Referat af møde i Skoleudvalget

Den 09.01.2019 kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfelt


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Anders Ladegaard Bork, (O)
Helle Poulsen, (V)
Jacqueline Sporon-Fiedler, (F)
Mads Andersen, (C)
Pernille Sylvest, (A)
Selim Balikci, (A)

Afbud:

Jeppe H. Lindberg, (I)

1.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen


2.   1. økonomiske redegørelse 2019 - Skoleudvalget


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget

 1.  tager 1. økonomiske redegørelse 2019 til efterretning.

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

    2. godkender følgende budgetneutrale omplaceringer:

         a) 205.000 kr. fra Skoleudvalget til Økonomiudvalget
         b) 1.800.000 kr. fra Skoleudvalget til Teknik- og Ejendomsudvalget.

Baggrund og vurdering

Skoleudvalget har i 2019 et samlet budget på 627 mio. kr. Budgettet forventes overholdt.

I forbindelse med 1. økonomiske redegørelse er der indarbejdet 3 tekniske korrektioner indenfor udvalgets ramme. Det drejer sig om korrektioner på følgende områder:

 • Køb- og salgsbudget vedrørende Holmehus
 • Omplacering indenfor befordring
 • Omplacering mellem folkeskoleområdet og private- og efterskoler.
Økonomi
Se ovenfor.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)
Bilag

Til toppen


3.   Budgetanalyser - status januar 2019


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget tager orientering om status på arbejdet med budgetanalyser til efterretning.
Baggrund og vurdering

På Skoleudvalgets møde i november 2018 godkendte Skoleudvalget igangsætningen af arbejdet med budgetanalyser med henblik på at finde ca. 13 mio. kr. i budgetbesparelser fra 2020 og frem.

Forvaltningen vil frem til forsommeren 2018 løbende fremlægge analysebeskrivelser, for-analyser og analyser af udpegede områder

 • administration, ledelse og organisering centralt og decentralt (tværgående)
 • skole-/dagbehandlingstilbud (tværgående)
 • mulighederne for samling af visitationsudvalg (tværgående)
 • inklusion og incitamentsstruktur
 • optimering af antallet af klasser ved justering af skoledistrikterne
 • PPR, opgaver, bemanding mv.

Forventet forelæggelse for Skoleudvalget fremgår af bilag.

Analyser mv. fremlægges som særskilte dagsordenpunkter.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)
Bilag

Til toppen


4.   Budgetanalyser - for-analyse - optimering af antallet af klasser ved justering af skoledistrikterne


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender gennemførelse af en analyse af mulighederne for at optimere antal børnehaveklasser ved justering af skoledistrikterne.
Baggrund og vurdering

Skoleudvalget traf på mødet den 7. november 2018 beslutning om gennemførelse af en for-analyse af mulighederne for at optimere antallet af børnehaveklasser ved en justering af skoledistrikterne. For-analysen vedlægges som bilag.

Forvaltningen har i for-analysen gennemgået mulighederne for optimering af klassedannelsen på tværs af skoledistrikterne. Forvaltningen har valgt at afgrænse analysen til de distriktsgrænser, hvor skolerne ligger geografisk tæt ved hinanden og/eller distriktsgrænsen går gennem et tæt befolket område. Herved udelades modeller, der forudsætter, at eleverne knyttes til en distriktsskole, der indebærer lang transport.

Forvaltningen har endvidere valgt at udelade optimeringer, der ville forudsætte, at der på en étsporet skole slet ikke oprettes en børnehaveklasse. Dette ville i givet fald kunne give problemer med at opretholde en kontinuerlig drift.

Analysen er udarbejdet under den præmis, at elevtalsprognosen – særligt på enkelt-skole niveau – er behæftet med en naturlig usikkerhed. Denne er knyttet såvel til befolkningsprognosens generelle usikkerhed som til usikkerheden ift. forældrenes fremtidige valg af skole til deres børn.

En del af de foreslåede optimeringer er alternativer til hinanden, da de involverer de samme skoler. Et endeligt valg af optimeringer vil tage udgangspunkt dels i den økonomisk mest fordelagtige kombination - dels de praktiske og pædagogiske konsekvenser af de enkelte optimeringer.

Økonomi

Der er identificeret et antal mulige optimeringer med et samlet forventet økonomiske potentiale, der på nuværende tidspunkt er opgjort til 0,8 mio. kr. i 2020 stigende til 3,9 mio. kr. i 2022. I de efterfølgende år kan der forventes et yderligere provenu.

Potentialet er aktuelt opgjort alene på baggrund af den økonomisk set mest optimale kombination af optimeringer. I det endelige valg af optimeringer vil praktiske og pædagogiske hensyn have betydning for, hvilken kombination der vælges.

Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)
Bilag

Til toppen


5.   Budgetanalyser - analysebeskrivelse - PPR, opgaver og benchmark


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender beskrivelsen af en analyse af Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) med fokus på opgaver, bemanding og sammenligninger med andre kommuner mv.
Baggrund og vurdering

På Skoleudvalgets møde den 5. december 2018 blev forvaltningen bedt om at udarbejde beskrivelse af en analyse af PPR bl.a. med henblik på benchmarking med andre kommuner og en vurdering af den samlede opgaveportefølje, der løses i PPRs regi.

Der vedlægges beskrivelse, hvori forvaltningen anbefaler gennemførelse af en analyse, der tager udgangspunkt i PPRs tre hovedaktivitetsområder:

 • Visitation og rådgivende/konsultativ virksomhed
 • Talehørelærer-funktionen
 • Fysio- og ergoterapi tilbud

I første omgang vil der blive udarbejdet en for-analyse, der tager sigte på at beskrive, hvilke aktiviteter der i dag varetages i PPR-regi, deres sammenhæng med øvrige aktiviteter på skole-, dagtilbuds- og familieområdet, afledte økonomiske affekter af indsatsen mv. I det omfang det er muligt, vil der blive lavet sammenligninger (benchmarking) med andre kommuner ift. omkostninger, serviceniveau mv.

For-analysen forventes forelagt udvalget på mødet i februar 2019. På baggrund af for-analysen tages der stilling til, om der i den videre proces skal arbejdes med beskrivelse af alternative løsninger, der indebærer besparelser ift. den aktuelle opgaveportefølje, bemanding mv.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser.
Kommunikation
-
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)
Bilag

Til toppen


6.   Dialogmøde med skolebestyrelser om inklusionsstrategi


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget drøfter rammer og indhold for dialogmøde med skolebestyrelser m.fl. om inklusion den 24. januar 2019.
Baggrund og vurdering
Skoleudvalget besluttede på mødet den 5. december 2018 at afholde dialogmøde med skolebestyrelserne om inklusion.

Mødet afholdes den 24. januar 2019, kl. 17.00-18.30 i Kantinen på rådhuset. Udover skolebestyrelserne er repræsentanter for de faglige organisationer inviteret.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Drøftet.
Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen


7.   Ansøgning om dispensation til frit skolevalg til 3. årgang på Sct. Nicolai Skole (Lukket punkt)


Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen


8.   Evaluering af folkeskolereformen - fokusområder skoleår 2017/18


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.
Baggrund og vurdering

Skoleafdelingen evaluerer hvert år implementeringen af Folkeskolereformen (FSR) i form af fokusgruppeinterviews med hhv. elever og ansatte på hver skole. Mønstre og tendenser fremlægges efterfølgende mundtligt for skoleledelsen. Dette års evaluering haft fokus på følgende:

 • Teamet omkring en varieret undervisning
 • Brobygning i indskolingen

Resultaterne af evalueringen beskrives nedenfor. Se bilag for yderligere beskrivelse af styrker og opmærksomhedspunkter.

Teamet omkring en varieret undervisning:
Temaet tydeliggør skolernes kultur og erfaringer med teamsamarbejde. Medarbejderne udtrykker, at den øgede undervisningstid har indvirkning på deres mulighed for forberedelse, samarbejde og ikke mindst udvikling af en varieret undervisning. Reformens indvirkning på fordelingen af opgaver inden for arbejdstiden har medført en klar bevidsthed om opgaveprioriteringer og dertilhørende tidsforbrug.

Der er delte meninger om læringsplatformens - MinUddannelse - styrker og udfordringer. Nogle medarbejdere oplever den som en belastning og en indsnævring af deres didaktiske frihed, mens andre oplever den som en kvalitet i den daglige undervisning, og også ser læringsplatformen som et godt lagrings- og vidensdelingsmedie.

Medarbejderne udtrykker, at der generelt er et stort fagfagligt pres, og at måden og omfanget, som fagudvalg benyttes, er forskelligt. Det har betydning for fagenes udvikling, om der er fagudvalg og om der arbejdes systematisk i fagudvalg.

Flertallet af kommunens skoler har satset betydeligt på opkvalificering af medarbejdernes kompetencer inden for motion og bevægelse, og brugen af åben skole-aktiviteter nævnes i mange sammenhænge.

Eleverne giver generelt udtryk for, at de sætter stor pris på en varieret undervisning. Eleverne forstår varieret undervisning meget bredt, bl.a. variation som variation af fag – boglige og mere kreative fag/valgfag og variation i skoleskemaet. Derudover forstår de også variation som motion og bevægelse, og de påpeger, at de sætter meget stor pris på projektorienteret undervisning, som de dog mest oplever i temauger. Variation af undervisningen i makker- og gruppearbejde bliver også fremhævet af flere elever, og det positive ved indimellem at kunne vælge aktiviteter selv. Enkelte skoler har gennem indretningen af læringsmiljøet givet mulighed for forskellige arbejdsformer og steder, hvilket også omtales meget positivt.

Selvom eleverne fortæller, at de gerne vil have mere variation, så vurderer stort set alle elever, at de oplever variation som god – lidt over middel, når det måles på en skala fra 1 – 10, hvor 10 er mest.

Brobygning i indskolingen:
De sidste to år har skoler og dagtilbud samarbejdet om at videreudvikle en overgangspædagogik, som inddrager den nyeste viden på området. Samarbejdet er foregået på både medarbejder- og lederniveau. Overgangen 2018 er første gang, hvor der kan ses resultaterne af dette arbejde. Denne evaluering bygger på viden fra både SFO-pædagoger, som modtager forårs-/aprilbørnene og børnehaveklasseledere.

Alle skoler har samarbejdet med dagtilbuddene, og dette samarbejde er udmøntet i en samarbejdsaftale, som beskriver de brobygningsaktiviteter, som skal understøtte, at alle børn får en god og tryg overgang.

Overgangen fra børnehave til skole foregår i to faser. Den første er overgangen i foråret fra børnehaverne til SFO, og derefter er der i august en overgang fra SFO til børnehaveklasse. Evalueringen viser, at alle skoledistrikter har fået udarbejdet en overgangspædagogik, som giver en god overgang for børnene til SFO. Cirka halvdelen af skolerne har også nået at udarbejde en overgangsprocedure fra SFO til børnehaveklasse. Det pædagogiske personale udtrykker stor tilfredshed med samarbejdet og fortæller, at overgangsprocedurerne udvikles og forfines løbende via evalueringerne og samarbejdet mellem institutionernes medarbejdere.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)
Bilag

Til toppen


9.   Ny aftale om erhvervsuddannelser


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.
Baggrund og vurdering

Et bredt flertal af Folketingets partier har den 22. november 2018 indgået en aftale Fra folkeskole til faglært – Erhvervsuddannelser til fremtiden, der skal fremme søgning og gennemførelse til erhvervsuddannelserne (se bilag). Aftalen er vidtgående og indeholder for folkeskolen en række nye tiltag.

Aftalen indebærer bl.a., at:

 • erhvervsskoler får mulighed for at tilbyde valgfag 7. - 9. klasse på erhvervsskoler og/eller, at folkeskolerne giver erhvervsskolerne mulighed for at tilbyde valgfag på folkeskolerne
 • der indføres obligatorisk prøve i praktiske/mu­siske valgfag i 8. klasse
 • erhvervsskoler skal have mulighed for at facilitere praksisfaglige aktiviteter på folkeskolerne
 • praksisfagligheden i folkeskolen styrkes
 • introduktionen til ungdomsuddannelserne skal styrkes og kvalificere elevernes valg af ungdomsuddannelse
 • en ny model for rammerne for vurdering af elevernes uddannelsesparathed skal udvikles
 • kommunalbestyrelsen forpligtes til at udarbejde lokale måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne
 • der gives mulighed for, at praktikvirksomheder og kommende erhvervsuddannelseselever i løbet af udskolingen giver hinanden et praktikpladstilsagn

Aftalen fordrer nye praksisser og at folkeskolerne, erhvervsskolerne m.fl. tænker nyt - sammen og hver for sig. På tværs af Velfærdsforvaltningen, Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUV) og Skoleafdelingen er derfor nedsat en arbejds- og styregruppe, der i foråret 2019 skal levere konkrete bud på, hvordan aftaleindholdet kan imødegås. Det er intentionen, at arbejds- og styregruppen peger på igangsættelse af forskellig projekter på nogle af kommunens skoler. Projekterne afvikles i skoleåret 2019-20 og erfaringerne fra projekterne danner grundlag for en endelig udmøntning af aftalen i skoleåret 2020-21.

Køge Kommunes Arbejdsmarkedsråd (KKA) har netop afsluttet en undersøgelse af, hvordan samarbejdspartnerne i Campus Køge kan udbyde valgfag, der understøtter unges valg af ungdomsuddannelse i Køge Kommune. Resultaterne fra KKAs arbejde vil også indgå i arbejds- og styregruppens videre arbejde med udmøntning af aftalen.

Undersøgelsen fra KKA viser:

 • Campus samarbejdspartnerne, UUV og Skoleafdelingen er klar til at arbejde videre med mulighederne for valgfag inden for rammerne af den nye aftale
 • mulighederne for samarbejde med Ungdomsskolen i Køge om udbud af valgfag bliver også undersøgt videre
 • arbejdsgruppen vil se på mulighederne for brobygning og valgfag i tæt samarbejde med Skoleafdelingen og folkeskolerne.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)
Bilag

Til toppen


10.   Sygefravær 2. kvartal 2018 - folkeskoler, herunder SFO'er samt UUV og CDI


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at sygefraværsrapport for perioden 4. kvartal 2017 - 3. kvartal 2018 på Skoleudvalgets område samt for UUV Køge Bugt og CDI - Center for Dansk og Integration tages til efterretning.
Baggrund og vurdering
Det samlede sygefravær for Skoleafdelingen er 5,3 procent i gennemsnit i perioden 4. kvartal 2017 - 3. kvartal 2018. Til sammenligning var fraværet i gennemsnit 5,2 procent i perioden 4. kvartal 2016 3. kvartal 2017.

Det samlede sygefravær for UUV Køge Bugt og CDI - Center for Dansk og Integration i perioden 4. kvartal 2017 - 3. kvartal 2018 er på henholdsvis 4,2 og 2,8 procent. Til sammenligning var sygefraværet i perioden 4. kvartal 2016 - 3. kvartal 2017 henholdsvis 5,3 og 1,8 procent.

Børne- og Ungdomsudvalget har i 2011 fastlagt en målsætning om at nedbringe sygefraværet til under 5 procent, og det er aftalt, at alle skoler og afdelinger med et sygefravær på 5 procent og derover skal udarbejde handleplaner for reduktion og håndtering af fraværet.

Beregningsmetoder og definitioner fremgår af opgørelsen.
Økonomi
Orienteringen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.

Udvalget ønsker en temadrøftelse af den gode arbejdsplads.
Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)
Bilag

Til toppen


11.   Meddelelser og spørgsmål - åben


Beslutning
Mads Andersen og Selim Balikci deltager i kick off vedrørende ungeindsatsen den 23. januar 2019.

Børn og Unge Topmøde i dagene den 31. januar - 1. februar 2019.
Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen


12.   Meddelelser og spørgsmål - lukket (Lukket punkt)


Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 10.01.19