Referat af møde i Skoleudvalget

Den 11.06.2018 kl. 19:30 i Byrådsstue Iver Huitfelt


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Anders Ladegaard Bork, (O)
Helle Poulsen, (V)
Jacqueline Sporon-Fiedler, (F)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Mads Andersen, (C)
Pernille Sylvest, (A)
Selim Balikci, (A)


62.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.

Til toppen


63.   Opfølgning på 2. økonomiske redegørelse - Skoleudvalget


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget

 1. drøfter høringssvarene.
 2. godkender spareforslagene og hermed omplacering til kompensation for udgifterne i 2. økonomiske redegørelse
Baggrund og vurdering
Skoleudvalget drøftede på mødet den 2. maj 2018 estimeret forventet merforbrug på Skoleudvalgets område i 2018 på knap 6,0 mio. kr. På Skoleudvalgets ekstraordinære møde den 16. maj 2018 besluttede udvalget at sende et sparekatalog på 6,0 mio. kr. i høring.

Deadline for høringssvar er mandag den 7. juni. Høringssvar, der er fremkommet efter dagsordenens udsendelse eftersendes til udvalget.

Sparekataloget, som er i høring, består af nedenstående 17 forslag, som fremgår af vedlagte høringsbrev.

 • 12 forslag på centrale puljer - i alt 2,6 mio. kr.
 • 2 forslag på decentrale løninger - i alt 2,4 mio. kr.
 • 3 forslag på decentral øvrige drift - i alt 1,0 mio kr.
Økonomi
De estimerede merudgifter kan dækkes af de foreslåede besparelser, hvorved budgetneutrale omplaceringer inden for udvalgets ramme kan dække de estimerede merudgifter i 2. økonomiske redegørelse.
Beslutning

Skoleudvalget godkendte, at

 1. Møbler pålægges en besparelse på 300.000 kr.
 2. Pjecer pålægges en besparelse på 25.000 kr.
 3. Indskrivnings- / stillingsopslag pålægges en besparelse på 25.000 kr.
 4. Langtidssygdomspulje, skole pålægges en besparelse på 227.000 kr.
 5. Langtidssygdomspulje, SFO pålægges en besparelse på 161.000 kr.
 6. Hårde hvidevarepuljen pålægges en besparelse på 50.000 kr.
 7. Uddannelse / kurser (SFO) pålægges besparelse på 200.000 kr.
 8. Uddannelse / kurser (skole) pålægges en besparelse på 200.000 kr.
 9. Sund skolemad pålægges en besparelse på 589.000 kr.
  Jacqueline Sporon-Fiedler (F) kan ikke gå ind for besparelsen.
 10. Udstyr til elever med særlige behov pålægges en besparelse på 100.000 kr.
  Jacqueline Sporon-Fiedler (F) kan ikke gå ind for besparelsen.
 11. Budgetforlig (ekstra IT) til anskaffelser pålægges en besparelse på 200.000 kr.
  Jacqueline Sporon-Fiedler (F) kan ikke gå ind for besparelsen.
 12. Reduktion af centralt SFO fagpersonalebudget pålægges en besparelse på 125.000 kr.
  Jacqueline Sporon-Fiedler (F) kan ikke gå ind for besparelsen.
 13. Reduktion i den elevtalsafhængige timetildeling på specialskolerne pålægges en besparelse på 342.500 kr.
  Jacqueline Sporon-Fiedler (F) kan ikke gå ind for besparelsen.
 14. Reduktion i SFO fagpersonalenormering (efterår) pålægges en besparelse på 500.000 kr.
  Jacqueline Sporon-Fiedler (F) kan ikke gå ind for besparelsen.
 15. Rammereduktion PPR pålægges en besparelse på 300.000 kr.
  Jacqueline Sporon-Fiedler (F) kan ikke gå ind for besparelsen.
 16. Reduktion i tildeling til undervisningsmidler pålægges en besparelse på 458.000 kr.
  Jacqueline Sporon-Fiedler (F) kan ikke gå ind for besparelsen.
 17. Reduktion i tildeling til aktiviteter, SFO pålægges en besparelse på 284.000 kr.
  Jacqueline Sporon-Fiedler (F) kan ikke gå ind for besparelsen.

Herudover arbejder udvalget videre mod 3. ØR.

Bilag
Bilag Høringsbrev - Skoleudvalget 16. maj 2018
Bilag Lærerkreds 44, Køge og Stevns - besparelser 2018 - høringssvar
Bilag LMU Borup Skole - besparelser 2018 - høringssvar
Bilag Skolebestyrelsen på Sct. Nicolai Skole - besparelser 2018 - høringssvar
Bilag Skolebestyrelsen på Hastrupskolen - besparelser 2018 - høringssvar
Bilag Skolebestyrelsen på Ejby Skole - besparelser 2018 - høringssvar
Bilag LMU Herfølge Skole - besparelser 2018 - høringssvar
Bilag FMU BUF - besparelser 2018 - høringssvar
Bilag TRIO-gruppen i PPR - besparelser 2018 - høringssvar
Bilag LMU Sct. Nicolai Skole - besparelser 2018 - høringssvar
Bilag Skolebestyrelsen på Alkestrupskolen - besparelser 2018 - høringssvar
Bilag Skolebestyrelsen på Højelse Skole - besparelser 2018 - høringssvar
Bilag Skolebestyrelsen på Vemmedrupskolen - besparelser 2018 - høringssvar
Bilag BUPL Sydøst - besparelser - høringssvar
Bilag Skolebestyrelsen på Holmebækskolen - besparelser 2018 - høringssvar
Bilag Skolebestyrelsen på Skovboskolen - besparelser 2018 - høringssvar
Bilag Handicaprådet - besparelser 2018 - høringssvar
Bilag Fælles fra skolebestyrelserne i Køge Kommune - besparelser 2018 - høringssvar
Bilag LMU Vemmedrupskolen - besparelser 2018 - høringssvar
Bilag Skolebestyrelsen på Søndre Skole - besparelser 2018 - høringssvar
Bilag Skolebestyrelsen og MED-udvalget på Ellemarksskolen - besparelser - høringssvar
Bilag Skolebestyrelsen og LMU på Kirstinedalsskolen - besparelser - høringssvar
Bilag Skolebestyrelsen og LMU på Asgård Skole - besparelser 2018 - høringssvar
Bilag Skolebestyrelsen på Ellebækskolen - besparelser 2018 - høringssvar
Bilag LMU Skovboskolen - besparelser 2018 - høringssvar
Bilag LMU Ellebækskolen - besparelser 2018 - høringssvar

Til toppen


64.   Orientering om CAMPUS+ 2018


Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Skoleudvalget tager orienteringen om CAMPUS+ 2018 til efterretning.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 24-05-2018

Taget til efterretning.

Baggrund og vurdering

Denne sag handler om, at Køge Handelsskole, Køge Gymnasium, EUC Sjælland, ZBC, VUC Køge, Klemmenstrupgaard Produktionshøjskole, Erhvervsakademi Sjælland, 10. klasse CAMPUS Køge, CDI, UUV og CAMPUS Køge (herefter benævnt campus-partnerne) afholder CAMPUS+ for anden gang i 2018 og gerne vil orientere om eventen samt invitere udvalgene til at møde de unge, spise frokost og netværke med samtlige interessenter den 31.8.2018.

CAMPUS Køge gentager CAMPUS+
1. september 2017 afholdte CAMPUS Køge CAMPUS+ på Køge Torv fredagen under Køge festuge for alle 9. og 10. klasser i Køge og Stevns, samtlige 2.g’ere fra tre gymnasier i Køge og første års elever fra erhvervsuddannelserne i campus. I alt deltog 2.500 unge fra hele Køge Bugt til en dag, der handlede om bevægelse, fællesskab, uddannelse og erhverv. Formålet var at give elever indblik i muligheder, uddannelser og karriereveje i Køge Bugt, samtidig med at erhverv, foreninger, uddannelser m.v. mødte unge i øjenhøjde. Sidstnævnte gruppe deltog med aktiviteter, der illustrerede en flig af deres forskellige fag og brancher (i alt 70 interessenter deltog med 125 aktiviteter). Det var en festival fremfor messe og dagen var udelukkende aktivitets- og dialogbaseret. CAMPUS+ er beskrevet som en succes af både elever, uddannelsesinstitutioner og erhverv.

CAMPUS+ handler om, hvad uddannelse kan bruges til. Der er fokus på koblingen til job og erhverv. Dertil har eventen øje for det hele liv, idet venskaber, sundhed, fritid og fællesskab er udslagsgivende faktorer for, at unge kan trives i og gennemføre deres uddannelser. Campus-partnernes indirekte mål er, at flere skal blive inspireret til at gennemføre en kompetencegivende uddannelse, men i modsætning til mere traditionelle brobygningstiltag, tager CAMPUS+ uddannelserne ud af deres sammenhæng og afholder eventen i Køge centrum tæt på virksomhederne. Dertil viser partnerne ligeledes de unge, hvad Køge har at byde på, men også hvordan byen kan bruges – hvis den bruges anstændigt og med respekt for det offentlige rum. Alle kan være med og eleverne møder unge fra andre uddannelser igennem aktiviteterne, samt prøver nye uddannelses- og erhvervsrelaterede opgaver, de ikke ellers er eksponerede for.

Campus-partnerne ønsker at:

 • inspirere regionens unge til uddannelse og job
 • skabe fokus på uddannelse, erhverv, bevægelse og fællesskab
 • understøtte fremtidige muligheder og vækst

Stand holderne deltager i eventen for at:

 • Møde op til 3.000 unge mennesker i alderen 15-25 år
 • Fremvise og eksponere dig selv overfor Køge Bugts ungdom
 • Finde deres kommende medarbejdere
 • Hjælpe unge med at blive inspireret til uddannelse og karriere, og
 • Netværke med andre virksomheder og uddannelser

Udover aktiviteter udført af uddannelser, erhverv, foreninger m.v., der involverer de unge, udvides CAMPUS+ med:

 • Udvidet undervisningsmateriale om uddannelse og erhverv til alle folkeskoler og ungdomsuddannelser
 • Lærer-workshops for undervisere fra både folkeskoler og ungdomsuddannelser. Alle lærere fra deltagende klasser er velkomne
 • Nordic Race som ny bevægelses partner i CAMPUS+
 • Deltagerkredsen er udvidet med invitationer til folkeskolerne i Faxe, Solrød og Greve
 • Afrundende netværksarrangement for skoleledere fra folkeskoler og ungdomsuddannelser, undervisere, erhverv og foreninger mhp. at understøtte udviklingen af skolen i virkeligheden
 • Food hall på torvet med gratis forplejning til alle deltagere med mad fra fødevareuddannelserne Klemmenstrupgaard Produktionshøjskole og ZBC.

Invitation til CAMPUS+ 2018, 31.8 august 2018
Campus-partnerne vil gerne invitere udvalgene til at deltage på dagen, spise frokost på torvet tilberedt af eleverne fra Klemmenstrupgaard Produktionshøjskole og ZBC, samt deltage i netværkseventen for alle dem, der i løbet af CAMPUS+ dagen har været med til at gøre en forskel for unge i Køge Bugt. Skriv til Fie Jessen på for tilmelding.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.
Bilag

Til toppen


65.   Faglige anlægsbehov 2019 - Skoleudvalget


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltning indstiller, at Skoleudvalget

 1. drøfter de fremlagte anlægsbehov
 2. beslutter hvilke forslag, der skal udgøre den endelige oversigt over faglige anlægsbehov.
Baggrund og vurdering

Udvalget drøftede i maj måned 2018 input til faglige anlægsbehov. På den baggrund samt forvaltningens egne input er de faglige anlægsbehov på Skoleudvalgets område vedhæftet som bilag.

Ved faglige anlægsbehov forstås anlæg, der:

 • er begrundet i et fagligt behov
 • er nødvendige for at løfte/varetage de lovgivningsmæssige krav, eller
 • opstår i forbindelse med omstilling/effektivisering.

Udvalget skal på mødet i juni måned drøfte de fremlagte faglige anlægsbehov og beslutte eventuelle ændringer heri. De resterende forslag udgør herefter udvalgets oversigt over faglige anlægsbehov.

Derefter er det op til de enkelte partier at bære forslag ind til drøftelse i forbindelse med budgetforhandlingerne i august/september.

Beslutning
Ad. 1. Drøftet.
Ad. 2. Det fremlagte forslag indgår i den endelige oversigt over faglige anlægsbehov.
Bilag

Til toppen


66.   Vemmedrupskolen - Muligheder for skoletilbud


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller til Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. forvaltningen arbejder videre med scenarierne;

  1) Renovere Vemmedrupskolen
  2) Lukke Vemmedrupskolen og flytte elever til Skovboskolen

 2. endelig beslutning - herunder om finansiering - træffes i forbindelse med beslutning om budget 2019-2022.
Baggrund og vurdering

På byrådsmødet den 19. december 2017 blev det besluttet at give et rådighedsbeløb og bevilling på 0,8 mio. kr. til yderligere undersøgelser og kvalitetssikring af budget, skimmelomfang og økonomi i forbindelse med renovering af Vemmedrupskolen.

På Skoleudvalgets møde den 2. maj 2018 blev udvalget orienteret om forvaltningens arbejde med at beregne omkostningerne i forbindelse med forskellige alternative scenarier for mulige skoletilbud. Udvalget bad på mødet forvaltningen om at regne på yderligere to scenarier:

 • Renovering af 0. - 9. klasse - 1½ spor
 • Nybyggeri af 0. - 9. klasse - 1½ spor

Herudover har forvaltningen efterfølgende valgt at inkludere yderligere et par scenarier, hvor skolen forudsættes kun at have ét spor.

Scenarierne er nærmere beskrevet i vedhæftede rapport "Vemmedrupskolen - Muligheder for skoletilbud II" af 29. maj 2018. Der beskrives i alt 8 forskellige scenarier:

 1. Renovere Vemmedrupskolen
 2. Lukke Vemmedrupskolen og flytte eleverne til Skovboskolen
 3. Bygge ny 0. - 6. klasse på Vemmedrupskolen (og flytte udskolingen til Skovboskolen)
 4. Renovere 0. - 6. klasse på Vemmedrupskolen (og flytte udskolingen til Skovboskolen)
 5. Bygge ny 2-sporet skole i Vemmedrup
 6. Bygge ny 1½-sporet skole i Vemmedrup
 7. Renovere Vemmedrupskolen til 1½ spor
 8. Bygge ny 1-sporet skole i Vemmedrup

For hvert scenarie fremgår de nødvendige anlægstekniske tiltag, de pædagogiske konsekvenser, vurdering i forhold til elevprognosen samt en økonomisk vurdering inklusive de driftsøkonomiske konsekvenser over en 25 årig periode.

Forvaltningen anbefaler, at der i det videre arbejde tages udgangspunkt i scenarierne 1 og 2, og at den endelige beslutning om valg af model - herunder finansieringen - indgår i beslutningen om budget 2019-2022.

Økonomi

Sammenfatning af overslagspriser for anlægsudgifter og driftsøkonomi i de otte scenarier fremgår af den vedhæftede rapport.

Forvaltningen henleder opmærksomheden på, at der i det aktuelle anlægsbudget kun er afsat 20 mio. kr. til håndtering af skimmelsvamp på Vemmedrupskolen.

Alle de beskrevne scenarier medfører en højere anlægsomkostning end de 20 mio. kr. og vil således forudsætte, at der anvises finansiering af udgiften, da anlægsbudgettet i forvejen er presset i kraft af øget vedligeholdsbehov og øvrige ønsker om anlægsinvesteringer med risiko for overskridelse af anlægsloftet.

Forvaltningen henleder i øvrigt opmærksomheden på, at bortsat fra scenarie 1, er de oplyste priser baseret på overslag. Nærmere prisfastsættelse vil forudsætte udarbejdelse af egentlige skitseforslag.

Beslutning
Skoleudvalgets flertal (Mads Andersen (C), Jeppe H. Lindberg (I), Anders Ladegaard Bork (O), Jacqueline Sporon-Fiedler (F), Pernille Sylvest (A) og Selim Balikci (A) anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd, at

Ad. 1. forvaltningen arbejder videre med renovering af Vemmedrupskolen
Ad. 2. endelig beslutning - herunder om finansiering - træffes i forbindelse med beslutning om budget 2019-2022.

Et mindretal Helle Poulsen (V) mener ikke, at baggrunden for beregningerne i sagsfremstillingen er tilstrækkeligt oplyst.
Bilag

Til toppen


67.   Skolernes økonomiske udfordringer på IT området


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget;

 1. tager orienteringen om de samlede økonomiske udfordringer på IT området til efterretning,
 2. drøfter forvaltningens forslag til opgradering af de IT-løsninger mv., som vil være en forudsætning for, at AULA kan implementeres og ibrugtages som forventet - herunder muligheder for finansiering.
Baggrund og vurdering

På Skoleudvalgets møde den 6. december 2017 blev der i forbindelse med behandling af en sag vedr. bortfald af tilskud til digitale læremidler fremsat ønske om at få forelagt en orientering om de samlede økonomiske udfordringer på it-området.

På udvalgets møde den 13. marts 2018 blev der truffet beslutning om ansættelse af en projektleder for implementering af den nye kommunikationsplatform for skoler og dagtilbud, AULA. Af sagsfremstillingen fremgik bl.a., at forvaltningen ville fremlægge en sag om opgradering af de IT-løsninger mv., som vil være en forudsætning for, at AULA kan implementeres og ibrugtages som forventet.

Der vedlægges notat med uddybning af de enkelte punkter.

De samlede økonomiske udfordringer på it-området

De økonomiske udfordringer på it-området knytter sig en række forskellige indsatsområder/projekter. Udfordringerne på hvert område samt mulighederne for at justere på det aktuelle niveau og finansieringen er beskrevet nærmere i det vedlagte notat. I korte træk ser situationen ud som følger:

Hardware til elever og personale

Udfordringen på området knytter sig primært til, at computere mv. til elever, lærere og pædagoger samt digitale AV løsninger over årene delvist er anskaffet via engangsbevillinger og statslige tilskud. Det betyder, at den aktuelle bestand ikke vil kunne genanskaffes ud af det driftsbudget, der er til rådighed.

Med henblik på opretholdelse af det nuværende niveau vil driftsbudgettet skulle tilføres 3,3 mio. kr./år. En absolut minimumsløsning, der vil ikke vil gøre det muligt at forfølge målsætninger og ambitioner i den gældende digitaliseringsstrategi, vil også forudsætte yderligere budget i størrelsesordenen 1,2 mio. kr./år.

Drift og support af skole IT

Drift og support af skolernes IT løses i en kombination af It-afdelingen, Skoleafdelingen og decentralt på skolerne. Den betydelige vækst på området gennem de seneste år i såvel anvendelse af IT-løsninger som mængden af hardware er ikke blevet modsvaret af en tilsvarende styrkelse af drift og support. Konsekvensen er dels udfordringer med afvikling af en digitalt baseret undervisning, prøveafholdelse mv., dels en nødvendig men uhensigtsmæssig allokering af lokale resurser på skolerne.

En løsning hvor der disponeres med 13 fuldtidsstillinger på skolerne (en hel stilling på hver af de større skoler) vil i givet fald forudsætte yderligere budget i størrelsesordenen 4 mio. kr./år.

Software - digitale læremidler

Der er de seneste år givet et statsligt tilskud til anskaffelse af digitale lærermidler, hvor staten inden for en ramme har medfinansieret 50% af udgiften. Tilskuddet har i Køge Kommune været prioriteret til anskaffelse af en række digitale lærermidler samlet i en fælles 'Køge-pakke'.

Med bortfaldet af statstilskuddet vil der ikke længere være mulighed for at basere undervisningen på den hidtidige mængde digitale løsninger, og lærerne vil i højere grad selv skulle planlægge undervisningsforløb.

opretholdelse af Køge-pakken i sit nuværende omfang vil forudsætte yderligere budget i størrelsesordenen 0,8 mio. kr./år.

AULA - Kommunikationsplatformen

På udvalgets møde den 13. marts 2018 blev der truffet beslutning om ansættelse af en projektleder for implementering af AULA. Men der udestår at blive taget stilling til, hvordan de konkrete opgaver forbundet med selve implementeringen samt understøttelse af den efterfølgende anvendelse af løsningen finansieres.

I de første år vil der dels være tale om udgifter til projektledelse, overflytning af data fra gammelt til nyt system, uddannelse af og tid til superbrugere mv. På sigt vil udgifterne primært være knyttet til central og lokal support, superbrugere mv.

Ift. Skole-Intra, som AULA afløser, er der aktuelt budgetteret med licensudgifter på 0,3 mio. kr. og et personaleresurseforbrug anslået til 0,7 mio. kr. I alt 1,0 mio. kr.

En opgørelse af det samlede resurseforbrug jf. erfaringer fra andre kommuner for den anbefalede implementering af AULA giver et finansieringsbehov på 5,9 mio. kr. det første år faldende til 1,9 mio. kr./år det efterfølgende år og på sigt 0,6 mio. kr./år. Heri er det første år indregnet værdien af det meget betydelige forbrug af personaletimer decentralt til bl.a. overflytning af data og uddannelse i brug af AULA.

Økonomi

Skoleområdets samlede centrale budget til IT-drift, hardware mv. er i 15,9 mio. kr. Budgettet er overordnet fordelt som følger:

(mio. kr.)

Hardwareanskaffelser (PC’er, tablets, interaktive whiteboards mv.)  2,7
Software (digitale læremidler, adm. systemer og fagsystemer mv.)  4,4
Afregning til Køge Kommunes IT afd. for drift og support af skole IT (KITU)  6,9
Afgifter vedr. ophavsret (CopyDan mv.)  1,9
I alt  15,9

I 2018 og 2019 er der herudover givet en ekstra bevilling til anskaffelse af hardware på 1 mio. kr.

Det centrale budget suppleres af midler, der prioriteres inden for skolernes egne økonomiske rammer. Det drejer sig særligt om finansiering lokal support mv.

En mere detaljeret opgørelse af økonomien på de enkelte områder fremgår af det vedhæftede notat. Her er det eksisterende budget og resurseforbrug indarbejdet i opstillinger af finansieringsbehovene i de forskellige modeller, forvaltningen har beskrevet og regnet på.

Beslutning
Ad. 1. Taget til efterretning.
Ad. 2. Drøftet.
Bilag

Til toppen


68.   Delegationsplan 2018


Indstilling
Direktionen indstiller, at Skoleudvalget anbefaler, at Økonomiudvalget og Byrådet godkender Delegationsplan 2018 for Skoleudvalget.
Baggrund og vurdering

Køge Byråd godkendte delegationsplaner for Økonomiudvalget samt alle stående udvalg den 25. september 2007.

Delegationsplanerne er oversigter over, hvorledes lovgivningens krav til Byrådets opgaveløsning i praksis kan udføres, dvs. om beslutningerne inden for de enkelte lovområder skal træffes af forvaltningen, fagudvalget, Økonomiudvalget eller Byrådet.

Delegationsplanerne er struktureret efter lovområder. Inden for de enkelte lovområder er der kun henvist til kapitler og paragraffer, hvis det er skønnet nødvendigt. Der er kun medtaget bekendtgørelser, hvis det giver bedst mening inden for det enkelte område.

Delegationsplanerne er blevet ændret som følge af den ændrede udvalgsstruktur, der blev besluttet på Byrådets konstituerende møde den 5. december 2017 samt på grund af ændringer i gældende lovgivning.

I forslaget til udvalgets nye delegationsplaner (Bilag 1) er det markeret med BLÅT, hvor der er indsat nye bestemmelser, hvor der foretaget ændringer, samt hvilke forslag til beslutningskompetencer hertil forvaltningen anbefaler. Der er ikke udarbejdet oversigt over ophævede bestemmelser.

Kommunens Fælles principper for delegation fremgår af (Bilag 2).

Såfremt der i udvalget fremsættes ønsker om ændringer, vil disse delegationsplaner forelægges direktionen igen, inden udvalgets delegationsplaner fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet til endelig vedtagelse.

Ændringer i delegationer 2016-2018

Skoleudvalget:
Lov om folkeskolen
Fastlæggelse af 1. skoledag efter skoleårets begyndelse, § 14 a
Beslutningskompetencen er flyttet fra Fagudvalget til Byrådet.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Kommunikation
Delegationsplanerne offentliggøres på Intranettet og Køge Kommunes hjemmeside.
Beslutning
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
Bilag

Til toppen


69.   Tilbud om deltagelse i Undervisningsministeriets projekt vedr. faget teknologiforståelse.


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender, at forvaltningen før sommerferien indsender en forhåndstilkendegivelse om deltagelse i Ministeriets forsøg med faget teknologiforståelse og ultimo august indsender den egentlige ansøgning.
Baggrund og vurdering

Ministeriet og Styrelsen for IT og Læring iværksætter de næste tre år forsøg med faget teknologiforståelse. Der vælges ca. 40 skoler på landsplan til at deltage i en af seks indsatser og to delforsøg.

Delforsøg 1

Indsats 1:  selvstændigt fag i indskolingen

Indsats 2:  selvstændigt fag i mellemtrinet

Indsats 3:  selvstændigt fag i udskolingen

 

Delforsøg 2

Indsats 4:  integreret i indskolingen (matematik, dansk, natur/teknologi, billedkunst) 

Indsats 5:  integreret i mellemtrinet (matematik, dansk, natur/teknologi, håndværk og design) 

Indsats 6:  integreret i udskolingen (matematik, dansk, fysik/kemi, samfundsfag)

 

Det er kommunen, der søger om deltagelse, men skolerne skal til den endelige ansøgning selv skrive en motivation for at deltage. Man kan både ønske at deltage i forsøget med én indsats eller skrive flere indsatser på i en prioriteret rækkefølge.

Kommunerne kan før sommerferien sende en uforpligtende forhåndstilkendegivelse om deltagelse. Den egentlige ansøgningsfrist er ultimo august. Deltagelse i forsøget bliver kompenseret økonomisk.

3-4 skoler har meddelt, at de ønsker at afgive en forhåndstilkendegivelse om deltagelse. Forvaltningen meddeler derfor medio juni Ministeriet, at Køge Kommune ønsker at give en forhåndstilkendegivelse om deltagelse med én eller flere skoler. På baggrund af motiverede ansøgninger fra de skoler, der har tilkendegivet interesse, vil forvaltningen udforme selve ansøgningen efter sommerferien.

Såfremt Køge Kommune kommer i betragtning, vil det være en konsekvens, at der - afhængigt af det pågældende delforsøg - skal justeres en smule i timetallet for den eller de enkelte klasser. Det er Skoleudvalgets kompetenceområde at godkende dette, hvorfor Skoleudvalget orienteres herom allerede nu.

Økonomi
Da forsøget kompenseres økonomisk fra Ministeriet, har det ikke nogen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.

Til toppen


70.   Status for Åben Skole strategi


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget og Skoleudvalget, at udvalget tager status på arbejdet med Åben Skole Strategi, herunder definition af Åben Skole, til efterretning.
Baggrund og vurdering

På Skoleudvalgets møde den 4. april og Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 9. april 2018 godkendte udvalgene at Børne- og Ungeforvaltningen og Kultur- og Økonomiforvaltningen arbejdede videre med en Åben Skole Strategi. Udvalgene ønskede desuden, at strategien indeholdt økonomiske konsekvenser vedr. forskellige tiltag i implementeringen af Åben Skole, samt at politiske synspunkter skulle inddrages i processen. Forvaltningerne kan nu præsentere en ramme for strategien inden en endelig strategi vil blive udarbejdet og forelagt udvalgene i august 2018.

Kultur- og Idrætsafdelingen og Skoleafdelingen har afholdt møder og indsamlet data fra elever, skoleledere, skolebestyrelser, kulturinstitutioner og idræts-, fritids- og kulturforeninger. På dialogmødet med foreningerne deltog medlemmer fra Kultur- og Idrætsudvalget. Forvaltningerne har desuden fået input fra skolerne ift. deres Åben Skole-aktiviteter i efteråret 2017 og afholdt workshops mellem Åben Skole-udbydere og skoler. Output fra interessenterne kan findes i vedhæftede bilag. 

Tilbagemeldingen fra interessenterne peger på en række samstemmende ønsker. Der efterspørges overordnet set en definition på Åben Skole i Køge Kommune, ligesom der efterspørges en styrkelse og yderligere prioritering af Åben Skole, som er et område af folkeskolereformen, som har forskellig form og omfang på skolerne.

Køges skoler og lokale Åben Skole-udbydere er bekendt med andre kommuners økonomiske prioriteringer vedr. Åben Skole, og skoler og kulturinstitutionerne giver udtryk for, at en prioritering af Åben Skole kræver nedprioritering af andre opgaver, hvis der ikke følger nye midler med. Derfor efterspørges ressourcer til en række konkrete indsatser, der kan styrke Åben Skole-samarbejdet, herunder udvikling af Åben Skole-forløb, en Åben Skole Kanon/faste forløb, transport, Åben Skole-ambassadører/koordinatorer, tværgående netværksmøder, kompetenceudvikling mv.

I forlængelse heraf har forvaltningerne udarbejdet forslag til ramme for strategi, som er vedhæftet som notat, og som indeholder et forslag til definition af Åben Skole i Køge Kommune.

Definition af Åben Skole i Køge Kommune:

Køge Kommunes skoler skal fremme den enkelte elevs alsidige udvikling og give eleven mulighed for udfolde sit fulde potentiale. Den Åbne Skole skal medvirke til, at skoledagen bliver spændende, varieret og autentisk for eleverne. Når folkeskolen åbner sig op mod lokalsamfundet og inddrager institutioner, foreninger og virksomheder, styrker det elevernes dannelse og faglighed, og giver eleverne en bred forståelse af det omgivende samfund og den lokale tilknytning.

I Køge Kommune ønsker vi, at:

 • Alle skoler afprøver længerevarende lokale Åben Skole-samarbejdsforløb.
 • Alle skoler samarbejder med kulturinstitutionerne i Køge Kommune om udvikling af nye fælles forløb og gennemførelse af eksisterende forløb.
 • Alle skoler samarbejder med foreninger i lokalområdet for at introducere eleverne til det lokale foreningsliv og medvirke til, at eleverne får tilknytning til foreningslivet efter skoletid.
 • Alle skoler skal søge at opnå samarbejde omkring udvikling af Åben Skole tilbud sammen med det lokale erhvervsliv.
Økonomi
Kultur- og Økonomiforvaltningen og Børne- og Ungeforvaltningen arbejder efter politisk ønske på et budgetoverslag vedr. implementering af Åben Skole Strategi. Budgetoverslaget vil foreligge ved det kommende udvalgsmøde i august.
Beslutning
Taget til efterretning.
Bilag

Til toppen


71.   Sygefravær 1. kvartal 2018 - folkeskoler, herunder SFO'er samt UUV og CDI


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at sygefraværsrapport for perioden 2. kvartal 2017 - 1. kvartal 2018 på Skoleudvalgets område samt for UUV Køge Bugt og CDI - Center for Dansk og Integration tages til efterretning.
Baggrund og vurdering
Det samlede sygefravær for Skoleafdelingen er 5,5 procent i gennemsnit i perioden 2. kvartal 2017 - 1. kvartal 2018. Til sammenligning var fraværet i gennemsnit 5,2 procent i perioden 2. kvartal 2016 - 1. kvartal 2017.

Det samlede sygefravær for UUV Køge Bugt og CDI - Center for Dansk og Integration i perioden 1. kvartal 2017 - 1. kvartal 2018 er på henholdsvis 3,9 og 2,2 procent. Til sammenligning er sygefraværet i perioden 2. kvartal 2016 - 1. kvartal 2017 henholdsvis 5,1 og 2,1 procent.

Børne- og Ungdomsudvalget har i 2011 fastlagt en målsætning om at nedbringe sygefraværet til under 5 procent, og det er aftalt, at alle skoler og afdelinger med et sygefravær på 5 procent og derover skal udarbejde handleplaner for reduktion og håndtering af fraværet.

Beregningsmetoder og definitioner fremgår af opgørelsen.
Økonomi
Orienteringen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.

Skoleudvalget arbejder med at nedbringe sygefraværet til under 5%.
Bilag

Til toppen


72.   Ansøgning om dispensation til frit skolevalg 8. årgang på Sct. Nicolai Skole (Lukket punkt)Til toppen


73.   Meddelelser og spørgsmål - åben


Beslutning
Intet.

Til toppen


74.   Meddelelser og spørgsmål - lukket (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 12.06.18