Referat af møde i Skoleudvalget

Den 06.04.2022 kl. 18:30 i Byrådsstue Niels Juel


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Ali Yahya, (F)
Jan B. Larsen, (V)
Kristina Stange, (A)
Niels Rolskov, (Ø)
Pernille Sylvest, (A)
Vibeke Kjøng Østergaard, (A)

Afbud:

Mads Andersen, (C)

41.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Mads Andersen (C)

Til toppen


42.   Introduktion til Skoleudvalget - Skolernes administrative rammer


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller til Skoleudvalget:

 1. at introduktion til Skolernes administrative rammer tages til efterretning.

Skolechef Søren Thorborg deltager under punktet.

Baggrund og vurdering

Skoleafdelingen gennemførte på Skoleudvalgets møde den 2. februar 2022 første del af en overordnet introduktion til Skoleudvalgets relevante arbejdsfelter. Dette oplæg omhandlede Folkeskolens mål, pædagogisk praksis mv.

På dette møde vil skoleafdelingen fortsætte orienteringen. Denne gang om skolernes administrative rammer.

Der vil blive orienteret om:

 • Lovgrundlag, skolernes drift og administration, kommunens delegationsplan, skolebestyrelser, MED-systemet og klassedannelse.

Spørgsmålet om bygningskapacitet, som indgik i den samlede introduktion til Byrådet i januar 2022 vil have sit eget punkt på dette og senere møder i Skoleudvalget.

Der vil være mulighed for at stille spørgsmål og/eller bede om at få specifikke områder grundigere beskrevet/behandlet på et senere tidspunkt.

På et efterfølgende møde vil der blive givet yderligere introduktion til emnet:

 • Særlige indsatser og tilbud, inklusion, elevfravær, specialtilbud, tværfagligt samarbejde/indsatser m.v.

Ud over de overordnede introduktioner vil der i løbet af foråret også være en række grundigere enkeltpunkter, som vil have karakter af introduktion.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune i forbindelse med introduktionen.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Mads Andersen (C)

Til toppen


43.   Spare- og effektiviseringsforslag til B2023 fra medlemmer af byrådet (Lukket punkt)


Fraværende
Mads Andersen (C)

Til toppen


44.   Delegationsplan 2022 - Skoleudvalget


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

 1. godkender delegationsplan 2022 for Skoleudvalget. 
Baggrund og vurdering

Køge Byråd godkendte delegationsplanerne for Økonomiudvalget samt alle stående udvalg senest den 26. juni 2018. Med en ny byrådsperiode skal det nye Byråd i Køge godkende delegationsplanerne med de ændringer, der er foretaget siden 2018.

Formålet med delegationsplaner
Byrådet kan som det øverste organ i kommunen behandle og træffe beslutning i alle kommunens sager. Undtaget er alene nogle særlige områder, hvor det i loven er bestemt, at et udvalg har kompetencen.

Når der i en lov står, at ”kommunalbestyrelsen” træffer afgørelse – det står i talrige love – betyder det normalt ikke, at Byrådet nødvendigvis selv skal i aktion. Dette kan af gode grunde ikke lade sig gøre i praksis, da der dagligt træffes et stort antal beslutninger inden for mange forskellige områder, og derfor kan Byrådet, medmindre andet er bestemt i loven, uddelegere beslutningskompetencen.

Byrådet kan delegere til både udvalg og forvaltning; men Byrådet har som det øverste organ fortsat ansvaret for, at opgaverne bliver løst. Det har også ansvaret for afgørelsernes rigtighed. Når Byrådet delegerer kompetence, må det derfor sørge for de nødvendige retningslinjer.

Det er derfor nødvendigt at have en såkaldt delegationsplan i kommunen, hvoraf det fremgår, hvornår forvaltningen alene kan træffe beslutning i sager, og hvornår henholdsvis fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd skal være med til at træffe beslutningen. Delegationsplanerne er altså oversigter over, hvorledes lovgivningens krav til Byrådets opgaveløsning i praksis kan udføres.

Køge Kommunes delegationsplaner
Delegationsplanerne skal behandles i de enkelte fagudvalg, økonomiudvalg og Køge Byråd. Når de er endeligt godkendt af Køge Byråd, vil delegationsplanerne blive offentliggjort. Der vil altid senere kunne blive behandlet nye sager om ændringer i delegationsplanerne, hvis forvaltning, fagudvalg eller Køge Byråd finder behov for det.

Delegationsplanerne er struktureret efter lovområder. Inden for de enkelte lovområder er der kun henvist til kapitler og paragraffer, hvis det er nødvendigt.

Sagen til det enkelte fagudvalg er opbygget sådan, at delegationsplanen er vedlagt som bilag. Af bilaget fremgår nye tilføjelser markeret med farven blå. Det kan fx være en ny lovgivning, eller forslag om ændret kompetencefordeling mellem udvalg og forvaltning. Ændringer eller sletning i delegationsplanen er markeret med rødt. Fx hvis en lov er ophævet eller skal flyttes til et andet sted i delegationsplanen. Der vedlægges bilag, som giver en generel indføring i formålet med delegering og de overordnede rammer for delegationsplaner, herunder definition af delegation, afgræsninger og typer af delegering. 

Tidligere politiske godkendte ændringer i delegationer fra 2018-2021 oplistes nedenfor:

Vedrørende Skoleudvalget 

 • Den 26. maj 2020 godkendte Byrådet, at udførerenheden får kompetence til at beslutte at fravige reglerne om mindste varighed af undervisningstiden for understøttende undervisning ikke bare i indskolingen, men nu også på
  • 4.-9. klassetrin for specialskoler og specialklasser
  • 4.-9. klassetrin
  • 7. eller 8. klassetrin mhp. at give tid til konfirmationsforberedelse

Ændringerne herover er altså allerede besluttet af Køge Byråd, men de er dog endnu ikke blevet indskrevet i delegationsplanen, og der er derfor her blot tale om en orientering til det nye Køge Byråd om ændringerne.  

Ændring i delegationer fra 2018-2021:

 • Forvaltningen har derudover fremsendt konkrete ønsker til ændringer.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune. 
Kommunikation
Delegationsplanerne offentliggøres på DOKKEN og på Køge Kommunes hjemmeside, når Byrådet har godkendt dem. 
Beslutning
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
Fraværende
Mads Andersen (C)
Bilag

Til toppen


45.   Besøg på skoler / sfo'er og andre eksterne enheder under Skoleudvalgets område


Indstilling

Formanden foreslår, at Skoleudvalget

 1. drøfter, hvordan besøg på skoler, SFO'er og udvalgets øvrige eksterne enheder kan afvikles.
Baggrund og vurdering
Skoleudvalget drøftede i forbindelse med program for introduktion på mødet den 5. januar 2022 muligheder for / ønsker til, at udvalget besøger de enkelte skoler. Udvalget bakkede op om initiativet.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune i forbindelse med drøftelsen.
Beslutning
Drøftet.
Fraværende
Mads Andersen (C)

Til toppen


46.   Analyse af kapacitet på skoleområdet - visionsproces


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget:

 1. træffer beslutning om formatet for visionsprocessen vedr. fremtidens folkeskole.
Baggrund og vurdering

Med henvisning til det stigende antal børn i de kommende år og behov for at planlægge den fremtidige, nødvendige udvidelse af kapaciteten på en del af kommunens skoler, indgik det i budgeterklæring for Køge Kommunes budget 2022 – 2025, at byrådet skulle arbejde med visionen for fremtidens folkeskole, og at relevante interessenter skulle inddrages i visionsarbejdet.

Børne- og Uddannelsesforvaltningen har igangsat analysen vedr. de konkrete kapacitetsudfordringer. Og der arbejdes aktuelt med at opstille løsningsscenarier, der kan danne baggrund for indarbejdelse af finansiering i det kommende anlægsbudget.

Derfor bør der også snarest lægges en plan for visionsprocessen, så den - blandt andet - kan bidrage med input til løsningerne, efterhånden som arbejdet med kapacitet kommer tættere på egentlige skitseforslag.

Forslag til proces
Forvaltningen foreslår, at processen kommer til at bestå af tre 'fremtidsværksteder', hvor der arbejdes med temaer, der - ud over politikere og forvaltning - åbner op for deltagelse af forskellige interessenter.

Produktet fra fremtidsværkstederne kan være alt fra overordnede værdier og principper til konkrete anbefalinger. Noget kan gå direkte ind i skitsering af løsninger til om- og udbygninger såvel på den korte som den lange bane. Andre forslag kan danne baggrund for særskilt politisk stillingtagen.

Tema 1 - Skolernes fysiske rammer ift. den pædagogiske opgaver, inkluderende læringsmiljøer mv.
Fokus
Temaet har fokus på, hvordan de fysiske rammer bedst kan understøtte såvel undervisning som fritidsaktiviteter - herunder undervisningsdifferentiering, inkluderende indsatser, udeliv og bevægelse mv.

Deltagere
Emnet retter sig i første række mod skolernes fagpersonale og ledelser. Men også repræsentanter for elever og skolebestyrelser samt eksterne sagkyndige mv. vil kunne indgå i processen.

Tema 2 - Nye strukturelle løsninger
Fokus
Temaets fokus er skolevæsenets struktur. Hvordan organiseres i store hhv. små skoler, udskolings- og/eller indskolingstilbud, integration af skole- og SFO faciliteter, samarbejdsformer mellem almen- og specialområdet, mellem skole- og dagtilbudsområdet mv.

Deltagere
Der er flere vinkler på skolevæsenets struktur. Såvel pædagogisk faglige som hensyn til fx geografisk nærhed, holdninger til store versus små skoler mv. Og emnet dækker såvel folkeskolerne som snitflader til specialtilbud og dagtilbud. Deltagerkredsen kan derfor være ret bred.

Tema 3 - Skolen i lokalsamfundet
Fokus
Temaet har fokus på den rolle, skolen spiller i lokalsamfundet. Skolens rolle som samlingspunkt, faciliteter for fritidsbrugere, samspillet med foreningslivet, det lokale erhvervsliv mv. 

Deltagere
Dette tema retter sig særligt mod alle de interessenter, der er omkring en skole i en bredere forstand. Det er selvfølgelig forældrene men også repræsentanter for dem, der er brugere af skolens faciliteter og samarbejder med skolen (foreninger, erhvervsliv mv.).

Hvad er et fremtidsværksted?
Fremtidsværkstedet er en mødeform eller workshop, hvor interessenter med fælles interesser, muligheder og/eller udfordringer mødes og udveksler erfaringer og drøfter visioner.

Fremtidsværkstedet er dermed en metode, der kan bruges til at skabe idéer og sætte udviklingsprocesser i gang. Metoden kan også hjælpe med at få rusket op i rutiner og vanetænkning, så man ved løsning af nye udfordringer ikke per definition bare får 'mere af det samme'.

Tilrettelæggelse af processen
Forvaltningen foreslår, at der indgås aftale med en ekstern konsulent om tilrettelæggelse og gennemførelse af fremtidsværkstederne.

Den eksterne bistand skal dels være med til at sikre kvaliteten af selve processen - dels understøtte en åben proces, hvor den der faciliterer ikke har egne interesser i temaerne.

Det er vigtigt over for deltagerne at fortælle, at metoden inviterer til at være kreativ og lade ideerne rulle - men samtidig gøre det klart, at idéerne efterfølgende vil blive vurderet ift. en realistisk gennemførelse, og kun en del af dem indgå i de videre planer.

De tre temaer vil blive yderligere udfoldet i samarbejde mellem forvaltningen og den eksterne konsulent.

Tidsplan
Såfremt Skoleudvalget giver sin tilslutning, vil forvaltningen snarest muligt få sat processen i gang med henblik på at kunne afvikle fremtidsværkstederne allerede fra forsommeren og henover efteråret 2022.

Resultaterne af processen vil løbende blive indarbejdet i det aktuelle arbejde med kapacitetsudfordringerne. Og det samlede produkt vil kunne lægges til grund for fremtidige udvidelser, ombygninger, strukturændringer mv.

Økonomi
Udgifterne til ekstern bistand, mødeudgifter mv. kan finansieres ud af den pulje på 1 mio. kr., der er afsat i anlægsbudgettet for 2022 til gennemførelse af analysen af kapacitet på skoleområdet.
Beslutning
Forslag til visionsprocessen godkendt, herunder bredere borgerinddragelse og at der i første omgang ikke indgås aftale med ekstern konsulent. 

Forvaltningen vil foretage en løbende evaluering.
Fraværende
Mads Andersen (C)

Til toppen


47.   Ventilation og indeklima i skolernes klasseværelser


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Skoleudvalget samt Teknik- og Ejendomsudvalget,

 1. at orientering om ventilation og indeklima i skolernes klasseværelser tages til efterretning.
Baggrund og vurdering

Teknik- og Miljøforvaltningen fik i efteråret 2015 udarbejdet en screening af de skoler i kommunen, hvor der på det tidspunkt ikke var mekanisk ventilation i klasseværelserne.

På baggrund af screeningen blev der udarbejdet en projekt for etablering af mekanisk ventilation, og projektet blev gennemført i perioden 2016 til 2021. Der er således med udgangen af 2021 mekanisk ventilation i alle klasseværelser på kommunens skoler.

Etableringen har kostet ca. 20 mio. kr., svarende til ca. 3,5 mio. kr. om året i den 6-årige periode. Finansieringen er sket via de årligt afsatte puljemidler til genopretning af kommunens ejendomme.

Ovennævnte betegnes som "Ventilation, fase 1", og har været målrettet de skoler hvor der ikke tidligere har været mekanisk ventilation i klasseværelserne.

Næste fokusområde kaldes "Ventilation, Fase 2".

De fire skoler der er omfattet af fase 2 er Borup skole, Herfølge skole, Ejby skole og Kirstinedalskolen.

Formålet med fase 2 er at bringe ventilationsniveauet i klasseværelser i de fire skoler op på et niveau svarende til Arbejdstilsynets anbefalinger. Denne fase omfatter klasseværelser med mekanisk ventilation, hvor der i dag typisk er et luftskifte på 3-400 m³/time.

Formålet kan på nogle skoler opnås ved at indregulere og optimere eksisterende ventilationsanlæg, mens det på andre skoler vil det være nødvendigt supplerende eksisterende anlæg med nye anlæg.

For ventilationsanlæg opført i henhold til Bygningsreglement 2008 (eller senere) er det målet at indregulere anlæggene til de luftmængder der var kravet på det tidspunkt, nemlig mindst 600 m³/time.

I klasseværelser, hvor der ikke ved indregulering og optimering kan fremskaffet et luftskifte på mindst 600 m³/time, vil der skulle etableres nye eller supplerende ventilationsanlæg. Disse vil skulle opfylde nuværende Arbejdstilsynskrav og det gældende bygningsreglement, svarende til 1000 m³/time.

Udgifterne til fase 2 er estimeret til 32 mio. kr. Forvaltningen lægger op til, at der til "Ventilation, Fase 2" fortsat disponeres ca. 3,5 mio. kr. årligt af puljemidlerne til genopretning af kommunens ejendomme. Og dermed at klasseværelser i kommunes skoler senest i 2030 vil have mekanisk ventilation i klasseværelserne, svarende til Arbejdstilsynets anbefalinger.

Indeklima i et lokale defineres ikke alene ud fra luftskifte og ventilation, og nedenfor er oplistet status for en række andre faktorer, som påvirker indeklimaet.

Belysning:
Som en del af de tidligere års indsats på energispareområdet er rigtig meget belysning blevet udskiftet til noget der bruger langt mindre strøm end ”i gamle dage”. En sidegevinst er at kvaliteten af belysningen samtidig er forbedret og bragt op til et fornuftigt niveau.

Der foreligger ikke en registrering af hvor meget der er udført i klasseværelserne og hvor meget der mangler, men et forsigtigt bud er at langt over halvdelen af lokalerne har en fornuftig belysning.

Det skal bemærkes, at der ikke er afsat midler særskilt til en indsats på dette område - forbedringer sker via midler afsat til genopretning af kommunens ejendomme, og her er det primære fokus at sikre klimaskallen.

Akustik:
Der er ikke udarbejdet et samlet overblik over det akustiske indeklima i kommunens ejendomme. Hvis der fra brugerne gives besked om udfordringer, kan forvaltningen etablere måling af støjniveau, og foreslå eventuelle korrigerende tiltag. Men som med belysningen er der heller ikke på dette område afsat en dedikeret pulje til forbedring, idet anvendelse af genopretningspuljen har fokus på bygningernes klimaskal.

Varme:
Som udgangspunkt er der ikke problemer med varme i klasseværelserne. Der kan naturligvis opstår driftsforstyrrelser, men generelt er der ikke problemer problemer.

Køling:
Der er ikke køling i kommunens ejendomme, og dermed heller ikke i klasseværelserne.

Udefrakommende sollys:
Der meldes fra skolerne af og til om udfordringer med udefra kommende sollys, som påvirker undervisningsmiljøet.

Det har indtil nu ikke været muligt at finde en brugbar løsning, hvilket dels skyldes at der ikke er prioriteret midler til etablering, og dels at der ikke er afsat midler til at drifte løsninger (såvel indvendig som udvendig solafskærmning har på skoler erfaringsmæssigt en relativt kort levetid). 

Pædagogiske og adfærdsmæssige tiltag:
De ovennævnte faktorer har det til fælles, at en løsning er af teknisk karakter. Udover disse faktorer kan der gennemføres pædagogiske og adfærdsmæssige tiltag, som kan have en positiv indvirkning på det "oplevede" indeklima, dvs. den del af den samlede påvirkning, der ikke kan relateres til mekaniske eller tekniske tiltag.

Økonomi
Nærværende orientering har ikke økonomiske konsekvenser for kommunen.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Mads Andersen (C)

Til toppen


48.   Udpegning af repræsentant til Følgegruppen Svenstrup Naturskole


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller til Skoleudvalget,

 1. at der udpeges en repræsentant til Følgegruppen Svenstrup Naturskole, der kan repræsentere både Børneudvalget og Skoleudvalget.
Baggrund og vurdering
Svenstrup Naturskole er et pædagogisk projekt, der har til formål at hæve børn og unges bevidsthed omkring menneskets brug af naturen, bevarelse af naturressourcer og økologiske kredsløb, og det tilstræbes, at projektet indgår som en naturlig del af folkeskoleundervisningen og i naturoplevelserne for børn i dagtilbud.

Børneudvalget og Skoleudvalget udpegede på møder den 7. februar 2018 Jacqueline Sporon-Fiedler til at indtræde i Følgegruppen til Naturskolen ved Svenstrup Gods i perioden indtil 31. december 2021.

Følgegruppen består herudover af:
1 medlem fra skoleledergruppen
1 medlem fra områdeledergruppen
2 medlemmer fra Svenstrup Gods

I Følgegruppens møder deltager herudover naturvejlederen ved Svenstrup Gods.

Sekretariatsfunktionen for Følgegruppen er placeret i Børne- og Uddannelsesforvaltningens sekretariat.

Børneudvalget anmodes om at udpege én repræsentant til Følgegruppen Svenstrup Naturskole, der repræsenterer både Børneudvalget og Skoleudvalget.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Kristina Stange blev udpeget som repræsentant for både Børne- og Skoleudvalget.
Fraværende
Mads Andersen (C)

Til toppen


49.   Ansøgning om dispensation til frit skolevalg til 0. årgang på Herfølge Skole (Lukket punkt)


Fraværende
Mads Andersen (C)

Til toppen


50.   Ansøgning om dispensation til frit skolevalg til 0. årgang på Herfølge Skole (Lukket punkt)


Fraværende
Mads Andersen (C)

Til toppen


51.   Ansøgning om dispensation til frit skolevalg til 0. årgang på Kirstinedalsskolen (Lukket punkt)


Fraværende
Mads Andersen (C)

Til toppen


52.   Ansøgning om dispensation til frit skolevalg til 6. årgang på Sct. Nicolai Skole (Lukket punkt)


Fraværende
Mads Andersen (C)

Til toppen


53.   Ansøgning om dispensation til frit skolevalg til 4. årgang på Søndre Skole (Lukket punkt)


Fraværende
Mads Andersen (C)

Til toppen


54.   Konsulentforbrug - Skoleudvalget


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller til Skoleudvalget,

 1. at udvalget tager opgørelsen af konsulentudgifter på driftsområdet til efterretning.
Baggrund og vurdering

I det følgende præsenteres opgørelsen over konsulentforbruget på driftsområdet.

Køge Kommune har i en årrække haft fokus på niveauet for anvendelse af eksterne konsulenter i den kommunale opgaveløsning med henblik på at sikre, at de kommunale velfærdsydelser løses i den rette kombination af pris og kvalitet. Anvendelse af konsulenter sker således efter en nøje vurdering. Dog er der en kontinuerlig overvejelse af, om anvendelsen af eksterne konsulenter sker efter hensigten, og om den økonomiske optimering af aftalerne er optimal for kommunen.

Opgørelsen af konsulentforbruget på Skoleudvalget område fremgår af tabellerne i bilag 1. Opgørelsen sammenligner de to seneste regnskabsår, dvs. 2020 og 2021.

I bilaget vises det samlede konsulentforbrug i den første tabel, mens de to øvrige tabeller viser en oversigt over de leverandører, hvor Køge Kommune har købt konsulentydelser for mere end 25.000 kr. for hhv. 2020 og 2021. Leverandørlisten er desuden suppleret af bemærkninger til, hvorfor forvaltningen har brugt den pågældende konsulent, herunder om der er tale om obligatoriske, eksterne konsulentydelser (hvor anden ekstern myndighed eller lignende har besluttet, hvem der skal løse opgaven).

Hver enkelt konsulentopgave, med en økonomisk værdi på min. 25.000 kr., er i udvalgsoversigterne desuden kategoriseret inden for en af nedenstående 8 kategorier:

 • It-konsulenter.
 • Rekruttering, intern uddannelse og HR.
 • Økonomi og effektivisering.
 • Organisationsanalyser.
 • Medie og journalist.
 • Mentor.
 • Bygge- og anlægsrådgivning.
 • Advokater og revisorer.

Det skal bemærkes, at opgørelsen af konsulenter er baseret på Regeringen og KL's afgrænsning af konsulentudgifter for både 2020 og 2021, som omfatter en manuel gennemgang af de leverandører, der udtrækkes fra KMD's indkøbsanalysesystem ud fra de kriterier som er aftalt mellem Regeringen og KL.

Økonomi
Inter særskilt at bemærke.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Mads Andersen (C)
Bilag

Til toppen


55.   Information til Skoleudvalget


Indstilling
Der er ikke til dette møde lagt særskilt information under 'Skoleudvalget - Information'.
Beslutning
Intet.
Fraværende
Mads Andersen (C)

Til toppen


56.   Sygefravær og covid-fravær 4. kvartal 2021 - folkeskoler, herunder SFO'er samt UUV


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget:

 1. tager orienteringen om udviklingen i sygefraværet ved udgangen af 4. kvartal 2021 til efterretning.
Baggrund og vurdering

Hvert kvartal opgør Køge Kommune sygefraværet for de sidste 12 måneder for alle månedslønnede medarbejdere. Det sker for at følge udviklingen og for at etablere et udgangspunkt for eventuelle konkrete indsatser.

Tallene er inklusive sygemeldinger i forbindelse med arbejdsskader, nedsat tjeneste m.m., ligesom sygemeldinger i forbindelse med COVID-19-epidemien indgår i rapporteringen.

Sygefraværet for Køge Kommunes medarbejdergrupper, herunder for folkeskoler, SFO'er og UUV (Ungdommens UddannelsesVejledning) bærer for det seneste år - på linje med de omkringliggende kommuner - præg af, at Danmark har været gennem en epidemi.

Det samlede sygefravær inkl. covid for Skoleafdelingen er 4,5 procent i gennemsnit med udgangen af 4. kvartal 2021. Til sammenligning var fraværet i Skoleafdelingen i gennemsnit 4,6 procent i perioden 1. kvartal 2020 - 4. kvartal 2020.

Børne- og Ungdomsudvalget har i 2011 fastlagt en målsætning om at nedbringe sygefraværet til under 5 procent, og det er aftalt, at alle dagtilbud, decentrale institutioner og afdelinger med et sygefravær på 5 procent og derover skal udarbejde handleplaner for reduktion og håndtering af fraværet.

Covid-rapporten viser opgørelse af sygefraværet (rød) og derefter tillagt hhv. covid-sygdom (grøn), covid-sygdom og karantæne (orange) og samlet sygefravær og covid (blå). I tabellerne nederst i rapporten er vist fraværet samlet for årsperioden for de enkelte opgørelsesgrupper.

Siden sidste rapportering for 3. kvartal 2021, der blev forelagt Skoleudvalget på mødet den 14. december 2021 er der sket følgende ændringer i covid-registreringen og dermed rapporteringen:

 • Fra den 1. oktober 2021 og frem til den 24. november 2021 er covid-sygefravær blevet registreret som almindeligt sygefravær (grundet ændring af lovgivningen for covid-relateret fravær). Fra den 24. november 2021 er den særlige covid-registrering imidlertid påbegyndt igen. Dette ser ud til at fortsætte indtil udgangen af februar 2022. I oktober og delvist november 2021 kan der derfor ikke vises opgørelse af covid-sygefraværet, idet det er registreret som almindeligt sygefravær.
 • Den almindelige OPUS-sygefraværsrapport er pt. udeladt, idet den ikke er retvisende pga. de ændrede registreringer.
 • Indtil videre anvendes de særlige covid-rapporter til rapportering af det samlede sygefravær.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune i forbindelse med orienteringen.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Mads Andersen (C)
Bilag

Til toppen


57.   Meddelelser og spørgsmål - åben


Beslutning

Vibeke Kjøng Østergaard henviste til forskning omkring børn i mistrivsel og en længere ventetid for henvisning til psykiatrien. Ved kommende møde vil udvalget få en introduktion til PPR-området.

Ali Yahya orienterede om:

 • møde på Hastrupskolens SFO, herunder muligheden for oprettelse af et ungeråd
 • at Vibeke Kjøng Østergaard er indstillet til kommunernes PLC (Pædagogisk LæringsCenter).

Direktøren orienterede om:

 • Ukraine-situationen, herunder er der pt. er 4 skolebørn. Der er en forventning om, at ca. halvdelen af de pt. 30 børn er skolebørn.
 • henvendelse fra forældre til et barn på Borup Skole.
Fraværende
Mads Andersen (C)

Til toppen


58.   Meddelelser og spørgsmål - lukket (Lukket punkt)


Fraværende
Mads Andersen (C)

Til toppen


59.   Underskriftsblad - SKU (Lukket punkt)


Fraværende
Mads Andersen (C)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 07.04.22