Referat af møde i Skoleudvalget

Den 07.11.2018 kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfelt


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Anders Ladegaard Bork, (O)
Helle Poulsen, (V)
Jacqueline Sporon-Fiedler, (F)
Mads Andersen, (C)
Pernille Sylvest, (A)
Selim Balikci, (A)

Afbud:

Jeppe H. Lindberg, (I)

110.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen


111.   4. økonomiske redegørelse 2018 - Skoleudvalget


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at

 1. tage 4. økonomiske redegørelse til efterretning
 2. der søges om en budgetneutral omplacering på 1,0 mio. kr. fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget til Skoleudvalget
 3. der søges om tillægsbevilling på 0,1 mio. kr. finansieret af midler tilført fra staten som følge af lov- og cirkulæreprogrammet.
Baggrund og vurdering

Den 4. økonomiske redegørelse er et estimat på baggrund af aktivitetsniveauet pr. 30. september 2018.

På Skoleudvalgets møde den 3. oktober 2018 tog udvalget forvaltningens økonomiske redegørelse til efterretning, herunder en anbefaling om finansiering af den forventede økonomiske udfordring på 3,2 mio. kr. Det er indarbejdet som forudsætning i denne redegørelse. 

Det ikke rammestyrede område består primært af områder, placeret centralt i forvaltningen. På det ikke rammestyrede område er der forventning om et merforbrug på 0,1 mio. kr., der søges finansieret som tillægsbevilling for midler tilført fra staten som følge af lov- og cirkulæreprogrammet. Det er forudsat, at 0,38 mio. kr. i mindreforbrug på takstområdet søges overført til budget 2019. 

Det rammestyrede område består primært af decentrale enheder som fx. skoler og SFO'er. På dette område er der forventning om et merforbrug på 4,3 mio. kr., som vil blive ansøgt overført til budget 2019. Estimatet er under forudsætning af en budgetneutral omplacering fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget på 1,0 mio. kr. grundet Gnisten på Ungdommens Uddannelses Vejledning.

De to nævnte overførsler til budget 2019 er i henhold til de økonomisk styringsprincipper i Køge Kommune.

Der henvises i øvrigt til uddybning af budgetopfølgningen på Skoleudvalgets område i vedlagte notat. I notatet fremgår også en opgørelse af de forventede overførsler på de rammestyrede områder.

Økonomi
Der henvises til ovenstående.
Beslutning
Ad. 1 taget til efterretning.
Ad. 2 og 3 anbefales overfor Økonomiudvalg og Byråd.
Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)
Bilag

Til toppen


112.   Orientering om budget 2019 - 2022 - Skoleudvalget


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller til Skoleudvalget, at udvalget tager orientering om budget 2019-2022, herunder konsekvenserne på udvalgets område til efterretning.

Baggrund og vurdering

Køge Byråd vedtog den 9. oktober 2018 budgettet for 2019-22. Forud herfor havde et enigt byråd bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Liberal Alliance (herefter benævnt A, V, C, F, O, Ø og I) indgået forlig om budget 2019-22.

Budget 2019-22 indeholder en genopretning af kommunens økonomi, hvor der er indarbejdet besparelser på gennemsnitligt 55 mio. kr. i 2019-22 og yderligere 60 mio. kr. i besparelsespulje fra 2020 og frem.

Budgettet indeholder desuden et anlægsbudget, der udgør 192,2 mio. kr. i 2019 og i alt på 572 mio. kr. i budgetperioden. Samlet set er der i budgetforliget fokus på de kommunale kerneopgaver, og med de indarbejdede besparelser i budget 2019-22 arbejdes der hen mod en økonomi i balance. Forligspartierne lægger op til, at arbejdet med udmøntningen af den resterende økonomiske udfordring bestående af 60 mio. kr. fra 2020 og frem betyder, at der på fagudvalgenes møder i november 2018 igangsættes analyser inden for de enkelte fagudvalgs områder med henblik på at finde besparelserne.

Der vedlægges notat om konsekvenserne af budget 2019-22 på driften og anlægsplanen på Skoleudvalgets område.

Skattesatser og afgifter er uændrede i forhold til sidste år og udgør i 2019:

 • Personskat: 24,9 procent
 • Kirkeskat: 0,87 procent
 • Grundskyld - almindelige ejendomme: 21,038 promille
 • Grundskyld - produktionsjord: 6,238 promille
 • Dækningsafgift - erhvervsejendomme: 0 promille
 • Dækningsafgift - offentlige ejendomme, forskelsværdi: 8,75 promille
 • Dækningsafgift - offentlige ejendomme, grundværdi: 10.519 promille.

Med det vedtagne budget for 2019-22 sikres det, at kommunens økonomiske politik fortsat er overholdt. Det betyder, at der er en god balance i kommunens økonomi de kommende år og budget 2019-22 indeholder derfor ikke noget kassetræk. Med aftalen opretholder forligspartierne en god likviditet på den rigtige side af 150 mio. kr. Byrådet besluttede samtidigt valg af statsgaranti for 2019.

Fagudvalgene er efter vedtagelsen af budget 2019-22 ansvarlige for at implementere budget 2019-22.

Økonomi

Se ovenstående.

Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)
Bilag

Til toppen


113.   Igangsættelse af analyser ifm. puljebesparelser fra 2020 på Skoleudvalgets område (Lukket punkt)


Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen


114.   Inklusionsstrategi 2018


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget tager orienteringen om inklusionsstrategi til efterretning.
Baggrund og vurdering
På Skoleudvalgsmødet den 14. august 2018 blev der orienteret om arbejdet med revidering og revitalisering af Inklusionsstrategien, som er fra 2013. Udgangspunktet har været, at den gamle Inklusionsstrategi i det store og hele fungerede godt, men krævede en tidsmæssig opdatering og – ikke mindst – krævede en revitalisering. Der er nogle steder nye personer på både leder- og medarbejderposterne, og i det hele taget er der brug for at sætte fokus på strategien og i højere grad gøre den til en del af hverdagen.

Der er, efter en orientering og dialog med Danmarks Lærerforening, Kreds 44, udsendt et udkast til den nye strategi til skolerne. Der er også gennemført dialog med BUPL om strategiudkastet. Skoler og faglige organisationer er blevet bedt om at diskutere udkastet i deres forskellige fora og melde eventuelle mangler og forslag til forbedringer ind senest den 9. oktober 2018. Input fra skolerne, fra de faglige organisationer og fra FMU BUF vil indgå i videre arbejde sammen med de input, der fremkom på en stor temadag om inklusion den 24. oktober 2018, hvor skoleledere, ressourceteam, PPR med flere havde dialog om inklusionen.

Efter temadagen vil forvaltningen kunne lave de allersidste justeringer, inden den går til behandling i FMU BUF den 26. november 2018 og Skoleudvalget den 5. december 2018.

Når inklusionsstrategien er politisk behandlet, vil skolerne blive bedt om at udarbejde en lokal implementeringsplan for strategiens anvendelse i skolens hverdag.
Økonomi
Der er ingen økonomi direkte forbundet med Inklusionsstrategien, men der er forventning om, at en lokal styrkelse af inklusionen kan medføre en positiv udvikling på nedbringelse af udgifterne til vidtgående specialtilbud.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen


115.   Ferieplan for skolerne 2019/2020 og 2020/2021


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender:

 1. enten, at ferieplan for skoleåret 2019/2020 ændres, så juleferien forlænges til og med søndag den 5. januar 2020 og én skoledag placeres efter lokal beslutning i de enkelte skolebestyrelser
 2. eller, at ferieplan for skoleåret 2019/2020 ændres, så juleferien forlænges, så den starter fredag den 20. december 2019
 3. ferieplan for skoleåret 2020/2021.

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler:

     4. at første skoledag i skoleåret 2019/2020 bliver mandag den 12. august 2019
     5. at første skoledag i skoleåret 2020/2021 bliver mandag den 10. august 2020.

Baggrund og vurdering

Forslag til ferieplan for skoleåret 2019/2020 og 2020/2021 har været til høring i skolebestyrelserne.

Sagen sendes videre til Byrådets godkendelse af, at skoleårets første skoledag i 2019/2020 er mandag den 12. august 2019, samt at skoleårets første skoledag i 2020/2021 er mandag den 10. august 2020 jævnfør folkeskolelovens §14A.

Forslag til ændringer i ferieplanen for 2019/2020:

 • Bestyrelserne på Alkestrupskolen, Borup Skole, Herfølge Skole, Højelse Skole og Vemmedrupskolen er enige om, at første skoledag i skoleåret bør være mandag den 12. august 2019 i stedet for tirsdag den 13. august 2019.
 • Bestyrelserne på Alkestrupskolen og Vemmedrupskolen foreslår derudover, at juleferien forlænges, så første skoledag efter juleferien bliver mandag den 6. januar 2020. Dette forslag betyder, at ferieplanen kommer til at mangle en skoledag i forhold til praksis med 200 skoledage per år. Bestyrelserne foreslår, at den sidste skoledag placeres efter lokal beslutning i skolebestyrelsen. Det vil give skolerne mulighed for f.eks. at inddrage en lørdag som en fælles temadag/åben skoledag evt. med deltagelse af forældre. 
 • Bestyrelsen på Herfølge Skole foreslår, at juleferien forlænges med fredag den 20. december 2019.
 • Bestyrelserne på Borup Skole og Højelse Skole foreslår, at juleferien forlænges med torsdag den 2. januar 2020.
 • Bestyrelserne på Asgård Skole, Hastrupskolen, Skovboskolen og Søndre Skole har behandlet forslag til ferieplan, men har ingen kommentarer.

Børne- og Uddannelsesforvaltningen ser to ændringsforslag som kan imødekomme skolernes ønsker:
Ad. 1. Ferieplanen ændres, så skoleåret starter mandag den 12. august 2019. Derud over forlænges juleferien til og med søndag den 5. januar 2020, og som et forsøg placeres én skoledag efter lokal beslutning i skolebestyrelsen. Beslutning om den sidste skoledag træffes så tidligt om muligt og senest 1. maj 2019.

Ad. 2. Ferieplanen ændres, så skoleåret starter mandag den 12. august 2019. Derud over forlænges juleferien, så den starter fredag den 20. december 2019.

Ingen af bestyrelserne har ændringsforslag til ferieplanen for 2020/2021.

Økonomi
Forslag til ferieplan har ingen økonomiske konsekvenser.
Beslutning
Ad. 1 godkendt.
Ad. 2 ikke godkendt.
Ad. 3 godkendt.
Ad. 4 og 5 anbefales overfor Økonomiudvalg og Byråd.
Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)
Bilag

Til toppen


116.   Skoleudvalgets studierejse 2019


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget tager beslutning om destination, indhold og tidsplan for Skoleudvalgets studierejse 2019.
Baggrund og vurdering
Forvaltningen har undersøgt mulighederne for udvalgets studietur og forelægger her to konkrete forslag, til London eller til Finland. Begge kan afholdes inden for det afsatte budget til studierejser. Forvaltningen har endvidere undersøgt muligheden for en rejse til Ontario, Canada, men en sådan rejse vil indebære en overskridelse af det afsatte budget med ca. 30.000 kr., hvorfor denne mulighed ikke er nærmere beskrevet. Såfremt udvalget ønsker det, kan andre muligheder end London og Finland undersøges.

Økonomiudvalget skal give tilladelse til den enkelte studietur. Ansøgning med program og budget for rejsen fremsendes først på året i det år, hvor rejsen ønskes afholdt.

Studierejse 1: Skolebesøg i London og besøg på BETT
Gennem årene har danske skoler og skoleforvaltninger kunnet hente værdifuld inspiration fra skolerne i London. I London lykkes man med at uddanne udsatte børn. Det er lykkedes at mindske niveauforskellen væsentligt mellem de udsatte børn og børn fra veluddannede og velstillede familier. Der stilles høje forventninger til skolerne, der lægges vægt på lokal tilpasning og der er fokus på delt lederskab (netværk, sparring, sammenhængskraft og holdånd).

Desuden er England langt fremme i omstillingen af skolen til fremtidens kompetencer. En stor procentdel – nogen siger 60% af de jobtyper, som nutidens skoleelever kommer til at få, findes ikke i dag. Derfor skal skolen give eleverne kompetencer, der i videst muligt omfang peger mod fremtiden og desuden er sammensat, så de kan omstilles og tilpasset nye situationer og krav. Det hedder overordnet 21th Century Skills.

Studieturen vil komme til at bestå af skolebesøg på skoler med særligt relevante profiler og møde med skolemyndigheder, pædagogiske konsulenter og politikere.

Ved at vælge London, kan Skoleudvalget desuden få en enestående oplevelse med én dag på BETT-konferencen, der gennemføres 23. - 26. januar 2019. Det er en kombination af en messe, hvor 850 førende leverandører af undervisningsmaterialer og -teknologi og en bred vifte af oplæg og workshops af førende forskere og praktikere inden for skoleundervisning. Det er et af verdens førende samlingspunkter for skolefolk fra hele verden, der kommer for at finde inspiration og diskutere fremtidens uddannelse samt den rolle, teknologi og innovation spiller for at give alle lærere og elever mulighed for at lære og trives.

I Skoleafdelingen er der erfaringer med deltagelse i BETT og med besøg på London-skoler, og der kan derfor trækkes på dette netværk i planlægningen.

Tidsplan:
Afrejse om eftermiddag/aftenen søndag den 20. januar 2019. Mandag og tirsdag besøg på udvalgte skoler og møder med skolefolk. Onsdag besøg på BETT. Hjemrejse onsdag aften. (Hvis det ønskes kan man individuelt vælge at udrejsen sker søndag morgen, så man kan få en privat dag i London.)

Hvis BETT fravælges, kan en rejse til London naturligvis planlægges på andre datoer.

Studierejse 2: Finland
I mange internationale undersøgelser betegnes Finland på mange parametre som et af verdens bedste skolevæsener. Det er en udbredt opfattelse, at dette skyldes, at der er stort fokus på politisk stabilitet og få ændringer i rammerne for at drive skole. En vigtig faktor er også lærernes høje uddannelsesniveau og status. Den finske kultur med forældrenes engagement og inddragelse – ikke mindst før skolestart – tillægges også vægt. Der er desuden fokus på elevernes disciplin. Der er færre undervisningstimer og skoledage end i Danmark. Der er stor koncentration og arbejdsglæde hos eleverne.

På grund af rammer og lovgivning er der ganske få privatskoleelever, lige som så at sige alle elever går på deres distriktsskole. Dette medfører, at alle forældregrupper har fokus på at bidrage til at gøre den lokale skole god, frem for at søge til andre skoler.

I Skoleafdelingen er der erfaringer med finske skoler gennem EU's Comenius-projekter. Der kan derfor trækkes på dette netværk i planlægningen.

Tidsplan: 
A: Afrejse søndag aften den 17. marts 2019. Hjemkomst onsdag aften den 20. marts 2019.
B: Afrejse søndag aften den 7. april 2019. Hjemkomst onsdag aften den 10. april 2019.
Økonomi
Før Skoleudvalget har truffet beslutning om destinationen, kan et egentligt budget ikke fremlægges, men studierejsen tilrettelægges således, at udgifterne ikke overstiger det fastsatte beløb til politiske udvalgs studierejser på 10.000 kr. pr. deltager.
Beslutning
Skoleudvalget traf beslutning om studierejse til Finland enten i dagene den 7. - 10. april 2019 eller et alternativt forslag efter sommerferien 2019.
Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen


117.   Ansøgning om dispensation til frit skolevalg til 5. årgang på Sct. Nicolai Skole (Lukket punkt)


Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen


118.   Ansøgning om dispensation til frit skolevalg til 7. årgang på Sct. Nicolai Skole (Lukket punkt)


Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen


119.   Trivselsmåling 2018 (Lukket punkt)


Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen


120.   Fagudvalgenes arbejde med grøn omstilling


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Skoleudvalget, at udvalget drøfter deres arbejde med grøn omstilling med udgangspunkt i notatet ”Fagudvalgenes relation til grøn omstilling”. 
Baggrund og vurdering
Med etableringen af den nye funktion med en grøn ambassadør i Køge Kommune blev det aftalt, at arbejdet med grøn omstilling skal koordineres gennem Klima- og Planudvalget, men søges forankret i alle forvaltninger og udvalg.

Den grønne omstillingsgruppe bestående af Niels Rolskov (Ø), Erling Larsen (A), Mette Jorsø (V) og Thomas Elm Kampmann (C) har drøftet prioriteringen af området, og har udarbejdet et notat, der i korte træk beskriver nogle emner, der kan have relevans for de øvrige fagudvalg. Notatet er ment som et inspirationsoplæg til de enkelte udvalg og repræsenterer som sådan ikke en udtømmende liste.

Klima- og Planudvalget har på deres møde den 27. september 2018 besluttet at videresende notatet til alle udvalg med en opfordring om at drøfte udvalgets arbejde med grøn omstilling med udgangspunkt i - men ikke begrænset til - notatet.

Den grønne ambassadør stiller sig gerne til rådighed i forbindelse med møderne i fagudvalgene med henblik på at fremlægge ideerne og deltage i en efterfølgende drøftelse og ideudvikling til fremtidigt arbejde med grøn omstilling samt samarbejde med Klima- og Planudvalget og den grønne omstillingsgruppe.
Økonomi
Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Drøftet, idet Skoleudvalget bakker op om initiativerne og opfordrer skolerne til at tænke over forbruget.
Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)
Bilag

Til toppen


121.   Forlængelse af rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde 2019 - 2020


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen og Velfærdsforvaltningen indstiller overfor Skoleudvalget, Børneudvalget, Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at rammeaftalen på det specialiserede social- og undervisningsområde (inkl. allonge for 2019) forlænges fra 2018 - 2019 til 2018 - 2020.
Baggrund og vurdering

Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet indgår rammeaftale om faglig udvikling, styring og koordinering af kommunale og regionale tilbud på det specialiserede social- og undervisningsområde. Rammeaftalen består af en udviklingsstrategi (behov for tilbud, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomistyringsdel).

Den seneste rammeaftale er godkendt af KKR Sjælland i juni 2017 og af kommunerne i efteråret 2017 og gælder for 2018 - 2019. Rammeaftalen 2018 - 2019 er opdateret med allonge 2019, der indeholder udvalgte oplysninger for 2019, så kravet til indhold af rammeaftaler overholdes.

Socialministeriet har via Socialstyrelsen ultimo juni 2018 meddelt, at rammeaftalen skal være gældende for perioden 2019 - 2020 som følge af ændring af Servicelovens § 6 vedrørende 2-årige rammeaftaler, der trådte i kraft den 1. januar 2018.

Allonge(tillæg) 2019 til rammeaftalen
Allonge 2019 til Rammeaftale 2018-2019 indeholder opdaterede oplysninger om:

a. Behov for tilbud og sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel efter pladser

b. Takstudviklingen for Børnehus Sjælland

c. Foreløbige anbefalinger fra Socialtilsyn Øst

d. Tendenser for lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger på tværs af de 5 regioner

e. Takstanbefaling for 2019.

Det overordnede billede af det ajourførte datagrundlag er, at grundlaget for den indgåede Rammeaftale 2018-19 fortsat er tilstede og aftalen kan genbekræftes ved godkendelse af den foreliggende allonge. I forhold til de enkelte hovedpunkter kan fremhæves:

a. Behov for tilbud og sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel på pladser til borgere
Det opdaterede datagrundlag for sammenhænge mellem udbud og efterspørgsel på pladser er tilvejebragt via indmeldinger på henholdsvis børne- og voksenområdet fra kommunerne i regionen.

Det generelle billede i kommunerne er, at der på de fleste områder opleves sammenhæng mellem udbud og tilbud i forhold til behov og efterspørgsel. Der er dog områder og målgrupper, som kommunerne vil have særlig opmærksomhed på og arbejde med. Det gælder særligt i forhold til børn og voksne med psykiske vanskeligheder, hjemløshed og mangel på plejefamilier. Sidst nævnte indgår også i anbefaling fra Socialtilsyn Øst.

b. Takstudviklingen for Børnehus Sjælland
KKR opfordrede i 2017 Næstved Kommune til at bringe taksterne for Børnehus Sjælland i 2018 på niveau med gennemsnittet for de fire øvrige børnehuse. Gennemsnittet for de fire øvrige børnehuse er i 2018 12.279,50 kr. Taksten for Børnehus Sjælland er i 2018 12.526,00 kr. Taksten for 2019 forventes at udgøre 13.343 kr. på grund af forventet stigning i antal sager og besøgende.

c. Foreløbige anbefalinger fra Socialtilsyn Øst
Taksterne for Socialtilsyn Øst er drøftet i KKR i foråret 2017, og det er besluttet, at taksterne bringes ned på niveau med de andre socialtilsyns takster i 2019. I forhold til taksterne for 2019 forventer Socialtilsyn Øst en yderligere takstreduktion for 2019 som følge af allerede igangsatte omkostningsreduktioner.  

Årsrapport 2017 fra Socialtilsyn Øst retter særlig fokus på plejefamilieområdet og problematikken omkring rekruttering og kompetenceudvikling af plejefamilier, hvis antal er faldende.

d. Tendenser for lands –og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger
Kommunalbestyrelser og regionsråd skal sikre indbyrdes koordinering regionerne imellem om den sikrede boform Kofoedsminde, for domfældte udviklingshæmmede og sikrede afdelinger til unge. 

Kofoedsminde, der er beliggende i Region Sjælland, havde i 2017 en budgetlagt kapacitet på 44 pladser, men en belægning på 130 procent. Fremadrettet vil der blive budgetteret med forventeligt 70 pladser. Den øgede tilgang er problematisk, idet pladserne finansieres ved objektiv finansiering, og den nuværende visitationsprocedurer kun i begrænset omfang muliggør afvisning af borgere. Det er aftalt i det tværregionale Forum for koordination på det specialiserede social- og specialundervisningsområde at tage denne problemstilling op, særligt finansieringsmodellen. 

e. Takstanbefaling 2019
KKR Sjælland tiltrådte den 13. juni 2016 en bredere flerårig strategi i forhold til at arbejde med styring af takst- og udgiftsudvikling. KKR Sjælland har på møde den 12. juni 2017 tiltrådt, at der ikke henstilles til en procentvis takstreduktion over for sælgerkommunerne i 2018, men at alle kommuner opfordres til at sikre et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagt institutioner og stram udgiftsstyring generelt, herunder ved køb hos private udbydere. Denne takstanbefaling er indarbejdet i Rammeaftalen for 2018-19.

Beslutningen er fulgt op af efterfølgende beslutning i KKR om, at kommunerne og regionen i forbindelse med offentliggørelse af taksterne, skal komme med en redegørelse for takstudviklingen. 

KKR Sjælland har 22. juni 2018 besluttet en tilsvarende takstanbefaling vedrørende 2019 med følgende formulering: KKR Sjælland opfordrer alle kommuner til for 2019 at sikre et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagt institutioner og stram udgiftsstyring generelt, herunder ved køb hos private udbydere. Der lægges ikke op til en henstilling over for sælgerkommunerne om en given procentreduktion i taksterne for 2019.

Forlængelse af rammeaftalen
KKR Sjælland godkendte på møde den 22. juni 2018 allonge 2019 til rammeaftale 2018-19 for det specialiserede social- og undervisningsområde.

KKR har 12. september 2018 godkendt forlængelse af rammeaftalen (incl. allonge for 2019) fra 2018 - 2019 til 2018 - 2020 med efterfølgende udsendelse til behandling i kommunerne.

Rammeaftalen skal formelt være godkendt senest 15. oktober året før ikrafttræden. Det anbefales, at kommunerne behandler rammeaftalen 2018 - 2020 ved førstkommende lejlighed i forbindelse med deres almindelige mødekadence senest primo december 2018. Når alle kommuner har godkendt rammeaftalen inkl. allongen, fremsendes den godkendte aftale til Socialstyrelsen, senest primo december 2018. Allonge for 2020 forelægges kommunerne efter behandling i KKR i juni 2019 med tilhørende opdateret datagrundlag vedrørende behov for tilbud og sammenhænge mellem udbud og efterspørgsel af pladser i 2020. 

Køge Kommunes Handicapråd har haft sagen i høring og har ingen bemærkninger til forlængelsen af rammeaftalen.

Økonomi
Der henvises til takstafsnittene ovenfor.
Beslutning
Anbefales overfor Økonomiudvalg og Byråd.
Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)
Bilag

Til toppen


122.   Køge Kommunes deltagelse i partnerskab om en ny kommunal ungeindsats


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender Køge Kommunes deltagelse i partnerskab om en ny kommunal ungeindsats.
Baggrund og vurdering
På Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets, Skoleudvalgets og Børneudvalgets fælles temamøde den 30. oktober 2018 om den kommunale ungeindsats var der tilslutning til at deltage i KL's initiativ til et partnerskab mellem ca. ti kommuner om at udvikle ungeindsatsen. KL's tilmeldingsfrist til partnerskabet var den 1. november 2018. Fællesmødet besluttede, at Velfærdsforvaltningen sender ansøgning til KL med henblik på efterfølgende politisk godkendelse i udvalgene.
Økonomi
Deltagerprisen er 150.000 kr. pr. kommune. Udgiften afholdes indenfor Velfærdsforvaltningens og Børne- og Uddannelsesforvaltningens budget.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)
Bilag

Til toppen


123.   Meddelelser og spørgsmål - åben


Beslutning

Formanden orienterede om:

 • at der planlægges et mini-budgetseminar primo 2019
 • besøg på skolerne.

Direktøren orienterede om:

 • besøg fra PPR på mødet i januar 2019
 • besøg på Ellebækskolen i forbindelse med mødet i februar 2019.
Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen


124.   Meddelelser og spørgsmål - lukket (Lukket punkt)


Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 08.11.18