeligt lader sig ændre indenfor den nuværende ramme.

Foreningerne tilkendegiver, at de ønsker at blive inddraget i forhold til indholdet i morgentræningen samt i forhold til optimering af udøverens træningsmængde. Forvaltningen er i dialog med skolens ledelse herom.

Beslutning
Taget til efterretning.

Status oversendes til Kultur- og Idrætsudvalget til orientering.
Bilag

Til toppen


18.   Kvalitetsrapport for skolerne 2017


Indstilling
Børne- og Ungeforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget drøfter udkast til kvalitetsrapport for Køge Kommunes skoler 2017 med henblik på at give input til udarbejdelse af den endelige version.
Baggrund og vurdering

Kvalitetsrapporten for Køge Kommunes skolevæsen viser skolernes resultater på en række nationale mål, som sammenlignes med kommune- og landsgennemsnittet. Der udarbejdes en Kvalitetsrapport og en Udviklingsplan. Kvalitetsrapporten har udelukkende fokus på resultater og indeholder primært de tal, der opfylder Undervisningsministeriets krav. Udviklingsplanen beskriver fremtidige tiltag.

Skolerne udarbejder i det tidlige forår en udviklingsplan. For skoleåret 2018/2019 indeholder udviklingsplanen tre fokusområder:

 • Forældreinddragelse
 • Elevinddragelse
 • Åben skole

Skolerne kan derudover vælge et yderligere fokusområde kaldet Selvvalgt fokusområde.

Fokusområderne i udviklingsplanen er blevet til efter en længere proces mellem skoleledelserne og forvaltningen. Udviklingsplanen er struktureret således, at skolerne inden for hvert fokusområde formulerer:

 • Mål for indsatser
 • Konkrete aktiviteter og planer for skoleåret 2018/19
 • Tegn på målopfyldelse
 • Planlagt evaluering

Udviklingsplanen er skoleledelsens strategiske værktøj og danner også udgangspunktet for dialog mellem forvaltningen og den enkelte skole inden for udvalgte fokusområder. 

Erfaringen fra 2015 er, at den nye opdeling i to papirer giver mere klarhed om, hvad der er den faktuelle status, og hvad der er fremtidsplaner.

Undervisningsministeriet har pålagt kommunerne at afgøre, om der er skoler, hvis resultater vurderes at kræve en handlingsplan, der skal indgå i kvalitetsrapporten. Forvaltningen vurderer, i tæt dialog med skolen, om der evt. skal udarbejdes handlingsplaner.

Der anvendes socialt korrigerede tal i dele af kvalitetsrapporten. Disse resultater er holdt op imod elevernes socioøkonomiske baggrund. Skolerne måles altså på deres løfteevne, dvs. hvor meget de har "løftet eleverne" uanset udgangspunktet. En skole med en ressourcestærk elevgruppe må forventes at kunne præstere bedre resultater end gennemsnittet, mens skoler i områder med færre ressourcer, skal yde en større indsats for at opnå resultater, der bare nærmer sig gennemsnittet.  Derfor er det særlig interessant at se på skolens resultater i forhold til egne tidligere resultater. Hvis man sammenligner skolerne indbyrdes, skal man tage højde for den socioøkonomiske faktor.

Intentionen med kvalitetsrapporter er at give mere klarhed over datagrundlaget og resultaterne. Senere på året vil den suppleres af skolernes udviklingsplaner, der vil beskrive tiltag i forhold til at opnå bedre resultater de næste år.

Som noget nyt er der i denne kvalitetsrapport tilføjet et afsnit om resultaterne for dybdelæring og oplevelse af mestring på kommunalt niveau. Dybdelæring indbefatter, at eleverne bruger deres evner til at analysere, løse problemer og reflektere over egen læring til at konstruere en varig forståelse. Mestring indbefatter elevens opfattelse af egen evne til at præstere i mange forskellige situationer.

Resultaterne for dybdelæring og mestring er tilvejebragt via firmaet Conexus Insight, der har foretaget en spørgeundersøgelse hos alle kommunens elever.

Den samlede rapport sendes i høring blandt skolebestyrelserne i slutningen af januar måned. En opsamling på eventuelle høringssvar vil indgå i den endelige version af rapporten, der forelægges til politisk behandling i marts måned.

Beslutning
Drøftet.
Bilag

Til toppen


19.   Orientering om indskrivning til børnehaveklassen 2018/2019


Indstilling
Børne- og uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.
Baggrund og vurdering

Skoleindskrivningen til børnehaveklasserne i skoleåret 2018/2019 er nu afsluttet. Skoleårets årgang er lille, der er 618 elever, som skal starte skole til august. Som det ser ud lige nu, fordeler eleverne sig i 22 børnehaveklasser, hvilket er én mindre end i skoleåret 2017/2018, hvor der blev dannet 23 klasser. Det endelige antal klasser lægges fast, når elevtallet gøres op den 5. september. Den gennemsnitlige klassekvotient er 22 elever per klasse.

Ud af de 618 elever har 65 søgt om frit valg til en anden folkeskole i Køge Kommune, heraf har 44 fået deres ønske opfyldt, mens 21 har fået afslag. Der kan kun indskrives elever fra andre distrikter, hvis der er indskrevet færre en 24 elever per klasse i gennemsnit på årgangen. På Sct. Nicolai Skole har 11 elever fået afslag på frit skolevalg. Det skyldes, at antallet af indskrevne elever med bopæl i skoledistriktet kun udløser én børnehaveklasse i skoleåret 2018/2019 mod normalt to.

102 elever er indskrevet på privatskoler. Det er 17% af årgangen og en stigning på 2 procentpoint i forhold til sidste år, hvor 15% valgte privatskole. Dette skal blandt andet ses i lyset af, at Borup Privatskole åbnede et ekstra spor sidste år, og i år har Køge Private Realskole også åbnet et ekstra spor.

25 elever er visiteret til et specialiseret skoletilbud, hvilket er 7 flere end sidste år.

14 elever har fået udsat skolestart, hvilket også er flere end sidste år, hvor 6 elever fik udsat skolestart.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune i forbindelse med orienteringen.
Beslutning
Taget til efterretning.

Til toppen


20.   Syv ansøgninger om dispensation til frit skolevalg til 0. klasse skoleåret 2018/2019 (Lukket punkt)Til toppen


21.   Ansøgning om dispensation til frit skolevalg til 7. klasse på Borup Skole (Lukket punkt)Til toppen


22.   Forslag fra Venstre om deltagelse i Realdania-projekt om indeklima på skoler


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at henvendelsen om at deltage i Realdania-projekt om skolers indeklima drøftes.

Teknik- og Ejendomsudvalget 10-01-2018
Sagen oversendes til Skoleudvalget.
Baggrund og vurdering

Venstre ønsker følgende på Teknik- og Ejendomsudvalgets dagsorden:

"Venstre ønsker at få en sag på førstkommende møde i Teknik- og Ejendomsudvalget for at få undersøgt, om det vil være en god ide at melde Køge Kommune på banen som  ”forsøgskanin” i forbedring af indeklimaet på skolerne gennem Realdania."

Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning
Drøftet.
Bilag

Til toppen


23.   Forslag fra Helle Poulsen (V) om tabte undervisningslektioner på Vemmedrupskolen


Indstilling
Byrådsmedlem Helle Poulsen (V) har i medfør af styrelseslovens initiativret ønsket at få sag om tabte undervisningslektioner på Vemmedrupskolen på dagsordenen.
Baggrund og vurdering

Helle Poulsen (V) ønsker følgende på Skoleudvalgets dagsorden:

" Jeg vil gerne bede om, at sagen vedr. tabte undervisningslektioner på Vemmedrupskolen kommer på dagsordenen på førstkommende Skoleudvalgsmøde. "

Beslutning
Drøftet.

Til toppen


24.   Input til politiske emner fra byrådsseminaret 25. - 26. januar 2018


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller til Skoleudvalget, at udvalget drøfter byrådsmedlemmernes input til politiske emner på Skoleudvalgets ressortområde.
Baggrund og vurdering

Byrådet var på introduktionsseminar den 25. - 26. januar 2018. Under seminarets punkt "Tema B - hvilke politiske emner skal Byrådet i øvrigt arbejde med?" gav byrådsmedlemmerne input og forslag til politiske emner, som Økonomiudvalget og de stående udvalg kan arbejde med i byrådsperioden. De fremkomne input og forslag blev skrevet ned, uddelt i papirkopi og rundsendt pr. mail ved seminaret afslutning.

Det blev aftalt på byrådsseminaret, at Økonomiudvalget og de stående udvalg drøfter de fremkomne forslag på deres respektive ressortområder, på deres kommende udvalgsmøder. 

Forslag til Skoleudvalgets område er vedhæftet. 

Økonomi
Intet.
Beslutning
Input fra byrådsseminaret indgår i planlægningen af introduktionsdagene for Skoleudvalget.
Bilag

Til toppen


25.   Meddelelser og spørgsmål - åben


Beslutning
Intet.

Til toppen


26.   Meddelelser og spørgsmål - lukket (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 07.02.18