Referat af møde i Skoleudvalget

Den 17.08.2020 kl. 20:00 i Byrådsstue Iver Huitfelt


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Anders Ladegaard Bork, (O)
Helle Poulsen, (V)
Jacqueline Sporon-Fiedler, (F)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Mads Andersen, (C)
Pernille Sylvest, (A)
Selim Balikci, (A)


110.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.

Til toppen


111.   Orientering om status på kommunal ungeindsats (KUI)


Indstilling
Velfærdsforvaltningen og Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Social - og Arbejdsmarkedsudvalget, Børneudvalget og Skoleudvalget tager status på kommunal ungeindsats (KUI) til efterretning.
Baggrund og vurdering

Lederen af Ungecentrum indleder punktet med en aktuel status. Orienteringen tager afsæt i  baseline (udgangspunkt i efteråret 2019), herunder tal for gennemførelse af ungdomsuddannelse, unge uden uddannelse, ungeledighed, valg af erhvervsuddannelse mm. En tilsvarende status blev præsenteret for den politiske følgegruppe på dennes møde 8. juni 2020 (referat vedlagt).

Ungeindsatsens formål og målsætninger
1. august 2019 trådte Lov om kommunal ungeindsats  i kraft, hvorefter alle kommuner skal have en uddannelses- og jobrettet indsats, hvor de unge bliver hjulpet effektivt på tværs af lovgivninger, sagsområder og budgetter.

Reformen har en national uddannelsespolitisk målsætning, der skal være nået i 2030: 

 • mindst 90 % skal have gennemført en uddannelse, når de fylder 25 år, og at
 • andelen af unge uden uddannelse eller arbejdsmarkedstilknytning skal halveres.

Organisering af ungeindsatsen i Køge Kommune
Køge Kommune besluttede en organisering med Ungecentrum, hvor ungevejledning, beskæftigelsesindsats og dele af familieområdet (14-23 årige) arbejder under samme tag. Ungecentrum er organiseret med fælles leder og sekretariat samtidig med at de tre dele af Ungecentrum er forankret i samme tre afdelinger og to forvaltninger som før ungereformen.

Politisk forankring af ungeindsatsen i Køge Kommune
Børneudvalget, Skoleudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget er ansvarlige for egne dele af Ungecentrums sagsområder. Udvalgene varetager i fællesskab kommunens myndighedsansvar for  opfyldelse af den nationale uddannelsespolitiske målsætning og for organiseringen i Ungecentrum. De tre udvalg følger parallelt op på resultater og mål for kommunens ungeindsats. Til at følge implementering blev den politiske følgegruppe nedsat på tværs af de tre udvalg.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.
Bilag

Til toppen


112.   Plan for evaluering af ungeindsatsen


Indstilling

Velfærdsforvaltningen og Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Børneudvalget og Skoleudvalget

 1. drøfter udførelse af evalueringen, herunder brug af ekstern evaluator
 2. drøfter og godkender evalueringstemaer 
 3. beslutter tidsplan for evalueringen.
Baggrund og vurdering

Byrådet traf 25. juni 2019 beslutning om organisering af den kommunale ungeindsats i Køge Kommune med Ungecentrum som omdrejningspunkt. Den politiske følgegruppe blev nedsat til at koordinere på tværs af Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Børneudvalget og Skoleudvalget.

Følgegruppens opgave var blandt andet at sikre, at første delevaluering af ungeindsatsen bliver fremlagt for de tre fagudvalg i sommeren 2020. På grund af coronasituationen udsættes dette til december 2020.

På baggrund af følgegruppens drøftelse har forvaltningen udarbejdet forslag til udførelse, tidsplan og temaer for evalueringen.

Udførelse af evalueringen
Den politiske følgegruppe peger på, at dele af evalueringen med fordel kan udføres af en ekstern evaluator, som kan sikre evalueringens objektivitet.

Temaer for evalueringen
Evalueringen skal indeholde vurderinger af ungeindsatsens foreløbige resultater og af ungeindsatsen organisering. Følgende delemner skal indgå:

1. Resultater; med udgangspunkt i målsætningerne fra baseline for ungeindsatsen. Herunder:

 • Udviklingen i unges ledighed og uddannelse 
 • Sagsbehandlingstid og sammenhæng i hjælpen
 • Unges oplevelse af overgange (videreførelse af sager) fra ungeindsats til eksempelvis jobcenter.

2. Organiseringen af ungeindsatsen med Ungecentrum som omdrejningspunktet. Herunder:

 • De fysiske rammer i Ungecentrum
 • Det tværfaglige samarbejde i ungeindsatsen og Ungecentrum
 • Organiseringen af Ungecentrum
 • Politisk opfølgning på ungeindsatsen - fortsættelses af følgegruppen? 
 • Organisatorisk placering af Fremtidslinjen (Særligt Tilrettelagt Uddannelse)

Forvaltningen vil med udgangspunkt i de valgte evalueringstemaer finde frem til og indgå aftale med en evaluator.

Tidsplan for evaluering og beslutninger om KUI (2020)

Forum

Mødedato 2020

Opgave

Fagudvalg

SAU: 17.08.
BU: 17.08.
SU: 17.08.

 • Status fra politisk følgegruppe (orientering)
 • Plan for evaluering (behandling)

Forvaltningen

Aug. – okt. 2020

 • Aftale med evaluator
 • Udarbejdelse af evaluering

Politisk følgegruppe

09.11.

 • Baseline for ungeindsatsen (orientering)
 • Evaluering med anbefalinger (behandling)

Fagudvalg

BU: 02.12.
SU: 02.12.
SAU: 14.12.

 • Evaluering med anbefalinger til ungeindsatsen (behandling)

 

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Ad. 1. Drøftet.
Ad. 2. Drøftet og godkendt, idet organisatorisk placering af Fremtidslinjen (STU) evalueres særskilt.
Ad. 3. Tidsplan godkendt.

Til toppen


113.   Orientering om projekt Faglighed og Kerneydelse


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.
Baggrund og vurdering
I forbindelse med planlægning og prioritering af de fælleskommunale kompetenceudviklingsmidler for næste skoleår har Kompetenceudvalget, bestående af skoleledere, DLF og forvaltning, besluttet at arrangere to fagfaglige dage for alle kommunens lærere. Dagenes indhold skal være knyttet op på et af folkeskolens undervisningsfag. Den enkelte lærer vælger eet af sine fag og tilmelder sig dette gennem sin skoleleder.

Det er ønsket, at hver enkelt lærer oplever en revitalisering af sit fag: en opdatering på fagets udvikling, de nyeste metoder og en styrkelse af den faglige dialog og refleksion på skolen. Der er selvfølgelig grænser for, hvad der kan opnås på 2 kursusdage. Men dette forløb skal bygge oven på den faglighed, lærerne har i forvejen. Forhåbentlig kan dette faglige brusebad bidrage til at kickstarte og styrke samarbejdet og engagementet hos den enkelte og hos et fagteam.

På tværs gennem undervisningen i de enkelte fag ligger et generelt fokus på:
 1. En engagerende og elevinddragende undervisning.
 2. En styrkelse af det professionelle råderum.
 3. En udbygning af klasseledelse, undervisningsdifferentiering og relationskompetencer.
 4. En styrkelse af kerneydelsen.

Hver lærer vælger eet af sine undervisningsfag, som i forløbet er vedkommendes fokus. Forløbet planlægges, så hver lærer får to dages kompetencekursus. Kompetencekurserne fordeles således, at lærerne er væk én hel dag og to halve dage. Den hele fagdag kommer til at ligge på forskellige ugedage i uge 38. De to halve fagdage kommer til at ligge på forskellige ugedage i uge 49 og i uge 03.

Når kompetencekurserne afvikles, er en del af lærerne på skift væk en dag i løbet af ugen. Dette planlægges på forhånd, så de resterende lærere, sammen med vikarer, gennemfører en særligt tilrettelagt undervisning med alle skolens elever. Det samme gælder afviklingen af de halve fagdage.  Statistisk set vil der være ca. 20% lærere på kursus pr. dag, men i praksis vil det nok fordele sig noget mere skævt. Skolerne vil i god tid få oplyst fordelingen på dage, så skolens drift, indkaldelse af vikarer m.v. kan tage højde for dette.

Alle kursusdage holdes på skoler i Køge Kommune. Undervisningen på de ca. 26 undervisningshold varetages af Professionshøjskolen Absalon, der både har undervisere fra læreruddannelsens- og efteruddannelsesafdelingen i spil. På mindre søgte hold i mindre fag tilbydes enkelte pladser til nabokommunerne.

Det er planlægningsgruppens vurdering, at dette tiltag vil understøtte og bygge videre på flere af folkeskolernes øvrige tiltag f.eks. "Gode skoler - Køges fremtid", "Aktiv tilstedeværelse - håndtering af fravær" samt skolernes flerårige satsning på at styrke samarbejdet, arbejdsglæden og kerneydelsen gennem "Professionel Kapital". Alle disse tiltag har til hensigt at styrke kerneydelsen gennem fokus på fagligheden og relationskompetencen.

Økonomi
Kompetenceudvalget har besluttet at koncentrere en stor del af de midler, man har til rådighed, til intern kompetenceudvikling. Der er af disse midler afsat godt 900.000 kr. til satsningen. Hertil kommer et beløb til forplejning og materialer. Der er ingen lokaleudgift, da kurserne foregår på kommunens egne skoler.
Beslutning
Taget til efterretning.

Til toppen


114.   Orientering om status på etablering af erhvervsklasser


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.
Baggrund og vurdering

Skoleudvalget besluttede den 6. maj 2020 et forslag om at oprette en erhvervsklasse med 12 elever på 8. årgang og 12 elever på 9. årgang fra skoleåret 20/21. Dermed er der givet mulighed for at imødekomme skoletrætte elever med et tilbud om reduceret undervisning i dansk, matematik og engelsk i en kombination med erhvervspraktik i en virksomhed.

Det bliver som planlagt Ungdommens Uddannelses-Vejledning (UUV) i Køge,  som i et samarbejde med Køge Ungdomsskole, skal forestå det nye erhvervsklassetilbud i Køge. UUV i Køge har hidtil har stået for praktikformidlingen. Undervisningen tager udgangspunkt i folkeskolelovens § 33, hvorefter en elev efter afslutning af 7. klasse kan opfylde undervisningspligten ved at deltage i særligt tilrettelagte forløb kombineret med erhvervsmæssig uddannelse eller erhvervsmæssig beskæftigelse.

Skoleugen vil bestå af to undervisningsdage i folkeskolens fag: dansk, matematik og engelsk, to dage i praktik hos en erhvervsdrivende eller på en virksomhed og én dag med varierende aktiviteter. Klasserne undervises af et begrænset antal lærere med særlige faglige kompetencer inden for området. De små klasser og muligheden for to lærere i klassen vil give bedre vilkår for en differentieret undervisning, der imødekommer den enkelte elevs forudsætninger og behov.

Målgruppen er elever, der:

 • har det svært fagligt i almindelig folkeskole, men gerne vil arbejde for at lære
 • vil arbejde for at lære så meget som overhovedet muligt i matematik, dansk og engelsk
 • er motiverede for at være i erhvervspraktik på forskellige arbejdspladser
 • forventer at ville søge ind på en erhvervsuddannelse efter afsluttet 9. eller 10.klasse.

Den 25. juni 2020 blev der afholdt et møde for de to erhvervsklassers kommende elever og deres forældre. Der har været stor tilstrømning, og der er nu kun enkelte pladser ledige. Der er ud af et kompetent ansøgerfelt ansat de lærere, der skal løfte opgaven. Eleverne starter den 17. august 2020.

Økonomi
Skoleudvalget godkendte på mødet i maj, at finansieringen af erhvervsklassetilbuddet, der beløber sig til ca. 1,7 mio. kr. findes dels i de ca. 0,9 mio. kr. i eksisterende udgifter til erhvervsklassepladser i Solrød Kommune, dels ved at skolerne ved visitation af elever betaler et bidrag på 15.000 kr. pr. elev. Skolerne ville alternativt selv have haft udgifter til indsatser overfor eleverne, og skolelederne har stillet sig positive ift. en medfinansiering.

Samtidig ansøges Social- og Arbejdsmarkedsudvalget om et tilskud på 200.000 kr. med henvisning til en styrket arbejdsmarkedsindsats for øget søgning til erhvervsuddannelser. En række af disse elever ville, hvis de ikke havde gået i erhvervsklasser, have startet deres ungdomsuddannelse på Forberedende Grunduddannelse (FGU). Så der er i et vist omfang tale om omplacering af udgifter.

Endelig frigøres der budget alene i kraft af den almindelige elevtildeling til undervisningsmaterialer, IT, adm. mv., der kan omplaceres fra folkeskolerne til erhvervsklasserne.

Den foreslåede finansiering giver mulighed for at have to-lærerdækning i 80% af undervisningstiden. Det vil være ønskeligt med en 100% to-lærerdækning. Merudgiften hertil ville i givet fald være 200.000 kr.

Såfremt Køge Kommune ikke selv anvender tilbuddets fulde kapacitet, kan der sælges pladser til andre kommuner.
Beslutning
Taget til efterretning med korrektion af beløb til 300.000 kr., der ansøges om via Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Til toppen


115.   Kvalitetsrapport for skoleåret 2018/2019


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at Kvalitetsrapport for Køge Kommunes skoler 2019 inkl. tillæg godkendes.

Baggrund og vurdering

Skoleudvalget anbefalede på mødet den 4. marts 2020 Kvalitetsrapport for Køge Kommunes skoler 2019 overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Inden behandlingen i Økonomiudvalget og Byrådet modtog forvaltningen en ny bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen, der blev vedtaget af Folketinget den 13. marts 2020. Den videre behandling blev derfor afbrudt. Bekendtgørelsen indeholder 4 nye krav til kvalitetsrapporten, der skal udarbejdes som et tillæg til Skoleudvalgets allerede anbefalede kvalitetsrapport. Det nye tillæg fremgår af kvalitetsrapportens side 34 - 38.

Forinden ovennævnte forløb behandlede Skoleudvalget på mødet den 8. januar 2020 udkast til kvalitetsrapport for skoleår 2018/19. Herefter blev der foretaget enkelte sproglige justeringer, og kvalitetsrapporten har været i høring hos skolebestyrelserne i perioden den 9. januar - 17. februar 2020. Høringssvarene i deres fulde ordlyd fremgår af afsnittet 'Skolebestyrelsernes udtalelser' i kvalitetsrapporten.

Der er modtaget høringssvar fra 11 skoler. Høringssvarene er fra Alkestrupskolen. Asgård Skole, Borup Skole, Ejby Skole, Hastrupskolen, Herfølge Skole, Holmebækskolen, Højelse Skole, Skovboskolen, Søndre Skole og Vemmedrupskolen.  

Høringssvarene kan rubriceres i følgende kategorier:

 • Skolebestyrelsen har ingen indvendinger eller kommentarer til kvalitetsrapporten
 • Skolebestyrelsen forholder sig til egne resultater, og hvordan de vil følge op
 • Bemærkning til datapopulation:
  • Afgangsresultater: Populationen tager ikke højde for en skoles høje inklusionsprocent og at elever fra modtageklasse fortsætter i almenklasser.
  • Søgefrekvens til ungdomsuddannelser. Hvis en skole har en relativt høj andel af elever, der vælger efterskole og udlandsophold efter 9.klasse fremstår det i populationen som om en stor andel af skolens elever ikke er i gang med en ungdomsuddannelse.
  • Søgefrekvens til ungdomsuddannelser efter 15 måneder. En skolebestyrelse efterspørger en mere detaljeret beskrivelse af, hvad sker efter de 15 måneder.
  • Nationale test: Det fremstår ikke særligt tydeligt, hvorvidt data for de forskellige årgange er standpunkt eller progression.
  • Anbefaling til næste kvalitetsrapport: En kvalitetsrapport bør afdække progressionen for en årgang.
 • Anerkendelse for forvaltningens arbejde med den fælles kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen.
 • Bemærkningen til skolevæsenets samlede resultat. En skolebestyrelse vurderer, at der er nedgang i resultaterne for skolevæsenet og Køge Kommune som helhed, og stiller spørgsmålstegn ved, om årsagen hertil skal søges i rammetildelingen til skolerne, herunder lærernes undervisningstal, besparelser på ledelse, eller en kompleks inklusionsopgave.
 • Anbefaling til fremtidig kvalitetsrapport

Endelig version af kvalitetsrapporten inkl. tillæg er vedhæftet som bilag. Alle høringssvar var vedhæftet som bilag til Skoleudvalgets møde den 4. marts 2020.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
Bilag

Til toppen


116.   Udmeldelse af SFOerne og muligheder for at styrke søgningen


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget

 1. tager orienteringen om udmeldelser af SFOerne i 'Coronaperioden' i foråret 2020 til efterretning
 2. drøfter en eventuel nedsættelse af forældrebetalingen i SFOerne og/eller oprettelse af en aktivitetspulje med henblik på at styrke søgningen til tilbuddet.
Baggrund og vurdering
SFOerne har i perioden op til sommerferien kunnet konstatere, at der har været udmeldelser i et omfang, der normalt ikke forekommer på denne tid af året. Forvaltningen har derfor lavet en nærmere undersøgelse af udviklingen i dækningsgraden (den andel elever ud af en årgang, der er tilmeldt SFO) i foråret 2020.

Baseret dels på en opgørelse af dækningsgraden i foråret 2019, dels på erfaringerne på området generelt, forventes der ikke et fald i dækningsgraden i månederne op til sommerferien. For de ældste elever i SFO fra 4. kl. og juniorklub gælder dog, at der er et løbende frafald, der i perioden april - juni forventes at være ca. -2%.

For SFO 0. – 1. kl. har der været et fald i dækningsgraden på 3,6%, medens faldet for SFO 2. – 3. har været 6,4%. For SFO fra 4. kl. og JK har merfrafaldet været 4,4%, når der korrigeres for det i forvejen forventede frafald.

I børn svarer det til, at der er 53 færre end normalt ud af 1.453 elever i 0. – 1. kl., der pr. juni måned 2020 er indmeldt i SFO. For SFO 2. – 3. kl. er det 73 færre ud af 1.143 elever, og for SFO fra 4. kl. og JK er det 102 færre ud af 2.385 elever. Det samlede fald i dækningsgraden på tværs af SFO-tilbuddene svarer således til ca. 228 færre indskrevet end normalt ud af i alt 4.981 elever på 0. – 7. årgang. Den fulde analyse samt tabeller for udviklingen i dækningsgraden såvel på kommune- som skoleniveau fremgår af det vedlagte notat.

Samlet set kan man anlægge det synspunkt, at i en periode der har vendt helt op og ned på børnefamiliernes liv, hvor mange har været hjemsendt fra arbejde, og hvor der i nødpasningsperioden var meget lille efterspørgsel på SFO-tilbuddet, er et samlet fald i dækningsgraden på ca. 5% ret begrænset.

Styrkelse af søgningen til SFO
For de mindre børn i særligt 0. – 3. kl. fungerer SFO-tilbuddet i første række som en behovsbaseret pasningsordning. Her er forventningen, at eleverne efter sommerferien under alle omstændigheder vil søge tilbuddet igen.

SFOerne har hen over sommeren og lige i starten af det kommende skoleår planlagt en række ekstraordinære arrangementer og aktiviteter. Der er stillet særskilt finansiering til rådighed såvel lokalt i Køge Kommune som i form af statsligt tilskud. Forvaltningen forventer, at disse kan medvirke til at styrke kendskabet og interessen for SFO-tilbuddet og lysten til at gå i SFO/klub også for de større elever.

Skulle der være interesse for at understøtte søgningen yderligere, kan det overvejes at reducere forældrebetalingen fx de sidste fem måneder af 2020. En anden mulighed kunne være at udbygge mulighederne for at tilbyde ekstra aktiviteter i efteråret 2020 ved at stille en pulje til rådighed.

Forvaltningen arbejder aktuelt med et oplæg til et nyt enstrenget SFO/klubtilbud til elever fra 4. kl. og op. Der er tale om at samle det nuværende SFO-tilbud fra 4. kl. og juniorklubberne i ét klubtilbud, der kan appellere mere bredt til aldersgruppen. I den forbindelse arbejdes med en normeringsmodel og en takstberegning, der vil gøre tilbuddet billigere end den nuværende SFO fra 4. kl. og lidt dyrere end den aktuelle juniorklub. Oplægget forventes forelagt Skoleudvalget på mødet i september måned og vil i givet fald kunne træde i kraft med starten af 2021.
Økonomi
En reduktion i forældrebetalingen på 10% i perioden august – december 2020 vil koste ca. 1,2 mio. kr. En tilsvarende reduktion på 20% koster 2,4 mio. og så fremdeles 1,2 mio. kr. pr. yderligere 10% reduktion. 

En eventuel pulje til ekstra aktiviteter i efteråret 2020 kan fastsættes efter ønske og vil have karakter af en ren nettoudgift.
Beslutning
Ad. 1. Taget til efterretning.
Ad. 2. Et flertal i udvalget besluttede at følge udviklingen, herunder behovet for at oprette en aktivitetspulje.

Et mindretal bestående af Liberal Alliance (Jeppe H. Lindberg) og Venstre (Helle Poulsen) ønsker, at forældrebetalingen under corona-perioden returneres til forældrene.

SF (Jacqueline Sporon-Fiedler) ønsker, at der arbejdes videre med en aktivitetspulje, som kan understøtte de SFO'er, som er hårdest ramt af udmeldelser under og efter 'coronaperioden'.
Bilag

Til toppen


117.   Information om status på skimmelrenovering på Vemmedrupskolen


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Skoleudvalget, at udvalget tager orientering om status på skimmelrenovering på Vemmedrupskolen til efterretning.
Baggrund og vurdering

Status på projektet
I august 2019 opstartede projektering af ombygningen. Projektet er pt. i EU udbud og der afholdes licitation den 28. august 2020. Vemmedrupskolen er blevet tømt for inventar og er klar til, at renoveringen kan starte op i september 2020. Opstart af arbejdet er forudsat, at økonomien ved licitationen holder budgettet.

Historik på projektet
Udskiftning af tage på en del af skolens bygninger (Hus 110-130 og Hus 10) blev udbudt i foråret 2017 og opstartet i sommeren 2017. Under arbejdet med udskiftning af taget blev det i slutningen af sommeren konstateret, at der var en større skimmelforekomst i tage og andre bygningsdele, og kommunen bad derfor Teknologisk Institut om at igangsætte en skimmelundersøgelse.

Den 5. september 2017 forelå rapporten fra Teknologisk Institut, og det viste, at der var omfattende skimmelforekomst over stort set hele skolen (bortset fra Hus 40). Personale og forældre blev meget hurtigt informeret, og 48 timer senere var alle elever flyttet i midlertidige placeringer. Der blev i løbet af efteråret 2017 opstillet en pavillonskole, som eleverne flyttede ind i den 2. januar 2018.

I løbet af efteråret 2017 blev der gennemført en brugerproces sammen med et arkitektfirma, hvor brugerne drøftede indretning af skolen efter skimmelrenoveringen. Udgangspunkt for ny indretning var, at faglokaler fremover skal være hjertet i skolen, samt at indskoling og SFO skal ligge sammen med faglokaler, så faglokaler kan anvendes mere optimalt (lokalerne har flere funktioner - såkaldt "kloge m2"). Det er denne grundide, projektet stadig er bygget op omkring.

I løbet af foråret 2018 blev der udarbejdet et notat, der beskrev de forskellige muligheder for skoletilbud for områdets børn. Notatet skulle indgå som en del af beslutningsgrundlaget i budgetprocessen om skolens fremtid. Ved budgetforhandlingerne i efteråret 2018 besluttede Byrådet, at skolen skulle renoveres. Projektet fik anlægsbevilling den 23. oktober 2018.

Efter den politiske godkendelse af projektet blev brugerproces opstartet den 6. november 2018, med et stort kick-off møde med lærere, pædagoger, ETK, skolebestyrelse, interessenter, repræsentanter fra Børne- og Uddannelsesforvaltningen samt Teknik- og Miljøforvaltningen.

Budgettet på ombygningen er af en størrelse, så projektet har skullet i EU udbud. Dette gælder for såvel rådgiverydelserne som for byggeentrepriserne. Et EU udbud tager betydeligt længere tid end "almindelige" udbud, hvilket har været medvirkende til at nærværende projekt har taget lang tid. Der afholdes licitation på entrepriseudbuddet den 28. august 2020.

Indretning og tidsplan
Eksempler på indretningen (overordnet disponering, planløsning Hus 10 og skitser fra projektet) samt overordnet tidsplan fremgår af de vedhæftede bilag.

Økonomi
Orienteringen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.
Bilag

Til toppen


118.   Orientering om status på etablering af Specialskolen Holmehus


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.
Baggrund og vurdering

Køge Kommune har nu fået en ny skole! Det er en ny specialskole, Holmehus, der skal samle kommunens faglige viden og kompetence inden for tilbud til elever med socio-emotionelle vanskeligheder. Der satses på, at skolen bliver et tilbud af høj faglig kvalitet, der giver eleverne et rigtigt godt skoletilbud. Etableringen af skolen er et led i en større, gennemarbejdet plan, hvor specialtilbuddene i Køge tænkes sammen og etablerer en øget specialisering og en stærkere faglighed.

Processen startede for 1½ år siden. På baggrund af anbefalinger fra henholdsvis Skoleudvalget den 11. juni 2019 og Økonomiudvalget den 18. juni 2019 besluttede Byrådet den 29. juni 2019 en omorganisering af Køge Kommunes specialskoletilbud. I beslutningen hedder det, at forslaget vil kunne øge den faglige kvalitet, medarbejdernes mulighed for gode resultater og evnen til at kunne beholde flere elever i egne tilbud frem for at visitere dem til – evt. dyrere tilbud – uden for kommunen. Dette forventes at bidrage til besparelse på både Skoleudvalgets og Børneudvalgets område.

1. Selvstændig skole med faglig stærk leder
Byrådets beslutning den 29. juni 2019: ”En del af denne vedtagelse er, at Specialskoleafdeling Holmehus  fortsat fremover skal være et tilbud til elever med socio-emotionelle vanskeligheder, og personalets og stedets faglighed skal yderligere styrkes. Skolen gøres til en selvstændig skole, og der ansættes en fagligt stærk leder gennem opslag.”

Status:

 • Der er ansat en fagligt stærk leder af et bredt sammensat indstillingsudvalg. Den nye leder har siden 1. april 2020 ledet personalet og den pædagogisk/faglige udvikling.
 • Skolen er pr. 1. august 2020 blevet administrativt og økonomisk selvstændig.
 • Der er visiteret 10 nye elever, så skolen nu i alt har 32 elever.
 • Der er ansat fire nye medarbejdere.

2. Lokaler
Byrådets beslutning den 29. juni 2019: ”Udvidelse af elevtal på Holmehus vil forudsætte, at en del af Holmebækskolens areal inddrages til Holmehus (formentlig en hel fløj).”

Status:

 • Tre lokaler fra Holmebækskolens indskolingsfløj er i juli måned 2020 overgået til Holmehus. Lokalesituationen på Holmebækskolen er, at der er 1½ klasselokale pr. klasse.
 • Hele lokalesituationen, herunder den besluttede yderligere anvendelse af lokaler pr. 1. august 2021 er pt. til politisk overvejelse. (Se anden sag på Skoleudvalgets august-dagsorden.)

3. Ombygning og indretning
Byrådets beslutning den 29. juni 2019: ”Udvidelsen af Holmehus indebærer desuden tilpasning af  bygningernes indretning. Der er ikke lavet en nærmere beregning af et eventuelt ombygningsbehov, men i første omgang afsættes 1 mio. kr. til bygningstilpasninger mv.”

Status:

 • Der er i samarbejde med Holmebækskolen udpeget de berørte lokaler, og der er udarbejdet plan for ombygningen.
 • Der er etableret opdeling mellem de to skolers lokaler.
 • Der er etableret en lokaleopdeling, der egner sig bedre til specialundervisning.
 • Der er købt møbler og indrettet til indskolingselever – en aldersgruppe, som Holmehus ikke tidligere har haft.
 • Gulvbelægningen kunne ikke skiftes inden for tidsrummet, men er planlagt udskiftet i efterårsferien.

På trods af den lidt sene overdragelse af lokalerne er det således lykkedes håndværkere, ledelse og personale af få Køge Kommunes nye skole klar til at modtage de nye elever den 10. august 2020.

Så børnene er nu startet og har - sammen med ledelse og personale - taget i hul på en ny skolehverdag med høj faglighed og trivsel i gode rammer.

Der er den 17. august 2020 inviteret til skolens officielle åbningshøjtidelighed med politikere, de øvrige skoleledere, interne og eksterne samarbejdspartnere og nøglemedarbejdere fra forvaltningen m.fl.

Økonomi
Ombygningerne holder sig et pænt stykke under den afsatte ene million.

Lederlønnen - og øvrige lønninger - er finansieret gennem omprioriteringer på specialområdet.
Beslutning
Taget til efterretning.
Bilag

Til toppen


119.   Holmehus/Holmebækskolen


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget;

 1. tager orienteringen om den pædagogisk-faglige bagrund for udbygning af Holmehus til efterretning
 2. drøfter mulige alternativer til den aktuelt besluttede løsning, der i givet fald kan danne grundlag for beslutningssag på et senere udvalgsmøde.
Baggrund og vurdering

Som led i opfyldelsen af Skoleudvalgets sparemål jf. beslutningen om budget 2019 - 2022, godkendte Byrådet i juni 2019 implementering af budgetanalysen om skole-/dagbehandling. Analysen indebar en omorganisering af Køge Kommunes specialskoler - herunder en udbygning af specialskoleafdelingen Holmehus samt at denne fik status af selvstændig skole.

Forvaltningen har siden efteråret 2019 arbejdet med at implementere de ændringer for såvel Holmehus som Holmebækskolen, beslutningen indebar. Efter ansættelse af en skoleleder for Holmehus 1. april 2020, er dette sket i tæt samarbejde med skolen. Der har samtidig været en løbende dialog med ledelsen på Holmebækskolen om håndtering af de afledte lokalemæssige konsekvenser for skolen samt tilrettelæggelse af det fremtidige samarbejde mellem de to naboskoler. Skoleudvalget er løbende blevet orienteret om implementeringen på udvalgsmøderne i december 2019 samt marts, april og maj 2020.

Skolebestyrelsen på Holmebækskolen har såvel i høringssvar op til beslutningen som efterfølgende udtalt sig kritisk om udbygningsplanerne. Kritikken har været rettet dels mod det pædagogiske grundlag for udbygningen af Holmehus dels mod inddragelse af Holmebækskolens indskolingsfløj med de praktiske og pædagogiske konsekvenser, det vil have for skolen. Der har været løbende kontakter fra bestyrelsen til medlemmer af byrådet, og senest har bestyrelsen på et møde med forvaltningen den 29. juni givet udtryk for sin holdning til sagen.

Den pædagogisk-faglige motivation for at anbefale en udbygning af Holmehus - herunder en fremtidig placering delvis i Holmebækskolens nuværende indskolingsfløj - er kun beskrevet relativt kort i den oprindelige budgetanalyse. Forvaltningen har derfor udarbejdet et notat, der udfolder de pædagogisk-faglige overvejelser omkring projektet. Her søges også yderligere belyst en række af de punkter, skolebestyrelsen på Holmebækskolen har peget på som problematiske. Notatet vedlægges som bilag.

I forhold til de praktiske og pædagogiske konsekvenser af inddragelse af hele eller det meste af indskolingsfløjen anerkender forvaltningen fuldt ud, at det ikke vil være uden udfordringer for Holmebækskolen at skulle indrette sig anderledes, end det er tilfældet i dag. Men det er fortsat forvaltningens vurdering, at de fysiske rammer på skolen også uden indskolingsfløjen giver gode muligheder for at huse en et-sporet skole samt evt. en eller to ekstra klasser/specialklasser og fuldt ud leve op til den standard, der i øvrigt gælder på kommunens skoler. Der vedlægges lokaleoversigt.

På basis af seneste befolkningsprognose og elevtalsprognose forventes Holmebækskolen at være et-sporet fra og med 2022/23 og som minimum resten af prognoseperioden frem til skoleåret 2031/32. Kommende ændringer i udbygningsplaner og byggeprogrammer kan naturligvis bevirke, at situationen ad åre vil ændre sig.

Alternativer til implementering af det nuværende projekt
Beslutningen om udbygning af Holmehus kan ændres såvel hvad angår forudsætningerne om fremtidigt elevtal som de fysiske rammer. Det giver som udgangspunkt følgende alternativer:

Alle besluttede ændringer rulles tilbage til det oprindelige udgangspunkt
Dette vil i givet fald tidligst kunne ske pr. 1. august 2021 og forudsætte, at en del af eleverne på Holmehus revisiteres til andre specialtilbud, da skolen ikke kan rumme 35 elever inden for de nuværende rammer. Skolen vil samtidig skulle have ændret sin selvstændige status tilbage til afdeling under Holmebækskolen, og den selvstændige lederstilling nedlægges. Der vil også være en problematik omkring overtalligt personale.

Der vil ikke være anlægsomkostninger forbundet med ændringen, da der pr. august 2020 kun er lavet mindre, tekniske ændringer i indskolingsfløjen. Men der vil være en afledt konsekvens ift. den besparelse, der indgik i den oprindelige budgetanalyse (se under Økonomi).

Udbygningen af Holmehus begrænses til op til 35 elever
Denne model kan bestå i opretholdelse af status quo pr. 1. august 2020, hvor Holmehus bor delvis i den nuværende bygning - delvis i den del af indskolingsfløjen, der ligger umiddelbart overfor. Alternativt kan modellen indebære, at Holmehus tilføres areal svarende til det, der aktuelt er inddraget i indskolingsfløjen (ca. 250 m2) i en midlertidig eller permanent udbygning til den nuværende bygning. Her påvirkes kun visitationen af fremtidige elever i skolens målgruppe, da en større del af disse skal visiteres til andre tilbud. Såfremt der kun disponeres med en midlertidig udbygning, vil elevtallet på et senere tidspunkt skulle reduceres.

Der vil ikke være anlægsomkostninger forbundet med opretholdelse af status quo. Men en udbygning vil forudsætte disponering af anlægsmidler og/eller driftsmidler afhængig af hvilken løsning, der vælges. I kraft af et mindre elevtal end forudsat i budgetanalysen vil der også være en afledt konsekvens ift. den forudsete besparelse.

En midlertidig udbygning af Holmehus (en pavillonløsning) vil kunne være på plads i løbet af skoleåret. Men af pædagogiske grunde anbefales det at vente med at flytte eleverne til afslutningen af skoleåret sommeren 2021. En permanent udbygning vil have en længere tidshorisont og formentlig tidligst kunne være klar til indflytning i sommeren 2022.

Udbygningen af Holmehus op til 50 elever - i andre fysiske rammer
Denne model kan enten bestå i en udvidet version af ovenstående, hvor der tilføres flere m2 til Holmehus, eller i at finde en alternativ placering til skolen. I denne model gennemføres de forudsete elementer i den oprindelige budgetanalyse - herunder på sigt den fulde besparelse. Men der må påregnes betydelige anlægsomkostninger, og løsningen kan næppe være på plads til august 2021.

Forvaltningen kan ikke umiddelbart pege på ledige lokaler andre steder i kommunen. Men i princippet ville der ved ændringer i skolestrukturen kunne frigøres lokaler i form af enten en del af eller en hel af de øvrige skoler.

Tidsmæssige bindinger
En beslutning om at ændre projektet skal i givet fald træffes inden den årlige visitation af elever i februar/marts måned 2021, hvor det vil være nødvendigt af kende kapaciteten på specialtilbuddene. Forudsætter beslutningen finansiering, der ikke kan findes inden for Skoleudvalgets eget budget, skal denne indarbejdes i processen for budget 2021-2024.

Økonomi
Budgetanalysen om skole-/dagbehandling indebar samlet set varige besparelser på Skoleudvalgets område, der efter implementering i 2020 ville udgøre ca. 3,2 mio. kr./år fra 2021 og frem. En del af disse var knyttet til den forudsete udbygning af Holmehus og muligheden for en ændret visitering af elever på tværs af kommunens egne og eksterne specialtilbud.

Såfremt der på baggrund af udvalgets drøftelse af de nævnte alternativer ønskes udarbejdet egentlige beslutningsforslag, vil forvaltningen som led heri beregne den afledte budgetkonsekvens.

Såfremt der ønskes udarbejdet forslag, der indebærer tilførelse af kvadratmeter, større ombygninger mv., vil Teknik og Miljøforvaltningen blive bedt om at bidrage med overslag ift. anlægsomkostninger og afledte driftsudgifter.

Uden nærmere undersøgelse af de bygningsmæssige forudsætninger for en permanent eller midlertidig udbygning af Holmehus er det meget vanskeligt at give et overslag på omkostningerne. Hertil kommer, at opgørelse af det nødvendige antal m2 forudsætter skitsering af en konkret løsning. Der må derfor tages meget store forbehold. Men baseret på erfaringstal kan prisen for nybyggeri i størrelsesordenen 250 m2 ligge på 6 til 7 mio. kr. En midlertidig pavillonløsning i samme størrelsesorden forventes at koste 4 - 500.000 kr. i årlig leje. Hertil vil komme opstilling og nedtagning, tilslutning mv., hvor udgifterne svinger meget afhængig af de konkrete forhold. Baseret på et eksempel fra en pavillon til en legestue kan de ligge på 200 - 300.000 kr.

Ovenstående er baseret på håndtering af det aktuelle elevtal på 35 elever. Skal skolen udbygges fuldt ud op mod de forudsete 50 elever, må der forventes at være behov for at tilføre yderligere m2.
Beslutning
Ad. 1. Taget til efterretning.
Ad. 2. Drøftet. Der arbejdes videre med de fysiske rammer med ledelse og skolebestyrelse på begge skoler.

Skoleudvalget planlægger at besøge Holmehus til september 2020.
Bilag

Til toppen


120.   Godkendelse af formandsbeslutning - dispensation til frit skolevalg til 0. årgang på Borup Skole. (Lukket punkt)Til toppen


121.   Ansøgning om dispensation til frit skolevalg til 6. årgang på Sct. Nicolai Skole (Lukket punkt)Til toppen


122.   Ansøgning om dispensation til frit skolevalg til 6. årgang på Sct. Nicolai Skole (Lukket punkt)Til toppen


123.   Ansøgning om dispensation til frit skolevalg til 8. årgang på Sct. Nicolai Skole (Lukket punkt)Til toppen


124.   Bevæg dig for livet - visionskommune


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget

 1. drøfter og afgiver bemærkninger til projektet Køge Kommune som Bevæg dig for livet visionskommune
 2. udpeger eventuelle repræsentanter fra Skoleudvalget til den politiske følgegruppe.
Baggrund og vurdering

I 2015 godkendte Byrådet Køge Kommunes idrætsstrategi 2015-2025, som bygger på vision 25-50-75. Visionens overordnede mål er, at i år 2025 er mindst 50 procent af borgerne med i en idrætsforening, og mindst 75 procent er idrætsaktive. Visionen har været retningssættende for en række af Kultur- og Idrætsudvalgets tiltag. Tiltag som har medvirket til at skabe en øget livsglæde, mere sundhed og styrkede fællesskaber hos kommunens borgere.

Kultur- og Idrætsudvalget har på deres møde den 4. maj 2020 besluttet at styrke arbejdet med målopfyldelse af visionen. Udvalget ønsker og ser meget frem til, at Køge Kommune arbejder videre med at indgå partnerskab med DGI og DIF om at blive visionskommune. Der er i dag tyve andre kommuner, som er Bevæg dig for livet visionskommuner.

Bevæg dig for livet Visionskommune
En visionskommune er en kommune, der arbejder på at få flest mulige borgere til at være fysisk aktive. Projektet strækker sig over 5 år, og det indebærer en fælles indsats på tværs af udvalg med betydelig støtte fra DGI/DIF og mulighed for samarbejde med andre visionskommuner.

Projektet vil skabe overblik over og synliggøre kommunens eksisterende bevægelsestiltag samt afdække potentialer gennem en kortlægning. Der vil blive igangsat indsatser, som kan målrettes forvaltningernes fag- og kerneområder, hvor idræt og bevægelse kobles til forvaltningernes målgrupper og funktioner. Med henblik på at løfte borgernes fysiske og mentale trivsel.

Organisering
Som Bevæg dig for livet visionskommune indgår kommunen en partnerskabsaftale med DIF og DGI. Parterne arbejder sammen for at opfylde vision 25-50-75.

Projektets organisering opbygges med:

 • En politisk følgegruppe bestående af borgmester, formand for Kultur- og Idrætsudvalget suppleret med fx Ældre- og Sundhedsudvalget, Skoleudvalget og Børneudvalget og med deltagelse af DGI/DIF.
 • En politisk arbejdsgruppe, som skal drøfte substans, konkrete tiltag samt komme med forslag og gode ideer.
 • En administrativ styregruppe med fagchefer, som sikrer fremdrift og en løbende opfølgning på aftalens mål.
 • En projektorganisering med ansvar for de konkrete initiativer.

Projektet skaber med samarbejde på tværs af forvaltningerne værdi og effekt for kommunens borgere.

Hvad kan visionskommuneprojektet
I mange af kommunens eksisterende planer, strategier og tiltag er bevægelse og fysisk sundhed indarbejdet, fx i forbindelse med styrkelse af motorik hos småbørn, indlæringsevne hos skolebørn, øget livsglæde og livsduelighed hos ledige, sårbare og syge, og for at lette inklusion til fællesskab og det lokale samfund.

Visionskommuneprojektet vil koble sig på og berige allerede eksisterende tiltag og være med til at løse nogle af velfærdsudfordringerne ved at inkludere bevægelse i borgernes hverdag, ligesom nye initiativer igangsættes.

Idrættens foreninger har ydermere en social dimension, som består af en evne til at forene mennesker med forskellig baggrund i forpligtende fællesskaber og skabe social sammenhængskraft. Der kan derfor høstes både kulturelle, sociale og sundhedsmæssige gevinster ved at højne borgernes fysiske aktivitetsniveau og ved at øge foreningsdeltagelsen.

Foreningslivet spiller en vigtig og central rolle i Bevæg dig for livet visionskommuneprojektet og vil blive inddraget i relevante følge-/styre- og arbejdsgrupper.

Videre proces
Processen frem mod en visionskommuneaftale kan skitseres således:

 • August 2020: Politisk møde mellem borgmester, formand for Kultur- og Idrætsudvalget og formand/næstformand for DIF og DGI.
 • August 2020: Fagudvalgene afgiver bemærkninger til visionskommuneprojektet.
 • September 2020: Kultur- og Idrætsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at kommunen indgår som visionskommune.
 • Oktober- november 2020: En administrativ kortlægning af kommunens eksisterende bevægelsesindsatser og potentialer, som danner grundlaget for visionskommune-aftalens handleplan, herunder de relevante målgrupper og temaer i kommunen. I denne del inddrages også foreningslivet.
 • November 2020: Den politiske følgegruppe godkender aftalens indhold.
 • Januar 2021: Kultur- og Idrætsudvalget indstiller visionskommuneprojektet til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet. Herunder de konkrete indsatsområder kommunen igangsætter.
Økonomi
Visionskommuneprojektet afholdes inden for eksisterende ressourcer og midler i de respektive udvalg. Sammen med DIF og DGI er der mulighed for flere steder at tiltrække fondsmidler, ligesom der hos DGI og DIF er kompetencer til rådighed til understøttelse af projekterne
Beslutning
Ad. 1. Drøftet. Udvalget imødeser løbende tilbagemelding på projektet.
Ad. 2. Helle Poulsen udpeget til den politiske arbejdsgruppe.

Til toppen


125.   Dialogmøde med skolebestyrelser m.fl. den 9. september 2020 - Skolevalget


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget drøfter dagsorden for og den praktiske afvikling af dialogmødet den 9. september 2020, kl. 17.30.
Baggrund og vurdering
Skoleudvalget besluttede på mødet den 3. juni 2020, at der afholdes fælles dialogmøde med Børneudvalget, skolebestyrelser m.fl. den 9. september 2020, kl. 17.30 med henvisning til "Budgetstrategi og -vejledning 2021 - 2024".

Med henblik på afholdelse af dialogmødet ønsker Børne- og Uddannelsesforvaltningen Skoleudvalgets tilkendegivelse af en dagsorden for samt den praktiske afvikling af mødet.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune i forbindelse med afholdelse af dialogmødet.
Beslutning
Skoleudvalget besluttede, at dialogmødet den 9. september 2020 udsættes.

Til toppen


126.   Mødekalender 2021 - Skoleudvalget


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender forslag til mødekalender 2021.
Baggrund og vurdering

Skoleudvalgets møder er som udgangspunkt planlagt til 1. onsdag i måneden kl. 18.30 - 20.30 - dog med følgende bemærkninger:

 • Juli holdes mødefri
 • Mødet i august afholdes 2. onsdag på grund af sommerferie

Forslag til mødeplan er herefter følgende:
6. januar
3. februar
3. marts
7. april
5. maj
2. juni
11. august
1. september
6. oktober
3. november
1. december

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Udsat.

Til toppen


127.   Meddelelser og spørgsmål - åben


Beslutning
Jacqueline Sporon-Fiedler spurgte til rengøring på skolerne.

Til toppen


128.   Meddelelser og spørgsmål - lukket (Lukket punkt)Til toppen


129.   Underskriftsblad - SKU (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 30.05.22