Referat af møde i Skoleudvalget

Den 04.04.2018 kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfelt


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Anders Ladegaard Bork, (O)
Helle Poulsen, (V)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Mads Andersen, (C)
Pernille Sylvest, (A)
Torben Haack, (F)

Afbud:

Jacqueline Sporon-Fiedler, (F)
Selim Balikci, (A)

41.   Godkendelse af dagsorden


Indstilling
Valggruppe 1 (A, C, F, I, O og Ø) har indkaldt Torben Haack (F) til at deltage i Skoleudvalgets møde den 4. april 2018 som stedfortræder for Jacqueline Sporon-Fiedler, der via Byrådet har fået bevilget orlov i perioden 16. marts 2018 og forventelig indtil den 22. april 2018, og således ikke har mulighed for at deltage i mødet.

I henhold til § 11 i Køge Kommunes styrelsesvedtægt, jfr. § 28, stk. 2 i den kommunale styrelseslov samt Skoleudvalgets forretningsorden, kan valggruppen bestemme, at der skal indkaldes stedfortræder for et udvalgsmedlem, der har forfald i mindst 7 dage.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Jacqueline Sporon-Fiedler (F)
Selim Balikci (A)

Til toppen


42.   Åben Skole Strategi


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen og Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget godkender, at der udarbejdes en ”Åben Skole Strategi” til fremlæggelse i udvalgene i juni 2018.

Baggrund og vurdering

Et af de centrale elementer i Folkeskolereformen fra 2013 er Åben Skole. Den åbne skole er en skole, som inddrager og samarbejder med omverdenen. Det kan være lokalsamfundet, foreningslivet, kulturinstitutionerne, erhvervslivet eller virksomheder.

Målsætningerne er, at samarbejdet skal bidrage til, at eleverne lærer mere og får et større kendskab til samfund og foreningsliv. Det omgivende samfund skal inddrages i skoledagen på en måde, der understøtter elevernes læring og trivsel. Den åbne skole skal bidrage til variation i skoledagen og til at differentiere undervisningen, så den imødekommer og udfordrer den enkelte elevs faglige niveau.

Samarbejdet skal give værdi til både den fagopdelte og den understøttende undervisning. Samarbejdet skal give størst mulig kvalitet og effekt på elevernes læring, trivsel og motivation. Læringsaktiviteter i den åbne skole skal altid tage udgangspunkt i folkeskolens formål og fagenes mål. Samarbejder på kultur- og foreningsområdet vil desuden understøtte, at børn og unge får kendskab til og erfaring med at deltage, skabe og opleve kunst og kultur på egne præmisser, at arbejde kreativt og innovativt på måder, som adskiller sig fra den måde, man normalt arbejder i folkeskolen, og få øjnene op for de muligheder, der ligger i lokalmiljøet mht. fritidsaktiviteter i foreningslivet.

Samtidig vil udvekslingen og mødet mellem lærer- og pædagogfaglighed og kunst- og kulturfagligheder kunne give grobund for at udvikle både nye undervisningsformer og nye måder at tænke samarbejder på.

På denne baggrund er Kultur- og Idrætsafdelingen og Skoleafdelingen i dialog omkring og samarbejder om, hvordan det lokale foreningsliv og kulturinstitutioner kan knyttes tættere på skolernes arbejde. Dette har bl.a. resulteret i et samarbejde omkring i forsøgsprojektet Kulturtjeneste Køge (2015-2017), som bestod af formidling, netværk, modelprojekter mv. og portalen ”Skolen i Virkeligheden”, hvor alle udbydere af aktiviteter til skoler, dvs. også virksomheder m.fl., kan tilbyde skolerne besøg og forløb, og dermed kan medvirke til at give lærerne et godt overblik over mulighederne.

Erfaringerne fra kulturtjenesten, portalen og andre tværgående samarbejder viser, at der er stor velvilje fra både skoler og udbydere af aktiviteter og forløb til at samarbejde, men også at der er udfordringer med at realisere samarbejdet, særligt på kulturområdet, f.eks. i form af kommunikation, geografiske afstande, tid og ressourcer.

Ved at udarbejde en Åben Skole Strategi, vil Kultur- og Idrætsafdelingen og Skoleafdelingen adressere udfordringer og styrke muligheder for tværgående samarbejde. I implementeringsplanen for Folkeskolereformen indgår Åben Skole som et særligt fokusområde i skoleåret 2018/19. Skolerne er netop nu – i dialog med Skoleafdelingen – ved at lægge planer for skolens arbejde med dette fokusområde.

En Åben Skole Strategi vil kunne understøtte implementeringen af fokusområdet, og Kultur- og Økonomiforvaltningen og Børne- og Uddannelsesforvaltningen foreslår derfor, at der indledes et tværgående samarbejde med inddragelse af relevante aktører om udarbejdelse af en fælles Åben Skole Strategi, som fremlægges til politisk godkendelse i juni 2018.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune i forbindelse med udarbejdelse af en Åben Skole Strategi. Det må dog forventes, at der skal afsættes midler til implementering af strategien.
Beslutning
Godkendt, idet Åben Skole Strategi skal indeholde økonomiske konsekvenser af implementering af strategien.
Fraværende
Jacqueline Sporon-Fiedler (F)
Selim Balikci (A)

Til toppen


43.   Input til politiske emner fra byrådsseminaret 25. - 26. januar 2018


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller til Skoleudvalget, at udvalget drøfter byrådsmedlemmernes input til politiske emner på Skoleudvalgets ressortområde.

Genoptages fra Skoleudvalgets møde den 7. februar 2018.
Baggrund og vurdering

Byrådet var på introduktionsseminar den 25. - 26. januar 2018. Under seminarets punkt "Tema B - hvilke politiske emner skal Byrådet i øvrigt arbejde med?" gav byrådsmedlemmerne input og forslag til politiske emner, som Økonomiudvalget og de stående udvalg kan arbejde med i byrådsperioden. De fremkomne input og forslag blev skrevet ned, uddelt i papirkopi og rundsendt pr. mail ved seminaret afslutning.

Det blev aftalt på byrådsseminaret, at Økonomiudvalget og de stående udvalg drøfter de fremkomne forslag på deres respektive ressortområder, på deres kommende udvalgsmøder. 

Forslag til Skoleudvalgets område er vedhæftet. 

Økonomi
Intet.
Beslutning
Drøftet.
Fraværende
Jacqueline Sporon-Fiedler (F)
Selim Balikci (A)
Bilag

Til toppen


44.   Meddelelser og spørgsmål - åben


Beslutning
Intet.
Fraværende
Jacqueline Sporon-Fiedler (F)
Selim Balikci (A)

Til toppen


45.   Meddelelser og spørgsmål - lukket (Lukket punkt)


Fraværende
Jacqueline Sporon-Fiedler (F)
Selim Balikci (A)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 05.04.18