Referat af møde i Skoleudvalget

Den 14.08.2019 kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfelt


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Anders Ladegaard Bork, (O)
Helle Poulsen, (V)
Jacqueline Sporon-Fiedler, (F)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Mads Andersen, (C)
Pernille Sylvest, (A)
Selim Balikci, (A)


118.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.

Til toppen


119.   3. økonomiske redegørelse 2019 - Skoleudvalget


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget drøfter 3. økonomiske redegørelse 2019, herunder

1. tager 3. økonomiske redegørelse 2019 til efterretning

2. indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at mindreforbrug på 4,09 mio. kr. tilføres kassen

3. indstiller til Økonomiudvalg og Byråd en budgetneutral tillægsbevilling til UUV (Ungdommens UddannelsesVejledning) på +/- 3,2 mio. kr. grundet tilpasninger i forbindelse med ændret lovgivning om kommunal ungeindsats.

Baggrund og vurdering

På Skoleudvalgets område forventes mindreforbrug på 0 mio. kr. (bilag 1).
Dette er under forudsætning af:

 • at Skoleudvalget træffer beslutning om at føre 4,09 mio. kr. til kassen (bilag 1; punkt F).
 • at Skoleudvalget træffer beslutning om budgetneutral +/- bevilling på 3,2 mio. kr. til UUV (bilag 2)
 • forventede overførsler til 2020 af merforbrug på 0,4 mio. kr. (bilag 1; punkt D).

Serviceudgifter - ikke-rammestyret område
På det ikke-rammestyrede område forventes umiddelbart et mindreforbrug på 4,1 mio. kr. (bilag 2 tabel 2). 

Demografi har tidligere været reguleret via kassebeholdningen, idet det er en grundlæggende forudsætning for budgetlægningen. I henhold til de nye/præciserede regler for kompenserende besparelser skal dette fremover håndteres inden for udvalgets egen ramme.

Som bekendt foreslog Direktionen ved 2. økonomiske redegørelse, at det i den aktuelle situation ville være hensigtsmæssigt at se demografi i Skoleudvalg og Børneudvalg under et, hvorved Børneudvalgets merudgifter til demografi kunne finansieres af Skoleudvalgets mindreudgifter. Skoleudvalget besluttede i maj 2019 at afvente 3. økonomiske redegørelse. Børneudvalgets beslutning var, at forvaltningen skulle arbejde videre med merforbruget inden for udvalgets egen ramme, hvorfor det nu ved 3. økonomiske redegørelse foreslås, at mindreudgifterne på Skoleudvalgets område tilgår kassen.

Mindreforbruget på Skoleudvalget skyldes, at der er dannet færre klasser end forudsat. Der er aktuelt 6,1 klasse mindre i gennemsnit for 2019. Mindreforbruget skyldes ændringer i demografi / budgettildelingsmodellen. I tidligere år er sådanne ændringer i demografi blevet reguleret i udvalgets budget, hvilket ligeledes indstilles i indeværende år.

Når budgettet på det ikke-rammestyrede område er reguleret, er budgettet i balance.

Serviceudvifter - Det rammestyrede - og takstområdet
De rammestyrede enheder og takstområdet estimerer et samlet forventet merforbrug på 0,4 mio. kr.. Merforbruget vil blive søgt overført til budget 2020, jf. de økonomiske styringsprincipper.

UUV er i gang med organisationstilpasninger grundet ændringer i forbindelse med ny lovgivning om kommunal ungeindsats. Som afledt konsekvens ønsker UUV en nedjustering af både indtægts- og udgiftsbudget. Der indstilles derfor til en budgetneutral +/- bevilling.  

Under forudsætning af forventet overførsel til 2020 og tilpasning af UUV's budget forventes budgettet på det rammestyrede område- og takstområdet at være i balance.

Økonomi
Der henvises til 'baggrund og vurdering' samt bilag.
Beslutning
Ad. 1. Taget til efterretning.
Ad. 2. Indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at mindreforbruget på 4,09 mio. kr. tilføres kassen, idet det anbefales, at midlerne anvendes til at nedbringe Skoleudvalgets sparemål i 2020.
Ad. 3. Indstiller til Økonomiudvalg og Byråd en budgetneutral tillægsbevilling til UUV på +/- 3,2 mio. kr. grundet tilpasninger i forbindelse med ændret lovgivning om KUI (Kommunal Unge Indsats).
Bilag

Til toppen


120.   KRL-sygefraværsopgørelse 2018 - Skoleudvalget


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget tager orientering om KRL-opgørelser over sygefraværet for de større overenskomstområder i Køge Kommune sammenlignet med landsgennemsnit m.m. til efterretning.
Baggrund og vurdering
Køge Kommune har siden 2010 haft et skærpet fokus på nedbringelse af sygefraværet, som generelt har vist en faldende tendens i perioden. De sidste 2 år har sygefraværet ifølge interne opgørelser ligget stabilt lige over 5 %.

KRL (Kommunernes og Regionernes Løndatakontor) har den 10. maj 2019 udgivet sygefraværsstatistik for 2018 for landets kommuner og regioner. Opgørelsen er vedhæftet som bilag. KRL-opgørelsen viser, at Køge Kommune i 2018 lå under såvel landsgennemsnittet som gennemsnittet i sammenligningskommunerne.

Med henblik på at følge udviklingen samt etablere et udgangspunkt for konkrete indsatser opgør Køge Kommune sygefraværet for alle månedslønnede medarbejdere efter hvert kvartal. Opgørelserne udtrækkes fra kommunens interne OPUS-system. KRL opgør sygefraværet for alle kommuner og regioner én gang om året. Opmærksomheden henledes på, at KRL og OPUS ikke opgør fraværet efter samme metode. Derfor er fraværsprocenter i de 2 typer opgørelser ikke direkte sammenlignelige.

Opgørelsens resultater
KRL-sygefraværsopgørelsen viser sygefraværet (inkl. arbejdsskader) for alle månedslønnede medarbejdere. I vedhæftede bilag er sygefraværet opgjort for overenskomstområder med minimum 5 fuldtidsbeskæftigede. Der er for de enkelte overenskomstområder vist ”over” eller ”under” det gennemsnitlige fravær for de udvalgte sammenligningskommuner (Greve, Roskilde, Solrød, Holbæk, Faxe, Ringsted, Stevns, Lejre og Næstved) med hhv. rød eller grøn farve. Desuden er vist fraværsdata for hele landet.

Sygefraværet i Køge Kommune i 2018 ligger med 11,8 dagsværk (gennemsnitlige antal sygedage pr. år. pr. fuldtidsbeskæftiget medarbejder) lidt under landsgennemsnittet på 12,0 dagsværk og noget under gennemsnittet i sammenligningskommunerne på 12,5 dagsværk.

I 2017 lå Køge Kommune med 11,7 dagsværk på landsgennemsnittet og under gennemsnittet i sammenligningskommunerne på 12,4 dagsværk.

For de store personalegrupper på Skoleudvalgets område (lærere, pædagoger og -medhjælpere) gælder, at lærerne ligger en del under niveauet i sammenligningskommunerne, mens pædagoger og -medhjælpere ligger lidt over. I den største gruppe - lærerne i folkeskolen - er antallet af sygedage faldet fra 11,8 i 2017 til 10,7 i 2018.

På børne- og ungeområdet under ét ligger lærerne og det pædagogiske personale under sammenligningskommunerne, mens pædagogmedhjælperne ligger over.

I administrationen ses, at akademikere og administration og it-personalet ligger under gennemsnittet for sammenligningskommunerne, mens socialrådgiverne ligger over. Det gælder dog ikke socialrådgiverne på det specialiserede børneområde (sagsbehandlerne i Familieafdelingen), der ligger under gennemsnittet for sammenligningskommunerne.

På det tekniske område ligger specialarbejderne under landsgennemsnittet, mens de tekniske servicemedarbejdere ligger over.

For chefer og ledere ses, at ledere for syge- og sundhedspersonalet samt ledere på undervisningsområdet ligger under sammenligningskommunerne, mens både chefer og de pædagogisk uddannede ledere ligger over.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.
Bilag

Til toppen


121.   Mødekalender 2020 - Skoleudvalget


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender forslag til mødekalender 2020.
Baggrund og vurdering

Skoleudvalgets møder er som udgangspunkt planlagt til 1. onsdag i måneden kl. 18.00 - 19.30 - dog med følgende bemærkninger:

 • Mødet i januar afholdes 2. onsdag på grund af nytåret
 • Juli holdes mødefri
 • Mødet i august afholdes 2. onsdag på grund af sommerferie

Forslag til mødeplan er herefter følgende:
8. januar
5. februar
4. marts
1. april
6. maj
3. juni
12. august
2. september
7. oktober
4. november
2. december

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Til toppen


122.   Dialogmøde ifm. budgetforhandlinger 2020


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget

 1. beslutter eventuelt ny dato for dialogmødet
 2. drøfter formen for mødet.
Baggrund og vurdering
Skoleudvalget besluttede den 11. juni 2019 at afholde dialogmøde den 29. august 2019, kl. 17.00-18.30 med budgetforhandlinger 2020 som tema.

Imidlertid ændres tidsplanen for budgetprocessen, idet Kommuneaftalen først forventes at være på plads ultimo september. Derfor kan det blive nødvendigt at fastlægge en ny dato for dialogmødet.

Den ændrede tidsplan for budgetprocessen vil foreligge på mødet.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Ad. 1. Dialogmøde afholdes den 10. oktober 2019, kl. 17.00 - 19.00.
Ad. 2. Genoptages.

Til toppen


123.   Meddelelser og spørgsmål - åben


Beslutning

Mads Andersen orienterede om:

 • drøftelse i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget om indsats mod brug af lattergaspatroner
 • henvendelse fra privatskolerne, der ønsker at mødes med udvalget
 • invitation fra Ellebækskolen til dialogmøde.

Direktøren orienterede om:

 • afslag på deltagelse i rammeforsøget "Frihedsforsøg for folkeskolen"
 • Kommunal Unge Indsats (KUI).

Til toppen


124.   Meddelelser og spørgsmål - lukket (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 15.08.19