Referat af møde i Skoleudvalget

Den 08.05.2019 kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfelt


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Anders Ladegaard Bork, (O)
Helle Poulsen, (V)
Jacqueline Sporon-Fiedler, (F)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Mads Andersen, (C)
Pernille Sylvest, (A)
Selim Balikci, (A)


62.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.

Til toppen


63.   2. økonomiske redegørelse 2019- Skoleudvalget


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget

 1. godkender 2. økonomiske redegørelse 2019, idet der konstateres et mindreforbrug på -4,1 mio. kr.
 2. indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at mindreforbrug på -4,1 mio. kr. vedr. demografi overføres fra Skoleudvalget til Børneudvalget som en budgetneutral omplacering til finansiering af demografiudfordring på Børneudvalget.
Baggrund og vurdering

Demografi har tidligere været reguleret via kassebeholdningen, idet det er en grundlæggende forudsætning for budgetlægningen. I henhold til de nye/præciserede regler for kompenserende besparelser skal dette fremover håndteres inden for udvalgets egen ramme.

Forvaltningen gør opmærksom på, at indstillingen ikke er i henhold til de økonomiske styringsprincipper, hvor princippet er, at der fremlægges kompenserende besparelser for Børneudvalget. Direktionen foreslår imidlertid helt ekstraordinært, at merforbruget på Børneudvalgets område finansieres med et tilsvarende mindreforbrug på Skoleudvalgets område under hensyntagen til processen for de igangværende 60 mio. kr. analyser, samt det forhold, at Børneudvalget i indeværende år har finansieret et underskud på 10 mio. kr., som er overført fra 2018.

Mindreforbruget på Skoleudvalget skyldes, at der er dannet færre klasser end forudsat, hvad er årsagen til, at der kan bevilges en udgiftsneutral omplacering mellem Skoleudvalget og Børneudvalget.

Serviceudgifter
Forvaltningen har gennemgået klassetildelingen for skoleårene 2019/2020. Der er aktuelt 6,1 klasse mindre i gennemsnit for 2019. Mindreforbruget skyldes ændringer i demografi / budgettildelingsmodellen. I tidligere år er sådanne ændringer i demografi blevet reguleret i udvalgets budget, hvilket ligeledes indstilles i indeværende år.

Når budgettet er reguleret, så er budgettet i balance.

Det rammestyrede - og takstområdet
De rammestyrede enheder og takstområdet er ikke estimeret til 2. økonomiske redegørelse.

Økonomi
Der henvises til sagsfremstilling og bilag.
Beslutning
Ad. 1. Godkendt.
Ad. 2. Anbefales overfor Økonomiudvalg og Byråd, at mindreforbruget på 4,1 mio. kr. indgår i Skoleudvalgets 3. økonomiske redegørelse.
Bilag

Til toppen


64.   Budgetanalyser - status maj 2019


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.
Baggrund og vurdering

På Skoleudvalgets møde i november 2018 godkendte Skoleudvalget igangsætningen af arbejdet med budgetanalyser med henblik på at finde ca. 13 mio. kr. i budgetbesparelser fra 2020 og frem.

Alle analyser forelægges her Skoleudvalget:

 • administration, ledelse og organisering centralt og decentralt (tværgående)
 • skole-/dagbehandlingstilbud (tværgående)
 • visitationsudvalgsstruktur (tværgående)
 • inklusion og incitamentsstruktur
 • optimering af antallet af klasser ved justering af skoledistrikterne
 • PPR, opgaver, bemanding mv.
 • forøgelse af pausetid i skolerne

Økonomisk overblik over budgetanalyserne er vedlagt som bilag.

Analyse af administration, ledelse og organisering er udmøntet i konkret analyse af mulighederne for samling af udskolingsklasser.

Udover budgetanalyserne forelægges dagsordenpunkt om supplerende spareforslag.

Budgetanalyser og supplerende spareforslag har i april været i høring i MED-systemet. Bemærkninger til analyserne fra FMU BUF er vedhæftet som bilag.

Efter udvalgsbehandlingen sendes de analyser og spareforslag, som Skoleudvalget beslutter, i høring i perioden 9.-31. maj 2019. Høringsparterne fremgår af dagordenspunkt til de enkelte analyser.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser.
Beslutning
Sagen overgår fra lukket til åben sag.

Taget til efterretning.
Bilag

Til toppen


65.   Budgetanalyse - Administration, ledelse og organisering


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget

 1. tager budgetanalyse af samling af udskolinger til efterretning,
 2. sender budgetanalysen i høring hos skolebestyrelserne, Handicaprådet, Udsatterådet, Integrationsrådet, de berørte faglige organisationer samt i MED-systemet.
Baggrund og vurdering
På mødet den 3. april 2019 fremlagde forvaltningen analyse af administration, ledelse og organisering - samling af udskolingsklasser. På baggrund af udvalgets drøftelse har forvaltningen arbejdet videre med analysen, og der forelægges nu en revideret version.

Der er ikke ændringer ift. de foreslåede løsninger, men der er lavet en række uddybninger bl.a. i forhold til de faglige/pædagogiske konsekvenser og konsekvenserne for medarbejderne.

Analysen omfatter fem scenarier for samling af udskolingsklasser fra til skoler på én af skolerne. For en del af scenarierne gælder, at de kun indebærer et optimeringspotentiale i en kortere periode, hvorefter det ikke vil være muligt at optimere til et lavere antal klasser, end der alligevel dannes på de to skoler hver for sig. Dette fremgår under de enkelte forslag.

Det bemærkes, at usikkerheden om optimeringspotentialet stiger, jo længere man forsøger at se frem i prognoseperioden.

De væsentligste konsekvenser
Klassekvotienterne stiger ved sammenlægningerne (det er derved besparelsen fremkommer). Dette indebærer en risiko for, at der udløses nye klassedannelser ved vækst i elevtallet. Erfaringsmæssigt er tilflytningen af elever på udskolingsårgangene ikke så stor, så risikoen for at der dannes ekstra klasser er begrænset.

En større udskoling vil give bedre mulighed for linjefagsdækning samt mulighed for at tilbyde flere valgfag, holddeling m.v. Når klassekvotienten stiger, bliver der mindre lærertid pr. elev. Og elever med behov for særlig faglig støtte kan få det vanskeligere i de større klasser.

De fleste elever vil selv kunne transportere sig til skole undtagen elever fra Ejby Skole hvor afstanden til Borup er for stor og skolevejen trafikfarlig.

En del forældre vil i periode have børn på to forskellige skoler, hvis der er mindre søskende.

Ungdomsklubtilbuddene samles på de skoler, der huser udskolingsklasserne.

Personalemæssige konsekvenser
Samling af udskolingerne i det fulde foreslåede omfang indebærer, at ca. 60 årsværk fordelt på 57 lærere og 3 pædagoger flyttes fra én skole til en anden.

Et antal lærer- og pædagogstillinger bortfalder i kraft af optimeringen af antal klasser. Fra og med august 2020 drejer det sig om ca. 15 årsværk fordelt på 14 lærerstillinger og én pædagogstilling.

Det vurderes at de overtallige medarbejdere vil have gode muligheder for at blive forflyttet til en anden stilling. Men det kan ikke garanteres, at alle kan genplaceres.

Der henvises i øvrigt til uddybningen i den vedlagte analyse.
Økonomi
I budgetårene 2020 -2023 kan der som følge af reduktionen i klasser i skoleårene 2020/21 til 2023/24 opnås en besparelse på 0,5 mio. kr. i 2020 stigende til 6,6 mio. kr. i 2021. Herefter falder besparelsen frem mod 2023 til 5,8 mio. kr.

Der er disponeret med implementeringsomkostninger i form af en pulje på 0,5 mio. kr. pr. sammenlægning til gennemførelse af mindre tilpasning af de fysiske rammer – herunder faglokaler, inventar og udstyr mv.

Der er endvidere afsat et beløb til elevbefordring mellem Ejby og Borup.

Der henvises i øvrigt til uddybning af økonomien i den vedlagte analyse.
Beslutning
Sagen overgår fra lukket til åben sag.

Ad. 1. Taget til efterretning.
Ad. 2. Godkendt.
Bilag

Til toppen


66.   Budgetanalyse - Justering af skoledistrikter


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget

 1. tager budgetanalysen af justering af skoledistrikter til efterretning,
 2. sender budgetanalysen i høring i de berørte skolebestyrelser, Handicaprådet, Udsatterådet, Integrationsrådet, de berørte faglige organisationer samt i MED-systemet.
Baggrund og vurdering
Der er et økonomisk potentiale ved at ændre på grænserne for skoledistrikterne seks steder i Køge Kommune. Det er dog ikke alle seks muligheder, som kan implementeres samtidig, da der kun kan optimeres på klassedannelsen på det samme distrikt en gang per år.

Det gælder også for alle forslagene – undtagen Herfølge/Holmebæk - at der kun kan opnås en optimering i ét år og ikke en løbende optimering ved varig ændring af distriktsgrænsen.

Optimeringen sker ved at rykke på grænsen mellem to skoledistrikter, så der kun dannes det antal børnehaveklasser, som er nødvendige ud fra det samlede elevtal i de to distrikter. Antallet af børn, som skal starte i børnehaveklasse, er ikke det samme hvert år, og derfor er det nogle steder nødvendigt at rykke grænsen tilbage igen. Det kan skabe en del forvirring hos forældrene omkring, hvilket skoledistrikt de hører til. Der vil også være familier, som oplever, at deres børn hører til to forskellige skoler.

Muligheden for at søge frit skolevalg bliver mindre, fordi klassekvotienten bliver højere.

Beslutningen om at justere skoledistrikterne kan tages før den årlige skoleindskrivning til børnehaveklassen, hvilket giver forældrene tydelige rammer. Men beslutningen kan også ske efter skoleindskrivningen, hvis det er politisk besluttet, at det er intentionen, og dette er meddelt de berørte forældre inden indskrivningen starter. Såfremt sidstnævnte fremgangsmåde benyttes, vil optimeringerne ske med en større sikkerhed, da vi ved hvilke konkrete elever, der er indskrevet.

Der henvises i øvrigt til uddybningen i den vedlagte analyse.
Økonomi
Forslagets samlede økonomiske potentiale udgør 0,75 mio. kr. i 2020 stigende til 3,7 mio. kr. i 2023.

Ved distriktsjusteringerne får nogle af eleverne ret til befordring til og fra skole på grund af farlig skolevej. Dette er også tilfældet andre steder i dag, men i praksis anvender familierne sjældent muligheden i midtbyen. I første omgang er der derfor ikke afsat budget til øgede befordringsudgifter.

Der henvises i øvrigt til uddybning af økonomien i vedlagte analyse.
Beslutning
Sagen overgår fra lukket til åben sag.

Ad. 1. Taget til efterretning.
Ad. 2. Godkendt.
Bilag

Til toppen


67.   Budgetanalyse - Skole-/dagbehandling


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget

 1. tager budgetanalyse af skole-/dagbehandling til efterretning,
 2. sender budgetanalysen i høring hos skolebestyrelserne, Handicaprådet, Udsatterådet, de berørte faglige organisationer samt i MED-systemet.
Baggrund og vurdering
En omorganisering af Køge Kommunes specialskoletilbud vil kunne øge den faglige kvalitet, medarbejdernes mulighed for gode resultater og evnen til at kunne beholde flere elever i egne tilbud frem for at visitere dem til – evt. dyrere tilbud – uden for kommunen. Dette forventes at bidrage til besparelse på både skoleudvalgets og børneudvalgets område.

Ellebækskolen skal fremover udelukkende være et tilbud til elever med autisme. Elever med socio-emotionelle vanskeligheder som primær henvisningsårsag placeres fremover på Holmehus. Dette forventes at medføre, at Ellebækskolen i mindre grad er nødsaget til at viderevisiterer elever med alvorlige autismeproblemer til eksterne undervisningstilbud udenfor kommunen.

Specialskoleafdeling Holmehus skal fortsat fremover være et tilbud til elever med socio-emotionelle vanskeligheder, og personalets og stedets faglighed skal yderligere styrkes. Skolen gøres til en selvstændig skole, og der ansættes en fagligt stærk leder gennem opslag. Dette lederårsværk overføres fra Ellebækskolen. Der vil også skulle overflyttes ansatte.

Ellebækskolens satellitafdeling på Hastrupskolen overgår ledelsesmæssigt til Hastrupskolen. Denne afdeling er for elever, der vurderes at have potentiale for at være i en mindre indgribende foranstaltning i form af specialklasse på en almen folkeskole, med mulighed for inklusion i udvalgte undervisningsaktiviteter i tilknytning til almenklasser.

Eleverne vil profitere af muligheden for at spejle sig i elever fra normalområdet, og muligheden for at eleverne kan deltage i aktiviteter sammen med resten af skolen bliver større, når der er fælles ledelse.

Personalet vil profitere af at få en daglig ledelse på samme matrikel. Den professionelle sparing i forhold til autismepædagogik kan fortsat ydes af Ellebækskolen. Den model fungerer allerede i dag, hvor Ellebækskolen giver faglig sparing til skoler, som har enkeltintegrerede elever med autismediagnoser.

Heldagsskolen Slimminge udvider sin kapacitet med 2-5 elever mere end i dag.

Alle disse tiltag og justering af elevgrupper indføres gradvist over 1½-2½ år således, at elever primært flyttes i forbindelse med afgang og ny visitation. I de tilfælde hvor det vurderes, at en elev vil have udbytte af et skoleskift, vil dette bliver gennemført.

Opmærksomhedsområder/risikovurdering
Tiltagets succes er meget afhængigt af ansættelse af den rette leder til Holmehus og den faglige udvikling af miljøet på skolen. Udvidelsen af Holmehus indebærer desuden tilpasning af bygningernes indretning. Der er ikke lavet en nærmere beregning af et eventuelt ombygningsbehov, men i første omgang afsættes 1 mio. kr. til bygningstilpasninger mv.

Proces med ledelser er påbegyndt.

Proces og information/inddragelse ift. ansatte og bestyrelser m. fl. skal være særdeles omhyggelig og veltilrettelagt.

I det omfang elevgruppens sammensætning på Holmehus ændres ift. den aktuelle bør der ses på fagpersonalenormeringen. Den ligger i dag lidt under normeringen på Ellebækskolen. Udvidelse af elevtal på Holmehus vil forudsætte, at en del af Holmebækskolens areal inddrages til Holmehus (formentlig en hel fløj). Der skal samtidig ses på den ledelsesmæssige normering.

Der henvises i øvrigt til uddybningen i vedlagte analyse.
Økonomi
Forslagets besparelsespotentiale ligger på såvel Skoleudvalgets som Børneudvalgets budget. For Skoleudvalget indebærer forslaget en besparelse i 2020 på 0,95 mio. stigende til 3,1 mio. kr. i 2023.

Der er afsat 1 mio. kr. i 2020 til gennemførelse af nødvendige bygningstilpasninger.

Der henvises i øvrigt til uddybning af økonomien i vedlagte analyse.
Beslutning
Sagen overgår fra lukket til åben sag.

Ad. 1. Taget til efterretning.
Ad. 2. Godkendt.
Bilag

Til toppen


68.   Budgetanalyse - PPR, Tale-høre og Fys/Ergo området


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget tager budgetanalysen af PPR, Tale-høre og Fys/Ergo området til efterretning.
Baggrund og vurdering
Skoleudvalget behandlede på mødet den 6. marts 2019 for-analysen af PPR. Udvalget besluttede at gennemføre en yderligere analyse af tale-høre samt fysio-/ergoterapeutområdet med henblik på at afdække mulighederne for at opnå besparelser gennem en ændret organisering af indsatsen.

Køge Kommune har valgt at lade tale-hørelærere samt fysio- og ergoterapeuter være en del af den tværfaglige bemanding af PPR. Dette understøtter bl.a. et samlet syn på børnene på tværs af forskellige udfordringer samt en smidig proces ved udarbejdelse af pædagogisk-psykologiske vurderinger (PPVer).

Andre kommuner har valgt at lade de forskellige medarbejdergrupper indgå i andre faglige og organisatoriske sammenhænge på tværs af skole-, dagtilbuds og/eller familieområdet.

I en sammenligning af antallet af medarbejdere i de enkelte faggrupper er der imidlertid ikke noget der tyder på, at en bestemt organisering medarbejderne har en direkte relation til antallet af medarbejdere.

Der henvises til den vedlagte analyse for uddybning.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Sagen overgår fra lukket til åben sag.

Taget til efterretning.
Bilag

Til toppen


69.   Budgetanalyse - Udvidelse af pausetid


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget

 1. tager budgetanalyse af udvidelse af pausetid på skolerne til efterretning,
 2. sender budgetanalysen i høring i skolebestyrelserne, de berørte faglige organisationer samt i MED-systemet.
Baggrund og vurdering
Folkeskoleloven angiver et minimumstimetal for den fagdelte undervisning og en samlet mindsteskoletid for et skoleår.

Der er ikke regler om tiden til understøttende undervisning. Den kan forstås som den rest, der er tilbage, når tiden til fagdelt undervisning og pauser er trukket fra den samlede skoletid.

Skolernes budgettildeling indeholder en forudsætning om gennemsnitlig pausetid. Hvis pausetiden øges, reduceres tiden til understøttende undervisning. Og da budgettildelingen er baseret på undervisningstid, giver det en besparelse.

En forøgelse af den ugentlige pausetid med 10 minutter giver en besparelse på ca. 1 mio. kr./år.

Konsekvensen vil være mindre tid til de aktiviteter, der forventes gennemført i den understøttende undervisning.

Der henvises i øvrigt til den vedlagte analyse for uddybning.
Økonomi
Det vil være muligt at opnå en årlig besparelse på 2,0 mio. kr. ved at øge pausetiden i skolerne med 10 min. pr. uge.
Beslutning
Sagen overgår fra lukket til åben sag.

Ad. 1. Taget til efterretning.
Ad. 2. Godkendt.
Bilag

Til toppen


70.   Budgetanalyse - Visitationsudvalgsstruktur


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget

 1. tager budgetanalyse af visitationsudvalgsstruktur til efterretning,
 2. sender budgetanalysen i høring hos skolebestyrelserne, områdebestyrelserne for dagtilbud, Handicaprådet, Udsatterådet, de berørte faglige organisationer samt i MED-systemet.
Baggrund og vurdering

Visitation til specialtilbud sker i dag i skoleområdets visitationsudvalg og i familieområdets visitationsudvalg. Som udgangspunkt behandles sager, der udelukkende vedrører undervisningsproblematikker i skoleområdets visitationsudvalg, mens sager, hvor der også er en familiemæssig udfordring behandles i familieområdets visitationsudvalg. Imidlertid er den konkrete udmøntning af denne opdeling ikke tilstrækkeligt klar, og det betyder, at beslutninger truffet i ét visitationsudvalg kan have afledte økonomiske konsekvenser for det andet visitationsudvalgs område. På denne baggrund har forvaltningen undersøgt mulighederne for en sammenlægning af de to udvalg.

Hvis udvalgene samles, vil der være en række drøftelser, som kun vedrører enten skoleområdets visitationsudvalg eller familieområdets visitationsudvalg, hvorfor der vil være medarbejdere til stede under disse drøftelser, hvis deltagelse ikke er relevant. Samtidig gælder, at samling af skoleområdets og familieområdets visitationsudvalg ikke vurderes at føre til yderligere kvalitetsforbedring eller bedre økonomisk styring. De nuværende visitationsudvalg justeres derfor, og der fremsættes samtidig en række forslag til ændringer af arbejdsgange, som vil medvirke til at sikre en hurtigere og mindre indgribende indsats.

 • Skolechefen inddrages i forbindelse med brug af nød-skema, dvs. enkeltmandsundervisning, der kan iværksættes, hvis eleven er i en særligt vanskelig situation.
 • Alle sager om skolebørn modtages i PPR, således at der sker hurtig afklaring af, om barnet har anden udfordring end skolevægring eller lignende.
 • Underretninger, der ikke rummer en klar familieproblematik, overgår til håndtering i skoleområdets visitationsudvalg.
 • Øget fokusering på skolevægring.
 • Som udgangspunkt kan en placering i skole-/dagbehandling ikke ske over mere end to år med mulighed for et års forlængelse.
Økonomi
Den forventede besparelse som følge af ændrede visitationsprocedurer fremkommer ved igangsættelse af en hurtigere og mindre indgribende indsats. Forslagets økonomiske potentiale vurderes derfor at ligge på Børneudvalgets område, da udgiften til mindre indgribende tilbud som udgangspunkt holdes inden for Skoleudvalgets regi.
Beslutning
Sagen overgår fra lukket til åben sag.

Ad. 1. Taget til efterretning.
Ad. 2. Godkendt.
Bilag

Til toppen


71.   Budgetanalyse - Inklusion og incitamentsstruktur


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget

 1. tager budgetanalyse af inklusion og incitamentsstruktur til efterretning,
 2. sender budgetanalysen i høring hos skolebestyrelserne, Handicaprådet, Udsatterådet, Integrationsrådet, de berørte faglige organisationer samt i MED-systemet.
Baggrund og vurdering
I 2014 og 2015, hvor inklusionsprocenten var meget høj, faldt udgifterne til specialtilbud, og disse midler blev tildelt skolerne til styrkelse af inklusionsarbejdet. I dag er inklusionsprocenten faldet, og udgifterne til specialtilbud er atter steget, uden at skolernes inklusionsmidler er rullet tilbage.

Den nyligt vedtagne ’Strategi for inkluderende fællesskaber’ understøtter skolernes arbejde med inklusion, men i lyset af de økonomiske udfordringer på området har forvaltningen samtidig iværksat nærværende analyse af mulighederne for en økonomisk incitamentsstruktur, der medvirker til øget inklusion og budgetmæssig balance.

Forvaltningen foreslår en ny model, der tager udgangspunkt i, at ikke alle børn kan og skal inkluderes i det almene skoletilbud. Derfor beregnes for hver skole et forventet antal elever i specialtilbud, og henvises flere børn end forventet, medfinansier skolen en plads i et specialtilbud, for hvert barn, der henvises udover det forventede.

Udgiften til en plads i et specialtilbud udgør 140.000 - 600.000 kr., men af hensyn til skolernes økonomi, er skolernes medfinansiering fastsat til 50.000 kr. årligt for hvert barn, der henvises til specialtilbud udover det forventede antal. Når og hvis barnet vender tilbage til almenområdet, tilføres skolen tilsvarende midler, idet det forventes, at der fortsat vil være behov for støtte. Sker der, som forventet, en øget inklusion, således at brugen af specialpladser reduceres, falder beløbet, som skolerne skal betale, forholdsmæssigt.

Af hensyn til skolernes muligheder for at tilpasse inklusionspraksis til den nye model, sker indfasningen over en tre-årig periode.

Der henvises i øvrigt til uddybning i den velagte analyse.
Økonomi
Forslagets økonomiske potentiale ligger på såvel Skoleudvalgets som Børneudvalgets område. For Skoleudvalgets vedkommende vurderes besparelsen at være 1,7 mio. kr. i 2020 stigende til 2,3 mio. kr. i 2022.

Såfremt forslagets målsætning om samlet set at visitere færre elever specialtilbud ikke realiseres, vil den indbyggede medfinansiering fra skolerne give en umiddelbar besparelse på 2,9 mio. kr. i 2020 stigende til 4 mio. kr. i 2022. Men så kan udgifterne på centrale konti til køb af specialtilbud samtidig være steget.

Der henvises i øvrigt til uddybning af økonomien i vedlagte analyse.
Beslutning
Sagen overgår fra lukket til åben sag.

Ad. 1. Taget til efterretning.
Ad. 2. Godkendt.
Bilag

Til toppen


72.   Kommentarer til budgetanalyserne fra FMU BUF


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget tager kommentarer til budgetanalyserne fra FMU BUF til efterretning.
Baggrund og vurdering
På et møde den 29. april 2019 havde FMU BUF mulighed for at kommentere budgetanalyserne. En række af FMU BUFs bemærkninger er indarbejdet i de analyser, der fremlægges for Børneudvalget og Skoleudvalget på maj-møderne. Øvrige bemærkninger fremgår af bilag.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser.
Beslutning
Sagen overgår fra lukket til åben sag.

Taget til efterretning.
Bilag

Til toppen


73.   Budgetanalyser - Supplerende spareforslag på Skoleudvalgets område


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget

 1. tager kataloget med alternative spareforslag til efterretning,
 2. beslutter hvilke forslag der sendes i høring hos relevante parter.
Baggrund og vurdering
Som supplement til de 7 budgetanalyser er der sammensat et katalog af alternative spareforslag, der i givet fald kan anvendes til at nå udvalgets samlede sparemål.

Der vedlægges oversigt over det økonomiske provenu samt personalekonsekvenserne af de enkelte forslag. For uddybning af forslagene henvises til de særskilte notater for hvert forslag.
Økonomi
Se vedlagte økonomiske overblik.
Beslutning
Sagen overgår fra lukket til åben sag.

Strukturændring i fritidsordninger: Sendes i høring.

Nedlæggelse af sportsklasserne: Sendes i høring, idet Helle Poulsen (V) ikke kan godkende, at spareforslaget sendes i høring.

6% reduktion i SFO fagpersonalenormering: Sendes ikke i høring.

40% reduktion i tosprogs-tildeling: Sendes i høring.

Reduktion i PPR fagpersonale: Sendes i høring.

Afkortning af gennemsnitlig tid i modtageklasser: Sendes i høring.

Afskaffelse af lejrskoler: Sendes i høring, idet Pernille Sylvest (A) og Selim Balikci (A) ikke kan godkende, at spareforslaget sendes i høring.

10% reduktion i til deling til aktiviteter, SFO: Sendes ikke i høring.

Forøgelse af lærernes undervisningstimetal med 5 timer: Sendes ikke i høring.

Reduktion af skolernes vikartildeling: Sendes ikke i høring.

9% reduktion i SSP fagpersonale: Sendes ikke i høring.
Bilag

Til toppen


74.   Organisering af den kommunale ungeindsats i Køge Kommune


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen og Velfærdsforvaltningen indstiller, at forslag til organisering af den kommunale ungeindsats sendes i høring i MED-organisationen.
Baggrund og vurdering
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Børneudvalget og Skoleudvalget behandlede på ekstraordinære møder i maj forslag til organisering af den kommunale ungeindsats.

Udvalgene ønskede, at forvaltningen til udvalgets møde i maj udarbejder en mere præcis beskrivelse af en model med udgangspunkt i den beskrevne model 1, således at medarbejderne fortsat refererer til deres fagforvaltning, at enheden samles på én matrikel og at indsatsen omfatter aldersgruppen 14 - 29 år.

Forvaltningen har i bilaget til sagen nærmere beskrevet en model for organisering af den kommunale ungeindsats.

Forvaltningens forslag indebærer, at opgaverne fra UUV, Ungecenteret og dele af Familiecenteret varetages i én enhed og at der udpeges en leder af enheden. Der tilknyttes medarbejdere til enheden fra UUV, Ungecenteret og Familiecenteret, men således at medarbejderne fortsat er tilknyttet deres fagforvaltninger og således at personaleansvaret fortsat ligger i fagforvaltningen. På samme måde forbliver budgetansvaret for de enkelte dele i de nuværende fagudvalg og fagforvaltninger.

Forvaltningen foreslår, at det politiske ansvar forankres i de tre fagudvalg - Børneudvalget, Skoleudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget - og at der frem til sommeren 2020 nedsættes en politisk følgegruppe bestående af formændene for de tre fagudvalg samt yderligere et medlem fra hvert af udvalgene.

Procesplanen vil være, at udvalgene sender forslaget til organisering i høring i MED-organisationen med henblik på, at Byrådet kan træffe beslutning på sit møde den 25. juni 2019. Det er også planen, at der udpeges en leder af enheden inden sommerferien.
Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


75.   Ansøgere til rammeforsøg om øget frihed for folkeskoler


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget drøfter skolernes ansøgninger til rammeforsøg: Frihed for folkeskoler, og tager stilling til om udvalget kan anbefale ansøgningerne til Økonomiudvalget og Byrådet.
Baggrund og vurdering
Den 1. marts 2019 lancerede Undervisningsministeriet et rammeforsøg med mere frihed til folkeskoler. Med forsøget giver Undervisningsministeriet folkeskolerne friere tøjler fra statslige bindinger og opfordrer samtidig kommunerne til at løsne op for kommunale bindinger for de folkeskoler, der ønsker at være med i forsøget. Forsøget skal bidrage med ny viden om, hvordan plads til øget selvbestemmelse på skolerne i forhold til organisering og tilrettelæggelse af undervisningen kan understøtte undervisningskvaliteten. Ved deltagelse i forsøget får de deltagende skoler konkret mulighed for at fravige fra en række statslige regler for folkeskolen, herunder Åben skole, 45 minutters bevægelse, understøttende undervisning og elevplaner. Skolerne kan ansøge bredt ud fra deres prioriteringer, ønsker og behov.

Det er en forudsætning for deltagelse i forsøget, at de midler, der eventuelt måtte frigøres som led i forsøget, bliver på den enkelte forsøgsskole. Kommunalbestyrelsens godkendelse er en forudsætning for deltagelse. Forsøget strækker sig over en 3-årig periode fra skoleåret 2019/20 til skoleåret 2022/23.

Ved Undervisningsministeriets udvælgelse af deltagere vil der blive lagt særlig vægt på, i hvor høj grad skolen gives frihed fra kommunal side. Det gælder både mulighederne for, at Kommunalbestyrelsen, inden for rammerne af gældende lovgivning, delegerer beslutninger til skoleledelsen eller skolebestyrelsen, og mulighederne for at fritage skolen fra en række fælleskommunale politikker, fx benyttelse af kommunens digitale læringsplatforme, valg af undervisningsmetoder og redskaber.

Skoleafdelingen har modtaget to ansøgninger:

Holmbækskolen - Frihed fra elevplan til at arbejde med evaluering af elever på andre måder end via elevplanen
Holmebækskolen vil udvikle en evalueringskultur og -metode målrettet den elev og forældregruppe, der er repræsenteret på Holmebækskolen. Evalueringskulturen og -metoden skal fremme eleverne som aktive og deltagende i egne læreprocesser, og metodikken vil være baseret på en kvalitativ feedbackstruktur.

Asgård Skole - Frihed fra at udfærdige elevplaner i MinUddannelse
Asgård Skoles ansøgning har fokus på, at tid der frigøres fra udfærdigelse af elevplaner, skal bruges til udvikling af en formativ evalueringskultur. Udviklingsarbejdet er centreret omkring skole-/hjemsamtaler, caféfeedbackmøder og samtaledage med elever.

Begge skoler ansøger specifikt om frigørelse fra elevplanen. Køge Kommune har ikke en fælles politik for elevplaner. Kravene til, hvordan skolerne skal håndtere elevplanen, er beskrevet i folkeskoleloven § 13 B. I forbindelse med implementering af læringsplatformen MinUddannelse (MU) har forvaltningen opfordret til, at skolerne kunne bruge læringsplatformen MU til at autogenerere elevplaner, men der har ikke været et formelt krav.

Hvis Byrådet og Undervisningsministeriet godkender Holmebækskolen som deltager i rammeforsøget: Frihed for folkeskoler, giver Byrådet samtidig Holmebækskolen og Asgård Skole frihed til ikke at udarbejde elevplaner for skoleårene 2019/20 til 2022/23. Forvaltningen vil i kvalitetsrapporten år 2022 følge op på, om rammeforsøget har haft læringsmæssige effekter.
Økonomi
Der henvises til baggrund og vurdering.
Beslutning
Drøftet og indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at ansøgningerne godkendes.
Bilag

Til toppen


76.   Skoleudvalgets studierejse til Finland


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget træffer beslutning om programmet og tilmeldingen til studierejse 2019.

Baggrund og vurdering

På Skoleudvalgets møde den 7. november 2018 tilkendegav udvalget ønske om en studierejse til Finland i 2019. På mødet den 5. december 2018 besluttede udvalget den overordnede rejseplan for studierejse 2019.

Der er igangsat indhentning af tilbud for rejse, lokaltransport og hotel samt konkret planlægning af indholdet. Af hensyn til prisen er det vigtigt, at Skoleudvalgets medlemmer tilkender deres deltagelse i udvalgets studietur i den besluttede periode, da prisen vil stige efter den 10. maj 2019. 

Indhentning af tilbud for rejse, lokaltransport og hotel:
Flyrejse med Finnair turistklasse, inkl. kuffert 1 x 23 kg pr person
AY952 18. august 2019 København-Helsinki kl. 09:00 - 11:30
AY961 21. august 2019 Helsinki-København kl. 20:30 - 21:10
Ophold på det firestjernede hotel SOKOS Hotel i Helsinkis centrum
Egen transferbus lufthavn-hotel t/r eller lufthavnstog til under den halve pris.
Egen bus til besøgene på programmets lokaliteter.

Program:
Programmet er under udarbejdelse i samarbejde med de finske skolemyndigheder. Der forventes at kunne fremlægges et færdigt program på udvalgets møde den 6. juni 2019.

Programlægningen tager udgangspunkt i, at finske folkeskoleelever har klaret sig markant bedre i PISA-undersøgelserne end de øvrige nordiske og vesteuropæiske lande. Der peges oftest på lærernes uddannelsesniveau, undervisningsformen, lærernes arbejdsvilkår og respekten om lærerne og skolen i det finske samfund. Finland er desuden meget inkluderende og anerkendende og denne kultur støtter lærernes indsats.

Forvaltningen har i planen både sat fokus på det kommunale beslutningsrum og de nationale rammer på undervisning, herunder udviklingen af et nyt curriculum.

Mandag den 19. august 2019:
Kl. 09:00: Skolebesøg
Kl. 13.30: Besøg på Finnish National Board of Educatio

Tirsdag den 20. august 2019:
Kl. 09:00: Skolebesøg
Kl. 13:30: Besøg hos kommunale myndigheder

Onsdag den 21. august 2019:
Kl. 09:00: Besøg på specialskole
Kl. 13:30: Tilbud om kulturelt program. Alternativt tid på egen hånd
Kl. 20:30: Flyafgang, hjemrejse.

Økonomi

Studierejsen tilrettelægges således, at udgifterne ikke overstiger det fastsatte beløb til politiske udvalgs studierejser på 10.000 kr. pr. deltager.

Beslutning
Udvalget ønsker ikke at gennemføre studierejsen af hensyn til den økonomiske situation.

Til toppen


77.   Ansøgning om dispensation til frit skolevalg til 5. årgang på Sct. Nicolai Skole (Lukket punkt)Til toppen


78.   Ansøgning om dispensation til frit skolevalg til 8. årgang på Sct. Nicolai Skole (Lukket punkt)Til toppen


79.   Ansøgning om dispensation til frit skolevalg til 2. årgang på Skovboskolen (Lukket punkt)Til toppen


80.   Ansøgning om dispensation til frit skolevalg til kommende 3. årgang på Skovboskolen. (Lukket punkt)Til toppen


81.   Ansøgning om dispensation til frit skolevalg til 6. årgang på Søndre Skole (Lukket punkt)Til toppen


82.   Meddelelser og spørgsmål - åben


Beslutning
Intet.

Til toppen


83.   Meddelelser og spørgsmål - lukket (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 07.08.19