Referat af møde i Skoleudvalget

Den 24.06.2019 kl. 18:00 i Mødelokale 2


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Anders Ladegaard Bork, (O)
Helle Poulsen, (V)
Jacqueline Sporon-Fiedler, (F)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Mads Andersen, (C)
Pernille Sylvest, (A)
Selim Balikci, (A)


110.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.

Til toppen


111.   Budgetanalyse - Udvidelse af pausetid


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender besparelsen, jf. budgetanalysen om udvidelse af pausetid.
Baggrund og vurdering
Skoleudvalget besluttede på mødet den 11. juni 2016 at udsætte sagen, idet den oversendes til forligsparternes afgørelse og genoptages på et ekstraordinært møde før sommerferien.

Folkeskoleloven angiver et minimumstimetal for den fagdelte undervisning og en samlet mindsteskoletid for et skoleår.

Der er ikke regler om tiden til understøttende undervisning. Den kan forstås som den rest, der er tilbage, når tiden til fagdelt undervisning og pauser er trukket fra den samlede skoletid.

Skolernes budgettildeling indeholder en forudsætning om gennemsnitlig pausetid. Hvis pausetiden øges, reduceres tiden til understøttende undervisning. Og da budgettildelingen er baseret på undervisningstid, giver det en besparelse.

En forøgelse af den ugentlige pausetid med 10 minutter giver en besparelse på ca. 1 mio. kr./år.

Konsekvensen vil være mindre tid til de aktiviteter, der forventes gennemført i den understøttende undervisning.

Der henvises i øvrigt til den vedlagte analyse for uddybning.

Budgetanalysen har nu været i høring hos de parter, som Skoleudvalget besluttede. Høringssvarene fremgår af særskilt dagsordenpunkt.
Økonomi
Det vil være muligt at opnå en årlig besparelse på 2,0 mio. kr. ved at øge pausetiden i skolerne med 10 min. pr. uge.
Beslutning
Forslaget kan ikke godkendes.
Bilag

Til toppen


112.   Budgetanalyse - Inklusion og incitamentsstruktur


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender besparelsen, jf. budgetanalysen om inklusion og incitamentsstruktur.
Baggrund og vurdering
Skoleudvalget besluttede på mødet den 11. juni 2016 at udsætte sagen, idet den oversendes til forligsparternes afgørelse og genoptages på et ekstraordinært møde før sommerferien.

I 2014 og 2015, hvor inklusionsprocenten var meget høj, faldt udgifterne til specialtilbud, og disse midler blev tildelt skolerne til styrkelse af inklusionsarbejdet. I dag er inklusionsprocenten faldet, og udgifterne til specialtilbud er atter steget, uden at skolernes inklusionsmidler er rullet tilbage.

Den nyligt vedtagne ’Strategi for inkluderende fællesskaber’ understøtter skolernes arbejde med inklusion, men i lyset af de økonomiske udfordringer på området har forvaltningen samtidig iværksat nærværende analyse af mulighederne for en økonomisk incitamentsstruktur, der medvirker til øget inklusion og budgetmæssig balance.

Forvaltningen foreslår en ny model, der tager udgangspunkt i, at ikke alle børn kan og skal inkluderes i det almene skoletilbud. Derfor beregnes for hver skole et forventet antal elever i specialtilbud, og henvises flere børn end forventet, medfinansier skolen en plads i et specialtilbud, for hvert barn, der henvises udover det forventede.

Udgiften til en plads i et specialtilbud udgør 140.000 - 600.000 kr., men af hensyn til skolernes økonomi, er skolernes medfinansiering fastsat til 50.000 kr. årligt for hvert barn, der henvises til specialtilbud udover det forventede antal. Når og hvis barnet vender tilbage til almenområdet, tilføres skolen tilsvarende midler, idet det forventes, at der fortsat vil være behov for støtte. Sker der, som forventet, en øget inklusion, således at brugen af specialpladser reduceres, falder beløbet, som skolerne skal betale, forholdsmæssigt.

Af hensyn til skolernes muligheder for at tilpasse inklusionspraksis til den nye model, sker indfasningen over en tre-årig periode.

Der henvises i øvrigt til uddybning i den vedlagte analyse.

Budgetanalysen har nu været i høring hos de parter, som Skoleudvalget besluttede. Høringssvarene fremgår af særskilt dagsordenpunkt.

På baggrund af tilbagemeldinger i høringssvarene ser forvaltningen, i samarbejde med skoleledere, på muligheder for en revideret model.
Økonomi
Forslagets økonomiske potentiale ligger på såvel Skoleudvalgets som Børneudvalgets område. For Skoleudvalgets vedkommende vurderes besparelsen at være 1,7 mio. kr. i 2020 stigende til 2,3 mio. kr. i 2022.

Såfremt forslagets målsætning om samlet set at visitere færre elever specialtilbud ikke realiseres, vil den indbyggede medfinansiering fra skolerne give en umiddelbar besparelse på 2,9 mio. kr. i 2020 stigende til 4 mio. kr. i 2022. Men så kan udgifterne på centrale konti til køb af specialtilbud samtidig være steget.

Der henvises i øvrigt til uddybning af økonomien i vedlagte analyse.
Beslutning
Godkendt, dog således at den samlede besparelse reduceres til 50% af den foreslåede besparelse.
Bilag

Til toppen


113.   Budgetanalyse - Samling af udskolinger (administration, ledelse og organisering)


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller til Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at  besparelsen, jf. budgetanalysen om samling af udskolinger, godkendes.

Skoleudvalget 11-06-2019
Samling af udskolinger på Herfølge Skole og Holmebækskolen anbefales af et flertal i udvalget. Mads Andersen (C) og Torben Haack (F) kan ikke anbefale samlingen.

Samling af udskolinger på:
Skovboskolen og Vemmedrupskolen
Borup Skole og Ejby Skole
Asgård Skole og Sct. Nicolai Skole
Hastrupskolen og Ellemarksskolen
- kan ikke godkendes.

Økonomiudvalget 18-06-2019
Økonomiudvalget fremsendte sagen til genbehandling på Skoleudvalgets møde den 20. juni 2019.
Baggrund og vurdering
Videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet, da beslutningskompetencen i forhold til skolestrukturændringer ligger i Byrådet.

Analysen omfatter fem scenarier for samling af udskolingsklasser fra/til skoler på én af skolerne. For en del af scenarierne gælder, at de kun indebærer et optimeringspotentiale i en kortere periode, hvorefter det ikke vil være muligt at optimere til et lavere antal klasser, end der alligevel dannes på de to skoler hver for sig. Dette fremgår under de enkelte forslag.

Det bemærkes, at usikkerheden om optimeringspotentialet stiger, jo længere man forsøger at se frem i prognoseperioden.

De væsentligste konsekvenser
Klassekvotienterne stiger ved sammenlægningerne (det er derved besparelsen fremkommer). Dette indebærer en risiko for, at der udløses nye klassedannelser ved vækst i elevtallet. Erfaringsmæssigt er tilflytningen af elever på udskolingsårgangene ikke så stor, så risikoen for at der dannes ekstra klasser er begrænset.

En større udskoling vil give bedre mulighed for linjefagsdækning samt mulighed for at tilbyde flere valgfag, holddeling m.v. Når klassekvotienten stiger, bliver der mindre lærertid pr. elev. Og elever med behov for særlig faglig støtte kan få det vanskeligere i de større klasser.

De fleste elever vil selv kunne transportere sig til skole undtagen elever fra Ejby Skole hvor afstanden til Borup er for stor og skolevejen trafikfarlig.

En del forældre vil i periode have børn på to forskellige skoler, hvis der er mindre søskende.

Ungdomsklubtilbuddene samles på de skoler, der huser udskolingsklasserne.

Personalemæssige konsekvenser
Samling af udskolingerne i det fulde foreslåede omfang indebærer, at ca. 60 årsværk fordelt på 57 lærere og 3 pædagoger flyttes fra én skole til en anden.

Et antal lærer- og pædagogstillinger bortfalder i kraft af optimeringen af antal klasser. Fra og med august 2020 drejer det sig om ca. 15 årsværk fordelt på 14 lærerstillinger og én pædagogstilling.

Det vurderes at de overtallige medarbejdere vil have gode muligheder for at blive forflyttet til en anden stilling. Men det kan ikke garanteres, at alle kan genplaceres.

Der henvises i øvrigt til uddybningen i den vedlagte analyse.

Budgetanalysen har nu været i høring hos de parter, som Skoleudvalget besluttede. Høringssvarene fremgår af særskilt dagsordenpunkt.
Økonomi
I budgetårene 2020 -2023 kan der som følge af reduktionen i klasser i skoleårene 2020/21 til 2023/24 opnås en besparelse på 0,5 mio. kr. i 2020 stigende til 6,6 mio. kr. i 2021. Herefter falder besparelsen frem mod 2023 til 5,8 mio. kr.

Der er disponeret med implementeringsomkostninger i form af en pulje på 0,5 mio. kr. pr. sammenlægning til gennemførelse af mindre tilpasning af de fysiske rammer – herunder faglokaler, inventar og udstyr mv.

Der er endvidere afsat et beløb til elevbefordring mellem Ejby og Borup.

Der henvises i øvrigt til uddybning af økonomien i den vedlagte analyse.
Beslutning
Forslaget kan ikke godkendes.
Bilag

Til toppen


114.   Budgetanalyse - Justering af skoledistrikter


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller til Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at  besparelsen, jf. budgetanalysen om justering af skoledistrikter, godkendes.

Skoleudvalget 11-06-2019
Anbefales af et flertal i udvalget. Mads Andersen (C) og Torben Haack (F) kan ikke anbefale besparelsen.

Økonomiudvalget 18-06-2019
Sagen fremsendt til genbehandling på Skoleudvalgets møde 20. juni 2019.
Baggrund og vurdering
Videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet, da beslutningskompetencen i forhold til fastlæggelse af skoledistrikter ligger i Byrådet.

Der er et økonomisk potentiale ved at ændre på grænserne for skoledistrikterne seks steder i Køge Kommune. Det er dog ikke alle seks muligheder, som kan implementeres samtidig, da der kun kan optimeres på klassedannelsen på det samme distrikt en gang per år.

Det gælder også for alle forslagene – undtagen Herfølge/Holmebæk - at der kun kan opnås en optimering i ét år og ikke en løbende optimering ved varig ændring af distriktsgrænsen.

Optimeringen sker ved at rykke på grænsen mellem to skoledistrikter, så der kun dannes det antal børnehaveklasser, som er nødvendige ud fra det samlede elevtal i de to distrikter. Antallet af børn, som skal starte i børnehaveklasse, er ikke det samme hvert år, og derfor er det nogle steder nødvendigt at rykke grænsen tilbage igen. Det kan skabe en del forvirring hos forældrene omkring, hvilket skoledistrikt de hører til. Der vil også være familier, som oplever, at deres børn hører til to forskellige skoler.

Muligheden for at søge frit skolevalg bliver mindre, fordi klassekvotienten bliver højere.

Beslutningen om at justere skoledistrikterne kan tages før den årlige skoleindskrivning til børnehaveklassen, hvilket giver forældrene tydelige rammer. Men beslutningen kan også ske efter skoleindskrivningen, hvis det er politisk besluttet, at det er intentionen, og dette er meddelt de berørte forældre inden indskrivningen starter. Såfremt sidstnævnte fremgangsmåde benyttes, vil optimeringerne ske med en større sikkerhed, da vi ved hvilke konkrete elever, der er indskrevet.

Der henvises i øvrigt til uddybningen i den vedlagte analyse.

Budgetanalysen har nu været i høring hos de parter, som Skoleudvalget besluttede. Høringssvarene fremgår af særskilt dagsordenpunkt på Skoleudvalgets møde den 11. juni 2019, sag nr. 93.
Økonomi
Forslagets samlede økonomiske potentiale udgør 0,75 mio. kr. i 2020 stigende til 3,7 mio. kr. i 2023.

Ved distriktsjusteringerne får nogle af eleverne ret til befordring til og fra skole på grund af farlig skolevej. Dette er også tilfældet andre steder i dag, men i praksis anvender familierne sjældent muligheden i midtbyen. I første omgang er der derfor ikke afsat budget til øgede befordringsudgifter.

Der henvises i øvrigt til uddybning af økonomien i vedlagte analyse.
Beslutning
Forslaget kan ikke godkendes.
Bilag

Til toppen


115.   Budgetanalyser - Supplerende spareforslag på Skoleudvalgets område


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget beslutter hvilke supplerende spareforslag, der skal indgå i opfyldelse af udvalgets sparemål.
Baggrund og vurdering

Skoleudvalget besluttede på mødet den 11. juni 2016 at udsætte sagen, idet den oversendes til forligsparternes afgørelse og genoptages på et ekstraordinært møde før sommerferien.

Som supplement til budgetanalyserne fik Børneudvalget d. 8. maj forelagt et katalog af alternative spareforslag med henblik på at nå det samlede sparemål. Børneudvalget besluttede at sende følgende spareforslag i høring:

  • Strukturændring i fritidsordninger
  • Nedlæggelse af sportsklasser
  • Reduktion i PPRs fagpersonale
  • 40 % reduktion i tosprogs-tildeling
  • Afkortning af gennemsnitlig tid i modtageklasse
  • Afskaffelse af lejrskoler

Spareforslagene har nu været i høring hos de parter, som Børneudvalget besluttede. Høringssvarene fremgår af særskilt dagsordenpunkt.

Økonomi
Der henvises til de vedlagte notater.
Beslutning
Nedlæggelse af juniorklub på Ellebækskolen godkendes.

Lejrskoler suspenderes, idet der sker fornyet afklaring i forbindelse med kommende økonomiaftale mellem KL og Regeringen.

Øvrige forslag kan ikke godkendes.
 
Bilag

Til toppen


116.   Meddelelser og spørgsmål - åben


Beslutning
Intet.

Til toppen


117.   Meddelelser og spørgsmål - lukket (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 08.10.19