Referat af møde i Skoleudvalget

Den 03.02.2021 kl. 18:30 i Teams


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Anders Ladegaard Bork, (O)
Helle Poulsen, (V)
Jacqueline Sporon-Fiedler, (F)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Mads Andersen, (C)
Pernille Sylvest, (A)
Selim Balikci, (A)


14.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.

Til toppen


15.   Tema med PPR opfølgning fra november 2020


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget

 1. drøfter PPR.

Afdelingsleder fra Familieafdelingen, Birgitte Winther og skoleleder på Herfølge Skole, Helle Due Bense deltager under dette punkt.

Baggrund og vurdering

På Skoleudvalgets møde den 7. oktober 2020 orienterede formanden om sag på kommende møde omhandlende PPR. Det blev gennemført på mødet den 14. november 2020, hvor PPR-leder Steen Larsen deltog i Skoleudvalgets møde. 

På tema-mødet den 3. februar 2021 vil der blive sat fokus på PPRs samarbejdspartnere og samarbejdets form og resultater. På mødet vil afdelingsleder fra Familieafdelingen, Birgitte Winther og skoleleder på Herfølge Skole, Helle Due Bense deltage i orienteringen samt være til rådighed for at svare på udvalgets spørgsmål.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Drøftet.

Til toppen


16.   Nyt, samlet SFO- og klubtilbud fra 4. klasse


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget

 1. sender forslag om nyt, samlet SFO- og klubtilbud fra 4. klasse i høring hos de berørte skoler og faglige organisationer.
Baggrund og vurdering

På bagrund af Skoleudvalgets drøftelse på møde den 13. januar 2021 har forvaltningen arbejdet videre på et endelig forslag om et nyt, samlet SFO og klubtilbud fra 4. klasse, der kan sendes i høring. Forslaget er vedlagt som bilag.

Tidsplan for høring
Forvaltningen indstiller, at forslaget sendes i høring hos de berørte skoler (skolebestyrelser og LMUer) samt de faglige organisationer (BUPL og FOA) efter følgende tidsplan:

 • 10. februar 2021: Forslaget sendes til høringsparterne.
 • 24. marts 2021: Høringssvar skal være forvaltningen i hænde inden dagens udgang.

Høringssvar sendes til Skoleudvalget sammen med dagsorden til udvalgets møde den 7. april 2021.

Videre proces
Skoleudvalget kan træffe beslutning om implementering af forslaget på mødet den 7. april 2021. Såfremt der ønskes justeringer til den endelige model, fremlægges revideret forslag til behandling på mødet den 5. maj 2021.

Det nye SFO/klubtilbud træder i kraft den 1. august 2021.

Forvaltningen vil straks efter beslutning om gennemførelse af ændringen orientere alle forældre med børn i SFO og juniorklub om det nye tilbud - herunder om de praktiske forhold ift. udmeldelse af eksisterende tilbud og tilmelding til det nye tilbud.

Økonomi
Det nye, samlede SFO og klubtilbud forudses etableret inden for den eksisterende økonomi til de to nuværende tilbud. Men der knytter sig en vis usikkerhed til de forudsætninger, der er lagt til grund for vurderingen af økonomien.

I forbindelse med beregning af normeringen af tilbuddet og den nye forældrebetalingstakst er det lagt som forudsætning, at søgningen til tilbuddet svarer til den nuværende samlede søgning til de to tilbud. Det kan ikke udelukkes, at en ændret forældrebetaling vil påvirke søgningen.

Udgiften til søskenderabat må forventes at stige som følge af, at der i dag ikke kan opnås rabat på betalingen for juniorklubtilbuddet. Men da de fleste af børnene i dag er tilmeldt SFO-tilbuddet, vurderes udgiften at være begrænset.

Det er forvaltningens vurdering, at den afledte usikkerhed om økonomien er af en størrelse, der under alle omstændigheder kan håndteres inden for SFO-områdets samlede budget.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


17.   Status på corona


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget

 1. tager orienteringen til efterretning.
Baggrund og vurdering

Situationen med hjemsendelse, nødpasning/-undervisning og hjemmeundervisning er af skolerne og SFOerne blevet håndteret med nytænkning og tilpasning efter lokale forhold og muligheder. Ledelse og medarbejdere er overordnet set ved godt mod, selvom det seneste 3/4 år har budt på meget omstilling, og udfordringer har tæret på kræfterne. Skoleafdelingen har løbende understøttet med kurser i virtuel undervisning, links og forslag til undervisningsforløb samt individuel/personlig teknisk og pædagogisk support.

Der var en vis uklarhed fra Ministeriets side umiddelbart efter nytår om, hvorvidt den undervisning skolerne skulle levere (som fjernundervisning og for fremmødte) var nødundervisning, eller om Folkeskolelovens almindelige krav til undervisningens omfang og indhold stadig var gældende. Det blev dog hurtigt meldt ud, at der var tale om nødundervisning, og at skolerne ikke skulle søge dispensation fra Folkeskoleloven, hvilket de normalt skulle gøre ved afvigelser. Nødundervisning omfatter både nødundervisning med fysisk tilstedeværelse på skolen og nødundervisning uden fysisk tilstedeværelse på skolen dvs. fx fjernundervisning eller virtuel undervisning hjemmefra og en kombination heraf.

Nødundervisningen skal i videst mulige omfang svare til den almindelige undervisning og erstatter ifølge reglerne herom almindelig undervisning, uanset om der er tale om nødundervisning med fysisk tilstedeværelse eller uden fysisk tilstedeværelse. Undervisningen kan også indebære, at eleven får hjemmeopgaver til digital aflevering og efterfølgende bedømmelse og evaluering fra underviseren.

Undtaget fra hjemsendelse er specialskoler og -klasser. Disse undervises på skolen.

Der er nødpasning og fysisk nødundervisning eller tilsyn under onlineundervisningen for de børn, der har behov for det. Det gælder bl.a. børn med forældre, der arbejder i kritiske funktioner, elever med særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder specialskoler og specialklasser samt elever i 0. - 4. klasse, der kan møde frem til fysisk nødundervisning og –pasning, hvis det er nødvendigt for, at forældrene kan passe deres arbejde.

Ca. 11% af eleverne på de almene skoler får undervisning og/eller pasning på skolerne. Ca. 1/3 får undervisning på skolerne på grund af særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov. 

Gennem de lokale samarbejdsudvalg er skolelederne i tæt dialog med medarbejderne om små og store beslutninger vedrørende gennemførelsen af opgaverne, lige som Børne- og Uddannelsesforvaltningen er i tæt kontakt med de faglige organisationer. 

Der er ikke pligt til at give erstatningsundervisning for evt. tabt undervisning i nødundervisnings-perioden, når perioden med nødundervisning ophører. Det fremgår af Ministeriets retningslinjer. Skolens leder kan dog vurdere, om der for en eller flere elever undtagelsesvist er behov for at give supplerende undervisning eller anden faglig støtte. Der pågår dog pt. en offentlig diskussion om, hvorvidt og i givet fald, hvordan  Ministeriet, kommunerne og skolerne skal iværksætte tiltag i denne forbindelse.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune i forbindelse med orienteringen. 
Beslutning
Taget til efterretning.

Til toppen


18.   Lokalaftale med DLF Kreds 44


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget:

 1. tager orientering om status på forhandling om lokalaftale på lærerområdet  til efterretning.
Baggrund og vurdering

En lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Køge Kommune mellem Lærerkreds 44 og Børne- og Uddannelsesforvaltningen er nu færdigforhandlet. 

I forlængelse af orienteringerne på Skoleudvalgets møder den 2. december 2020 og 13. januar 2021 kan Børne- og Uddannelsesforvaltningen orientere om, at forhandlingerne nu er afsluttet med enighed om en aftale.

Lokalaftalen, som blev indgået mellem parterne den 13. maj 2020, har der umiddelbart været tilfredshed med. Derfor var parterne enige om at bygge videre på denne forståelse, da KL og Lærernes Centralorganisation (LC) efterfølgende den 11. august 2020 har indgået en national arbejdstidsaftale, kaldet A20, og der var åbnet mulighed for, at en kreds og en kommune i enighed – med ganske få undtagelser - kan indgå lokale aftaler, der afviger fra A20.

I forhandlingerne har parterne taget udgangspunkt i A20 og tilføjet, slettet og ændret de afsnit, der var enighed om. 

I skrivende stund er det opnåede forhandlingsresultat til godkendelse i parternes bagland og der kan ikke refereres fra de konkrete dele. Såfremt forhandlingerne er afsluttet inden mødet, kan der refereres mundtligt. 

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune i forbindelse med orienteringen. 
Beslutning
Taget til efterretning.

Til toppen


19.   Orientering om puljemidler fra Socialstyrelsen til projekt i Ungecentrum


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget

 1. tager orientering om tildeling af puljemidler fra Socialstyrelsen til Ungecentrum til efterretning.
Baggrund og vurdering

Socialstyrelsen har den 21. december 2020 imødekommet Køge Kommunes ansøgning om puljemidler og indgåelse af et samarbejde med Socialstyrelsen om 'Styrket og helhedsorienteret tilgang overfor udsatte unge på kanten af uddannelse og beskæftigelse'. Projektet løber frem til udgangen af 2023.

Ungecentrums projekt 'Træningsbaner for unge på kanten af uddannelse og beskæftigelse' har til formål at sikre, at flere udsatte unge med sociale, psykiske eller fysiske udfordringer støttes i, motiveres til og opnår de relevante færdigheder og personlige kompetencer til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Ungecentrum vil i løbet af de næste tre år arbejde med udvikling og modning af:

 1. En fælles faglig tilgang til målgruppen
 2. En relevant og virksom myndigheds- og tilbudsvifte med bl.a. en 'træningsbane' i form af et udviklingsforløb, der er tilpasset den enkelte unges potentiale i et helhedsorienteret perspektiv i samarbejde med FGU, Argo og Campus Køge
 3. Tværgående progressionsmåling og ledelsesinformation, og
 4. Etablering af et Ungeråd med henblik på at fremme brugerdrevet udvikling af indsatserne i Ungecentrum.

Udover Køge Kommune indgår Kalundborg Kommune, Svendborg Kommune og Frederiksberg Kommune i samarbejdet med Socialstyrelsen. I alt 28 kommuner har søgt midler fra ansøgningspuljen.

Økonomi
Køge Kommune vil frem til udgangen af 2023 modtage i alt 3,6 mio. kr. fra Socialstyrelsens ansøgningspulje til bl.a. ansættelse af projektleder, gruppeforløb, etablering af Ungeråd, seminar og frikøb af fagligheder. Tilskuddet udgør ca. 1,07 mio. kr. mindre end budgetteret i det oprindelige projektforslag, idet Socialstyrelsen har lavet en skønsmæssig reduktion af hensyn til ansøgningspuljens samlede størrelse. Som følge heraf har Ungecentrum udarbejdet og sendt et reduceret budget til Socialstyrelsen.

Projektet medfører ikke særlige udgifter for UngeCentrum.
Kommunikation
Forvaltningen vil udarbejde en pressemeddelelse om projektet.
Beslutning
Der søges en udgiftsneutral + / - bevilling i forbindelse med 2. økonomiske redegørelse til dette projekt.

Taget til efterretning.
Bilag

Til toppen


20.   Ansøgning om dispensation til frit skolevalg til 5. årgang på Asgård Skole (Lukket punkt)Til toppen


21.   Børn og Unge Topmøde 2021


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget

 1. drøfter afvikling, indhold m.m. i Børn og Unge Topmøde 2021.
Baggrund og vurdering
Børn og Unge Topmødet 2021 med titlen "Et sammenhængende børne- og ungeområde" er afviklet virtuelt den 28. januar 2021.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune i forbindelse med drøftelsen.
Beslutning
Drøftet.

Ros til indlæg fra skoleområdet i Køge.

Til toppen


22.   Meddelelser og spørgsmål - åben


Beslutning
Intet.

Til toppen


23.   Meddelelser og spørgsmål - lukket (Lukket punkt)Til toppen


24.   Underskriftsblad - SKU (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 13.08.21