Referat af møde i Skoleudvalget

Den 02.06.2021 kl. 19:00 i Byrådsstue Iver Huitfelt


Indholdsfortegnelse

85.

Lukkede Punkter


Deltagere:

Anders Ladegaard Bork, (O)
Helle Poulsen, (V)
Jacqueline Sporon-Fiedler, (F)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Mads Andersen, (C)
Pernille Sylvest, (A)
Selim Balikci, (A)


79.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.

Til toppen


80.   Folkeskolernes udviklingsplaner


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget

 1. tager orienteringen om folkeskolernes udviklingsplaner til efterretning.

Skolechef Søren Thorborg og konsulent Thomas Westergaard deltager under punktet.

Baggrund og vurdering

Udviklingsplaner og læringssamtaler på folkeskolerne
Med udviklingsplaner beskriver skolerne, hvordan de i praksis vil gennemføre de strategier og fælles tiltag, som er besluttet af skoleafdelingen i dialog med skolerne. Udviklingsplanerne er visionære og fremadrettede, mens de lovpligtige kvalitetsrapporter er faktuelle og bagudrettede.

Udviklingsplanerne er en helt afgørende platform for en tæt dialog mellem Skoleafdelingen og skolernes ledelser. Samtalerne er visionære og overordnede og på samme tid konkrete og dokumenterede. Samtalerne kaldes lærings­samtaler, da de bidrager til, at alle parter lærer noget.

I den kommende 2-års periode har skolerne følgende fokusområder:

 • Gode skoler - Køges fremtid: Politisk besluttet strategi om skolevæsnets fælles visioner og skolernes individuelle profiler og satsninger.
 • Aktiv tilstedeværelse / Er du på vej?: Politisk besluttet strategi for forebyggelse og håndtering af elevfravær. Fulgt op af fælles temadage og en række del-projekter.
 • Faglighed og kerneydelse. Kompetenceudviklingsprojekt, hvor samtlige lærere får to dages faglig opgradering af eget undervisningsfag (linjefag). Gennemføres sammen med Professionshøjsolen Absalon.

Der henvises til bilag for uddybning af årets udviklingsplaner og dialoger omkring dem.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser i forbindelse med orienteringen.
Beslutning
Taget til efterretning.
Bilag

Til toppen


81.   Kompetenceudvikling på skolerne 2021/22


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget

 1. tager orienteringen til efterretning.

Skolechef Søren Thorborg og konsulent Thomas Westergaard deltager under punktet.

Baggrund og vurdering

På skolerne vil der i 2021/22 være en række kompetenceudviklingstiltag for såvel lærere som pædagoger. Tiltagene besluttes hvert år i samråd med de to faggrupper. Budgettet til kompetenceudvikling kommer dels fra Børne- og Undervisningsministeriet (BUVM) og dels fra Køge Kommunes budget. Budgettet deles i to. Den ene del til fælles tiltag og satsninger. Den anden del deles ud til skolerne til decentral beslutning og anvendelse.

De berørte grupper er repræsenteret ved to arbejdsgrupper. Arbejdsgrupperne er:

 1. For lærerne: en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Danmarks Lærerforening kreds 44, skolelederne og Skoleafdelingen.
 2. For pædagogerne: På SFO-området er der nedsat et kursusudvalg bestående af SFO-konsulent, 4 SFO-ledere, FTR fra BUPL samt faglig sekretær fra BUPL. 

Lærerne:

 • Decentrale midler: Der udlægges et beløb i skolernes budget. Beløbet er hhv. 30.000, 40.000 eller 50.000 efter skolens størrelse.                                          
 • Faglighed og kerneydelse runde 1: Faglighed og kerneydelse (tidligere omtalt) er en satsning, hvor samtlige lærere ved folkeskolerne får to dages opgradering i deres undervisningsfag (linjefag). Runde 1 blev gennemført i 2020, men pga. Corona-aflysninger blev dele af forløbet udsat til foråret 2021 og skal derfor afholdes på budget 2021.                                                                     
 • Faglighed og kerneydelse runde 2: På baggrund af en overvejende flot evaluering er det besluttet at gennemføre en runde to. Dette sker dels fordi pandemien gav visse begrænsninger i runde 1, og dels fordi lærerne fortsat efterspørger en faglig opdatering af deres linjefag.
 • Dysleksivejleder (ordblinde-uddannelse): Uddannelsen gennemføres for at sætte fokus på systematisk indsats ift. elevers ordblindhed.
 • Supplering af vejledere: Vejledere på forskellige områder kan til tider få nyt arbejde i andre kommuner. Derfor er der behov for supplering en gang imellem. 
 • True North Technology - (TNT) forløb i specialklasse: TNT er et undervisningskoncept, der viser gode resultater ift. elevernes fokus og motivation. Ud over Skovboskolen, der for år tilbage har valgt at gøre TNT til en del af deres bærende pædagogiske tilgang, har 2-3 af kommunens øvrige skoler afprøvet TNT. Her prioriteres midler til afprøvning af forløb til en specialklasse.                 
 • Konfliktmæglere: Vi har tidligere haft stor succes med at uddanne elevmæglere på skolerne, der bidrager med håndtering og løsning af konflikter eleverne imellem.
 • Naturfaglige læringsfællesskaber og naturfagsmarathon: Nationale tiltag til fremmelse af naturfag. Tiltagene bidrager til at opretholde det naturfaglige niveau, Køge opnåede ved det A-P. Møller-støttede projekt Naturligvis, som Køge gennemførte sammen med Stevns og Faxe kommuner.
 • Korprojekt: Et mindre projekt, hvor musiklærere efteruddannes med udgangspunkt i et fælles kor-tiltag. Der er generelt, mangel på musiklærere, og dette kan bidrage til at fastholde Køge som en attraktiv arbejdsplads.
 • Svømmelærere og idrætsprøve: Vedligeholdelse og udvikling af faglighed og sikkerhed.
 • Temadage i netværk: Skolerne har 8 netværk, som – ledet af skoleafdelingens konsulenter – udveksler erfaringer, bliver opgraderet på ny lovgivning og nye arbejdsformer inder for deres felt. Disse netværk har lejlighedsvis eksterne oplægsholder.

Pædagogerne:
Arbejdsgruppen udarbejder, efter input fra SFO-ledergruppen og TR-gruppen et inspirationskatalog, hvor de enkelte SFO’er kan søge midler til gennemførelse af kompetenceforløb for den samlede personalegruppe, dele af en personalegruppe eller for enkeltpersoner. (F.eks.  digital dannelse, dialogisk læsning, faglig skrivning, e-sport, brug af IT på andre måder).

I gruppens arbejde indgår, at der årligt skal afholdes fælles kompetenceudvikling i generelle emner / tendenser i SFO arbejdet. Desuden understøttes netværksgrupper på tværs af SFO’erne, hvor man gensidigt inspirerer hinanden, som f.eks. netværk for praktikvejledere, for værkstedsaktiviteter, for udeliv, for e-sport etc. SFO-ledergruppen vedtager fælles indsatsområder som f.eks. fælles forløb vedr. bevægelse, livsduelighed etc. 

I 2021 er der valgt at afholde et fælles visionsseminar for ledere og nøglemedarbejdere, hvor der sættes fokus på udvikling af SFO/klub tilbud for elever fra 4 klasse og op med henblik på servicetjek og udvikling af området. På grund af Corona er ca. halvdelen af fællesmidlerne i 2021 udlagt til SFO’erne til lokal kompetenceudvikling i forhold til antal fuldtidsstillinger, således at alle SFO’er har samme muligheder. Den anden halvdel går til afslutning af bevægelsesprojekt og konference.

Økonomi

Se bilag.

Beslutning
Taget til efterretning.
Bilag

Til toppen


82.   Holmehus/Holmebækskolen - fremtidige fysiske rammer


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget

 1. træffer beslutning om den overordnede fremtidige fordeling af lokaler mellem de to skoler,
 2. vælger hvilket af de fremlagte scenarier forvaltningens videre arbejde skal tage udgangspunkt i.
Chefkonsulent Søren Rothgardt Jørgensen deltager under punktet.
Baggrund og vurdering
Holmehus blev ved udvidelsen til 35 elever fra starten af skoleåret 2020/21 tildelt to klasselokaler samt to mindre kontorer/grupperum i Holmebækskolens indskolingsfløj. Skoleudvalget skal nu tage stilling til, hvordan der kan tilføres yderligere lokalekapacitet til Holmehus med henblik på at give mulighed for, at elevtallet kan udvides op mod 50 elever, som Byrådet besluttede i 2019.

Forvaltningen har fået KANT Arkitekter til at udarbejde en række forskellige scenarier, der vedlægges som bilag. Scenarierne er udarbejdet med den forudsætning, at de sikrer tilstrækkeligt med lokaler til Holmebækskolen ift. at denne kan rumme op til ca. 1,5 spor. Der har endvidere været fokus på, hvordan løsningerne kan understøtte den nuværende fysiske tredeling af Holmebækskolen i indskoling, mellemtrin og udskoling.

De fleste af scenarierne understøtter en udvidelse af Holmehus op til 50 elever.

Hvert scenarie introduceres med en kort beskrivelse af, hvad der er ændret ift. den eksisterende opdeling. Desuden har hvert scenarie sin egen faktaboks, hvor bl.a. antallet af basislokaler og grupperum fremgår.

Alle scenarier har både positive og negative implikationer for skolerne hver især. Hvert scenarie er derfor understøttet med et skema for hver skole, der fremhæver, hvilke positive og negative implikationer man skal være opmærksom på, når man tager stilling til scenariet.

Det gælder for alle scenarierne, at når den overordnede ramme - ift. hvilken skole råder over hvilke lokaler - er besluttet, kan det lægges ud til den enkelte skole at fastlægge den endelige disponering inden for sine egne afsnit af bygningerne. Denne behøver ikke følge de fremlagte scenarier.

Skolernes bemærkninger til scenarierne
Scenarierne har været drøftet med såvel skoleledelser som bestyrelser på de to skoler. En del af bemærkningerne fra møderne har resulteret i tilpasninger af scenarierne eller beskrivelsen af de positive og negative implikationer. Bemærkningerne er desuden opsamlet i et særskilt afsnit i bilaget.

Der har også været en række mere overordnede kommentarer til projektet som sådan.

Holmehus

Skolen lægger vægt på, at de 4 klasser/hold kan deles i mindre grupper, da de hver omfatter flere årgange - og da man har behov for i perioder at kunne afskærme enkelte elever.

Det er også vigtigt for skolen, at man er placeret i tæt forbindelse med en folkeskole, hvor der er mulighed for, at eleverne kan spejle sig i almenområdet. Og på sigt gerne indgå i tættere samarbejde - fx i forhold til udskolingseleverne.

Man lægger desuden vægt på, at skolens lokaler ikke ligger spredt i hele bygningsmassen, da det vil resultere i en fragmenteret skole med manglende sammenhængskraft, muligheder for kollegial sparring mv. Desuden kan det for en del af eleverne være svært at overskue en placering fuldt integreret i almenmiljøet.

Skolen er med de nuværende 35 elever noget presset på kapaciteten ift. at rumme en så stor elevgruppe, der dækker hele spændet fra indskoling til udskoling.

Skolen foretrækker de scenarier, der giver rådighed over Holmebækskolens nuværende indskolingsfløj. En alternativ udbygning af Holmehus' oprindelige bygning vil dels tage for meget af skolens udeareal - dels reducere muligheden for, at eleverne kan spejle sig i almenområdet.

Holmebækskolen
Holmebækskolen er - særligt udtrykt af bestyrelsen - generelt meget kritiske overfor projektet, da man ser det som et forsøg på at løse én skoles pladsbehov på bekostning af en anden skole.

Skolen lægger særligt vægt på, at der er mulighed for en høj grad af holddeling, da det ses som en forudsætning for at rumme skolens elevgruppe generelt og særligt ift. at understøtte inklusionsindsatsen. Der er derfor behov for flere lokaler end ét pr. klasse.

Derudover er det vigtigt for skolen, at opdelingen i indskoling, mellemtrin og udskoling fortsat kan understøttes fysisk.

Skolen ser positivt på et samarbejde med Holmehus. Og der peges i den forbindelse på, at i det omfang de to elevgrupper skal bo tæt på hinanden, vil det første række være udskolingseleverne, der kan have glæde af det.

Skolen foretrækker de scenarier, hvor Holmehus ikke råder over en del af Holmebækskolens oprindelige lokaler, men hvor lokalebehovet i stedet løses ved udbygning af Holmehus. Som led i drøftelserne blev der dog på skolebestyrelsens initiativ lanceret et scenarie (2A i bilaget), hvor Holmehus får lokaler i flere forskellige fløje, og Holmebækskolen dermed kan opretholde sin nuværende fysiske opdeling. Skolebestyrelsen anbefaler denne løsning.

Skolen har et ønske om, at man på sigt kan vokse til mere end ét spor. Der er dog ikke udsigt til en sådan vækst i elevtallet i de nuværende prognoser, og fordelingen af elever i Herfølge med ét spor på Holmebækskolen og to spor på Herfølge Skole hviler på en politisk beslutning mhp. at optimere klassedannelsen.

Forvaltningens bemærkninger
Ud fra en samlet vurdering af de to skolers behov vil forvaltningen anbefale en løsning baseret på scenarie 9. Uden at tilføre yderligere kvadratmetre kan dette sikre tilstrækkelig plads til Holmehus med lokalerne samlet og samtidig understøtte en fortsat fysisk tredeling af Holmebækskolen med indskoling, mellemtrin og udskoling. Ydermere er der i dette scenarie fysisk nærhed mellem de to udskolinger, hvilket begge skoler har peget på ville være en fordel. Scenariet giver fortsat Holmebækskolen rådighed over flere lokaler pr. klasse, end hvad der generelt gælder for skoler i Køge Kommune.

Scenariet indebærer en ombygning af det nuværende administrationsområde og den tidligere kantine til undervisningslokaler. Desuden vil der være behov for at flytte/retablere indskolingens legeplads, der er beliggende nord for den nuværende indskolingsfløj.

Afhængig af om der kan tilvejebringes den nødvendige økonomi kan en løsning baseret på scenarie 9 evt. indfases over en periode. Her kunne første trin være at rykke Holmebækskolens indskoling til den nuværende udskolingsfløj, medens mellemtrin og udskoling placeres i de resterende lokaler - evt. kombineret med en glidende overdragelse til Holmehus af lokaler i den nuværende indskolingsfløj.

Tidsplan
Tidsplan for gennemførelse af ændringer i de fysiske rammer afhænger af, hvilken løsning der vælges. Herunder i hvilket omfang løsningen forudsætter tilvejebringelse af yderligere finansiering - fx via anlægsbudgettet.
Økonomi
Scenarierne 2 og 2A indebærer, at en udvidelse af elevtallet på Holmehus op til 50 helt eller delvis håndteres ved udbygning af den eksisterende bygning. Det anslås at koste mellem 13 og 20 mio. kr. afhængig af omfanget.

Alle øvrige scenarier, der understøtter en udvidelse af Holmehus op til 50 elever indebærer en vis grad af ombygning af Holmebækskolen. Ombygningsomkostningerne - herunder omlægning af udearealer og flytning af legeplads - forventes at udgøre mellem 3 og 10 mio. kr. afhængig af scenariet.

Ombygningerne er primært betinget af ønsket om at opretholde muligheden for den fysiske tredeling af skolen. Kun såfremt der ses bort fra det vilkår, kan ombygning i det store hele undgås. Der vil fortsat være mere end ét lokale pr. klasse til rådighed, men Holmebækskolen skal varigt organisere sig på en anderledes måde end den tredelte skole.

Der er aktuelt afsat 900.000 kr. i budget 2021 til gennemførelse af mindre ombygninger og indretning af lokaler, inventar mv. De fleste af scenarierne forudsætter derfor yderligere finansiering. Det gælder også det scenarie 9, som forvaltningen anbefaler. En fuld gennemførelse af dette ventes at koste godt 8 mio. kr.
Beslutning
Ad. 1. Et flertal i Skoleudvalget traf beslutning om, at Holmehus tildeles nuværende lokaler samt lokalerne i Lillefløj.

Ad. 2. Et flertal i Skoleudvalget traf ikke beslutning om de fremlagte scenarier, men ønsker at gå i dialog med Holmebækskolen om afklaring af fremtidige behov.

Venstre (V) ønsker nuværende grundstruktur fastholdt samt fleksibilitet i forhold til lokaler og fokus på samarbejde og udvikling gennem spejling. Økonomi tæt på udgiftsneutral.
Bilag

Til toppen


83.   2. økonomiske redegørelse 2021 - Skoleudvalget


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler

 1. at godkende 2. økonomiske redegørelse 2021, idet det konstateres, at budgettet overholdes

  at Skoleudvalget godkender

 2. at der, for at håndtere en teknisk opstået fejl, bevilges en budgetneutral omplacering indenfor Skoleudvalget på 0,731 mio. kr. fra Special området til Almen området

  at Skoleudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet

 3. at der bevilges en budgetneutral budgetomplacering på +0,5 mio. kr. til Skoleudvalget fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget til projekt Fælles Fremtid

 4. at der bevilges en budgetneutral bevilling på +/- 3,6 mio. kr. til projekt Træningsbaner 

 5. at der bevilges en budgetneutral bevilling på +/- 4,47 mio. kr. til projekt Generelt løft af folkeskolen

 6. at der bevilges en budgetneutral bevilling på +/- 1,918 mio. kr. til projekt Play@Heart. 
Baggrund og vurdering

På Skoleudvalgets område forventes et mindreforbrug på 5,3 mio. kr. jf. bilag, men såfremt
nedenstående forudsætninger godkendes, vil Skoleudvalgets økonomi være i balance.

Dette er under forudsætning af:

 • flytning af budgetmidler mellem udvalg på 0,5 mio. kr. 
 • 3 stk. +/- bevillinger til projekter med eksterne projektmidler
 • forventede overførsler af mindreforbrug på 5,3 mio. kr. 

COVID-19
Forvaltningen har i foråret 2021 understøttet almen skoler og SFO'er med samlet 0,7 mio. kr. pga. netto ekstra udgifter til COVID-19. Den primære ekstra udgift skyldes midlertidigt ansatte podere, ekstra sekretærtid samt vikardækning pga. ekstra opdeling af skoleelever og børn i fritidstilbud. Beløbet er finansieret fra fællesområderne. 

Hvis der i efteråret 2021 skulle opstå et yderligere behov på almen skoler og SFO'er, vil forvaltningen foretage en ny vurdering.  

På de centrale områder er der, grundet COVID-19, mindreudgifter til kørsel på samlet 1,5 mio. kr. 

Serviceudgifter
På Specialområdet forventes et samlet mindreforbrug på 2,1 mio. kr. Heraf er 1,5 mio. kr. på de decentrale enheder, der består af Ellebækskolen og Holmehus og 0,6 mio. kr. er på det centrale område. Det forventede mindreforbrug på det centrale område skyldes:

 • 0,6 mio. kr. kørsel

På Almen området forventes et mindreforbrug på 3,2 mio. kr. Heraf er 1,2 mio. kr. på de decentrale enheder som f.eks. skoler og SFO'er og 2,0 mio. kr. er på det centrale område placeret i forvaltningen. På det centrale område er der tale om et netto mindreforbrug, idet projekt: Fælles Fremtid har et forventet merforbrug, der skal finansieres via projektmidler, som er placeret på Social- og Arbejdsmarkedsudvalget. Mindreforbruget på det centrale område skyldes primært: 

 • 0,9 mio. kr. kørsel
 • 1,1 mio. kr. private- og efterskoler

Der er yderligere et mindreforbrug på det centrale almen område på 0,731 mio. kr. Det skyldes en teknisk fejl, idet der reelt er tale om budget-kr. som burde ligge på det specialiserede område. Den tekniske fejl er opstået ifm. opsplitning af Skoleudvalget fra et til to aktivitetsområder. Da der umiddelbart ikke er behov for midlerne på specialområdet, anbefaler forvaltningen, at midlerne fastholdes på almen området til opjustering af skolernes indsats til inklusion. Dette indstilles som en teknisk korrektion, idet det kræver en politisk beslutning at flytte budget mellem Skoleudvalgets to aktivitetsområder. 

Økonomi
Se vedhæftede bilag.
Beslutning
Ad. 1 og 2 godkendt.
Ad. 3 - 6 anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
Bilag

Til toppen


84.   Justering af skoledistrikter i Køge by


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler

 1. at forslag til justering af skoledistrikter i Køge by sendes til høring i de berørte skolebestyrelser.
Baggrund og vurdering

Som en opfølgning på Skoleudvalgets drøftelse af kapacitet på skoleområdet den 7. april 2021 fremlægges nu et forslag til en række justeringer af skoledistrikter i Køge By.

Forlaget er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2021. Den er ganske vist ikke endeligt vedtaget, men for de områder der omtales her, viser prognosen de samme tendenser som 2020-prognosen.

Søndre Skoles kapacitet er presset. Skolen er bygget til 2 spor, men i 2026 forventer befolkningsprognosen tre 0. klasser og i 2028 vil skolen have tre spor på 50% af klassetrinnene. Det har skolen på ingen måde plads til, og det er nødvendigt at gøre noget for at forsinke udviklingen, mens det overvejes, hvordan kapaciteten kan øges på den lange bane.

Derfor flyttes en del af Søndre Havn til Sct. Nicolai Skoles distrikt. Her er der dog heller ikke plads til mange flere elever. Sct. Nicolai Skole kan rumme to fulde spor. Derfor at det vigtig, at der ikke dannes tre spor på nogle årgange, samt at klassekvotienterne ikke bliver for høje, da nogle af skolens lokaler ikke er så store.

Asgård Skole har derimod et faldende elevtal. I 2025 har skolen to spor på alle klassetrin og en gennemsnitlig klassekvotient på 20, skønt skolen er bygget til at kunne rumme 3 fulde spor. 

Det giver rum til at flytte en del af Kirstinedalskolens distrikt inklusiv det kommende boligområde på Sun Chemical grunden til Asgård Skoles distrikt. I befolkningsprognosen har Kirstinedalsskolen et stigende elevtal og skolen når op på tre fulde spor omkring 2030. Det kan skolen kun rumme efter en om- og tilbygning, og usikkerheden omkring hastigheden i udbygningen af Køge Nord, samt særligt området ved Sun Chemical gør, at forvaltningen vurderer, det er fornuftigt at justere distriktet og dermed forsinke udfordringerne, så der er tid til at planlægge en evt. om- og tilbygning af skolen. 

Derud over flyttes et mindre villakvarter vest for Københavnsvej fra Sct. Nicolai Skoles distrikt til Asgård Skoles distrikt for at sikre, at Sct. Nicolai Skole kan rumme eleverne fra Søndre Havn. 

I det vedlagte notat er der kort over områderne med angivelse af elevernes kommende skolevej. 

Områderne er angivet som følger:

Område 1: Del af Søndre Havn området.

Område 2: Villa område vest for Københavnsvej

Område 3: Villaområde nord for Lyngvej og syd for Standlodsvej og øst for Nylandsvej.

Lovgrundlag
Forslag til justering af skoledistrikter kan ifølge folkeskolelovens § 40, stk. 3 besluttes af kommunalbestyrelsen efter høring af de berørte skolebestyrelser. Det er vigtig at pointere, at de foreslåede ændringer vil skulle gælde både for elever, der starter i 0. klasse og tilflyttere til de øvrige årgange. Elever med bopæl i de berørte områder, som allerede er startet i skole, forsætter skolegangen på deres nuværende skole. 

Tidplan
Hvis forslaget godkendes vil det blive sendt til høring i de berørte skolebestyrelser. På grund af sommerferien vil høringen komme til at strække sig frem til medio august 2021, og forslaget kan behandles i byrådet ultimo september. Derved vil forældrene til kommende skolebørn kunne få besked om evt. ændringer inden skoleindskrivning til skolestart 2022.

Økonomi
Forslaget har til formål at sikre den økonomisk mest optimale klassedannelse på de involverede skoler. Der kan komme udgift til kørsel af enkelte elever til Asgård Skole i 0. til 2. klasse.
Kommunikation
Forslaget vil blive sendt i høring i de berørte skolebestyrelser.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


85.   Play@Heart projektet på Højelse Skole


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller til Skoleudvalget,

 1. at orienteringen om Play@Heart projektet tages til efterretning.
Baggrund og vurdering

Højelse Skole er blevet udvalgt til at deltage i et nyt projekt; "Play@Heart" om legende læring og teknologiforståelse støttet af LEGO Fonden. Sammen med 11 andre skoler fra hele landet skal Højelse Skole give legen frit spil, når der skal udforskes ny teknologi blandt skolens lærere og elever.

Play@Heart projektet er en del af Playful Learning-programmet, som er et langsigtet partnerskab mellem alle landets seks professionshøjskoler og LEGO Fonden for at udvikle og fremme en legende tilgang til læring. Projektet vil give eleverne en unik mulighed for at udvikle og arbejde med legende tilgange til teknologiforståelse. Og skolens pædagogiske personale vil få mulighed for at udforske kreative læringsmiljøer, teknologiforståelse og legens potentiale i forhold til børns læring.

Som led i projektet skal der i samarbejde med de deltagende skoler etableres et fysisk laboratorium til udviklingsarbejdet kaldt "PlaySpace". Det vil blive et nyskabende og utraditionelt læringsmiljø, hvor både børn og voksne kan lege, eksperimentere, lære og være kreative med teknologi.

De fælles erfaringer fra de 12 deltagende skolers dybdegående eksperimenter vil blive delt med alle landets kommuner, og erfaringerne vil også blive bragt i spil som inspiration til forsøgsfaget; teknologiforståelse.

Højelse Skole har modtaget 1,9 mio. kr. til projektet. Heraf går de 250.000 kr. til etablering af et PlaySpace, medens resten af midlerne går til at frigøre personale til et kapacitets-team i de tre år, projektet løber.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune ved deltagelse i projektet.
Kommunikation
Der er tidligere udsendt pressemeddelelse om projektet.
Beslutning
Taget til efterretning.

Til toppen


86.   Ansøgning om dispensation til frit skolevalg til 0. årgang på Borup Skole (Lukket punkt)Til toppen


87.   Ansøgning om dispensation til frit skolevalg til 4. årgang på Højelse Skole (Lukket punkt)Til toppen


88.   Ansøgning om dispensation til frit skolevalg til 5. årgang på Sct. Nicolai Skole (Lukket punkt)Til toppen


89.   Konsulentopgørelse for 2019 og 2020 - Skoleudvalget


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller til Skoleudvalget,

 1. at udvalget tager opgørelsen af konsulentudgifter på driftsområdet til efterretning, jf. bilag 1.
Baggrund og vurdering

I det følgende præsenteres opgørelsen over konsulentforbruget på driftsområdet.

Køge Kommune har i en årrække haft fokus på niveauet for anvendelse af eksterne konsulenter i den kommunale opgaveløsning med henblik på at sikre, at de kommunale velfærdsydelser løses i den rette kombination af pris og kvalitet. Anvendelse af konsulenter sker således efter en nøje vurdering. Dog er der en kontinuerlig overvejelse af, om anvendelsen af eksterne konsulenter sker efter hensigten, og om den økonomiske optimering af aftalerne er optimal for kommunen. 

Opgørelsen af konsulentforbruget på Skoleudvalgets område fremgår af tabellerne i bilag 1. Opgørelsen sammenligner de to seneste regnskabsår, dvs. 2019 og 2020. 

I bilaget vises det samlede konsulentforbrug i den første tabel, mens de to øvrige tabeller viser en oversigt over de leverandører, hvor Køge Kommune har købt konsulentydelser for mere end 25.000 kr. for hhv. 2019 og 2020. Leverandørlisten er desuden suppleret af bemærkninger til, hvorfor forvaltningen har brugt den pågældende konsulent, herunder om der er tale om obligatoriske, eksterne konsulentydelser (hvor anden ekstern myndighed eller lignende har besluttet, hvem der skal løse opgaven). 

Hver enkelt konsulentopgave, med en økonomisk værdi på min. 25.000 kr., er i udvalgsoversigterne desuden kategoriseret inden for en af nedenstående 8 kategorier.

 • It-konsulenter
 • Rekruttering, intern uddannelse og HR
 • Økonomi og effektivisering
 • Organisationsanalyser
 • Medie og journalist
 • Mentor
 • Bygge- og anlægsrådgivning
 • Advokater og revisorer

Det skal bemærkes, at opgørelsen af konsulenter denne gang er baseret på regeringen og KL's afgrænsning af konsulentudgifter for både 2019 og 2020. Opgørelsen vil derfor ikke være direkte sammenlignelig med de tidligere opgørelser, herunder den opgørelse for 2019 som blev lavet sidste år. Herudover så arbejdes der nationalt på yderligere at finpudse den aftalte definition/afgrænsning således, at man kommer tættere på en mere fælles definition i opgørelsen af konsulentudgifterne. Indtil dette er på plads videreføres vores nuværende praksis, som omfatter en manuel gennemgang af de leverandører, der udtrækkes fra KMD's indkøbsanalysesystem ud fra de kriterier som er aftalt mellem regeringen og KL.

Økonomi
Intet særskilt at bemærke.
Beslutning
Taget til efterretning.
Bilag

Til toppen


90.   Strategi for Køge Kommunes ejendomsportefølje - høring


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Skoleudvalget

 1. at drøfte udkast til strategi for Køge Kommunes ejendomsportefølje og fremkomme med eventuelle bemærkninger.
Baggrund og vurdering

Køge Byråd godkendte den 26. juni 2018 igangsætning af arbejdet med en strategi for Køge Kommunes ejendomsportefølje. Baggrunden for dette var

 • en forventning om stigning i antallet af indbyggere i Køge Kommune med omtrent 10.000 over 10 år. Skulle vi tilbyde det samme areal pr. borger til kommunale faciliteter og bygninger som i 2018, ville det betyde anlægsinvesteringer på over 1 mia. kr. Hertil kommer øgede driftsomkostninger på årligt mere 30 mio. kr. Dette vel at mærke, hvis vi 'blot' byggede nyt og ikke justerede adfærd.
 • et ønske om at arbejde med "smarte m2" og at udnytte ejendomsporteføljen strategisk, jf. Moderniserings- og Effektiviseringsprogram (MEP)

I baggrunden for arbejdet indgik også et anerkendt behov for langsigtet planlægning, håndtering af vedligeholdelsesefterslæb og gennemsigtighed i prioriterings- og beslutningsprocesserne omkring ejendomme. 

Strategi
Der har været arbejdet med formulering af en strategi ud fra ovennævnte og som ønsket med stor grad af involvering af organisationen. I forbindelse med budget 2020 blev indsatsen dog fokuseret på udarbejdelse af konkrete cases/effektiviseringsforslag og konkretisering af disse. Strategiudarbejdelsen måtte yderligere nedprioriteres pga. andre opgaver under Corona-genoplukning, men nu kan 'Køge Kommunes ejendomsportefølje: Strategi og principper' fremlægges til høring. 

Strategien har til formål at sætte retning for styring og udnyttelse af kommunens bygningsmasse, således at udnyttelsesgraden er optimal, ombygning og opgradering sker målrettet med fokus på brugernes behov/faglige strategier, og nyanlæg sker afvejet og koordineret med den eksisterende ejendomsportefølje. 

Strategien er brudt op i fire målsætninger:

 1. Styring og prioritering af Køge Kommunes ejendomsportefølje hviler på en solid og gennemarbejdet fremstilling af de økonomiske rationaler i forhold til fx kapacitetsudfordringer samt brugsmæssig/faglig og teknisk kvalitet.

 2. Køge Kommunes ejendomme understøtter fagopgaverne og service til borgerne.

 3. I Køge Kommune er vi fælles om ejendommene, og ejendommene skal kunne rumme kommunes kapacitetsbehov inden for alle fagområder.

 4. Køge Kommunes ejendomme er indbydende, sunde, vedligeholdt og bevarer deres værdi.

Udkast til strategi vedlagt.

'De næste skridt'
Til at understøtte implementering af strategien er 'De næste skridt' udarbejdet. Notatet har til hensigt at omsætte de overordnede mål og hensigter til konkrete tiltag. 

Et væsentligt omdrejningspunkt i realiseringen af strategien er arbejdet i Ejendomsgruppen, hvorfor gruppens arbejdsgrundlag mv. er medtaget. Gruppen har ikke selvstændigt mandat, men fungerer først og fremmest ved at rådgive den tekniske direktør. 

'De næste skridt' samt nøgletal for ejendomsområdet er vedlagt til orientering.  

Den videre proces
Strategien sendes nu i høring i Hoved MED-udvalget og relevante fagudvalgt i juni måned. I løbet af august måned sendes strategien til behandling i Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og endelig til godkendelse i Byrådet. Eventuelle høringssvar vil indgå i beslutningsgrundlaget. 

Frist for indmelding af kommentarer er 31. juni 2021.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune i forbindelse med høringen.
Beslutning
Drøftet.
Bilag

Til toppen


91.   Bevæg dig for livet - visionskommuneaftale


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Skoleudvalget,

 1. at orientering om Bevæg dig for livet visionsaftalen tages til efterretning.
Baggrund og vurdering

Fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet behandlede i september 2020 procesplanen for aftaleindgåelse vedrørende Køge Kommune som Bevæg dig for livet visionskommune i perioden 2021-2025. Der foreligger nu udkast til visionsaftale (bilag).

”Bevæg dig for livet” er den største partnerskabsaftale i dansk idræts historie. Og Køge er med! Som visionskommune vil Køge Kommune arbejde målrettet for at løfte visionen om at 10 % flere af kommunens borgere motiveres og inspireres til bevægelse – også i forening. Dette sker i tæt parløb med de to idrætsorganisationer DIF og DGI. Glæden ved at dyrke idræt og bevægelse skal ud til endnu flere, så sundheden og trivslen højnes. Det kan være med til at øge livskvaliteten og skabe et stærkt fundament for et langt og aktivt liv for endnu flere borgere i kommunen.

Datagrundlaget og det indledende arbejde forud for visionsaftalen har synliggjort en række potentialer. Målgrupperne, der skal arbejdes med, er: børn, unge, inaktive voksne, inaktive seniorer samt psykisk sårbare og borgere med funktionsnedsættelser. De tværgående rammevilkår er midler og vilkår, som har indflydelse i forhold til at opnå en stigning i målgruppernes fysiske aktivitetsniveau og foreningsdeltagelse. De fem tværgående rammevilkår, der arbejdes med i aftaleperioden er: Fællesskab er en fælles sag, kommunikation, brobygning, rum og rammer samt kommunale institutioner. 

Aftalen giver anledning til at styrke samarbejde mellem samtlige af kommunens politiske udvalg og respektive forvaltningsområder. Borgere og foreninger skal understøttes i det, de allerede gør så godt, ligesom der er brug for deres kompetencer, visioner og ambitioner for at skabe endnu flere veje af inspirerende bevægelse igennem hele Køge Kommune. Indsatser i handleplaner udarbejdes hvert år gennem workshops og inddragende processer med bidrag fra borgere, foreninger, medarbejdere og idrættens organisationer. 

Fremadrettet proces

 • Udkast til handleplan forelægges den politiske arbejdsgruppe den 25. august 2021
 • Borgere og foreningsliv inviteres til workshop om handleplan efterår 2021
 • Handleplan forelægges den politiske følgegruppe ultimo 2021

Kommende år orienteres den politiske følgegruppe om status og godkender årlige handleplaner i april. Med efterfølgende orientering i fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd. 

Økonomi
Visionskommuneprojektet afholdes inden for eksisterende ressourcer og midler i de respektive udvalg. Sammen med DIF og DGI er der mulighed for flere steder at tiltrække fondsmidler, ligesom der hos DGI og DIF er kompetencer til rådighed til understøttelse af projekterne.
Beslutning
Taget til efterretning.
Bilag

Til toppen


92.   Meddelelser og spørgsmål - åben


Beslutning
Direktøren orienterede om supplerende midler til fagligt løft, flere frihedsgrader til skolerne samt fristforlængelse.

Til toppen


93.   Meddelelser og spørgsmål - lukket (Lukket punkt)Til toppen


94.   Underskriftsblad - SKU (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 03.06.21